Start Wereldklimaat Klimaatverandering Broeikaseffect CO2 Nederland Windenergie Samenvatting Woerden

 

 

 

 

 

 

Denken in 'Het Wereldklimaat'

Omdat 'de verandering in het wereldklimaat' in het Streekplan toegeschreven werd aan de CO2-uitstoot

en dit de reden was om grootschalige windturbinelocaties in provinciale Streekplannen op te nemen,

('vermindering van de CO2-uitstoot') heeft de werkgroep zich eerst verdiept in wat 'Het Wereldklimaat'

eigenlijk is en wat verandering van het wereldklimaat inhoudt, in . 'Het Wereldklimaat' blijkt niet

te zijn wat men in onze tijd 'wereldklimaat' noemt.

 

'Het Wereldklimaat' (het klimaat sinds het bestaan van onze aardbol) kent net als een klimaat-

jaar in onze tijd wisselende klimaatseizoenen en 'dagelijkse' veranderingen. Alleen moeten we

in heel andere tijdsdimensies denken. En ook dan nog kunnen we slechts kijken naar de laatste miljoenen

jaren, de periode waarover wetenschappelijke verantwoorde informatie bekend is.

 

De vorming van 'Het Wereldklimaat'

Een aantal buitenaardse factoren be´nvloeden 'Het Wereldklimaat'. Om niet teveel in details

te treden, worden hieronder de meest kenmerkende en voor ons 'dicht bij huis zijnde' belicht:

 

                                    * De zonneactiviteit

                                    * De baan van de aarde om de zon

                                    * De precessie (schommeling van de aardas)

 

Heeft elk van deze al invloed op de gang van (klimaat)zaken op onze aardbol, wanneer ze

samenvallen wordt het effect van elk uiteraard versterkt. Omdat de zon het 'dichtst bij ons 

staat', nemen we diens invloed als eerste in beschouwing.

 

1. De zonneactiviteit

De zon is onze  energiebron en van veel invloed op het klimaat op aarde, daarover zal geen 

verschil van mening bestaan. O.a. blijkt dit uit recente Veenmosonderzoeken: hoogvenen

zijn natuurlijke archieven waarin informatie over klimaatveranderingen is opgeslagen.

Tijdens koele, natte perioden is licht gekleurd veen gevormd, tijdens droge perioden donker

gekleurd veen en zijn er bovendien andere plantensoorten. Gedurende hevige zonneactiviteit 

wordt er meer koolstof 14C in de atmosfeer gevormd en bij minder activiteit een lager

aandeel. Aan de effecten daarvan in het hoogveen kan men concluderen wanneer de zon

actiever is geweest en welke klimaatveranderingen hebben plaatsgevonden.

 

Recente ijsboorkernen in westelijk Alaska brengen - zij het door andere waarnemingen - gelijke

informatie. Daaruit blijkt dat dit gebied tijdens de periode 850 -1200  een 'Middeleeuwse Warmte

Periode' heeft ervaren. De temperatuur van nu is zelfs nog ca. 2░C lager dan in die periode.

Dus opwarming is relatief, het is maar hoever je terug wilt kijken! Daarvoor was er ook al een

recente warme periode, van 0 tot 300 nChr. Het is in ieder geval een regelmatig voorkomend

natuurlijk verschijnsel. IJskernboringen in Antarctica hebben eendere informatie gegeven.

 

Dit weerspreekt de bewering van het IPCC (een VN instituut) 'dat er geen enkele periode in het

verleden zo warm was als de hedendaagse'. Eveneens de bewering dat de klimaatgebeurtenissen

van de 'Middeleeuwse Warmte Periode' in hoofdzaak lokale gebeurtenissen in Europa waren.

Het is beangstigend dat er zo eenzijdig informatie wordt verstrekt en die bijna fanatiek als

de enige waarheid wordt verkondigd. Een vorm van dogmatisch denken of spelen politieke- en

economische belangen mee?

 

Het meest recente onderzoek van de zonnevlekwetenschap in Europa laat zien dat de zonnevlek-

cyclus - die geobserveerd en vastgelegd is sinds 1610 en zelfs tot het jaar 850 kan worden

gereconstrueerd - de laatste 60 jaar de hoogste magnetische activiteit vertoont en dus meer warmte

af geeft. Zonneactiviteiten is iets waarvan we niet bepaald kunnen zeggen dat het een onbekend

verschijnsel is. In 2004 schreven de kranten over de toen voorkomende periode van verhoogde activiteit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het IPCC-rapport van februari 2007 - opgesteld als voorbereiding van de nieuwe klimaat-

conferentie - is geschreven dat het merendeel van de wetenschappers* er van overtuigd is

'dat naar waarschijnlijkheid voor 90% zeker is dat het grootste deel van de waargenomen

opwarming in de afgelopen 50 jaar het gevolg is van de toename in broeikasgasconcentraties'.

Hetgeen wordt toegekend aan de menselijke activiteiten van die laatste 50 jaar.

                                * de opstellers van het rapport?

 

'Waarschijnlijkheid' is weinig wetenschappelijk. Zeker wanneer tevens is geconstateerd dat

de laatste 60 jaar de zon haar hoogste magnetische activiteit toont en daar niets over wordt

gezegd. 'Zou dan niemand op de gedachte zijn gekomen dat het om dezelfde periode gaat

en niemand hebben gekeken of daar misschien de oorzaak van de temperatuurstijging ligt?'

 

2. De baan van de aarde om de zon

De aarde draait in een ovaalvormige baan om de zon. De afstand van die baan tot de zon

is niet altijd hetzelfde - deze varieert in de tijd  - en daarmee verandert het klimaat

per tijdsbestek. Een fractie dichter bij de zon betekent dus ook opwarming van het klimaat

op aarde en andersom afkoeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De precessie

De precessie is de derde beweging die de aarde maakt, naast het draaien rond zichzelf en het 

draaien rond de zon. Precessie is wat er gebeurt als  de richting van de draaias van een

roterend voorwerp verandert. De aarde is te vergelijken met een tol die niet precies rechtop

staat, het gevolg is dat de aardas een kegel rondom de polen beschrijft.

 

Door de precessie draait het ene halfrond geleidelijk naar de zon toe en het andere halfrond er van

weg en verandert de plaats van de hemelpool. Dit veroorzaakt vanzelfsprekend verschuivingen

in klimaat: het noordelijk halfrond warmt daarbij op, het zuidelijk halfrond koelt daardoor af en

andersom. De precessie omvat een periode van ca. 26000 jaar. De laatste schommeling eindigde

zo'n 10.000 jaar geleden. De moderne mens kan zich niet achter onwetendheid verschuilen,

want de oude Egyptenaren waren al op de hoogte van dit verschijnsel.

Maar ja, het verleden kennen...

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk mens kan dus begrijpen:

                        'Zelfs wanneer er geen mensen op aarde zouden leven,

                        is 'Het Wereldklimaat' voortdurend aan verandering onderhevig'

 

Het KNMI schrijft in haar commentaar op het jongste IPCC-rapport o.a.:

'Paleoklimaat-informatie ondersteunt de interpretatie dat de hoge temperaturen van de

afgelopen 50 jaar ongewoon zijn voor ten minste de afgelopen 1300 jaar. De laatste keer

dat de poolgebieden gedurende langere tijd wezenlijk warmer waren dan nu (ongeveer 125.000

jaar geleden), veroorzaakte het smelten van poolijs een zeespiegelstijging van 4 tot 6 meter'.

 

125.000 jaar geleden was er geen enkele sprake van invloed van mensen en het is daarom

onbegrijpelijk dat zo'n onafhankelijke geachte, deskundige instantie daar verder niet op terug

komt en gewoon in de lijn van het IPCC-rapport mee gaat.