Onze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dakcentrale

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van (ver)koop en levering

van goederen, aanneming van werk en van het verrichten van diensten en alle andere overeenkomsten

gesloten door Dakcentrale (hierna “Dakcentrale”). Deze algemene

voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelingen die vooraf gaan aan het tot

stand komen van één van deze overeenkomsten.

1.2 De standaardbepalingen of algemene voorwaarden van andere (weder)partijen gelden niet, tenzij

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Dakcentrale.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele vervolgopdrachten of aanvullende

werkzaamheden of opdrachten.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Dakcentrale zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen.

Elke aanbieding vervalt twee maanden na verzending van de aanbieding.

2.2 De aanbieding omvat enkel de in de aanbieding omschreven werkzaamheden of goederen. Alle niet in de aanbieding genoemde werkzaamheden of goederen zijn niet bij de prijs inbegrepen.

2.3 Alle aanbiedingen zijn exclusief timmerwerkzaamheden aan dakhout, tenzij specifiek genoemd in de aanbieding.

2.4 Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat energie en water kosteloos beschikbaar worden gesteld op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het retour ontvangen van Dakcentrale van een ondertekende schriftelijke aanbieding, tenzij Dakcentrale uitdrukkelijk laat blijken dat een overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen.

 

3.2 Afspraken met werknemers of opdrachtnemers van Dakcentrale die geen mandaat hebben binden Dakcentrale niet, tenzij deze afspraken door Dakcentrale schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Meer- en minderwerk

4.1 Alle wijzigingen in een opdracht waaruit meerdere kosten ontstaan worden beschouwd als meerwerk. Dakcentrale behoudt zich het recht voor om meerwerk pas uit te voeren nadat de wederpartij hiertoe schriftelijk opdracht/toestemming heeft verleend.

4.2 In geval van minderwerk is Dakcentrale gerechtigd 15% van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. In geval dat de door Dakcentrale al gemaakte kosten deze 15% overstijgen is betaling verschuldigd van de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 5. Oplevering

5.1 Wordt niet binnen veertien dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan Dakcentrale medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.

5.2 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden hersteld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht

6.1 Iedere aansprakelijkheid voor elke vorm van schade is beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat schriftelijk (nader) is overeengekomen en dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij onder de lopende verzekering(en) van Dakcentrale wordt uitbetaald.

6.2 Dakcentrale is niet aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die niet aan Dakcentrale kan worden toegerekend.

6.3 Dakcentrale is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de (op)leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

7.0 Betaling dient te geschieden op een door Dakcentrale aangewezen rekening, onder de door Dakcentrale aangegeven voorwaarden en termijnen.

7.1 Dakcentrale kan op elk moment een zekerheidsstelling vragen voordat begonnen wordt of verder wordt gegaan met werkzaamheden of levering. Weigering van een wederpartij of derde om de verlangde zekerheid te stellen geeft Dakcentrale het recht

de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Dakcentrale hierdoor schadeplichtig wordt en onverminderd het recht om schadevergoeding

van de wederpartij te vorderen.

7.2 Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt worden alle toekomstige termijnen direct opeisbaar. Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt is Dakcentrale gerechtigd de werkzaamheden of levering op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.

7.3 Wanneer de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is aan Dakcentrale een boeterente verschuldigd van 8,25 % per maand of een gedeelte van een maand. Daarnaast is Dakcentrale bij niet tijdige betaling gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

7.4 Het recht van een derde/wederpartij van Dakcentrale om zijn eventuele vorderingen op Dakcentrale te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 8. Reclames

Een beroep op een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen na de oplevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien bij de oplevering de betreffende tekortkoming niet zichtbaar was dient binnen 10 dagen na ontdekking de tekortkoming schriftelijk aan Dakcentrale kenbaar gemaakt te worden. Indien de in dit artikel genoemde termijnen zijn verstreken kan geen beroep worden gedaan op een tekortkoming.

Artikel 9. Levering en eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Dakcentrale geleverde en/of gebruikte goederen blijft voorbehouden tot het moment dat gehele betaling is verkregen van het aan Dakcentrale verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst waar deze goederen voor werden gebruikt of geleverd. Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde of gebruikte goederen te verpanden, vervreemden of bezwaren zolang de eigendom van Dakcentrale daarop nog rust.

Artikel 10. Garantie

10.1 Dakcentrale garandeert de regendichtheid van de uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaren te rekenen vanaf het moment van oplevering.

10.2 Lekkageverschijnselen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld bij Dakcentrale, waarna Dakcentrale deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in het vorige lid genoemde periode.

Artikel 11. Geschillen

De rechtsverhouding tussen Dakcentrale en wederpartij is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Haarlem..


Aangesloten bij EXELLENT  incasso dienstverleners V.O.F.