Het werkgelegenheidsvraagstuk en de daarmee samenhangende omvangrijke werkloosheid houdt Nederland nu al meer dan tien jaar in een bijna wurgende greep. De omvang en de lange duur van de werkloosheid roepen steeds meer spanningen op in de samenleving. Doordat de collectieve uitgaven sterk oplopen, ondermeer door de uitgaven voor de sociale zekerheid, wordt de druk vanuit de samenleving om de uitkeringen te verlagen sterker. In dit boek worden het ontstaan en de aard van de werkloosheid onderzocht. De structurele ontwikkeling van onze economie in de afgelopen decennia wordt tegen het licht gehouden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de demografische ontwikkeling in het recente verleden en de naaste toekomst (2010) en vooral ook aan de rol van de technologische ontwikkeling. Op basis daarvan wordt een prognose gemaakt van de omvang van de werkloosheid in 1990. De huidige lichte teruggang in de omvang daarvan zal een tijdelijke blijken te zijn. De auteur komt tot de conclusie dat bij ongewijzigd beleid de werkloosheid niet af maar toe zal nemen tot tenminste 1,2 miljoen mensen in 1990. Nieuwe paden zullen moeten worden begaan om werk te scheppen en de stijgende kosten van de sociale zekerheid tegen te gaan. Ook daarvoor doet de auteur op basis van cijfermatige analyse een aantal interessante suggesties. Dit boek kiest een andere invalshoek maar sluit wat probleemstelling betreft duidelijk aan op het eerder bij Kok verschenen De crisis van de werkgelegenheid en de verzorgingsstaat van de hand van Prof. Dr. W. Albeda.
Om de toekomst van de werkgelegenheid is een helder geschreven boek, met veel feiten, meningen en cijfers over een van de belangrijkste problemen waarmee onze samenleving worstelt.
Dr.W.S.P. Fortuyn is universitair hoofddocent in de maatschappijwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan die het gehele brede terrein van het sociaal-economisch beleid bestrijken, ondermeer: Sociaal-economische politiek in Nederland 1945-1949 (1980), Kerncijfers 1945-1983 van de sociaal economische ontwikkeling in Nederland. Expansie en Stagnatie (1983), De Nederlandse verzorgingsstaat (red./1983) en Stakingsrecht in Nederland in theorie en praktijk 1872-1985 (1985). Om de toekomst van de werkgelegenheid: eerherstel voor het marktmechanisme, volledige werkgelegenheid en een beschaafd stelsel van sociale zekerheid zijn onverenigbaar / W.S.P. Fortuyn

©1985 Kok Agora, Kampen

KOK AGORA ISBN 90 242 7520 2