Genealogie van Dirck Cornelisz (Haasnoot).
Genealogie Haasnoot, Hazenoot en Hasenoot.

Introductie Genealogie Haasnoot.
De eerste keer dat de naam Haasnoot voorkomt is in een akte van het Rechtelijk Archief Katwijk III nr. 1 blz. 39.
Het betrof de overdracht van een huis. De acte luidt als volgt:

Verlijbrief:
Wij,Arend van Delvendiep, gesubstitueert schout te deze van Jan van de Guchte, schout van beyde Catwijcken en ’t Sand, mitsgaders Willem Reyne en Cornelis Maartens de Wit schepenen aldaer, oirconden dat voor ons gecomen en verschenen zijn Floris Dirksz, Cornelis Dirksz Haasnoot,Cornelis Pietersz en de Neelge Dircks alle erffgenamen van Annetge Cornelis, derwelke verclaerde en bekende volgens seckere beschreven voorwaarden vercoft, gecedert en tot eenen vrijen eygen ouvergegeven te hebben aan en ten behouve van Ghijsbert Roele van Duynen, Lodewijk Gerrits Yserloo en de Jan Pieters Hus onse inwoonders tot Catwijck op Zee, seecere huysinge en erve staende en de gelegen tot Catwijck op Zee. Belent aldaer ten oosten Anna Maertens, ten suyden Ghijs Aryens Bom, ten westen de Werff en ten Noorden Jacob Hooft enz.
December1679

(tekst is overgenomen uit het boek The Old Hand and the Sea, van dhr. P.Ouwehand uitgave 1981)

 Het ontstaan van de naam Haasnoot en zijn varianten.
De naam Haasnoot komt in diverse varianten voor. Dit zijn onder andere Haesneut, Haeseneut, Haseneut, Haazenoot Hazenoot en Hasenoot.
Veelal zijn deze verandering in de naam te verklaren door schrijffouten in de doopboeken of van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
Heden zijn er nog een drietal varianten (wereldwijd) in gebruik. Dit zijn Haasnoot, Hazenoot en Hasenoot.
En alle zijn afstammelingen van dezelfde familie.

Aantallen personen met de naam Haasnoot.
Op dit moment zijn de volgende aantallen personen met de naam Haasnoot verwerkt in de genealogie.
Haasnoot: 3090
Hazenoot: 517
Hasenoot: 112
Haesneut: 14
Haseneut: 5
en 11 personen die de naam Haasnoot, of een van de varianten niet gebruikten maar wel tot de familie behoren. Totaal 3749 personen

Jan Sneijders
Katwijk aan de Rijn
30 juli 2014

Generatie I

Mogelijk zijn Dirck Cornelisz en Trijntje Arends beide in Katwijk geboren.
Bestudering van het hoofdgeld Katwijk anno 1623 geeft voor Dirck Cornelisz dan een viertal mogelijke ouders:
1e: Cornelis Ariensz van Berendrecht met Aeltgen Claesdr
2e: Cornelis Dircxz met Aechgen Jacobsdr
3e: Cornelis Claesz met Trijn Dircxsdr
4e: Cornelis Lourisz met Betgen Buijsers
de eerste drie wonende te Katwijk Zee en de vierde te Katwijk op Rijn.
Voor Trijntje Arendts is het lastiger om mogelijke ouders aan te wijzen omdat er in het hoofdgeld geen Arend genoemd is met een dochter Trijntje.

I.  Dirck Cornelisz (Haasnoot), geb. circa 1600, waarschijnlijk koopman/handelaar in noten Dirck Cornelisz en Trijntje Arends worden in het hoofdgeld van de beide Katwijken en 't Sant anno 1623 niet genoemd als echtpaar. Het mag dus worden aangenomen dat zij tussen 1623 en 1630 in het huwelijk treden, of dit in Katwijk plaatsvond of ergens anders is niet bekend, ovl. (minstens 84 jaar oud) na 1 okt 1684 (zo), tr. met Trijntje Arendts, geb. circa 1605. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Dircksz (Haasnoot), geb. circa 1630 te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 16 dec 1691 (zo), volgt IIa
  2.  Maertje Dircksd (Haasnoot), ged. NG op 17 jan 1644 (zo) Getuige: niet vermeld te Katwijk aan Zee. 
  3.  Nn Dircks (Haasnoot), ged. ND op 29 dec 1645 (vr) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld). 
  4.  Brechje Dircksd (Haasnoot), geb. te Katwijk aan Zee, volgt IIb
  5.  Pieter Dircksz (Haasnoot), ged. op 5 dec 1650 (ma) te Katwijk aan Zee. 

Generatie II

IIa.  Cornelis Dircksz (Haasnoot), zn. van Dirck Cornelisz (Haasnoot) (I) (waarschijnlijk koopman/handelaar in noten) en Trijntje Arendts, geb. circa 1630 te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (hoogstens 61 jaar oud) voor 16 dec 1691 (zo), kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (G) op 1 nov 1654 (zo) te Katwijk aan Zee met Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), geb. circa 1633 te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 58 jaar oud) na 1691. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Dirck Corneliszn (Haasnoot), ged. ND op 10 jan 1655 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt IIIa
  2.  Cornelis Cornelisz Haseneut, ged. ND op 17 apr 1656 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt IIIb
  3.  Nelletje Cornelisdr (Haasnoot), ged. ND op 10 feb 1658 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (hoogstens 1 jaar oud) voor 28 sep 1659 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Nelletie Cornelis (Haasnoot), ged. ND op 28 sep 1659 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt IIIc
  5.  Neeltge Cornelisd (Haasnoot), ged. ND op 15 sep 1662 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1711, volgt IIId
  6.  Krijn Cornelisz Haesneut, ged. ND op 4 jan 1665 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt IIIe

IIb.  Brechje Dircksd (Haasnoot), dr. van Dirck Cornelisz (Haasnoot) (I) (waarschijnlijk koopman/handelaar in noten) en Trijntje Arendts, geb. te Katwijk aan Zee, ged. NG op 1 mrt 1648 (zo) Getuige: Cornelis Ariens, Jaeptje Pieters, Neeltje Jacobs te Katwijk aan de Rijn, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 28 jaar oud) op 18 jun 1673 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Ameriksz (Schaep), zn. van Americk Arentsz (Schaep) en Lijsbeth Willems, ged. ND op 6 nov 1644 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Trijntje Cornelis Schaap, ged. ND op 27 mei 1674 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Dirk Cornelisz, Neeltje Ariensz en Aegie Dirks Dirk Corneliszoon, Neeltie Ariens, Aegie Dirks), otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 28 dec 1698 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd) met Willem Cornelisz de Jong(He), zn. van Cornelis Cornelisz (de Jong) en Neeltje Cornelisse, ged. ND op 10 sep 1673 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje Dirks). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Amerik Cornelisz Schaap, ged. ND op 2 aug 1676 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirk Cornelisz, Lijsbeth Gijse, Maertie Gijse), otr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op 4 mei 1698 (zo) te Katwijk aan Zee met Arentje Arents Bom, dr. van Arien Gijsbertsz Bom en Trijntje Vlieland, ged. op 7 jun 1671 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertie). Uit dit huwelijk 4 kinderen, Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Leendert Cornelisz Schaap, ged. ND op 8 feb 1679 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirk Leendertsz, Commertie Dirks), ovl. (hoogstens 7 jaar oud) voor 1687. 
  4.  Dirk Cornelisz Schaap, ged. ND op 1 okt 1684 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirk Hasenoot, Aegie Dirksz), otr. op 23 mei 1705 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) in jun 1705 te Katwijk aan Zee met Aegie Jansd Hooft, dr. van Jan Jacobsz Hooft en Trijntje Oliviers, ged. ND op 1 mrt 1682 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertie Pietersz), begr. op 12 mei 1759 (za) te Katwijk aan Zee in de classe f 6,--. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  5.  Leendert Cornelisz Schaap, ged. ND op 26 dec 1687 (vr) te Katwijk aan Zee (getuige: Dieuwertje Americks), stuurman visserij (1725), begr. op 24 okt 1755 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,--, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 13 mrt 1712 (zo) te Katwijk aan Zee met Geertje Ariens Suijderduijn (Zuijderduijn, Prins), dr. van Ary Leenderts Suyerduyn (ouderling) en Ariaentje Spaanderman, ged. ND op 23 okt 1689 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Hendrikje Leendertsz), begr. op 19 feb 1768 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,--. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  6.  Cornelis Cornelisz Schaap, ged. ND op 29 okt 1690 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aegie Dirksz), otr. op 15 apr 1713 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op 30 apr 1713 (zo) te Katwijk aan Zee met zijn achternicht Annetie van Duijvenbode, dr. van Maerten (Maart) Willemsz (van Duijvenbode) en Neeltge Cornelisd (Haasnoot) (IIId), ged. ND op 13 nov 1689 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentie Cornelisz), te Katwijk aan Zee, begr. op 18 jan 1776 (do) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

Generatie III

IIIa.  Dirck Corneliszn (Haasnoot), zn. van Cornelis Dircksz (Haasnoot) (IIa) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), ged. ND op 10 jan 1655 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (1) (G) op 3 jul 1678 (zo) te Katwijk aan Zee met Barber Jansd (van den Oever), dr. van Jan Dircksz (van den Oever) en Kniertje Gerrits, ged. NG op 7 jan 1652 (zo) Getuige: niet vermeld te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 24 apr 1683 (za). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan Dircksz (Haasnoot), ged. ND op 23 nov 1681 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertie Gerritsz, Gerrit Pietersz). 
  Dirck Corneliszn (Haasnoot), otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (2) op 24 apr 1683 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd) met Aegie Dirksd (Aagje) (de Best) (Kuijt), dr. van Dirk Aldertsz (Kuijt) (zeeman (vlgs Familiegeld 1673)) en Aefje Cornelis, ged. op 15 jan 1659 (wo) getuige: niet vermeld te Katwijk aan Zee, te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor 24 dec 1700 (vr). 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Dirksz Haseneut, ged. NG op 6 mrt 1689 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 29 feb 1729 (di), volgt IVa
  2.  Dirk Dirkszn Haesneut, geb. circa 1690, volgt IVb
  3.  Krijn Dirkszn Haseneut, geb. circa 1697, begr. op 26 aug 1783 (di) te Katwijk aan Zee, volgt IVc
  Dirck Corneliszn (Haasnoot), otr. (3) op 24 dec 1700 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 45 en ongeveer 25 jaar oud) op 4 jan 1701 (di) te Katwijk aan Zee met Maartie Gijse (Taal), dr. van Gijsbert Hendriks (Taal) en Maria Wouters (Pronk), ged. op 2 aug 1675 (vr) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marijtie Dirksd Haesneut, ged. ND op 4 dec 1701 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletie Cornelis Hasenoot). 
  2.  Gijsbert Dirkszn Haesneut, geb. te Katwijk aan Zee, begr. op 18 nov 1752 (za) te Katwijk aan Zee, volgt IVd
  3.  Marijtje Dirksd Haesneut, ged. ND op 3 nov 1709 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 29 jaar oud) tussen 6 sep 1739 (zo) en 21 dec 1748 (za), volgt IVe
  4.  Leuntje Dirksd Haesneut, ged. ND op 28 aug 1712 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Cornelisse). 

IIIb.  Cornelis Cornelisz Haseneut "de Pous", zn. van Cornelis Dircksz (Haasnoot) (IIa) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), ged. ND op 17 apr 1656 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (1) (G) op 10 mei 1682 (zo) te Katwijk aan Zee met Annetie Arends, dr. van Arent Cornelisz en Niesje Gijsen, ged. ND op 5 okt 1659 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (hoogstens 40 jaar oud) voor 15 okt 1699 (do). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Huijg Kornelisz Haesneut, ged. op 27 aug 1684 (zo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 9 jan 1768 (za), volgt IVf
  2.  Niessie Cornelis Haesneut, ged. ND op 7 sep 1687 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt IVg
  3.  Leuntje Cornelisd Haesneut, ged. NG op 5 mrt 1690 (zo) Getuige: Neeltje Kornelisdr te Katwijk aan de Rijn. 
  4.  Arent Cornelisz Haesneut, ged. NG op 27 okt 1697 (zo) Getuige: Leentje Cornelisz te Katwijk aan Zee. 
  Cornelis Cornelisz Haseneut "de Pous", kerk.huw. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 32 jaar oud) (2) (G) op 15 okt 1699 (do) te Katwijk aan Zee met Maertje Willemsd (Kal), dr. van Willem Jacobsz en Anna Jans Petten, ged. NG op 22 mei 1667 (zo) Getuige: niet vermeld te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 69 jaar oud) na 20 mrt 1737 (wo). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Marijtie Cornelis Haesneut, ged. NG op 1 jan 1701 (za) Getuige: Neeltie Cornelis te Katwijk aan Zee. 
  2.  Jan Cornelisz Haesneut, ged. NG op 26 aug 1703 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 26 jaar oud) tussen 18 jun 1730 (zo) en 7 apr 1742 (za), volgt IVh
  3.  Annetje Cornelisd Haesneut, ged. NG op 7 nov 1706 (zo) Getuige: Annetje Jans te Katwijk aan Zee. 
  4.  Annetje Cornelisd Haesneut, ged. NG op 2 jun 1709 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt IVi

IIIc.  Nelletie Cornelis (Haasnoot), dr. van Cornelis Dircksz (Haasnoot) (IIa) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), ged. ND op 28 sep 1659 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), otr. (1) op 7 mei 1690 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 26 jaar oud) (G) op 7 mei 1690 (zo) te Katwijk aan Zee met Aldert Dirksz (Kuijt) (Kuijt), zn. van Dirk Aldertsz (Kuijt) (zeeman (vlgs Familiegeld 1673)) en Aefje Cornelis, ged. ND op 16 dec 1663 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (hoogstens 47 jaar oud) voor dec 1711. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Ariaentie Alderts Kuijt, ged. ND op 18 feb 1691 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pietertje Dirks), ovl. (hoogstens 53 jaar oud) voor nov 1744, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op 17 jun 1725 (zo) te Katwijk aan Zee met Leendert Jacobsz Vlieland, ged. op 17 mrt 1700 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor apr 1737. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) op 27 apr 1737 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 37 jaar oud) op 19 mei 1737 (zo) te Katwijk aan Zee met Teunis Ariesz de Haas, zn. van Arij Jansz den Haas en Jannetje Jeroensdr Groen, ged. G op 15 nov 1699 (zo) te Zandvoort (getuigen: de vader en Jannetje Cornelisdr). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Alderts (Dirk) Kuijt, ged. NG op 24 mrt 1694 (wo) Getuige: Aeffie Cornelisse te Katwijk aan Zee, begr. op 23 feb 1769 (do) Begraven in de classe van F6,--, 13 feb 1769 (ma) te Katwijk aan Zee in de classe f 6,--, otr. op 23 mei 1716 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) op 7 jun 1716 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 7 jun 1716 (zo) te Katwijk aan Zee met Hilletje Bouwens van Duijne, dr. van Boudewijn (Bouwe) Maertensz (van Duijne) (voerman) en Grietje Gerrits (Roos), ged. ND op 4 jun 1690 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Commertie Gerrits), begr. op 1 nov 1775 (wo) te Katwijk aan Zee in de classe van f3,--. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  3.  Aldertje Alderts Kuijt, ged. ND op 5 jan 1698 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis Dirkze, Gijs Dirkze en Pietertje Dirkx). 
  4.  Cornelis Aldertsz Kuijt (van de Best) (de Best), geb. circa 1695, begr. op 13 dec 1749 (za) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,-, otr. op 7 mei 1718 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 22 mei 1718 (zo) te Katwijk aan Zee met Jaapje Maartens Buijs, dr. van Maerte Jacobsz Buijs en Pietertje Jacobs van Duijn, ged. ND op 3 feb 1697 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pietertie Gise), begr. op 28 aug 1752 (ma) als weduwe van Cornelis Aldertszoon Kuit (F 3,-) te Katwijk aan Zee in de classe f3,--. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  Nelletie Cornelis (Haasnoot), otr. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 56 jaar oud) (2) op 5 dec 1711 (za) te Katwijk aan Zee Als weduwnaar van Maartie Alberts Capiteijn, kerk.huw. (G) met Buijs (Buijser) Leenderts Suyerduyn (Zuijderduijn), zn. van Leendert Claesen (Suyerduyn) (musketier, zeeman, diaken) en Geertje Buyersdr, ged. ND op 24 okt 1655 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), begr. op 14 dec 1720 (za) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,--
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Buijs (Buijser) Leenderts Suyerduyn, zn. van Leendert Claesen (Suyerduyn) (musketier, zeeman, diaken) en Geertje Buyersdr, otr. (ongeveer 24 jaar oud) (1) op 12 mei 1680 (zo) te Katwijk aan Zee met Pietertje Gijse
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Buijs (Buijser) Leenderts Suyerduyn, tr. (resp. hoogstens 53 en hoogstens 54 jaar oud) (2) voor 1709 met Maartie Alberts Capitein, dr. van Aelbert Capiteijn, geb. circa 1655 te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) in dec 1711 te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIId.  Neeltge Cornelisd (Haasnoot), dr. van Cornelis Dircksz (Haasnoot) (IIa) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), ged. ND op 15 sep 1662 (vr) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (minstens 48 jaar oud) na 1711, otr. (1) op 1 mei 1689 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 29 jaar oud) (G) op 1 mei 1689 (zo) (mei 1689) te Katwijk aan Zee met Maerten (Maart) Willemsz (van Duijvenbode), zn. van Willem Maertsz en Geertgen Coole, geb. circa 1660, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor nov 1699. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Annetie van Duijvenbode, ged. ND op 13 nov 1689 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentie Cornelisz), te Katwijk aan Zee, begr. op 18 jan 1776 (do) te Katwijk aan Zee, tr. met haar achterneef Cornelis Cornelisz Schaap, zn. van Cornelis Ameriksz (Schaep) en Brechje Dircksd (Haasnoot) (IIb). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Marij van Duijvenbode, ged. ND op 7 jan 1691 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletie Cornelisz). 
  Neeltge Cornelisd (Haasnoot), otr. (2) op 21 nov 1699 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 21 jaar oud) op 6 dec 1699 (zo) te Katwijk aan Zee met Arie Leendertsz (Nijgh) "Jonge Nijgh", zn. van Leendert Dircksz (Nijgh) en Maertie Alderts, ged. ND op 11 sep 1678 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Simon Cente en Jacomijntje Cente), begr. op 15 dec 1735 (do) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aaltje Ariens Nijgh, ged. ND op 15 aug 1700 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Leendert Dirkze en Elizabeth Maartens), begr. op 8 okt 1782 (di) te Katwijk aan Zee als weduwe in de classe Pro Deo. in de classe pro-deo, otr. op 25 mei 1721 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) op 8 jun 1721 (zo) te Katwijk aan Zee met Jan Filipsz de Best, zn. van Philip (Fulp) Gerritsz de Best en Aeltie Cornelisd Houk, ged. ND op 28 aug 1695 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Jannetje Leenderdsd Jannetje Leenderts), ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 8 okt 1782 (di). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  2.  Leuntje Nijgh, geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 9 apr 1702 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Ermtje Jakobsdr). 
  3.  Leendert Nijgh, ged. ND op 9 sep 1703 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Elijsabet, huisvrouw van Leendert Dirkse Nijgh). 
  Arie Leendertsz (Nijgh) "Jonge Nijgh", zn. van Leendert Dircksz (Nijgh) en Maertie Alderts, otr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 22 jaar oud) (1) op 9 jun 1697 (zo) te Katwijk aan Zee met Jannetie Gangelof (Fierman), dr. van Gangelof Pietersz (Fierman) (zeeman (familiegeld 1673)) en Leentje Kornelis (Fierman), ged. ND op 4 jul 1674 (wo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Annetie Gangelof en Trijntie Ariense), ovl. (hoogstens 25 jaar oud) voor 21 nov 1699 (za) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Maartje Arijse Nijgh, ged. ND op 10 nov 1697 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Elizabeth Maartens), otr. op 6 jul 1718 (wo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) op 17 jul 1718 (zo) te Katwijk aan Zee met Arij Jansz van Duijvenbode, ged. op 3 feb 1697 (zo). Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IIIe.  Krijn Cornelisz Haesneut, zn. van Cornelis Dircksz (Haasnoot) (IIa) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Dirkx (Verdoes), ged. ND op 4 jan 1665 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), stuurman visserij, otr. op 16 apr 1717 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 24 jaar oud) (NG) op 2 mei 1717 (zo) te Katwijk aan Zee met Annetje Jans (Kal) "alias Prijsenberen", dr. van Jan Willemsz (Kal) en Aeltie Arijsdr, ged. ND op 29 mrt 1693 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetie Pieters), begr. op 21 feb 1777 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo vanuit het Gasthuijs
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jan Krijnsz Haasnoot, ged. NG op 15 mei 1718 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 29 okt 1772 (do) te Katwijk aan Zee, volgt IVj
  2.  Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot, ged. ND op 1 jan 1721 (wo) te Katwijk aan Zee, begr. op 16 apr 1766 (wo) te Scheveningen, volgt IVk
  3.  Jaapje Krijne Haasnoot, geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 23 mei 1723 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Neeltje Reine van der Keijl), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 10 jan 1780 (ma) te Katwijk aan Zee, begr. op 13 jan 1780 (do) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,--, otr. op 20 jan 1747 (vr) Beide in de classe van prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) (G) op 5 feb 1747 (zo) te Katwijk aan Zee met Jacob Wilmsen Hus, zn. van Willem Jacobse Hus en Neeltje Jacobs Kal, ged. ND op 29 sep 1720 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pieternelletje Jakobs), begr. op 19 mrt 1795 (do) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Huijgh Krijnsz Haasnoot, ged. NG op 20 jan 1726 (zo) Getuige: Marietje Jans te Katwijk aan Zee. 
  5.  Aeltje Krijne Haasnoot, ged. NG op 15 mei 1729 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 8 mei 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt IVl
  6.  Annetje Krijne Haasnoot, ged. ND op 20 mei 1731 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 29 okt 1771 (di) te Katwijk aan Zee, volgt IVm
  7.  Huijg Krijnsz Haasnoot, ged. NG op 18 sep 1735 (zo) Getuige: Marijtje Jans te Katwijk aan Zee. 
  8.  Marijtje Krijne Haasnoot, ged. NG op 20 apr 1738 (zo) Getuige: Marijtje Wilms te Katwijk aan Zee. 

Generatie IV

IVa.  Cornelis Dirksz Haseneut, zn. van Dirck Corneliszn (Haasnoot) (IIIa) en Aegie Dirksd (de Best), ged. NG op 6 mrt 1689 (zo) Getuige: Neeltie Dirks, Cornelia Dirks te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 29 feb 1729 (di), otr. op 22 apr 1713 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 7 mei 1713 (zo) te Katwijk aan Zee met Arendje Maartensd (de Jong), dr. van Maerten Cornelisz (de Jong) en Niesie Ariens Boll, ged. ND op 19 sep 1687 (vr) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis Cornelisz en Pietertje Cornelis), begr. op 31 dec 1759 (ma) te Katwijk aan Zee als weduwe in de classe f 3,--
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aagje Haasnoot, ged. NG op 25 feb 1714 (zo) Getuige: Trijntje Cornelis te Katwijk aan Zee. 
  2.  Dirk Haasnoot, geb. te Katwijk aan Zee, ged. NG op 9 aug 1716 (zo) Getuige: Lijsbeth Maartensdr te Katwijk aan de Rijn. 
  3.  Niesje Haasnoot, ged. NG op 8 sep 1718 (do) Getuige: Leuntje Maartens te Katwijk aan Zee. 
  4.  Niesje Haasnoot, geb. te Katwijk aan Zee, ged. NG op 14 apr 1720 (zo) Getuige: Leuntje Maartensdr te Katwijk aan de Rijn. 
  5.  Josijntje (Sijntje) Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 15 mrt 1722 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt Va
  6.  Trijntje Haasnoot, ged. NG op 31 okt 1723 (zo) Getuige: Maartje Jans Spaanderman te Katwijk aan Zee. 
  7.  Maerten Haasnoot, ged. NG op 11 mei 1727 (zo) Getuige: Dina Maertens te Katwijk aan Zee. 
  8.  Kornelisje Haasnoot, ged. NG op 20 feb 1729 (zo) In het doopboek staat bijgeschreven: de vader overleden. Getuige: Dirk Haesneut, Dina Maertens de Jong te Katwijk aan Zee. 

IVb.  Dirk Dirkszn Haesneut, zn. van Dirck Corneliszn (Haasnoot) (IIIa) en Aegie Dirksd (de Best), geb. circa 1690, otr. op 8 jun 1715 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (G) op 23 jun 1715 (zo) te Katwijk aan Zee met Lijsbeth Maartense Kulk, dr. van Maerten Maertensz Kulksz en Maertje Jacobs (Heer), ged. ND op 31 jul 1689 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertie Maertens). 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maarten Haasnoot, ged. ND op 1 nov 1716 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Maartens). 
  2.  Dirk Dirksz Haasnoot, ged. ND op 1 jun 1718 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 34 jaar oud) voor 26 aug 1752 (za), volgt Vb
  3.  Maerte Haasnoot, ged. ND op 6 mei 1720 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Janne Gijse). 
  4.  Aagje Dirks Haasnoot, ged. ND op 12 okt 1721 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt Vc
  5.  Maartje Dirks Haasnoot, ged. ND op 25 apr 1723 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 16 dec 1772 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt Vd
  6.  Trijntje Dirks Haasnoot, ged. ND op 20 mei 1725 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 12 dec 1763 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt Ve
  7.  Rein Dirksz Haasnoot, ged. ND op 17 nov 1726 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 3 dec 1762 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vf
  8.  Lijsbeth Haasnoot, ged. ND op 21 feb 1728 (za) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Jacobs). 
  9.  Kornelis Dirksz Haasnoot, ged. ND op 23 okt 1729 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 30 mrt 1756 (di) te Katwijk aan Zee, volgt Vg

IVc.  Krijn Dirkszn Haseneut, zn. van Dirck Corneliszn (Haasnoot) (IIIa) en Aegie Dirksd (de Best), geb. circa 1697, begr. op 26 aug 1783 (di) Begraven (vanuit het Gasthuijs katwijk aan Zee) in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee, otr. op 28 dec 1721 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op 11 jan 1722 (zo) te Katwijk aan Zee met Maartje Jans Spaanderman, dr. van Jan Jacobsz Spaanderman en Haesje Willems Willems Hoek, ged. NG op 8 sep 1697 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Magtelt Willems), begr. op 3 jun 1748 (ma) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aagje Krijne Haasnoot, ged. ND op 10 mei 1722 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt Vh
  2.  Jan Krijne Haasnoot, ged. ND op 15 apr 1725 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 29 okt 1762 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vi
  3.  Haesje Krijne Haasnoot, ged. NG op 3 nov 1726 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 20 mei 1774 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vj
  4.  Geertje Krijne Haasnoot, ged. ND op 2 okt 1729 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 26 feb 1763 (za) te Katwijk aan Zee, volgt Vk
  5.  Dierck Haasnoot, ged. NG op 17 feb 1732 (zo) Getuige: Marrijtie Dierck te Katwijk aan Zee. 
  6.  Willem Haasnoot, ged. NG op 20 jun 1734 (zo) Getuige: Haasje Willems Hoek te Katwijk aan Zee. 
  7.  Dirkje Haasnoot, ged. NG op 21 apr 1737 (zo) Getuige: Leuntje Dirks Haaseneut te Katwijk aan Zee. 
  8.  Marijtje Haasnoot, ged. NG op 22 apr 1742 (zo) Getuige: Leuntje D. Hazenoot te Katwijk aan Zee. 

IVd.  Gijsbert Dirkszn Haesneut, zn. van Dirck Corneliszn (Haasnoot) (IIIa) en Maartie Gijse (Taal), geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 28 feb 1704 (do) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Maartje Willemsdr), begr. op 18 nov 1752 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. (1) op 30 jul 1724 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) op 13 aug 1724 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Teunis van Duijvenbode, dr. van Teunis Jacobsz van Duijvenbode en Dingenoom (Dina) Cornelisd de Jong, ged. NG op 29 mei 1701 (zo) Doopgetuige is Trijntie Cornelisse de Jonge te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 45 jaar oud) voor aug 1746. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Dirk Gijse Haasnoot, ged. NG op 12 nov 1724 (zo) Getuige: Maertje Gijsen Haesneut te Katwijk aan Zee. 
  2.  Teunis Gijse Haasnoot, ged. ND op 3 feb 1726 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 14 aug 1756 (za) te Katwijk aan Zee, volgt Vl
  3.  Hendrik Haasnoot, ged. ND op 1 feb 1728 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 28 mrt 1786 (di) te Katwijk aan Zee, volgt Vm
  4.  Dina Gijse Haasnoot, ged. NG op 11 sep 1729 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 26 sep 1796 (ma) te Zandvoort, volgt Vn
  5.  Lijsbeth (Lijpje) Gijse Haasnoot, ged. NG op 25 feb 1731 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 30 mei 1800 (vr) te Zandvoort, volgt Vo
  6.  Dirk Gijse Haasnoot, geb. te Katwijk aan Zee, ged. NG op 17 aug 1732 (zo) Getuige: Leuntje Dirks Haasneut te Katwijk aan de Rijn. 
  7.  Marijtje Gijse Haasnoot, ged. NG op 6 dec 1733 (zo) Getuige: Leentje Dirks Haasenoot te Katwijk aan Zee. 
  8.  Dirk Gijsz Haasnoot, ged. NG op 13 mrt 1735 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 7 feb 1813 (zo) te Katwijk, volgt Vp
  9.  Cornelis Gijse Haasnoot, ged. NG op 19 aug 1736 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 30 mei 1774 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt Vq
  10.  Gijsbert Gijse Haasnoot, ged. NG op 16 mrt 1738 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 14 feb 1768 (zo), volgt Vr
  11.  Marijtje Haasnoot, ged. ND op 20 sep 1739 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 23 apr 1810 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt Vs
  Gijsbert Dirkszn Haesneut, otr. (2) op 20 aug 1746 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 33 jaar oud) op 4 sep 1746 (zo) te Katwijk aan Zee met Kniertje Joppe Taal, dr. van Jop Janse Taal en Ariaantje Dirks Harteveld, ged. op 4 jan 1713 (wo) te Scheveningen, begr. op 12 jul 1782 (vr) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Dirk Haasnoot, ged. NG op 28 mei 1747 (zo) Getuige: Lijsbeth Gijse Haasnoot te Katwijk aan Zee. 

IVe.  Marijtje Dirksd Haesneut, dr. van Dirck Corneliszn (Haasnoot) (IIIa) en Maartie Gijse (Taal), ged. ND op 3 nov 1709 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Willems), ovl. (minstens 29 jaar oud) tussen 6 sep 1739 (zo) en 21 dec 1748 (za), otr. op 11 apr 1733 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 26 apr 1733 (zo) te Katwijk aan Zee , te Katwijk met haar achterneef Dirk Willemsz de Jong, zn. van Willem Cornelisz de Jong(He) en Trijntje Cornelis Schaap, ged. ND op 3 nov 1709 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arentje Arents), begr. op 29 dec 1779 (wo) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Trijntje de Jong, ged. ND op 14 mrt 1734 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Willems de Jong). 
  2.  Marijtje de Jong, ged. ND op 19 feb 1736 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirks Haasnoot). 
  3.  Dirk de Jong, ged. ND op 6 sep 1739 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirks Haazenoot), begr. op 5 okt 1795 (ma) te Rijnsburg, otr. op 19 mrt 1757 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (3 apr 1757 (zo)) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 22 jaar oud) op 3 apr 1757 (zo) te Katwijk aan Zee met Maria (Marijtje) Cornelisdr van der Wouw, dr. van Cornelis Gerbrandsz van der Wouw en Aagtje Cornelisdr Hoek, geb. te Katwijk aan Zee, ged. RK op 11 mrt 1735 (vr) te Oegstgeest, begr. op 16 jan 1786 (ma) te Katwijk aan Zee in de classe Pro-deo. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  Dirk Willemsz de Jong, zn. van Willem Cornelisz de Jong(He) en Trijntje Cornelis Schaap, otr. (2) op 21 dec 1748 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (ND) (5 jan 1749 (zo)) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 36 jaar oud) op 5 jan 1749 (zo) te Katwijk aan Zee met Maartje Huijbertse Dorrepaal, dr. van Huijbert Gerritsz Dorrepaal en Wijntge (Weijntje) Jacobsdr van Duijn, ged. op 10 jul 1712 (zo) Doopgetuige is Dieuwertje Jacobz te Katwijk aan Zee, begr. op 28 apr 1781 (za) Begraven in de classe pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Willem de Jong, ged. ND op 8 jan 1750 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Wilms de Jong), ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 12 nov 1814 (za) te Katwijk, otr. op 15 aug 1778 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd) (30 aug 1778 (zo)) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) op 30 aug 1778 (zo) te Katwijk aan Zee met Maartie Klok, dr. van Klaas Klok en Kornelia Jonker, ged. ND op 31 okt 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartie van Duijkeren), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 16 feb 1819 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  2.  Huijbert de Jong, ged. ND op 11 jun 1752 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Jeroense den Hollander). 

IVf.  Huijg Kornelisz Haesneut, zn. van Cornelis Cornelisz Haseneut (IIIb) en Annetie Arends, ged. op 27 aug 1684 (zo) te Katwijk (getuige: Arent Cornelisz), ovl. (hoogstens 83 jaar oud) voor 9 jan 1768 (za), otr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 29 apr 1708 (zo) te Katwijk met Marijtje Jansd van den Oever, dr. van Jan Jansz (van den Oever) en Trijntje Willemsd, ged. ND op 25 feb 1685 (zo) te Katwijk (getuigen: Gerrit Jansz en Annetie Jansz), begr. op 9 jan 1768 (za) te Katwijk aan Zee in de classe f3,--
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Annetje Haasnoot, ged. ND op 10 mrt 1709 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Cornelis). 
  2.  Trijntje Huijge Haasnoot, ged. ND op 26 okt 1710 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 2 aug 1785 (di) te Katwijk aan Zee, volgt Vt
  3.  Cornelis Huige Haasnoot, ged. ND op 7 mei 1713 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 30 dec 1789 (wo) te Katwijk, volgt Vu
  4.  Annetje Huijge Haasnoot, ged. ND op 9 jun 1715 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 27 dec 1790 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt Vv
  5.  Jan Huige Haasnoot, ged. ND op 9 mei 1717 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 1 aug 1760 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vw
  6.  Arend Huijge Haasnoot, ged. ND op 4 jun 1719 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje Cornelis). 
  7.  Leentje Huijge Haasnoot, ged. ND op 7 jan 1722 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt Vx
  8.  Arent Huijge Haseneut, ged. ND op 26 sep 1723 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 7 aug 1795 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vy

IVg.  Niessie Cornelis Haesneut, dr. van Cornelis Cornelisz Haseneut (IIIb) en Annetie Arends, ged. ND op 7 sep 1687 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Arent Cornelisz en Maertje Dane), otr. op 29 apr 1713 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (G) op 14 mei 1713 (zo) te Katwijk aan Zee met Jan Cornelisse Hus, zn. van Cornelis Pietersz Hus en Maertje Cornelisd, ged. ND op 22 sep 1686 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletge Jans), begr. op 26 nov 1757 (za) pro deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Marijtje Hus, ged. op 1 apr 1714 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Annetje Hus, ged. op 17 nov 1715 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Maartje Hus, ged. op 26 sep 1717 (zo) te Katwijk aan Zee moeder : Maartje Cornelis
  4.  Leuntje Hus, ged. in 1720, begr. op 2 sep 1752 (za) te Katwijk aan Zee, otr. op 25 apr 1744 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 10 mei 1744 (zo) te Katwijk aan Zee met Jacob Nijgh, zn. van Cent Leendersz Nijgh en Niesje Jacobs Vlieland, ged. op 11 dec 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Willempje Jacobs), begr. op 28 jan 1795 (wo) pd te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 5 dochters. 
  5.  Willempje Hus, ged. NH op 20 jun 1721 (vr) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Jacobs Kal). 
  6.  Cornelis Hus, ged. op 18 apr 1723 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 5 sep 1795 (za) pro deo te Katwijk aan Zee, otr. op 19 apr 1749 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 4 mei 1749 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Aries van Duijvenbode, dr. van Arie Dirksz van Duijvenbode en Jaapje Pietersd Kok, ged. ND op 19 nov 1724 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Dirks van Duijvenbode), begr. op 11 mei 1793 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.  Huijgh Hus, ged. op 2 jun 1726 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  8.  Willem Hus, ged. op 24 okt 1728 (zo) te Katwijk aan de Rijn. 
  9.  Leuntje Hus, geb. circa 1730. 
  10.  Jan Hus, ged. op 13 mei 1731 (zo) te Katwijk aan Zee. 

IVh.  Jan Cornelisz Haesneut, zn. van Cornelis Cornelisz Haseneut (IIIb) en Maertje Willemsd (Kal), ged. NG op 26 aug 1703 (zo) Getuige: Annetie Jans te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 26 jaar oud) tussen 18 jun 1730 (zo) en 7 apr 1742 (za), otr. op 14 jan 1725 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) op 28 jan 1725 (zo) te Katwijk aan Zee met Haasje Pieters van Duijne, dr. van Pieter Huijge van Duijne (stierman) en Grietje Jacobs, ged. ND op 14 dec 1704 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Crijntje Huijge), begr. op 25 jan 1748 (do) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Pieter Jansz Haasnoot, ged. NG op 25 dec 1725 (di) Getuige: Kreintje Huijgen van Duijnen te Katwijk aan Zee. 
  2.  Maertje Jansd Haasnoot, ged. NG op 22 mei 1727 (do) te Katwijk aan Zee, volgt Vz
  3.  Pieter Jansz Haasnoot, ged. NG op 1 mei 1729 (zo) Getuige: Kreijntje Huijgen van Duinen te Katwijk aan Zee. 
  4.  Grietje Jansd Haasnoot, ged. NG op 18 jun 1730 (zo) Getuige: Maertje Haesneut te Katwijk aan Zee. 
  Haasje Pieters van Duijne, dr. van Pieter Huijge van Duijne (stierman) en Grietje Jacobs, otr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 25 jaar oud) (2) op 7 apr 1742 (za) te Katwijk, tr. (Gereformeerd) met Hendrik Maartens Heer, zn. van Maarten Cornelisse Heer (visserman) en Maertje (Maartje) Jansd Visserman, ged. ND op 24 sep 1716 (do) te Katwijk aan Zee (getuigen: Engel Cornelisse Heer en Lijsbeth Cornelisse (Heer)). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

IVi.  Annetje Cornelisd Haesneut, dr. van Cornelis Cornelisz Haseneut (IIIb) en Maertje Willemsd (Kal), ged. NG op 2 jun 1709 (zo) Getuige: Anna Jans te Katwijk aan Zee, otr. op 21 mei 1730 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 20 jaar oud) op 4 jun 1730 (zo) te Katwijk aan Zee met Arij (Arie) Teunisz Kulk, zn. van Theunis Maartense Kulk (matroos ter visserij) en Maertje (Marijtje) Arijsd (Schaep), ged. ND op 17 nov 1709 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Arentsz), ovl. (hoogstens 58 jaar oud) voor 1768. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Jan Kulk, ged. ND op 28 jan 1731 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Haesje Pieters van Duinen). 
  2.  Teunis Kulk, ged. ND op 12 okt 1732 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arentje Kulk), begr. op 16 jul 1796 (za) pro deo te Katwijk, Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Marijtje Kulk, ged. ND op 3 jan 1734 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletje Maartens). 
  4.  Cornelis Kulk, ged. ND op 10 apr 1735 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Willems Kal). 
  5.  Willem Kulk, ged. ND op 20 mrt 1737 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Willems Kal). 
  6.  Marijtje Kulk, ged. ND op 17 apr 1740 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aarentje Teunis). 
  7.  Arij Kulk, ged. ND op 19 mrt 1741 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Haasje Ps van Duijn). 
  8.  Arij Kulk, ged. ND op 23 sep 1742 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Jac. Boezaerd). 
  9.  Annetje Kulk, ged. ND op 9 aug 1744 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Haasnoot). 
  10.  Annetje Kulk, ged. ND op 30 jul 1747 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Haasnoot), een dochter. 
  11.  Jan Kulk, ged. ND op 4 mei 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Jans Haasnoot). 
  12.  Maarten Kulk, ged. ND op 21 mrt 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirkje Pieters de Kraaij), begr. op 16 okt 1772 (vr) pro deo, aangifte regenten weeshuis te Katwijk. 
  Arij (Arie) Teunisz Kulk, zn. van Theunis Maartense Kulk (matroos ter visserij) en Maertje (Marijtje) Arijsd (Schaep), otr. (2) op 7 jul 1753 (za) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 34 jaar oud) op 22 jul 1753 (zo) te Katwijk met Matje de Jong, dr. van Cornelis de Jong (in 1725 vermeld als matroos) en Lijsbeth Klok, ged. ND op 15 jan 1719 (zo) te Katwijk (getuige: Matje Hoeke), begr. op 19 jan 1768 (di) pro deo als weduwe te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Teunis Kulk, ged. ND op 27 feb 1755 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje de Jong). 
  2.  Lijsbeth Kulk, ged. ND op 2 apr 1758 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: de ouders). 

IVj.  Jan Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Cornelisz Haesneut (IIIe) (stuurman visserij) en Annetje Jans (Kal), ged. NG op 15 mei 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Willems, de moeder genoemd Annetje Jans Prijsenbeeren), begr. op 29 okt 1772 (do) te Katwijk aan Zee, otr. op 28 apr 1742 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 23 jaar oud) (G) op 13 mei 1742 (zo) te Katwijk aan Zee met Leentje Cornelisse Fierman, dr. van Cornelis Gangelofsz Fiereman (visser (stuurman 1719)) en Pietertie Claesd Hoek, ged. ND op 18 dec 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Gangelof), begr. op 7 aug 1769 (ma) (1 aug 1769 (di)) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, te Katwijk in de classe pro-deo
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Pietertje Jansd Haasnoot, ged. ND op 20 jan 1743 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 15 jul 1774 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vaa
  2.  Krijn Jansz Haasnoot, ged. NG op 1 jan 1746 (za) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 19 apr 1822 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt Vab
  3.  Annetje Jansd Haasnoot, ged. ND op 23 feb 1749 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt Vac
  4.  Kornelis Jansz Haasnoot, ged. NG op 19 dec 1751 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in aug 1782, volgt Vad
  5.  Aaltje Jansd Haasnoot, ged. ND op 29 sep 1754 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis Arisse Plokker en Jaapje Krijn Hus). 
  6.  Aaltje Jansd Haasnoot, ged. ND op 16 okt 1757 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 6 mrt 1826 (ma) te Katwijk, volgt Vae
  7.  Teunisje Jansd Haasnoot, ged. NG op 14 sep 1760 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 23 jul 1828 (wo) te Katwijk, volgt Vaf

IVk.  Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Cornelisz Haesneut (IIIe) (stuurman visserij) en Annetje Jans (Kal), ged. ND op 1 jan 1721 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marietje Jans), begr. op 16 apr 1766 (wo) te Scheveningen, otr. (1) op 22 mrt 1749 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 31 jaar oud) (G) op 6 apr 1749 (zo) te Katwijk aan Zee als "Haesnoot" met zijn achternicht Bregje Dirksd (Brechje) Dirksd Schaap, dr. van Dirk Cornelisz Schaap en Aegie Jansd Hooft, ged. ND op 27 mrt 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Cornelis), begr. op 28 apr 1762 (wo) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Krijn Haasnoot, ged. NG op 12 jun 1750 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 9 sep 1822 (ma) te Scheveningen, volgt Vag
  2.  Dirk Arens Haasnoot, geb. in 1752 te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in jun 1782, volgt Vah
  3.  Jan Haasnoot, ged. ND op 23 sep 1753 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Cornelisse Fiereman). 
  4.  Huijg Arens Hasenoot, ged. op 10 nov 1754 (zo) te Scheveningen, begr. op 1 feb 1755 (za) te Scheveningen. 
  5.  Jan Hasenoot, ged. op 15 feb 1756 (zo) te Scheveningen, begr. op 15 mrt 1756 (ma) te Scheveningen. 
  6.  Aagje Hasenoot, ged. op 9 okt 1757 (zo) te Scheveningen, begr. op 20 apr 1758 (do) te Scheveningen. 
  7.  Jantje Hasenoot, ged. op 26 aug 1759 (zo) te Scheveningen, begr. op 24 dec 1759 (ma) te Scheveningen. 
  8.  Aagje Hasenoot, ged. op 15 nov 1761 (zo) te Scheveningen. 
  9.  Johanna Arens Haasnoot, ged. op 2 dec 1764 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 4 jun 1834 (wo) te Scheveningen, volgt Vai
  Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 40 jaar oud) (2) op 9 okt 1763 (zo) te Scheveningen met Jacoba (Jaapje) Frederiks Houtman, dr. van Frederick Jacobse Houtman en Kornelia Aarnouds van der Sanden, ged. op 18 okt 1722 (zo) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Anna (Annetje) Hasenoot, ged. op 2 dec 1764 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 5 jun 1834 (do) te Scheveningen, volgt Vaj
  2.  Trijntje Hasenoot, ged. op 4 apr 1770 (wo) te Scheveningen. 

IVl.  Aeltje Krijne Haasnoot, dr. van Krijn Cornelisz Haesneut (IIIe) (stuurman visserij) en Annetje Jans (Kal), ged. NG op 15 mei 1729 (zo) Getuige: Aeltje Aries Plokker te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 8 mei 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, begr. op 10 mei 1807 (zo) te Katwijk aan Zee, otr. op 19 apr 1749 (za) Beide in de classe Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 20 jaar oud) (G) op 4 mei 1749 (zo) te Katwijk aan Zee met Arent Buijzertsz van Velzen, zn. van Buijsert Ariesz van Velzen en Annetje Jacobs Vlielander, ged. ND op 1 aug 1728 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pietertje Arents de Haes), begr. op 4 okt 1771 (vr) (of 12 aug 1768 )? nazien) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Annetje van Velzen, ged. ND op 29 jun 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje van Velsen). 
  2.  Annetje van Velzen, ged. ND op 30 aug 1750 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Hus). 
  3.  Buijsert Arendsz van Velzen, ged. ND op 20 mei 1753 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Annetje Jacobs Vlielander), tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 26 apr 1778 (zo) te Katwijk met Annetje Martinusdr Louwerens, dr. van Martinus Louwerens en Aagje Leenders Verburg, ged. ND op 1 dec 1754 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Dirks Groen). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Huig van Velzen, ged. ND op 5 jun 1755 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans van den Oever), zeeman, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 20 jan 1830 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.  Annetje Arendsdr van Velzen, ged. ND op 11 apr 1757 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Willempje Buijz. van Velsen), ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 15 aug 1795 (za) te Katwijk, begr. op 15 aug 1795 (za) pro deo te Katwijk, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) op 18 apr 1779 (zo) te Katwijk met Cornelis Kornelisz (Kornelis) de Jong, zn. van Cornelis Corneliszoon de Jong, ged. op 3 feb 1757 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Krijn van Velzen, ged. ND op 18 mei 1760 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Kal), begr. op 3 aug 1799 (za) pro deo te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Arie van Velzen, ged. ND op 13 jun 1762 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Anne Jansd Haesnoot), omklinker, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 15 dec 1842 (do) te Katwijk Overleden in wijk 4 nr 414, Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  8.  Willem van Velzen, ged. ND op 26 feb 1764 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Dirkje Molenaar), ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op 26 okt 1850 (za) te Katwijk, een dochter. 
  9.  Arent Arentsz van Velzen, ged. ND op 21 jun 1767 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Jaepje Crijnd. Haesnoot), otr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 9 jun 1792 (za) te Katwijk met Lijsbeth Tijze van Duijvenbode, dr. van Tijs van Duijvenbode (klapwaker) en Grietje Boezaard, ged. op 13 sep 1767 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 11 aug 1819 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

IVm.  Annetje Krijne Haasnoot, dr. van Krijn Cornelisz Haesneut (IIIe) (stuurman visserij) en Annetje Jans (Kal), ged. ND op 20 mei 1731 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Jans), begr. op 29 okt 1771 (di) te Katwijk aan Zee, otr. op 11 aug 1754 (zo) Volgens de gaarder ondertrouwt op 3 aug. 1754, beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (G) op 25 aug 1754 (zo) te Katwijk aan Zee met Leendert Klaasz Parlevliet, zn. van Klaas Klaase Parlevliet en Pietertje Jacobs Vlielander, ged. ND op 27 jan 1732 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaentje Alders Kuijt), begr. op 9 sep 1795 (wo) te Katwijk aan Zee in de classe pro-deo
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaas Parlevliet, ged. op 12 jan 1755 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Huijg Parlevliet, ged. op 19 sep 1756 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Klaas Parlevliet, ged. op 8 jan 1758 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Huig Parlevliet, ged. op 26 okt 1760 (zo) te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. in zee verdronken, otr. op 20 sep 1788 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 23 jaar oud) op 5 okt 1788 (zo) te Katwijk aan Zee met Trijntje van der Schinkel, dr. van Dirk Evertsz van der Schinkel en Annetje van Duijvenbode, ged. ND op 28 apr 1765 (zo) te Katwijk (getuige: Trijntie Teun.d Geiteman), werkster, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 24 mrt 1840 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  5.  Pietertie Parlevliet, ged. op 29 aug 1762 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  6.  Krijn Parlevliet, ged. op 12 mrt 1769 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Leendert Klaasz Parlevliet, zn. van Klaas Klaase Parlevliet en Pietertje Jacobs Vlielander, otr. (2) op 28 mrt 1772 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 29 jaar oud) (G) op 12 apr 1772 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) met Dirkje Ouwehand, dr. van Pieter Ouwehand en Eurmpje Bouwensdr van Duijne, ged. ND op 16 dec 1742 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Hilletje B. van Duijnen), ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 26 nov 1774 (za) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Ariaantje Parlevliet, ged. op 4 jul 1773 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Ariaantje Parlevliet, ged. op 13 nov 1774 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Leendert Klaasz Parlevliet, otr. (3) op 30 sep 1775 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 26 jaar oud) op 15 okt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Maartje Dirks Schaap, dr. van Dirk Ameriksz Schaap en Reijmpje Reijne Varkevisser, ged. ND op 27 jul 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Dirks de Reus), ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 18 dec 1833 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Dirk Parlevliet, ged. NG op 10 apr 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Jacobs Dul), schipper, koopman, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 3 sep 1868 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 35 en 24 jaar oud) op 11 mrt 1821 (zo) te Katwijk met Grietje Bastiaansd Vooijs, dr. van Bastiaan Jansz Vooijs (voerman) en Annetje Ouwehand, geb. op 5 apr 1796 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 10 apr 1796 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje van der Does), ovl. (58 jaar oud) op 16 jul 1854 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Klaas Parlevliet, ged. ND op 21 jul 1776 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletje Klaasd Parlevliet), zeeman, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 28 jun 1841 (ma) te Katwijk, otr. op 29 nov 1804 (do) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) op 9 dec 1804 (zo) te Katwijk aan Zee met Teunisje Plukker (Plokker), dr. van Maarten Pietersz Plokker en Neeltje Haasnoot (VIg), ged. ND op 12 mrt 1780 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Kornelisd Schaap), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 29 mrt 1853 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  3.  Reijmpje Parlevliet, ged. op 12 apr 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 1 nov 1834 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Lijsbeth Parlevliet, ged. op 19 mrt 1780 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 21 jan 1854 (za) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) (1) in 1804 te Katwijk aan Zee met haar achterneef Bastiaan Varkevisser, zn. van Cornelis Bastiaansz Varkevisser en Maartje Klaasdr de Jong, ged. NH op 2 okt 1782 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dina Abrahams du Rieux), begr. op 21 feb 1805 (do) te Katwijk aan Zee in de classe pro-deo. Uit dit huwelijk geen kinderen, een dochter, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 35 jaar oud) (2) op 15 dec 1814 (do) te Katwijk met haar achterneef Bastiaan van Duijvenbode, zn. van Huig van Duijvenbode (zeeman) en Geertje Varkevisser, ged. op 31 jan 1779 (zo) te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 14 okt 1850 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  5.  Pietertje Parlevliet, ged. op 26 okt 1783 (zo) te Katwijk aan Zee, vissnijdster, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 4 jun 1859 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Antje Parlevliet, ged. op 2 mrt 1788 (zo) te Katwijk aan de Rijn, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 9 mrt 1875 (di) te Katwijk per abuis opgegeven als dochter van Huig Parlevliet en Trijntje van der Schinkel .(overleden 23-06-1814), Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie V

Va.  Josijntje (Sijntje) Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Dirksz Haseneut (IVa) en Arendje Maartensd (de Jong), ged. NG op 15 mrt 1722 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Maartens de Jong), otr. op 1 apr 1747 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 25 jaar oud) (G) op 16 apr 1747 (zo) te Katwijk aan Zee met Kornelis Dirksz Schaap, zn. van Dirk Cornelisz Schaap en Aegie Jansd Hooft, ged. ND op 27 jul 1721 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Kornelis), begr. op 6 mrt 1788 (do) F 3,- te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aagje Schaap, ged. ND op 28 jan 1748 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Jans Hoofd). 
  2.  Kornelisje (Cornelia) Kornelisd Schaap, ged. ND op 5 okt 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Gerrits Geiteman), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 25 jan 1829 (zo) te Katwijk [Aangevers zijn: Rijn Hakker, 42 jaar zeeman en Cornelis de Best 35 jaar zeeman.
In het doopboek is zij genoemd als Kornelis, maar in haar overlijdensakte zijn haar ouders en leeftijd vermeld.]
, otr. op 16 aug 1772 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) op 16 aug 1772 (zo) te Katwijk met Jacob Jacobsz Spaanderman, zn. van Jakob Jansz Spaanderman en Ariaantje Riviere, ged. ND op 30 aug 1744 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Kornelisse Rievier), klapwaker, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 7 mrt 1830 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Trijntje Kornelisd Schaap, ged. ND op 5 dec 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltie Maartens van den Oever), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 6 sep 1823 (za) te Katwijk, tr. (ongeveer 22 jaar oud) op 8 mei 1774 (zo) te Katwijk aan Zee met Kornelis Jansz (Cornelis) Ruwaard (Ruaard), zn. van Jan Rutgaardsz Ruwaard. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Dirk Schaap, ged. ND op 29 jun 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirkse Schaap). 
  5.  Aagje (Cornelisd) Schaap, ged. ND op 15 aug 1756 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Leuntje Dirksd Schaap en Aagje Krijne Haasnoot), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 13 jan 1842 (do) te Katwijk, tr. met haar achterneef Arij Teunisz Haasnoot, zn. van Teunis Gijse Haasnoot (Vl) en Geertje Arisse Varkevisser (zie VIi). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  6.  Cornelis Schaap, ged. ND op 15 aug 1756 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirks Schaap, Aagje Krijne Haasnoot), otr. op 18 okt 1783 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 37 jaar oud) op 2 nov 1783 (zo) te Katwijk aan Zee met Leuntje Ouwehand, dr. van Gerrit Ouwehand en Engeltje Cornelisdr Bloot, ged. NG op 26 jun 1746 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Magteld Wilmse van Beele), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 19 mrt 1814 (za) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  7.  Dirk Schaap, ged. ND op 21 okt 1759 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirkze Schaap, Trijntje Willems Kal). 
  8.  Maarten Schaap, ged. ND op 21 okt 1759 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Dirkze Schaap, Trijntje Willems Kal). 

Vb.  Dirk Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 1 jun 1718 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Ghijse), ovl. (hoogstens 34 jaar oud) voor 26 aug 1752 (za), otr. op 25 jun 1740 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) (G) op 10 jul 1740 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Jacobs de Reus, dr. van Jacob Florisz (de Reus) en Weijntie Huijge van Duijne, ged. ND op 19 jul 1711 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletje Flore), begr. op 22 apr 1777 (di) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo vanuit het Gsthuis
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Dirk Dirksz Haasnoot, ged. NG op 5 mrt 1741 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1 jun 1778 (ma) en 13 mei 1792 (zo), volgt VIa
  2.  Dirkje Dirksd Haasnoot, ged. ND op 10 mrt 1743 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Jans Spaanderman). 
  Neeltje Jacobs de Reus, dr. van Jacob Florisz (de Reus) en Weijntie Huijge van Duijne, otr. (ongeveer 41 jaar oud) (2) op 26 aug 1752 (za) te Katwijk aan Zee Betoog gegeven naar Wijk op Zee met Willem Evertse, geb. te Wijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vc.  Aagje Dirks Haasnoot, dr. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 12 okt 1721 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Kornelis), otr. op 9 dec 1741 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 25 jaar oud) op 24 dec 1741 (zo) te Katwijk aan Zee met Theunis Jacobsz de Reus, zn. van Jacob de Reus en Dingenom (Dina) de Jong, ged. ND op 24 sep 1716 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Jacob Theunisse, Matje Cornelisd Hoek), ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 1772. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jacob de Reus, ged. NG op 2 jun 1743 (zo) Doopgetuige is Neeltje Jac. de Reus te Katwijk aan Zee , te Katwijk
  2.  Jaapje de Reus, ged. NG op 13 dec 1744 (zo) Doopgetuige is Neeltje Jacobse te Katwijk aan Zee , te Katwijk
  3.  Lijsbeth Teunisdr (Lijsbet) de Reus, ged. NG op 5 mrt 1747 (zo) Doopgetuge is Neeltje Jacobse de Reus te Katwijk aan Zee , te Katwijk, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 26 jul 1804 (do) te Katwijk, begr. op 26 jul 1804 (do) Begraven in de classe pro deo te Katwijk aan Zee, otr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) op 29 apr 1769 (za) te Katwijk aan Zee met Willem Dirksz van Duijvenbode, zn. van Dirk Janszn van Duijvenbode en Maartje Willems Berkheij, ged. ND op 13 nov 1746 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Magteld Gijse Schilpsand), ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor jul 1804. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Jacob de Reus, ged. NG op 22 jun 1749 (zo) Doopgetuige is Aagje Krijne de Reus te Katwijk aan Zee , te Katwijk, begr. op 16 feb 1789 (ma) pro deo te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 31 dec 1775 (zo) te Katwijk met zijn achternicht Maartje Berkheij, dr. van Boudewijn (Bouwen) Dirksz Berkheij en Haesje Krijne Haasnoot (Vj), ged. op 22 mrt 1752 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 1 aug 1827 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Dirk de Reus, ged. NG op 31 okt 1751 (zo) Doopgetuige is Maartie Dirks Lootsman te Katwijk aan Zee , te Katwijk, otr. op 12 apr 1775 (wo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 30 apr 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Willems Schaap, dr. van Willem Schaap en Kaatje de Vreugd, ged. ND op 14 nov 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jacobs Berkheij). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  6.  Dirkje de Reus, ged. ND op 26 aug 1753 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arentje Dirkse Haasnoot), begr. op 10 feb 1794 (ma) pro deo te Katwijk aan Zee in de classe van prodeo, otr. op 17 dec 1774 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 31 dec 1774 (za) te Katwijk aan Zee met Jan Hennevanger, zn. van Jan Cornelissen Hennevanger en Marijtje Jans Verheij, ged. ND op 27 feb 1752 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Verheij). Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  7.  Teunisje de Reus, ged. NG op 9 mrt 1755 (zo) Doopgetuigen zijn Cornelis Jacobse de Reus en Neeltje Jacobse de Reus te Katwijk aan Zee , te Katwijk
  8.  Dijna de Reus, begr. op 3 dec 1790 (vr) pro deo te Katwijk, tr. (Jacob ongeveer 24 jaar oud) op 15 apr 1770 (zo) te Katwijk met Jacob Klok, zn. van Jacob Klok en Ariaantje Jacobs (de Reus), ged. op 16 mei 1745 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 9 jan 1827 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

Vd.  Maartje Dirks Haasnoot, dr. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 25 apr 1723 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Maartens), begr. op 16 dec 1772 (wo) te Katwijk aan Zee, otr. op 23 nov 1743 (za) Beide in de classe van Prodeo (volgens de gaarder op 22 nov. 1743) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 8 dec 1743 (zo) te Katwijk aan Zee met Arij Maartense Lootsman, zn. van Maarte Janse Lootsman en Geertie (Geertruij) Arents (van der Boot), ged. ND op 6 aug 1719 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Arijs), begr. op 30 aug 1779 (ma) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maartje Lootsman, ged. NG op 13 dec 1744 (zo) getuige: Baartje Klaas te Katwijk aan Zee. 
  2.  Maartje Lootsman, ged. NG op 26 feb 1747 (zo) getuige: Baatje Klaase Lootsman te Katwijk aan Zee. 
  3.  Geertuij Lootsman, ged. NG op 29 sep 1748 (zo) getuige: Bartje Claasse Loos te Katwijk aan Zee. 
  4.  Geertje Lootsman, ged. NG op 15 mrt 1750 (zo) getuige:Baartje Klaase Loos te Katwijk aan Zee. 
  5.  Maarte Lootsman, ged. NG op 5 sep 1751 (zo) getuige: Baartie Klaas Loosman te Katwijk aan Zee. 
  6.  Maarten Lootsman, ged. NG op 1 okt 1751 (vr) getuige: Baartje Klaasz van der Plas te Katwijk aan Zee. 
  7.  Lijsbeth Lootsman, ged. NG op 21 jul 1754 (zo) getuige: Trijntje Dirks Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  8.  Lijsbeth Lootsman, ged. NG op 5 okt 1755 (zo) getuige: Trijntje Dirks Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  9.  Cornelis Lootsman, ged. NG op 14 aug 1757 (zo) getuige: Leentje Leenders Vlieland te Katwijk aan Zee. 
  10.  Lijsbeth Lootsman, ged. NG op 19 aug 1759 (zo) getuige: Trijntje Dirks Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  11.  Lijsbet Lootsman, ged. NG op 10 okt 1762 (zo) getuige: Trijntie Dirks Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  Arij Maartense Lootsman, zn. van Maarte Janse Lootsman en Geertie (Geertruij) Arents (van der Boot), otr. (1) op 16 jun 1742 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 1 jul 1742 (zo) te Katwijk aan Zee met Arentje Arijs van Rhijn, dr. van Arie Ariesen van Rhijn en Ariaentie Klaas (van der Plas), ged. ND op 6 mrt 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje Arijse), ovl. (ongeveer 25 jaar oud) in nov 1743. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arend Lootsman, ged. NG op 24 mrt 1743 (zo) getuige: Baartje Kl. van der Plas te Katwijk aan Zee. 
  Arij Maartense Lootsman, otr. (3) op 7 aug 1773 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 54 en ongeveer 49 jaar oud) op 22 aug 1773 (zo) te Katwijk aan Zee met Annetje Geijteman, dr. van Gerrit Maartens Geijteman en Leuntie Maartensd (de Jong), ged. op 20 aug 1724 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje Maertens Geiteman), begr. op 4 aug 1774 (do) pro deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arij Maartense Lootsman, otr. (4) op 18 feb 1775 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 55 en ongeveer 39 jaar oud) op 5 mrt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Leuntje van Beelen, dr. van Dirk van Beelen, ged. NH op 10 jul 1735 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Magtelt Willems van Beelen), begr. op 30 sep 1795 (wo) f 3,- te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Ve.  Trijntje Dirks Haasnoot, dr. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 20 mei 1725 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Magteld Willems Schaep), begr. op 12 dec 1763 (ma) te Katwijk aan Zee in de classe f 3,--, otr. op 12 feb 1752 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 25 jaar oud) op 27 feb 1752 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Willemsz Berkheij, zn. van Willem Jacobse Berkheij en Magteld Gijse Schilpsand, ged. ND op 22 dec 1726 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Jans Vooijs), begr. op 30 mrt 1790 (di) F 6,- te Katwijk aan Zee in de classe f 6,--
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Willem Berkheij, ged. op 31 dec 1752 (zo) te Katwijk aan Zee, voerman, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 21 nov 1817 (vr) te Katwijk, Uit dit huwelijk 3 kinderen, otr. op 28 sep 1782 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 32 jaar oud) op 13 okt 1782 (zo) te Katwijk aan Zee met Willempje Plokker, dr. van Floris Dirksz Plokker en Maartje Jacobs Keus, ged. op 22 mrt 1750 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 17 feb 1834 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jannetje Berkheij, ged. op 25 dec 1757 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Cornelis Willemsz Berkheij, zn. van Willem Jacobse Berkheij en Magteld Gijse Schilpsand, otr. (2) op 13 sep 1765 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 35 jaar oud) op 29 sep 1765 (zo) te Katwijk aan Zee met Grietje Ouwehand, dr. van Arie Ouwehand en Bastiaantje Bouwensdr van Duinen, ged. ND op 9 okt 1729 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Bouwes van Duinen), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 16 jun 1786 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Bastiaan Berkheij, ged. op 8 jun 1766 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Bastiaantje Berkheij, ged. op 8 mei 1768 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Bastiaan Berkheij, ged. op 3 jun 1770 (zo) te Katwijk aan Zee. 

Vf.  Rein Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 17 nov 1726 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Jacobs Heer), begr. op 3 dec 1762 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 9 okt 1757 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 28 jaar oud) op 30 okt 1757 (zo) te Katwijk aan Zee met Ariaantje Pieters Guijt, dr. van Pieter Cornelisz Guijt en Neeltie Dirks (de Reus), ged. NG op 22 mei 1729 (zo) Getuige: Maertje Dirks te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 10 jun 1809 (za) te Katwijk aan Zee, begr. op 14 jun 1809 (wo) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Cornelis Rijnsz Haasnoot, ged. ND op 17 sep 1758 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 27 aug 1794 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt VIb
  2.  Pieter Reine Haasnoot, ged. ND op 25 mei 1760 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 6 mrt 1830 (za) te Katwijk, volgt VIc
  3.  Dirk Rijne Haasnoot, ged. NG op 7 feb 1762 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 30 sep 1791 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt VId
  Ariaantje Pieters Guijt, dr. van Pieter Cornelisz Guijt en Neeltie Dirks (de Reus), otr. (2) op 22 mei 1772 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 53 jaar oud) op 7 jun 1772 (zo) te Katwijk aan Zee met haar achterneef Dirk Janszn van Duijvenbode, zn. van Jan Cornelisse van Duijvenbode en Ariaentie Krijnsd (van der Plas), ged. op 12 feb 1719 (zo) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vg.  Kornelis Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Dirkszn Haesneut (IVb) en Lijsbeth Maartense Kulk, ged. ND op 23 okt 1729 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arendje Schaep), begr. op 30 mrt 1756 (di) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 31 mrt 1753 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) (G) op 15 apr 1753 (zo) te Katwijk aan Zee met Lena (Leentje) Leenderts Vlieland, dr. van Leendert Flore Vlielander (diaken (1722), ouderling (1741, 1757, 1764)) en Leuntje Willems Onderduijn, ged. ND op 21 mrt 1723 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kommertje Willems), ovl. (hoogstens 55 jaar oud) voor 23 nov 1778 (ma), begr. op 23 nov 1778 (ma) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Lijsbeth Haasnoot, ged. NG op 23 dec 1753 (zo) Getuige: Arij Maartense Loosman, Maartje Dirkse Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  2.  Leuntje Haasnoot, ged. NG op 3 aug 1755 (zo) Getuige: Leuntje Hoek te Katwijk aan Zee. 
  Lena (Leentje) Leenderts Vlieland, dr. van Leendert Flore Vlielander (diaken (1722), ouderling (1741, 1757, 1764)) en Leuntje Willems Onderduijn, otr. (2) op 26 mrt 1762 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 32 jaar oud) op 11 apr 1762 (zo) te Katwijk aan Zee met Hendrik Dirksz Hoek, zn. van Dirk Hoek en Jannetje van den Berg, ged. op 15 mei 1729 (zo) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vh.  Aagje Krijne Haasnoot, dr. van Krijn Dirkszn Haseneut (IVc) en Maartje Jans Spaanderman, ged. ND op 10 mei 1722 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arentje Maartens), otr. op 10 aug 1743 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) (G) op 25 aug 1743 (zo) te Katwijk aan Zee met Kornelis Jacobse de Reus, zn. van Jacob de Reus en Dingenom (Dina) de Jong, ged. ND op 13 apr 1721 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Matje Houke), begr. op 20 dec 1800 (za) pro deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Dina de Reus, ged. op 22 dec 1743 (zo) te Katwijk, begr. op 11 aug 1780 (vr) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) op 25 dec 1763 (zo) te Katwijk met Maarten Vlieland, zn. van Cornelis Vlieland, ged. op 26 feb 1741 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 23 mrt 1801 (ma) pro deo te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  2.  Krijn de Reus, ged. op 5 dec 1745 (zo) te Katwijk, kok op het koopvaardijschip Fortuna, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 2 dec 1828 (di) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 26 apr 1772 (zo) te Katwijk met Marijtje de Jong, dr. van Maarten Arrisz de Jong en Ariaantje (Aartje) Jacobs Zuijderduijn, ged. op 22 sep 1748 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 24 feb 1821 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Jaapje de Reus, ged. op 12 nov 1747 (zo) te Katwijk, begr. op 10 jun 1775 (za) pro deo te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maartje de Reus, ged. op 23 nov 1749 (zo) te Katwijk. 
  5.  Dirkje Kornelisdr de Reus, ged. op 5 nov 1752 (zo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 28 jaar oud) voor 1781, otr. op 27 mrt 1773 (za) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 22 jaar oud) op 11 apr 1773 (zo) te Katwijk met Gerrit Gerritsz de Mol, zn. van Gerrit de Mol en Annetje Klok, ged. op 12 jul 1750 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 7 aug 1820 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  6.  Teunisje de Reus, ged. ND op 13 apr 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jacobs de Reus), ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor mei 1781, tr. (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 17 mei 1778 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) met Ary Ouwehand, zn. van Kornelis Ouwehand en Neeltje van Dijk, ged. NG op 27 okt 1754 (zo) te Katwijk aan Zee Bastiaantje Bouwens van Duine, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 4 sep 1828 (do) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Cornelis de Reus, ged. op 7 okt 1759 (zo) te Katwijk. 
  8.  Cornelis de Reus, ged. op 19 feb 1764 (zo) te Katwijk. 
  9.  Bastiaan de Reus, ged. op 13 nov 1757 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 17 aug 1822 (za) te Katwijk, otr. op 19 apr 1783 (za) te Leiden, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) op 4 mei 1783 (zo) te Katwijk met Willemtje Pietersdr (Willempje) van der Burg, dr. van Cornelis van der Burg en Anna Besuijen, ged. NG op 8 apr 1759 (zo) Getuige: Dirkje van Beveren te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 4 dec 1836 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
 
Krijn de Reus.
Not.Arch.Rotterdam nr 63 d.d. 4-7-1814 (Gijsbert Krijgsman : schipper).
 

Vi.  Jan Krijne Haasnoot, zn. van Krijn Dirkszn Haseneut (IVc) en Maartje Jans Spaanderman, ged. ND op 15 apr 1725 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jans Spaanderman), begr. op 29 okt 1762 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 8 mei 1751 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) (G) op 23 mei 1751 (zo) te Katwijk aan Zee als "Haesnoot" met Marijtje Willemsdr de Jong, dr. van Willem Jansz de Jong en Maria (Marijtje) Tijsse van Ballegoij, ged. ND op 31 okt 1728 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje Willems de Jong). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Maartje Haasnoot, geb. te Katwijk aan Zee, ged. NG op 7 mei 1752 (zo) Getuige: Aagje Krijne Haasnoot te Katwijk aan de Rijn. 
  2.  Marijtje Haasnoot, ged. NG op 18 nov 1753 (zo) Getuige: Jannetje Willems de Jong te Katwijk aan Zee. 
  3.  Aagje Haasnoot, ged. NG op 12 jan 1755 (zo) Getuige: Aagje Krijne Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  4.  Leentje Jansse Haasnoot, ged. ND op 8 feb 1756 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 12 nov 1835 (do) te Katwijk, volgt VIe
  5.  Krijn Haasnoot, ged. NG op 29 dec 1757 (do) Getuige: Haasje Krijne Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  6.  Krijn Haasnoot, ged. NG op 17 jun 1759 (zo) Getuige: Aagje Krijne Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  7.  Marijtie Jansd Haasnoot, ged. op 1 feb 1761 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIf
  Marijtje Willemsdr de Jong, dr. van Willem Jansz de Jong en Maria (Marijtje) Tijsse van Ballegoij, 
 geen kinderen. 

Vj.  Haesje Krijne Haasnoot, dr. van Krijn Dirkszn Haseneut (IVc) en Maartje Jans Spaanderman, ged. NG op 3 nov 1726 (zo) Getuige: Ariaentje Kornelis Revier te Katwijk aan Zee, begr. op 20 mei 1774 (vr) Begraven (als weduwe) in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee, otr. op 18 dec 1751 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 2 jan 1752 (zo) te Katwijk aan Zee met Boudewijn (Bouwen) Dirksz Berkheij, zn. van Dirk IJsbrandsz Berkheij en Grietje Bouwens van Duijne, ged. ND op 15 jun 1727 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Hilletje Bouwes van Duinen), ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1774. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Maartje Berkheij, ged. op 22 mrt 1752 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 1 aug 1827 (wo) te Katwijk, tr. met haar achterneef Jacob de Reus, zn. van Theunis Jacobsz de Reus en Aagje Dirks Haasnoot (Vc). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Grietje Berkheij, ged. op 19 mei 1755 (ma) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Grietje Berkheij, ged. ND op 22 aug 1756 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Dirkse Berkheij), begr. op 30 jan 1790 (za) te Katwijk aan Zee in de classe pro deo, te Katwijk, otr. op 16 okt 1779 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 31 okt 1779 (zo) te Katwijk aan Zee met Maarten den Haas, zn. van Pieter Dirksz den Haas en Maartje Dirks Lammens, ged. ND op 16 sep 1754 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje Alberts zeeman), zeeman, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 23 sep 1826 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  4.  Dirk Bouweszoon Berkheij, ged. op 8 jul 1759 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 6 jan 1827 (za) te Katwijk, otr. op 24 jun 1785 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 10 jul 1785 (zo) te Katwijk aan Zee met Jaapje van Duijvenbode, dr. van Dirk Ariesze van Duijvenbode en Aaltje Jacobs Barnhoorn, ged. op 20 feb 1763 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 16 mrt 1800 (zo) pro-deo te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Dirkje Berkheij, ged. op 20 mei 1764 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 23 aug 1795 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vk.  Geertje Krijne Haasnoot, dr. van Krijn Dirkszn Haseneut (IVc) en Maartje Jans Spaanderman, ged. ND op 2 okt 1729 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jans Spaenderman), begr. op 26 feb 1763 (za) te Katwijk aan Zee Begraven in de classe Pro Deo, otr. op 15 mrt 1754 (vr) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) (G) op 31 mrt 1754 (zo) te Katwijk aan Zee met Klaas Aalbertse de Jong, zn. van Aalbert Kornelisz de Jong en Maartje Chiele van der Plas, ged. ND op 17 sep 1730 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Kornelis Korn.z de Jong en Neeltje Korn.z de Jong), ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op 11 jan 1817 (za) te Katwijk Gasthuis
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Maartje de Jong, ged. ND op 19 mei 1754 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Chiele van der Plas). 
  2.  Aalbert de Jong, ged. ND op 30 nov 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Chiele van der Plas), begr. op 6 dec 1777 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo
  3.  Maartje Klaasdr de Jong, ged. NG op 15 okt 1758 (zo) Getuige: Aagje Crijne Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 12 nov 1831 (za) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 14 apr 1782 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Bastiaansz Varkevisser, zn. van Bastiaan Reijnsz Varkevisser (stuurman van een pink) en Maartje Cornelisdr Bloot, ged. op 11 mei 1755 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 3 jan 1830 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Dirkje de Jong, ged. ND op 29 nov 1761 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aegje Crijne Haesnoot). 
  Klaas Aalbertse de Jong, zn. van Aalbert Kornelisz de Jong en Maartje Chiele van der Plas, otr. (2) op 5 okt 1771 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 53 jaar oud) op 20 okt 1771 (zo) te Katwijk aan Zee met Annetje Cornelisd van Beele(n), dr. van Cornelis Willemsz van Beele(n) en Aaltje Alderts Kuijt, ged. ND op 13 mrt 1718 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Cniertje Alderts), begr. op 10 sep 1795 (do) te Katwijk aan Zee in de classe Pro-deo
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vl.  Teunis Gijse Haasnoot, zn. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. ND op 3 feb 1726 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaepje Teunis van Duivenbode), begr. op 14 aug 1756 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 14 dec 1748 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (NG) op 29 dec 1748 (zo) te Katwijk aan Zee met Geertje Arisse Varkevisser, dr. van Arij (Arie) Reijnsz Varkevisser en Geertje Cornelisd Cornelisdr Hoek, ged. NG op 19 jan 1727 (zo) Getuige: Urrempje Reinen Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Neeltje Haasnoot, ged. NG op 11 jun 1749 (wo) Getuige: Lijsbeth van den Berg te Katwijk aan Zee. 
  2.  Neeltje Haasnoot, ged. NG op 6 sep 1750 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIg
  3.  Arendje Haasnoot, ged. NG op 8 feb 1753 (do) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 9 aug 1811 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt VIh
  4.  Arij Teunisz Haasnoot, ged. ND op 4 mei 1755 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 1829, volgt VIi

Vm.  Hendrik Haasnoot, zn. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. ND op 1 feb 1728 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Gijze Haesneut), begr. op 28 mrt 1786 (di) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. (1) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 29 nov 1749 (za) te Katwijk aan Zee met Jacomijntje Cente Nijgh, dr. van Cent Leendersz Nijgh en Niesje Jacobs Vlieland, ged. NG op 4 mrt 1725 (zo) Getuige: Annetje Jakobs te Katwijk aan Zee, begr. op 12 jun 1762 (za) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Neeltje Haasnoot, ged. NG op 10 mei 1750 (zo) Getuige: Dina Gijse Haasnoot te Katwijk aan Zee, otr. op 26 jan 1782 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) op 4 feb 1787 (zo) Let op verschil in ondertrouw en trouwdatum is volgens trouwboek! te Katwijk aan Zee met Cornelis Jacobsz de Jong, zn. van Jacob Cornelisse de Jong en Maartje Jacobs Boesaard, ged. NG op 8 dec 1754 (zo) Getuige: Lijsbeth Huijge van der Plas te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Niesje Haasnoot, ged. NG op 3 okt 1751 (zo) Getuige: Wilmpje Buijsers van Velzen te Katwijk aan Zee. 
  3.  Gijs Haasnoot, ged. NG op 1 dec 1754 (zo) Getuige: Geertje Arisse Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  4.  Teunis Haasnoot, ged. NG op 4 sep 1757 (zo) Getuige: Geertje Aris Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  5.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 8 nov 1761 (zo) Getuige: Niesje Vlieland te Katwijk aan Zee. 
 
Hendrik Haasnoot.
Bel.begrv. op 20-05-1770 een kind van Hendrik Gijsz Haasnoot in de classe Pro Deo.
 
  Hendrik Haasnoot, otr. (2) op 17 dec 1762 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 27 jaar oud) op 2 jan 1763 (zo) te Katwijk aan Zee met Leentje Kruisweg (Kruijsweg), dr. van Simon Simonsz Kruijsweg en Geertje (Grietje) Kuijt, ged. ND op 21 aug 1735 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Alders Kuijt), begr. op 28 sep 1772 (ma) te Katwijk aan Zee (Armmeesters KaZ) in de classe Pro Deo
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Simon Hendriksz Haasnoot, ged. ND op 26 dec 1763 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 30 nov 1839 (za) te Katwijk, volgt VIj
  2.  Claes Haasnoot, ged. NG op 22 dec 1765 (zo) Getuige: Geertie Sijmonsd Kruisweg te Katwijk aan Zee. 
  3.  Klaasie Haasnoot, ged. NG op 20 sep 1767 (zo) Getuige: Grietie Simons Kruijsweg te Katwijk aan Zee. 
  4.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 18 mrt 1770 (zo) Getuige: Marijtje Haasenoot te Katwijk aan Zee. 
  5.  Leentje Haasnoot, ged. NG op 29 dec 1771 (zo) Getuige: Grietje Kruiswegt te Katwijk aan Zee. 
  Hendrik Haasnoot, otr. (3) op 27 aug 1773 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (beiden ongeveer 45 jaar oud) op 12 sep 1773 (zo) te Katwijk aan Zee met Lijsbeth Leenderts Kuijt, dr. van Leendert Aldertse Kuijt en Jannetje Maartens Geijteman, ged. ND op 12 sep 1728 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Maertens Geiteman), begr. op 27 sep 1781 (do) in de classe pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Lijsbeth Leenderts Kuijt, dr. van Leendert Aldertse Kuijt en Jannetje Maartens Geijteman, relatie (1) met Arij Dirksz Keus, zn. van Dirck Arens Keus en Barbara Pieters van Couwenhoven, ged. op 6 sep 1733 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 3 mrt 1814 (do) te Scheveningen. 
 Uit deze relatie een zoon: 
  1.  Arie Aries Keus, geb. in dec 1758 te Katwijk aan Zee, ged. op 14 jun 1761 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: de Diaconen, als Armbezorgers. "in Dec.1758 in onegt geteeld" de moeder geeft op als vader te zijn Arij Dirksz Keus tegen wien zij geprocedeert dog in sHage veloren heeft), tr. met Leentje (Lena) Jacobs de Reus, dr. van Jacob Arijsz de Reus en Jannetje Arijsdr van Duijvenbode, ged. ND op 15 jul 1753 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Arens). Uit dit huwelijk een dochter. 

Vn.  Dina Gijse Haasnoot, dr. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 11 sep 1729 (zo) Getuige: Jaepje Teunis van Duivenbode te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 26 sep 1796 (ma) te Zandvoort, begr. Begraven, van de armen, in de classe Pro-deo, otr. op 31 mrt 1753 (za) Ondertrouw te Katwijk aan Zee op 31 maart 1753, zij in de classe van Prodeo. Betoog gegeven naar Zandvoort te Zandvoort, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) (NH) op 22 apr 1753 (zo) te Zandvoort met Jacob Kornelisz Keur, zn. van Cornelis Cornelisz Keurmeester (keurmeester, walvisvaarder) en Ariaantje Cornelis de Waart, ged. op 25 jun 1730 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 8 aug 1781 (wo) te Zandvoort. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Neeltje Keur, ged. op 4 nov 1753 (zo) te Zandvoort, begr. op 3 jun 1781 (zo) te Zandvoort. 
  2.  Cornelis Keur, geb. op 14 feb 1757 (ma) te Zandvoort, ged. op 27 feb 1757 (zo) te Zandvoort, ovl. (87 jaar oud) op 1 jul 1844 (ma) te Zandvoort, kerk.huw. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) op 2 jan 1780 (zo) te Zandvoort met Marijtje Rocus van Duin, dr. van Rochus Arijsz van Duijn en Gerritje Rochusdr van Duijn, ged. op 22 apr 1753 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 88 jaar oud) op 10 dec 1841 (vr) te Zandvoort. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.  Gijsbert Keur, ged. op 20 jan 1760 (zo) te Zandvoort, werkman, zeilenmaker, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 10 feb 1847 (wo) te Zandvoort, otr. op 19 aug 1785 (vr) te Zandvoort, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 4 sep 1785 (zo) te Zandvoort met Grietje Jansdr Kooper, dr. van Jan Cornelisz Kooper en Maartje Pietersdr Paap, ged. op 15 nov 1761 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 17 feb 1842 (do) te Zandvoort. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Teunis Keur, ged. op 24 apr 1763 (zo) te Zandvoort, arbeider, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 22 okt 1817 (wo) te Zandvoort, otr. op 16 feb 1787 (vr) te Zandvoort, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 4 mrt 1787 (zo) te Zandvoort met Aaltje Engele Kemp, dr. van Engel Arendsz Kemp en Crijntje Arijsdr Kraaij, ged. op 22 jul 1764 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 22 feb 1848 (di) te Zandvoort. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Dirk Jacobsz Keur, geb. circa 1765 te Zandvoort, visser, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 23 apr 1840 (do) te Zandvoort, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 64 jaar oud) op 8 mei 1831 (zo) te Zandvoort met Jannetje Jansdr Koper, dr. van Jan Cornelisz Kooper en Maartje Pietersdr Paap, ged. op 23 nov 1766 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 7 jan 1850 (ma) te Zandvoort. Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.  Ariaantje Jacobsdr Keur, ged. op 20 dec 1767 (zo) te Zandvoort, visverkoopster, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 17 mei 1839 (vr) te Zandvoort, tr. (beiden ongeveer 66 jaar oud) op 2 feb 1834 (zo) te Zandvoort met Pieter Arijsz Schaap, zn. van Arij Hendriksz Schaap en Jannetje Arijsdr Schuijten, ged. G op 27 sep 1767 (zo) te Zandvoort (getuige: Annetje Dirks), visser (1822), arbeider (1825), ovl. (hoogstens 86 jaar oud) voor 1854. Uit dit huwelijk een zoon. 
  7.  Willemijntje Keur, ged. op 15 apr 1770 (zo) te Zandvoort. 

Vo.  Lijsbeth (Lijpje) Gijse Haasnoot, dr. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 25 feb 1731 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Jans van Duivenbode), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 30 mei 1800 (vr) te Zandvoort, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 22 jaar oud) op 7 mei 1752 (zo) te Zandvoort met Jan Arijsz de Jongh, zn. van Arij Jansz de Jong en Leentje Jacobsdr Kerkman, ged. op 18 sep 1729 (zo) te Zandvoort. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Neeltje Jans de Jong, geb. op 23 dec 1753 (zo) te Zandvoort, ovl. (62 jaar oud) op 26 jan 1816 (vr) te Zandvoort, tr. met Jan Volkertsz Keesman, zn. van Volkert Cornelisz Keesman en Lijsbeth Jansdr Groen, ged. op 5 mrt 1752 (zo) te Zandvoort, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 30 sep 1809 (za) te Zandvoort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vp.  Dirk Gijsz Haasnoot, zn. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 13 mrt 1735 (zo) Getuige: Leuntje Dirks Haasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 7 feb 1813 (zo) te Katwijk, otr. op 10 jul 1762 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 27 jaar oud) op 25 jul 1762 (zo) te Katwijk aan Zee met Aafje Arijsd Varkevisser, dr. van Arij (Arie) Reijnsz Varkevisser en Geertje Cornelisd Cornelisdr Hoek, ged. NG op 29 mei 1735 (zo) Getuige: Maartje Cornelis Hoek te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 22 jun 1817 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Teunis Dirksz Haasnoot, ged. NG op 21 aug 1763 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIk
  2.  Arij Dirksz Haasnoot, ged. NG op 22 mrt 1767 (zo) Getuige: Maertie Arijsd Varkevisser te Katwijk aan Zee, begr. op 2 feb 1768 (di) Begraven in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee. 
  3.  Arij Dirksz Haasnoot, ged. ND op 20 aug 1769 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Arijz Varkevisser), otr. op 17 jan 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) op 17 jan 1806 (vr) te Katwijk aan Zee {ondertrouw en trouwdatum op een dag overgenomen uit civiel huwelijksregister nr 14 fol 17} met Grietje Arijsd van Dijk, dr. van Arij van Dijk en Maartje Varkevisser, ged. ND op 4 aug 1782 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Kornelisd Schaap), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 13 mrt 1853 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Neeltje Dirksd Haasnoot, ged. NG op 17 okt 1773 (zo) Getuige: Cornelis Haasenoot, Marijtje Haasenoot te Katwijk aan Zee. 
  5.  Gijsbert Dirksz Haasnoot, ged. NG op 11 aug 1776 (zo) Getuige: Neeltje Haasenoot te Katwijk aan Zee. 

Vq.  Cornelis Gijse Haasnoot, zn. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 19 aug 1736 (zo) Getuige: Aaltje Claas van den Oever te Katwijk aan Zee, begr. op 30 mei 1774 (ma) Begraven in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee, otr. op 17 apr 1756 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 26 jaar oud) op 2 mei 1756 (zo) te Katwijk aan Zee met Trijntje Teunis van Duijvenbode, dr. van Teunis Leendertsz van Duijvenbode en Aagje Klaas van den Oever, ged. NG op 4 sep 1729 (zo) Getuige: Trijntje Klaes van den Oever te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 10 okt 1756 (zo) Getuige: Sara Zwankert te Katwijk aan Zee. 
  2.  Aagje Haasnoot, ged. NG op 27 nov 1757 (zo) Getuige: Aagje Klaas van den Oever te Katwijk aan Zee. 
  3.  Gijsbert Cornelisz Haasnoot, ged. NG op 12 feb 1764 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 17 jun 1821 (zo) te Katwijk, volgt VIl
  4.  Claes Haasnoot, ged. NG op 9 feb 1766 (zo) Getuige: Teuntie Engelsd Vlieland te Katwijk aan Zee. 
  5.  Teunis Haasnoot, ged. NG op 21 okt 1770 (zo) Getuige: Aaltje van Duijvenboden te Katwijk aan Zee. 
  Trijntje Teunis van Duijvenbode, dr. van Teunis Leendertsz van Duijvenbode en Aagje Klaas van den Oever, otr. (2) op 9 mei 1778 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 48 en ongeveer 55 jaar oud) op 24 mei 1778 (zo) te Katwijk aan Zee met Pieter Pietersz Plokker, zn. van Pieter Cornelisse (Plokker) en Maertie Jacobs van Duijnen, ged. ND op 21 jun 1722 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Kornelis Plokker). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vr.  Gijsbert Gijse Haasnoot, zn. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 16 mrt 1738 (zo) Getuige: Leuntje Dirks Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 29 jaar oud) voor 14 feb 1768 (zo), otr. op 5 dec 1761 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 23 jaar oud) op 20 dec 1761 (zo) te Katwijk aan Zee met Leuntje Parlevliet, dr. van Klaas Klaase Parlevliet en Pietertje Jacobs Vlielander, ged. ND op 2 mrt 1738 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Jac. Vlieland), begr. op 31 okt 1801 (za) te Katwijk aan Zee als huisvrouw van Jacob Dirksz van Duivenbode. in de classe Pro Deo
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 7 mrt 1762 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 17 feb 1845 (ma) te Katwijk, volgt VIm
  2.  Pietertje Gijsen Haasnoot, ged. ND op 27 mei 1764 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 29 mrt 1847 (ma) te Leiden, volgt VIn
  3.  Teunis Haasnoot, ged. ND op 22 dec 1765 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aefje Ariesd Varkevisser), zeeman, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 15 aug 1825 (ma) Akte: 116
Het overlijden wordt aangeven op 17 oktober 1825 door: Adrianus Schaaft oud 28 jaar, van beroep kapitein, en door Japik Burgwef, oud 27 jaar van beroep zeeman. Beide verklaren dat Teunis Haasnoot is overleden aan boord van het schip VerWisselingling liggende te Hitland ter ondersteuning van de haringvloot
, otr. op 18 dec 1789 (vr) Kerkelijke ondertrouw op 19 dec 1789. Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 32 jaar oud) op 3 jan 1790 (zo) te Katwijk aan Zee met Geertje Philippus Hoek, dr. van Philippus Kornelisz Hoek en Geertruij Reijne Varkevisser, ged. NG op 9 okt 1757 (zo) Getuige: Hilletje Reijne Varkevisser te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 6 mrt 1839 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 14 feb 1768 (zo) Het doopboek vermeldt als moeder: Leuntje Parlevlied, weduwe van Gijsbert Haasnoot.
Getuige: Nelletje Jacobs Hoek
te Katwijk aan Zee. 
  Leuntje Parlevliet, dr. van Klaas Klaase Parlevliet en Pietertje Jacobs Vlielander, otr. (2) op 12 mei 1780 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 37 jaar oud) op 28 mei 1780 (zo) te Katwijk aan Zee met Jacob van Duijvenbode, zn. van Dirk van Duijvenbode, ged. op 24 jun 1742 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 21 jan 1818 (wo) te Katwijk Gasthuis Katwijk aan Zee
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Dirk van Duijvenbode, ged. op 10 feb 1782 (zo) te Katwijk aan Zee, Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

Vs.  Marijtje Haasnoot, dr. van Gijsbert Dirkszn Haesneut (IVd) en Neeltje Teunis van Duijvenbode, ged. ND op 20 sep 1739 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Marijtje . en Krijn Dirksz Haazenoot), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 23 apr 1810 (ma) Overleden als weduwe te Katwijk aan Zee, begr. op 25 apr 1810 (wo) te Katwijk aan Zee, otr. op 12 apr 1765 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 30 jaar oud) op 28 apr 1765 (zo) te Katwijk aan Zee met Maarten Gerritsz van den Oever, zn. van Gerrit Maartensz van den Oever en Jaapje Meijndertsd van Kuijeren, ged. ND op 6 mrt 1735 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje Maartens van den Oever), begr. op 9 jan 1796 (za) pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Jaapje van den Oever, ged. ND op 29 sep 1765 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaepje Meijn.d van Kuieren), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 3 aug 1832 (vr) [akte 1368] te Scheveningen aangevers zijn Aalbert Toet 29 jaar scheepmaker en Arie Toet 32 jaar visser beide wonende te Scheveningen, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 6 mei 1792 (zo) te Scheveningen met Aalbert Toet, zn. van Cornelis Toet en Arentje Verheij, ged. op 24 jan 1768 (zo) te Scheveningen, visser, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 3 nov 1826 (vr) te op zee. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Gijsbert van den Oever, ged. ND op 16 sep 1770 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis Jacobsz Guijt en Aafje Arijsd Varkevisser). 
  3.  Neeltje van den Oever, ged. ND op 22 dec 1771 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aafje Arijsd Varkevisser). 
  4.  Neeltje van den Oever, ged. ND op 8 aug 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis van den Oever en Pietertje Helmberg). 
  5.  Neeltje van den Oever, ged. ND op 1 mrt 1775 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Hannes). 
  6.  Gerrit van den Oever, ged. op 9 mrt 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje van den Oever. de moeder genoemd Marijtje de Pet). 
  7.  Gerrit van den Oever, ged. ND op 28 feb 1779 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Kornelis Gerritsz van den Oever en Neeltje van den Oever), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 21 mei 1841 (vr) [akte 679] te Scheveningen Tijdens het aankomen van de pink aan het strand sloeg Gerrit van den Oever overboord en werd bewusteloos uit het water gehaald. De artsen Bausch en Hensterman boden nog hulp maar de drenkeling overleed alsnog.
Aangevers van het overlijden zijn Petrus Metting 37 jaar en Hendrik Goffijn 45 jaar beide boden en wonende te Den Haag
, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 25 jaar oud) (1) op 1 jan 1809 (zo) te Scheveningen met Immetje van der Harst, dr. van Benjamin Benjaminse van der Harst en Trijntje Pronk, ged. op 5 okt 1783 (zo) te Scheveningen (getuige: Trijntje van der Toorn), ovl. (ongeveer 30 jaar oud) op 8 aug 1814 (ma) te Scheveningen. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (resp. ongeveer 36 en 25 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 31 mei 1815 (wo) te 's-Gravenhage met Haasje Keus, dr. van Dirk Teunisse Keus (visser) en Jacoba (Jaapje) Abrahams van der Harst, geb. op 17 jun 1789 (wo) te Scheveningen, ged. op 21 jun 1789 (zo) te Scheveningen, ovl. (66 jaar oud) op 15 jan 1856 (di) te Scheveningen. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  8.  Gijsje van den Oever, ged. ND op 24 feb 1782 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Kornelis Guijt en Lijsbeth van den Oever). 
  9.  Neeltje van den Oever, ged. ND op 19 sep 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Arijsd Varkevisser). 

Vt.  Trijntje Huijge Haasnoot, dr. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 26 okt 1710 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Barber Jans), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 2 aug 1785 (di) te Katwijk aan Zee, otr. op 31 mrt 1736 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 14 apr 1736 (za) te Katwijk aan Zee met Arij IJsbrands de Jong, zn. van IJsbrant Maartensz de Jongh (stuurman visserij) en Jaapje Arijsd Schaap, ged. NG op 5 jun 1712 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), begr. op 29 jul 1763 (vr) Begraven in de classe f 3,--. Bij zijn overlijden had hij 2 minderjarige, en 3 getrouwde kinderen te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Marijtje Arrisdr de Jong, ged. NG op 1 mei 1740 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Huige Hazenoot), ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 21 sep 1824 (di) te Katwijk aan Zee, otr. (1) op 4 apr 1767 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 26 jaar oud) op 19 apr 1767 (zo) te Katwijk aan Zee met Claas Jansz Schaap, zn. van Jan Dirkze Schaap en Kniertje Willems de Mol, ged. ND op 26 mei 1740 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Huibertje Gerrits van den Oever), begr. op 31 mei 1774 (di) pro-deo te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 42 jaar oud) (2) op 6 jan 1782 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Ouwehand, zn. van Pieter Ouwehand en Eurmpje Bouwensdr van Duijne, ged. NG op 20 dec 1739 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Getruij Corn. Ouwehand), ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 28 dec 1822 (za) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Maarten de Jong, ged. ND op 27 jan 1737 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Haasje Dirks van Duijn), tr. met Marijtje Kornelisdr Korel. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Huijg de Jong, ged. ND op 14 dec 1738 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Martje J. v.d.Oever). 
  4.  Dirkje de Jong, ged. ND op 2 sep 1742 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Aarends Schaap). 
  5.  Trijntje de Jong, ged. ND op 1 mrt 1744 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje H. Haasnoot). 
  6.  IJsbrand de Jong, ged. ND op 5 jun 1746 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Arijs Schaap). 
  7.  Huijg de Jong, ged. ND op 17 sep 1747 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Jans van den Oever. (vader=Arij Gijsbertse de Jong)). 
  8.  Huijg de Jong, ged. ND op 25 mei 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Huijge Haasnoot). 
  9.  Huijg de Jong, ged. ND op 12 jun 1757 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Huijge Haasnoot). 

Vu.  Cornelis Huige Haasnoot, zn. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 7 mei 1713 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje Cornelis), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 30 dec 1789 (wo) te Katwijk, otr. op 9 apr 1735 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 26 jaar oud) op 24 apr 1735 (zo) te Katwijk aan Zee met Haasje Jacobs de Reus, dr. van Jacob Florisz (de Reus) en Weijntie Huijge van Duijne, ged. ND op 2 sep 1708 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Huijge), begr. op 4 okt 1781 (do) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo door het Gasthuis Katwijk aan Zee
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Weijntje Haasnoot, ged. ND op 18 dec 1735 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 21 aug 1808 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIo
  2.  Huijg Cornelisz Haasnoot, ged. NG op 28 sep 1738 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIp
  3.  Jacob Haasnoot, ged. NG op 1 jan 1741 (zo) Getuige: Leuntje Jacobs de Reus te Katwijk aan Zee. 
  4.  Annetje Kornelis Haasnoot, ged. ND op 9 sep 1742 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIq
  5.  Marijtje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 16 aug 1744 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIr
  6.  Jacob Haasnoot, ged. op 15 mrt 1747 (wo) te Katwijk aan Zee. 
  7.  Jacob Haasnoot, ged. NG op 24 nov 1748 (zo) Getuige: Lijsbeth Jacobse de Reus te Katwijk aan Zee. 
  8.  Cornelis Cornelisz Haasnoot, ged. ND op 28 mrt 1753 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 25 nov 1833 (ma) te Katwijk, volgt VIs

Vv.  Annetje Huijge Haasnoot, dr. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 9 jun 1715 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Haasneut), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 27 dec 1790 (ma) te Katwijk aan Zee, otr. op 4 apr 1744 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 26 jaar oud) (G) op 19 apr 1744 (zo) te Katwijk aan Zee met haar achterneef Cornelis Cornelisz Schaap, zn. van Cornelis Cornelisz Schaap en Annetie van Duijvenbode, ged. ND op 3 okt 1717 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arentje Arends), begr. op 27 dec 1790 (ma) pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Amerik Schaap, ged. NG op 20 feb 1746 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Kornelis Schaap). 
  2.  Kornelis Schaap, ged. NG op 8 okt 1747 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Cornelis Schaap). 
  3.  Annetje Schaap, ged. NG op 6 mei 1753 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Cornelisse Schaap). 
  4.  Annetje Schaap, ged. NG op 13 jul 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Huijge Haasnoot). 
  5.  Marijtje Cornelisdr Schaap, ged. NG op 9 nov 1749 (zo) te Katwijk aan Zee Marijtje Jans van den Oever, tr. met Klaas Jacobsz Klok. Uit dit huwelijk een dochter. 
  Cornelis Cornelisz Schaap, zn. van Cornelis Cornelisz Schaap en Annetie van Duijvenbode, 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Amerik Schaap, ged. op 20 feb 1746 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Kornelis Schaap, ged. op 8 okt 1747 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Marijtje Schaap, ged. op 9 nov 1749 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 6 apr 1813 (di) te Katwijk, otr. op 24 apr 1773 (za) te Katwijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 9 mei 1773 (zo) te Katwijk met Klaas Klok, zn. van Jacob Klok en Ariaantje Jacobs (de Reus), ged. NH op 3 mrt 1748 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Klaas), begr. op 23 nov 1801 (ma) pro deo te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.  Annetje Schaap, ged. op 6 mei 1753 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Annetje Schaap, ged. op 13 jul 1755 (zo) te Katwijk aan Zee. 

Vw.  Jan Huige Haasnoot, zn. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 9 mei 1717 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans van den Oever), begr. op 1 aug 1760 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 16 apr 1740 (za) Beide in de classe van Prodeo (volgens de gaarder op 20 april 1740) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 1 mei 1740 (zo) te Katwijk aan Zee met zijn achternicht Bregje Cornelisd Schaap, dr. van Cornelis Cornelisz Schaap en Annetie van Duijvenbode, ged. ND op 15 sep 1715 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arendje Arends), begr. op 4 jun 1787 (ma) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Marijtje Haasnoot, ged. NG op 2 feb 1741 (do) Getuige: Marijtje Jans van den Oever te Katwijk aan Zee. 
  2.  Cornelis Jansz Haasnoot, ged. ND op 6 jan 1743 (zo) te Katwijk aan Zee, onb, volgt VIt
  3.  Marijtje Haasnoot, ged. NG op 5 nov 1752 (zo) Getuige: Annetje Huige Haasnoot te Katwijk aan Zee, otr. (1) op 10 dec 1785 (za) Zij ondertrouwt te Katwijk aan Zee in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (ongeveer 33 jaar oud) op 25 dec 1785 (zo) te Leiden met Enoch de Ros, geb. te Leiden, ovl. voor 1797. Uit dit huwelijk geen kinderen, otr. (2) op 27 jul 1797 (do) te Leiden, tr. (ongeveer 44 jaar oud) (Schepenbank) op 12 aug 1797 (za) te Leiden Getuigen bruidegom: Hermanus Velthuyzen broer wonend Blauwesteeg - Getuigen bruid: Maartje Jans Haasnoot zuster wonend Cingelstraat - Marijtje Harteveld, bekende wonende Blauwesteeg. Kinderen wednr: 3, broer bruidegom: sic. Voochden gesteld ter weeskamer met Jan den Hoed. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vx.  Leentje Huijge Haasnoot, dr. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 7 jan 1722 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Barber Jans van den Oever), otr. op 6 jun 1748 (do) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (G) op 21 jul 1748 (zo) te Katwijk aan Zee met Jan Kornelissen Vlielander (Vlieland), zn. van Cornelis Cornelisse Vlieland en Kniertje Jansd van den Oever, ged. ND op 3 feb 1724 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Marietje Jans van den Oever Marijtje Jansdr van den Oever). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Cornelis Vlieland, ged. op 27 okt 1748 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Huig Vlieland, ged. op 20 feb 1750 (vr) te Katwijk, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 7 sep 1810 (vr) te Katwijk, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) op 16 apr 1775 (zo) te Katwijk met Jaapje den Hollander, dr. van Huibert Jeroensz den Hollander en Aagje Cornelisdr de Jong, ged. op 5 apr 1750 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 30 sep 1832 (zo) te Katwijk BS zegt moeder = Jannetje van den Oever, dat is de stiefmoeder. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jan Vlieland, ged. op 29 okt 1752 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Leendert Vlieland, ged. op 11 apr 1756 (zo) te Katwijk, zeeman, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 19 dec 1833 (do) te Katwijk, Uit dit huwelijk een zoon. 
  5.  Marijtje Vlieland, ged. op 13 dec 1761 (zo) te Katwijk. 
  6.  Kniertje Vlieland, ged. op 19 mei 1763 (do) te Katwijk. 
  7.  Cornelis Vlieland, ged. op 2 mrt 1766 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 6 mrt 1811 (wo) te Katwijk aan Zee, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 1 apr 1787 (zo) te Katwijk met Leuntje (Leentje) Gerrits van Leeuwen, dr. van Gerrit van Leeuwen, ged. op 15 sep 1765 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 29 jan 1841 (vr) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
 
Leuntje (Leentje) Gerrits van Leeuwen.
ook Leuntje genoemd.
 
  Jan Kornelissen Vlielander (Vlieland), zn. van Cornelis Cornelisse Vlieland en Kniertje Jansd van den Oever, 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Kniertje Vlieland, ged. op 31 mei 1772 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 17 apr 1839 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Pietertje Vlieland, ged. op 18 jun 1775 (zo) te Katwijk. 

Vy.  Arent Huijge Haseneut, zn. van Huijg Kornelisz Haesneut (IVf) en Marijtje Jansd van den Oever, ged. ND op 26 sep 1723 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Kal), begr. op 7 aug 1795 (vr) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo door het Gasthuijs van Katwijk aan Zee, otr. op 24 apr 1751 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (G) op 9 mei 1751 (zo) te Katwijk aan Zee als "Heasnoot" met Geertje Leendertsd Schaap, dr. van Leendert Cornelisz Schaap (stuurman visserij (1725)) en Geertje Ariens Suijderduijn, ged. op 15 apr 1725 (zo) te Katwijk Huijbertje Aries Zuijderduijn, ovl. Overlijden niet in BS Katwijk gevonden. Mogelijk overleden in Noordwijk of Scheveningen
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Huijg Arentsz Haasnoot, ged. NG op 14 mei 1752 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 20 dec 1802 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt VIu
  2.  Geertje Arents Haasnoot, ged. ND op 16 sep 1754 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 2 mei 1787 (wo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIv
  3.  Leendert Arendsz Haasnoot, ged. ND op 24 okt 1756 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 10 okt 1795 (za) te Noordwijk, volgt VIw
  4.  Tijs Arentsz Haasnoot, ged. NG op 15 okt 1758 (zo) Getuige: Trijntje Leenders Schaap te Katwijk aan Zee, begr. op 6 aug 1795 (do) Begraven in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee, otr. op 27 mrt 1784 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op 11 apr 1784 (zo) te Katwijk aan Zee als "Hasenoot" met zijn achternicht Arendje Jacobsd de Reus, dr. van Jacob Arijsz de Reus en Jannetje Arijsdr van Duijvenbode, ged. ND op 24 jan 1762 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Ariesd van Duivenboden), ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 3 sep 1823 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Marijtie Arents Haasnoot, ged. ND op 7 sep 1760 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIx
  6.  Trijntie Arents Haasnoot, ged. NG op 29 mei 1763 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 30 jul 1832 (ma) te Scheveningen, volgt VIy
  7.  Jannetie Arents Haasnoot, ged. ND op 17 nov 1765 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 6 nov 1826 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt VIz
  8.  Cornelisje Arents Haasnoot, ged. NG op 7 mei 1769 (zo) Getuige: Maartje Krijne Keus te Katwijk aan Zee. 
  9.  Cornelisje (Knelisje) Arents Haasnoot, ged. NG op 9 dec 1770 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 18 feb 1832 (za) te 's-Gravenhage, volgt VIaa

Vz.  Maertje Jansd Haasnoot, dr. van Jan Cornelisz Haesneut (IVh) en Haasje Pieters van Duijne, ged. NG op 22 mei 1727 (do) Getuige: Kornelis Haesneut, Maertje te Katwijk aan Zee, otr. op 20 mei 1752 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 22 jaar oud) op 4 jun 1752 (zo) te Katwijk aan Zee met Buijsert Jansse (Buijzert, Jansz) van Duijvenbode, zn. van Jan Cornelisse van Duijvenbode en Ariaentie Krijnsd (van der Plas), ged. ND op 2 apr 1730 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maertje Kreinen van der Plas), begr. op 14 dec 1767 (ma) pro-deo te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jan van Duijvenbode, ged. op 18 mrt 1753 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Haasje Buizertsd van Duijvenbode, ged. ND op 23 mrt 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Aris), begr. op 5 sep 1795 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 17 dec 1774 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 22 jaar oud) op 31 dec 1774 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 31 dec 1774 (za) te Katwijk aan Zee met Kornelis Willemsz van Beelen, zn. van Willem Pieters van Beelen en (Pieter)Nelletje Kornelis Vlieland, ged. ND op 31 dec 1752 (zo) te Katwijk aan Zee Haasje Cornelisdr van Beele, arbeider, begr. op 8 dec 1802 (wo) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  3.  Ariaantje van Duijvenbode, ged. op 5 dec 1756 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Ariaantje van Duijvenbode, ged. ND op 7 mei 1758 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 4 aug 1828 (ma) te Katwijk, otr. op 30 mrt 1782 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 14 apr 1782 (zo) te Katwijk aan Zee met Willem de Jong, zn. van Jan Willemsz de Jong en Neeltje Cornelisse de Jong, ged. ND op 7 mrt 1756 (zo) te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 1 mei 1828 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Krijn van Duijvenbode, ged. op 23 mrt 1760 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  6.  Jannetje van Duijvenbode, ged. op 9 aug 1761 (zo) te Katwijk aan Zee, begr. op 23 dec 1790 (do) pro-deo te Katwijk aan Zee. 
  7.  Crijn van Duijvenbode, ged. op 8 mei 1763 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  8.  Crijntie van Duijvenbode, ged. op 23 sep 1764 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  9.  Krijn van Duijvenbode, ged. op 27 apr 1766 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  10.  Kommertie van Duijvenbode, ged. op 15 nov 1767 (zo) te Katwijk aan Zee. 

Vaa.  Pietertje Jansd Haasnoot, dr. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. ND op 20 jan 1743 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Dirks Fiereman), begr. op 15 jul 1774 (vr) te Katwijk aan Zee Begraven in de classe Pro Deo, otr. op 30 jul 1763 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) op 14 aug 1763 (zo) te Katwijk aan Zee als "van Duine" met Jacob Jacobsz van Duijn, zn. van Jacob Jacobse van Duijn en Lijsbet Vlieland, ged. ND op 25 mrt 1742 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje de Kraaij), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 30 jan 1821 (di) [akte 6] te Katwijk Aangifte gedaan door Dirk Hoek 77 jaar oud zeeman en Jan Hoek 70 jaar oud zeeman, goede bekenden Overleden als weduwnaar van Pietertje Hasenoot en laatst van Weintje de Kraaij
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Lijsbet van Duijn, ged. ND op 4 dec 1763 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbet Vlieland), Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Leentje van Duijn, ged. ND op 28 aug 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Kl. de Kraij). 
  3.  Jacob van Duijn, ged. ND op 7 okt 1770 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbet Willemsd Vlieland). 
  4.  Leentje van Duijn, ged. ND op 14 nov 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jansd Haasnoot). 
  5.  Jan Jacobsz van Duijn, ged. ND op 3 nov 1765 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaepje Crijne), zeeman, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 8 feb 1822 (vr) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 22 jaar oud) op 4 okt 1795 (zo) te Katwijk met Annetje Jacobsdr van der Bent, dr. van Jacob Jacobsz van der Bent (zeeman) en Stijntje Teunisd van Duijn (nettenbreidster), ged. ND op 13 jan 1773 (wo) te Katwijk aan Zee Neeltje van der Bent. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  Jacob Jacobsz van Duijn, zn. van Jacob Jacobse van Duijn en Lijsbet Vlieland, otr. (2) op 11 mrt 1775 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 30 jaar oud) op 26 mrt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Weijntje den Hollander, dr. van Huijbert Jeroensz Hollander en Aagje Kornelisse de Jong, ged. NG op 20 sep 1744 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Huijbertse). 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Huibert van Duijn, ged. op 22 sep 1776 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) op 2 feb 1818 (ma) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 4 jun 1803 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 19 jun 1803 (zo) te Katwijk aan Zee met Dina van Duijvenbode, dr. van Thijs van Duijvenbode en Lijsbeth de Jong, ged. op 18 okt 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, werkster, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 6 jul 1849 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Aagje van Duijn, ged. op 22 feb 1778 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Aagje van Duijn, ged. op 8 aug 1779 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 28 aug 1850 (wo) te Katwijk 70 jaar oud
  4.  Trijntje van Duijn, ged. NG op 29 sep 1781 (za) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Huijbertsd de Hollander), werkster, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 30 dec 1847 (do) te Katwijk, otr. (1) op 9 sep 1808 (vr) te Katwijk (te Katwijk aan Zee), tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 11 sep 1808 (zo) te Katwijk, kerk.huw. op 11 sep 1808 (zo) te Katwijk aan Zee met Teunis Willemszn van Duijvenbode, zn. van Willem Dirksz van Duijvenbode en Lijsbeth Teunisdr de Reus, ged. ND op 3 okt 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Jan J. Hennevanger en Maartje Bouwe Berkheij), matroos aan boord van de "Brabant", ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op 1 okt 1812 (do) te op zee Aangegeven te Enkhuizen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 25 aug 1816 (zo) [akte 27] te Katwijk met Jacob Spaanderman, zn. van Gerrit Spaanderman en Annetie de Kraaij, ged. NG op 18 jun 1786 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Lambertsd Klok), zeeman, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 18 jan 1854 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Floor van Duijn, ged. op 16 feb 1783 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  6.  Floris Jacobszoon van Duijn, ged. op 23 okt 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 24 feb 1838 (za) te Katwijk BS. moeder : Wijntje de Kraaij, Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  7.  Cornelis van Duijn, ged. op 20 apr 1788 (zo) te Katwijk aan Zee. 

Vab.  Krijn Jansz Haasnoot, zn. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. NG op 1 jan 1746 (za) Getuige: Annetje Arijs Plokker te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. op 19 apr 1822 (vr) Akte: 25
Het overlijden wordt aangeven op 19 apr. 1822 door: Klaas Krijnsz Haasnoot oud 48 jaar, zoon van de overledene, en door Gerrit Gerritsz Remmelswaal, oud 44 jaar gebuur van de overledene
te Katwijk aan Zee, otr. op 30 mrt 1771 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 23 jaar oud) op 14 apr 1771 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 14 apr 1771 (zo) te Katwijk aan Zee met Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, dr. van Claas Pietersz de Kraaij en Marijtje Gijse van Duijn, ged. ND op 20 aug 1747 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartie Lodewijks), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 10 feb 1819 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Leentje Krijnsd Haasnoot, ged. NG op 3 feb 1772 (ma) Getuige: Antje Jansd Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  2.  Klaas Krijnsz Haasnoot, ged. ND op 25 jul 1773 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 18 feb 1854 (za) te Katwijk aan Zee, volgt VIab
  3.  Jan Krijnsz Haasnoot, ged. NG op 28 jan 1776 (zo) Getuige: Jaapje Krijne Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  4.  Pieter Krijnsz Haasnoot, ged. ND op 13 dec 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 16 aug 1858 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt VIac
  5.  Leentje Krijnsd Haasnoot, ged. ND op 28 apr 1782 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 21 aug 1867 (wo) te Katwijk, volgt VIad
  6.  Kornelis Krijnsz Haasnoot, ged. NG op 25 dec 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 31 jul 1832 (di) te Havanna [Cuba], volgt VIae
  7.  Jan Krijnsz Haasnoot, ged. ND op 30 mrt 1788 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor okt 1838, volgt VIaf

Vac.  Annetje Jansd Haasnoot, dr. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. ND op 23 feb 1749 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Kal), tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 31 jaar oud) circa 1773 met Jeroen Willemsz van der Plas, ged. NG op 2 apr 1741 (zo) Getuige: Haasje Alders Kuijt te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Willem van der Plas, geb. in 1787 te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 5 mrt 1817 (wo) te Rotterdam met Adriaantje van Pieterson, dr. van Leendert van Pieterson en Jannetje van den Broek, geb. in 1794 te Rotterdam, ovl. (hoogstens 56 jaar oud) voor nov 1850. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 63 en ongeveer 40 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 13 nov 1850 (wo) te Rotterdam met Petronella van Weeli, dr. van Henricus van Weeli en Elisabetha Wouters, geb. in 1810 te Nijmegen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vad.  Kornelis Jansz Haasnoot, zn. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. NG op 19 dec 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Dirks), ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in aug 1782 Kort voor 18 augustus 1782 op zee verongelukt, vermist, otr. op 15 apr 1775 (za) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 30 apr 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Geertje Aries Zuijderduijn, dr. van Arij Leendersz Zuijderduijn en Hubertje Spaanderman, ged. ND op 25 jan 1753 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Dirks van Leeuwen), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 28 jan 1831 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Leentje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 3 mrt 1776 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 17 jan 1851 (vr) te Katwijk, volgt VIag
  2.  Huijbertje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 18 jan 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 28 jan 1855 (zo) te Katwijk, volgt VIah
  3.  Pietertje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 3 okt 1779 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIai
  4.  Kornelis Haasnoot, ged. NG op 18 aug 1782 (zo) De Doopgetuigen zijn: Jeroen Willemsz van der Plas en Annetje Arijsd Haasenoot . De vader, Kornelis Jansz Haasenoot, reeds voor des kinds doop in zee verongelukt te Katwijk aan Zee. 
  Geertje Aries Zuijderduijn, dr. van Arij Leendersz Zuijderduijn en Hubertje Spaanderman, otr. (1) op 14 apr 1786 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 33 jaar oud) (ND) op 30 apr 1786 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Willemsz van Beelen, zn. van Willem Pietersz van Beelen en Nelletje Cornelisze Vlieland, ged. ND op 31 dec 1752 (zo) te Katwijk aan Zee Kniertje Vlieland, arbeider, karreman, ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 24 mei 1831 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis van Beelen, geb. op 27 nov 1796 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 4 dec 1796 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Corn. Haasnoot), karreman, arbeider, nachtwaker en gemeente ambtenaar, ovl. (80 jaar oud) op 29 jan 1877 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 20 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 1 dec 1822 (zo) te Katwijk met Jannetje Schaap, dr. van Jan Rijnsz Schaap en Maartje Gerrits Ouwehand (baker, binnenmoeder gasthuis), geb. op 7 sep 1802 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 sep 1802 (zo) te Katwijk aan Zee Gerritje C. de Best, ovl. (23 jaar oud) op 12 dec 1825 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen, tr. (beiden 31 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 5 jun 1828 (do) te Katwijk met Divertje (Dieuwertje) Schaap, dr. van Jacob Ariesz Schaap (visser, zeeman) en Neeltje Huijgsd Haasnoot (VIIz), geb. op 8 mrt 1797 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 mrt 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Huijg A. Haasnoot en Leentje J. Haasnoot), boodschappenloppster, ovl. (37 jaar oud) op 10 mei 1834 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 38 en 33 jaar oud) (3) (Burgerlijke Stand) op 23 aug 1835 (zo) te Katwijk met Jannetje (Immetje) de Vreugd, dr. van Huig Willemsz de Vreugd (zeeman) en Trijntje Arijsdr Keus, geb. op 11 jul 1802 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 18 jul 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje A. Keus), ovl. (69 jaar oud) op 21 dec 1871 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.  Knelisje van Beelen, ged. ND op 1 feb 1789 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Antje Haasnoot). 
  3.  Cornelis van Beelen, geb. op 18 jan 1795 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 25 jan 1795 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Janss Hasenoot), ovl. (hoogstens 11 maanden oud) voor 1796. 
  4.  Jan van Beelen, geb. op 31 mrt 1800 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 6 apr 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Huijbertje C.Haasnoot), landbouwer, ovl. (53 jaar oud) op 5 mrt 1854 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 22 en ongeveer 24 jaar oud) op 8 dec 1822 (zo) te Katwijk met Pietertje Moens, dr. van Arie Moens (landarbeider) en Saartje Spitsbergen, ged. op 26 aug 1798 (zo) te Katwijk Haasje Moens, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 21 feb 1882 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  5.  Willempje van Beelen, ged. ND op 26 nov 1786 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pieternelletje van Beelen), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 5 aug 1845 (di) te Katwijk, otr. op 20 nov 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 28 jaar oud) op 6 dec 1807 (zo) te Katwijk, kerk.huw. op 6 dec 1807 (zo) te Katwijk aan Zee met Jacob van der Boon, zn. van Kornelis Pieterszn van der Boon en Neeltje Kornelisd Plokker, ged. ND op 4 jul 1779 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jacobsd Plukker), arbeider, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 10 okt 1859 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  6.  Arie Cornelisz (Corneliszn) van Beelen, ged. ND op 6 nov 1791 (zo) te Katwijk aan Zee Jannetje Hogentak, karreman, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op 15 okt 1815 (zo) te Katwijk, otr. op 18 aug 1811 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) op 10 okt 1811 (do) te Katwijk aan Zee met Willempje Hoek, dr. van Jacob Hoek (smit), ged. op 11 nov 1792 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 15 jun 1860 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 dochters. 
  Kornelis Jansz Haasnoot
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vae.  Aaltje Jansd Haasnoot, dr. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. ND op 16 okt 1757 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Crijne Haasnoot), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 6 mrt 1826 (ma) [akte 23] te Katwijk Aangevers Arij Zuijderduijn 30 jaar arbeider en Simon Haasnoot 62 jaar zeeman, otr. op 28 apr 1781 (za) te Katwijk aan Zee Beide in de classe van Prodeo, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 26 jaar oud) op 13 mei 1781 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelis Crijnsz van der Plas, zn. van Krijn van der Plas en Willempje van Velzen, ged. NG op 19 mei 1754 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Duijvenbode), ovl. (ongeveer 52 jaar oud) op 28 jan 1807 (wo) te Katwijk aan Zee, begr. op 30 jan 1807 (vr) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Willem van der Plas, ged. ND op 11 nov 1781 (zo) te Katwijk (getuige: Antje van der Plas), tr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 23 jaar oud) op 28 apr 1811 (zo) te Katwijk met zijn achternicht Ageda van Velzen, dr. van Buijsert Arendsz van Velzen en Annetje Martinusdr Louwerens, ged. op 23 dec 1787 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 9 mrt 1838 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Kornelis van der Plas, ged. ND op 14 dec 1783 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Hasenoot), zeeman, visser, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 7 feb 1858 (zo) te Katwijk, tr. (beiden ongeveer 26 jaar oud) op 13 mei 1810 (zo) te Katwijk met Huijbertje Spaanderman, dr. van Fulp (Philip) Spaanderman en Leuntje Klok, ged. NG op 2 feb 1784 (ma) Doopgetuige is Annetje Klaasd de Kraaij te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 21 feb 1853 (ma) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  3.  Willem van der Plas, ged. ND op 18 sep 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuigen: Teunis Kornelisz Hus en Antje Krijne van der Plas). 
  4.  Jan van der Plas, ged. ND op 11 nov 1787 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Annetje Haasnoot). 
  5.  Krijn van der Plas, ged. ND op 28 mrt 1790 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Krijne van der Plas), tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 30 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 jun 1817 (vr) (29 jun 1817 (zo)) te Katwijk met Jannetje van Knokken, dr. van Klaas Jansz van Knokke en Josijntje Cornelisdr van Dijk, ged. ND op 24 dec 1786 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Korn. van Dijk). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  6.  Leentje van der Plas, ged. ND op 24 feb 1793 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje J. Haasnoot). 
  7.  Leentje van der Plas, geb. op 24 apr 1796 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 apr 1796 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Haasnoot), ovl. (79 jaar oud) op 25 nov 1875 (do) te Katwijk, tr. (resp. 22 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 12 jul 1818 (zo) te Katwijk met Arij Pieters Zuijderduijn, zn. van Pieter Pietersz Zuijderduijn en Neeltje Janse Geijteman (visverkoopster), ged. ND op 16 okt 1791 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Pieter Heer), arbeider en damwerker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 30 mei 1864 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  8.  Annetje van der Plas, ged. ND op 24 apr 1803 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje C. van der Plas), dienstbode, baker, ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 22 feb 1855 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 5 sep 1827 (wo) te Katwijk met Huig van Duijn, zn. van Huig Klaasz van Duijn (zeeman) en Jaapje Cornelis Guijt, ged. op 2 dec 1804 (zo) te Katwijk aan Zee, koopvaardij matroos, stuurman ter koopvaardij. Uit dit huwelijk 3 dochters. 

Vaf.  Teunisje Jansd Haasnoot, dr. van Jan Krijnsz Haasnoot (IVj) en Leentje Cornelisse Fierman, ged. NG op 14 sep 1760 (zo) Getuige: Neeltie Rosendael te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 23 jul 1828 (wo) te Katwijk, otr. op 21 okt 1786 (za) Kerkelijke ondertrouw op 23 okt 1786. Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (NG), kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 5 nov 1786 (zo) te Katwijk aan Zee met Simon Hendriksz Haasnoot, zn. van Hendrik Haasnoot (Vm) en Leentje Kruisweg (zie VIj). 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Hendrik Simonsz Haasnoot, ged. NG op 23 sep 1787 (zo) Getuige: Neeltje Hendriksd Haasnoot te Katwijk aan Zee. 

Vag.  Krijn Haasnoot, zn. van Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot (IVk) en Bregje Dirksd (Brechje) Dirksd Schaap, ged. NG op 12 jun 1750 (vr) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jans Haasnoot), scheepmaker, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 9 sep 1822 (ma) te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 25 jul 1773 (zo) te Scheveningen met Krijntje (Katrina) Leenderts van der Harst, dr. van Leendert Cornelisse van der Harst en Neeltje de Niet, ged. op 11 jul 1751 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 25 apr 1836 (ma) te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Bregje Hasenoot, ged. op 3 mei 1778 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 13 apr 1819 (di) te Scheveningen, volgt VIaj
  2.  Neeltje Hasenoot, ged. op 23 apr 1780 (zo) te Scheveningen, begr. op 5 sep 1780 (di) te Scheveningen. 
  3.  Arendje Hasenoot, geb. op 31 okt 1788 (vr) te Scheveningen, ged. op 2 nov 1788 (zo) te Scheveningen, ovl. (77 jaar oud) op 2 jan 1866 (di) te Scheveningen, tr. (resp. 17 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op 15 dec 1805 (zo) te Scheveningen met Johannis Hendrikse van Duine, zn. van Hendrik Jacobse van Duine en Dirkje Janse Verdoes, ged. op 21 nov 1784 (zo) te Scheveningen, timmerman, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 18 aug 1814 (do) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 30 en ongeveer 27 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 16 dec 1818 (wo) te Scheveningen (getuigen: Frederik Kleijn, 34 jaar, schoenmaker, Maarten Beckhuizen, 22 jaar, visser, Casper Hoebert, 48 jaar, arbeider en Pieter Taal, 35 jaar arbeider) met Kornelis Leendertsz Keus, zn. van Leendert Cornelisz Keus (visser, matroos) en Immetje Cornelisse Bal (visdraagster), ged. op 4 sep 1791 (zo) te Scheveningen, visser, stokhouder, winkelier, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 31 okt 1868 (za) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vah.  Dirk Arens Haasnoot, zn. van Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot (IVk) en Bregje Dirksd (Brechje) Dirksd Schaap, geb. in 1752 te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 30 jaar oud) in jun 1782 "op zee verongelukt", vermist, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 20 jaar oud) op 2 apr 1780 (zo) te Scheveningen met Hermine (Erremina) Leenderds van der Harst, dr. van Leendert Cornelisz van der Harst en Neeltje Joosten de Niet, ged. op 5 aug 1759 (zo) te Scheveningen, visdraagster, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 11 sep 1842 (zo) Overleden als weduwe van Cornelis Pzn Groen te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Bregje Dirkse Haasnoot, geb. op 29 mei 1780 (ma) te Scheveningen, ovl. (66 jaar oud) op 15 nov 1846 (zo) te 's-Gravenhage, volgt VIak
  2.  Leendert Haasnoot, ged. op 17 feb 1782 (zo) te Scheveningen. 
  Hermine (Erremina) Leenderds van der Harst, dr. van Leendert Cornelisz van der Harst en Neeltje Joosten de Niet, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 21 jaar oud) (2) op 28 mei 1786 (zo) te Scheveningen met Cornelis Pieters Groen, zn. van Pieter Arens Groen en Kniertje Cornelisse de Bruijn, ged. op 1 jul 1764 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 9 jun 1808 (do) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

Vai.  Johanna Arens Haasnoot, dr. van Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot (IVk) en Bregje Dirksd (Brechje) Dirksd Schaap, ged. op 2 dec 1764 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 4 jun 1834 (wo) te Scheveningen, kerk.huw. (beiden ongeveer 28 jaar oud) op 21 jul 1793 (zo) te Scheveningen met Claas Pieterse Mooiman, zn. van Pieter Cornelisse Mooiman en Elizabeth van Eck, ged. op 9 jun 1765 (zo) te Scheveningen, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 30 dec 1829 (wo) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Pieternella Mooiman, geb. op 17 feb 1794 (ma) te Scheveningen, ged. op 23 feb 1794 (zo) te Scheveningen (getuige: Elizabeth van E.). 
  2.  Arent Mooiman, geb. op 25 apr 1796 (ma) te Scheveningen, ged. op 1 mei 1796 (zo) te Scheveningen (getuige: Krijntje van der Harst), scheepstimmerman, tr. (resp. 26 en ongeveer 35 jaar oud) (1) op 12 mei 1822 (zo) te Scheveningen met Geertje Jansdr Engelenberg, dr. van Jan Klaasz Engelenberg (binnenvader van het weeshuis) en Ariaantje Rijne Varkevisser (binnenmoeder van het weeshuis), ged. ND op 29 apr 1787 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Rijne Varkevisser). Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 37 en 38 jaar oud) (2) op 26 jun 1833 (wo) te 's-Gravenhage, kerk.huw. op 30 jun 1833 (zo) te 's-Gravenhage met Jannetje van der Zwan, dr. van Gijsbert Korvings van der Zwan en Antje Bal, geb. op 20 apr 1795 (ma) te Scheveningen, ged. op 26 apr 1795 (zo) te Scheveningen (getuige: Pietertje van der Zwan), werkster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pieter Mooiman, geb. op 12 feb 1799 (di) te Scheveningen. 
  4.  Jacob Mooiman, geb. op 20 mei 1801 (wo) te Scheveningen, ged. op 24 mei 1801 (zo) te Scheveningen (getuige: Maria Roos). 
  5.  Jacob Mooiman, geb. op 19 mei 1804 (za) te Scheveningen, ged. op 20 mei 1804 (zo) te Scheveningen (getuige: Marijtje Roos). 
  6.  Pieter Mooiman, geb. op 6 okt 1805 (zo) te Scheveningen, ged. op 13 okt 1805 (zo) te Scheveningen (getuige: Jannetje van Velzen), smid, tr. (ongeveer 26 jaar oud) circa 1832 met Francijntje de Leu. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Vaj.  Anna (Annetje) Hasenoot, dr. van Arent (Arie, Aard) Krijnsz Haasnoot (IVk) en Jacoba (Jaapje) Frederiks Houtman, ged. op 2 dec 1764 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 5 jun 1834 (do) te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) op 21 jul 1793 (zo) te Scheveningen met Nicolaas (Claas) Mooijman, geb. circa 1764 te Scheveningen, timmerman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 30 dec 1829 (wo) te Scheveningen Aangevers zijn: Arend Mooijman 32 jaar timmerman, zoon van de overledene en Leendert de Mos 32 jaar viskoper
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Arend Mooijman, geb. circa 1797 te Scheveningen, timmerman. 

Generatie VI

VIa.  Dirk Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Dirksz Haasnoot (Vb) en Neeltje Jacobs de Reus, ged. NG op 5 mrt 1741 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Dirks Haazenoot), zeeman, ovl. (minstens 37 jaar oud) tussen 1 jun 1778 (ma) en 13 mei 1792 (zo) Vermoedelijk op Zee, otr. op 29 apr 1761 (wo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 21 jaar oud) op 17 mei 1761 (zo) te Katwijk aan Zee met Aagje Klaasd Vooijs, dr. van Klaas Barwertse Vooijs en Leuntje Cornelis Vlieland, geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 8 nov 1739 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuigen: Gerrit Jacobsz van Duijvenbode en Maartje Cornelisz de Jong. De doop is ook in het doopboek van Katwijk aan Zee ingeschreven met als doopgetuige Teunis Jacobs van Duijvenbode), begr. op 9 jun 1802 (wo) te Katwijk aan Zee als huisvrouw van Tijs Dirksz van Duijvenbode, in de classe f 3,--
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Neeltie Dirksd Haasnoot, ged. NG op 3 okt 1762 (zo) Getuige: Neeltie Jacobsd Reus te Katwijk aan Zee. 
  2.  Leuntie Dirksd Haasnoot, ged. NG op 10 nov 1765 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 7 apr 1847 (wo) te Katwijk, volgt VIIa
  3.  Dirk Haasnoot, ged. ND op 18 okt 1767 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltie Jacobsd de Reus), begr. op 2 jan 1768 (za) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo
  4.  Trijntje Dirksdr Haasnoot, ged. ND op 30 okt 1768 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 10 feb 1829 (di) te Amsterdam, volgt VIIb
  5.  Dirk Haasnoot, ged. ND op 14 okt 1770 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Jacobsd de Reus). 
  6.  Pieter Haasnoot, ged. ND op 20 sep 1772 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cornelis Jacobsz de Reus en Jannetje Jacobs Kuijt). 
  7.  Klaas Haasnoot, ged. ND op 16 okt 1774 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Claasd Vooijs). 
  8.  Aagje Dirksd Haasnoot, ged. NG op 14 jul 1776 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje Jacobsd Kuijt), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 30 jan 1835 (vr) te Vlaardingen, tr. met Cornelis Volkert, zn. van Willem Volkert (zeilmaker) en Ingetje van den Beel, ged. op 4 mei 1760 (zo) te Zwartewaal, koopman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 9 jul 1844 (di) te Vlaardingen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Klaasje Dirksd Haasnoot, ged. NG op 7 jun 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 24 jun 1849 (zo) te Alkmaar, volgt VIIc
  Aagje Klaasd Vooijs, dr. van Klaas Barwertse Vooijs en Leuntje Cornelis Vlieland, otr. (resp. ongeveer 52 en ongeveer 48 jaar oud) (2) op 13 mei 1792 (zo) te Katwijk aan Zee met haar achterneef Tijs van Duijvenbode, zn. van Dirk van Duijvenbode en Haasje van Duijn, ged. op 8 sep 1743 (zo) te Katwijk aan Zee, klapwaker, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 4 feb 1817 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIb.  Cornelis Rijnsz Haasnoot, zn. van Rein Dirksz Haasnoot (Vf) en Ariaantje Pieters Guijt, ged. ND op 17 sep 1758 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Dirks Haasnoot), begr. op 27 aug 1794 (wo) te Katwijk aan Zee in de classe Pro Deo, otr. op 6 aug 1787 (ma) Beide in de classe van prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 24 jaar oud) op 23 sep 1787 (zo) te Katwijk aan Zee met Arijaantje Hermansd Schipper, dr. van Harmen Schipper en Jannigje van den Brink, ged. op 17 jul 1763 (zo) te Woerden, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 29 jul 1819 (do) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Adriaantje Haasnoot, ged. NG op 27 jan 1788 (zo) Getuige: Adrijaantje te Katwijk aan Zee. 
  2.  Harmen Haasnoot, ged. ND op 11 okt 1789 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 18 aug 1839 (zo) te Noordwijk, volgt VIId
  3.  Ariaantje (Jaantje) Haasnoot, ged. ND op 21 nov 1790 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 5 jun 1827 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIe
  4.  Toontje Haasnoot, geb. op 20 dec 1793 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 22 dec 1793 (zo) Getuige: Neeltje Schipper te Katwijk aan Zee. 

VIc.  Pieter Reine Haasnoot, zn. van Rein Dirksz Haasnoot (Vf) en Ariaantje Pieters Guijt, ged. ND op 25 mei 1760 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arriaantje Jacobs Spaanderman), voerman, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 6 mrt 1830 (za) te Katwijk, otr. op 12 mrt 1790 (vr) Beide in de classe van f 6,-- te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 26 jaar oud) op 28 mrt 1790 (zo) te Katwijk aan Zee met Kniertje Jacobse Varkevisser, dr. van Jacob Gerritsz Varkevisser (reder, afslager) en Agatha Teunisd Vooijs, ged. ND op 2 okt 1763 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetie Nijgh), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 6 jun 1832 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rijn Haasnoot, ged. ND op 5 sep 1790 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje Guit). 
  2.  Jacob Pietersz Haasnoot, geb. op 12 nov 1793 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (73 jaar oud) op 24 aug 1867 (za) te Katwijk, volgt VIIf
  3.  Ariaantje Haasnoot, geb. op 1 sep 1797 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 3 sep 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje Hermansd Schipper). 
  4.  Arijaantje Haasnoot, geb. op 25 dec 1798 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (77 jaar oud) op 7 mei 1876 (zo) te Katwijk, volgt VIIg

VId.  Dirk Rijne Haasnoot, zn. van Rein Dirksz Haasnoot (Vf) en Ariaantje Pieters Guijt, ged. NG op 7 feb 1762 (zo) Getuige: Maertie Dirksd Haesnoot te Katwijk aan Zee, begr. op 30 sep 1791 (vr) Begraven in de classe Pro Deo te Katwijk aan Zee, otr. op 16 apr 1785 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 1 mei 1785 (zo) te Katwijk aan Zee met Leentje Jansd van Adrichem, dr. van Jan Janszn van Adrichem en Nelletje Hakker, ged. ND op 10 jun 1759 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuigen: Ewoud Hakker en Jannetje Maartens de Wit), ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 14 dec 1841 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Rijn Dirksz Haasnoot, ged. ND op 21 aug 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 14 sep 1817 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIh
  2.  Jannetje Dirksd Haasnoot, ged. ND op 3 feb 1788 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Sonneveld). 
  3.  Jan Dirksz Haasnoot, ged. ND op 21 mrt 1790 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Antje van Adrichem). 
  4.  Dirk Dirksz Haasnoot, ged. ND op 25 dec 1791 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Jacobs Varkevisser), karreman. 
  Leentje Jansd van Adrichem, dr. van Jan Janszn van Adrichem en Nelletje Hakker, 
 een dochter: 
  1.  Leentje van Adrichem, geb. op 11 apr 1796 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 5 mei 1796 (do) te Katwijk aan Zee (getuige: zelvs moeder, teelt buiten echt). 

VIe.  Leentje Jansse Haasnoot, dr. van Jan Krijne Haasnoot (Vi) en Marijtje Willemsdr de Jong, ged. ND op 8 feb 1756 (zo) te Katwijk aan Zee Jannetje Willems de Jong, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 12 nov 1835 (do) te Katwijk, relatie (1) met Jacob Kladveld, Soldaat in 't regiment Zwitsers. 
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Marijtje Jacobs Klakvelder (Haasnoot, Klaksveld, Klatvelder, Klasveld), ged. ND op 5 feb 1783 (wo) te Katwijk aan Zee "in onecht geteelt" Als vader is opgegeven Jacob Kladveld, soldaat in 't regiment Zwitsers. De doopgetuige zijn: de moeder zelve, dog buijten staat raakende om te antwoorden, zo hebben broederen diaconen gestaan (als doopgetuigen), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 27 aug 1849 (ma) [akte 332] te Katwijk Aangevers zijn Jan de Best 49 jaar veldwachter te katwijk aan de Rijn en Gerrit Remmelzwaal 72 jaar veldwachter te Katwijk aan Zee. De overledene wordt genoemd Marijtje Klaksveld bijgenaamd Haasnoot, otr. op 20 jan 1804 (vr) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (Schepenbank) op 5 feb 1804 (zo) te Katwijk met Jan Schaap, zn. van Arij Dirksz Schaap (zeeman) en Divertje (Dieuwertje) Jacobs Brins, ged. ND op 9 jan 1780 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Jansd Brins), zeeman, ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 18 jun 1852 (vr) [akte 51] te Katwijk Aangevers zijn: Dirk schaap 34 jaar arbeider en Jan Schaap 28 jaar arbeider, beide wonende te Katwijk aan Zee en zoons van de overledene. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  Leentje Jansse Haasnoot, otr. (2) op 14 jul 1787 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 41 jaar oud) op 29 jul 1787 (zo) te Katwijk aan Zee met Arij Dirksz Schaap, zn. van Dirk Schaap en Leentje Jacobsdr (de Reus), ged. ND op 26 sep 1745 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbet Dirks Boessart), zeeman, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 6 nov 1814 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Schaap, ged. ND op 1 jan 1789 (do) te Katwijk aan Zee, smid en slotenmaker, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 12 okt 1835 (ma) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 26 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 21 nov 1811 (do) te Katwijk met Kornelia van Beelen, dr. van Aldert Willemsz van Beelen (visverkoper) en Dieuwertje de Kraaij, ged. ND op 25 dec 1784 (za) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Willems van Beelen), visverkoopster, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 30 apr 1828 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (resp. ongeveer 39 en ongeveer 38 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 16 nov 1828 (zo) te Katwijk met Neeltje Vlieland, dr. van Cornelis Vlieland en Leuntje (Leentje) Gerrits van Leeuwen, ged. ND op 7 nov 1790 (zo) te Katwijk aan Zee Jaapje den Hollander, visloopster, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 23 okt 1859 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  2.  Krijntje Schaap, ged. op 17 okt 1791 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 21 sep 1837 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) op 26 feb 1814 (za) te Katwijk met haar achterneef Boudewijn Berkheij, zn. van Dirk Bouweszoon Berkheij en Jaapje van Duijvenbode, ged. op 22 aug 1790 (zo) te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 18 okt 1836 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.  Arij Schaap, geb. op 8 dec 1793 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 15 dec 1793 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Hasenoot). 
  4.  Dieuwertje Schaap, ged. ND op 24 sep 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje Haasnoot), visloopster, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 25 mrt 1847 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 22 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 jan 1820 (zo) te Katwijk met Willem van Beelen, zn. van Aldert Willemsz van Beelen (visverkoper) en Dieuwertje de Kraaij, geb. op 2 jan 1794 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 5 jan 1794 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Alije Willems van Bele), schipper, ovl. (57 jaar oud) op 5 jul 1851 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  Arij Dirksz Schaap, zn. van Dirk Schaap en Leentje Jacobsdr (de Reus), otr. (1) op 15 apr 1769 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 21 jaar oud) op 30 apr 1769 (zo) te Katwijk aan Zee met zijn achternicht Divertje (Dieuwertje) Jacobs Brins, dr. van Jacob Jansz Brins en Neeltje de Jong, ged. ND op 9 jul 1747 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Wilms de Jong), begr. op 28 apr 1787 (za) pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Schaap, ged. ND op 11 aug 1771 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jansd Brins). 
  2.  Dirk Schaap, ged. ND op 24 okt 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Jacobsd de Reus). 
  3.  Jacob Ariesz Schaap, ged. ND op 17 sep 1775 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jansd Brins), visser, zeeman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 6 jul 1851 (zo) te Katwijk, tr. met Neeltje Huijgsd Haasnoot, dr. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden (zie VIIz). Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Jan Schaap, ged. ND op 7 sep 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Jansd Brins). 
  5.  Jan Schaap, tr. met Marijtje Jacobs Klakvelder, dr. van Jacob Kladveld (Soldaat in 't regiment Zwitsers) en Leentje Jansse Haasnoot (VIe). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.  Neeltje Schaap, ged. ND op 16 jan 1782 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Wijntje Huijbertsd de Hollander). 
  7.  Leendert Aries Schaap, ged. ND op 31 aug 1783 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Wijntje Kornelisd Hasenoot), metselaar, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 5 sep 1859 (ma) te Katwijk, tr. met zijn achternicht Haasje Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Cornelisz Haasnoot (VIs) (klapperman) en Geertje Gerritsd van der Plas (zie VIIv). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  8.  Cent Schaap, ged. ND op 9 okt 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Jansd Brins). 

VIf.  Marijtie Jansd Haasnoot, dr. van Jan Krijne Haasnoot (Vi) en Marijtje Willemsdr de Jong, ged. op 1 feb 1761 (zo) te Katwijk aan Zee, In juli 1797 wonende te Leiden, otr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 30 jaar oud) op 29 jul 1797 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee met Johannes (Jan) Johannesz den Hoed, zn. van Johannes den Hoed en Stijntje de Kleijn, ged. op 10 aug 1766 (zo) te Leiden Loodskerk, Droogscheerder, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 21 feb 1840 (vr) te Leiden. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Willem den Hoed, ged. op 16 mei 1799 (do) te Leiden. 
  2.  Abraham den Hoed, ged. op 6 mrt 1803 (zo) te Leiden. 
  3.  Hendrik den Hoed, ged. op 15 sep 1807 (di) te Leiden. 
  Johannes (Jan) Johannesz den Hoed, zn. van Johannes den Hoed en Stijntje de Kleijn, otr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 28 apr 1793 (zo) te Leiden met Francijntgen Prijs, dr. van Volker Prijs en Johanna Tiels, ovl. voor jul 1797. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Johannes den Hoed, ged. op 24 jan 1796 (zo) te Leiden. 
  2.  Maria den Hoed, ged. op 26 feb 1797 (zo) te Leiden. 

VIg.  Neeltje Haasnoot, dr. van Teunis Gijse Haasnoot (Vl) en Geertje Arisse Varkevisser, ged. NG op 6 sep 1750 (zo) Getuige: Dina Gijse Haasnoot te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 27 aug 1775 (zo) te Katwijk met Maarten Pietersz Plokker, zn. van Pieter Pietersz Plokker en Mengsie de Jongh, ged. ND op 27 jun 1751 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Arijs Schaap). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Mensje Plukker (Plokker), ged. NG op 21 jan 1776 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Huijge Haasenoot), ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 17 dec 1840 (do) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Teunisje Plukker (Plokker), ged. NG op 7 sep 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aafje Arijsd Varkevisser). 
  3.  Teunisje Plukker (Plokker), ged. ND op 12 mrt 1780 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Kornelisd Schaap), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 29 mrt 1853 (di) te Katwijk, tr. met Klaas Parlevliet, zn. van Leendert Klaasz Parlevliet en Maartje Dirks Schaap (zie IVm). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  4.  IJsbrand Maartensz Plokker (Plukker), ged. ND op 20 okt 1782 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Pietertje Pietersd Plukker), visser, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 1 okt 1826 (zo) te Katwijk, otr. op 14 aug 1802 (za) te Katwijk in de classe f 3,--, tr. (resp. ongeveer 19 en 18 jaar oud) (Schepenbank) op 29 aug 1802 (zo) te Katwijk met Nelletje Jacobs Parlevliet, dr. van Jacob Jacobs Parlevliet (koopvaardijschipper) en Lijsbeth Jacobs van Duijkeren, geb. op 16 feb 1784 (ma) te Katwijk, ged. ND op 22 feb 1784 (zo) te Katwijk aan Zee Nelletje Parvliet, ovl. (89 jaar oud) op 19 jul 1873 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

VIh.  Arendje Haasnoot, dr. van Teunis Gijse Haasnoot (Vl) en Geertje Arisse Varkevisser, ged. NG op 8 feb 1753 (do) Getuige: Geertje Reijne Varkevisser te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 9 aug 1811 (vr) te Katwijk aan Zee, begr. op 12 aug 1811 (ma) te Katwijk aan Zee, tr. met Jan Pruis
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Teunisje Pruis, ged. NG op 24 aug 1794 (zo) Getuige: Neeltje Teunis Hasenoot te Katwijk aan Zee. 

VIi.  Arij Teunisz Haasnoot, zn. van Teunis Gijse Haasnoot (Vl) en Geertje Arisse Varkevisser, ged. ND op 4 mei 1755 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Riempje Reine Varkevisser), ovl. (hoogstens 73 jaar oud) voor 1829 Bij het huwelijk van zijn zoon Cornelis op 22 juli 1829 wordt vermeld dat Arij Haasnoot op zee is overleden maar de datum is onbekend, otr. op 15 aug 1778 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 30 aug 1778 (zo) te Katwijk aan Zee met zijn achternicht Aagje (Cornelisd) Schaap, dr. van Kornelis Dirksz Schaap en Josijntje (Sijntje) Cornelisd Haasnoot (Va). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Teunis Haasnoot, ged. ND op 21 feb 1779 (zo) te Katwijk aan Zee Neeltje Teunisd Haasenoot
  2.  Josijntje Haasnoot, ged. ND op 26 nov 1780 (zo) te Katwijk aan Zee Dirk Gijsz Haasenoot, Trijntje Kornelisd Schaap
  3.  Teunis Ariesz Haasnoot, ged. ND op 27 okt 1782 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 26 sep 1859 (ma) te Katwijk, volgt VIIi
  4.  Geertje Arijsd Haasnoot, ged. ND op 3 apr 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIj
  5.  Kornelis Haasnoot, ged. NG op 18 nov 1787 (zo) Getuige: Leendert Vink, Cornelisje Schaap te Katwijk aan Zee. 
  6.  Cornelis Haasnoot, ged. NG op 22 aug 1790 (zo) Getuige: Cornelisje Cornelis Schaap te Katwijk aan Zee. 
  7.  Arie Haasnoot, ged. NG op 22 aug 1790 (zo) Getuige: Cornelisje Cornelis Schaap te Katwijk aan Zee. 
  8.  Cornelisje Haasnoot, ged. NG op 6 nov 1791 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirk Haasnoot), ovl. (ongeveer 67 jaar oud) op 28 apr 1859 (do) te Katwijk. 
  9.  Cornelis Haasnoot, geb. op 24 mrt 1796 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 27 mrt 1796 (zo) Getuige: Trijntje Cornelisse Schaap te Katwijk aan Zee. 
  10.  Cornelis Haasnoot, geb. op 1 mrt 1800 (za) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1850, volgt VIIk

VIj.  Simon Hendriksz Haasnoot (VIj), zn. van Hendrik Haasnoot (Vm) en Leentje Kruisweg, ged. ND op 26 dec 1763 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertie Aldertsd Kuijt), zeeman, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 30 nov 1839 (za) te Katwijk, tr. met Teunisje Jansd Haasnoot (zie Vaf). 
 
Simon Hendriksz Haasnoot.
"Hazenoot".
 

VIk.  Teunis Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Gijsz Haasnoot (Vp) en Aafje Arijsd Varkevisser, ged. NG op 21 aug 1763 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Claesd Parlevliet), otr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 15 mei 1790 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd) met Huijbertje Gerrits Ouwehand, dr. van Gerrit Ouwehand (zeeman, Klapwaker) en Jaapje Hoek, ged. NG op 14 feb 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Weijntje Hendriks Hoek), ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 26 jul 1808 (di) Bij haar overlijden zijn er nog 7 van haar kinderen in leven te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Dirk Haasnoot, ged. NG op 11 sep 1791 (zo) Getuige: Aafje Aries Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  2.  Gerrit Haasnoot, geb. op 23 aug 1793 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 25 aug 1793 (zo) Getuige: Maartje Gerrits Ouwehand te Katwijk aan Zee. 
  3.  Aafje Haasnoot, geb. op 25 mrt 1795 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 29 mrt 1795 (zo) Getuige: Aafje Aries Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  4.  Jacob Haasnoot, geb. op 9 mrt 1797 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 mrt 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Gijsdr Klok), kok, ovl. (24 jaar oud) op 9 apr 1821 (ma) overleden aan boord van het brikschip Jorina, toen zeilende op de hoogte van Kaap de Goede Hoop. Volgens overlijdensakte bij overlijden 30 jaar, 1 maand en 2 dagen oud
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 25 sep 1799 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 29 sep 1799 (zo) Getuige: Aafje Arijsdr Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  6.  Aafje Haasnoot, geb. op 5 nov 1801 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 8 nov 1801 (zo) Getuige: Aafje Ariesdr Varkevisser te Katwijk aan Zee. 
  7.  Gijsbert Haasnoot, ged. ND op 1 jan 1804 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje Ariesd Varkevisser), koksmaat, ovl. (ongeveer 19 jaar oud) op 20 jul 1823 (zo) Overleden aan boord van het fregatschip "Wilhelmina" komende van Batavia
  8.  Aafje Haasnoot, geb. op 17 dec 1805 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (44 jaar oud) op 1 okt 1850 (di) te Katwijk, volgt VIIl
  9.  Jacob Haasnoot, geb. op 16 okt 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 18 okt 1807 (zo) Getuige: Jacob Guijt, Pietertje Ouwehand te Katwijk aan Zee, ovl. (1 jaar oud) op 25 dec 1808 (zo) te Katwijk aan Zee. 

VIl.  Gijsbert Cornelisz Haasnoot, zn. van Cornelis Gijse Haasnoot (Vq) en Trijntje Teunis van Duijvenbode, ged. NG op 12 feb 1764 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntie Claesd Parlevliet), ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 17 jun 1821 (zo) te Katwijk, otr. op 2 mei 1789 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (ND), kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 21 jaar oud) op 17 mei 1789 (zo) te Katwijk aan Zee met Jannetje Jacobs Spaanderman, dr. van Jacob Klaasz Spaanderman en Niesje Jacobs de Reus, ged. NG op 10 apr 1768 (zo) Getuige: Maartje Jacobsd de Reus te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 9 dec 1827 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Haasnoot, ged. NG op 19 apr 1790 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 11 sep 1848 (ma) te Greenwich [Groot Brittanië], volgt VIIm
  2.  Niesje Haasnoot, ged. NG op 24 jul 1791 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIn
  3.  Pietertje (Pietje) Haasnoot, geb. op 16 aug 1793 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (38 jaar oud) op 20 sep 1831 (di) te Katwijk, volgt VIIo
  4.  Teunis Haasnoot, geb. op 23 sep 1798 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 30 sep 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Pietersdr Plokker), zeeman, ovl. (28 jaar oud) op 8 okt 1826 (zo) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 8 aug 1824 (zo) te Katwijk met Geertje Hoek, dr. van Reijn Philipse Hoek en Neeltje Dirksd van Duijvenbode, geb. op 27 feb 1802 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 28 feb 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Filipsdr Hoek), vissnijdster, ovl. (41 jaar oud) op 6 dec 1843 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 10 dec 1801 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 13 dec 1801 (zo) Getuige: Aaltje Cornelisdr van Duijvenbode te Katwijk aan Zee. 
  6.  Paulus Haasnoot, ged. NG op 9 okt 1808 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 23 sep 1854 (za) te Katwijk, volgt VIIp

VIm.  Gijsbert Haasnoot, zn. van Gijsbert Gijse Haasnoot (Vr) en Leuntje Parlevliet, ged. NG op 7 mrt 1762 (zo) Getuige: Trijntje Teunisd van Duivenboden te Katwijk aan Zee, karreman, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 17 feb 1845 (ma) te Katwijk, otr. op 3 sep 1785 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 18 sep 1785 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelia (Keetje) van Beveren, dr. van Dirk Kornelisse Cornelisz van Beveren en Annetie Dirksd Spierenburg, ged. ND op 23 jan 1763 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtie van Beveren), ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 26 sep 1836 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Leuntje Gijsd Haasnoot, ged. ND op 23 okt 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIq
  2.  Antje Haasnoot, ged. NG op 14 jan 1787 (zo) Getuige: Jannetje Hennevanger te Katwijk aan Zee. 
  3.  Dirk Haasnoot, ged. NG op 23 dec 1787 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIr
  4.  Gijsbert Haasnoot, ged. NG op 11 sep 1791 (zo) Getuige: Geertje Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  5.  Antje Haasnoot, geb. op 16 mrt 1794 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 23 mrt 1794 (zo) Getuige: Maartje C te Katwijk aan Zee. 
  6.  Arie Haasnoot, geb. op 4 feb 1798 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 4 feb 1798 (zo) Getuige: Marijtje Hennevanger te Katwijk aan Zee. 

VIn.  Pietertje (Petronella, Pieternella) Gijsen Haasnoot (Haazenoot, Haseneut), dr. van Gijsbert Gijse Haasnoot (Vr) en Leuntje Parlevliet, ged. ND op 27 mei 1764 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Nelletie Jacobsd Hoek), werkster, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 29 mrt 1847 (ma) [akte 471] te Leiden aangevers zijn: Gerrit Giezen zoon van de overledene oud 50 jaar timmerman en Cornelis Dee bekende oud 34 jaar, relatie (1) met Jan van de Graaf
 Uit deze relatie een dochter: 
  1.  Jantje (Jannetje) Haasnoot (Haseneut), ged. NH op 18 aug 1788 (ma) te Katwijk aan Zee "in onegt geteeld" waarvan genoemd is de vader te zijn Jan van de Graaf. Doopgetuige is de moeder zelve, begr. te Leiden tussen 25 okt. en 1 nov. 1788 op het Valke Bolwerk
  Pietertje Gijsen Haasnoot, otr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 7 dec 1792 (vr) te Leiden, tr. (Nederlands Hervormd) met Willebrordus (Willem) Giezen, zn. van Gerrit Giezen (smid) en Catharina Scholten, geb. te Leiden, ged. RK op 18 jan 1762 (ma) te Leiden in de Kuipersteeg (getuige: Henricus Scholten, Alida Scholten), timmerman, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 28 apr 1847 (wo) [akte 638] te Leiden aangevers zijn: Gerrit Giezen zoon van de overledene oud 50 jaar timmerman en Hermanus van As bekende oud 72 jaar zonder beroep. Volgens akte zoon van Gerrit Giezen en Catharina Teunissen
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Catharina Maria Gise, ged. NH op 24 apr 1793 (wo) te Leiden in de Hooglandsche Kerk
  2.  Gerrit Giezen (Gieze), ged. NH op 26 nov 1795 (do) te Leiden in de Hooglandsche Kerk, timmerman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 10 feb 1861 (zo) [akte 169] te Leiden, tr. (resp. ongeveer 24 en 26 jaar oud) op 23 aug 1820 (wo) [akte 135] te Leiden met Susanna Christina Melchers, dr. van Zegerus Petrus Melchers (metselaar) en Elisabetha Scheffers, geb. op 7 feb 1794 (vr) te Nijmegen, ovl. (61 jaar oud) op 7 jun 1855 (do) te Leiden. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Gijsje Giezen, geb. op 3 okt 1798 (wo) te Leiden, ged. NH op 11 okt 1798 (do) te Leiden in de Hooglandse Kerk (getuige: niet vermeld), breister, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (1) op 15 nov 1821 (do) [akte 207] te Leiden met Izaak van der Mark, zn. van Ferdinand van der Mark (opperman) en Catharina Wijnbeek, geb. op 20 okt 1793 (zo) te Leiden, greinwever, ovl. (50 jaar oud) op 20 apr 1844 (za) te Leiden. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 46 en 53 jaar oud) (2) op 11 sep 1845 (do) [akte 224] te Leiden met Pieter Jacobus Lacourt, zn. van Adrianus Lacourt en Margaretha Matthijsen, geb. op 16 okt 1791 (zo) te Leiden, verversknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Maria Gisse, ged. NH op 26 jul 1801 (zo) te Leiden in de Hooglandsche Kerk (getuige: niet vermeld), tr. (resp. ongeveer 22 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 20 sep 1823 (za) [akte 11] te Voorschoten (getuigen: Herman Albregts 74 jaar kastelein, Gerrit Meijer 73 jaar tuinman, goede bekende van contractant, Jan Jansen 36 jaar gerechtsbode en Nicolaas van der Zwart 23 jaar kasteleinsknecht, goede bekende van contractante, alle wonende te Voorschoten) met Gerrit Koelewijn, zn. van Gerrit Koelewijn (visverkoper) en Pietertje Blankert (visverkoopster), geb. op 3 okt 1803 (ma) [volgens een akte van Notariteit gepasserd voor de Vrederechter op 24 juli 1823] te Katwijk, tuinier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Pieternella Gissen, ged. NH op 22 mrt 1804 (do) te Leiden in de Hooglandsche Kerk
  6.  Teunis Giezen, geb. op 15 feb 1808 (ma) te Leiden, ged. NH op 18 feb 1808 (do) te Leiden in de Marekerk (getuige: niet vermeld), timmerman, ovl. (20 jaar oud) op 22 okt 1828 (wo) [akte 765] te Leiden. 

VIo.  Weijntje Haasnoot, dr. van Cornelis Huige Haasnoot (Vu) en Haasje Jacobs de Reus, ged. ND op 18 dec 1735 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Jacobs de Reus), ovl. (ongeveer 72 jaar oud) op 21 aug 1808 (zo) te Katwijk aan Zee, otr. op 22 mrt 1766 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 25 jaar oud) op 6 apr 1766 (zo) te Katwijk aan Zee met Job Dirksz Dirks (Job) Dubbelaar, zn. van Dirk Dubbelaar (stoeldraaier) en Lena Klaasse Kwestroo, ged. ND op 1 mei 1740 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Neeltje Dubbelaar), ovl. (ongeveer 91 jaar oud) op 26 mrt 1832 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Jobsz Dubbelaar, ged. ND op 14 feb 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Corn. Haasnoot), koopvaardijschipper, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 1 jun 1841 (di) te Katwijk, otr. op 28 jul 1798 (za) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 24 jaar oud) op 5 aug 1798 (zo) te Katwijk met Ariaantje Guijt, dr. van Floris Dirksz Guijt (schipper) en Maartje Jansd Taal, ged. ND op 12 dec 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Dirksd Guijt), ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 28 mrt 1845 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jacob Jobszn Dubbelaar, ged. ND op 3 feb 1772 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Haasje Jacobsd de Reus), schipper Op 21 april 1809 schipper van het sloepschip De Drie Vrienden. Dit schip strandde in 1809 te Scheveningen, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 18 jul 1829 (za) als stuurman van het kofschip Louisa (de schipper was Dirk Florisz Guijt), dat zonk in het Engels Kanaal. Als stuurman van het kofschip Louisa, dat zonk in het Engels Kanaal. Not.Arch. Rotterdam nr 3520 folio 128, otr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) op 12 mei 1797 (vr) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) met Marijtje Nijgh, dr. van Maarten Leendertsz Nijgh en Dirkje Maartensdr Kulk, ged. ND op 11 jun 1769 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirkje P.s de Kraij). Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  3.  Dirk Dubbelaar, ged. op 24 aug 1766 (zo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 2 jaar oud) voor 1769. 
  4.  Dirk Dubbelaar, ged. op 31 dec 1769 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op 26 feb 1812 (wo) te Katwijk, Uit deze relatie 2 zonen, Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  5.  Lena Dubbelaar, ged. op 25 sep 1774 (zo) te Katwijk, begr. op 11 dec 1798 (di) te Katwijk in de classe pro-deo, Uit deze relatie geen kinderen. 

VIp.  Huijg Cornelisz Haasnoot, zn. van Cornelis Huige Haasnoot (Vu) en Haasje Jacobs de Reus, ged. NG op 28 sep 1738 (zo) Getuige: Marijtje Jans van den Oever te Katwijk aan Zee, otr. op 23 apr 1767 (do) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 29 jaar oud) op 10 mei 1767 (zo) te Katwijk aan Zee met Trijntje (Huige) Overduin, dr. van Huig Rokusz Overduin en Neeltje Plug, ged. G op 20 apr 1738 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 28 mei 1806 (wo) te Katwijk aan Zee, begr. op 31 mei 1806 (za) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Haasje Huijge Haasnoot, ged. NG op 6 mei 1770 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 1 jul 1813 (do) te Katwijk, volgt VIIs
  2.  Neeltje Huijge Haasnoot, ged. NG op 6 sep 1772 (zo) te Katwijk aan Zee, volgt VIIt

VIq.  Annetje Kornelis Haasnoot, dr. van Cornelis Huige Haasnoot (Vu) en Haasje Jacobs de Reus, ged. ND op 9 sep 1742 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Jacobs de Reus), otr. op 4 mei 1771 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 23 jaar oud) op 19 mei 1771 (zo) te Katwijk aan Zee met Cent (Vincent) Leenderdsz Nijgh, zn. van Leendert Cente Nijgh en Jaapje Maartens van Duijvenbode, ged. ND op 11 feb 1748 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje Neijg), begr. op 24 sep 1801 (do) te Katwijk aan Zee in de classe pro-deo
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Jaapje Nijgh, ged. ND op 22 mrt 1772 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Corn. Haasenoot). 
  2.  Annetje Nijgh, ged. ND op 1 okt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Maartensd van Duijvenboden), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 22 okt 1843 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIr.  Marijtje Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Huige Haasnoot (Vu) en Haasje Jacobs de Reus, ged. NG op 16 aug 1744 (zo) Getuige: Marijtje Jansen van den Oever te Katwijk aan Zee, otr. op 21 mei 1768 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (beiden ongeveer 22 jaar oud) circa 1767, kerk.huw. op 5 jun 1768 (zo) te Katwijk aan Zee met Buijs Leendertsz (Buijs) Nijgh, zn. van Leendert Cente Nijgh en Jaapje Maartens van Duijvenbode, ged. NG op 30 aug 1744 (zo) Getuige: Niesje Jacobs Vlieland te Katwijk aan Zee, begr. op 26 sep 1782 (do) pro-deo te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Leentje Nijgh, ged. ND op 13 nov 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Maartens van Duijvenbode), ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 20 feb 1853 (zo) te Groede, otr. op 12 apr 1794 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (beiden ongeveer 25 jaar oud) op 27 apr 1794 (zo) te Katwijk aan Zee met Willem Schuijte, zn. van Jacob Willemsz Schuijte en Fijtje Jacobsdr van Schie, ged. ND op 2 okt 1768 (zo) te Katwijk, zeeman, koopman, ovl. (ongeveer 86 jaar oud) op 24 feb 1855 (za) [Akte 58] te Katwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  2.  Haasje Buizertsdr Nijgh, ged. ND op 7 jan 1770 (zo) te Katwijk (getuige: Annetje Corn. Haasenoot), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 24 aug 1836 (wo) te Katwijk aan Zee, otr. op 7 mei 1802 (vr) te Katwijk aan de Rijn, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 33 jaar oud) (Schepenbank) op 23 mei 1802 (zo) te Katwijk aan de Rijn met Pieter Cornelisz Hellenberg, zn. van Cornelis Hellenberg (scheepstimmerman) en Trijntje Vlieland, ged. ND op 30 apr 1769 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Pietertje Pieters Helmberg), timmerman, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 19 sep 1846 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk een zoon. 
  3.  Leendert Nijgh, ged. ND op 15 dec 1771 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Corn. Haasenoot). 
  4.  Jacob Nijgh, ged. ND op 8 aug 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Cornelisd Haasenoot). 
  5.  Leendert Nijgh, ged. ND op 2 mrt 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Maartensd van Duijvenboden, Antje Kornd Hasenoot), zeeman, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 12 sep 1836 (ma) te Katwijk, otr. op 29 mei 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 35 jaar oud) op 14 jun 1807 (zo) te Katwijk aan Zee met Aaltje van Houten den Houteren, dr. van Harmen Aelbertsz van Houten en Neeltje Klaasdr van Kuijeren, ged. op 5 jan 1772 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 83 jaar oud) op 15 dec 1855 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter. 
  6.  Jaapje Nijgh, ged. ND op 2 mrt 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Maartensd van Duijvenboden, Antje Kornd Hasenoot). 
  7.  Kornelisje Nijgh, ged. ND op 15 okt 1780 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Wijntje Korn. Hasenoot). 

VIs.  Cornelis Cornelisz Haasnoot, zn. van Cornelis Huige Haasnoot (Vu) en Haasje Jacobs de Reus, ged. ND op 28 mrt 1753 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Jans van den Oever. Gedoopt op bededag), klapperman, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 25 nov 1833 (ma) te Katwijk, otr. op 24 feb 1775 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) op 12 mrt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee met Geertje Gerritsd van der Plas, dr. van Gerrit Kornelisz van der Plas en Pietertje Huijbersd Kuijt, ged. NG in mei 1750 Getuige: Annetje Jeroense Groen te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 17 sep 1835 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Huibert Cornelisz Haasnoot, ged. ND op 5 jun 1775 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 1 aug 1844 (do) te Katwijk, volgt VIIu
  2.  Haasje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 2 mrt 1777 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 21 jun 1842 (di) te Katwijk, volgt VIIv
  3.  Pietertje Cornelisd Haasnoot, ged. ND op 6 sep 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 15 sep 1818 (di) te Katwijk aan Zee, volgt VIIw
  4.  Jaapje Haasnoot, ged. NG op 8 okt 1780 (zo) Getuige: Weijntje Hasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 5 maanden oud) op 12 mrt 1781 (ma) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Jaapje Haasnoot, ged. NG op 18 nov 1781 (zo) Getuige: Wijntje Keesd Haasenoot te Katwijk aan Zee. 
  6.  Gerritje Haasnoot, ged. NG op 5 dec 1784 (zo) Getuige: Marrijtje Jansd Haasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 9 maanden oud) op 28 sep 1785 (wo) te Katwijk aan Zee. 
  7.  Jacob Haasnoot, ged. NG op 15 jan 1786 (zo) Getuige: Annetje Hazenoot te Katwijk aan Zee. 
  8.  Gerritje Haasnoot, ged. NG op 9 apr 1787 (ma) Gedoopt op 2e paaschdag. Getuige: Marijtje Willemsd de Jong te Katwijk aan Zee. 
  9.  Knelissie Haasnoot, ged. op 12 jun 1791 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  10.  Jacob Haasnoot, ged. NG op 18 nov 1792 (zo) Getuige: Weijntje Haasnoot te Katwijk aan Zee. 

VIt.  Cornelis Jansz Haasnoot, zn. van Jan Huige Haasnoot (Vw) en Bregje Cornelisd Schaap, ged. ND op 6 jan 1743 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Schaap), onb. Op zee verongelukt, otr. op 13 jul 1765 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 28 jaar oud) op 28 jul 1765 (zo) te Katwijk aan Zee met Leentje Leendertsd Heemskerk, dr. van Leendert Cornelisz Heemskerk en Louisa Jacobs van der Pen, ged. NG op 3 mrt 1737 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuigen: Jacobus van der Pen en Maartje Heemskerk), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) in sep 1795 te Katwijk, begr. op 25 sep 1795 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan Haasnoot, geb. (de vader wordt Haesnoot genoemd), ged. NG op 27 apr 1766 (zo) Getuige: Bregje Cornelisd Haesnoot te Katwijk aan Zee. 
  2.  Louisa Cornelisd Haasnoot, ged. ND op 20 nov 1768 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 30 dec 1817 (di) te Harlingen, volgt VIIx
  3.  Bregje Cornelisd Haasnoot, ged. NG op 5 mrt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 25 okt 1819 (ma) te Katwijk, volgt VIIy

VIu.  Huijg Arentsz Haasnoot, zn. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. NG op 14 mei 1752 (zo) Getuige: Annetje Huijge Haesnoot te Katwijk aan Zee, begr. op 20 dec 1802 (ma) te Katwijk aan Zee, otr. op 24 dec 1773 (vr) te Katwijk, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) op 9 jan 1774 (zo) te Katwijk met Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, dr. van Leendert Tijsse van Duijvenbooden (visser) en Dina Jacobs van Duijvenbode, ged. ND op 24 dec 1752 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Tijsse van Duijvenbooden), ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 7 aug 1828 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Huijgsd Haasnoot, ged. ND op 12 jun 1774 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 15 sep 1832 (za) te Katwijk, volgt VIIz
  2.  Geertje Huijgsd Haasnoot, ged. NG op 15 dec 1776 (zo) Getuige: Geertje Leendersd Schaap te Katwijk aan Zee. 
  3.  Leenderd Huijgz Haasnoot, ged. ND op 18 okt 1778 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 9 feb 1864 (di) te Katwijk, volgt VIIaa
  4.  Arend Huijgsz Haasnoot, ged. NG op 10 jan 1781 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 8 jan 1843 (zo) te Katwijk, volgt VIIab
  5.  Jacob Huigsz Haasnoot, ged. NG op 18 mei 1783 (zo) Getuige: Arend Huijge Hazenoot, Geertje Hasenoot te Katwijk aan Zee. 
  6.  Jacob Huigsz Haasnoot, ged. NG op 7 aug 1785 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 19 dec 1846 (za) te Katwijk, volgt VIIac
  7.  Geertje Huijgsd Haasnoot, ged. ND op 28 sep 1788 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 27 jul 1868 (ma) te Katwijk, volgt VIIad
  8.  Huig Huigsz Haasnoot, geb. op 14 sep 1793 (za) te Katwijk aan Zee, ovl. (55 jaar oud) op 3 aug 1849 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt VIIae

VIv.  Geertje Arents Haasnoot, dr. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. ND op 16 sep 1754 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Jacobs Pluijmgraaf), ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 2 mei 1787 (wo) te Noordwijk aan Zee, otr. op 3 apr 1779 (za) te Noordwijk aan Zee in de classe f 3,--. Ondertrouw ook te Katwijk aan Zee op 3 apr 1779, beide in de classe van Prodeo, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 18 apr 1779 (zo) te Noordwijk aan Zee met Arij (Arie) Willemsz van Beelen, zn. van Willem van Beelen en Marijtje van Duijvenbode, ged. Ned Ger op 25 jun 1752 (zo) te Noordwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 64 jaar oud) op 2 nov 1816 (za) te Noordwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Arend van Beelen, ged. NH op 22 aug 1779 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuigen: Trijntje Leend van Duijvenbode en Jaapje Willems van Beelen), begr. op 11 sep 1779 (za) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Willem van Beelen, ged. NH op 22 aug 1779 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuigen: Trijntje Leend van Duijvenbode en Jaapje Willems van Beelen), begr. op 18 sep 1779 (za) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Willem van Beelen, ged. NH op 1 okt 1780 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Jaapje Willems van Beelen), zeeman, ovl. (ongeveer 84 jaar oud) op 14 jul 1865 (vr) te Noordwijk aan Zee, Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Grietje van Beelen, ged. ND op 25 nov 1781 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Willems van Beelen), ovl. (hoogstens 26 jaar oud) voor mei 1808, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 28 jaar oud) op 22 feb 1805 (vr) te Noordwijk met Jacob Krijnsz Bom, zn. van Krijn Klaasz Bom en Ariaantje Jacobsdr Balkenende, ged. op 3 nov 1776 (zo) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 34 jaar oud) op 6 dec 1810 (do) te Noordwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Arend van Beelen, ged. NH op 28 dec 1783 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Leenders van Duijvenbode), zeeman, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 9 apr 1829 (do) te Noordwijk, Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  6.  Jacob van Beelen, ged. NH op 3 apr 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Japaje Willems van Beelen). 
  7.  Jacob van Beelen, ged. NH op 1 okt 1786 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Arij (Arie) Willemsz van Beelen, zn. van Willem van Beelen en Marijtje van Duijvenbode, tr. (resp. ongeveer 43 en ongeveer 27 jaar oud) (2) op 18 sep 1795 (vr) te Noordwijk met Marijtje Gerrits (Gerritsdr) Balkenende, dr. van Gerrit Jacobsz Balkenende en Marijtje Jacobsdr Bom, ged. op 28 feb 1768 (zo) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 82 jaar oud) op 13 feb 1851 (do) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gerrit Arisz van Beelen, geb. op 17 jul 1796 (zo) te Noordwijk, ged. Ned Ger op 24 jul 1796 (zo) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), zeeman, ovl. (46 jaar oud) op 19 mei 1843 (vr) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) op 11 feb 1825 (vr) te Noordwijk met Petronella Zuidhoek, dr. van Pieter Jansz Zuidhoek (briefbesteller, tapper, reder) en Marijtje Dirksdr Ruijgrok, geb. op 19 okt 1800 (zo) te Noordwijk, ged. op 20 okt 1800 (ma) te Noordwijk, ovl. (45 jaar oud) op 30 jun 1846 (di) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Leendert van Beelen, geb. op 26 jan 1798 (vr) te Noordwijk, ged. Ned Ger op 28 jan 1798 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (10 dagen oud) op 5 feb 1798 (ma) te Noordwijk aan Zee. 
  3.  Leendert van Beelen, ged. Ned Ger op 30 jun 1799 (zo) te Noordwijk aan Zee, visloper, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 21 nov 1831 (ma) te Noordwijk aan Zee. 
  4.  Jacob van Beelen Rotje, ged. Ned Ger op 1 aug 1802 (zo) te Noordwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 20 jan 1871 (vr) te Noordwijk aan Zee, Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.  Pietertje van Beelen, geb. op 30 nov 1803 (wo) te Noordwijk, ged. Ned Ger op 4 dec 1803 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (27 dagen oud) op 27 dec 1803 (di) te Noordwijk aan Zee. 
  6.  Huig van Beelen, geb. op 30 nov 1803 (wo) te Noordwijk, ged. G op 4 dec 1803 (zo) te Noordwijk, visser, arbeider, ovl. (74 jaar oud) op 10 dec 1877 (ma) te Noordwijk, tr. (resp. 30 en 20 jaar oud) op 22 feb 1834 (za) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee) met Margaretha (Grietje) Plug, dr. van Jan Huijgszn Plug (barbier) en Neeltje Danielsdr van Beveren (werkster), geb. op 16 mei 1813 (zo) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), werkster, ovl. (74 jaar oud) op 27 feb 1888 (ma) te Noordwijk , Marianne. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  7.  Geertje van Beelen, geb. op 19 jun 1806 (do) te Noordwijk, ged. Ned Ger op 22 jun 1806 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (4 maanden oud) op 27 okt 1806 (ma) te Noordwijk aan Zee. 

VIw.  Leendert Arendsz Haasnoot, zn. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. ND op 24 okt 1756 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Cornelis Schaap), ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 10 okt 1795 (za) te Noordwijk, otr. op 19 apr 1781 (do) Ondertrouw ook te Katwijk aan Zee op 16 apr 1781, beide in de classe van Prodeo te Noordwijk aan Zee, kerk.huw. (beiden ongeveer 24 jaar oud) (G) op 30 apr 1781 (ma) te Noordwijk aan Zee met Jaapje Willemsd van Beelen, dr. van Willem van Beelen en Marijtje van Duijvenbode, ged. ND op 20 feb 1757 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Dina Jacobs van Duijvenbode), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 10 feb 1832 (vr) te Noordwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Geertje Haasnoot, ged. G op 7 okt 1781 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 22 jun 1814 (wo) te Rijnsburg, volgt VIIaf
  2.  Arijaantje (Adriana) Haasnoot, ged. G op 12 jan 1783 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 8 aug 1849 (wo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIag
  3.  Arend Haasnoot, ged. G op 3 okt 1784 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Huig Arends Haasnoot). 
  4.  Marijtje Haasnoot, ged. G op 1 aug 1786 (di) te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 13 okt 1860 (za) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIah
  5.  Arend Haasnoot, ged. G op 28 sep 1788 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 4 feb 1855 (zo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIai
  6.  Willem Haasnoot, ged. G op 9 okt 1791 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: IJsbrand Pieters Nagtegaal, Neeltje Willems van Beelen), ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op 24 okt 1795 (za) te Noordwijk. 
  7.  Maarten Haasnoot, geb. op 20 aug 1794 (wo) te Noordwijk aan Zee, ged. G op 24 aug 1794 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Bastiaantje van Beelen), ovl. (1 jaar oud) op 13 okt 1795 (di) te Noordwijk aan Zee. 
  Jaapje Willemsd van Beelen, dr. van Willem van Beelen en Marijtje van Duijvenbode, tr. (resp. ongeveer 57 en ongeveer 64 jaar oud) (2) op 15 okt 1814 (za) te Noordwijk met Leendert Willemsz Plug, zn. van Willem Gerritsz Plug en Neeltje Cornelisdr Verburg, ged. ND op 9 nov 1749 (zo) te Noordwijk (getuigen: de Vader en Trijntje Jansd Verburg), ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 27 nov 1814 (zo) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIx.  Marijtie Arents Haasnoot, dr. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. ND op 7 sep 1760 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetie Huige Haesnoot), otr. op 30 apr 1785 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 15 mei 1785 (zo) te Katwijk aan Zee met haar achterneef Gijsbert Willemsz Schaap, zn. van Willem Gijsz Schaap en Wijntje Hendriksd Hoek, ged. ND op 14 jun 1761 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntie Gijsbertsd Schaep), ovl. (ongeveer 51 jaar oud) op 12 jan 1813 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Ariaantje Schaap, ged. op 16 okt 1785 (zo) te Katwijk. 
  2.  Geertje Schaap, ged. op 24 dec 1786 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Weijntje Schaap, ged. op 26 okt 1788 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 38 jaar oud) op 10 nov 1826 (vr) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 31 en ongeveer 30 jaar oud) op 14 nov 1819 (zo) te Katwijk met Kornelis Boezaard, zn. van Jan Boezaard (karreman) en Johanna Messemaker, ged. op 5 apr 1789 (zo) te Katwijk aan Zee, karreman, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 7 nov 1854 (di) te Katwijk [[akte 149. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Willem Schaap, ged. op 26 dec 1790 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Geertje Schaap, ged. op 11 nov 1792 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  6.  Willempje Schaap, ged. op 31 aug 1794 (zo) te Katwijk aan Zee, vissnijdster, ovl. (ongeveer 37 jaar oud) op 28 aug 1832 (di) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) op 8 apr 1821 (zo) te Katwijk met Dirk Hus, zn. van Dirk Hus (zeeman) en Cornelia Varkevisser, ged. op 10 apr 1796 (zo) te Katwijk aan Zee, arbeider, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 6 aug 1870 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  7.  Geertje Schaap, ged. op 25 dec 1796 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  8.  Arend Gijsz Schaap, ged. ND op 1 apr 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Arij Corn. Hoek en Jannetje A. Haasnoot), zeeman (koopvaardijvaarder), tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 22 jaar oud) op 9 jun 1822 (zo) te Katwijk met Annetje (Antje) Messemaker, dr. van Klaas Messemaker (zeeman) en Trijntje de Jong, ged. ND op 10 nov 1799 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje M. Louwerens), ovl. (hoogstens 52 jaar oud) voor sep 1852. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Arrijaantje (Jaantje) Schaap, ged. ND op 12 apr 1801 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Huijbertje W. Schaap), dienstbode, schoonmaakster, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 17 jan 1879 (vr) [akte 5] te Katwijk, een dochter, tr. (resp. ongeveer 35 en 40 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 2 jun 1836 (do) [akte 139] te Leiden met Willem Luijnenburg, zn. van Jan Luijnenburg en Johanna Blom, geb. op 26 dec 1795 (za) te Gouda, oppasser, ovl. (59 jaar oud) op 3 sep 1855 (ma) [akte 1070] te Leiden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  10.  Geertje Schaap, ged. op 16 nov 1806 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 7 jaar oud) op 10 mrt 1814 (do) te Katwijk. 

VIy.  Trijntie Arents Haasnoot, dr. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. NG op 29 mei 1763 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetie Willems Schaap), ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 30 jul 1832 (ma) te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 22 jaar oud) op 23 okt 1791 (zo) te Scheveningen met Pieter Jobsz Taal, zn. van Job Pieterse Taal en Elisabeth Korving, ged. op 4 jun 1769 (zo) te Scheveningen, visser, visverkoper, ovl. (ongeveer 71 jaar oud) op 31 mrt 1841 (wo) te Scheveningen Aangevers zijn: Johan Jacob Schmidt oud 45 jaar en Hendrik Coffijn oud 45 jaar
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Arend Taal, geb. circa 1796 te Scheveningen, visdrager, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 14 jul 1819 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: Cornelis van der Zwan, viskoper, 22
Dirk Vrolijk, viskoper, 40
Cornelis Kervink, visser, 25
Benjamin van der Toorn, visser, 34) met Maria Weijtmans, dr. van Balthazar Weijtmans en Maria van Kassel (vissnijdster), geb. circa 1790 te Scheveningen, visverkoopster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johannes Taal, geb. circa 1801 te Scheveningen, visser, tr. (resp. ongeveer 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 19 feb 1823 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: Hendrik Kist, arbeider, 50
Jacob Tuijnebreijer, visser, 24
Cornelis de Niet, visser, 42
Maarte Hoek, visser, 36) met Pietertje Buis (Buijs), dr. van Claas Buijs (visser) en Neeltje Knoester, geb. op 15 feb 1800 (za) te Scheveningen, ged. op 16 feb 1800 (zo) te Scheveningen, visverkoopster. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieter Jobsz Taal, zn. van Job Pieterse Taal en Elisabeth Korving, tr. (resp. ongeveer 66 en ongeveer 46 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 12 aug 1835 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: 1, Leenderd de Mos, arbeider, 48 jaar,
2, Klaas van Duin, visser, 21 jaar,
3, Arie de Bruin, arbeider, 66 jaar en
4, Jan den Dulk, voerman, 30 jaar) met Baatje Pronk, dr. van Dirk Pronk en Kniertje Dijkhuise, geb. circa 1789 te Scheveningen, visverkoopster. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIz.  Jannetie Arents Haasnoot, dr. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. ND op 17 nov 1765 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentie Huigd Vlieland), ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 6 nov 1826 (ma) te Katwijk aan Zee, otr. (resp. ongeveer 29 en ongeveer 30 jaar oud) op 18 apr 1795 (za) te Katwijk aan Zee met haar achterneef Arij Cornelisz Hoek, zn. van Cornelis Hendriksz Hoek en Aaltje Pietersdr de Vreugd, ged. ND op 21 okt 1764 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaepje Hendriksd Hoek), zeeman, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 11 jan 1814 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aaltje Hoek, ged. op 24 jan 1796 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 10 sep 1832 (ma) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) op 24 nov 1816 (zo) te Katwijk met Willem van Dijk, zn. van Arij van Dijk en Maartje Varkevisser, geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 6 okt 1793 (zo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Geerte Corn.dr Schaap), voerman, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 3 jun 1855 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  2.  Geertje Hoek, ged. op 8 jul 1798 (zo) te Katwijk aan Zee, dienstbode, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 16 jun 1853 (do) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 42 jaar oud) op 27 apr 1834 (zo) te Katwijk met Japik (Jacob) van Rijn "de oudste", zn. van Jacob Jacobsz van Rijn en Fijtje (Sophia) Remmerswaal, ged. ND op 16 okt 1791 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaantje Remmerswaal), voerman, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 23 feb 1855 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Annetje Hoek, ged. op 28 jun 1801 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 24 jan 1875 (zo) te Katwijk, geen kinderen. 
  4.  Cornelis Hoek, ged. op 22 jul 1810 (zo) te Katwijk aan Zee. 
 
Annetje Hoek.
ongehuwd van Pietertje.
 

VIaa.  Cornelisje (Knelisje) Arents Haasnoot (Hasenoot), dr. van Arent Huijge Haseneut (Vy) en Geertje Leendertsd Schaap, ged. NG op 9 dec 1770 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Krijne Keus), ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 18 feb 1832 (za) te 's-Gravenhage Aangevers zijn: Willem Batenburg, particulier, 65 jaar en Jasper Taal, viskoper, 75 jaar, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 19 nov 1797 (zo) te Scheveningen met Johannes (Jan) Arens Keus, zn. van Arij Dirksz Keus en Jannetje Jorisse Korving, ged. op 3 sep 1775 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 5 feb 1825 (za) te Scheveningen (te op zee) op zee verongelukt
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Arie Keus, geb. op 11 mrt 1798 (zo) te Scheveningen, ged. op 11 mrt 1798 (zo) te Scheveningen (getuige: Jannetje Korving), tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 7 feb 1821 (wo) te Scheveningen met Kornelia Spaans, dr. van Arie Spaans, geb. op 27 sep 1799 (vr) te Scheveningen, ged. op 29 sep 1799 (zo) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geertruij Keus, geb. op 9 nov 1801 (ma) te Scheveningen, ged. op 15 nov 1801 (zo) te Scheveningen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIab.  Klaas Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Jansz Haasnoot (Vab) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, ged. ND op 25 jul 1773 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Cornelia Claasd Kraaij), zeeman, koopvaardijkapitein, weeshuisregent, ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op 18 feb 1854 (za) te Katwijk aan Zee aangevers zijn: Cornelis Verdoes 30 jaar broodbakker en Nicolaas Haasnoot 33 jaar timmerman, beide kleinzoons van de overledene, otr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 24 mrt 1798 (za) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee met Johanna Jacobsd Remmelswaal, dr. van Jacob Corsz Remmerswaal en Arendje Gerrits Arendsveld, ged. ND op 13 nov 1774 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje Jacobsd Zwaanenburg), winkelierster, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 29 nov 1847 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Krijn Haasnoot, geb. op 4 apr 1799 (do) te Katwijk aan Zee, ovl. (47 jaar oud) op 7 jul 1846 (di) te Katwijk, volgt VIIaj
  2.  Jacob Haasnoot, geb. op 25 jun 1801 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 28 jun 1801 (zo) Getuige: Arrijaantje Jacobsd Remmerswaal te Katwijk aan Zee. 
  3.  Marijtje Haasnoot, geb. op 15 jan 1804 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 22 jan 1804 (zo) Getuige: Leentje Krijnsd Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (4 jaar oud) op 16 feb 1808 (di) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Klaas Haasnoot, geb. op 17 jun 1807 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 21 jun 1807 (zo) Getuige: Feijtje Remmerswaal te Katwijk aan Zee, ovl. (7 maanden oud) op 16 feb 1808 (di) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Nicolaas Klaasz Haasnoot, geb. op 27 apr 1809 (do) te Katwijk aan Zee, ovl. (58 jaar oud) op 25 jan 1868 (za) te Katwijk, volgt VIIak
  6.  Johannes Haasnoot, geb. op 28 sep 1811 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 6 okt 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arendje G. van Duijkeren.*N.B. laatste inschrijving in doopboek Katwijk aan Zee voor invoering Burgerlijke Stand), ovl. (2 jaar oud) op 22 mrt 1814 (di) te Katwijk aangevers zijn: Klaas Haasnoot 40 jaar zeeman en Arij Hoek 40 jaar zeeman. de eerste vader en de tweede oom van de overledene
  7.  Johannes Haasnoot, geb. op 19 okt 1815 (do) te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 18 november 1815 door Hendrina Rosenboom, oud 65 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Jacob Haasnoot, oud 30 jaar van beroep zeeman en David Abswoude, oud 62 jaar van beroep karreman, ovl. (1 jaar oud) op 17 jan 1817 (vr) te Katwijk aan Zee aangevers zijn: Klaas Haasnoot oud 42 jaar, vader van de overledene, en door Gijsbert van Duijvenbode van beroep timmerman
  8.  Jacoba Haasnoot, geb. op 8 aug 1819 (zo) te Katwijk, ovl. (46 jaar oud) op 24 aug 1865 (do) te Katwijk, volgt VIIal

VIac.  Pieter Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Jansz Haasnoot (Vab) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, ged. ND op 13 dec 1778 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kornelia Klaasd de Kraaij), koopvaardijkapitein, reder, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 16 aug 1858 (ma) te Katwijk aan Zee aangevers zijn: Klaas Haasnoot 46 jaar reder en Pieter Wassenaar, de eerste zoon en de tweede schoonzoon van de overledene, otr. op 26 sep 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 22 jaar oud) (Schepenbank) op 12 okt 1806 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Maartensd Vooijs, dr. van Maarten Klaasz Vooijs en Lijsbeth (Lijsje) Simonsd van Duijkeren, ged. ND op 3 okt 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aafje Willemsd Hoek), ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 23 mrt 1862 (zo) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Leijbetje (Lijsbeth) Pietersd Haasnoot, geb. op 9 feb 1808 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (37 jaar oud) op 15 dec 1845 (ma) te Noordwijk, volgt VIIam
  2.  Krijn Pietersz Haasnoot, geb. op 2 okt 1809 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (69 jaar oud) op 6 mrt 1879 (do) te Katwijk, volgt VIIan
  3.  Klaas Pietersz Haasnoot, geb. op 16 jan 1812 (do) te Katwijk aan Zee, ovl. (66 jaar oud) op 5 apr 1878 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt VIIao
  4.  Marijtje (Maartje) Haasnoot, geb. op 18 nov 1815 (za) te Katwijk, ovl. (70 jaar oud) op 29 jun 1886 (di) te Katwijk, volgt VIIap
  5.  Maarten Haasnoot, geb. op 2 mrt 1818 (ma) Akte: 31.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 3 maart 1818 door Hendrina Rosenboom, oud 68 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 23.30 uur. De getuigen zijn: Krijn Haasnoot, oud 72 jaar van beroep zeeman en Gijsbert van der Plas, oud 31 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  6.  Neeltje Haasnoot, geb. op 5 jul 1819 (ma) Akte: 59.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 6 juli 1819 door Hendrina Rosenboom, oud 70 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 11.00 uur. De namen van de getuigen zijn niet leesbaar
te Katwijk. 
  7.  Neeltje Haasnoot, geb. op 8 mei 1822 (wo) Akte: 61.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 10 mei 1822 door de vader. De geboortetijd is 22.00 uur. De getuigen zijn: Leendert van Duijvenbode, oud 68 jaar van beroep Scheepmaker en Cornelis Krijnsz Haasnoot, oud 36 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  8.  Neeltje Haasnoot, geb. op 3 jan 1824 (za) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 23 aug 1898 (di) te 's-Gravenhage, volgt VIIaq
  9.  Pieter Haasnoot, geb. op 30 nov 1826 (do) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 6 apr 1891 (ma) te Katwijk, volgt VIIarVIad.  Leentje Krijnsd Haasnoot, dr. van Krijn Jansz Haasnoot (Vab) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, ged. ND op 28 apr 1782 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Kornelis Krijnsz van der Plas en Annetje Jansd Haasenoot), ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 21 aug 1867 (wo) te Katwijk aangevers zijn: Dirk Verdoes 32 jaar smid en Engelbregt Oranje 49 jaan gemeenteklerk, otr. op 16 apr 1798 (ma) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 16 en ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) op 6 mei 1798 (zo) te Katwijk aan Zee met Arij Arijsz Hoek, zn. van Arris (Arij) Arijsz Hoek en Geertje Willemsd van der Plas, ged. ND op 11 sep 1774 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arendje Hoek), zeeman, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 2 sep 1836 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Aris Hoek, geb. op 11 okt 1798 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 14 okt 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje C. Hoek. Deze doop is ook ingeschreven op 21 okt. 1798 met geboorte datum 16 okt. 1798), zeeman, tr. (resp. 27 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 16 okt 1825 (zo) te Katwijk met Trijntje Hus, dr. van Aaltje Hus (werkster), ged. ND op 5 feb 1800 (wo) te Katwijk aan de Rijn (getuige: niet vermeld, onecht kind, gedoopt op woensdagavond). Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  2.  Marijtje (Marijtie) Hoek, geb. op 8 mei 1800 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 11 mei 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Johanna J. Remmenswaal), ovl. (80 jaar oud) op 15 jul 1880 (do) te Katwijk, tr. (resp. 22 en ongeveer 38 jaar oud) op 29 dec 1822 (zo) [akte 32] te Katwijk met Jan Guijt, zn. van Dirk Cornelisz Guijt en Neeltje Dirksd Steenvoorden, ged. ND (NH) op 25 apr 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Matje Dirksdr Steenvoorden Matje Dirks Steenvoorde), zeeman (koopman), ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 25 mrt 1855 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Annetje Hoek, geb. op 1 mrt 1803 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 6 mrt 1803 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje A. Hoek), ovl. (66 jaar oud) op 17 jan 1870 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) op 9 mrt 1823 (zo) te Katwijk met Jacob Engelenberg, zn. van Andries Engelenberg en Caatje van Duijvenbode, geb. op 30 dec 1798 (zo) te Katwijk, ged. op 6 jan 1799 (zo) te Katwijk aan Zee Trijntje van der Boon, scheepstimmerman, ovl. (hoogstens 63 jaar oud) voor 1862. Uit dit huwelijk 3 zonen. 
  4.  Krijn Hoek, geb. op 18 nov 1805 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 nov 1805 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Klaas Haasnoot en Johanna Remmelswaal), zeeman, ovl. (59 jaar oud) op 12 dec 1864 (ma) te Japara [Indonesië] [[akte 1865/86, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5 sep 1830 (zo) te Katwijk met Gijsje de Best, dr. van Philipus Jacobsz de Best (zeeman) en Neeltje Gijsdr Bloot, geb. op 27 mei 1809 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 4 jun 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Guijt). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

VIae.  Kornelis Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Jansz Haasnoot (Vab) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, ged. NG op 25 dec 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aaltje Jansd Hazenoot), koopvaardijkapitein, ovl. (ongeveer 46 jaar oud) op 31 jul 1832 (di) te Havanna [Cuba] Overleden als Kapitein van het kofschip "De Onderneming" in de haven van Havannah, otr. op 12 jun 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) (Schepenbank) op 21 jun 1807 (zo) Het huwelijk is vervroegd ivm het uitvaren van het schip, waar de bruidegom, met mee zou gaan ter Koopvaardij te Katwijk aan Zee met Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg, dr. van Huijbert Jacobsz Zwanenburg en Jannetje Jeroensd Groen, ged. NG op 27 nov 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jozijntje van den Oever), ovl. (ongeveer 68 jaar oud) op 14 aug 1854 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Krijn Cornelisz Haasnoot, geb. op 8 jul 1808 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 10 jul 1808 (zo) Getuige: Johanna Jacobsdr Remmelswaal te Katwijk aan Zee. 
  2.  Krijntje Cornelisdr Haasnoot, ged. NG op 17 jun 1810 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 19 jan 1860 (do), volgt VIIas
  3.  Huibregts Jacob Haasnoot, geb. op 22 aug 1812 (za) Akte: 101.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 22 augustus 1812 door de vader. De getuigen zijn: Klaas Haasnoot en Jan Haasnoot
te Katwijk, ovl. op 19 aug 1824 (do) Akte: 60
Het overlijden wordt aangeven op 20 aug 1824 door: Klaas Krijnsz Haasnoot oud 51 jaar, van beroep zeeman en door Maarten van der Marel, oud 28 jaar van beroep kastelein
te Katwijk. 
  4.  Maria Haasnoot, geb. op 6 okt 1813 (wo) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 5 mei 1888 (za) te Katwijk, volgt VIIat
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 7 sep 1815 (do) Akte: 118.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 8 september 1815 door de vader. De geboortetijd is 03.30 uur. De getuigen zijn: Jan van Beelen, oud 38 jaar van beroep zeeman en, Otto Gulleman oud 72 jaar van beroep Arbeider
te Katwijk, ovl. op 7 jul 1817 (ma) Akte: 54
Het overlijden wordt aangeven op 10 juli 1817 door: Krijn Jansz Haasnoot oud 72 jaar, van beroep zeeman, grootvader van de overledene, en door Cornelis Zuiderduijn, oud 44 jaar van beroep zeeman, buurman van de overledene
te Katwijk aan Zee. 
  6.  Jannetje (Jansje) Haasnoot, geb. op 24 feb 1818 (di) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 15 mrt 1901 (vr) te Katwijk, volgt VIIau
  7.  Cornelis Haasnoot, geb. op 1 apr 1819 (do) Akte: 29.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 april 1819 door Hendrina Rosenboom, oud 69 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 13.00 uur. De namen van de getuigen zijn niet leesbaar
te Katwijk. 
  8.  Jacob Haasnoot, geb. op 18 sep 1820 (ma) Akte: 119.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 20 september 1820 door Hendrina Rosenboom, oud 70 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 16.00 uur. De getuigen zijn: Klaas Krijnsz Haasnoot, oud 46 jaar van beroep zeeman en, Cornelis Varkevisser oud 59 jaar van beroep Kastelein
te Katwijk, ovl. op 21 nov 1820 (di) Akte: 75
Het overlijden wordt aangeven op 21 nov. 1820 door: Gerrit Swanenburg oud 22 jaar, van beroep zeeman, oom van de overledene, en door Arie Huigs, oud 46 jaar van beroep zeeman, oom van de overledene
te Katwijk. 
  9.  Josina Haasnoot, geb. op 16 feb 1828 (za) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 23 dec 1906 (zo) te Katwijk, volgt VIIav

VIaf.  Jan Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Jansz Haasnoot (Vab) (zeeman) en Marijtje (Maartje) Klaasd de Kraaij, ged. ND op 30 mrt 1788 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Janse Haasnoot), kaptein ter koopvaardij, ovl. (hoogstens 50 jaar oud) voor okt 1838 Volgens een verklaring algelegd op 15 okt 1838 bij het arrondissements gerecht te Leiden door: Reijn Bloot 67 jaar binnenvader van het weeshuis te Katwijk, Klaas Haasnoot 65 jaar zonder beroep, Pieter Haasnoot 60 jaar reder en Gijsbert van Duijn 34 jaar voerman alle te Katwijk woonachtig. Deze verklaren dat Jan Haasnoot, kaptein ter koopvaardij op 14 juni 1837 zijn woning verlaten om een reis naar Portugal te ondernemen en dat men sedert dien tijd van zijn dood of leven geen bericht hebben ontvangen. De tweede en derde getuigen zijn broers van gemelde Jan Haasnoot en de vierde is een neef, otr. op 24 jan 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 17 en ongeveer 20 jaar oud) (Schepenbank) op 9 feb 1806 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 9 feb 1806 (zo) te Katwijk aan Zee met Neeltje Vooijs, dr. van Leendert Vooijs en Annetje Willemsd Groen, ged. ND op 20 mrt 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Vooijs), ovl. (ongeveer 78 jaar oud) op 26 nov 1863 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Krijn Jansz Haasnoot, ged. NG op 7 sep 1806 (zo) Getuige: Leentje Krijnsd Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 8 maanden oud) op 24 mei 1807 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  2.  Krijn Jansz Haasnoot, geb. op 29 sep 1808 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 1 okt 1808 (za) te Katwijk aan Zee (getuigen: Pieter Haasnoot en Leentje Haasnoot), ovl. (8 maanden oud) op 24 jun 1809 (za) Overleden op het schip de Clara, in de Wijnhaven over Glashaven te Rotterdam te Rotterdam, begr. op 26 jun 1809 (ma) te Rotterdam. 
  3.  Annetje Jans Haasnoot, geb. op 18 mei 1810 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 20 mei 1810 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aerieaantje Leendertsdr Vooijs), ovl. (3 maanden oud) op 14 sep 1810 (vr) te Katwijk aan Zee, begr. op 18 sep 1810 (di) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Krijn Jansz Haasnoot, geb. op 25 aug 1811 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (29 jaar oud) op 6 jun 1841 (zo), volgt VIIaw
  5.  Annetje Haasnoot, geb. op 18 sep 1813 (za) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 26 mei 1890 (ma) te Katwijk, volgt VIIax

VIag.  Leentje Cornelisd Haasnoot, dr. van Kornelis Jansz Haasnoot (Vad) en Geertje Aries Zuijderduijn, ged. NG op 3 mrt 1776 (zo) Getuige: Jacob Willemsz Fiereman, Annetje Jansd Haasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 17 jan 1851 (vr) te Katwijk, otr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 30 jaar oud) op 7 feb 1800 (vr) te Katwijk aan Zee met Klaas Harmse van Houten, zn. van Harmen Aelbertsz van Houten en Neeltje Klaasdr van Kuijeren, ged. NG op 15 okt 1769 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Aaltje van den Oever), karreman, ovl. (ongeveer 70 jaar oud) op 26 aug 1840 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Harmen van Houten, geb. op 27 aug 1800 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 31 aug 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Aaltje K. van Kuijeren). 
  2.  Cornelisje van Houten, geb. op 17 dec 1801 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 20 dec 1801 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Huijbertje C. Haasnoot), ovl. (26 jaar oud) op 26 okt 1828 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Harmen van Houten, geb. op 13 jan 1804 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 15 jan 1804 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Aaltje H. de Houten), ovl. (26 jaar oud) op 4 sep 1830 (za) te Katwijk. 
  4.  Cornelis van Houten, geb. op 14 jun 1806 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 15 jun 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Huijbertje Corn. Haasnoot), ovl. (1 jaar oud) op 19 nov 1807 (do) te Katwijk aan Zee, begr. op 23 nov 1807 (ma) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Cornelis van Houten, geb. op 22 sep 1809 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 sep 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Aagje Haasnoot), arbeider, ovl. (60 jaar oud) op 30 jan 1870 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 28 dec 1834 (zo) te Katwijk met Leentje Hoek, dr. van Gerrit Hoek (Sheepstimmerman) en Lijsbeth Keus, geb. op 27 sep 1816 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  6.  Neeltje van Houten, geb. op 5 mei 1812 (di) te Katwijk, dienstbode, ovl. (85 jaar oud) op 5 nov 1897 (vr) te Leiderdorp Overleden op adres Jaagpad 21, tr. (resp. 32 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10 apr 1845 (do) te Leiderdorp [[Akte 2 met Claas van der Hoogt, zn. van Willem van der Hoogt (pannebakkersknecht) en Trijntje de Jong (dienstmaagd), geb. op 25 mei 1823 (zo) te Leiderdorp, pannebakkersknecht, arbeider. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  7.  Geertje van Houten, geb. op 22 mei 1814 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Leentje van Houten, geb. op 6 mei 1818 (wo) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 15 apr 1900 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 19 en ongeveer 27 jaar oud) (1) op 23 jul 1837 (zo) te Katwijk met Jacob Zwanenburg, zn. van Cornelis Zwanenburg (koopvaardijschipper), ged. op 17 sep 1809 (zo) te Katwijk aan Zee, karreman, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 4 nov 1857 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen, tr. (resp. 41 en 28 jaar oud) (2) op 23 jun 1859 (do) te Katwijk met Klaas Schaap, zn. van Arend Gijsz Schaap (zeeman) en Annetje (Antje) Messemaker, geb. op 4 dec 1830 (za) te Katwijk, visser, ovl. (35 jaar oud) op 30 jul 1866 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 49 en 53 jaar oud) (3) op 30 jan 1868 (do) te Katwijk met Jacob Groen, zn. van Willem Pietersz Groen (herbergier) en Jaapje Jacobsd Schaap, geb. op 19 dec 1814 (ma) te Katwijk, visser, ovl. (77 jaar oud) op 19 jan 1892 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIah.  Huijbertje Cornelisd Haasnoot, dr. van Kornelis Jansz Haasnoot (Vad) en Geertje Aries Zuijderduijn, ged. NG op 18 jan 1778 (zo) Getuige: Dirkje Kornelisd Keus te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 28 jan 1855 (zo) te Katwijk, otr. op 4 mei 1802 (di) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) op 23 mei 1802 (zo) te Katwijk aan Zee met Jan Cornelisz Ruwaard, zn. van Kornelis Jansz Ruwaard en Trijntje Kornelisd Schaap, ged. NG op 20 apr 1777 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Kornelisd Schaap), ovl. (hoogstens 72 jaar oud) voor 1850. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Ruwaard, geb. op 10 jun 1803 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 jun 1803 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje C. Schaap), tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 nov 1823 (zo) te Katwijk met Grietje van Velzen, dr. van Arent Arentsz van Velzen en Lijsbeth Tijze van Duijvenbode, geb. op 29 sep 1802 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 3 okt 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Maartje K. van Duijn), ovl. (71 jaar oud) op 22 mrt 1874 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Geertje Ruwaard, geb. op 21 nov 1805 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 25 nov 1805 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Corn.s Haasnoot). 
  3.  Zijntje Ruwaard, ged. ND op 9 mrt 1808 (wo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje C. Schaap), ovl. (ongeveer 1 jaar oud) op 26 sep 1809 (di) te Katwijk aan Zee, begr. op 30 sep 1809 (za) te Katwijk aan Zee. 
  4.  Zijntje Ruwaard, ged. ND op 27 jan 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Haasnoot). 
  5.  Cornelis Ruwaard, geb. op 23 sep 1813 (do) te Katwijk, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 13 sep 1844 (vr) te Katwijk met Jaapje van Duijvenbode, dr. van Pieter Aldertsz van Duijvenbode en Tetje Willemsd Beijl, geb. op 2 nov 1820 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Geertje Ruwaard, geb. op 23 jan 1820 (zo) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 14 apr 1889 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 8 sep 1842 (do) te Katwijk met haar achterneef Cornelis Zuijderduijn, zn. van Arij Pieters Zuijderduijn (arbeider en damwerker) en Leentje van der Plas, geb. op 25 nov 1818 (wo) te Katwijk, zeeman, ovl. (41 jaar oud) op 27 mei 1860 (zo) in de Noordzee. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 

VIai.  Pietertje Cornelisd Haasnoot, dr. van Kornelis Jansz Haasnoot (Vad) en Geertje Aries Zuijderduijn, ged. NG op 3 okt 1779 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Cent Gerritsz de Best en Annetje Jansd Haasenoot), otr. op 3 feb 1804 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) (Schepenbank) op 19 feb 1804 (zo) te Katwijk aan Zee, kerk.huw. op 19 feb 1804 (zo) te Katwijk aan Zee met Pieter Cornelisz van Duijvenbode, zn. van Kornelis Ariesze van Duijvenbode en Trijntje Gijse Schaap, ged. op 22 sep 1776 (zo) te Katwijk aan Zee, karreman, ovl. (ongeveer 50 jaar oud) op 24 nov 1826 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 13 jul 1806 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 20 jul 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Cornelisd van Duivenbode), karreman, smid, ovl. (53 jaar oud) op 29 aug 1859 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 22 jul 1831 (vr) te Katwijk met Mengsje Paauw, dr. van Pieter Paauw en Cornelia Zwaan, geb. op 31 aug 1800 (zo) te Rijnsburg, dienstbode, ovl. (36 jaar oud) op 11 okt 1836 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 31 en 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 16 feb 1838 (vr) [akte 1] te Valkenburg met Johanna (Antje) Gravekamp, dr. van Adrianus (Janus) Gravekamp (pannewerker) en Pieternella (Pietertje) van der Valk (werkster), geb. op 10 apr 1814 (zo) te Valkenburg, ovl. (75 jaar oud) op 24 jan 1890 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  2.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 20 okt 1807 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 25 okt 1807 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Haasnoot), arbeider, ovl. (26 jaar oud) op 11 apr 1834 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 sep 1831 (zo) te Katwijk met Annetje Hus, dr. van Pieter Hus (schipper) en Maartje de Haas, geb. op 8 apr 1813 (do) te Katwijk aan Zee, ovl. (61 jaar oud) op 14 mrt 1875 (zo) te Rijnsburg. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  3.  Trijntje van Duijvenbode, geb. op 1 jan 1811 (di) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 9 jan 1811 (wo) Getuige: Jaapje Maartensdr Spaanderman te Katwijk aan Zee, dienstbode, ovl. (68 jaar oud) op 1 apr 1879 (di) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacob van Duijvenbode, geb. op 21 dec 1815 (do) te Katwijk, boerenknecht, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 1 apr 1841 (do) te Katwijk met Plonia Bos, dr. van Hendrik Bos en Teuntje Kranendonk, geb. op 27 aug 1816 (di) te Heerjansdam, ovl. (77 jaar oud) op 3 nov 1893 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  5.  Pieter van Duijvenbode, geb. op 24 mei 1818 (zo) te Katwijk, ovl. (10 maanden oud) op 4 apr 1819 (zo) te Katwijk. 
  6.  Pieter van Duijvenbode, geb. op 3 nov 1820 (vr) te Katwijk, ovl. (9 jaar oud) op 26 mei 1830 (wo) te Katwijk. 

VIaj.  Bregje Hasenoot, dr. van Krijn Haasnoot (Vag) (scheepmaker) en Krijntje (Katrina) Leenderts van der Harst, ged. op 3 mei 1778 (zo) te Scheveningen, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 13 apr 1819 (di) te Scheveningen De aangifte van overlijden is op 15 april door haar man Gijsbert Buijs, 44 jaar, viskoper en Cornelis van der Zwan, 22 jaar, viskoper, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 21 jaar oud) op 20 nov 1796 (zo) te Scheveningen met Gijsbert Teunisse Buijs, zn. van Teunis Jacobs Buijs en Johanna Gijsberts van Duijvenbode, ged. op 22 jan 1775 (zo) te Scheveningen, schipper, visverkoper (visverkoper), ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 12 apr 1831 (di) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Johanna Buijs, geb. op 10 jun 1797 (za) te Scheveningen, ged. op 11 jun 1797 (zo) te Scheveningen. 
  2.  Krijn Buijs, geb. op 7 sep 1798 (vr) te Scheveningen, ged. op 9 sep 1798 (zo) te Scheveningen. 
  3.  Teunis Buijs, geb. op 31 aug 1800 (zo) te Scheveningen, ged. op 31 aug 1800 (zo) te Scheveningen. 
  4.  Neeltje Buijs, geb. op 18 mei 1803 (wo) te Scheveningen, ged. op 22 mei 1803 (zo) te Scheveningen, dienstbode, ovl. (81 jaar oud) op 18 mei 1884 (zo) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 feb 1829 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: Arie Baak, viskoper, 25
Cornelis Keus, viskoper, 27
Frank van der Zwan, viskoper, 38
Dirk Bronsveld, visser, 23) met Arend Koek, zn. van Dirk Koek en Geertruij Schaink, geb. op 14 sep 1796 (wo) te Scheveningen, ged. op 18 sep 1796 (zo) te Scheveningen, zeilenmaker, ovl. (58 jaar oud) op 1 sep 1855 (za) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Floris Buijs, geb. op 30 mei 1805 (do) te Scheveningen, ged. op 2 jun 1805 (zo) te Scheveningen. 
  6.  Aagje Buijs, geb. op 29 mei 1807 (vr) te Scheveningen, ged. op 31 mei 1807 (zo) te Scheveningen (getuige: Arendje Hasenoot Arendje Haasnoot), ovl. (hoogstens 42 jaar oud) voor 1850, tr. (resp. 25 en ongeveer 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 mrt 1833 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: Arie van Leeuwen, mandenmaker, 30
Jacob Jol, visser, 65
Abraham Nierop, voerman, 42
Simon Jol, particulier, 29) met Dirk Toet, zn. van Cornelis Toet en Johanna van Duijvenbode (visverkoopster), geb. circa 1811 te Scheveningen, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Willem Buijs, geb. op 2 feb 1809 (do) te Scheveningen, ged. op 5 feb 1809 (zo) te Scheveningen, visser, ovl. (74 jaar oud) op 1 okt 1883 (ma) [akte 2600] te Scheveningen aangevers: Teunis Blok, kleermaker, 41 jaar en Dirk van der Tas, zonder beroep, 61 jaar, tr. (1) met Trijntje Roeleveld, dr. van Arie Roeleveld en Trijntje Korving, geb. op 11 aug 1810 (za) te Scheveningen, ged. op 12 aug 1810 (zo) te Scheveningen, ovl. (38 jaar oud) op 4 aug 1849 (za) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 43 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 9 jun 1852 (wo) [akte 311] te 's-Gravenhage (getuige: Aalbert Plug, zonder beroep, 75 jaar, Klaas Guit, zonder beroep, 74 jaar, Minnekus Pronk, zonder beroep, 69 jaar, Teunis Westerduin, zonder beroep, 60 jaar) met Neeltje Clazina (Neeltje Clasina) den Heijer, dr. van Cornelis den Heijer (visser) en Judith Baak, geb. op 6 okt 1807 (di) te Scheveningen, ged. op 11 okt 1807 (zo) te Scheveningen, dienstbode, ovl. (72 jaar oud) op 28 dec 1879 (zo) [akte 2975] te Scheveningen aangevers zijn Teunis Blok, kleermaker, 38 jaar en Johannes Martinus Geneste, zonder beroep 64 jaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Willem Buijs, geb. circa 1808 te Scheveningen, ovl. (ongeveer 4 jaar oud) op 8 okt 1812 (do) [akte 1123] te Scheveningen. 

VIak.  Bregje Dirkse Haasnoot, dr. van Dirk Arens Haasnoot (Vah) en Hermine (Erremina) Leenderds van der Harst (visdraagster), geb. op 29 mei 1780 (ma) te Scheveningen, ged. op 4 jun 1780 (zo) te Scheveningen, ovl. (66 jaar oud) op 15 nov 1846 (zo) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 18 en ongeveer 10 jaar oud) op 16 dec 1798 (zo) te 's-Gravenhage met Leendert Arens Spaans, zn. van Arie Leenderdszn Spaans en Jacoba Cornelis den Heyer, ged. op 22 nov 1788 (za) te Scheveningen (getuige: Maartje Jonker), visser, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 22 nov 1861 (vr) te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Arie Spaans, geb. circa 1800 te Scheveningen, fuselier(1822), tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 16 jan 1822 (wo) te 's-Gravenhage (getuige: 1, Jasper Dijkhuizen, 38 jaar, visser,
2, Willem den Heijer, 25 jaar, visser,
3, Arie Groen, 60 jaar, visser en
4, Maarten Knoester, 43 jaar, visventer) met Marijtje de Mos, dr. van Maarte de Mos (visser) en Pietertje den Heijer, geb. circa 1799 te Scheveningen, visverkoopster. Uit dit huwelijk een zoon. 
  2.  Willem Spaans, geb. circa 1803 te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) op 16 jul 1826 (zo) te 's-Gravenhage met Neeltje Roeleveld, dr. van Ari Roeleveld en Trijntje Korvink, geb. circa 1802 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jacoba (Jaapje) Spaans, geb. op 15 jan 1804 (zo) te Scheveningen, ovl. (45 jaar oud) op 14 nov 1849 (wo) te Scheveningen, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) op 17 dec 1823 (wo) [akte 428] te 's-Gravenhage (getuigen: Machiel de Mos, visverkoper, 30 jaar, Arie Roch, visser, 27 jaar, Cornelis Keus, visverkoper, 23 jaar en Willem de Graaf, visser, 36 jaar) met Cornelis den Dulk, zn. van Arie den Dulk en Pieternella Dijkhuizen, geb. op 21 okt 1803 (vr) te Scheveningen, ged. op 23 okt 1803 (zo) te Scheveningen, ovl. (51 jaar oud) op 18 jun 1855 (ma) te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  4.  Urmpje Spaans, geb. circa 1809 te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 23 jaar oud) op 20 jan 1830 (wo) te 's-Gravenhage met Arie Pronk, geb. circa 1807 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Kornelis Spaans, geb. circa 1809 te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) op 27 nov 1833 (wo) te 's-Gravenhage met Cornelia Spaans, dr. van Dirk Spaans en Jacomijntje Keus, geb. circa 1810 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Leendert Spaans, geb. op 4 nov 1811 (ma) te Scheveningen, tr. (resp. 23 en ongeveer 22 jaar oud) op 15 jul 1835 (wo) te 's-Gravenhage met Catharina Bal, dr. van Cornelis Bal en Aagje Groen, geb. circa 1813 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Adriana (Arentje) Spaans, geb. circa 1817 te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) op 2 nov 1836 (wo) te 's-Gravenhage met Johannes Keus, zn. van Cornelis Keus en Gerritje Pronk, geb. circa 1818 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Cornelis Spaans, geb. op 15 okt 1818 (do) te Scheveningen, ovl. (49 jaar oud) op 2 mei 1868 (za) te Scheveningen, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) op 11 jul 1838 (wo) te Scheveningen met Adriana van der Zwan, dr. van Aalbert van der Zwan en Huibertje Keus, geb. op 11 apr 1818 (za) te Scheveningen, ovl. (71 jaar oud) op 4 apr 1890 (vr) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Bregtje Spaans, geb. circa 1821 te Scheveningen, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 18 jaar oud) op 2 jan 1840 (do) te 's-Gravenhage met Arij Jongejan, dr. van Philippus Jongejan en Leuntje Roelevelt, geb. circa 1822 te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

Generatie VII

VIIa.  Leuntie Dirksd Haasnoot, dr. van Dirk Dirksz Haasnoot (VIa) (zeeman) en Aagje Klaasd Vooijs, ged. NG op 10 nov 1765 (zo) Getuige: Haesje Jansd de Kraei te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 7 apr 1847 (wo) te Katwijk, otr. (1) op 7 apr 1792 (za) Kerkelijke ondertrouw te Katwijk aan Zee op 7 apr 1792. Zij trouwt in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (NG), kerk.huw. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) in apr 1792 In het trouwboek van Katwijk aa Zee is alleen de ondertrouwdatum vermeld te Katwijk aan Zee met Pieter den Heijer, zn. van Simon den Heijer en Huibertje Rog, ged. op 17 sep 1769 (zo) te Scheveningen, begr. op 12 feb 1803 (za) te Katwijk aan Zee in de classe pro-deo
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aagje den Heijer, ged. op 7 dec 1794 (zo) te Katwijk. 
  2.  Dirk den Heijer, ged. op 21 feb 1796 (zo) te Katwijk. 
  3.  Simon den Heijer, ged. op 26 mrt 1797 (zo) te Katwijk, zeeman, ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 2 dec 1837 (za) te op zee Ten gevolge van de Bataafse koorts aan boord van het schip Willem van Rotterdam, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 25 jaar oud) op 7 nov 1824 (zo) te Katwijk met Cornelia Bruijn, dr. van Arij Bruijn (timmerman), ged. op 19 mei 1799 (zo) te Rijnsburg. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  4.  Dirk den Heijer, ged. op 24 nov 1799 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  5.  Aagje den Heijer, ged. op 6 dec 1801 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Leuntie Dirksd Haasnoot, otr. (2) op 5 jun 1807 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 41 en ongeveer 19 jaar oud) (Schepenbank) op 14 jun 1807 (zo) te Katwijk aan Zee met Arend Huijge van Velzen, zn. van Huijg Arendsz van Velzen (zeeman) en Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisse de Jong, geb. te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 mei 1788 (ma) te Katwijk aan de Rijn (getuige: Jannetje van Velze, gedoopt op 2e pinksterdag), ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 16 mei 1864 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Elisabeth van Velzen, ged. ND op 24 mrt 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Elisabet Cornelisd de Jong), ovl. (ongeveer 53 jaar oud) op 20 okt 1864 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 sep 1833 (wo) te Katwijk met Dirk Varkevisser "de oude", zn. van Kornelis Dirksz Varkevisser (zeeman, Omklinker) en Jannetje Vooijs, ged. ND (NH) op 10 apr 1808 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bastaantje Varkevisser Bastiaantje Varkevisser), zeeman (visser), ovl. (hoogstens 78 jaar oud) voor 1887. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 

VIIb.  Trijntje Dirksdr Haasnoot, dr. van Dirk Dirksz Haasnoot (VIa) (zeeman) en Aagje Klaasd Vooijs, ged. ND op 30 okt 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Klaasd Vooijs), ovl. (ongeveer 60 jaar oud) op 10 feb 1829 (di) te Amsterdam, otr. op 12 mei 1797 (vr) te Amsterdam, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 27 jaar oud) op 21 mei 1797 (zo) te Amsterdam met Auke Eppe Jurriens, zn. van Eppe Jurriens en Hendrikje Jans, ged. op 24 sep 1769 (zo) te Winschoten, koopman, ovl. (ongeveer 93 jaar oud) op 9 sep 1863 (wo) Overlijden is op 10-9-1863 aangegeven door zijn zoon Dirk, wonende te Katwijk en door zijn kleinzoon Jan Pieter Philippus Jurrjens, zeeman, wonende Damrak 125. Sterfhuis:" het huis staande Haringpakkerij, Kanton3, Buurt L no.250. Tijd van overlijden:" des voormiddags ten vier ure" te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Dirk Jurriens, geb. op 24 nov 1800 (ma) te Amsterdam, ged. NH op 26 nov 1800 (wo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broer en Agie Dirks Hasenoot). 
  2.  Eppe Jurriens, geb. op 15 okt 1802 (vr) te Amsterdam, ged. NH op 27 okt 1802 (wo) te Amsterdam (getuige: Dezelfden). 
  3.  Pieter Jurriens, geb. op 29 aug 1805 (do) te Amsterdam, ged. NH op 1 sep 1805 (zo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broer en Aagje Haasenoost). 
  4.  Aagjen Jurriens, geb. op 6 aug 1807 (do) te Amsterdam, ged. NH op 9 aug 1807 (zo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broers en Aagjen Broers). 
  5.  Agie Jurriens, geb. op 24 okt 1809 (di) te Amsterdam, ged. NH op 29 okt 1809 (zo) te Amsterdam Cornelis Volkers en Agie Haasenoot

VIIc.  Klaasje Dirksd Haasnoot, dr. van Dirk Dirksz Haasnoot (VIa) (zeeman) en Aagje Klaasd Vooijs, ged. NG op 7 jun 1778 (zo) Getuige: Leuntje Berwersd Vooijs te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 71 jaar oud) voor 24 jun 1849 (zo) te Alkmaar, otr. (resp. ongeveer 22 en 28 jaar oud) op 20 mrt 1801 (vr) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee met Sjoerd Pieters de Waij, zn. van Pijtter Sjoerds de Waij en Fintje Jacobs, geb. op 28 jun 1772 (zo) te Workum, ged. H op 1 jul 1772 (wo) te Workum Extract afgegeven op 21maart 1801
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Dirk de Waij, geb. op 8 jun 1804 (vr) te Amsterdam, ged. NH op 10 jun 1804 (zo) te Amsterdam (getuigen: Ouke Juriens en Trijntje Hasenoot). 
  2.  Pieter de Waij, geb. op 11 dec 1805 (wo) te Amsterdam, ged. NH op 15 dec 1805 (zo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broer en Aagje Haasenoot). 
  3.  Aagje de Waij, geb. op 1 nov 1807 (zo) te Amsterdam, ged. NH op 8 nov 1807 (zo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broers en Aagje Haasenoots). 
  4.  Aagje de Waij, geb. op 17 okt 1808 (ma) te Amsterdam, ged. NH op 23 okt 1808 (zo) te Amsterdam (getuigen: Cornelis Broer en Aagje Haasenoot), tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 28 apr 1833 (zo) te Alkmaar, (gesch. op 8 nov 1856 (za) te Alkmaar) met Johannes Bernardus Rochel, zn. van Nicolaas Rochel en Elselina Geertruijda Scholten, geb. in 1807 te Alkmaar. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Cornelis de Waij, geb. op 6 jan 1811 (zo) te Amsterdam, ged. NH op 9 jan 1811 (wo) te Amsterdam (getuigen: Aagije Haasenoot en Cornelis Volkers), tr. (resp. 23 en ongeveer 23 jaar oud) op 20 apr 1834 (zo) te Alkmaar met Rinske Nicolaij, dr. van Hetto Nicolaij en Ymkje Marts, geb. in 1811 te Leeuwarden. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Engeltje de Waij, geb. in 1815 te Alkmaar, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 31 jaar oud) op 27 nov 1837 (ma) te Alkmaar met Johannes Adolphus Haase, zn. van Franciscus Hazes en Maria Catharina van Heeswijk, geb. in 1806 te 's-Hertogenbosch. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Sjoerd Pieters de Waij, zn. van Pijtter Sjoerds de Waij en Fintje Jacobs, tr. (resp. 76 en ongeveer 57 jaar oud) (2) op 24 jun 1849 (zo) te Alkmaar met Bregje Renses, dr. van Rense Dirks en Roelofje Jans, geb. in 1792 te Alkmaar. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIId.  Harmen Haasnoot, zn. van Cornelis Rijnsz Haasnoot (VIb) en Arijaantje Hermansd Schipper, ged. ND op 11 okt 1789 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Schipper), visser, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 18 aug 1839 (zo) te Noordwijk (getuigen: Akte: 44.
Het overlijden wordt aangeven op 25 augustus 1839 door: Willem van Beelen en Adrianus van der Deijl), tr. (resp. ongeveer 22 en 20 jaar oud) op 12 feb 1812 (wo) De Huwelijksakte is geschreven in het Frans, en in een zeer klein handschrift en daardoor lastig leesbaar. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Cornelis van der Plas, 2, Maarten de Jong, 3, Willem van Beelen, 4, Jan Plug te Noordwijk met Maartje Plug, dr. van Klaas Cornelisz Plug (visser) en Jaapje Cornelisd van den Oever, geb. op 24 apr 1791 (zo) te Noordwijk, visloopster, ovl. (66 jaar oud) op 21 nov 1857 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Adriaantje Haasnoot, geb. op 2 jul 1812 (do) te Noordwijk aan Zee, ovl. (72 jaar oud) op 21 jan 1885 (wo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIa
  2.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 17 nov 1813 (wo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (57 jaar oud) op 28 apr 1871 (vr) te Rotterdam, volgt VIIIb
  3.  Nn Haasnoot, geb. op 11 okt 1815 (wo) te Noordwijk (doodgeb.). 
  4.  Jaapje Haasnoot, geb. op 13 dec 1817 (za) te Noordwijk, ovl. (31 jaar oud) op 9 aug 1849 (do) te Noordwijk, volgt VIIIc
  5.  Johanna (Jannetje) Haasnoot, geb. op 11 sep 1819 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (65 jaar oud) op 24 mrt 1885 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIId
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 16 apr 1822 (di) te Noordwijk aan Zee, buitenlands zeevarende, ovl. (29 jaar oud) op 19 jun 1851 (do) Akte: 13.
Het overlijden van Cornelis is op 30 januari 1852 ingeschreven in de Burgelijke stand van Noordwijk. Uit een extract van het journaal van het schip Jeanette, thuishoudende te Rotterdam, laatstkomende uit Liverpool, is gebleken dat ondergetekende Frans Fransen Zeven, gezagvoerder, George Gerrit Luttenberg, 1e stuurman en Martinus Anthonie Cornelis van der Kaaij, 2e stuurman, verklaren dat op 19 juni 1851 van boord is gevallen, en vermoedelijk is verdronken Cornelis Hazenoot, oud 29 jaar gehuwd. De namen van zijn ouders zijn onbekend bij de getuigen
, vermist, tr. (resp. 27 en 31 jaar oud) op 11 aug 1849 (za) te Noordwijk (getuigen: Adrianus van der Deijl, oud 36 jaar van beroep koopman, zwager van de bruidegom, Willem van der Werf, oud 65 jaar van beroep schoenmaker, Lourens Johannes van Houten, oud 38 jaar van beroep veldwachter, en Hendrik van der Ven, oud 54 jaar van beroep veldwachter) met Dirkje van der Niet, dr. van Arie van der Niet (zeeman) en Willempje Barnhoorn, geb. op 10 feb 1818 (di) (12 feb 1818 (do)) te Noordwijk, ovl. (73 jaar oud) op 4 mei 1891 (ma) te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Maarten Haasnoot, geb. op 27 sep 1824 (ma) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) circa 1853, volgt VIIIe
  8.  Adrianus (Janus) Haasnoot, geb. op 20 okt 1827 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (61 jaar oud) op 13 jan 1889 (zo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIf
  9.  Cornelis Haasnoot, geb. op 18 jun 1830 (vr) te Noordwijk, ovl. (71 jaar oud) op 26 aug 1901 (ma) te Rotterdam, volgt VIIIg
  10.  Petronella Haasnoot, geb. op 12 okt 1834 (zo) Akte: 86.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 14 oktober 1834 door de vader. De geboortetijd is 15.00 uur. De namen van de getuigen zijn niet leesbaar
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 13 okt 1834 (ma) Akte: 53.
Petronella overlijd als ze slechts 14 uur oud is. Het overlijden wordt aangeven op 14 oktober 1834 door: Harmen Haasnoot oud 45 jaar van beroep zeeman, en Vader van de overledene, en door Cornelis Kaak oud 28 jaar van beroep zeeman
te Noordwijk aan Zee. VIIe.  Ariaantje (Jaantje) Haasnoot, dr. van Cornelis Rijnsz Haasnoot (VIb) en Arijaantje Hermansd Schipper, ged. ND op 21 nov 1790 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pieter Haasnoot), ovl. (ongeveer 36 jaar oud) op 5 jun 1827 (di) [Akte: 35] te Noordwijk aan Zee Het overlijden wordt aangeven op 6 juni 1827 door: Leendert de Jong oud 33 jaar, zwager van de overledene, en door Harmen Haasnoot oud 37 jaar, broer van de overledene, otr. op 15 apr 1809 (za) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 18 en ongeveer 26 jaar oud) (Schepenbank) op 30 apr 1809 (zo) te Noordwijk met Maarten de Jong, zn. van Arij Maartensz de Jong (visser, klapperman) en Grietje Leendertse Lakeman, ged. G op 2 jun 1782 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuigen: Maarten de Jong, Niesje Maartens de Jong en Marijtje Klaasd Kaak), zeeman, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 3 nov 1825 (do) Op zee overboord geslagen. uit Kerkgeschiedenis: De kerkeraad zag zich voor de taak gesteld om voor de acht nagelaten weeskinderen te zorgen, vijf kinderen werden in het weeshuis opgenomen, Grietje had een dienstje en Cornelis was uitbesteed aan de heer Beth. Het jongste kind Lena werd afgestaan aan de heer NN, die het kind adopteerde
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Arie de Jong, geb. op 4 dec 1809 (ma) te Noordwijk, ged. op 17 dec 1809 (zo) te Noordwijk, ovl. (25 dagen oud) op 29 dec 1809 (vr) te Noordwijk. 
  2.  Grietje de Jong, geb. op 24 jun 1811 (ma) te Noordwijk, dienstbode, ovl. (40 jaar oud) op 9 jun 1852 (wo) te Gouda, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 29 apr 1840 (wo) [akte 44] te Gouda (getuigen: Benedictus Cornelis Simons, oud 26 jaar, horlogemaker, te Boskoop, zwager van de bruidegom, Martinus de Bruin oud 52 jaar, timmerman, te Gouda, oom van de bruidegom, Hendrik Lammerts oud 44 jaar, timmerman, te Gouda en Frans Lakerveld oud 30 jaar, broodbakker, te Gouda) met Johannes Cornelis de Bruyn, zn. van Pieter de Bruyn (timmermansknecht, kerkbediende) en Dirkje Smaling, geb. op 23 okt 1813 (za) te Gouda, timmermansknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Adriana (Jansje) de Jong, geb. op 13 okt 1813 (wo) te Noordwijk Aktenr: niet vermeld. De geboorte aangifte wordt gedaan op 13 oktober 1813 door Anna Marie Albrecht, van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is niet vermeld. De getuigen zijn: Thomas Waasdorp, en Jacob van der Munnik, ovl. (62 jaar oud) op 6 nov 1875 (za) te Noordwijk, tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) op 15 apr 1837 (za) te Noordwijk met Arie van der Zwan, zn. van Pieter Pietersz van der Zwan (visser) en Maartje Dirksdr Ruigrok, geb. op 12 okt 1806 (zo) te Noordwijk, ged. op 12 okt 1806 (zo) te Noordwijk, visser, vishandelaar, ovl. (76 jaar oud) op 25 okt 1882 (wo) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  4.  Cornelis de Jong, geb. op 13 okt 1815 (vr) te Noordwijk, ovl. (14 jaar oud) op 31 dec 1829 (do) Overleden aan boord van het Brikschip 'Clara Henriette' op weg van Batavia naar Amsterdam, zijn nagelaten bezittingen voor een totaal bedrag van f 94,32 werden verdeeld onder de mensen die zich over een van de andere weeskinderen ( dus zijn broers en zusters) hadden ontfermd! bron Kerkgeschiedenis 25/20
  5.  Arie de Jong, geb. op 22 mei 1817 (do) te Noordwijk, scheepstimmerman, ovl. (29 jaar oud) op 12 dec 1846 (za) te Noordwijk. 
  6.  Adriana de Jong, geb. op 28 aug 1819 (za) te Noordwijk, ovl. (78 jaar oud) op 6 jul 1898 (wo) te Noordwijk, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 12 aug 1843 (za) te Noordwijk met Leendert van der Wiel, zn. van Engel Leendertsz van der Wiel (visser, nachtwaker) en Aaltje Jacobs Kaak, geb. op 20 feb 1817 (do) te Noordwijk, zeeman, ovl. (65 jaar oud) op 23 okt 1882 (ma) te Noordwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jacoba de Jong, geb. op 16 sep 1821 (zo) te Noordwijk, ovl. (78 jaar oud) op 28 jan 1900 (zo) te Noordwijk, tr. (resp. 24 en 35 jaar oud) op 11 jun 1846 (do) te Noordwijk met Thomas Verloop, zn. van Simon Thomasz Verloop (timmerman) en Neeltje Willems Plug, geb. op 5 feb 1811 (di) te Noordwijk, timmerman, scheepmaker, ovl. (85 jaar oud) op 15 mrt 1896 (zo) te Noordwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Maarten de Jong, geb. op 1 apr 1823 (di) te Noordwijk, zeeman, ovl. (34 jaar oud) op 28 okt 1857 (wo) te Noordwijk, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) op 30 apr 1846 (do) te Noordwijk met Agatha van der Plas, dr. van Willem Huijgsz van der Plas (arbeider, voerman, landman) en Teunisje Spaanderman, geb. op 29 nov 1824 (ma) te Noordwijk, ovl. (76 jaar oud) op 23 apr 1901 (di) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  9.  Lena de Jong, geb. op 16 sep 1825 (vr) te Noordwijk. 

VIIf.  Jacob Pietersz Haasnoot, zn. van Pieter Reine Haasnoot (VIc) (voerman) en Kniertje Jacobse Varkevisser, geb. op 12 nov 1793 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 17 nov 1793 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Jacobs Varkevisser), voerman, ovl. (73 jaar oud) op 24 aug 1867 (za) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 11 mei 1817 (zo) te Katwijk met zijn achternicht Aaltje Jacobsd Spaanderman, dr. van Jacob Gijsbertsz Spaanderman (bakker) en Annetie Cornelisd van Duijn, geb. op 1 mei 1797 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 7 mei 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje Spaanderman), ovl. (81 jaar oud) op 27 jan 1879 (ma) te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Kniertje Haasnoot, geb. op 12 jul 1817 (za) te Katwijk, ovl. (16 jaar oud) op 17 jan 1834 (vr) te Katwijk. 
  2.  Trijntje Haasnoot, geb. op 29 aug 1818 (za) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 28 okt 1818 (wo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Jacob Haasnoot, geb. op 11 jan 1821 (do) te Katwijk, voerman, ovl. (66 jaar oud) op 7 okt 1887 (vr) te Katwijk. 
  4.  Pieter Haasnoot, geb. op 29 jun 1822 (za) te Katwijk, ovl. (48 jaar oud) op 13 jul 1870 (wo) te Katwijk, volgt VIIIh
  5.  Huig Haasnoot, geb. op 4 jul 1827 (wo) te Katwijk, voerman, ovl. (36 jaar oud) op 5 feb 1864 (vr) te Katwijk. 
  6.  Trijntje Haasnoot, geb. op 23 okt 1833 (wo) te Katwijk, ovl. (4 jaar oud) op 7 jun 1838 (do) te Katwijk. 

VIIg.  Arijaantje Haasnoot, dr. van Pieter Reine Haasnoot (VIc) (voerman) en Kniertje Jacobse Varkevisser, geb. op 25 dec 1798 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 25 dec 1798 (di) te Katwijk aan Zee (getuige: Arijaantje Hermansd Schipper), ovl. (77 jaar oud) op 7 mei 1876 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 21 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 26 dec 1819 (zo) te Katwijk aan Zee met Leendert van der Plas, zn. van Willem Willemsz van der Plas en Judith Willemsd Hus, geb. in 1791 Mogelijk geboren op 2 juni 1791 Hemelvaartsdag te Katwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Willem van der Plas, geb. op 17 sep 1824 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 35 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10 mei 1860 (do) te Katwijk met Dirkje Guijt, dr. van Willem Rijnsz Guijt (zeeman) en Geertje Hollemedaal (vissnijdster), geb. op 13 sep 1828 (za) te Katwijk, dienstbode. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Rijn van der Plas, geb. op 29 jul 1829 (wo) te Katwijk, tr. (beiden 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 15 dec 1853 (do) te Katwijk met Willemina den Heijer, dr. van Gerrit den Heijer (visser) en Willemtje Willems de Kraaij (werkster), geb. op 24 apr 1829 (vr) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIh.  Rijn Dirksz Haasnoot, zn. van Dirk Rijne Haasnoot (VId) en Leentje Jansd van Adrichem, ged. ND op 21 aug 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Dirk van Duijvenboden en Ariaantje Pietersd Guijt), voerman, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 14 sep 1817 (zo) te Katwijk aan Zee, otr. op 27 jun 1805 (do) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) op 14 jul 1805 (zo) te Katwijk aan Zee met Maria (Marijtje) Cornelisd de Jong, dr. van Cornelis Dirkz de Jong en Jaapje Teunis van Duijvenbode, ged. ND op 29 sep 1781 (za) te Katwijk aan Zee (getuige: Maria van Wou), ovl. (ongeveer 42 jaar oud) op 17 sep 1824 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Dirkje Haasnoot, geb. op 28 okt 1805 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 3 nov 1805 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Teunis van Duijvenbode). 
  2.  Cornelisje Haasnoot, geb. op 15 dec 1809 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 17 dec 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje van Duijvenbode), boodschaploopster, ovl. (78 jaar oud) op 5 jan 1888 (do) te Katwijk. 
  3.  Dirkje Haasnoot, geb. op 19 nov 1811 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 nov 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Jansdr van Adrichem), ovl. (2 jaar oud) op 8 aug 1814 (ma) te Katwijk. 
  4.  Jaapje Haasnoot, geb. op 23 okt 1813 (za) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 7 feb 1814 (ma) te Katwijk. 
  5.  Dirk Haasnoot, geb. op 30 dec 1814 (vr) te Katwijk, ovl. (54 jaar oud) op 25 dec 1869 (za) te Rijnsburg, volgt VIIIi
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 18 jul 1816 (do) Akte: 96.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 19 juli 1816 door de vader. De geboortetijd is 02.00 uur. De getuigen zijn: Dirk Haasnoot, oud 25 jaar van beroep Voerman en Cornelis Varkevisser, oud 55 jaar van beroep Kastelein
te Katwijk, ovl. op 23 aug 1820 (wo) Akte: 54
Het overlijden wordt aangeven op 23 aug. 1820 door: Simon de Jong oud 65 jaar, van beroep arbeider, bekende van de overledene, en door Dirk Haasnoot, oud 28 jaar van beroep karreman, oom van de overledene
te Katwijk. 

VIIi.  Teunis Ariesz Haasnoot, zn. van Arij Teunisz Haasnoot (VIi) en Aagje (Cornelisd) Schaap, ged. ND op 27 okt 1782 (zo) te Katwijk aan Zee Dirk Gijsz Haasenoot, Aafje Arijsd Varkevisser, zeeman, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 26 sep 1859 (ma) te Katwijk, otr. op 26 okt 1804 (vr) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 19 jaar oud) (Schepenbank) op 4 nov 1804 (zo) te Katwijk aan Zee met Annetje Michelsd van der Plas, dr. van Michiel Teunisz van der Plas en Neeltje Kornelisd Klok, ged. NG op 5 dec 1784 (zo) Getuige: Annetje Jansd Geijteman te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 11 sep 1843 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Arij Teunisz Haasnoot, geb. op 3 feb 1805 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 10 feb 1805 (zo) Getuige: Geertje Arijsd Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  2.  Chiel Teunisz Haasnoot, geb. op 7 okt 1806 (di) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 12 okt 1806 (zo) Getuige: Aagje Willemsdr van Duivenbode te Katwijk aan Zee, ovl. (1 jaar oud) op 10 dec 1807 (do) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Neeltje Teunisd Haasnoot, geb. op 5 sep 1808 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1846, volgt VIIIj
  4.  Giel Teunisz (Michiel) Haasnoot, ged. NG op 2 dec 1810 (zo) Doopgetuigen zijn: Arend van Velzen en Geertruij Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. op 27 nov 1818 (vr) Akte: 110
Het overlijden wordt aangeven op 28 november 1818 door: Teunis Haasnoot oud 36 jaar, van beroep zeeman, vader van de overledene, en door Cornelis van der Plas, oud 35 jaar van beroep zeeman, bekende van de overledene
te Katwijk aan Zee. 
  5.  Teunisje Haasnoot, geb. op 9 dec 1812 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (76 jaar oud) op 28 dec 1888 (vr) te Katwijk, volgt VIIIk
  6.  Zijntje Haasnoot, geb. op 11 jan 1815 (wo) te Katwijk, ovl. op 6 nov 1818 (vr) Akte: 99
Het overlijden wordt aangeven op 9 november 1818 door: Gijsbert Maartens van Duijvenbode oud 40 jaar, van beroep timmerman, en door Arie Pieters Zuiderduijn, oud 34 jaar van beroep arbeider, beide bekende van de overledene
te Katwijk aan Zee. 
  7.  Zeijntje (Josina) Haasnoot, geb. op 1 feb 1819 (ma) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 5 jan 1899 (do) te Katwijk, volgt VIIIl
  8.  Michiel Haasnoot, geb. op 25 jul 1821 (wo) Akte: 78.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 25 juli 1821 door de vader. De geboortetijd is 08.00 uur. De getuigen zijn: Pieter van der Burg, oud 35 jaar van beroep zeeman en Maarten Teunisz van der Plas, oud 25 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  9.  IJsbrand Haasnoot, geb. op 22 okt 1822 (di) Akte: 135.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 oktober 1822 door Hendrina Rosenboom, oud 72 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 20.00 uur. De getuigen zijn: Huig Machielsz van der Plas, oud 54 jaar van beroep zeeman en Krijn van Beelen, oud 33 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  10.  Teunis Arij Haasnoot, geb. op 27 feb 1825 (zo) Akte: 23.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 28 februari 1828 door Hendrina Rossenboom, oud 75 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 20.00 uur. De getuigen zijn: Arij Haasnoot, oud 68 jaar van beroep zeeman en Willem de Jong, oud 27 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  11.  Arij Haasnoot, geb. op 4 apr 1829 (za) Akte: 46.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 6 april 1829 door Adriana van Beelen, oud 26 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 15.00 uur. De getuigen zijn: Cornelis van den Oever, oud 30 jaar van beroep zeeman en Cornelis Haasnoot, oud 30 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 

VIIj.  Geertje Arijsd Haasnoot, dr. van Arij Teunisz Haasnoot (VIi) en Aagje (Cornelisd) Schaap, ged. ND op 3 apr 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aafje Arijsd Varkevisser), otr. op 9 aug 1805 (vr) beide in de classe van prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 23 jaar oud) (Schepenbank) op 25 aug 1805 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) met Arend Buijsertsz van Velzen, zn. van Buijsert Arendsz van Velzen en Annetje Martinusdr Louwerens, ged. ND op 2 dec 1781 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Kornelis Kornelisz de Jong en Annetje Arensd van Velzen), zeeman, ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 31 mrt 1844 (zo) [akte 66] te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Buijs van Velzen, geb. op 11 feb 1806 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 16 feb 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje Buis van Velzen), zeeman, ovl. (69 jaar oud) op 25 jun 1875 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 14 mei 1827 (ma) te Katwijk met Dirkje van der Plas, dr. van Cornelis Teunisz van der Plas (zeeman) en Lijsbeth (Leijbet) Dirksdr Plokker, geb. op 18 aug 1806 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 aug 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Gijsbert T. van der Plas en Pietertje Verburg), ovl. (77 jaar oud) op 20 mrt 1884 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 5 zonen. 
  2.  Arie van Velzen, geb. op 21 sep 1808 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 25 sep 1808 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aagje van Velzen). 
  3.  Krijn(tje) (Krijntje) van Velzen, geb. op 10 nov 1811 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 17 nov 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Cornelia Haasnoot), ovl. (2 jaar oud) op 11 jul 1814 (ma) [akte 70] te Katwijk. 
  4.  Jacob van Velzen, geb. op 10 nov 1811 (zo) te Katwijk. 
  5.  Krijntje van Velzen, geb. op 23 sep 1814 (vr) te Katwijk, ovl. (4 jaar oud) op 8 nov 1818 (zo) te Katwijk. 
  6.  Aagje van Velzen, geb. op 29 nov 1817 (za) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op 22 sep 1842 (do) te Katwijk met Adam van Kouwenhoven, zn. van Ijsbrand Frederik van Kouwenhoven en Neeltje Sterreveld, geb. op 28 jan 1814 (vr) te Scheveningen, apothekersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Aaltje (Antje) van Velzen, geb. op 4 mei 1823 (zo) te Katwijk, Naaister, ovl. (32 jaar oud) op 14 jul 1855 (za) [akte 151] te Katwijk, tr. met Jacob Haasnoot, zn. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman (zie VIIIr). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIk.  Cornelis Haasnoot, zn. van Arij Teunisz Haasnoot (VIi) en Aagje (Cornelisd) Schaap, geb. op 1 mrt 1800 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 2 mrt 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Josijntje Jacobsd Spaanderman), zeeman, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 1850 Bij het huwelijk van zijn dochter Leuntje op 29 april 1858 wordt gemeld dat Cornelis Haasnoot op zee is verongelukt, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) op 22 jul 1829 (wo) [akte: 24] te Katwijk (getuigen: Jacob Varkevisser 22 jaar voermansknecht broer van de bruid voor halven bedde, Jan van den Oever 34 jaar schoenmaker, Cornelis van den Oever 31 jaar zeeman en Cornelis Pronk 23 jaar zeeman. De laatste drie goede bekende van partijen) met Jaapje Parlevliet, dr. van Jacob Jacobsz Parlevliet (zeevarend) en Leuntje Pietersd de Vreugd, geb. op 1 mei 1802 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 2 mei 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Cornelisdr Bloot), naaister in het bevolkingsregister van 1850-1862 genoemd als weduwe, ovl. (65 jaar oud) op 7 dec 1867 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Leuntje Haasnoot, geb. op 10 jan 1830 (zo) [akte: 6] te Katwijk, dienstbode In 1850 dienstbode bij: Jacob Parlevliet (Koopvaardijkapitein) en zijn vrouw Ariaantje van Duijvenbode, ovl. (31 jaar oud) op 26 apr 1861 (vr) [akte 49] te Katwijk Aangevers zijn Gilles Ketting 60 jaar broodbakker en Frans Buijteweg 40 jaar veldwachter, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 29 apr 1858 (do) te Katwijk met Pieter Hus, zn. van Cornelis Hus (schippersknecht) en Annetje Ouwehand, geb. op 8 sep 1830 (wo) te Katwijk, schippersknecht. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Aagje Haasnoot, geb. op 17 okt 1831 (ma) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 10 nov 1906 (za) te Scheveningen, volgt VIIIm
  3.  Arij (Arie) Haasnoot, geb. op 3 dec 1833 (di) te Katwijk, ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1868 en 1876, volgt VIIIn
  4.  Jacoba Haasnoot, geb. op 3 nov 1836 (do) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 21 apr 1925 (di) te Amsterdam, volgt VIIIo
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 30 nov 1837 (do) [akte: 152] te Katwijk, ovl. (hoogstens 12 jaar oud) voor 1850 Hij wordt niet meer vermeld in het bevolkingsregister van 1850-1862

VIIl.  Aafje Haasnoot, dr. van Teunis Dirksz Haasnoot (VIk) en Huijbertje Gerrits Ouwehand, geb. op 17 dec 1805 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 22 dec 1805 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirk Haasnoot, Aafje Varkevisser), ovl. (44 jaar oud) op 1 okt 1850 (di) te Katwijk aangevers zijn: Arij van Duijvenbode 49 jaar zeeman en Jan van Duijvenbode 51 jaar zeeman. de eerste echtgenoot en de tweede neef van de overledene, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 18 jan 1829 (zo) te Katwijk met Arij van Duijvenbode, zn. van Cornelis Tijsz van Duijvenbode (zeeman) en Aaltje Aries Zuijderduijn, geb. op 3 mrt 1801 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 8 mrt 1801 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Huijbertje Ariesdr Zuijderduijn), zeeman, ovl. (65 jaar oud) op 19 okt 1866 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 16 jun 1829 (di) te Katwijk, zeeman, ovl. (31 jaar oud) op 9 dec 1860 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 11 feb 1853 (vr) te Katwijk met Bregje van den Oever, dr. van Cornelis van den Oever (zeeman) en Cornelia Maartensdr Kulk, geb. op 10 dec 1828 (wo) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 10 feb 1897 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Teunis van Duijvenbode, geb. op 26 sep 1831 (ma) te Katwijk, ovl. (10 dagen oud) op 6 okt 1831 (do) te Katwijk. 
  3.  Teunis van Duijvenbode, geb. op 18 sep 1833 (wo) te Katwijk, ovl. (15 jaar oud) op 24 jun 1849 (zo) te Katwijk. 
  4.  Jacob van Duijvenbode, geb. op 9 apr 1837 (zo) te Katwijk, ovl. (6 jaar oud) op 5 feb 1844 (ma) te Katwijk. 
  5.  Aaltje van Duijvenbode, geb. op 26 apr 1840 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (54 jaar oud) op 10 mei 1894 (do) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Huibertje van Duijvenbode, geb. op 30 apr 1843 (zo) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 4 feb 1844 (zo) te Katwijk. 
  7.  Jacob van Duijvenbode, geb. op 20 apr 1845 (zo) te Katwijk, ovl. (58 jaar oud) op 24 okt 1903 (za) te Terschelling verdronken, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Huibertje van Duijvenbode, geb. op 4 jan 1848 (di) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 30 sep 1848 (za) te Katwijk. 
  Arij van Duijvenbode, zn. van Cornelis Tijsz van Duijvenbode (zeeman) en Aaltje Aries Zuijderduijn, tr. (resp. 51 en 37 jaar oud) (2) op 10 mrt 1852 (wo) te Katwijk met Gerritje Kloos, dr. van Jan Kloos (broodbakker) en Leijbeth (Elisabeth) Schaap, geb. op 27 mrt 1814 (zo) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 10 feb 1881 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Elisabeth van Duijvenbode, geb. op 27 mrt 1853 (zo) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 7 jun 1853 (di) te Katwijk. 
  2.  Elisabeth van Duijvenbode, geb. op 29 okt 1854 (zo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 21 dec 1927 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Pietje van Duijvenbode, geb. op 6 jul 1856 (zo) te Katwijk, ovl. (25 jaar oud) op 6 jul 1881 (wo) te Katwijk. 

VIIm.  Cornelis Haasnoot, zn. van Gijsbert Cornelisz Haasnoot (VIl) en Jannetje Jacobs Spaanderman, ged. NG op 19 apr 1790 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Teuniss van Duijvenboden), zeeman, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 11 sep 1848 (ma) te Greenwich [Groot Brittanië] op 31 aug. in het hospitaal van "de Kleinkinderen van Amsterdam" binnengebracht klagende over waterzuchtziekte van het hart en aldaar overleden, begr. op 13 sep 1848 (wo) te Greenwich [Groot Brittanië] in de Kerspelkerk van St. Alphage, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 25 jaar oud) op 17 nov 1813 (wo) te Katwijk met zijn achternicht Lijsbeth Spaanderman, dr. van Jacob Spaanderman (zeeman) en Aaltje Cornelis van Duijvenbode, ged. op 30 mrt 1788 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 12 jan 1863 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gijsbert (Gijs) Haasnoot, geb. op 20 jan 1814 (do) te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 24 januari 1814 door de vader. De geboortetijd is 02.00 uur. De getuigen zijn: Simon Hus, oud 23 jaar en, Cornelis de Reus oud 30 jaar, ovl. (7 weken oud) op 10 mrt 1814 (do) te Katwijk aangevers zijn: Pieter Groen 28 jaar zeeman en Jacob Klaasz Klok 35 jaar zeeman, De eerste oom en de tweede buurman van de overledene
  2.  Aaltje Haasnoot, geb. op 22 nov 1815 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 13 mrt 1887 (zo) te Katwijk, volgt VIIIp
  3.  Jannetje Haasnoot, geb. op 7 mrt 1819 (zo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 6 jul 1890 (zo) te Katwijk, volgt VIIIq
  4.  Jacob Haasnoot, geb. op 3 sep 1822 (di) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 4 aug 1895 (zo) te Katwijk, volgt VIIIr
  5.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 28 apr 1825 (do) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 9 jun 1889 (zo) te Katwijk, volgt VIIIs
  6.  Pieter Haasnoot, geb. op 17 mei 1828 (za) te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 19 mei 1828 door Adriana van Beelen, oud 25 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 11.00 uur. De getuigen zijn: Maarten van der Jagt, oud 70 jaar van beroep Schipper en Reijn van Duijvenbode, oud 65 jaar van beroep zeeman, ovl. (1 jaar oud) op 19 aug 1829 (wo) te Katwijk aan Zee aangevers zijn: Cornelis Hus 52 winkelier en Maarten van der meij 28 jaar arbeider. De eerste oom en de tweede gebuur van de overledene
  7.  Cornelis Haasnoot, geb. op 21 mrt 1830 (zo) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 14 dec 1911 (do) te Katwijk, volgt VIIIt

VIIn.  Niesje Haasnoot, dr. van Gijsbert Cornelisz Haasnoot (VIl) en Jannetje Jacobs Spaanderman, ged. NG op 24 jul 1791 (zo) Getuige: Niesje Jacobs Spaanderman te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 36 en ongeveer 32 jaar oud) op 27 jan 1828 (zo) te Katwijk met Cornelis van der Zwart, zn. van Dirk van der Zwart en Jannetje van Leeuwen, ged. op 10 jan 1796 (zo) te Katwijk aan de Rijn, arbeider. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Gijsbert van der Zwart, geb. op 9 mei 1830 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5 jan 1854 (do) te Katwijk met Maria Meijer, dr. van Frans Meijer en Hendrica de Klaaze, geb. op 15 mei 1828 (do) te Noordwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIo.  Pietertje (Pietje) Haasnoot, dr. van Gijsbert Cornelisz Haasnoot (VIl) en Jannetje Jacobs Spaanderman, geb. op 16 aug 1793 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 18 aug 1793 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje de Reus), ovl. (38 jaar oud) op 20 sep 1831 (di) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 31 okt 1819 (zo) [akte: 28] te Katwijk met Arend van Velzen, zn. van Arent Arentsz van Velzen en Lijsbeth Tijze van Duijvenbode, geb. op 26 jun 1796 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 26 jun 1796 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje M. Louwrens), zeeman, ovl. (75 jaar oud) op 23 sep 1871 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Elisabeth van Velzen, geb. op 8 mrt 1820 (wo) te Katwijk. 
  2.  Jannetje van Velzen, geb. op 2 jun 1821 (za) te Katwijk, werkster, tr. (resp. 26 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 13 jan 1848 (do) te Katwijk met Arij van der Keijl, zn. van Leendert van der Keijl (arbeider, verver) en Annetje (Antje) Vooijs (dienstbode), geb. op 28 sep 1818 (ma) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) in okt 1860 op zee verdronken als bemanningslid van de "Johanna Gebel", vermist. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  3.  Gijsbert van Velzen, geb. op 16 aug 1824 (ma) te Katwijk, ovl. (6 maanden oud) op 11 mrt 1825 (vr) te Katwijk. 
  4.  Gijsbert van Velzen, geb. op 22 nov 1827 (do) te Scheveningen, zeeman, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 jul 1850 (za) te Katwijk met Cornelia van der Keijl, dr. van Leendert van der Keijl (arbeider, verver) en Annetje (Antje) Vooijs (dienstbode), geb. op 15 apr 1827 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  Arend van Velzen, zn. van Arent Arentsz van Velzen en Lijsbeth Tijze van Duijvenbode, tr. (resp. 35 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op 4 mrt 1832 (zo) [akte 35] te Katwijk met Neeltje van Duijvenbode, dr. van Thijs van Duijvenbode en Lijsbeth de Jong, ged. ND op 26 mrt 1792 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Leenders van Duivenbode), visverkoopster, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 14 jan 1852 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Arendje van Velzen, geb. op 15 sep 1833 (zo) te Katwijk, ovl. (10 maanden oud) op 17 jul 1834 (do) te Katwijk. 
  2.  Arendje van Velzen, geb. op 2 jul 1837 (zo) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 19 aug 1837 (za) te Katwijk. 
  Arend van Velzen, tr. (resp. 58 en 39 jaar oud) (3) op 9 aug 1854 (wo) [akte 368] te Scheveningen met Maria (Marijtje) Plugge, dr. van Engel Plugge (visser) en Maria Ros, geb. op 19 jul 1815 (wo) te Scheveningen, ged. op 23 jul 1815 (zo) te Scheveningen, ovl. (41 jaar oud) op 24 dec 1856 (wo) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIp.  Paulus Haasnoot, zn. van Gijsbert Cornelisz Haasnoot (VIl) en Jannetje Jacobs Spaanderman, ged. NG op 9 okt 1808 (zo) Getuige: Neeltje van Rhijn te Katwijk aan Zee, zeeman, koopman, ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 23 sep 1854 (za) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 24 en 27 jaar oud) op 17 okt 1832 (wo) [akte: 31] te Zierikzee met Jaapje van der Boon, dr. van Klaas van der Boon (karreman) en Willempje Jacobsd Varkevisser (naaister), geb. op 15 dec 1804 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 23 dec 1804 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Kniertje Jacobsd Varkevisser), winkelierster, ovl. (86 jaar oud) op 10 apr 1891 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 20 nov 1832 (di) Akte: 142.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 21 november 1832 door Adriana van Beelen, oud 29 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 04.00 uur. De getuigen zijn: Gerrit Remmerswaal, oud 54 jaar van beroep Veldwachter en, Cornelis van der Boon, oud 25 jaar van beroep Karreman
te Katwijk, ovl. (één week oud) op 27 nov 1832 (di) te Katwijk. 
  2.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 19 feb 1835 (do) Akte: 22.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 20 februari 1835 door de vader. De geboortetijd is 11.00 uur. De getuigen zijn: Gijsbert Spaanderman, oud 23 jaar van beroep zeeman en Leendert Plokker, oud 23 jaar van beroep zeeman
te Katwijk, ovl. (24 dagen oud) op 15 mrt 1835 (zo) te Katwijk. 
  3.  Willempje Haasnoot, geb. op 8 mrt 1839 (vr) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 1 jul 1878 (ma) te Katwijk, volgt VIIIu
  4.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 26 feb 1846 (do) te Katwijk, ovl. (63 jaar oud) op 26 okt 1909 (di) te Katwijk, volgt VIIIv

VIIq.  Leuntje Gijsd Haasnoot, dr. van Gijsbert Haasnoot (VIm) (karreman) en Cornelia (Keetje) van Beveren, ged. ND op 23 okt 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leuntje Parlevliet), otr. op 7 dec 1810 (vr) te Katwijk aan Zee (te Katwijk), tr. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 26 jaar oud) (Schepenbank) op 23 dec 1810 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) met Arij Maartensz Molenaar, zn. van Maarten Willemsz Molenaar en Sijburg (Sijtje) Jansdr Klinkenberg, ged. NG op 15 aug 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Molenaar), karreman, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 1 sep 1841 (wo) [Akte 80] te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Gijsje Molenaar, geb. op 7 jan 1812 (di) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 6 jul 1880 (di) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Maartje Molenaar, geb. op 27 jun 1815 (di) te Katwijk, ovl. (84 jaar oud) op 9 jan 1900 (di) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) op 7 jul 1839 (zo) te Katwijk met IJsbrand van der Plas, zn. van Pieter van der Plas (matroos) en Ariaantje (Arendje) van Duijkeren (winkelierster), geb. op 15 jul 1812 (wo) te Katwijk, voermansknecht, ovl. (97 jaar oud) op 27 mei 1910 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 

VIIr.  Dirk Haasnoot, zn. van Gijsbert Haasnoot (VIm) (karreman) en Cornelia (Keetje) van Beveren, ged. NG op 23 dec 1787 (zo) Getuige: Jannetje Hennevanger te Katwijk aan Zee, karreman, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 23 jaar oud) op 1 sep 1814 (do) te Katwijk met Maartje Dirksd de Jong, dr. van Cornelis Dirkz de Jong en Jaapje Teunis van Duijvenbode, ged. ND op 27 mrt 1791 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Trijntje Leendertse van Duijvenbode). 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Cornelia Haasnoot, geb. op 10 jan 1815 (di) Akte: 2.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 11 januari 1815 door de vader. De geboortetijd is 17.00 uur. De getuigen zijn: David Abswoude, oud 60 jaar van beroep Karreman en Johannes Minee, oud 53 jaar van beroep Kuiper
te Katwijk. 
  2.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 25 mrt 1816 (ma) te Katwijk, ovl. (5 dagen oud) op 30 mrt 1816 (za) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Jaapje Haasnoot, geb. op 25 mrt 1816 (ma) Akte: 51.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 26 maart 1816 door de vader. De geboortetijd is 17.05 uur (de geboorteakte vermeld 's middags even na vijf uur). De getuigen zijn: Isaak Schadde, oud 25 jaar van beroep Koopman en Dirk van der Luijt, 38 oud jaar van beroep zeeman
te Katwijk, ovl. op 6 apr 1816 (za) Akte: 33
Het overlijden wordt aangeven op 8 april 1816 door: Dirk Haasnoot oud 27 jaar, van beroep karreman, vader van de overledene, en door Dirk van der Luijt, oud 38 jaar van beroep zeeman
te Katwijk aan Zee. 
  4.  Rijn Haasnoot, geb. op 11 mei 1819 (di) te Katwijk, arbeider, sjouwer, karreman, ovl. (72 jaar oud) op 29 jan 1892 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 27 en 35 jaar oud) op 22 okt 1846 (do) te Katwijk met Jannetje Hoek, dr. van Jacob Hendriksz Hoek (zeeman) en Jannetje Floris Guijt, geb. op 6 jun 1811 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 9 jun 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arieaantje Flore Guijt), ovl. (71 jaar oud) op 7 aug 1882 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 14 feb 1822 (do) Akte: 24.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 15 februari 1822 door de vader. De geboortetijd is 01.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, 46 oud jaar van beroep zeeman, en Leendert Slootweg oud 34 jaar van beroep Arbeider
te Katwijk, ovl. op 5 jun 1822 (wo) Akte: 32
Het overlijden wordt aangeven op 7 juni 1822 door: Dirk Gijsz Haasnoot oud 28 jaar, van beroep karreman, vader van de overledene, en door Dirk de Jong, oud 57 jaar van beroep schippersknecht
te Katwijk. 
  6.  Jaapje Haasnoot, geb. op 7 apr 1823 (ma) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) op 3 aug 1865 (do) te Leiderdorp, volgt VIIIw
  7.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 22 aug 1824 (zo) Akte: 88.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 augustus 1824 door de vader. De geboortetijd is 21.00 uur. De getuigen zijn: Gijsbert Haasnoot, oud 64 jaar van beroep Karreman en, Abram Durieux oud 43 jaar van beroep Landbouwer
te Katwijk, ovl. op 30 aug 1824 (ma) Akte: 64
Het overlijden wordt aangeven op 1 sep. 1824 door: Dirk Gijsz Haasnoot oud 29 jaar, van beroep karreman, vader van de overledene, en door Gijsbert Haasnoot, oud 64 jaar van beroep karreman, grootvader van de overledene
te Katwijk. 
  8.  Jannetje Haasnoot, geb. op 22 aug 1824 (zo) Akte: 89.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 augustus 1824 door de vader. De geboortetijd is 21.30 uur. De getuigen zijn: Gijsbert Haasnoot, oud 64 jaar van beroep Karreman en, Abram Durieux oud 43 jaar van beroep Landbouwer
te Katwijk, ovl. op 14 sep 1824 (di) Akte: 69
Het overlijden wordt aangeven op 15 sep. 1824 door: Dirk Gijsz Haasnoot oud 29 jaar, van beroep karreman, vader van de overledene, en door Gijsbert Haasnoot, oud 64 jaar van beroep karreman, grootvader van de overledene
te Katwijk. 
  9.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 10 sep 1825 (za) Akte: 119.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 12 september 1825 door de vader. De geboortetijd is 22.00 uur. De getuigen zijn: Jacob van Duijn, oud 38 jaar van beroep Voerman en, Daniel van Rijn oud 54 jaar van beroep Mandemaker
te Katwijk, ovl. op 29 sep 1825 (do) Akte: 86
Het overlijden wordt aangeven op 30 sep. 1825 door: Dirk Gijsz Haasnoot oud 38 jaar, van beroep karreman, vader van de overledene, en door Dirk van der Luijt, oud 48 jaar van beroep zeeman, oom van de overledene
te Katwijk. 
  10.  Mijtje (Marijtje) Haasnoot, geb. op 22 aug 1827 (wo) te Katwijk, volgt VIIIx
  11.  Gijsje Haasnoot, geb. op 11 jun 1829 (do) Akte: 72.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 12 juni 1829 door de vader. De geboortetijd is 01.00 uur. De getuigen zijn: Gerrit Remmelswaal, oud 50 jaar van beroep Veldwachter en, Hendrik Krimp oud 35 jaar van beroep Deurwaarder
te Katwijk. 
  12.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 7 aug 1830 (za) Akte: 107.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 9 augustus 1830 door de vader. De geboortetijd is 17.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, oud 50 jaar van beroep zeeman en, Gerrit Remmerswaal, oud 51 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk. 
  13.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 18 apr 1832 (wo) Akte: 50.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 20 april 1832 door de vader. De geboortetijd is 22.30 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, oud 52 jaar, zonder beroep en, Jan de Best, oud 32 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk. 
  14.  Jannetje Haasnoot, geb. op 18 apr 1832 (wo) Akte: 51.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 20 april 1832 door de vader. De geboortetijd is 23.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, oud 52 jaar, zonder beroep en, Jan de Best, oud 32 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk. 
  15.  Jannetje Haasnoot, geb. op 13 okt 1833 (zo) Akte: 97.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 14 oktober 1833 door de vader. De geboortetijd is 08.30 uur. De getuigen zijn: Gerrit Remmelswaal, oud 55 jaar van beroep Veldwachter en, Jan de Best, oud 33 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk, ovl. (52 jaar oud) op 9 dec 1885 (wo) te Katwijk. 
  16.  Gijsberta Haasnoot, geb. op 14 jan 1835 (wo) Akte: 6.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 15 januari 1835 door de vader. De geboortetijd is 23.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, oud 56 jaar van beroep Arbeider en, Gerrit Remmelswaal, oud 55 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk. 

VIIs.  Haasje Huijge Haasnoot, dr. van Huijg Cornelisz Haasnoot (VIp) en Trijntje (Huige) Overduin, ged. NG op 6 mei 1770 (zo) Getuige: Wijntje Cornelisd Hasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 43 jaar oud) op 1 jul 1813 (do) te Katwijk, otr. (resp. ongeveer 30 en ongeveer 42 jaar oud) op 21 feb 1801 (za) te Katwijk aan Zee Beide in de classe van Prodeo met Cornelis Jansz de Jong, zn. van Jan Willemsz de Jong en Neeltje Cornelisse de Jong, ged. ND op 10 dec 1758 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Mareitje Willems de Jong), zeeman, ovl. (ongeveer 63 jaar oud) op 12 nov 1822 (di) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Trijntje de Jong, geb. op 16 jul 1801 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 19 jul 1801 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Neeltje Huijge Hasenoot), tr. (resp. 32 en ongeveer 33 jaar oud) op 29 mrt 1834 (za) te Noordwijk met Jacob Hoek, geb. circa 1801 te Noordwijk, zeeman. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Jan de Jong, ged. op 26 apr 1807 (zo) te Katwijk. 
  Cornelis Jansz de Jong, zn. van Jan Willemsz de Jong en Neeltje Cornelisse de Jong, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 26 jaar oud) (1) op 17 apr 1786 (ma) te Katwijk 2e paasdag met Neeltje Krijne van der Plas, dr. van Krijn van der Plas en Willempje van Velzen, ged. op 9 dec 1759 (zo) te Katwijk, begr. op 22 dec 1796 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertje de Jong, ged. op 30 nov 1788 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Cornelis Jansz de Jong, otr. (resp. ongeveer 38 en ongeveer 39 jaar oud) (2) op 16 sep 1797 (za) te Katwijk met Maartje Cornelis Vlieland, dr. van Cornelis Vlieland en Lijsbet de Jong, ged. op 10 sep 1758 (zo) te Katwijk, begr. op 11 aug 1798 (za) te Katwijk aan Zee in de classe pro-deo
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Lijsbet de Jong, ged. op 29 jul 1798 (zo) te Katwijk. 
  Cornelis Jansz de Jong, tr. (resp. ongeveer 56 en ongeveer 42 jaar oud) (4) op 7 apr 1815 (vr) te Katwijk met Josijntje Corrnelisdr (Cornelisdr) van der Plas, dr. van Cornelis Crijnsz van der Plas en Neeltje Ariesd Hoek, ged. op 18 okt 1772 (zo) te Katwijk, vissnijdster, ovl. (ongeveer 54 jaar oud) op 26 jan 1827 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Cornelis de Jong, geb. op 11 nov 1816 (ma) te Katwijk, scheepstimmerman (scheeptimmerman), ovl. (75 jaar oud) op 10 nov 1892 (do) te Katwijk, tr. (beiden 20 jaar oud) (1) op 18 okt 1837 (wo) , 8 okt 1837 (zo) te Katwijk met zijn achternicht Pieternelletje de Jong, dr. van Jan de Jong (visverkoper), geb. op 16 jan 1817 (do) te Katwijk, ovl. (38 jaar oud) op 3 dec 1855 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen, tr. (resp. 40 en 30 jaar oud) (2) op 26 dec 1856 (vr) te Katwijk met Klaasje Engelenberg, geb. op 29 aug 1826 (di) te Katwijk, ovl. (hoogstens 35 jaar oud) voor 1862. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (3) met Jannetje (Jansje) Haasnoot, dr. van Kornelis Krijnsz Haasnoot (VIae) (koopvaardijkapitein) en Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg (zie VIIau). Uit dit huwelijk een dochter. 
  2.  Aaltje de Jong, geb. op 20 okt 1818 (di) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIt.  Neeltje Huijge Haasnoot, dr. van Huijg Cornelisz Haasnoot (VIp) en Trijntje (Huige) Overduin, ged. NG op 6 sep 1772 (zo) Getuige: Cornelia Huijge Overduijn te Katwijk aan Zee, otr. op 15 nov 1805 (vr) Beide trouwen in de classe van f 12,-- Hendrik Smit is weduwnaar van Trijntje van der Werf te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 33 en ongeveer 47 jaar oud) (Schepenbank) op 1 dec 1805 (zo) te Noordwijk aan Zee met Hendrik Arendsz Smit, zn. van Arent Hendricksz Smit en Maartje Leenderts Maasdijk, ged. op 9 apr 1758 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 26 sep 1835 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trijntje Smit, geb. op 18 aug 1806 (ma) te Noordwijk aan Zee, ged. G op 24 aug 1806 (zo) Getuige: Maria van Egmond te Noordwijk aan Zee. 
  2.  Arend Smit, geb. op 24 dec 1807 (do) te Noordwijk aan Zee, ged. G op 27 dec 1807 (zo) Getuige: Dirkje Engelsd van der Wiel te Noordwijk aan Zee. 
  3.  Trijntje Smit, geb. op 23 sep 1809 (za) te Noordwijk aan Zee, ged. G op 24 sep 1809 (zo) Getuige: Maria van Egmond te Noordwijk aan Zee. 
  4.  Maria Smit, geb. op 2 apr 1813 (vr) te Noordwijk. 
  5.  Maartje Smit, geb. op 26 jul 1815 (wo) te Noordwijk. 
  Hendrik Arendsz Smit, zn. van Arent Hendricksz Smit en Maartje Leenderts Maasdijk, kerk.huw. (resp. ongeveer 34 en ongeveer 36 jaar oud) (1) (G) op 18 nov 1792 (zo) Trijntje Arijsd van der Werf is weduwe van Cornelis L. van der Schalk te Noordwijk aan Zee met Trijntje Arijs van der Werf, dr. van Arie Hendriksz van der Werf en Annetje Gijsbertsdr Bom, ged. op 25 jan 1756 (zo) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op 1 nov 1795 (zo) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Arend Smit, ged. G op 5 jul 1795 (zo) De doopgetuigen zijn: Dirkje Engels van der Wiel, Jannetje Arends van der Werf, Maartje Arendsd Smit te Noordwijk aan Zee. 
  2.  Joost Smit, ged. G op 5 jul 1795 (zo) De doopgetuigen zijn: Dirkje Engels van der Wiel, Jannetje Arends van der Werf, Maartje Arendsd Smit te Noordwijk aan Zee. 

VIIu.  Huibert Cornelisz Haasnoot, zn. van Cornelis Cornelisz Haasnoot (VIs) (klapperman) en Geertje Gerritsd van der Plas, ged. ND op 5 jun 1775 (ma) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje de Jong), arbeider, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 1 aug 1844 (do) te Katwijk, otr. (beiden ongeveer 24 jaar oud) op 14 dec 1799 (za) te Katwijk aan Zee Beide in de classe van Prodeo met Ariaantje (Jaantje) Cornelisd Hellenberg, dr. van Cornelis Pietersz Hellenberg en Niesje Ameriksd Schaap, ged. ND op 1 okt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbeth Ameriksd Schaap), ovl. (ongeveer 39 jaar oud) op 26 okt 1814 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Cornelisje Huiberts Haasnoot, geb. op 16 mei 1800 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 18 mei 1800 (zo) Getuige: Pietertje Cornelis Haasnoot te Katwijk aan Zee. 
  2.  Cornelisje Huiberts Haasnoot, geb. op 27 jun 1801 (za) te Katwijk aan Zee, ovl. (54 jaar oud) op 20 aug 1855 (ma) te Katwijk, volgt VIIIy
  3.  Cornelis Huibertsz Haasnoot, geb. op 11 feb 1803 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 13 feb 1803 (zo) Getuige: Niesje Ameriksdr Schaap te Katwijk aan Zee, arbeider, ovl. (38 jaar oud) op 31 dec 1841 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 34 en ongeveer 35 jaar oud) op 3 dec 1837 (zo) te Katwijk met Trijntje Taal, dr. van Jacob Taal en Trijntje Groen, ged. NG op 11 apr 1802 (zo) Getuige: Jannetje Taal te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Niesje Huiberts Haasnoot, geb. op 20 dec 1804 (do) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 23 dec 1804 (zo) Getuige: Lena Cornelisd Hellenberg te Katwijk aan Zee. 
  5.  Jacob Huibertsz Haasnoot, geb. op 3 okt 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 5 okt 1806 (zo) Getuige: Pietertje Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (9 maanden oud) op 28 jul 1807 (di) te Katwijk aan Zee. 
  6.  Niesje Huiberts Haasnoot, geb. op 16 sep 1808 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (66 jaar oud) op 1 jul 1875 (do) te Katwijk, volgt VIIIz
  7.  Jacob Huibertsz Haasnoot, ged. NG op 30 sep 1810 (zo) Getuige: Jaapje Haasnoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 8 dagen oud) op 8 okt 1810 (ma) te Katwijk aan Zee, begr. op 10 okt 1810 (wo) te Katwijk aan Zee. 
  8.  Jacob Haasnoot, ged. ND op 17 nov 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Haasje Cornelisdr Haasnoot). 
  9.  Jacob Haasnoot, geb. op 4 nov 1813 (do) te Katwijk, ovl. (44 jaar oud) op 3 okt 1858 (zo) te op zee, volgt VIIIaa

VIIv.  Haasje Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Cornelisz Haasnoot (VIs) (klapperman) en Geertje Gerritsd van der Plas, ged. NG op 2 mrt 1777 (zo) Getuige: Wijntje Kornelisd Hasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 65 jaar oud) op 21 jun 1842 (di) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 37 en ongeveer 31 jaar oud) op 1 sep 1814 (do) te Katwijk met haar achterneef Leendert Aries Schaap, zn. van Arij Dirksz Schaap (zeeman) en Divertje (Dieuwertje) Jacobs Brins (zie VIe). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Arij Schaap, geb. op 18 aug 1816 (zo) te Katwijk, ovl. (5 jaar oud) op 17 okt 1821 (wo) te Katwijk. 
  2.  Pieter Schaap, geb. op 19 okt 1820 (do) (19 feb 1820 (za)) te Katwijk, metselaar, ovl. (28 jaar oud) op 27 jul 1849 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 27 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 15 jun 1848 (do) te Katwijk met Jaapje Meijvogel, dr. van Ewoud Jansz Meijvogel (zeeman) en Neeltje Pietersdr Zuiderduin, geb. op 3 jan 1826 (di) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 22 jul 1907 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  3.  Dieuwertje Schaap, geb. op 6 mrt 1824 (za) te Katwijk, ovl. (7 maanden oud) op 15 okt 1824 (vr) te Katwijk. 

VIIw.  Pietertje Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Cornelisz Haasnoot (VIs) (klapperman) en Geertje Gerritsd van der Plas, ged. ND op 6 sep 1778 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Marijtje Willemsd de Jong), ovl. (ongeveer 40 jaar oud) op 15 sep 1818 (di) te Katwijk aan Zee, otr. (1) op 14 jan 1803 (vr) Beide in de classe van Prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) (Schepenbank) op 30 jan 1803 (zo) te Katwijk aan Zee met Pieter Cornelisz van den Oever, zn. van Cornelis van den Oever en Pietertje Hellenberg, ged. op 12 mrt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee, ovl. (hoogstens 39 jaar oud) voor 9 jul 1814 (za). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Geertje van den Oever, ged. op 21 okt 1804 (zo) te Katwijk aan Zee. 
  Pietertje Cornelisd Haasnoot, tr. (resp. ongeveer 35 en ongeveer 37 jaar oud) (2) op 9 jul 1814 (za) te Katwijk met Pieter Kornelisz Helburg (Hellenberg), zn. van Cornelis Pietersz Hellenberg en Niesje Ameriksd Schaap, ged. ND op 6 okt 1776 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pietertje Kornelisd Helburg), zeeman, ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 28 mrt 1851 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Gerritje Hellenberg, geb. op 23 aug 1815 (wo) te Katwijk, ovl. (34 dagen oud) op 26 sep 1815 (di) te Katwijk. 
  2.  Gerritje Hellenberg, geb. op 1 okt 1816 (di) te Katwijk, ovl. (7 maanden oud) op 20 mei 1817 (di) te Katwijk. 
  Pieter Kornelisz Helburg (Hellenberg), zn. van Cornelis Pietersz Hellenberg en Niesje Ameriksd Schaap, tr. (resp. ongeveer 42 en ongeveer 30 jaar oud) (2) op 2 jun 1819 (wo) te Katwijk met Leuntje Klok, dr. van Klaas Klok (zeeman) en Geertje de Best, ged. op 19 okt 1788 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 16 mei 1838 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Cornelis Hellenberg, geb. op 12 jul 1820 (wo) te Katwijk de vader ondertekend als "Pieter Helberg", ovl. (5 weken oud) op 16 aug 1820 (wo) te Katwijk. 
  2.  Cornelis Hellenberg, geb. op 8 apr 1822 (ma) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 10 jul 1822 (wo) te Katwijk. 
  3.  Grietje Hellenberg, geb. op 1 jul 1823 (di) te Katwijk, ovl. (43 jaar oud) op 11 jul 1866 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 29 en 31 jaar oud) op 4 jan 1853 (di) te Katwijk met Jan Kulk, zn. van Cornelis Kulk (zeeman) en Pietertje Boezaard, geb. op 20 sep 1821 (do) te Katwijk, visser. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Niesje Hellenberg, geb. op 15 dec 1826 (vr) te Katwijk, dienstbode, ovl. (68 jaar oud) op 21 nov 1895 (do) te Katwijk, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) op 18 jun 1855 (ma) te Katwijk met Cornelis Kulk, zn. van Cornelis Kulk (zeeman) en Pietertje Boezaard, geb. op 25 mrt 1832 (zo) te Katwijk, visser. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Marijtje Hellenberg, geb. op 14 feb 1831 (ma) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 22 mei 1831 (zo) te Katwijk. 

VIIx.  Louisa Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Jansz Haasnoot (VIt) en Leentje Leendertsd Heemskerk, ged. ND op 20 nov 1768 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lijsbet Heemskerk), ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 30 dec 1817 (di) te Harlingen Akte: 68
Het overlijden wordt aangeven op 31 december 1817 door: Albertus Ram. oud 51 jaar, van beroep eerste commis ter secretary, en door Jacob van Sloten, oud 51 jaar van beroep bode
, otr. (ongeveer 26 jaar oud) (1) op 16 mei 1795 (za) De bruidegom in de classe van Prodeo te Noordwijk aan Zee met Hendrik Hendriks Kramer, geb. te Scheveningen, ovl. voor 1801. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jan Kramer, geb. op 1 dec 1795 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 6 dec 1795 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje Corn. Haasnoot). 
  2.  Leentje Kramer, geb. op 27 jun 1798 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 1 jul 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje C. Haasnoot). 
 
Hendrik Hendriks Kramer.
In 1795 wonende te Noordwijk aan Zee..
 
  Louisa Cornelisd Haasnoot, otr. (2) op 21 feb 1801 (za) te Katwijk aan Zee Beide in de classe van Prodeo, tr. (resp. ongeveer 32 en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) op 8 mrt 1801 (zo) te Katwijk aan Zee met Gerrit Gerritsz de Mol, zn. van Gerrit Gerritsz de Mol en Dirkje Kornelisdr de Reus, ged. ND op 8 okt 1775 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dirkje K. van der Plas), varensgezel, ovl. (ongeveer 49 jaar oud) op 4 nov 1824 (do) te Harlingen. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Gerrit de Mol, geb. op 23 mei 1802 (zo) te Katwijk, ged. ND op 30 mei 1802 (zo) te Katwijk (getuige: Jannetje Groen), ovl. (39 jaar oud) op 13 mrt 1842 (zo) te Utrecht. 
  2.  Cornelis de Mol, geb. op 20 mrt 1805 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 24 mrt 1805 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Bregje C. Haasnoot), kok, ovl. (24 jaar oud) op 14 okt 1829 (wo) Van het verongelukte kofschip "Johan Hendrik Wilhelm" van Harlingen, is in zee gevallen en overleden
  3.  Dirkje de Mol, geb. op 17 apr 1811 (wo) te Harlingen, ged. op 30 apr 1811 (di) te Harlingen in de grote Kerk
  Gerrit Gerritsz de Mol, zn. van Gerrit Gerritsz de Mol en Dirkje Kornelisdr de Reus, tr. (resp. ongeveer 46 en ongeveer 33 jaar oud) (2) op 28 okt 1821 (zo) te Harlingen met Antje (Anna) Freeks Westerveld, dr. van Frederik Jansz Westerveld en Janke Jansdr Koster, geb. in 1788 te Harlingen, ovl. (ongeveer 59 jaar oud) op 5 jan 1847 (di) te Harlingen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Janke de Mol, geb. op 8 apr 1820 (za) te Harlingen Erkend bij het huwelijk van haar ouders op 28-10-1821
  2.  Frederik de Mol, geb. op 16 aug 1822 (vr) te Harlingen. 

VIIy.  Bregje Cornelisd Haasnoot, dr. van Cornelis Jansz Haasnoot (VIt) en Leentje Leendertsd Heemskerk, ged. NG op 5 mrt 1775 (zo) Getuige: Bregje Schaap te Katwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 44 jaar oud) op 25 okt 1819 (ma) te Katwijk, otr. op 5 apr 1794 (za) te Katwijk aan Zee Beide in de classe van f 6,--, tr. (Gereformeerd), kerk.huw. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 23 jaar oud) op 21 apr 1794 (ma) te Katwijk aan Zee met Dirk Maartensz (Dirk) Kuijt, zn. van Maarten Dirksz Kuijt en Geertje Cornelisd Ouwehand, ged. NG op 21 apr 1771 (zo) Getuige: Pietertje Cornelisd Hoek te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 6 feb 1830 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Cornelis Kuijt, geb. op 23 okt 1794 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 26 okt 1794 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Louisa Cornelisd Hasenoot). 
  2.  Grietje Kuijt, geb. op 3 okt 1796 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 9 okt 1796 (zo) Getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand te Katwijk aan Zee, dienstbode, ovl. (89 jaar oud) op 23 jan 1886 (za) te St. Annaland, tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 4 jun 1818 (do) te Katwijk aan Zee , te Katwijk met Chiel van der Plas, zn. van Teunis Gielen van der Plas en Klaasje Dirks Steenvoorden, geb. op 5 aug 1796 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 7 aug 1796 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Aagje Willems van Duijvenbode), schipper, ovl. (hoogstens 89 jaar oud) voor 1886 te Middelburg. Uit dit huwelijk 3 dochters. 
  3.  Leentje Kuijt, geb. op 27 jul 1798 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 29 jul 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: niet vermeld), ovl. (56 jaar oud) op 16 mrt 1855 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op 14 mei 1826 (zo) te Katwijk met Arij van Duijvenvoorde, zn. van Amerik van Duijvenvoorde (arbeider) en Jannetje Vlieland, geb. op 14 jul 1801 (di) te Katwijk aan Zee, ged. op 19 jul 1801 (zo) te Katwijk aan Zee, arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 13 aug 1860 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.  Cornelis Kuijt, geb. op 20 dec 1800 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 21 dec 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Louisa Cornelisd Haasnoot), tr. (resp. 37 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 jul 1838 (wo) te Rotterdam met Adriana Visser, dr. van Johannes Visser en Hendrika van Genneken, geb. in 1810 te Rotterdam. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Maartje Kuijt, geb. op 6 apr 1802 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 11 apr 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje Ouwehand). 
  6.  Maartje Kuijt, ged. ND op 11 sep 1803 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand), dienstbode, een dochter. 
  7.  Jan Kuijt, geb. op 2 mrt 1806 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 9 mrt 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand). 
  8.  Dirk Kuijt, geb. op 10 mei 1807 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 17 mei 1807 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand), ovl. (2 maanden oud) op 4 aug 1807 (di) te Katwijk aan Zee. 
  9.  Dirk Kuijt, geb. op 16 jan 1809 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 22 jan 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand). 
  10.  Cornelis Kuijt, ged. ND op 24 feb 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Grietje Cornelisd Ouwehand). 
  11.  Bregje Kuijt, geb. op 20 okt 1814 (do) te Katwijk. 
  12.  Dirkje Kuijt, geb. op 20 okt 1818 (di) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 2 okt 1888 (di) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 nov 1838 (zo) te Katwijk (getuige: 1, Cornelis Zwitser, oud 27 jaar van beroep scheepstimmerman, broer van de bruidegom,
2, Jan Kuijt, oud 32 jaar van beroep arbeider, broer van de bruid, wonende te Alphen.
3, Isaac Schadde van Doorn, oud 48 jaar van beroep koopman,
4, Gijsbert van Rijn, oud jaar van beroep karreman) met Klaas Zwitser, zn. van Arie Cornelisz Zwitser (scheepstimmerman) en Maartje Krijne Hus, geb. op 23 nov 1815 (do) te Katwijk aan Zee (te Katwijk), scheepstimmerman Op zijn Militie formulier word hij beschreven als: lengte 1 el, 5 palm, 8 duim . (158 cm), Gezicht:ovaal, Voorhoofd: laag, Ogen; blauw, Neus, mond en kin: normaal, Haar en wenkbrauwen: blond, scheeptimmerman, scheeptimmerman, ovl. (50 jaar oud) op 11 jul 1866 (wo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

VIIz.  Neeltje Huijgsd Haasnoot, dr. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, ged. ND op 12 jun 1774 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Geertje Arendsd Haasenoot), ovl. (ongeveer 58 jaar oud) op 15 sep 1832 (za) te Katwijk, otr. op 10 sep 1796 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 21 jaar oud) (Schepenbank) op 25 sep 1796 (zo) te Katwijk aan Zee met Jacob Ariesz Schaap, zn. van Arij Dirksz Schaap (zeeman) en Divertje (Dieuwertje) Jacobs Brins (zie VIe). 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Divertje (Dieuwertje) Schaap, geb. op 8 mrt 1797 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 mrt 1797 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Huijg A. Haasnoot en Leentje J. Haasnoot), boodschappenloppster, ovl. (37 jaar oud) op 10 mei 1834 (za) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 2 dec 1821 (zo) te Katwijk met Maarten Spaanderman, zn. van Kornelis Spaanderman en Pietertje Krijne de Jong, geb. op 19 okt 1799 (za) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 20 okt 1799 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Haasje Maartensd Spaanderman), arbeider, boodschaploper, ovl. (25 jaar oud) op 7 jan 1825 (vr) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 2 kinderen, tr. (2) met Cornelis van Beelen, zn. van Cornelis Willemsz van Beelen (arbeider, karreman) en Geertje Aries Zuijderduijn (zie Vad). Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Treijntje (Trijntje) Schaap, geb. op 3 okt 1798 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 7 okt 1798 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje A. Hasenoot). 
  3.  Dirkje Schaap, geb. op 10 dec 1800 (wo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 14 dec 1800 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jannetje Haasnoot), ovl. (71 jaar oud) op 28 sep 1872 (za) te Katwijk, tr. (resp. 37 en ongeveer 29 jaar oud) op 14 jan 1838 (zo) te Katwijk met Cornelis de Vreugd, zn. van Jacob de Vreugd en Cornelia Schaap, ged. op 5 jun 1808 (zo) te Katwijk aan Zee, zeeman, ovl. (ongeveer 57 jaar oud) op 22 mrt 1866 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Huig Schaap, geb. op 11 dec 1802 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 12 dec 1802 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje C. Kuijt). 
  5.  Huig Schaap, ged. ND op 25 mrt 1804 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Ariaantje C. Kuijt). 
  6.  Trijntje Schaap, ged. ND op 17 aug 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arijaantje Kuit), ovl. (ongeveer 23 jaar oud) op 19 mei 1830 (wo) te Katwijk. 
  7.  Arie Schaap, ged. ND op 30 apr 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arieaantje C. Kuijt), visser, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 8 jan 1883 (ma) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 22 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 23 mei 1831 (ma) te Katwijk met Agada (Aagje) Molenaar, dr. van Jan Molenaar (scheepstimmerman) en Leentje Kuijt, ged. op 23 okt 1803 (zo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 3 jun 1883 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  8.  Jaapje Schaap, geb. op 20 jun 1812 (za) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 30 apr 1814 (za) te Katwijk. 
  9.  Jacob Schaap, geb. op 15 mrt 1815 (wo) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 1 sep 1815 (vr) te Katwijk. 
  10.  Jaapje Schaap, geb. op 4 apr 1817 (vr) te Katwijk, ovl. (19 jaar oud) op 7 aug 1836 (zo) te Katwijk. 

VIIaa.  Leenderd Huijgz Haasnoot, zn. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, ged. ND op 18 okt 1778 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Teunisd van Duijvenbode), zeeman, bomschipper, gasthuisvader, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 9 feb 1864 (di) te Katwijk, otr. op 27 apr 1805 (za) Beide in de classe van prodeo te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 24 jaar oud) (Schepenbank) op 12 mei 1805 (zo) te Katwijk aan Zee met Ariaantje (Jaantje) Kornelisd Kuijt, dr. van Kornelis Bouwesz Kuijt en Niesje Maartensd de Jong, ged. NG op 11 mrt 1781 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Pietertje Maartensd de Jong), binnenmoeder van het gasthuis, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 20 aug 1850 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Arendtje Haasnoot, geb. op 21 feb 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (60 jaar oud) op 21 jul 1866 (za) te Katwijk, volgt VIIIab
  2.  Trijntje Haasnoot, geb. op 22 apr 1811 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 28 apr 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Neeltje Huijge Haasnoot), ovl. (1 jaar oud) op 30 dec 1812 (wo) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Huig Leendertsz Haasnoot, geb. op 16 dec 1813 (do) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 12 feb 1895 (di) te Katwijk, volgt VIIIac
  4.  Cornelis Haasnoot, geb. op 2 okt 1817 (do) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 20 dec 1881 (di) te Katwijk, volgt VIIIad
  5.  Leendert Haasnoot, geb. op 19 aug 1822 (ma) te Katwijk, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) circa 3 dec 1863 (do) te op zee, volgt VIIIae

VIIab.  Arend Huijgsz Haasnoot, zn. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, ged. NG op 10 jan 1781 (wo) Getuige: Geertje Schaap te Katwijk aan Zee, scheepstimmerman, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 8 jan 1843 (zo) te Katwijk, otr. op 11 feb 1809 (za) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Schepenbank) op 26 feb 1809 (zo) te Katwijk aan Zee met Arendje Willemsd Nijgh, dr. van Willem Jansz Nijgh (bokkingroker te Katwijk aan Zee) en Marijtje Krijne Berkheij, ged. NG op 19 dec 1784 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Aafje Willemsd Hoek). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Huijg Arendsz Haasnoot, geb. op 5 mrt 1811 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (68 jaar oud) op 26 aug 1879 (di) te Rotterdam, volgt VIIIaf
  2.  Willem Haasnoot, geb. op 28 okt 1813 (do) Akte: 117.
De geboorte aangifte word gedaan op 28 oktober 1813 door de vader. De getuigen zijn: Leendert Haasnoot en Tijs van Duijn
te Katwijk. 
  3.  Maartje Haasnoot, geb. op 21 nov 1816 (do) te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 15 feb 1858 (ma) te Katwijk, volgt VIIIag
  4.  Leendert Haasnoot, geb. op 22 sep 1818 (di) Akte: 101.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 september 1818 door de vader. De geboortetijd is 22.00 uur. De getuigen zijn: Arie Nijgh, oud 60 jaar van beroep Koopman en, Cornelis Varkevisser oud 57 jaar van beroep Kastelein
te Katwijk. 
  5.  Arie Haasnoot, geb. op 5 mei 1821 (za) Akte: 49.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 7 mei 1821 door Hendrina Rosenboom, oud 71 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Bouwe de Jong, oud 50 jaar van beroep zeeman en Bouwe de Best, oud 24 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  6.  Arendje Haasnoot, geb. op 9 aug 1826 (wo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 20 dec 1899 (wo) te Katwijk, volgt VIIIah

VIIac.  Jacob Huigsz Haasnoot, zn. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, ged. NG op 7 aug 1785 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje Arendsd Haasenoot), zeeman, ovl. (ongeveer 61 jaar oud) op 19 dec 1846 (za) te Katwijk, otr. op 8 sep 1809 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 25 jaar oud) (Schepenbank) op 24 sep 1809 (zo) te Katwijk aan Zee met Cornelia Aldertsd van Duijvenbode, dr. van Aldert Pietersz van Duijvenbode (schoenmaker) en Mareitje Crijne de Jong, ged. NG op 28 dec 1783 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Aldertsd Kuijt), ovl. (ongeveer 91 jaar oud) op 7 feb 1875 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Huijg Haasnoot, geb. op 6 jan 1810 (za) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 7 jan 1810 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arieaantje Kuijt), ovl. (20 jaar oud) op 7 aug 1830 (za) te Utrecht. 
  2.  Marijtje Haasnoot, geb. op 27 dec 1812 (zo) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) op 12 aug 1855 (zo) te Scheveningen, volgt VIIIai
  3.  Jacob Haasnoot, geb. op 23 jan 1816 (di) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 14 feb 1818 (za) te Katwijk aan Zee (getuigen: Akte: 16
Het overlijden wordt aangeven op 16 februari 1818 door: Aldert van Duijvenbode oud 65 jaar, van beroep schoenmaker, grootvader van de overledene, en door Arend Haasnoot, oud 38 jaar van beroep scheepstimmerman, oom van de overledene). 
  4.  Trijntje Haasnoot, geb. op 6 mrt 1820 (ma) Akte: 30.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 8 maart 1820 door Hendrina Rosenboom, oud 70 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Krijn van Duijvenbode, oud 29 jaar van beroep zeeman en Jacob van Duijvenbode, oud 26 jaar van beroep zeeman
te Katwijk, ovl. op 5 nov 1821 (ma) Akte: 100
Het overlijden wordt aangeven op 7 nov. 1821 door: Jacob van Duijvenbode oud 26 jaar, van beroep schoenmaker, oom van de overledene, en door Jacob van Rijn, oud 63 jaar van beroep zeeman, bekende van de overledene
te Katwijk. 
  5.  Jacob Haasnoot, geb. op 28 okt 1822 (ma) te Katwijk aan Zee, ovl. (86 jaar oud) op 10 nov 1908 (di) te Katwijk aan Zee, volgt VIIIaj
  6.  Aldert Haasnoot, geb. op 13 jun 1826 (di) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 26 feb 1910 (za) te Katwijk, volgt VIIIakVIIad.  Geertje Huijgsd Haasnoot, dr. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, ged. ND op 28 sep 1788 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Tijs Leenders van Duijvenbode en Jaapje Teunnis van Duijvenbode), ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 27 jul 1868 (ma) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 26 en ongeveer 22 jaar oud) op 28 dec 1814 (wo) te Katwijk met Pieter van der Plas, zn. van Teunis Teunisz van der Plas (reder) en Pietertje Verburg, ged. ND op 29 apr 1792 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) (getuige: Marijtje Jacobs Spaanderman), zeeman, vuurbaakstoker, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 28 aug 1869 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Jan van der Plas, geb. op 18 nov 1822 (ma) , 18 jan 1822 (vr) te Katwijk, zeilenmaker, ovl. (32 jaar oud) op 10 feb 1855 (za) te Katwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 17 okt 1844 (do) te Katwijk met Trijntje Spaanderman, dr. van Gijsbert Jacobsz Spaanderman (naschrijver, afslager, herbergier, tapper) en Agatha Cornelisd Varkevisser (tapster), geb. op 22 jan 1823 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

VIIae.  Huig Huigsz Haasnoot, zn. van Huijg Arentsz Haasnoot (VIu) en Trijntje Leendertsd van Duijvenbooden, geb. op 14 sep 1793 (za) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 15 sep 1793 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Lisebeth Cornelisse de Jong), ovl. (55 jaar oud) op 3 aug 1849 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 24 en ongeveer 25 jaar oud) op 21 jun 1818 (zo) te Katwijk met Annetje van Duijnen (van Duijn), dr. van Gijsbert Jacobse van Duijne en Jannetje Jansd Taal, ged. ND op 9 sep 1792 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Niesje van Duin), ovl. (ongeveer 62 jaar oud) op 19 apr 1855 (do) te Katwijk als "van Duijnen"
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Gijsje Haasnoot, geb. op 10 nov 1818 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (75 jaar oud) op 13 nov 1893 (ma) te Katwijk, volgt VIIIal
  2.  Jan Haasnoot, geb. op 1 mei 1822 (wo) te Katwijk. 
  3.  Huig Haasnoot, geb. op 1 mei 1822 (wo) te Katwijk, ovl. (minstens 42 jaar oud) tussen 1865 en 1875, volgt VIIIam
  4.  Trijntje Haasnoot, geb. op 10 sep 1824 (vr) Akte: 97.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 10 september 1824 door de vader. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Jacob Guijt, oud 28 jaar van beroep zeeman en Pieter van der Plas, oud 32 jaar van beroep zeeman
te Katwijk. 
  5.  Jannetje Haasnoot, geb. op 8 dec 1826 (vr) Akte: 151.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 8 december 1826 door de vader. De geboortetijd is 10.30 uur. De getuigen zijn: Jacob Haasnoot, oud 40 jaar van beroep zeeman en Gerrit Remmelswaal, oud 48 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk. 
  6.  Arend (Arij) Hasenoot, geb. op 14 mrt 1829 (za) te Katwijk, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1869, volgt VIIIan
  7.  Jacob Haasnoot, geb. op 5 mei 1832 (za) te Katwijk, ovl. (29 jaar oud) op 13 nov 1861 (wo), volgt VIIIao

VIIaf.  Geertje Haasnoot, dr. van Leendert Arendsz Haasnoot (VIw) en Jaapje Willemsd van Beelen, ged. G op 7 okt 1781 (zo) Getuige: Arij Willems van Beelen, Geertje Leenders Schaap te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 32 jaar oud) op 22 jun 1814 (wo) Aktenr: niet vermeld.
Het overlijden wordt aangeven op 22 juni 1814 door: Pieter Glasbergen en Hendrik Heemskerk
te Rijnsburg, otr. op 28 apr 1807 (di) Bruid en bruidegom wonende te Rijnsburg te Rijnsburg, kerk.huw. (resp. ongeveer 25 en ongeveer 27 jaar oud) (G) op 3 mei 1807 (zo) te Rijnsburg met Gerrit Jansz Colijn, zn. van Jan Cornelisz Colijn en Sijtje Vink, ged. op 8 aug 1779 (zo) te Noordwijk, arbeider, ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op 25 aug 1854 (vr) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Sijtje Colijn, geb. op 3 sep 1807 (do) te Noordwijk, werkster, ovl. (48 jaar oud) op 13 feb 1856 (wo) te Rijnsburg, tr. (resp. 21 en ongeveer 54 jaar oud) (1) op 25 jan 1829 (zo) te Noordwijkerhout met Leendert van der Bent, zn. van Willem van der Bent en Dirkje de Jong, ged. op 21 aug 1774 (zo) te Noordwijk, daggelder, ovl. (ongeveer 56 jaar oud) op 16 mei 1831 (ma) te Noordwijkerhout. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 26 en 30 jaar oud) (2) op 25 okt 1833 (vr) te Noordwijk met Anthonie (Toon) Passchier, zn. van Jan Pietersz Passchier en Petronella (Pietertje) Antoniesdr Verkinderen, geb. op 11 mei 1803 (wo) te Noordwijk, arbeider, ovl. (46 jaar oud) op 8 sep 1849 (za) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.  Leendert Colijn, geb. op 22 mrt 1810 (do) te Noordwijk. 
  3.  Jan Colijn, geb. op 8 aug 1811 (do) te Noordwijk. 
  4.  Sijtje Colijn, geb. circa 1816 te Rijnsburg. 
  Gerrit Jansz Colijn, zn. van Jan Cornelisz Colijn en Sijtje Vink, tr. (resp. ongeveer 40 en ongeveer 29 jaar oud) (2) op 26 mei 1820 (vr) te Noordwijk met Geertruida Cornelisdr Meijer, dr. van Cornelis Klaasz Meijer en Maartje Fransdr van Hemert (werkster), ged. op 13 mrt 1791 (zo) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 69 jaar oud) op 14 feb 1861 (do) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIag.  Arijaantje (Adriana) Haasnoot (Hazenoot), dr. van Leendert Arendsz Haasnoot (VIw) en Jaapje Willemsd van Beelen, ged. G op 12 jan 1783 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Geertje Arijsd Haaseneut), ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 8 aug 1849 (wo) [Akte 114] te Noordwijk aan Zee Het overlijden wordt aangeven op 9 augustus 1849 door: Dirk Noordduin oud 62 jaar, echtgenoot van de overledene, zonder beroep en door Laurens Johannes van Houten oud 38 jaar van beroep veldwachter, otr. op 21 jul 1810 (za) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 24 jaar oud) (Schepenbank) op 5 aug 1810 (zo) te Noordwijk aan Zee met Dirk Noordduin (Noorduin), zn. van Klaas Corsz Noorduin en Grietje Dirksdr Overduin, ged. G op 29 jan 1786 (zo) te Noordwijk (getuigen: in plaats van de vader, Maarten Korsz Noordduin en voor haar zelve Trijntje Dirksd Overduin), visser, ovl. (ongeveer 79 jaar oud) op 18 aug 1865 (vr) [akte 2514] te Rotterdam aangevers zijn: Leendert Noorduijn, vischverkooper 46 jaar en Nicolaas Noorduijn, scheepmaker 50 jaar beide zoons van de overledene
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Klaas Noordduin, geb. op 22 feb 1811 (vr) te Noordwijk, ged. G op 24 feb 1811 (zo) te Noordwijk (getuige: Grietje Noorduijn), ovl. (één week oud) op 1 mrt 1811 (vr) te Noordwijk. 
  2.  Jacoba Noordduin (Noorduin), geb. op 15 sep 1812 (di) [Aktenr: niet vermeld.] te Noordwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 15 september 1812 door de vader. De geboortetijd is niet vermeld. De getuigen zijn: Klaas Noordduin en Klaas Plug, dienstbode, ovl. (48 jaar oud) op 14 jun 1861 (vr) [Delft akte 310, Noordwijk akte 43] te Delft wonende te Noordwijk aangevers zijn Arend van den Tandt 51 jaar architect en Marinus Johannes van Diesten 32 jaar portier in het Sint Joris Gasthuis, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 30 mei 1835 (za) te Noordwijk met Pieter Uittenbosch, zn. van Leendert Uittenbosch (timmerman) en Huibertje van Rijn, geb. op 8 dec 1811 (zo) te Noordwijk, bakkersknecht, bakker, winkelier, koster. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Nicolaas Noordduin (Noorduijn), geb. op 22 jan 1815 (zo) te Noordwijk aangever is de vader Dirk Noorduin 29 jaar zeeman, getuigen zijn Simon Verloop 32 jaar timmerman en Gijsbert van der Niet 25 jaar Zeeman, zeeman, ovl. (77 jaar oud) op 26 jul 1892 (di) [akte 3229] te Rotterdam aangevers zijn Gerardus Marinus Verschoor 56 jaar bedienaar en Jacob Stolk 61 jaar bedienaar beide wonende te Rotterdam. Begraven in grafnr 2324, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 4 jul 1840 (za) te Noordwijk met Dirkje Onderwater, dr. van Leendert Dirksz Onderwater (visser) en Trijntje Jansdr Barnhoorn, geb. op 12 mrt 1817 (wo) te Noordwijk, ovl. (56 jaar oud) op 4 jun 1873 (wo) [akte 2113] te Rotterdam. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  4.  Leendert Noordduin (Noorduin), geb. op 6 sep 1818 (zo) te Noordwijk aangever is Anna Maria Albricht weduwe van Matthijs Christiaanse, vroedvrouw, getuigen zijn Klaas Noorduin 66 zonder beroep en Teunis Kuijt 43 jaar voerman, ovl. (73 jaar oud) op 4 dec 1891 (vr) [akte 4163] te Rotterdam aangevers zijn Gerardus Marinus Verschoor 55 jaar bedienaar en Jacob Stolk 61 jaar bedienaar beide wonende te Rotterdam. Begraven in grafnr 2944, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 24 dec 1842 (za) te Noordwijk met Jobje Waasdorp, dr. van Cornelis Waasdorp (voerman) en Bastiaantje Onderwater, geb. op 6 okt 1821 (za) te Noordwijk, ovl. (70 jaar oud) op 4 dec 1891 (vr) [akte 4164] te Rotterdam aangevers zijn Gerardus Marinus Verschoor 55 jaar bedienaar en Jacob Stolk 61 jaar bedienaar beide wonende te Rotterdam. Begraven in grafnr 2945. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  5.  Grietje Noordduin, geb. op 20 dec 1821 (do) te Noordwijk aangever is Anna Maria Albricht weduwe van Matthijs Christiaanse, vroedvrouw, getuigen zijn Arij van Roon 46 jaar en Gerrit van Roon circa 50 jaar zeelieden, ovl. (16 dagen oud) op 5 jan 1822 (za) [akte 1] te Noordwijk aangevers zijn Arij van Roon 46 jaar en Leendert van Beelen 23 jaar zeelieden
  6.  Grietje Noordduin, geb. op 25 okt 1823 (za) [akte 84] te Noordwijk aangever is Dirk Noorduijn 37 jaar zeeman, getuigen zijn Arij van Roon 48 jaar en Arend Haasnoot 35 jaar, ovl. (17 jaar oud) op 3 sep 1841 (vr) [akte 51] te Noordwijk aangevers zijn Gerrit Slats 69 jaar veldwachter en Johannes Fredericus Bierman 23 jaar tapper

VIIah.  Marijtje Haasnoot, dr. van Leendert Arendsz Haasnoot (VIw) en Jaapje Willemsd van Beelen, ged. G op 1 aug 1786 (di) te Noordwijk aan Zee (getuige: Neeltje Willems van Beelen), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 13 okt 1860 (za) te Noordwijk aan Zee Akte: 51.
Het overlijden wordt aangeven op 13 oktober 1860 door: Willem van der Werf oud 77 jaar, van beroep schoenmaker, en door Cornelis Waasdorp oud 71 jaar van beroep Landbouwer
, otr. op 13 mei 1808 (vr) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 32 jaar oud) op 29 mei 1808 (zo) te Noordwijk aan Zee met Arie (Arij) van Roon, zn. van Leenderd Gerritsz van Roon en Lijsbeth Huijgensd Overduin, ged. ND op 10 dec 1775 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Dieuwertje Cornelisd Kuijt), visser, ovl. (ongeveer 81 jaar oud) op 7 aug 1857 (vr) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Leendert van Roon, ged. op 7 aug 1808 (zo) te Noordwijk. 
  2.  Huig van Roon, geb. op 6 okt 1821 (za) te Noordwijk, ovl. (33 jaar oud) op 19 mrt 1855 (ma) te Noordwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) op 11 jan 1845 (za) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee) met Johanna Plug, dr. van Jan Huijgszn Plug (barbier) en Neeltje Danielsdr van Beveren (werkster), geb. op 26 mrt 1821 (ma) te Noordwijk, ovl. (58 jaar oud) op 28 feb 1880 (za) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Leendert van Roon, geb. op 25 nov 1825 (vr) (27 dec 1825 (di)) te Noordwijk, visser, arbeider, ovl. (84 jaar oud) op 14 jun 1910 (di) te Bloemendaal, tr. (resp. 26 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10 okt 1852 (zo) te Zandvoort met Antje Loos, dr. van Volkert Jacobsz Loos en Jaapje Jane Paap, geb. op 7 sep 1821 (vr) te Zandvoort, ovl. (64 jaar oud) op 2 jun 1886 (wo) te Zandvoort. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arie (Arij) van Roon, zn. van Leenderd Gerritsz van Roon en Lijsbeth Huijgensd Overduin, otr. (beiden ongeveer 21 jaar oud) (1) op 10 sep 1797 (zo) te Noordwijk met Cornelia Claasdr Glasbergen, dr. van Claas Meindertsz Glasbergen (landbouwer) en Neeltje Oudshoorn, ged. op 26 mei 1776 (zo) te Rijnsburg, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 13 mei 1808 (vr). 
 Uit dit huwelijk 3 dochters: 
  1.  Cornelia van Roon, geb. circa 1797 te Noordwijk aan Zee, ovl. (ongeveer 29 jaar oud) op 30 dec 1826 (za) te Rijnsburg, tr. (resp. ongeveer 19 en 22 jaar oud) op 6 sep 1816 (vr) te Rijnsburg met Jacob Vianen, zn. van Abram van Vijanen en Antje van der Kwaak, geb. op 29 apr 1794 (di) te Rijnsburg, ged. op 4 mei 1794 (zo) te Rijnsburg (getuigen: Jan van der Mark en Cornelia Vianen), landarbeider, ovl. (80 jaar oud) op 28 jan 1875 (do) te Rijnsburg. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Marijtje van Roon, geb. op 8 mrt 1803 (di) te Noordwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Lijsbeth van Roon, geb. circa 1805, ovl. (ongeveer 77 jaar oud) op 18 dec 1882 (ma) te Noordwijk, geen kinderen. 

VIIai.  Arend Haasnoot ook Hazenoot, zn. van Leendert Arendsz Haasnoot (VIw) en Jaapje Willemsd van Beelen, ged. G op 28 sep 1788 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuigen: IJsbrand Pieters Nagtegaal en Neeltje Willems van Beelen), visser, daggelder, ovl. (ongeveer 66 jaar oud) op 4 feb 1855 (zo) te Noordwijk aan Zee, otr. op 11 aug 1809 (vr) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. ongeveer 20 en ongeveer 18 jaar oud) (Schepenbank) op 27 aug 1809 (zo) te Noordwijk aan Zee, kerk.huw. op 27 aug 1809 (zo) te Noordwijk aan Zee met Aaltje Barnhoorn, dr. van Krijn Dirksz Barnhoorn en Aaltje Pieters Zwaan, ged. ND op 24 okt 1790 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Annetje Cornelis de Voois( of de Mooij)), ovl. (ongeveer 74 jaar oud) op 29 nov 1864 (di) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Leendert Haasnoot, geb. op 8 mrt 1810 (do) te Noordwijk aan Zee, ovl. (81 jaar oud) op 6 mrt 1892 (zo) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIap
  2.  Alida Haasnoot, geb. op 27 aug 1812 (do) te Noordwijk aan Zee Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 27 augustus 1812 door Crijn Barnhoorn De geboortetijd is niet vermeld. De getuigen zijn: Thomas Mooijekind en Arend Smit
, ged. G op 30 aug 1812 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Marijtje Haasnoot), dienstbode, ovl. (22 jaar oud) op 14 dec 1834 (zo) te Noordwijk aan Zee Akte: 73.
Het overlijden wordt aangeven op 15 december 1834 door: Arend Haasnoot, oud 46 jaar Vader van de overledene, van beroep voerman, en door Cornelis van der Luijt oud 51 jaar van beroep zeilmaker
  3.  Krijn Haasnoot, geb. op 9 jun 1815 (vr) te Noordwijk, ovl. (34 jaar oud) op 8 aug 1849 (wo) te Zandvoort, volgt VIIIaq
  4.  Jaapje Haasnoot, geb. op 5 feb 1818 (do) Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 7 februari 1818 door de vader. De geboortetijd is 04.30 uur. De getuigen zijn: Hendrik Rietmeijer, oud 22 jaar van beroep zeeman, en Arie van der Niet, oud 31 jaar van beroep zeeman
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 30 jun 1822 (zo) Aktenr: niet vermeld.
Het overlijden wordt aangeven op 1 juli 1822 door: Arend Haasnoot oud 34 jaar vader van de overledene, en door Ary van Roon oud 46 jaar
te Noordwijk aan Zee. 
  5.  Dirk Haasnoot, geb. op 15 nov 1820 (wo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (85 jaar oud) op 27 sep 1906 (do) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIar
  6.  Jacob Haasnoot, geb. op 21 jan 1823 (di) Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 januari 1823 door de vader. De geboortetijd is 07.00 uur. De getuigen zijn: Cornelis Plug, oud 32 jaar, en Zacharias de Jong oud 25 jaar, beide Koopman van beroep
te Noordwijk aan Zee, ged. op 16 feb 1823 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. op 19 nov 1839 (di) Akte: 57.
Het overlijden wordt aangeven op 19 november 1839 door: Krijn Haasnoot oud 24 jaar, broer van de overledene, en door Arie Onderwater oud 27 jaar van beroep Arbeider
te Noordwijk aan Zee. 
  7.  Willem Haasnoot, geb. op 7 okt 1825 (vr) te Noordwijk aan Zee, ovl. (84 jaar oud) op 3 dec 1909 (vr) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIas
  8.  Gerritje Haasnoot, geb. op 1 sep 1828 (ma) Akte: 83.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 september 1828 door Jacoba van der Sluis, oud 31 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De namen van de getuigen zijn niet leesbaar
te Noordwijk aan Zee, ged. op 21 sep 1828 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Dirk Noordduin), ovl. op 11 aug 1849 (za) Akte: 135.
Het overlijden wordt aangeven op 11 augustus 1849 door: Arend Haasnoot oud 61 jaar, vader van de overledene, van beroep visser en door Hendrik van der Ven oud 54 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk aan Zee. 
  9.  Pieter Haasnoot, geb. op 27 sep 1831 (di) te Noordwijk, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1 okt 1862 (wo), volgt VIIIat

VIIaj.  Krijn Haasnoot, zn. van Klaas Krijnsz Haasnoot (VIab) (zeeman, koopvaardijkapitein, weeshuisregent) en Johanna Jacobsd Remmelswaal (winkelierster), geb. op 4 apr 1799 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 7 apr 1799 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Leentje Haasnoot), zeeman, sluiswachter, ovl. (47 jaar oud) op 7 jul 1846 (di) te Katwijk aangevers zijn: Cornelis Verdoes 23 jaar broodbakker en Thomas Verloop 42 jaar timmerman. De eerste schonzoon en de tweede bekende van de overledene, tr. (resp. 20 en 19 jaar oud) op 24 dec 1819 (vr) te Katwijk met Mijntje Dubbeldam, dr. van Klaas Dubbeldam (opzichter van Rijnlands werken) en Neeltje van Pijlen, geb. op 20 jun 1800 (vr) te Nieuwkoop, ged. op 22 jun 1800 (zo) te Nieuwkoop, zonder beroep, ovl. (69 jaar oud) op 5 jul 1869 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 30 mei 1820 (di) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 9 dec 1885 (wo) te Katwijk aan de Rijn, volgt VIIIau
  2.  Neeltje Krijnsd Haasnoot, geb. op 8 mei 1822 (wo) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 27 apr 1899 (do) te Katwijk, volgt VIIIav
  3.  Johanna Haasnoot, geb. op 19 apr 1824 (ma) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 26 feb 1892 (vr) te Katwijk, volgt VIIIaw
  4.  Arij Haasnoot, geb. op 8 mei 1826 (ma) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 25 nov 1895 (ma) te Katwijk, volgt VIIIax
  5.  Maria Haasnoot, geb. op 13 jan 1828 (zo) te Katwijk, ovl. (61 jaar oud) op 22 nov 1889 (vr) te Katwijk, volgt VIIIay
  6.  Alida Haasnoot, geb. op 5 dec 1829 (za) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 23 jul 1896 (do) te Katwijk, volgt VIIIaz
  7.  Arendje Haasnoot, geb. op 7 feb 1831 (ma) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 8 mei 1906 (di) te Katwijk, volgt VIIIba
  8.  Jacob Haasnoot, geb. op 31 jul 1832 (di) te Katwijk, ovl. (61 jaar oud) op 27 mrt 1894 (di) te Katwijk, volgt VIIIbb
  9.  Meijntje Haasnoot, geb. op 8 jul 1834 (di) te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 9 juli 1834 door de vader. De geboortetijd is 22.00 uur. De getuigen zijn: Klaas Haasnoot, oud 60 jaar van beroep rentenier en Gerrit Remmelswaal, oud 55 jaar van beroep veldwachter, ovl. (33 dagen oud) op 10 aug 1834 (zo) te Katwijk aangevers zin: Krijn Haasnoot 35 jaar sluismeester en Klaas Haasnoot 61 jaar. de eerste vader en de tweede grootvader
  10.  Meijntje Haasnoot, geb. op 13 feb 1836 (za) te Katwijk, ovl. (52 jaar oud) op 24 feb 1888 (vr) te Katwijk, volgt VIIIbc
  11.  Bastiana Haasnoot, geb. op 15 jul 1837 (za) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 8 dec 1909 (wo) te Katwijk, volgt VIIIbd
  12.  Krijn Haasnoot, geb. op 23 mrt 1839 (za) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 13 mei 1890 (di), volgt VIIIbe
  13.  Maartje Haasnoot, geb. op 1 okt 1843 (zo) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 25 jan 1912 (do) te Katwijk, volgt VIIIbfVIIak.  Nicolaas Klaasz Haasnoot, zn. van Klaas Krijnsz Haasnoot (VIab) (zeeman, koopvaardijkapitein, weeshuisregent) en Johanna Jacobsd Remmelswaal (winkelierster), geb. op 27 apr 1809 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 30 apr 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Feijtje Remmelswaal), koopman, reder Stichter van de Gereformeerde Kerk te Katwijk aan Zee, ovl. (58 jaar oud) op 25 jan 1868 (za) te Katwijk aangevers zijn: Leendert Parlevliet 39 jaar schipper en Arie Guijt 39 jaar voerman. Beide schoonzoons van de overledene, tr. (resp. 22 en 18 jaar oud) op 9 okt 1831 (zo) te Katwijk met Dirkje van Duijvenbode, dr. van Teunis Gijsbertsz van Duijvenbode (koopvaardijkapitein, reder, rentenier) en Leuntje Groen, geb. op 21 apr 1813 (wo) (20 apr 1813 (di)) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 2 jul 1881 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Johanna Haasnoot, geb. op 4 aug 1832 (za) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 29 dec 1871 (vr) te Katwijk. 
  2.  Leuntje Haasnoot, geb. op 5 nov 1833 (di) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 15 jul 1889 (ma) te Katwijk, volgt VIIIbg
  3.  Maria Haasnoot, geb. op 22 apr 1835 (wo) te Katwijk, ovl. (36 jaar oud) op 28 nov 1871 (di) te Katwijk, volgt VIIIbh
  4.  Teunisje Haasnoot, geb. op 24 nov 1836 (do) te Katwijk, ovl. (57 jaar oud) op 22 dec 1893 (vr) te Ulrum, volgt VIIIbi
  5.  Jacoba Haasnoot, geb. op 19 nov 1838 (ma) te Katwijk, ovl. (6 jaar oud) op 20 feb 1845 (do) te Katwijk. 
  6.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 6 jul 1840 (ma) te Katwijk. 
  7.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 18 jan 1842 (di) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 11 aug 1904 (do) te Katwijk aan Zee, volgt VIIIbj
  8.  Dirk Haasnoot, geb. op 4 feb 1844 (zo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 10 mrt 1845 (ma) te Katwijk. 
  9.  Dirk Haasnoot, geb. op 21 dec 1845 (zo) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 3 apr 1913 (do) te Katwijk aan Zee, volgt VIIIbk
  10.  Jacoba (Coba) Haasnoot, geb. op 6 sep 1847 (ma) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 30 nov 1935 (za) te Katwijk, volgt VIIIbl
  11.  Pieter Haasnoot, geb. op 20 jul 1849 (vr) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 4 mei 1925 (ma) te 's-Gravenhage, volgt VIIIbm
  12.  Krijntje Haasnoot, geb. op 28 mei 1851 (wo) te Katwijk, ovl. (34 jaar oud) op 3 jan 1886 (zo) te Katwijk, volgt VIIIbn
  13.  Leuntje Haasnoot, geb. op 10 nov 1853 (do) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 3 mrt 1936 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt VIIIboVIIal.  Jacoba Haasnoot, dr. van Klaas Krijnsz Haasnoot (VIab) (zeeman, koopvaardijkapitein, weeshuisregent) en Johanna Jacobsd Remmelswaal (winkelierster), geb. op 8 aug 1819 (zo) te Katwijk, ovl. (46 jaar oud) op 24 aug 1865 (do) te Katwijk aangevers zijn: Hendrik Bernardus van Rijn 49 jaar geneeskundige en Willem van der Vlies 31 jaar gemeenteklerk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 1 apr 1841 (do) te Katwijk met Floris Jacobsz Parlevliet, zn. van Jacob Florisz Parlevliet (koopvaardijkapitein) en Aaltje Florisd Plokker (naaister), geb. op 1 mrt 1818 (zo) te Katwijk, koopvaardijkapitein, reder, gemeenteraadslid Katwijk 1857-1873, ovl. (72 jaar oud) op 16 jul 1890 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 17 kinderen: 
  1.  Jacob Parlevliet, geb. op 18 feb 1843 (za) te Katwijk. 
  2.  Alida Parlevliet, geb. op 16 okt 1844 (wo) te Katwijk. 
  3.  Krijn Parlevliet, geb. op 4 sep 1846 (vr) te Katwijk. 
  4.  Klaas Parlevliet, geb. op 19 mrt 1849 (ma) te Katwijk, kuiper, ovl. (67 jaar oud) op 13 okt 1916 (vr) te Katwijk, tr. (beiden 26 jaar oud) op 2 mrt 1876 (do) te Katwijk met zijn nicht Johanna Kruijt, dr. van Dirk Kruijt (kaptien ter koopvaardij) en Aagje Parlevliet, geb. op 19 jan 1850 (za) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 11 apr 1921 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  5.  Johannes Parlevliet, geb. op 1 feb 1852 (zo) te Katwijk, ovl. (2 dagen oud) op 3 feb 1852 (di) te Katwijk. 
  6.  Johanna Parlevliet, geb. op 22 dec 1852 (wo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 7 apr 1853 (do) te Katwijk. 
  7.  Johannes Parlevliet, geb. op 27 apr 1854 (do) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 20 aug 1855 (ma) te Katwijk. 
  8.  Alida Parlevliet, geb. op 30 nov 1841 (di) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 27 aug 1842 (za) te Katwijk. 
  9.  Jacob Parlevliet, geb. op 18 feb 1843 (za) te Katwijk, koopman en reder, ovl. (67 jaar oud) op 22 mrt 1910 (di) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) op 24 jan 1867 (do) te Katwijk met zijn achternicht Meijntje Verloop, dr. van Arie Verloop (timmerman, aannemer) en Neeltje Krijnsd Haasnoot (VIIIav), geb. op 10 sep 1847 (vr) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 2 apr 1926 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  10.  Alida Parlevliet, geb. op 16 okt 1844 (wo) te Katwijk, tr. (beiden 26 jaar oud) op 22 mei 1871 (ma) te Katwijk met Pieter van Duijvenbode, zn. van Jan Huigsz van Duijvenbode (zeeman) en Ariaantje Teunisd van der Boon (visverkoopster), geb. op 6 apr 1845 (zo) te Katwijk, zeevarende, ovl. (51 jaar oud) op 15 mrt 1897 (ma) te Rotterdam. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  11.  Krijn Parlevliet, geb. op 4 sep 1846 (vr) te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 12 aug 1888 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  12.  Nn Parlevliet, geb. op 8 feb 1851 (za) te Katwijk (doodgeb.). 
  13.  Johannes Parlevliet, geb. op 1 feb 1852 (zo) te Katwijk, ovl. (2 dagen oud) op 3 feb 1852 (di) te Katwijk. 
  14.  Johanna Parlevliet, geb. op 22 dec 1852 (wo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 7 apr 1853 (do) te Katwijk. 
  15.  Johannes Parlevliet, geb. op 27 apr 1854 (do) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 20 aug 1855 (ma) te Katwijk. 
  16.  Johannes Parlevliet, geb. op 11 mrt 1858 (do) te Katwijk, ovl. (één week oud) op 18 mrt 1858 (do) te Katwijk. 
  17.  Nn Parlevliet, geb. op 20 jan 1861 (zo) te Katwijk (doodgeb.). 
 
Krijn Parlevliet.
Krijn verblijft van 3 januari tot 29 mei 1879 in Vlaardingen.
 

VIIam.  Leijbetje (Lijsbeth) Pietersd Haasnoot, dr. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 9 feb 1808 (di) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 14 feb 1808 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Simond van Duijkeren), ovl. (37 jaar oud) op 15 dec 1845 (ma) te Noordwijk, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op 15 apr 1832 (zo) te Katwijk met Gijsbert van Duijne (van Duijn), zn. van Gijsbert Jacobse van Duijne en Jannetje Jansd Taal, geb. op 10 aug 1804 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. op 12 aug 1804 (zo) te Katwijk aan Zee, voerman, ovl. (79 jaar oud) op 4 feb 1884 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Gijsbert van Duijn, geb. op 3 mrt 1835 (di) te Katwijk, ovl. (21 jaar oud) op 26 feb 1857 (do) te Katwijk. 
  2.  Neeltje van Duijn, geb. op 22 feb 1837 (wo) te Katwijk, ovl. (56 jaar oud) op 19 aug 1893 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Jannetje van Duijn, geb. op 6 mrt 1838 (di) te Katwijk, ovl. (50 jaar oud) op 14 nov 1888 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Gijsbert van Duijn, geb. op 31 mei 1839 (vr) te Katwijk, landbouwer, ovl. (75 jaar oud) op 27 jun 1914 (za) te Katwijk, tr. (resp. 29 en 26 jaar oud) op 22 jul 1868 (wo) te Katwijk met Elisabeth Vooijs, dr. van Gerrit Vooijs (timmerman) en Johanna Slootweg, geb. op 26 jun 1842 (zo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 21 jan 1916 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Pietje van Duijn, geb. op 17 jun 1840 (wo) te Katwijk, ovl. (7 weken oud) op 8 aug 1840 (za) te Katwijk. 
  6.  Maarten van Duijn, geb. op 25 jul 1841 (zo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 10 nov 1841 (wo) te Katwijk. 
  7.  Pietje van Duijn, geb. op 31 jan 1843 (di) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 5 feb 1909 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) op 22 jun 1871 (do) te Katwijk met Cornelis Wassenaar, zn. van Cornelis Wassenaar (arbeider) en Maria Herweijn, geb. op 3 mei 1842 (di) te Katwijk, landbouwer, ovl. (70 jaar oud) op 5 mei 1912 (zo) te Katwijk [[akte 46. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  8.  Leuntje van Duijn, geb. op 5 sep 1844 (do) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 14 jan 1922 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Cornelis Wassenaar.
wethouder.
 
  Gijsbert van Duijne (van Duijn), zn. van Gijsbert Jacobse van Duijne en Jannetje Jansd Taal, tr. (resp. 41 en 43 jaar oud) (2) op 18 jun 1846 (do) te Noordwijk met Jannetje van der Wiel, dr. van Jacob Arisz van der Wiel en Trijntje Jacobs Kaak, geb. op 11 dec 1802 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Gijsbert van Duijne (van Duijn), tr. (resp. 56 en 51 jaar oud) (3) op 4 okt 1860 (do) te Katwijk met Aaltje de Reus, dr. van Gijsbert Aldertsz de Reus en Cornelisje Pieters de Vreugd, geb. op 16 mei 1809 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 21 mei 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuigen: Aldert Varkevisser en Leuntje de Vreugd), ovl. (80 jaar oud) op 3 apr 1890 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIan.  Krijn Pietersz Haasnoot, zn. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 2 okt 1809 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 8 okt 1809 (zo) Getuige: Klaas Haasnoot, Johanna Remmerswaal te Katwijk aan Zee, koopvaardijkapitein, regent van het gasthuis 1862-1879, gemeenteraadslid 1867-1873, ovl. (69 jaar oud) op 6 mrt 1879 (do) te Katwijk, tr. (resp. 23 en ongeveer 19 jaar oud) op 28 apr 1833 (zo) te Katwijk met Johanna (Jannetje) Jansd Kruijt, dr. van Jan Kruijt (broodbakker, regent van het gasthuis van 1828-1838 en 1843-1852) en Leuntje Verdoes, ged. op 2 okt 1813 (za) te Noordwijk, ovl. (ongeveer 85 jaar oud) op 2 sep 1899 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Pieter Krijnsz Haasnoot, geb. op 24 mrt 1836 (do) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 13 sep 1887 (di) te Katwijk, volgt VIIIbp
  2.  Jan Krijnsz Haasnoot, geb. op 24 sep 1844 (di) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 29 jan 1884 (di), volgt VIIIbq
  3.  Neeltje Haasnoot, geb. op 17 jun 1848 (za) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 13 mei 1924 (di) te Leiden, volgt VIIIbrVIIao.  Klaas Pietersz Haasnoot, zn. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 16 jan 1812 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 26 jan 1812 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jaapje Sijmonsdr van Duijkeren), koopvaardijkapitein, ovl. (66 jaar oud) op 5 apr 1878 (vr) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op 8 nov 1835 (zo) te Katwijk met Dirkje Kruijt, dr. van Jan Kruijt (broodbakker, regent van het gasthuis van 1828-1838 en 1843-1852) en Leuntje Verdoes, geb. op 20 mrt 1815 (ma) te Noordwijk, ovl. (38 jaar oud) op 31 mrt 1853 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Neeltje Haasnoot, geb. op 24 aug 1838 (vr) te Katwijk, ovl. (44 jaar oud) op 6 jan 1883 (za) te Katwijk, volgt VIIIbs
  2.  Leuntje Haasnoot, geb. op 12 jul 1840 (zo) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 27 apr 1903 (ma) te Hillegersberg, volgt VIIIbt
  3.  Petronella (Pietje) Haasnoot, geb. op 1 okt 1843 (zo) te Katwijk, ovl. (53 jaar oud) op 27 apr 1897 (di) te Katwijk, volgt VIIIbu
  4.  Maarten Haasnoot, geb. op 16 jul 1846 (do) te Katwijk. 
  5.  Johanna Haasnoot, geb. op 29 nov 1847 (ma) te Katwijk, volgt VIIIbv
  6.  Lijdia Haasnoot, geb. op 21 mrt 1850 (do) te Katwijk, ovl. (70 jaar oud) op 3 jan 1921 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 34 en 48 jaar oud) op 20 jun 1884 (vr) te Katwijk met haar achterneef Dirk van der Plas, zn. van Buisert van der Plas (kapitein ter Koopvaardij) en Trijntje Verdoes, geb. op 28 aug 1835 (vr) te Katwijk, koopvaardijkapitein, ovl. (71 jaar oud) op 15 sep 1906 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Dirkje Haasnoot, geb. op 14 jan 1852 (wo) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 29 mrt 1919 (za) te Leiden. 
  8.  Klasina Haasnoot, geb. op 24 mrt 1853 (do) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 17 jul 1853 (zo) te Katwijk. 
  Klaas Pietersz Haasnoot, tr. (resp. 50 en 46 jaar oud) (2) op 30 okt 1862 (do) te Katwijk met Niesje Verloop, dr. van Willem Verloop (Koopvaardij kapitein) en Annetje van der Bent, geb. op 27 mrt 1816 (wo) te Katwijk, ovl. (58 jaar oud) op 1 mrt 1875 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Niesje Verloop, dr. van Willem Verloop (Koopvaardij kapitein) en Annetje van der Bent, tr. (resp. 19 en 31 jaar oud) (1) op 13 mrt 1836 (zo) te Katwijk met Jan Dubbeldam, zn. van Klaas Dubbeldam (opzichter van Rijnlands werken) en Neeltje van Pijlen, geb. op 19 dec 1804 (wo) te Katwijk aan de Rijn, ged. ND op 23 dec 1804 (zo) te Katwijk aan de Rijn Marrigje Dubbeldam, timmerman. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Klaas Dubbeldam, geb. op 11 dec 1836 (zo) te Katwijk, bouwkundig opzichter, ovl. (77 jaar oud) op 4 dec 1914 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 41 en 26 jaar oud) op 4 apr 1878 (do) te Katwijk met zijn achternicht Krijntje Verloop, dr. van Arie Verloop (timmerman, aannemer) en Neeltje Krijnsd Haasnoot (VIIIav), geb. op 22 nov 1851 (za) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 13 okt 1940 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  2.  Willem Dubbeldam, geb. op 24 nov 1838 (za) te Katwijk, boekhouder (reder), ovl. (77 jaar oud) op 9 aug 1916 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 16 nov 1865 (do) te Katwijk met Maria Parlevliet, dr. van Jacob Parlevliet (schipper) en Adriana van Duijvenbode, geb. op 23 mei 1842 (ma) te Katwijk, ovl. (98 jaar oud) op 19 jun 1940 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

VIIap.  Marijtje (Maartje) Haasnoot, dr. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 18 nov 1815 (za) Akte: 146
De geboorte aangifte wordt gedaan op 18 november 1815 door Hendrina Rosenboom, oud 65 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Johannes Minee, oud 54 jaar van beroep Kuiper en Pieter van den Burg, oud 30 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk, winkelierster, ovl. (70 jaar oud) op 29 jun 1886 (di) te Katwijk, tr. (resp. 18 en ongeveer 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 12 okt 1834 (zo) Akte: 40.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 31ste augustus en de 7de september 1834. Aanwezig bij het huwelijk zijn: de ouders van bruid en bruidegom. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Jan Verdoes, oud 38 jaar van beroep Broodbakker, oom van de bruidegom, 2, Bastiaan Verdoes, oud 28 jaar van beroep Wagenaar, oom van de bruidegom, 3, Krijn Haasnoot, oud 25 jaar van beroep zeeman, broer van de bruidegom, 4, Gijsbert van Duijn, oud 29 jaar van beroep Wagenaar, schoonbroer van de bruid
te Katwijk met Jacob Kruijt, zn. van Jan Kruijt (broodbakker, regent van het gasthuis van 1828-1838 en 1843-1852) en Leuntje Verdoes, ged. NG op 2 jun 1811 (zo) Getuige: Catharina Schooneveld te Katwijk aan Zee (te Katwijk), broodbakker, winkelier (broodbakker), ovl. (ongeveer 45 jaar oud) op 9 mrt 1857 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Jan Kruijt, geb. op 22 mrt 1838 (do) te Katwijk, zeeman, tr. (beiden 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 11 nov 1863 (wo) te Katwijk met Leijtje Kulk, dr. van Pieter Kulk en Annetje van der Bent, geb. op 3 jun 1838 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  2.  Neeltje Kruijt, geb. op 6 jul 1842 (wo) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 12 dec 1925 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Lijdia Kruijt, geb. op 20 aug 1847 (vr) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 25 sep 1926 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Leuntje Kruijt, geb. op 1 aug 1852 (zo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 30 aug 1923 (do) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 okt 1877 (do) te Katwijk met Abraham Durieux, zn. van Johannes Durieux (landbouwer) en Alida Jacoba Oudshoorn, geb. op 17 jun 1851 (di) te Katwijk, groentehandelaar, ovl. (78 jaar oud) op 9 okt 1929 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  5.  Pieter Kruijt, geb. op 3 jun 1855 (zo) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 30 jul 1855 (ma) te Katwijk. 
  6.  Leuntje Kruijt, geb. op 26 dec 1834 (vr) te Katwijk, ovl. (25 dagen oud) op 20 jan 1835 (di) te Katwijk. 
  7.  Leuntje Kruijt, geb. op 22 dec 1836 (do) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 13 apr 1837 (do) te Katwijk. 
  8.  Neeltje Kruijt, geb. op 10 feb 1840 (ma) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 25 mrt 1840 (wo) te Katwijk. 
  9.  Neeltje Kruijt, geb. op 22 mrt 1841 (ma) te Katwijk, ovl. (12 dagen oud) op 3 apr 1841 (za) te Katwijk. 
  10.  Leuntje Kruijt, geb. op 31 okt 1844 (do) te Katwijk, ovl. (31 dagen oud) op 1 dec 1844 (zo) te Katwijk. 
  11.  Lijtje Kruijt, geb. op 27 dec 1845 (za) te Katwijk, ovl. (19 dagen oud) op 15 jan 1846 (do) te Katwijk. 
  12.  Nn Kruijt, geb. op 30 sep 1850 (ma) te Katwijk (doodgeb.). 
  13.  Pieter Kruijt, geb. op 3 jun 1855 (zo) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 30 jul 1855 (ma) te Katwijk. 

VIIaq.  Neeltje Haasnoot, dr. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 3 jan 1824 (za) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 23 aug 1898 (di) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 13 jul 1849 (vr) te Katwijk [[akte 21 met Pieter Wassenaar, zn. van Cornelis Wassenaar en Grietje Dorrepaal, geb. op 12 okt 1825 (wo) te Katwijk [[akte 132, timmerman, ovl. (74 jaar oud) op 23 jan 1900 (di) te Loosduinen Aangevers zijn: Fopke Olivier 34 jaar, huisvader en Adriaan Zuijddijk 27 jaar verpleger
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Wassenaar, geb. op 24 dec 1851 (wo) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 14 mrt 1852 (zo) te Katwijk. 
  2.  Cornelis Wassenaar, geb. op 15 jul 1854 (za) te Katwijk. 
  3.  Wassenaar, geb. op 10 nov 1849 (za) te Katwijk doodgeboren kind, ovl. op 10 nov 1849 (za) te Katwijk [[akte 414
  4.  Cornelis Wassenaar, geb. op 24 dec 1851 (wo) te Katwijk [[akte 216, ovl. (7 weken oud) op 14 feb 1852 (za) te Katwijk [[akte 21
  5.  Cornelis Wassenaar, geb. op 15 jul 1854 (za) te Katwijk [[akte 113, vleeshouwer, tr. (resp. 55 en 31 jaar oud) op 16 feb 1910 (wo) te Katwijk [[akte 5 met zijn achternicht Maria Wassenaar, dr. van Cornelis Wassenaar (landbouwer) en Pietje van Duijn, geb. op 1 apr 1878 (ma) te Katwijk, ovl. (80 jaar oud) op 20 jan 1959 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Pieter Wassenaar, geb. op 17 nov 1856 (ma) te Katwijk [[akte 185, ovl. (6 weken oud) op 2 jan 1857 (vr) te Katwijk [[akte 2
 
Cornelis Wassenaar.
wedn. Adriana Johanna Essich.
 

VIIar.  Pieter Haasnoot, zn. van Pieter Krijnsz Haasnoot (VIac) (koopvaardijkapitein, reder) en Neeltje Maartensd Vooijs, geb. op 30 nov 1826 (do) te Katwijk, zeilenmaker, reder, ovl. (64 jaar oud) op 6 apr 1891 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) op 27 jul 1848 (do) te Katwijk met Louisa Esther (Louise Esther) Wassenaar, dr. van Cornelis Wassenaar en Grietje Dorrepaal, geb. op 1 mei 1829 (vr) te Katwijk [[akte 55, ovl. (62 jaar oud) op 28 jan 1892 (do) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) [[akte 30
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Neeltje Haasnoot, geb. op 30 aug 1848 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 8 sep 1919 (ma) te Leiden, volgt VIIIbw
  2.  Margaretha Haasnoot, geb. op 15 feb 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 10 jan 1924 (do) te Katwijk, volgt VIIIbx
  3.  Maarten Haasnoot, geb. op 4 nov 1851 (di) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 14 jul 1921 (do) te Katwijk, volgt VIIIby
  4.  Cornelia Haasnoot, geb. op 19 feb 1854 (zo) te Katwijk, ovl. (70 jaar oud) op 8 jan 1925 (do) te Katwijk, volgt VIIIbz
  5.  Pieternella Haasnoot, geb. op 4 sep 1855 (di) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 13 sep 1932 (di) te Katwijk, volgt VIIIca
  6.  Johanna Geertruida Haasnoot, geb. op 20 jan 1858 (wo) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 27 mrt 1936 (vr) te Katwijk, volgt VIIIcb
  7.  Pieter Haasnoot, geb. op 20 jan 1861 (zo) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 24 jun 1939 (za) te Katwijk, volgt VIIIcc
  8.  Louisa Esther Haasnoot, geb. op 14 mei 1863 (do) te Katwijk, ovl. (40 jaar oud) op 30 jul 1903 (do) te Rotterdam, volgt VIIIcd
  9.  Cornelis Haasnoot, geb. op 26 aug 1865 (za) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 10 feb 1917 (za) te Katwijk, volgt VIIIce
  10.  Jan Haasnoot, geb. op 30 dec 1867 (ma) te Katwijk, ovl. (19 jaar oud) op 15 mrt 1887 (di) te Katwijk aan Zee. 
  11.  Jacob Haasnoot, geb. op 2 dec 1871 (za) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 1 feb 1872 (do) te Katwijk. 
  12.  Lijdia Haasnoot, geb. op 2 mrt 1874 (ma) te Katwijk, ovl. (59 jaar oud) op 10 apr 1933 (ma) te Katwijk, volgt VIIIcf

VIIas.  Krijntje Cornelisdr Haasnoot, dr. van Kornelis Krijnsz Haasnoot (VIae) (koopvaardijkapitein) en Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg, ged. NG op 17 jun 1810 (zo) Getuige: Johanna Remmelswaal te Katwijk aan Zee, Naaister, ovl. (hoogstens 49 jaar oud) voor 19 jan 1860 (do), tr. (resp. ongeveer 26 en 24 jaar oud) op 7 mei 1837 (zo) te Katwijk met Jacobus Gijsbertus Pluijmgraaf (Pluijmgraaff), zn. van Leendert Pluijmgraaf (boekhouder, winkelier) en Pietertje Ouwehand, geb. op 8 okt 1812 (do) te Katwijk, timmerman, ovl. (70 jaar oud) op 14 dec 1882 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Petronella Pluijmgraaf, geb. op 15 nov 1837 (wo) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 22 jun 1917 (vr) te Alkemade. 
  2.  Cornelis Pluijmgraaf, geb. op 22 dec 1838 (za) te Katwijk, ovl. (5 jaar oud) op 14 feb 1844 (wo) te Katwijk. 
  3.  Leendert Pluijmgraaf, geb. op 8 nov 1840 (zo) te Katwijk, ovl. (6 maanden oud) op 31 mei 1841 (ma) te Katwijk. 
  4.  Leendert Pluijmgraaf, geb. op 18 mrt 1842 (vr) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 16 aug 1842 (di) te Katwijk. 
  5.  Josina Pluijmgraaf, geb. op 31 mei 1844 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 8 jun 1845 (zo) te Katwijk. 
  6.  Josina Pluijmgraaf, geb. op 27 feb 1847 (za) te Katwijk. 
  7.  Cornelis Pluijmgraaf, geb. op 26 mrt 1849 (ma) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 19 aug 1849 (zo) te Katwijk. 
  8.  Cornelis Pluijmgraaf, geb. op 12 dec 1850 (do) te Katwijk, ovl. (10 maanden oud) op 27 okt 1851 (ma) te Katwijk. 
  9.  Geertruida Pluijmgraaf, geb. op 20 jan 1853 (do) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 25 sep 1853 (zo) te Katwijk. 
  10.  Leendert Pluijmgraaf, geb. op 8 nov 1860 (do) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 16 jan 1861 (wo) te Katwijk. 
  Jacobus Gijsbertus Pluijmgraaf (Pluijmgraaff), zn. van Leendert Pluijmgraaf (boekhouder, winkelier) en Pietertje Ouwehand, 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIat.  Maria Haasnoot, dr. van Kornelis Krijnsz Haasnoot (VIae) (koopvaardijkapitein) en Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg, geb. op 6 okt 1813 (wo) te Katwijk, Naaister, ovl. (74 jaar oud) op 5 mei 1888 (za) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 8 nov 1835 (zo) Akte: 42.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 30ste augustus en de 6de september 1835. . Aanwezig bij het huwelijk zijn: de moeder van de bruidegom en de moeder van de bruid. De vader van de bruidegom geeft middels een akte, opgesteld d.d. 31 augustus 1835 te Katwijk aan de Rijn, toestemming tot het huwelijk. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Willem van der Plas, oud 28 jaar van beroep Arbeider, Schoonbroer, 2, Gilles Ketting, oud 33 jaar van beroep Broodbakker, Neef van de bruidegom, 3, Klaas Haasnoot, oud 62 jaar zonder beroep, oom van de bruid, 4, Maarten van der Marel, oud 39 jaar van beroep Kastelein, oom van de bruid
te Katwijk met Klaas Ouwehand, zn. van Kornelis Ouwehand (zeeman) en Geertje Vooijs, geb. op 14 aug 1812 (vr) te Katwijk aan Zee, zeeman, koopvaardijkapitein, ovl. (64 jaar oud) op 10 dec 1876 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Ouwehand, geb. op 17 mei 1836 (di) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 7 aug 1836 (zo) te Katwijk. 
  2.  Cornelis Ouwehand, geb. op 5 mrt 1838 (ma) te Katwijk, zeeman, ovl. (48 jaar oud) op 26 jul 1886 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) op 18 aug 1859 (do) te Katwijk met Hilletje Hakker, dr. van Jan Hakker (zeeman) en Helena (Leuntje) Verloop, geb. op 23 okt 1839 (wo) te Katwijk, ovl. (87 jaar oud) op 2 mrt 1927 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  3.  Klaas Ouwehand, geb. op 2 jan 1842 (zo) te Katwijk, ovl. (7 maanden oud) op 10 aug 1842 (wo) te Katwijk. 
  4.  Nn Ouwehand, geb. op 21 aug 1843 (ma) te Katwijk (doodgeb.). 
  5.  Nn Ouwehand, geb. op 17 jan 1845 (vr) te Katwijk (doodgeb.). 
  6.  Klaas Ouwehand, geb. op 22 jul 1852 (do) te Amsterdam, ovl. (18 dagen oud) op 9 aug 1852 (ma) te Katwijk. 

VIIau.  Jannetje (Jansje) Haasnoot, dr. van Kornelis Krijnsz Haasnoot (VIae) (koopvaardijkapitein) en Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg, geb. op 24 feb 1818 (di) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 15 mrt 1901 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 26 jaar oud) (1) op 10 jun 1840 (wo) te Katwijk met Arij Klok, zn. van Arij Klok (zeeman) en Arendje Zwanenburg, geb. op 1 okt 1813 (vr) te Katwijk, zeeman, stuurman, ovl. (44 jaar oud) op 26 mei 1858 (wo) Overleden op de Atlantische Oceaan, stuurman van het schip "Herwijnen en Zijne", op ongeveer 4 mijlen afstand van Kaap Rocca uit de mast gevallen van de marszeilen ra op het dek en 2 uur daarna overleden, begr. op 1 jun 1858 (di) te Lissabon [Portugal]. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Cornelis Klok, geb. op 1 apr 1841 (do) te Katwijk, zeeman, ovl. (26 jaar oud) op 11 jul 1867 (do) In de haven van Banana Congorivier aan de zuid-westkust van Afrika als matroos aan boord van het Brikschip "President Lincoln"
  2.  Josina Klok, geb. op 25 aug 1843 (vr) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 1 jan 1899 (zo) te Loosduinen, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 28 sep 1871 (do) te Katwijk met Abram van Vianen, geb. op 9 dec 1848 (za) te Katwijk, koopman, ovl. (81 jaar oud) op 17 feb 1930 (ma) te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Klok, geb. op 21 jul 1846 (di) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 2 okt 1846 (vr) te Katwijk. 
  4.  Arendje Klok, geb. op 5 nov 1848 (zo) te Katwijk, ovl. (7 weken oud) op 30 dec 1848 (za) te Katwijk. 
  5.  Arie Klok, geb. op 18 jul 1850 (do) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 13 okt 1850 (zo) te Amsterdam. 
  6.  Arie Klok, geb. op 29 jul 1851 (di) te Katwijk, zeevarende, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 6 aug 1874 (do) te Katwijk met Mijtje (Marijtje) Molenaar, dr. van Maarten Molenaar (visser) en Grietje van Duijvenvoorde, geb. op 23 apr 1849 (ma) te Katwijk, ovl. (91 jaar oud) op 30 okt 1940 (wo) [Oegstgeest akte 102, Katwijk akte 146] te Oegstgeest. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  7.  Hubrecht Klok, geb. op 10 nov 1853 (do) te Katwijk, stuurman, ovl. (52 jaar oud) op 24 jun 1906 (zo) te Katwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) op 28 dec 1876 (do) te Katwijk met Leuntje Aandewiel, dr. van Job Aandewiel (arbeider, sluiswachter) en Johanna de Best (Naaister), geb. op 12 nov 1853 (za) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 8 mei 1919 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk een zoon. 
  8.  Jansje Klok, geb. op 19 mei 1855 (za) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 17 jul 1855 (di) te Katwijk. 
  9.  Jacob Klok, geb. op 8 nov 1856 (za) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 20 jan 1857 (di) te Katwijk. 
  10.  Jannetje Klok, geb. op 18 mrt 1858 (do) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 13 apr 1934 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) op 22 dec 1881 (do) te Katwijk, (gesch. op 31 mei 1889 (vr) te Amsterdam) met Dirk Vooijs, zn. van Dirk Vooijs (voerman) en Nelletje Zwitser (naaister), geb. op 18 feb 1856 (ma) te Katwijk, arbeider. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 33 en 35 jaar oud) (2) op 26 jan 1892 (di) te Katwijk met Jacob Holmedaal, zn. van Thijs Holmendaal (visser) en Marijtje Schaap, geb. op 27 okt 1856 (ma) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 22 feb 1940 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jannetje (Jansje) Haasnoot, tr. (resp. 43 en 44 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 21 mrt 1861 (do) te Katwijk met Cornelis de Jong, zn. van Cornelis Jansz de Jong (zeeman) en Josijntje Corrnelisdr van der Plas (vissnijdster) (zie VIIs). 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Alida Klazina de Jong, geb. op 12 dec 1861 (do) te Katwijk, ovl. (17 dagen oud) op 29 dec 1861 (zo) te Katwijk. 
  Cornelis de Jong, zn. van Cornelis Jansz de Jong (zeeman) en Josijntje Corrnelisdr van der Plas (vissnijdster), tr. (1) met zijn achternicht Pieternelletje de Jong, dr. van Jan de Jong (visverkoper) (zie VIIs). 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Elisabeth de Jong, geb. op 23 jan 1838 (di) te Katwijk, ovl. (3 jaar oud) op 16 sep 1841 (do) te Katwijk. 
  2.  Josina de Jong, geb. op 23 jan 1838 (di) te Katwijk, ovl. (6 maanden oud) op 10 aug 1838 (vr) te Katwijk. 
  3.  Josina de Jong, geb. op 31 mrt 1839 (zo) te Katwijk, tr. (beiden 22 jaar oud) op 17 okt 1861 (do) te Katwijk [[akte 44 met Cornelis Hus, zn. van Arie Hus (schoenmakersknecht), geb. op 2 feb 1839 (za) te Katwijk, arbeider. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  4.  Elisabet de Jong, geb. op 23 jan 1841 (za) te Katwijk. 
  5.  Lijtje de Jong, geb. op 22 feb 1842 (di) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Cornelis de Jong, geb. op 25 mrt 1844 (ma) te Katwijk, ovl. (7 jaar oud) op 2 sep 1851 (di) te Katwijk. 
  7.  Jan de Jong, geb. op 11 sep 1845 (do) te Katwijk, timmerman, ovl. (73 jaar oud) op 22 jan 1919 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 35 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 aug 1881 (do) te Katwijk met Mijtje (Marijtje) Molenaar, dr. van Maarten Molenaar (visser) en Grietje van Duijvenvoorde. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.  Cornelia de Jong, geb. op 21 nov 1847 (zo) te Katwijk. 
  9.  Pietje de Jong, geb. op 22 sep 1849 (za) te Katwijk, ovl. (10 maanden oud) op 19 aug 1850 (ma) te Katwijk. 
  10.  Pietje de Jong, geb. op 1 okt 1850 (di) te Katwijk, ovl. (4 jaar oud) op 17 mrt 1855 (za) te Katwijk. 
  11.  Jannetje de Jong, geb. op 1 dec 1852 (wo) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 4 aug 1855 (za) te Katwijk. 
  12.  Doodgeb. kind de Jong, geb. op 10 feb 1854 (vr) [akte 15] te Katwijk. 
  13.  Pieternelletje de Jong, geb. op 31 mrt 1855 (za) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 8 jul 1855 (zo) te Katwijk. 
  Cornelis de Jong, tr. (2) met Klaasje Engelenberg (zie VIIs). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Klaasje de Jong, geb. op 13 jan 1858 (wo) te Katwijk, ovl. (3 jaar oud) op 28 nov 1861 (do) te Katwijk. 
  2.  Alida de Jong, geb. op 6 mrt 1859 (zo) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 28 mei 1861 (di) te Katwijk. 
  3.  Doodgeb. kind de Jong, geb. op 2 feb 1860 (do) [akte 32] te Katwijk. 

VIIav.  Josina Haasnoot, dr. van Kornelis Krijnsz Haasnoot (VIae) (koopvaardijkapitein) en Jozijntje (Josina) Huijbertsd Zwanenburg, geb. op 16 feb 1828 (za) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 23 dec 1906 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) op 14 jul 1848 (vr) te Katwijk met Jan Souverijn, zn. van Jan Suverijn (pannenwerker) en Marijtje Haasbroek, geb. op 17 nov 1823 (ma) te Katwijk, metselaar, zeeman, ovl. (58 jaar oud) op 1 feb 1882 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Maartje Souverijn, geb. op 8 jan 1849 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (1) op 25 jun 1874 (do) te Katwijk met Maarten van der Jagt, zn. van Bartholomeus van der Jagt (binnenschipper) en Aalbertje Moens, geb. op 7 aug 1846 (vr) te Katwijk, touwslager, ovl. (31 jaar oud) op 8 nov 1877 (do) te De Bilt. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (resp. 33 en 40 jaar oud) (2) op 13 jun 1882 (di) te Katwijk met Jan Kralt, zn. van Aldert Kralt (dagloner) en Saartje Bouwman (werkster), geb. op 5 mei 1842 (do) te Rijnsburg, arbeider, ovl. (52 jaar oud) op 8 aug 1894 (wo) te Rijnsburg. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 26 en één dag oud) (3) op 10 dec 1875 (vr) te Rijnsburg met Ruth van Voorbergen, zn. van Gijsbert van Voorbergen en Maartje Zwetselaar, geb. op 10 dec 1875 (vr) te Zuilen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Cornelis Souverijn, geb. op 25 mei 1850 (za) te Katwijk, zeevarende, ovl. (27 jaar oud) op 24 mrt 1878 (zo) te Katwijk, tr. (beiden 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 25 mrt 1875 (do) te Katwijk met Elisabeth Aandewiel, dr. van Job Aandewiel (arbeider, sluiswachter) en Johanna de Best (Naaister), geb. op 20 mrt 1851 (do) te Katwijk, ovl. (24 jaar oud) op 11 sep 1875 (za) te Katwijk In het kraambed. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (2) op 21 dec 1876 (do) te Katwijk met Lijtje van Velzen, dr. van Arij van Velzen (zeeman) en Trijntje Messemaker, geb. op 16 apr 1853 (za) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 18 dec 1932 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Jan Souverijn, geb. op 21 jan 1852 (wo) te Katwijk, binnenschipper, ovl. (79 jaar oud) op 10 okt 1931 (za) te Katwijk, tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) op 13 jun 1882 (di) te Katwijk met Maartje van Duijvenbode, dr. van Pieter van Duijvenbode (arbeider) en Krijntje Schipper, geb. op 17 jul 1858 (za) te Katwijk, ovl. (59 jaar oud) op 26 nov 1917 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Josina Souverijn, geb. op 15 jul 1856 (di) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 7 dec 1934 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 27 jaar oud) op 11 dec 1879 (do) te Katwijk met Reijn Dorrepaal, zn. van Frederik Dorrepaal (schippersknecht) en Maria Varkevisser (naaister), geb. op 27 mrt 1852 (za) te Katwijk, schippersknecht, ovl. (47 jaar oud) op 8 nov 1899 (wo) te Voorschoten. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Neeltje Souverijn, geb. op 9 jan 1859 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (88 jaar oud) op 7 okt 1947 (di) te Oegstgeest wonende te Leiden, tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10 aug 1883 (vr) te Warmond met Hermanus Schrier, zn. van Dirk Schrier en Cietje Prosman, geb. op 3 nov 1849 (za) te Warmond, arbeider, ovl. (40 jaar oud) op 2 jun 1890 (ma) te Warmond. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Zwaan Souverijn, geb. op 31 aug 1860 (vr) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 10 nov 1860 (za) te Katwijk. 
  7.  Krijntje Souverijn, geb. op 16 mrt 1862 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (79 jaar oud) op 12 dec 1941 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 29 en 30 jaar oud) op 17 dec 1891 (do) te Katwijk met Paulus Johannes Minnee, zn. van Jan Minnee (kalkwerker) en Johanna Kleermans, geb. op 24 apr 1861 (wo) te Norg, schipper, later mandemaker, ovl. (65 jaar oud) op 20 nov 1926 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Dirk Souverijn, geb. op 23 apr 1863 (do) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 10 aug 1863 (ma) te Katwijk. 
  9.  Dirk Souverijn, geb. op 30 jul 1865 (zo) te Katwijk, ovl. (5 weken oud) op 3 sep 1865 (zo) te Katwijk. 
  10.  Dirkje Souverijn, geb. op 18 sep 1866 (di) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 1 dec 1866 (za) te Katwijk. 
  11.  Dirkje Souverijn, geb. op 6 mrt 1869 (za) te Katwijk, Naaister, ovl. (40 jaar oud) op 25 apr 1909 (zo) te Katwijk. 

VIIaw.  Krijn Jansz Haasnoot, zn. van Jan Krijnsz Haasnoot (VIaf) (kaptein ter koopvaardij) en Neeltje Vooijs, geb. op 25 aug 1811 (zo) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 1 sep 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: L. Haasnoot), koopvaardijkapitein, ovl. (29 jaar oud) op 6 jun 1841 (zo) Overleden op zijn thuisreis vanuit Bahia als gezagvoerder van het Nederlands Schip "de Zeevaart", otr. op 10 okt 1838 (wo) te Amsterdam, tr. (resp. 27 en 25 jaar oud) op 1 nov 1838 (do) te Amsterdam (getuigen: Johan Diedrich Kuiper winkelier oud 37 jaar, Joannes Temmij broodbaker oud 38 jaar, Theodorus Wilhelmus Niewind schoenmaker oud 40 jaar en Geert Pluimker winkelier oud 38 jaar) met Elisabeth Seven, dr. van Frans Harms Seven en Hinderkje Jacobs (tapster), geb. op 12 feb 1813 (vr) te Oude Pekela. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Neeltje Haasnoot, geb. op 3 dec 1840 (do) te Amsterdam aangever is Frank van den Andel, vroedmeester 43 jaar, getuigen zijn Jan Cornelis Meijboom ambtenaar 49 jaar en Bernard Johannes Nieuwenhuijzen ambtenaar oud 56 jaar
  Elisabeth Seven, dr. van Frans Harms Seven en Hinderkje Jacobs (tapster), tr. (resp. 31 en 24 jaar oud) (2) op 2 mei 1844 (do) te Amsterdam (getuigen: Herman Seven broer van de bruid koopvaardijkapitein oud 33 jaar, Jan Cornelis Meijboom zwager van de bruid ambtenaar oud 52 jaar, Jan Nicolaas Schoeman varkenslagter oud 44 jaar en Reinier ten Broeke winkelier oud 41 jaar) met Gerrit van der Star, zn. van Gerrit van der Star en Johanna van Rossen, geb. op 3 dec 1819 (vr) te Amsterdam, koekbakker. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hendrika van der Star, geb. circa 1851 te Nieuwendam, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 27 jaar oud) op 13 mei 1875 (do) te Amsterdam met Martin Hicke Jürjans, zn. van Willem Arends Jürjans en Sara Maria de Bloom, geb. circa 1848 te Leer [Duitsland], kantoorbediende. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Cornelis van der Star, geb. op 23 aug 1854 (wo) te Amsterdam, opzichter, boekhouder bij rederij Haasnoot, ovl. (82 jaar oud) op 13 feb 1937 (za) te Katwijk, begr. op 17 feb 1937 (wo) te Katwijk aan Zee, tr. met Johanna Geertruida Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar (zie VIIIcb). Uit dit huwelijk 2 dochters. 

VIIax.  Annetje Haasnoot, dr. van Jan Krijnsz Haasnoot (VIaf) (kaptein ter koopvaardij) en Neeltje Vooijs, geb. op 18 sep 1813 (za) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 26 mei 1890 (ma) te Katwijk, tr. (beiden 27 jaar oud) op 25 okt 1840 (zo) [akte: 33] te Katwijk met Bernardus Jacobs Dijk Drent "Dijkdrent', zn. van Jacob Harms Drent (dagloner) en Grietje Harkes, geb. op 17 sep 1813 (vr) [akte 50] te Leens Geboren met de achternaam Drent. Zijn derde voornaam Dijk is door een verschrijving toegevoegd aan zijn achternaam waardoor de familienaam Dijkdrent is ontstaan, stuurman ter koopvaardij, ovl. (39 jaar oud) op 21 apr 1853 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 zonen: 
  1.  Jan Dijkdrent, geb. op 15 jul 1841 (do) te Katwijk, ovl. (13 jaar oud) op 22 mrt 1855 (do) te Den Helder Als Jan Drent
  2.  Jacobus Dijkdrent, geb. op 6 nov 1842 (zo) te Katwijk, zeevarende, Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Krijn Dijkdrent, geb. op 17 jan 1844 (wo) te Katwijk, ovl. (29 jaar oud) op 31 aug 1873 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Bernardus Dijkdrent, geb. op 20 jul 1847 (di) te Katwijk, zeeman, reder, ovl. (68 jaar oud) op 25 jun 1916 (zo) te Katwijk, begr. op 28 jun 1916 (wo) te Katwijk aan Zee, tr. met zijn achternicht Neeltje Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar (zie VIIIbw). Uit dit huwelijk 4 zonen. 
  5.  Leendert Dijkdrent, geb. op 6 feb 1851 (do) te Katwijk, ovl. (27 jaar oud) op 2 jun 1878 (zo) te Katwijk. 
 
Jan Dijkdrent.
Vertrokken naar Den Helder.
 
 
Jacobus Dijkdrent.
Vertrokken naar Rotterdam.
 

Generatie VIII

VIIIa.  Adriaantje Haasnoot, dr. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 2 jul 1812 (do) te Noordwijk aan Zee Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 4 juli 1812 door de vader. De geboortetijd is niet vermeld. De getuigen zijn: Thomas Mooijekind en Willem van der Werf
, ovl. (72 jaar oud) op 21 jan 1885 (wo) te Noordwijk aan Zee Akte: 7.
Het overlijden wordt aangeven op 22 januari 1885 door: Jan Marijnis oud 77 jaar, van beroep arbeider, en door Daniel Linthout, oud 75 jaar van beroep arbeider
, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 7 jul 1837 (vr) te Noordwijk met Adrianus van der Deijl, zn. van Leendert Leenderts van der Deijl (viskoper, reder) en Trijntje Klaasdr van den Oever, geb. op 14 sep 1812 (ma) te Noordwijk, schipper, koopman (schipper), ovl. (50 jaar oud) op 30 dec 1862 (di) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Catharina van der Deijl, geb. op 27 jun 1838 (wo) te Noordwijk, tr. (resp. 19 en 25 jaar oud) op 13 jun 1858 (zo) te Noordwijk met Arie Plug, zn. van Arie Plug (zeeman) en Hilletje Pietersdr van der Zwan, geb. op 1 okt 1832 (ma) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Maartje van der Deijl, geb. op 2 feb 1840 (zo) (4 feb 1840 (di)) te Noordwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) op 23 feb 1863 (ma) te Noordwijk met Dirk van Duijn, zn. van Dirk van Duijn (zeeman, kanonnier) en Helena (Lena) Plug, geb. op 21 apr 1839 (zo) te Noordwijk, visser (zeeman). Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leendert van der Deijl, geb. op 6 feb 1842 (zo) te Noordwijk. 
  4.  Herman van der Deijl, geb. op 19 feb 1844 (ma) te Noordwijk. 
  5.  IJda van der Deijl, geb. op 31 jan 1846 (za) te Noordwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jacoba (Jaapje) van der Deijl, geb. op 29 mrt 1848 (wo) te Noordwijk, ovl. (77 jaar oud) op 2 jul 1925 (do) te Noordwijk, tr. met Jacob Hazenoot, zn. van Dirk Haasnoot (VIIIar) (visser) en Arendje Plug (zie IXcj). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  7.  Adriana van der Deijl, geb. op 11 feb 1851 (di) Akte: 8.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 januari 1851 door Cornelis Hazenoot oud 29 jaar van beroep zeeman, broer van de Moeder. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 00.30 uur. De getuigen zijn: Adrianus Hazenoot, oud 23 jaar van beroep zeeman en Lourens Johannes van Houten, oud 39 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk, ovl. (6 maanden oud) op 2 sep 1851 (di) te Noordwijk. 

VIIIb.  Nicolaas Haasnoot, zn. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 17 nov 1813 (wo) te Noordwijk aan Zee, takelaar, ovl. (57 jaar oud) op 28 apr 1871 (vr) te Rotterdam, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 25 okt 1837 (wo) te Rotterdam met Gerritje van Duijvenbode, dr. van Reijn Arijszoon van Duijvenbode en Gerritje Gijsbertsd de Mol, geb. op 29 mrt 1813 (ma) te Katwijk, ovl. (36 jaar oud) op 25 jun 1849 (ma) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Maartje Haasnoot, geb. op 24 jun 1838 (zo) te Rotterdam, ovl. (20 jaar oud) op 7 jan 1859 (vr) te Rotterdam. 
  2.  Gerritje Haasnoot, geb. op 27 aug 1839 (di) te Rotterdam. 
  3.  Nn (Zoon) Haasnoot, geb. op 6 okt 1840 (di) te Rotterdam (doodgeb.). 
  4.  Harmen Haasnoot, geb. op 17 okt 1841 (zo) te Rotterdam, lichtmatroos Harmen wordt in het algemeen politieblad van 1864, pag. 268 als volgt beschreven: lang 1,43 el, gestalte gewoon, voorhoofd ovaal, haar en wenkbr. blond, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin en aangezicht ovaal, kleur gezond. Laastelijk aan boord van het Nederlands barkschip "Hendrik Ido Ambacht" onder Kapitein L.Bijl. Tegen hem en een aantal andere opvarende is op 2 en 3 april het bevel van gevangenneming uitgesproken inzake desertie van boord gedurende de reis. De officier van justitie te Rotterdam verzoekt opsporing, aanhouding en opzending. Op 10 dec. 1864 is hij hiervoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden
  5.  Gijsje (Gijsberta) Haasnoot, geb. op 14 dec 1843 (do) te Rotterdam, ovl. (48 jaar oud) op 27 dec 1891 (zo) te Rotterdam. 
  6.  Rein Haasnoot, geb. op 13 mrt 1845 (do) te Rotterdam, ovl. (1 jaar oud) op 20 dec 1846 (zo) te Rotterdam. 
  7.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 19 nov 1846 (do) te Rotterdam, ovl. (17 jaar oud) op 8 nov 1864 (di) te Rotterdam. 
  8.  Reintje Haasnoot, geb. op 28 dec 1848 (do) te Rotterdam, ovl. (2 jaar oud) op 16 dec 1851 (di) te Rotterdam. 
  Nicolaas Haasnoot, tr. (resp. 39 en 35 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 30 mrt 1853 (wo) te Rotterdam Akte: 152
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 20ste en 27ste maart 1853.
Bij het huwelijk overlegd het bruidspaar een Koninklijk besluit, waarbij hen vrijstelling is verleend der wettelijke bepaling waarbij het huwelijk tussen zwager en schoonzus is verboden. Tevens verklaren zij te erkennen een kind van hun beide genaamd Jacoba, geboren op 17 januari 1853.
Getuigen bij het huwelijk zijn:
1, Arie van Duijvenbode, oud 47 jaar van beroep nachtwaker, zwager van partijen,
2, Johannes van Hasselt, oud 56 jaar van beroep water- en vuurverkoper,
3, Benjamin Block, oud 52 jaar van beroep nachtwaker,
4, Jan van Dijk, oud 42 jaar van beroep zeeman. Alle getuigen wonende in Rotterdam
met Dirkje van der Niet, dr. van Arie van der Niet (zeeman) en Willempje Barnhoorn (zie VIId). 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jacoba Haasnoot, geb. op 17 jan 1853 (ma) te Rotterdam Erkend bij het huwelijk van haar ouders op 30 maart 1853, ovl. (2 maanden oud) op 15 apr 1853 (vr) te Rotterdam. 
  2.  Wilhelmina Jacoba Haasnoot, geb. op 14 mrt 1855 (wo) te Rotterdam, ovl. (61 jaar oud) op 8 jun 1916 (do) te Rotterdam, volgt IXa
  3.  Cornelis Haasnoot, geb. op 25 apr 1856 (vr) te Rotterdam, ovl. (9 maanden oud) op 29 jan 1857 (do) te Rotterdam. 
  4.  Cornelis Haasnoot, geb. op 4 jan 1858 (ma) te Rotterdam, ovl. (5 maanden oud) op 7 jun 1858 (ma) te Rotterdam. 
  5.  Doodgeb. dochter Haasnoot, geb. op 20 jul 1859 (wo) te Rotterdam. 
  6.  Arie Haasnoot, geb. op 15 aug 1861 (do) te Rotterdam, ovl. (64 jaar oud) op 3 mrt 1926 (wo) te Rotterdam, volgt IXb
  Dirkje van der Niet, dr. van Arie van der Niet (zeeman) en Willempje Barnhoorn, tr. (1) met Cornelis Haasnoot, zn. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIc.  Jaapje Haasnoot, dr. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 13 dec 1817 (za) te Noordwijk, ovl. op 9 aug 1849 (do) Akte: 115.
Het overlijden wordt aangeven op 9 augustus 1849 door: Kornelis Haasnoot oud 27 jaar, broer van de overledene, van beroep zeevarende, en door Laurens Johannes van Houten oud 38 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk, 
 een zoon: 
  1.  Jacobus Haasnoot, geb. op 8 mei 1841 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (56 jaar oud) op 7 jan 1898 (vr) te Noordwijk aan Zee, volgt IXc

VIIId.  Johanna (Jannetje) Haasnoot, dr. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 11 sep 1819 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (65 jaar oud) op 24 mrt 1885 (di) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) (1) op 16 jun 1843 (vr) te Noordwijk met Jan van Beelen, zn. van Jan Willemsz van Beelen (schipper ter haringvangst) en Trijntje Dirks van der Niet, geb. op 7 nov 1822 (do) te Maassluis, zeeman, ovl. (29 jaar oud) op 8 nov 1851 (za) te Noordwijk aan Zee. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan van Beelen, geb. op 25 sep 1843 (ma) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), visser (zeeman), ovl. (70 jaar oud) op 21 jun 1914 (zo) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), tr. met Christina (Chrisje) Haasnoot, dr. van Leendert Haasnoot (VIIIap) (visser) en Maartje Spaan (zie IXce). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  2.  Maartje van Beelen, geb. op 23 apr 1846 (do) te Noordwijk, ovl. (58 jaar oud) op 4 mei 1904 (wo) te Noordwijk aan Zee, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Leentje van Beelen, geb. op 15 sep 1848 (vr) te Noordwijk, ovl. (2 jaar oud) op 5 sep 1851 (vr) te Noordwijk. 
  4.  Willem van Beelen, geb. op 15 jun 1851 (zo) te Noordwijk, ovl. (3 maanden oud) op 25 sep 1851 (do) te Noordwijk. 
  Johanna (Jannetje) Haasnoot, tr. (resp. 34 en 49 jaar oud) (2) op 27 mrt 1854 (ma) te Noordwijk (getuige: Cornelis van der Schalk, oud 48 jaar van beroep reder, zwager van de bruid, Cornelis Bedijn, oud 51 jaar van beroep visser, Leendert van Roon, oud 53 jaar van beroep visser, Adrianus van der Deijl, oud 51 jaar van beroep koopman) met haar achterneef Jan Plug, zn. van Jan Klaaszn Plug (zeeman) en Antje Cornelisdr Plug, geb. op 18 jun 1804 (ma) te Noordwijk, ged. G op 20 jun 1804 (wo) te Noordwijk (getuige: Trijntje Jacobs Waasdorp), visser, nachtwaker, ovl. (80 jaar oud) op 1 feb 1885 (zo) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jan Plug, geb. op 2 jul 1855 (ma) te Noordwijk, ovl. (74 jaar oud) op 10 dec 1929 (di) te Noordwijk, tr. (resp. 24 en ongeveer 26 jaar oud) op 8 jan 1880 (do) te Noordwijk met Catharina Harteveld, dr. van Jacob Harteveld (visser) en Jaapje Plugge, geb. circa 1854 te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  2.  Harmen Plug, geb. op 11 aug 1856 (ma) te Noordwijk, visser, ovl. (62 jaar oud) op 25 mrt 1919 (di) te Noordwijk, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 5 jun 1880 (za) te Noordwijk met Leuntje Plug, geb. op 30 jan 1860 (ma) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Antje Plug, geb. op 29 okt 1857 (do) te Noordwijk, ovl. (81 jaar oud) op 13 mei 1939 (za). 
  4.  Maarten Plug, geb. op 15 dec 1859 (do) te Noordwijk, visser, ovl. (80 jaar oud) op 27 mei 1940 (ma) te Noordwijk, tr. met Koosje Haasnoot, dr. van Willem Haasnoot (VIIIas) (zeeman) en Elizabeth Barnhoorn (zie IXco). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  Jan Plug, zn. van Jan Klaaszn Plug (zeeman) en Antje Cornelisdr Plug, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (1) op 24 okt 1829 (za) te Noordwijk met Maartje Maasdijk, dr. van Dirk Leendertsz Maasdijk (schipper) en Immetje Jansdr van der Plas, geb. op 5 aug 1806 (di) te Noordwijk, ged. op 7 aug 1806 (do) (7 jul 1806) te Noordwijk (te Noordwijk aan Zee), naaister, ovl. (43 jaar oud) op 19 aug 1849 (zo) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Jan Plug, geb. op 2 feb 1830 (di) te Noordwijk, Ger, visser, ovl. (54 jaar oud) op 6 apr 1884 (zo) te Scheveningen, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) op 27 jul 1854 (do) te Noordwijk met Wilhelmina Kaptein, dr. van Cornelis Simonsz Kaptein (zeeman) en Lena (Naatje) Jansdr Barnhoorn, geb. op 9 sep 1832 (zo) te Noordwijk, ovl. (hoogstens 41 jaar oud) voor jun 1874. Uit dit huwelijk 11 kinderen, tr. (resp. 44 en 47 jaar oud) (2) op 18 jun 1874 (do) te Noordwijk met Jacoba van der Plas, dr. van Pieter van der Plas (arbeider, zeeman) en Alida (Aaltje) Cramer, geb. op 22 nov 1826 (wo) te Noordwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Dirk Plug, geb. op 23 mei 1831 (ma) te Noordwijk, ovl. (4 jaar oud) op 13 sep 1835 (zo) te Noordwijk. 
  3.  Antje Plug, geb. op 5 nov 1832 (ma) te Noordwijk, ovl. (73 jaar oud) op 5 aug 1906 (zo) (15 aug 1906 (wo)) te Noordwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 jul 1854 (do) te Noordwijk met Arie Duijndam, zn. van Cornelis Duijndam en Wilhelmina van der Niet, geb. op 28 apr 1833 (zo) te Noordwijk, visser, ovl. (76 jaar oud) op 22 dec 1909 (wo) te Oegstgeest. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  4.  Immetje Plug, geb. op 6 aug 1834 (wo) te Noordwijk, tr. (beiden 20 jaar oud) op 10 aug 1854 (do) te Noordwijk met Jan Passchier, zn. van Jan Passchier (touwslager), geb. op 17 apr 1834 (do) te Noordwijk, leraar Ger. gem. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  5.  Dirkje Plug, geb. op 9 nov 1835 (ma) te Noordwijk, ovl. (64 jaar oud) op 16 apr 1900 (ma) te Scheveningen, tr. (resp. 22 en 25 jaar oud) (1) op 14 nov 1857 (za) te Noordwijk met Pieter van der Wiel, zn. van Ary van der Wiel (stuurman), geb. op 29 aug 1832 (wo) te Noordwijk, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1864 te Noordwijk. Uit dit huwelijk een zoon, tr. (resp. 28 en 29 jaar oud) (2) op 14 apr 1864 (do) te Noordwijk met Johannes van der Niet, zn. van Gijsbert van der Niet (visdroger) en Francina van der Kwaak, geb. op 14 mrt 1835 (za) te Noordwijk, ovl. (37 jaar oud) op 14 jan 1873 (di) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Cornelis Plug, geb. op 7 okt 1837 (za) te Noordwijk, zeeman, ovl. (50 jaar oud) op 21 mrt 1888 (wo) te Noordwijk, tr. met Agatha van der Plas, dr. van Willem Huijgsz van der Plas (arbeider, voerman, landman) en Teunisje Spaanderman (zie VIIe). Uit dit huwelijk een zoon. 
  7.  Leendert Plug, geb. op 4 mrt 1839 (ma) te Noordwijk, ovl. (1 jaar oud) op 29 aug 1840 (za) te Noordwijk. 
  8.  Leendert Plug, geb. op 19 sep 1840 (za) te Noordwijk, zeeman, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) op 7 aug 1862 (do) te Noordwijk met Willempje van der Plas, dr. van Willem Huijgsz van der Plas (arbeider, voerman, landman) en Teunisje Spaanderman, geb. op 14 feb 1842 (ma) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  9.  Dirk Plug, geb. op 8 mrt 1843 (wo) te Noordwijk, ovl. (5 jaar oud) op 24 nov 1848 (vr) te Noordwijk. 
  10.  Maartje Plug, geb. op 3 sep 1844 (di) te Noordwijk, ovl. (80 jaar oud) op 11 dec 1924 (do) te Noordwijk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 26 jul 1866 (do) te Noordwijk met Nicolaas Korbee, zn. van Johannes Jacobus Korbee (bakker, arbeider, landbouwer) en Cornelia (Neeltje) Plug, geb. op 24 mrt 1843 (vr) te Noordwijk, visser, ovl. (77 jaar oud) op 27 okt 1920 (wo) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
  11.  Maarten Plug, geb. op 30 dec 1845 (di) te Noordwijk, ovl. (2 jaar oud) op 29 nov 1848 (wo) te Noordwijk. 
  12.  Harmen Plug, geb. circa 1847 te Noordwijk. 
  13.  Dirk Plug, geb. op 8 aug 1849 (wo) te Noordwijk, ovl. (1 jaar oud) op 27 sep 1850 (vr) te Noordwijk. 

VIIIe.  Maarten Haasnoot, zn. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 27 sep 1824 (ma) te Noordwijk, buitenlands zeevarende, ovl. (ongeveer 28 jaar oud) circa 1853 In 1853 uitgezeilt met het schip LIBRA naar Atjeh, en hoogstwaarschijnlijk het zelfde jaar met dit schip verongelukt, vermist, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 13 apr 1849 (vr) te Noordwijk (getuige: 1, Adrianus van der Deijl, oud 36 jaar van beroep koopman, zwager van de bruidegom
2, Cornelis van Luijk, oud 69 jaar van beroep zeilenmaker,
3, Willem van der Werf, oud 65 jaar van beroep schoenmaker,
4, Lourens Johannes van Houten, oud 38 jaar van beroep veldwachter), (ontb. door vermissing in 1871 te Noordwijk) met Jacoba van der Plas, dr. van Pieter van der Plas (arbeider, zeeman) en Alida (Aaltje) Cramer (zie VIIId). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maria (Maartje) Haasnoot, geb. op 30 okt 1848 (ma) te Noordwijk, ovl. (56 jaar oud) op 11 apr 1905 (di) te Scheveningen, volgt IXd
  2.  Pieter Haasnoot, geb. op 27 jul 1852 (di) te Noordwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 15 mrt 1931 (zo) te Amsterdam, volgt IXe
  Jacoba van der Plas, dr. van Pieter van der Plas (arbeider, zeeman) en Alida (Aaltje) Cramer, tr. (2) met Jan Plug, zn. van Jan Plug (visser, nachtwaker) en Maartje Maasdijk (naaister) (zie VIIId). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIf.  Adrianus (Janus) Haasnoot, zn. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 20 okt 1827 (za) te Noordwijk aan Zee Akte: 96.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 22 oktober 1827 door Jacoba van der Sluis, oud 30 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 18.00 uur. De getuigen zijn: Johannes Cramer, oud 47 jaar van beroep zolenmaker en Teunis Kuijt, oud 53 jaar van beroep voerman
, zeeman, schipper, ovl. (61 jaar oud) op 13 jan 1889 (zo) te Noordwijk aan Zee Akte: 3.
Het overlijden wordt aangeven op 14 januari 1859 door: Krijn van der Meulen oud 34 jaar, van beroep jachtopziener, schoonzoon van de overledene, en door Pieter Hoek oud 27 jaar van beroep visser, schoonzoon van de overledene
, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 4 mei 1853 (wo)
[Akte 10]
te Noordwijk (getuige: 1, Klaas van der Deijl, oud 34 jaar van beroep Koopman, oom van de bruid,
2, Adrianus van der Deijl, oud 40 jaar van beroep Koopman, oom van de bruid,
3, Willem Meeuwenoord, oud 53 jaar van beroep Vislooper,
4, Willem Verloop, oud 40 jaar van beroep timmerman) met Catharina (Trijntje) van der Deijl, dr. van Pieter Leendertsz van der Deijl (viskoper, schippersknecht) en Maartje Kemp, geb. op 13 jun 1829 (za) te Noordwijk, ovl. (75 jaar oud) op 11 jan 1905 (wo) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Maartje Haasnoot, geb. op 23 feb 1853 (wo) te Noordwijk, ovl. (4 maanden oud) op 17 jul 1853 (zo) te Noordwijk. 
  2.  Maartje Haasnoot, geb. op 7 dec 1856 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (83 jaar oud) op 19 jan 1940 (vr) te Noordwijk aan Zee, volgt IXf
  3.  Pietje Haasnoot, geb. op 7 nov 1857 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (54 jaar oud) op 19 dec 1911 (di) te Noordwijk aan Zee. 
  4.  Jacoba Haasnoot, geb. op 10 feb 1859 (do) te Noordwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 16 nov 1937 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt IXg
  5.  Cornelia Haasnoot, geb. op 22 mei 1862 (do) te Noordwijk aan Zee, ovl. (67 jaar oud) op 28 apr 1930 (ma) te Noordwijk aan Zee, volgt IXh
  6.  Adriana Catharina Hazenoot, geb. op 13 okt 1864 (do) te Noordwijk, ovl. (63 jaar oud) op 9 okt 1928 (di) te IJmuiden, volgt IXi
  7.  Maarten Hazenoot, geb. op 17 apr 1867 (wo) te Noordwijk, ovl. (60 jaar oud) op 19 sep 1927 (ma) te Vlaardingen, volgt IXj
  8.  Adriana Haasnoot, geb. op 21 okt 1868 (wo) te Noordwijk, ovl. (9 maanden oud) op 3 aug 1869 (di) te Noordwijk. 
  9.  Jan Hazenoot, geb. op 23 jan 1871 (ma) te Noordwijk aan Zee, ovl. (64 jaar oud) op 25 nov 1935 (ma) te Noordwijk aan Zee, volgt IXkVIIIg.  Cornelis Haasnoot, zn. van Harmen Haasnoot (VIId) (visser) en Maartje Plug (visloopster), geb. op 18 jun 1830 (vr) te Noordwijk, visser, ovl. (71 jaar oud) op 26 aug 1901 (ma) te Rotterdam, tr. (resp. 28 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 19 mei 1859 (do) te Noordwijk (getuige: 1, Klaas van der Deijl, oud 50 jaar van beroep koopman,
2, Adrianus van der Deijl, oud 46 jaar van beroep koopman,
3, Klaas van Beuren, oud 28 jaar van beroep landbouwer,
4, Willem Hendrik Schols, oud 44 jaar van beroep veldwachter) met Alida Admiraal (ook wel Ammeraal), dr. van Pieter Hendriksz Admiraal (koopman) en Jaapje de Jong, geb. op 19 feb 1836 (vr) te Noordwijk, snoepverkoopster, petoleumverkoopster, naaister, ovl. (98 jaar oud) op 14 jan 1935 (ma) te Rotterdam, begr. op 17 jan 1935 (do) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Maria Haasnoot, geb. op 10 feb 1860 (vr) te Noordwijk, ovl. (46 jaar oud) op 29 jan 1907 (di) te Rotterdam, volgt IXl
  2.  Pieter Haasnoot, geb. op 12 okt 1861 (za) te Noordwijk, ovl. (4 jaar oud) op 24 jan 1866 (wo) te Rotterdam. 
  3.  Jacoba Haasnoot, geb. op 27 nov 1863 (vr) te Rotterdam, volgt IXmVIIIh.  Pieter Haasnoot, zn. van Jacob Pietersz Haasnoot (VIIf) (voerman) en Aaltje Jacobsd Spaanderman, geb. op 29 jun 1822 (za) te Katwijk, voermansknecht, ovl. (48 jaar oud) op 13 jul 1870 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 38 en 26 jaar oud) op 30 aug 1860 (do) te Katwijk met Willempje van Dijk, dr. van Cornelis van Dijk (voermansknecht) en Gijsje Molenaar, geb. op 30 okt 1833 (wo) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 14 aug 1889 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trijntje Haasnoot, geb. op 2 sep 1860 (zo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 5 sep 1861 (do) te Katwijk. 
  2.  Jacob Haasnoot, geb. op 15 feb 1862 (za) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 9 jun 1927 (do) te Oegstgeest, volgt IXn
  3.  Trijntje Haasnoot, geb. op 22 nov 1863 (zo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 2 apr 1865 (zo) te Katwijk. 
  4.  Huig Haasnoot, geb. op 1 mrt 1865 (wo) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 17 jul 1867 (wo) te Katwijk. 
  5.  Huig Haasnoot, geb. op 19 feb 1868 (wo) te Katwijk, ovl. (12 jaar oud) op 3 apr 1880 (za) te Katwijk. 

VIIIi.  Dirk Haasnoot, zn. van Rijn Dirksz Haasnoot (VIIh) (voerman) en Maria (Marijtje) Cornelisd de Jong, geb. op 30 dec 1814 (vr) te Katwijk, Venter, koopman, ovl. (54 jaar oud) op 25 dec 1869 (za) te Rijnsburg, tr. (resp. 33 en 18 jaar oud) op 17 feb 1848 (do) Akte: 1.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 30ste januari en 6de februari 1848 te Rijnsburg. Aanwezig bij het huwelijk zijn: de ouders van de bruid. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Abraham van der Vijver, oud 52 jaar, oom van de bruid, 2, Samuel de Mooij, oud 52 jaar, 3, Cornelis Zwaan, oud 50 jaar van beroep Landbouwer, 4, Hermanus van Lijer, oud 42 jaar van beroep Broodbakker. Akte is ondertekend verklarende de bruid en de moeder van de bruid niet te kunnen schrijven
te Rijnsburg met Louiza Cornelia van der Vijver, dr. van Ewout (Wouter) van der Vijver (dagloner, landbouwer) en Cornelia Smit, geb. op 5 aug 1829 (wo) te Rijnsburg, baker, ovl. (68 jaar oud) op 14 okt 1897 (do) te Rijnsburg. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Ewout Haasnoot, geb. op 12 jun 1848 (ma) Akte: 35.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 13 Juni 1848 door de vader. De geboortetijd is 13.00 uur. Geboren als jongste kind van een tweeling. De getuigen zijn: Samuel de Mooij, oud 53 jaar van beroep Landbouwer, en, Cornelis Glasbergen oud 48 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg, ovl. op 3 jul 1848 (ma) Akte: 28.
Het overlijden wordt aangeven op 4 juli 1848 door: Leendert Ravensbergen oud 43 jaar van beroep Landbouwer, en door Pieter van der Kwaak oud 25 jaar van beroep landbouwer
te Rijnsburg. 
  2.  Marijtje Haasnoot, geb. op 12 jun 1848 (ma) Akte: 34.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 13 Juni 1848 door de vader. De geboortetijd is 11.00 uur. Geboren als oudste kind van een tweeling. De getuigen zijn: Samuel de Mooij, oud 53 jaar van beroep Landbouwer, en, Cornelis Glasbergen oud 48 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg, ovl. op 7 jul 1848 (vr) Akte: 29.
Het overlijden wordt aangeven op 10 juli 1848 door: Cornelis Glasbergen oud 48 jaar, van beroep Landbouwer, en door Pieter van der Kwaak oud 25 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg. 
  3.  Jacobus Haasnoot, geb. op 15 okt 1849 (ma) te Rijnsburg, ovl. (67 jaar oud) op 9 okt 1917 (di) te Leiden, volgt IXo
  4.  Marijtje Haasnoot, geb. op 21 dec 1851 (zo) Akte: 91.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 24 december 1851 door de vader. De geboortetijd is 05.00 uur. De getuigen zijn: Samuel de Mooij, oud 30 jaar van beroep Landbouwer, en Pieter Boekee, oud 30 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg, ovl. op 23 nov 1858 (di) Akte: 102.
Het overlijden wordt aangeven op 24 november 1858 door: Dirk Haasnoot oud 43 jaar vader van de overledene, en door Harmen Heemskerk oud 35 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg. 
  5.  Ewout Haasnoot, geb. op 20 aug 1854 (zo) te Rijnsburg, ovl. (86 jaar oud) op 11 okt 1940 (vr) te Rijnsburg, volgt IXp
  6.  Rein Haasnoot, geb. op 6 jan 1856 (zo) Akte: 3
De geboorte aangifte wordt gedaan op 8 januari 1856 door de vader. De geboortetijd is 08.00 uur. De getuigen zijn: Pieter Boekee, oud 34 jaar van beroep Tapper en Cornelis Zwaan, oud 36 jaar van beroep Arbeider
te Rijnsburg, ovl. op 16 jul 1866 (ma) Akte:
Het overlijden wordt aangeven op 17 juli 1866 door: Dirk Haasnoot oud 51 jaar Vader van de overledene, en door Jan de Best oud 66 jaar van beroep Veldwachter te Rijnsburg
te Rijnsburg. 
  7.  Johannis Nicolaas Haasnoot, geb. op 15 aug 1858 (zo) Akte:
De geboorte aangifte wordt gedaan op 17 augustus 1858 door de vader. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Hendrik Grimbergen, oud 48 jaar van beroep Smid, en Willem Star, oud 47 jaar van beroep Arbeider
te Rijnsburg, ovl. (21 jaar oud) op 28 okt 1879 (di) te Oegstgeest. 
  8.  Marijtje Haasnoot, geb. op 25 mrt 1861 (ma) Akte: 25.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 27 maart 1861 door de vader. De geboortetijd is 15.00 uur. De getuigen zijn: Gerrit den Haan, oud 47 jaar van beroep timmerman, en Cornelis Leendert den Haan, oud 23 jaar van beroep timmerman
te Rijnsburg, ovl. op 17 feb 1862 (ma) Akte:
Het overlijden wordt aangeven op 21 februari 1862 door: Dirk Haasnoot oud 47 jaar vader van de overledene, en door Hendrik Jacobus van Klaveren oud 64 jaar van beroep Schoenmaker
te Rijnsburg. 
  9.  Cornelis Haasnoot, geb. op 13 mrt 1863 (vr) Akte: 20.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 16 maart 1863 door de vader. De geboortetijd is 17.00 uur. De getuigen zijn: Cornelis van der Vijver, oud 42 jaar van beroep Landbouwer, en Gerrit Heemskerk, oud 39 jaar van beroep Landbouwer
te Rijnsburg, ovl. op 11 aug 1863 (di) Akte:
Het overlijden wordt aangeven op 14 augustus 1863 door: Dirk Haasnoot oud 49 jaar Vader van de overledene, en door Jan Schoneveld oud 66 jaar van beroep Houwer
te Rijnsburg. 
  10.  Marijtje Haasnoot, geb. op 20 aug 1864 (za) te Rijnsburg, ovl. (78 jaar oud) op 20 okt 1942 (di) te Rijnsburg, volgt IXq
  11.  Cornelia Haasnoot, geb. op 7 jun 1867 (vr) te Rijnsburg, ovl. (84 jaar oud) op 28 okt 1951 (zo) te Rijnsburg, volgt IXr
  Louiza Cornelia van der Vijver, dr. van Ewout (Wouter) van der Vijver (dagloner, landbouwer) en Cornelia Smit, tr. (resp. 42 en 40 jaar oud) (2) op 14 dec 1871 (do) te Rijnsburg met Casper Glasbergen, zn. van Casper Claasz Glasbergen (teelboer, dagloner) en Arijaantje Brussee, geb. op 23 mrt 1831 (wo) te Rijnsburg, tuinman, ovl. (53 jaar oud) op 31 okt 1884 (vr) te 's-Gravenhage. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIj.  Neeltje Teunisd Haasnoot, dr. van Teunis Ariesz Haasnoot (VIIi) (zeeman) en Annetje Michelsd van der Plas, geb. op 5 sep 1808 (ma) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 11 sep 1808 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Maartje Klok), ovl. (hoogstens 37 jaar oud) voor 1846, tr. (beiden 28 jaar oud) op 28 jun 1837 (wo) te Katwijk met Jacob van Duijn, zn. van Arend van Duijn en Arendje van Rhijn, geb. op 9 mei 1809 (di) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 14 mei 1809 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Arendje van Duijn), arbeider, ovl. (75 jaar oud) op 14 nov 1884 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arendje van Duijn, geb. op 3 nov 1837 (vr) te Katwijk aan Zee (te Katwijk), ovl. (36 jaar oud) op 10 mei 1874 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 30 jun 1870 (do) te Katwijk met Dirk Hus, zn. van Dirk Hus (arbeider) en Gijsje Kulk, geb. op 23 aug 1844 (vr) te Katwijk, arbeider, ovl. (86 jaar oud) op 30 nov 1930 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  2.  Teunis van Duijn, geb. op 28 apr 1840 (di) te Katwijk, arbeider, ovl. (59 jaar oud) op 6 feb 1900 (di) te Katwijk, tr. (resp. 36 en 31 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 23 nov 1876 (do) te Katwijk met Gerritje Spaanderman, dr. van Jacob Spaanderman (arbeider, karreman) en Cornelia Hus (werkster), geb. op 29 sep 1845 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nn (Zoon) van Duijn, geb. op 8 sep 1842 (do) te Katwijk (doodgeb.). 
  4.  Arend van Duijn, geb. op 6 jan 1844 (za) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 14 jun 1844 (vr) te Katwijk. 
  Jacob van Duijn, zn. van Arend van Duijn en Arendje van Rhijn, tr. (resp. 37 en 30 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 18 jun 1846 (do) te Katwijk Als geboortdata van Jaapje wordt opgegeven geboren 8 maart 1814, maar dat is haar zusje overleden 19 september 1814 met Jaapje van Duijn, dr. van Klaas Teunisz van Duijn (zeeman) en Pietertje Hollemedaal, geb. op 12 jul 1815 (wo) te Katwijk aan Zee moeder genoemd "Pietertje Bulders", naaister, ovl. (62 jaar oud) op 6 apr 1878 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Pietje van Duijn, geb. op 25 feb 1847 (do) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 5 sep 1849 (wo) te Katwijk. 
  2.  Jaapje van Duijn, geb. op 3 mrt 1848 (vr) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 9 jul 1848 (zo) te Katwijk. 
  3.  Jaapje van Duijn, geb. op 15 feb 1849 (do) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 6 feb 1933 (ma) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Klaasje van Duijn, geb. op 10 mei 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 8 sep 1851 (ma) te Katwijk. 
  5.  Arend van Duijn, geb. op 16 mei 1851 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 1 feb 1853 (di) te Katwijk. 
  6.  Klaas van Duijn, geb. op 21 okt 1852 (do) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 10 mrt 1853 (do) te Katwijk. 
  7.  Nn (Zoon) van Duijn, geb. op 13 dec 1853 (di) te Katwijk (doodgeb.). 
  8.  Pietje van Duijn, geb. op 2 okt 1855 (di) te Katwijk, ovl. (9 jaar oud) op 15 mrt 1865 (wo) te Katwijk. 
  9.  Arend van Duijn, geb. op 4 aug 1857 (di) te Katwijk, ovl. (7 jaar oud) op 13 mrt 1865 (ma) te Katwijk. 

VIIIk.  Teunisje Haasnoot, dr. van Teunis Ariesz Haasnoot (VIIi) (zeeman) en Annetje Michelsd van der Plas, geb. op 9 dec 1812 (wo) te Katwijk aan Zee, ovl. (76 jaar oud) op 28 dec 1888 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 32 en 23 jaar oud) op 9 okt 1845 (do) te Katwijk met Willem van der Sleet, zn. van Jan van der Sleet (scheepskok op de Bark "Nederlansche Kroonprinces van Rotterdam") en Annetje (Antje) van der Plas, geb. op 4 jul 1822 (do) te Katwijk, voermansknecht, ovl. (hoogstens 57 jaar oud) voor 1880 In het bevolkingsregister van Katwijk word vermeld dat Willem van der Sleet is verongelukt. Er is geen datum of plaats genoemd
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Jan van der Sleet, geb. op 26 feb 1846 (do) [akte: 33] te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 27 jun 1846 (za) te Katwijk. 
  2.  Jannetje (Antje) van der Sleet, geb. op 20 feb 1848 (zo) te Katwijk, ovl. (26 jaar oud) op 10 jan 1875 (zo) te Katwijk. 
  3.  Antje (Annetje) van der Sleet, geb. op 27 apr 1849 (vr) te Katwijk, ovl. (92 jaar oud) op 30 jan 1942 (vr) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIl.  Zeijntje (Josina) Haasnoot, dr. van Teunis Ariesz Haasnoot (VIIi) (zeeman) en Annetje Michelsd van der Plas, geb. op 1 feb 1819 (ma) te Katwijk, Naaister, ovl. (79 jaar oud) op 5 jan 1899 (do) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) (1) op 20 apr 1843 (do) te Katwijk met Nicolaas Klok, zn. van Amerik Klok (zeeman) en Lijsbet van Duijvenbode (Naaister), geb. op 4 mei 1822 (za) te Katwijk, zeeman, ovl. (hoogstens 27 jaar oud) voor 1850. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Elisabeth Klok, geb. op 2 mei 1843 (di) te Katwijk, ovl. (hoogstens 6 jaar oud) voor 1850. 
  2.  Teunis Arij Klok, geb. op 12 mei 1845 (ma) te Katwijk, timmerman, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor okt 1876, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 3 jan 1867 (do) te Katwijk met Klazina Varkevisser, dr. van Dirk Varkevisser (zeeman) en Elisabeth van Velzen, geb. op 4 dec 1846 (vr) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 1 jun 1930 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Annetje Machiel Klok, geb. op 11 jan 1847 (ma) te Katwijk. 
  Zeijntje (Josina) Haasnoot, tr. (resp. 38 en 32 jaar oud) (2) op 12 nov 1857 (do)
Bruidegom is weduwnaar van Agada Spaanderman, de bruid is weduwe van Klaas Klok
te Katwijk met Jacobus Kleijn (de Kleijn), zn. van Jacobus de Kleijn (timmerman) en Alida van Kouwenhove, geb. op 19 sep 1825 (ma) te Scheveningen (getuigen: Frederik Kleijn oud 39 jaar van beroep schoonmaker en Josephus Kleijn oud 26 jaar van beroep visser. De aangifte wordt gedaan door de vader), scheepstimmerman, ovl. (73 jaar oud) op 27 nov 1898 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Hermanus Kleijn, geb. op 22 dec 1860 (za) te Katwijk. 
  2.  Jacoba Kleijn, geb. op 1 aug 1858 (zo) te Katwijk, ovl. (49 jaar oud) op 11 aug 1907 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 30 en 26 jaar oud) op 30 jan 1889 (wo) te 's-Gravenhage Cornelis Bal 52 jaar, visser, Hermanus Kleijn 35 jaar, zeilenmaker, broer van de bruid, Pieter Bal 61 jaar en Floor Bal 31 jaar vissers allen wonende te Scheveningen met Gerrit de Zwart, zn. van Maria de Zwart, geb. op 16 sep 1862 (di) te Scheveningen, ovl. (68 jaar oud) op 21 jan 1931 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
 
Jacobus Kleijn.
Jacobus vertrekt op 1 juni 1869 met zijn gezin naar Maassluis, en komt op 7 maart 1898 van uit 's-Gravenhage terug naar Katwijk.
 
  Jacobus Kleijn (de Kleijn), zn. van Jacobus de Kleijn (timmerman) en Alida van Kouwenhove, tr. (beiden 22 jaar oud) (1) op 2 mrt 1848 (do) te Katwijk met Agada Spaanderman, dr. van Gijsbert Jacobsz Spaanderman (naschrijver, afslager, herbergier, tapper) en Agatha Cornelisd Varkevisser (tapster), geb. op 27 dec 1825 (di) te Katwijk, ovl. (29 jaar oud) op 9 jun 1855 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Alida Kleijn, geb. op 4 jun 1848 (zo) te Katwijk. 
  2.  Gijsbert Kleijn, geb. op 14 sep 1850 (za) te Katwijk, ovl. (16 jaar oud) op 18 sep 1866 (di) te Katwijk. 
  3.  Jacob Kleijn, geb. op 24 jun 1853 (vr) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 19 okt 1853 (wo) te Katwijk. 
  4.  Jacoba Kleijn, geb. op 17 sep 1854 (zo) te Katwijk, ovl. (6 maanden oud) op 18 mrt 1855 (zo) te Katwijk. 

VIIIm.  Aagje Haasnoot, dr. van Cornelis Haasnoot (VIIk) (zeeman) en Jaapje Parlevliet (naaister), geb. op 17 okt 1831 (ma) [akte: 124] te Katwijk, dienstbode In 1850 dienstbode bij het gezin van Jan Hakker (koopvaardijkapitein) en Leuntje Verloop, ovl. (75 jaar oud) op 10 nov 1906 (za) te Scheveningen, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op 4 nov 1858 (do) te Katwijk met Johannes Ketting, zn. van Gilles Ketting (broodbakker, doodgraver, lijkbezorger, nachtwaker en lijnbaander) en Jannetje (Jansje) Pronk, geb. op 20 jun 1832 (wo) te Katwijk, scheepstimmerman, ovl. (68 jaar oud) op 18 nov 1900 (zo) te 's-Gravenhage Aangevers zijn: Albert Ros 58 jaar barbier en Engelbertus Heilbron 57 jaar zonder beroep
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Cornelis Ketting, geb. op 9 mrt 1859 (wo) te Katwijk. 
  2.  Jannetje Ketting, geb. op 1 jun 1860 (vr) te Katwijk. 
  3.  Gilles Ketting, geb. op 10 nov 1861 (zo) [akte 199] te Katwijk aangever is de vader Johannes Ketting 29 jaar scheepstimmerman. getuigen zijn: Pieter Hus 31 jaar schippersknecht en Willem van der Vlies 27 jaar klerk, scheepstimmerman, ovl. (47 jaar oud) op 30 okt 1909 (za) [Velsen akte 178, Den Haag akte 3250] te Velsen overleden in de vissershaven te IJmuiden als matroos van de Sch. 468. Hij is waarschijnlijk 's-avonds bij het aan boord gaan door een misstap te water geraakt en verdronken, tr. (resp. 45 en 43 jaar oud) op 2 jan 1907 (wo) te 's-Gravenhage erkenning van zeven (7) kinderen. getuigen: Pieter Korving 47 jaar, Arie Roos 24 jaar Jacobus de Bruijn 20 jaar gehuwd en Ment Toet 27 jaar zeevissers wonende te Scheveningen met Hasina Guijt, dr. van Pieter Guijt (zeilmaker) en Aagje Geervliet, geb. op 3 okt 1863 (za) te Katwijk, ovl. (93 jaar oud) op 16 okt 1956 (di) te Haarlem. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Leuntje Ketting, geb. op 4 dec 1864 (zo) te Scheveningen. 
  5.  Jacoba Ketting, geb. op 24 jul 1867 (wo) te Katwijk. 
  6.  Jan Ketting, geb. op 1 feb 1869 (ma) te Katwijk. 
 
Johannes Ketting.
Vertrekt op 30 maart 1863 met zijn gezin naar Scheveningen en keren op 22 januari 1868 terug naar Katwijk. Vertrekt op 29 juni 1869 met zijn gezin naar Vlaardingen.
 

VIIIn.  Arij (Arie) Haasnoot, zn. van Cornelis Haasnoot (VIIk) (zeeman) en Jaapje Parlevliet (naaister), geb. op 3 dec 1833 (di) [Akte: 140] te Katwijk De geboorte aangifte word gedaan door Johannes Abraham den Meijer, oud 47 jaar van beroep vroedmeester. De getuigen zijn: Gerrit Remmelswaal, oud 55 jaar van beroep veldwachter en Jan de Best, oud 33 jaar van beroep veldwachter, koopvaarder, ovl. (minstens 34 jaar oud) tussen 1868 en 1876 Overleden op een reis naar Indie. Volgens een verklaring van zijn dochter Antje tijdens haar huwelijk in 1889, is hij overleden in april 1870, tr. (resp. 27 en 23 jaar oud) op 28 feb 1861 (do) te Katwijk met Marijtje Blankert, dr. van Jan Blankers (barbier, blikslager) en Maartje Ruijter (dienstbode), geb. op 6 jul 1837 (do) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 24 nov 1876 (vr) te Leiden (te Katwijk)
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Arij Haasnoot, geb. op 14 mrt 1865 (di) te Katwijk, ovl. (20 dagen oud) op 3 apr 1865 (ma) te Katwijk. 
  2.  Antje Haasnoot, geb. op 15 mei 1866 (di) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 26 mrt 1938 (za) te 's-Gravenhage, volgt IXs
  3.  Jacoba Haasnoot, geb. op 30 aug 1868 (zo) te Katwijk. VIIIo.  Jacoba Haasnoot, dr. van Cornelis Haasnoot (VIIk) (zeeman) en Jaapje Parlevliet (naaister), geb. op 3 nov 1836 (do) [akte: 180] te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 21 apr 1925 (di) te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 feb 1861 (ma) te Katwijk met Dirk Hoek, zn. van Jacob Hoek (zeeman, visser) en Geertje van Rhijn, geb. op 17 mei 1838 (do) te Katwijk, zeeman, ovl. (88 jaar oud) op 27 feb 1927 (zo) te Amsterdam. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Klaasje Hoek, geb. op 15 sep 1861 (zo) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 5 feb 1862 (wo) te Katwijk. 
  2.  Jacob Hoek, geb. op 8 feb 1865 (wo) te Katwijk, winkelbediende, ovl. (79 jaar oud) op 22 jan 1945 (ma) te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 23 mei 1889 (do) te Amsterdam met Anna Christina Juliana Kraamwinkel, dr. van Frederik Cornelis Kraamwinkel en Anna Maria Luhrs (naaister), geb. op 25 apr 1866 (wo) te Amsterdam, dienstbode, ovl. (76 jaar oud) op 15 nov 1942 (zo) te Amsterdam. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  3.  Jacoba Hoek, geb. op 30 apr 1867 (di) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 18 feb 1868 (di) te Katwijk. 
  4.  Klaas Hoek, geb. op 30 jun 1868 (di) te Katwijk, ovl. (30 dagen oud) op 30 jul 1868 (do) te Katwijk. 
  5.  Jacoba Hoek, geb. op 2 aug 1869 (ma) te Katwijk, ovl. (8 dagen oud) op 10 aug 1869 (di) te Katwijk. 
  6.  Dirk Cornelis Hoek, geb. op 20 dec 1870 (di) te Katwijk, werkman, ovl. (41 jaar oud) op 15 mei 1912 (wo) te Amsterdam, tr. (resp. 24 en 19 jaar oud) op 14 feb 1895 (do) te Amsterdam met Antje Wilhelmina Monfrooij, dr. van Johannes Monfrooij (smid) en Wilhelmina Luijting, geb. op 25 dec 1875 (za) te Amsterdam, schoonmaakster, ovl. (66 jaar oud) op 11 mrt 1942 (wo) te Amsterdam. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.  Cornelis Hoek, geb. op 6 mei 1872 (ma) te Katwijk, ovl. (26 dagen oud) op 1 jun 1872 (za) te Katwijk. 
  8.  Cornelis Hoek, geb. op 25 nov 1873 (di) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 19 apr 1874 (zo) te Katwijk. 

VIIIp.  Aaltje Haasnoot, dr. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman, geb. op 22 nov 1815 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 13 mrt 1887 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 16 mei 1841 (zo) [akte: 18] te Katwijk (getuigen: Cornelis Kulk 29 jaar zeeman broer van de bruidegom, Cornelis Zwitser 29 jaar timmerman behuwd broeder van de bruidegom, Cornelis Aandewiel 24 jaar arbeider en Pieter Guijt 24 jaar zeeman beide neven van de bruid, alle wonende te Katwijk aan Zee) met Teunis Kulk, zn. van Maarten Pieterse Kulk (zeeman, omklinker) en Bregje Cornelisd Guijt, geb. op 11 jan 1818 (zo) te Katwijk, visser, zeeman, ovl. (62 jaar oud) op 14 mrt 1880 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Bregje Kulk, geb. op 22 mrt 1841 (ma) te Katwijk Erkend bij huwelijk, ovl. (6 maanden oud) op 24 sep 1841 (vr) (23 sep 1841 (do)) te Katwijk. 
  2.  Cornelis Kulk, geb. op 22 mrt 1842 (di) te Katwijk, visser, ovl. (25 jaar oud) op 29 jun 1867 (za) te Katwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) op 21 jul 1865 (vr) te Katwijk met Dirkje Barnhoorn, dr. van Jacob Barnhoorn (karreman) en Jaapje van der Boon (visloopster), geb. op 19 jan 1842 (wo) te Katwijk, vischkoopster, ovl. (87 jaar oud) op 17 mrt 1929 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter. 
  3.  Maarten Kulk, geb. op 29 sep 1843 (vr) [akte 151] te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 15 mrt 1844 (vr) te Katwijk. 
  4.  Bregje Kulk, geb. op 4 feb 1845 (di) te Katwijk, ovl. (4 jaar oud) op 27 aug 1849 (ma) [akte 334] te Katwijk. 
  5.  Elisabeth (Lijtje) Kulk, geb. op 25 dec 1847 (za) te Katwijk, visloopster, ovl. (78 jaar oud) op 12 feb 1926 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 21 jul 1870 (do) te Katwijk met Arie van Rijn, zn. van Jacob van Rhijn (karreman) en Jaapje Jonker, geb. op 16 feb 1846 (ma) te Katwijk, voerman (voermansknecht), ovl. (80 jaar oud) op 8 mei 1926 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  6.  Bregje Kulk, geb. op 4 sep 1849 (di) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 7 okt 1851 (di) te Katwijk. 
  7.  Maartje Kulk, geb. op 7 apr 1851 (ma) te Katwijk, visloopster, ovl. (73 jaar oud) op 12 sep 1924 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 12 dec 1872 (do) [akte 53] te Katwijk met Gijsbert Meijvogel, zn. van Ewoud Meijvogel (metselaar) en Jannetje van Duijn, geb. op 30 okt 1849 (di) te Katwijk, metselaar, ovl. (77 jaar oud) op 15 okt 1927 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  8.  Bregje Kulk, geb. op 10 okt 1852 (zo) te Katwijk, visloopster, ovl. (31 jaar oud) op 26 jun 1884 (do) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 nov 1875 (di) te Katwijk met Jan van Rhijn, zn. van Jan van Rijn (voerman) en Marijtje de Mol (vissnijdster), geb. op 20 jul 1851 (zo) [akte: 113] te Katwijk, karreman, winkelier, ovl. (57 jaar oud) op 22 mei 1909 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  9.  Pieter Kulk, geb. op 20 apr 1854 (do) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 29 sep 1854 (vr) te Katwijk. 
  10.  Jansje (Jannetje) Kulk, geb. op 6 sep 1855 (do) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 18 feb 1856 (ma) te Katwijk. 

VIIIq.  Jannetje Haasnoot, dr. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman, geb. op 7 mrt 1819 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (71 jaar oud) op 6 jul 1890 (zo) te Katwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 29 mei 1842 (zo) te Katwijk (getuigen: Cornelis Aandewiel, oud 25 jaar van beroep arbeider, Cornelis Guijt, oud 51 jaar van beroep zeeman, Peter Guijt, oud 26 jaar van beroep zeeman, en Cornelis Haasnoot, oud 25 jaar van beroep zeeman) met Jacob Plokker, zn. van IJsbrand Maartensz Plokker (visser) en Nelletje Jacobs Parlevliet, geb. op 21 dec 1818 (ma) te Katwijk, zeeman, stuurman visserij (zeeman), ovl. (85 jaar oud) op 15 nov 1904 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  IJsbrand Plokker, geb. op 27 dec 1842 (di) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 17 apr 1843 (ma) te Katwijk. 
  2.  IJsbrand Plokker, geb. op 24 mei 1844 (vr) te Katwijk, ovl. (8 jaar oud) op 4 mei 1853 (wo) te Katwijk. 
  3.  Cornelis Plokker, geb. op 20 mei 1847 (do) te Katwijk, visser, ovl. (45 jaar oud) op 3 jun 1892 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 6 jan 1870 (do) te Katwijk met Jannetje van Rijn, dr. van Jan van Rijn (voerman) en Annetje van der Plas (naaister), geb. op 13 dec 1848 (wo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 1879. Uit dit huwelijk 4 kinderen, tr. (resp. 32 en 37 jaar oud) (2) op 4 okt 1879 (za) te Katwijk met Annetje van Rijn, dr. van Jan van Rijn (voerman) en Annetje van der Plas (naaister), geb. op 11 dec 1841 (za) te Katwijk, ovl. (52 jaar oud) op 24 okt 1894 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jaapje Plokker, geb. op 11 jan 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 8 mei 1851 (do) te Katwijk. 
  5.  Jaapje Plokker, geb. op 1 jul 1851 (di) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 26 jun 1853 (zo) te Katwijk. 
  6.  Elisabeth Plokker, geb. op 30 jan 1853 (zo) te Katwijk, ovl. (3 dagen oud) op 2 feb 1853 (wo) te Katwijk. 
  7.  IJsbrand Plokker, geb. op 26 apr 1854 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (90 jaar oud) op 11 dec 1944 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 4 apr 1879 (vr) te Katwijk met Jannetje de Vreugd, dr. van Cornelis de Vreugd (landbouwer) en Arendje van Duijvenbode, geb. op 16 dec 1858 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  8.  Pieter Plokker, geb. op 31 dec 1856 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (93 jaar oud) op 5 jun 1950 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 10 mei 1879 (za) te Katwijk met Jacoba Meijvogel, dr. van Ewoud Meijvogel (metselaar) en Jannetje van Duijn, geb. op 30 jan 1858 (za) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 11 jul 1930 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  9.  Petronella Plokker, geb. op 4 mei 1858 (di) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 16 jul 1858 (vr) te Katwijk. 
  10.  Nelletje Plokker, geb. op 30 apr 1860 (ma) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 15 jul 1860 (zo) te Katwijk. 

VIIIr.  Jacob Haasnoot, zn. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman, geb. op 3 sep 1822 (di) te Katwijk, visser, ovl. (72 jaar oud) op 4 aug 1895 (zo) [[akte 84] te Katwijk, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) (1) op 23 jan 1845 (do) te Katwijk met Aaltje (Antje) van Velzen, dr. van Arend Buijsertsz van Velzen (zeeman) en Geertje Arijsd Haasnoot (VIIj). 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arendje Haasnoot, geb. op 7 apr 1845 (ma) te Katwijk, ovl. (32 jaar oud) op 29 aug 1877 (wo) te 's-Gravenhage, volgt IXt
  2.  Cornelis Haasnoot, geb. op 19 dec 1847 (zo) te Katwijk. 
  3.  Arie Haasnoot, geb. op 27 sep 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 26 apr 1924 (za) te Scheveningen, volgt IXu
  4.  Elizabeth Haasnoot, geb. op 4 jul 1853 (ma) te Katwijk, ovl. (7 jaar oud) op 30 mrt 1861 (za) te Katwijk. 
  Jacob Haasnoot, tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (2) op 22 feb 1856 (vr) te Katwijk met Jannetje de Best, dr. van Jan Jansz de Best (zeeman) en Jaapje Guijt, geb. op 9 nov 1831 (wo) te Katwijk, zonder beroep, ovl. (36 jaar oud) op 22 jan 1868 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Jacob Haasnoot, geb. op 7 jun 1857 (zo) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 13 apr 1939 (do) te Katwijk, volgt IXv
  2.  Engeltje Haasnoot, geb. op 13 apr 1859 (wo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 81 jaar oud) voor 1941, volgt IXw
  3.  Cornelis Haasnoot, geb. op 1 nov 1860 (do) Akte:139
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 november 1860 door Hendrik Bernardus van Rhijn, oud 45 jaar van beroep verloskundige. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 20.00 uur. De getuigen zijn Willem van Vliet, oud 26 jaar van beroep Klerk en Engelbregt Oranje, oud 43 jaar van beroep Bode
te Katwijk. 
  4.  Cornelis Haasnoot, geb. op 4 jun 1862 (wo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 24 aug 1863 (ma) te Katwijk. 
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 5 okt 1863 (ma) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 5 dec 1863 (za) te Katwijk. 
  6.  Jacoba Haasnoot, geb. op 10 apr 1865 (ma) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 12 aug 1865 (za) te Katwijk. 
  7.  Jacoba Haasnoot, geb. op 24 sep 1866 (ma) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 20 mrt 1868 (vr) te Katwijk. 
  Jannetje de Best, dr. van Jan Jansz de Best (zeeman) en Jaapje Guijt, 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Jacob Haasnoot, tr. (resp. 48 en 35 jaar oud) (3) op 22 dec 1870 (do) te Katwijk met Anna Klinkenberg, dr. van Jan Arijsz Klinkenberg (dagloner, matroos) en Dirkje Simonsdr Kaptein (vissnijster), geb. op 2 apr 1835 (do) te Noordwijk, visloopster, ovl. (83 jaar oud) op 5 mei 1918 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Dirkje Haasnoot, geb. op 22 feb 1870 (di) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 15 nov 1871 (wo) te Katwijk. 
  2.  Cornelis Haasnoot, geb. op 21 okt 1871 (za) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 24 mrt 1948 (wo) te Katwijk, volgt IXx
  3.  Dirk Haasnoot, geb. op 16 aug 1874 (zo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 28 mrt 1948 (zo) te Katwijk, volgt IXy
  4.  Lijdia Haasnoot, geb. op 20 jan 1876 (do) te Katwijk, ovl. (53 jaar oud) op 3 jun 1929 (ma) te Leiden, volgt IXz
  5.  Arie Haasnoot, geb. op 26 sep 1877 (wo) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 26 jan 1960 (di) te Katwijk, volgt IXaa
  Anna Klinkenberg, dr. van Jan Arijsz Klinkenberg (dagloner, matroos) en Dirkje Simonsdr Kaptein (vissnijster), tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (1) op 3 jan 1856 (do) te Katwijk met Teunis van Velzen, zn. van Buijs van Velzen (zeeman) en Dirkje van der Plas, geb. op 26 feb 1831 (za) te Katwijk, visser, ovl. (hoogstens 38 jaar oud) voor 1870. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Dirkje van Velzen, geb. op 21 sep 1856 (zo) te Katwijk, ovl. (9 jaar oud) op 3 sep 1866 (ma) te Katwijk. 
  2.  Jan van Velzen, geb. op 26 feb 1858 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 10 mrt 1859 (do) te Katwijk. 
  3.  Jan van Velzen, geb. op 28 jan 1860 (za) te Katwijk, visser, ovl. (44 jaar oud) op 23 dec 1904 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 27 dec 1881 (di) te Katwijk met Jannetje Schaap, dr. van Jan Schaap (arbeider) en Dieuwertje (Dientje) de Vreugd, geb. op 24 mei 1857 (zo) te Katwijk, ovl. (49 jaar oud) op 28 dec 1906 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  4.  Annetje van Velzen, geb. op 20 okt 1862 (ma) te Katwijk. 

VIIIs.  Gijsbert Haasnoot, zn. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman, geb. op 28 apr 1825 (do) te Katwijk, zeevarend, ovl. (64 jaar oud) op 9 jun 1889 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 11 mrt 1852 (do) te Katwijk met Sofia Johanna Vlieland, dr. van Jan Vlieland (bakkersknecht) en Neeltje Ouwehand, geb. op 29 aug 1828 (vr) te Noordwijk aan Zee, ovl. (51 jaar oud) op 8 sep 1879 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Johannes (Jan) Haasnoot, geb. op 11 apr 1854 (di) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 28 nov 1939 (di) te 's-Gravenhage, volgt IXab
  2.  Elisabeth (Lijdje) Haasnoot, geb. op 24 okt 1856 (vr) te Katwijk, dienstbode, ovl. (40 jaar oud) op 16 mrt 1897 (di) te Scheveningen, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 4 feb 1880 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: 1, Albert Overduin 59 jaar kuiper, 2, Floris Ouwehand 49 jaar zeeman, 3, Antonius Adrianus Jacobus van der Zwan 23 jaar, scheepmaker en 4, Leenderd Gijsbert Ros 57 jaar, visser) met Jacob van der Zwan, zn. van Leendert van der Zwan en Johanna Ros, geb. op 8 mei 1855 (di) te Scheveningen, mandenmaker, ovl. (75 jaar oud) op 24 dec 1930 (wo) te 's-Gravenhage Aangevers zijn: Abram Antonius de Bruijn 45 jaar en Antonius Adam 42 jaar beide bode van beroep. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Neeltje Haasnoot, geb. op 17 okt 1858 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (82 jaar oud) op 15 feb 1941 (za) te Scheveningen, begr. op 19 feb 1941 (wo) te 's-Gravenhage op de Algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 15 feb 1882 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: Krijn Vrolijk, 23 jaar, timmerman, Gerrit Ouwehand, 26 jaar, timmerman, Johannes Haasnoot, 27 jaar, cementwerker, broer van de bruid en Jacob van der Zwan, 26 jaar, mandemaker) met Wouter Overduin, zn. van Albert Overduin (kuiper) en Adriana Knoesters, geb. op 2 feb 1856 (za) te Scheveningen, kuiper, ovl. (80 jaar oud) op 23 apr 1936 (do) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Cornelia Haasnoot, geb. op 25 sep 1860 (di) te Katwijk, ovl. (5 jaar oud) op 4 sep 1866 (di) te Katwijk. 
  5.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 12 nov 1864 (za) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 7 sep 1866 (vr) te Katwijk. 
  6.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 14 nov 1869 (zo) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 10 okt 1872 (do) te Katwijk. 

VIIIt.  Cornelis Haasnoot, zn. van Cornelis Haasnoot (VIIm) (zeeman) en Lijsbeth Spaanderman, geb. op 21 mrt 1830 (zo) te Katwijk, buitenlands zeevarende, ovl. (81 jaar oud) op 14 dec 1911 (do) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) (1) op 21 jan 1857 (wo) te Katwijk met Aagje van der Plas, dr. van Dirk van der Plas (zeeman) en Maartje Hus, geb. op 6 mei 1833 (ma) te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 3 mrt 1875 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Elisabeth (Lijdje) Haasnoot, geb. op 24 nov 1857 (di) te Katwijk, ovl. (87 jaar oud) op 9 dec 1944 (za) te Eelde, volgt IXac
  2.  Maartje Haasnoot, geb. op 8 okt 1859 (za) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 dec 1883 (do) te Katwijk met Klaas van Duijn, zn. van Klaas van Duijn (visser) en Aaltje Spaanderman (nettenboetster), geb. op 2 jan 1860 (ma) te Katwijk, visser, ovl. (69 jaar oud) op 9 dec 1929 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Cornelia Haasnoot, geb. op 16 sep 1861 (ma) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 12 apr 1939 (wo) te Katwijk, volgt IXad
  4.  Dirk Haasnoot, geb. op 20 sep 1863 (zo) te Katwijk, visser, ovl. "op zee verongelukt"
Geen datum van overlijden bekend
, vermist. 
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 12 okt 1865 (do) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 19 sep 1868 (za) te Katwijk. 
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 13 sep 1867 (vr) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 3 okt 1906 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt IXae
  7.  Cornelis Haasnoot, geb. op 10 jan 1870 (ma) te Katwijk, visser, ovl. (26 jaar oud) op 13 nov 1896 (vr) Op zee verongelukt, toen de bomschuit KW 6 in de nacht van 13 op 14 november 1896 ter hoogte van Scheveningen is overvaren door een schip van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij, vermist. 
  8.  Arie Haasnoot, geb. op 9 mei 1873 (vr) te Katwijk, ovl. (8 dagen oud) op 17 mei 1873 (za) te Katwijk. 
  9.  Pieter Haasnoot, geb. op 9 mei 1873 (vr) te Katwijk, ovl. (6 dagen oud) op 15 mei 1873 (do) te Katwijk. 
  10.  Pieter Haasnoot, geb. op 19 sep 1874 (za) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 13 mrt 1875 (za) te Katwijk. 
  Cornelis Haasnoot, tr. (resp. 56 en 55 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 6 jan 1887 (do) te Katwijk met Arendje van Duijvenbode, dr. van Willem van Duijvenbode en Jannet Ros, geb. op 29 jun 1831 (wo) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 27 jul 1908 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arendje van Duijvenbode, dr. van Willem van Duijvenbode en Jannet Ros, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 2 mei 1856 (vr) te Katwijk met Cornelis de Vreugd, zn. van Jacob de Vreugd (karremansknecht) en Klaasje Varkevisser, geb. op 19 okt 1833 (za) te Katwijk, landbouwer, ovl. (36 jaar oud) op 13 jun 1870 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Jannetje de Vreugd, tr. met IJsbrand Plokker, zn. van Jacob Plokker (zeeman, stuurman visserij) en Jannetje Haasnoot (VIIIq) (dienstbode). Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  2.  Klaas Keesen de Vreugd, geb. op 10 aug 1856 (zo) te Katwijk, ovl. (52 jaar oud) op 23 nov 1908 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 28 jun 1881 (di) te Katwijk met Maartje Zwitser, dr. van Jan Zwitser (arbeider, zeeman) en Trijntje Kellenaar (winkelierster en schoolhoudster), geb. op 24 apr 1856 (do) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 27 dec 1928 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Jannetje de Vreugd, geb. op 16 dec 1858 (do) te Katwijk, ovl. (63 jaar oud) op 4 dec 1922 (ma) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Jacob de Vreugd, geb. op 21 nov 1861 (do) te Katwijk, arbeider, ovl. (44 jaar oud) op 10 mrt 1906 (za) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 16 jul 1885 (do) te Katwijk met Marijtje van Duijvenvoorde, dr. van Arij van Duijvenvoorde en Ariaantje Rijnsent, geb. op 11 aug 1864 (do) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 17 jan 1941 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.  Willemina de Vreugd, geb. op 6 mei 1864 (vr) te Katwijk, ovl. (86 jaar oud) op 7 jun 1950 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Jan de Vreugd, geb. op 16 jul 1869 (vr) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 10 dec 1869 (vr) te Katwijk. 
  Arendje van Duijvenbode
 3 kinderen: 
  1.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 3 okt 1851 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 17 feb 1853 (do) te Katwijk. 
  2.  Maarten van Duijvenbode, geb. en ovl. op 2 apr 1853 (za) te Katwijk. 
  3.  Geertje van Duijvenbode, geb. op 29 nov 1855 (do) te Katwijk. 

VIIIu.  Willempje Haasnoot, dr. van Paulus Haasnoot (VIIp) (zeeman, koopman) en Jaapje van der Boon (winkelierster), geb. op 8 mrt 1839 (vr) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 1 jul 1878 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 2 jan 1862 (do) te Katwijk met Willem Krijgsman, zn. van Harmen Krijgsman (zeeman, vuurbaakstoker) en Willempje van Rhijn (dienstbode), geb. op 17 okt 1838 (wo) te Katwijk, visser, damknecht, ovl. (76 jaar oud) op 24 dec 1914 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Willempje Krijgsman, geb. op 30 mrt 1862 (zo) te Katwijk, ovl. (15 jaar oud) op 6 sep 1877 (do) te Katwijk. 
  Willem Krijgsman, zn. van Harmen Krijgsman (zeeman, vuurbaakstoker) en Willempje van Rhijn (dienstbode), tr. (2) met Lijtje van Velzen, dr. van Arij van Velzen (zeeman) en Trijntje Messemaker (zie VIIav). 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willempje Krijgsman, geb. op 30 mrt 1883 (vr) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 22 mei 1949 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 12 jan 1905 (do) te Katwijk met Krijn Guijt, zn. van Pieter Guijt (visser) en Mensje Verburg, geb. op 3 mrt 1880 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (60 jaar oud) op 26 apr 1940 (vr) Vermist sedert 26 apr. 1940, vermoedelijk met de logger KW 51 "Gloria. vermist sedert 26 april 1940, vermoedelijk met logger KW 51 "Gloria" vermist. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  2.  Arie Krijgsman, geb. op 13 okt 1884 (ma) te Katwijk, visser, schipper medeoprichter van de vereniging van Schippers-eigenaars, visser, ovl. (69 jaar oud) op 24 sep 1954 (vr) te Katwijk, begr. op 28 sep 1954 (di) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat. op de Algemene begraafplaats, tr. (resp. 21 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 31 mei 1906 (do) te Katwijk met Maartje Varkevisser, dr. van Cornelis Varkevisser (visser) en Cornelia den Hollander, geb. op 14 sep 1886 (di) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 6 apr 1954 (di) te Katwijk, begr. op 10 apr 1954 (za) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat. op de Algemene begraafplaats. Uit dit huwelijk 21 kinderen. 
  3.  Harmen Krijgsman, geb. op 4 nov 1886 (do) te Katwijk, visser, ovl. (82 jaar oud) op 1 jan 1969 (wo) te Katwijk, begr. op 6 jan 1969 (ma) te Katwijk aan Zee op "Duinrust", tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) op 30 dec 1908 (wo) te Katwijk met Clasina van Duijn, dr. van Cornelis van Duijn (visser) en Leuntje de Vreugd, geb. op 9 sep 1884 (di) te Katwijk, ovl. (87 jaar oud) op 15 jan 1972 (za) te Katwijk, begr. op 18 jan 1972 (di) te Katwijk aan Zee op "Duinrust". Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  4.  Trijntje Krijgsman, geb. op 6 sep 1889 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 27 apr 1891 (ma) te Katwijk. 
  5.  Trijntje Krijgsman, geb. op 11 mei 1892 (wo) te Katwijk, ovl. (90 jaar oud) op 11 dec 1982 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIv.  Gijsbert Haasnoot, zn. van Paulus Haasnoot (VIIp) (zeeman, koopman) en Jaapje van der Boon (winkelierster), geb. op 26 feb 1846 (do) te Katwijk, arbeider, ovl. (63 jaar oud) op 26 okt 1909 (di) te Katwijk, begr. op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 27 en 20 jaar oud) op 30 okt 1873 (do) te Katwijk met Jannetje (Jeannette) van Rijn, dr. van Jacob van Rijn (voerman) en Rachel de Groot, geb. op 15 jan 1853 (za) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 28 okt 1915 (do) te Leiden, begr. te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacoba Haasnoot, geb. op 27 jun 1874 (za) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 9 aug 1874 (zo) te Katwijk. 
  2.  Jacob Haasnoot, geb. op 19 feb 1876 (za) te Katwijk, ovl. (80 jaar oud) op 9 jun 1956 (za) te Katwijk, volgt IXaf
  3.  Jacoba Haasnoot, geb. op 24 jul 1877 (di) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 5 jan 1961 (do) te Katwijk, volgt IXag
  4.  Paulus Haasnoot, geb. op 4 sep 1880 (za) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 5 apr 1962 (do) te Leiden, volgt IXah
  5.  Arie Haasnoot, geb. op 9 sep 1881 (vr) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 11 aug 1947 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt IXai
  6.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 11 jan 1883 (do) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 6 jun 1968 (do) te Katwijk, volgt IXaj
  7.  Rachel Haasnoot, geb. op 12 mei 1884 (ma) te Katwijk, ovl. (87 jaar oud) op 12 okt 1971 (di) te Katwijk, volgt IXak
  8.  Wimpje Haasnoot, geb. op 30 jan 1887 (zo) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 13 aug 1969 (wo) te Katwijk, volgt IXal
  9.  Jan Haasnoot, geb. op 18 feb 1889 (ma) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 19 nov 1971 (vr) te Leiden, volgt IXam
  10.  Jannetje Haasnoot, geb. op 7 mei 1892 (za) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 18 dec 1975 (do) te Leiden, volgt IXan

VIIIw.  Jaapje Haasnoot, dr. van Dirk Haasnoot (VIIr) (karreman) en Maartje Dirksd de Jong, geb. op 7 apr 1823 (ma) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) op 3 aug 1865 (do) te Leiderdorp, tr. (beiden 24 jaar oud) op 16 mrt 1848 (do) te Katwijk met Johannes van Egmond, zn. van Gerrit van Egmond (pannewerker) en Wilhelmiena Opbroek, geb. op 9 dec 1823 (di) te Valkenburg, arbeider, pannenbakker Johannes vertrekt op 17 dec. 1860 met zijn gezin naar Hazerswoude, ovl. (42 jaar oud) op 11 jun 1866 (ma) te Leiderdorp. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Gerrit van Egmond, geb. op 10 mei 1848 (wo) te Valkenburg, ovl. (2 maanden oud) op 19 jul 1848 (wo) te Valkenburg. 
  2.  Maartje van Egmond, geb. op 12 mrt 1850 (di) te Valkenburg. 
  3.  Gerrit van Egmond, geb. op 9 aug 1852 (ma) te Valkenburg. 
  4.  Wilhelmina van Egmond, geb. op 22 dec 1855 (za) te Valkenburg, ovl. (11 jaar oud) op 19 feb 1867 (di) te Leiderdorp. 
  5.  Dirk van Egmond, geb. op 23 mrt 1859 (wo) te Valkenburg, ovl. (7 jaar oud) op 10 jun 1866 (zo) te Leiderdorp. 
  6.  Johanna van Egmond, geb. op 12 jul 1864 (di) te Leiderdorp, ovl. (1 jaar oud) op 13 jun 1866 (wo) te Leiderdorp. 

VIIIx.  Mijtje (Marijtje) Haasnoot, dr. van Dirk Haasnoot (VIIr) (karreman) en Maartje Dirksd de Jong, geb. op 22 aug 1827 (wo) te Katwijk, werkster, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 21 jul 1854 (vr) te Katwijk met Jacob van Rijn, zn. van Japik (Jacob) van Rijn (voerman) en Jannetje van der Plas, geb. op 24 dec 1829 (do) te Katwijk, voermansknecht, karreman, ovl. (75 jaar oud) op 28 okt 1905 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Jannetje van Rijn, geb. op 12 jan 1855 (vr) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 2 jul 1855 (ma) te Katwijk. 
  2.  Jannetje van Rijn, geb. op 1 mei 1856 (do) te Katwijk, ovl. (13 dagen oud) op 14 mei 1856 (wo) te Katwijk. 
  3.  Jannetje van Rijn, geb. op 14 mei 1857 (do) te Katwijk, ovl. (12 dagen oud) op 26 mei 1857 (di) te Katwijk. 
  4.  Maartje (Meintje) van Rijn, geb. op 9 aug 1858 (ma) te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 16 nov 1899 (do) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op 23 mei 1879 (vr) te Katwijk met Leendert van Duijn, zn. van Arend van Duijn (arbeider, karreman), geb. op 13 feb 1856 (wo) te Katwijk, arbeider, ovl. (84 jaar oud) op 28 jan 1941 (di). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  5.  Jannetje van Rijn, geb. op 20 sep 1861 (vr) te Katwijk, ovl. (12 jaar oud) op 16 jan 1874 (vr) te Katwijk. 
  6.  Dirkje van Rijn, geb. op 8 okt 1864 (za) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 10 jul 1947 (do) te Katwijk, tr. (resp. 31 en 35 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 16 jul 1896 (do) te Katwijk met Jacob Jonker, zn. van Jacob Jonker (karreman) en Grietje Schram, geb. op 6 mei 1861 (ma) te Katwijk, karreman, ovl. (69 jaar oud) op 23 feb 1931 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Jacob van Rijn, geb. op 21 aug 1866 (di) te Katwijk, arbeider, ovl. (86 jaar oud) op 19 feb 1953 (do) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) op 8 nov 1887 (di) te Katwijk met Maartje Vooijs, dr. van Bastiaan Vooijs (karreman, later arbeider) en Geertje Klok (dienstbode), geb. op 8 sep 1865 (vr) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 22 jan 1940 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  8.  Nn (Dochter) van Rijn, geb. op 7 okt 1860 (zo) te Katwijk (doodgeb.). 

VIIIy.  Cornelisje Huiberts Haasnoot, dr. van Huibert Cornelisz Haasnoot (VIIu) (arbeider) en Ariaantje (Jaantje) Cornelisd Hellenberg, geb. op 27 jun 1801 (za) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 28 jun 1801 (zo) Getuige: Pieter Cornelisz Haasenoot te Katwijk aan Zee, ovl. (54 jaar oud) op 20 aug 1855 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 33 en ongeveer 59 jaar oud) op 5 okt 1834 (zo) te Katwijk met Willem van Beelen, zn. van Kornelis Willemsz van Beelen (arbeider) en Haasje Buizertsd van Duijvenbode, ged. ND op 6 aug 1775 (zo) te Katwijk (getuige: Annetje Cornelisdr van Beelen), arbeider, in 1812 hersteller, ovl. (ongeveer 87 jaar oud) op 19 nov 1862 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Cornelis van Beelen, geb. op 4 mrt 1836 (vr) te Katwijk, matroos, ovl. (32 jaar oud) op 9 jul 1868 (do) Aan een ziekte aan boord van de bark "Sumatra" op positie 23o52' zb en 5o55' ol
  Cornelisje Huiberts Haasnoot
 een dochter: 
  1.  Ariaantje Haasnoot, geb. op 9 jan 1827 (di) te Katwijk, ovl. (30 jaar oud) op 4 dec 1857 (vr) te Katwijk, volgt IXao

VIIIz.  Niesje Huiberts Haasnoot, dr. van Huibert Cornelisz Haasnoot (VIIu) (arbeider) en Ariaantje (Jaantje) Cornelisd Hellenberg, geb. op 16 sep 1808 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. NG op 18 sep 1808 (zo) Getuige: Jaapje Hellenberg te Katwijk aan Zee, ovl. (66 jaar oud) op 1 jul 1875 (do) te Katwijk, tr. (resp. 24 en ongeveer 32 jaar oud) op 15 sep 1833 (zo) te Katwijk met Cornelis Houwer, zn. van Maarten Houwer en Trijntje Cornelis van der Nagel, ged. op 14 jan 1801 (wo) te Valkenburg, bouwmansknecht, ovl. (ongeveer 48 jaar oud) op 27 mei 1849 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maarten Houwer, geb. in 1834 te Valkenburg. 
  2.  Huibert Houwer, geb. in 1836 te Valkenburg. 
  3.  Trijntje Houwer, geb. op 8 feb 1839 (vr) te Valkenburg, dienstbode, ovl. (74 jaar oud) op 15 mei 1913 (do) te Valkenburg, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) op 17 mei 1863 (zo) te Valkenburg met Willem Peet, zn. van Hendrik Peet (pannenwerker) en Ariaantje (Jaantje) Bol (dienstbode), geb. op 14 okt 1834 (di) te Valkenburg, arbeider, ovl. (67 jaar oud) op 4 aug 1902 (ma) te Valkenburg. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.  Willem Houwer, geb. in 1842 te Valkenburg. 
  5.  Jaantje (Ariaantje) Houwer, geb. op 14 jan 1846 (wo) te Katwijk. 
  6.  Cornelia Houwer, geb. op 14 jan 1846 (wo) te Katwijk, ovl. (hoogstens 3 jaar oud) voor 1850. 

VIIIaa.  Jacob Haasnoot, zn. van Huibert Cornelisz Haasnoot (VIIu) (arbeider) en Ariaantje (Jaantje) Cornelisd Hellenberg, geb. op 4 nov 1813 (do) [Akte 126] te Katwijk De geboorte aangifte word gedaan op 5 november 1813 door de vader. De geboortetijd is 02.00 uur. De getuigen zijn: Amerik Hellenberg en Teunis de Jong, zeeman, ovl. (44 jaar oud) op 3 okt 1858 (zo) te op zee op 6 okt. 1858 word in Den Haag door Korving van der Zwan oud 64 jaar zonder beroep en Kornelis van Beelen oud 53 jaar arbeider wonende te Katwijk aangifte gedaan van het overlijden van Jacob Haasnoot matroos op de bomschuit "Koopmans Welvaren" van Scheveningen. Als ouders worden genoemd: Jacob Haasnoot en Cornelia van Duijvenbode, de overledene was gehuwd met Gerritje Schaap. Deze overlijdensakte wordt in Katwijk ingeschreven als akte 119 d.d. 7 okt 1858.
De Jacob Haasnoot genoemd in deze akte was smid van beroep en is op 10 nov. 1908 overleden.
Volgens de geboorteakte van Jaapje Haasnoot nr. 13 d.d. 28 jan. 1859 is de moeder Weijntje Schaaap sedert oktober 1858 weduwe van Jacob Haasnoot. Omdat er in oktober 1858 maar één overlijdensakte in Katwijk is opgemaakt van een Jacob Haasnoot mogen we aannemen dat Jacob Haasnoot, zoon van Huibert Haasnoot en Ariaantje Hellenberg en getrouwt met Weintje Schaap op 3 oktober 1858 aan boord van de bomschuit "Koopmans Welvaren" is overleden. Waarom dit overlijden niet is opgetekend in een akte of in het bevolkingsregister is een raadsel
, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) op 13 jun 1842 (ma) te Katwijk met Weijntje Schaap, dr. van Hendrik Schaap (zeeman) en Maartje Hoek, geb. op 6 aug 1819 (vr) te Katwijk, ovl. (45 jaar oud) op 2 aug 1865 (wo) [akte 158] te Katwijk de aangevers zijn Cornelis van Beelen 26 jaar arbeider en Bouwe Kuijt 70 jaar vuurbaakstoker, de eerste schoonzoon
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Ariaantje (Jaantje) Haasnoot, geb. op 3 jan 1843 (di) te Katwijk, ovl. (49 jaar oud) op 9 mrt 1892 (wo) te Katwijk, volgt IXap
  2.  Hendrik Haasnoot, geb. op 17 jun 1845 (di) te Katwijk, ovl. (13 dagen oud) op 30 jun 1845 (ma). 
  3.  Hendrik Haasnoot, geb. op 28 sep 1846 (ma) te Katwijk, ovl. (5 dagen oud) op 3 okt 1846 (za) te Katwijk. 
  4.  Hendrik Haasnoot, geb. op 11 jun 1848 (zo) te Katwijk, ovl. (44 jaar oud) op 10 aug 1892 (wo) te Valkenburg, volgt IXaq
  5.  Huibertje Haasnoot, geb. op 27 sep 1849 (do) te Katwijk, ovl. (2 weken oud) op 11 okt 1849 (do) te Katwijk. 
  6.  Maartje Haasnoot, geb. op 12 sep 1851 (vr) te Katwijk, ovl. (40 jaar oud) op 8 apr 1892 (vr) te Katwijk, volgt IXar
  7.  Huibert Haasnoot, geb. op 17 feb 1855 (za) [Akte: 22] te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 19 februari 1855 door de vader. De geboortetijd is 21.00 uur. De getuigen zijn Jan van de Oever, oud 60 jaar van beroep Schoenmaker en Klaas Schaap, oud 47 jaar van beroep visser, ovl. (29 dagen oud) op 18 mrt 1855 (zo) te Katwijk. 
  8.  Huibert Haasnoot, geb. op 17 okt 1856 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (35 jaar oud) op 16 mrt 1892 (wo) te Katwijk, volgt IXas
  9.  Jaapje Haasnoot, geb. op 28 jan 1859 (vr) [Akte: 13] te Katwijk De geboorte aangifte wordt gedaan op 28 januari 1859 door Adriana van Beelen, oud 56 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is in oktober 1858 overleden. De geboortetijd is 09.00 uur. De getuigen zijn Klaas Schaap, oud 50 jaar van beroep visser en Dirk Schats, oud 63 jaar van beroep veldwachter, ovl. (9 dagen oud) op 6 feb 1859 (zo) [akte 11] te Katwijk. 

VIIIab.  Arendtje Haasnoot, dr. van Leenderd Huijgz Haasnoot (VIIaa) (zeeman, bomschipper, gasthuisvader) en Ariaantje (Jaantje) Kornelisd Kuijt (binnenmoeder van het gasthuis), geb. op 21 feb 1806 (vr) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 23 feb 1806 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Jacob Klaasz van Duin, Pietertje Cornelis Kuijt), ovl. (60 jaar oud) op 21 jul 1866 (za) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 22 jul 1827 (zo) te Katwijk met Willem de Vreugd, zn. van Dirk Willemsz de Vreugd en Maartje Jacobsdr van Duijne, geb. op 26 apr 1804 (do) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 29 apr 1804 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Gerritje Willemsd de Vreugd), zeeman, ovl. (62 jaar oud) op 20 jul 1866 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Dirkje de Vreugd, geb. op 16 aug 1828 (za) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) (1) op 1 jun 1849 (vr) te Katwijk met Cornelis Kraaijenoord, zn. van Pieter Kraaijenoord en Dirkje de Jong, geb. op 22 aug 1820 (di) te Katwijk, dagloner, ovl. (hoogstens 30 jaar oud) voor 1851. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (2) op 30 jan 1851 (do) te Katwijk met Floris Krijgsman, zn. van Krijn Krijgsman (zeeman) en Neeltje Schaap, geb. op 5 mrt 1826 (zo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 13 dec 1899 (wo). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Leendert de Vreugd, geb. op 11 sep 1830 (za) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 13 dec 1830 (ma) te Katwijk. 
  3.  Leendert de Vreugd, geb. op 8 nov 1831 (di) te Katwijk, zeeman, ovl. (78 jaar oud) op 23 nov 1909 (di) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) op 15 dec 1853 (do) te Katwijk met Petronella Krijgsman, dr. van Krijn Krijgsman (zeeman) en Neeltje Schaap, geb. op 14 jun 1829 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (2) op 15 dec 1853 (do) te Katwijk met Petronella Krijgsman, dr. van Krijn Krijgsman (zeeman), geb. op 14 jun 1829 (zo) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 18 jan 1908 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.  Dirk de Vreugd, geb. op 22 okt 1833 (di) te Katwijk, visser, ovl. (58 jaar oud) op 11 nov 1891 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 1 sep 1859 (do) te Katwijk met Jaapje de Best, dr. van Jan Jansz de Best (zeeman) en Jaapje Guijt, geb. op 19 mrt 1836 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  5.  Maarten de Vreugd, geb. op 19 nov 1835 (do) te Katwijk, visser, ovl. (30 jaar oud) op 18 jul 1866 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 24 jaar oud) (1) op 15 mrt 1858 (ma) te Katwijk met Willempje de Jong, dr. van Buijsert de Jong (karreman) en Josijntje van Duijvenbode, geb. op 10 aug 1833 (za) te Katwijk, ovl. (29 jaar oud) op 23 mrt 1863 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 4 dochters, tr. (resp. 27 en 37 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 11 jul 1863 (za) te Katwijk met Geertje van Duijn, dr. van Klaas Dirksz van Duijn en Arendje Vooijs, geb. op 13 apr 1826 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Ariaantje (Jaantje) de Vreugd, geb. op 7 apr 1838 (za) te Katwijk, ovl. (35 jaar oud) op 4 jan 1874 (zo) [akte 4] te Vlaardingen, tr. (resp. 18 en 28 jaar oud) op 11 sep 1856 (do) [akte 34] te Katwijk (getuigen: Gilles Ketting 54 jaar lijkbezorger, Jacob Plokker 38 jaar visser ooms van de bruidegom, Maarten van der marel 60 jaar rijtuig verhuurder en Dirk Schats 41 jaar veldwachter allen wonende te katwijk) met IJsbrand Plokker, zn. van Maarten Plokker (zeeman, reder) en Hendrina Ketting, geb. op 26 sep 1827 (wo) te Katwijk, visser, zeeman, schipper, ovl. (81 jaar oud) op 4 mrt 1909 (do) [akte 20] te Egmond aan Zee wonende in het zeemans tehuis Prins Hendrikstichting. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  7.  Maartje de Vreugd, geb. op 17 okt 1840 (za) te Katwijk, ovl. (8 jaar oud) op 28 apr 1849 (za) te Katwijk. 
  8.  Cornelis de Vreugd, geb. op 18 nov 1841 (do) te Katwijk, scheepstimmerman, ovl. (69 jaar oud) op 23 apr 1911 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 3 mrt 1862 (ma) te Katwijk met Elisabeth van den Oever, dr. van Cornelis van den Oever (zeeman) en Elisabeth Bloot (naaister), geb. op 8 okt 1840 (do) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 20 nov 1908 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  9.  Niesje de Vreugd, geb. op 18 okt 1844 (vr) te Katwijk, ovl. (7 maanden oud) op 10 jun 1845 (di) te Katwijk. 
  10.  Willem de Vreugd, geb. op 16 dec 1847 (do) te Katwijk, zeilmaker, ovl. (76 jaar oud) op 14 jun 1924 (za) [akte 84] te Loosduinen, tr. (resp. 19 en 21 jaar oud) (1) op 3 jan 1867 (do) te Katwijk met Jannetje Klok, dr. van Pieter Klok (visser), geb. op 10 nov 1845 (ma) te Katwijk, ovl. (45 jaar oud) op 9 nov 1891 (ma) te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk 6 kinderen, tr. (resp. 46 en ongeveer 28 jaar oud) (2) op 31 jan 1894 (wo) [akte 89] te 's-Gravenhage (getuige: Arie van Daalen, 40 jaar houtkoper, Everhardus Johannes Rollema, 33 jaar vrachtrijder,
Cornelis Stolk, 32 jaar koopman, Willem de Vreugd, 26 jaar zeilmaker) met Cornelia Stolk, dr. van Pieter Stolk en Alida de Kiwit, geb. circa 1866 te Zegwaart. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Willem de Vreugd.
Op 21 mei 1875 vertrekt Willem met zijn gezin naar Scheveningen.
 

VIIIac.  Huig Leendertsz Haasnoot, zn. van Leenderd Huijgz Haasnoot (VIIaa) (zeeman, bomschipper, gasthuisvader) en Ariaantje (Jaantje) Kornelisd Kuijt (binnenmoeder van het gasthuis), geb. op 16 dec 1813 (do) te Katwijk, bomschipper, weeshuisvader, ovl. (81 jaar oud) op 12 feb 1895 (di) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) op 7 jul 1839 (zo) te Katwijk met Marijtje van der Plas, dr. van Willem Cornelisz van der Plas (zeeman) en Willempje Dirksdr Kuijt, geb. op 25 sep 1814 (zo) (25 apr 1814 (ma)) te Katwijk, Weeshuismoeder, ovl. (92 jaar oud) op 8 apr 1907 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Trijntje Haasnoot, geb. op 4 nov 1839 (ma) te Katwijk, ovl. (47 jaar oud) op 10 okt 1887 (ma) te Katwijk, volgt IXat
  2.  Willem Haasnoot, geb. op 11 jun 1841 (vr) te Katwijk, ovl. (één week oud) op 18 jun 1841 (vr) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Willem Haasnoot, geb. op 29 aug 1842 (ma) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 23 jan 1928 (ma) te Katwijk, volgt IXau
  4.  Leendert Haasnoot, geb. op 1 nov 1844 (vr) te Katwijk, ovl. (11 jaar oud) op 13 nov 1855 (di) te Katwijk. 
  5.  Huig Haasnoot, geb. op 19 feb 1847 (vr) te Katwijk aan Zee, ovl. (85 jaar oud) op 22 feb 1932 (ma) te Katwijk aan Zee, volgt IXavVIIIad.  Cornelis Haasnoot, zn. van Leenderd Huijgz Haasnoot (VIIaa) (zeeman, bomschipper, gasthuisvader) en Ariaantje (Jaantje) Kornelisd Kuijt (binnenmoeder van het gasthuis), geb. op 2 okt 1817 (do) te Katwijk, stuurman visserij, ovl. (64 jaar oud) op 20 dec 1881 (di) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 19 feb 1841 (vr) te Katwijk met Trijntje Klok, dr. van Arij Klok (zeeman) en Arendje Zwanenburg, geb. op 23 okt 1818 (vr) te Katwijk, naaister, ovl. (75 jaar oud) op 12 apr 1894 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Ariaantje (Jaantje) Haasnoot, geb. op 5 dec 1841 (zo) te Katwijk, volgt IXaw
  2.  Jacoba Haasnoot, geb. op 11 jan 1843 (wo) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) in jan 1926 te Katwijk, volgt IXax
  3.  Leendert Haasnoot, geb. op 30 dec 1847 (do) te Katwijk. 
  4.  Arendje Haasnoot, geb. op 15 apr 1849 (zo) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 1 jun 1914 (ma) te Katwijk, volgt IXay
  5.  Cornelis Haasnoot, geb. op 12 okt 1850 (za) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 20 feb 1929 (wo) te IJmuiden, volgt IXaz
  6.  Arie Haasnoot, geb. op 4 aug 1852 (wo) te Katwijk, ovl. (25 jaar oud) op 23 nov 1877 (vr) te Katwijk, volgt IXba
  7.  Trijntje Haasnoot, geb. op 11 nov 1853 (vr) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 14 mrt 1856 (vr) te Katwijk. 
  8.  Jacob Haasnoot, geb. op 9 sep 1855 (zo) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 17 jun 1928 (zo) te Velsen, volgt IXbb
  9.  Trijntje Haasnoot, geb. op 30 okt 1857 (vr) te Katwijk, ovl. (47 jaar oud) op 7 apr 1905 (vr) te Katwijk, volgt IXbc
  10.  Leendert Haasnoot, geb. op 1 okt 1861 (di) te Katwijk, ovl. (59 jaar oud) op 4 mei 1921 (wo) te Katwijk, volgt IXbd

VIIIae.  Leendert Haasnoot, zn. van Leenderd Huijgz Haasnoot (VIIaa) (zeeman, bomschipper, gasthuisvader) en Ariaantje (Jaantje) Kornelisd Kuijt (binnenmoeder van het gasthuis), geb. op 19 aug 1822 (ma) te Katwijk, visser, ovl. (ongeveer 41 jaar oud) circa 3 dec 1863 (do) te op zee Rond 3 december 1863 vergaat de bomschuit "KATWIJK's WELZIJN" van Rederij De Vereniging waarbij de 8 bemanningsleden omgekomen zijn. Op de kust van Egmond spoelde een mast, zeil en ander scheepstuig aan, tr. (resp. 19 en 20 jaar oud) op 9 sep 1841 (do) Akte: 31.
Aanwezig bij het huwelijk zijn: de moeder van de bruid en de ouders van de bruidegom. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Cornelis Haasnoot, oud 23 jaar van beroep zeeman, broer van de bruidegom, 2, Willem de Vreugd, oud 37 jaar van beroep zeeman, zwager van de bruidegom, 3, Jacob Haasnoot, oud 47 jaar van beroep Voerman, oom van de bruid, 4, Cornelis Spaanderman, oud 24 jaar van beroep zeeman, broer van de bruid
te Katwijk met Krijntje Spaanderman, dr. van Gijsbert Jacobsz Spaanderman (naschrijver, afslager, herbergier, tapper) en Agatha Cornelisd Varkevisser (tapster), geb. op 22 jan 1821 (ma) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 10 jul 1906 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jaantje Haasnoot, geb. op 4 sep 1842 (zo) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) in jul 1931 te Katwijk, volgt IXbe
  2.  Leendert Haasnoot, geb. op 30 sep 1846 (wo) te Katwijk, ovl. (ongeveer 17 jaar oud) circa 3 dec 1863 (do) te op zee Rond 3 december 1863 vergaat de bomschuit "KATWIJK's WELZIJN" van Rederij De Vereniging waarbij de 8 bemanningsleden omgekomen zijn. Op de kust van Egmond spoelde een mast, zeil en ander scheepstuig aan
  3.  Cornelis Haasnoot, geb. op 4 okt 1847 (ma) te Katwijk, visser, ovl. (ongeveer 16 jaar oud) circa 3 dec 1863 (do) te op zee Rond 3 december 1863 vergaat de bomschuit "KATWIJK's WELZIJN" van Rederij De Vereniging waarbij de 8 bemanningsleden omgekomen zijn. Op de kust van Egmond spoelde een mast, zeil en ander scheepstuig aan
  4.  Antje Haasnoot, geb. op 10 sep 1849 (ma) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 8 aug 1851 (vr) te Katwijk. 
  5.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 2 mrt 1851 (zo) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 16 aug 1851 (za) te Katwijk. 
  6.  Antje Haasnoot, geb. op 19 mrt 1852 (vr) te Katwijk, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor okt 1936, volgt IXbf
  7.  Ageda Haasnoot, geb. op 11 jan 1853 (di) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 18 dec 1929 (wo) te Katwijk, volgt IXbg
  8.  Jannetje Haasnoot, geb. op 13 apr 1856 (zo) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 13 mei 1934 (zo) te Katwijk, volgt IXbh
  9.  Trijntje Haasnoot, geb. op 1 nov 1858 (ma) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 16 nov 1934 (vr) te Katwijk, volgt IXbi
  10.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 13 sep 1862 (za) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 24 mei 1934 (do) te Oegstgeest, volgt IXbj

VIIIaf.  Huijg Arendsz Haasnoot, zn. van Arend Huijgsz Haasnoot (VIIab) (scheepstimmerman) en Arendje Willemsd Nijgh, geb. op 5 mrt 1811 (di) te Katwijk aan Zee, ged. ND op 10 mrt 1811 (zo) te Katwijk aan Zee (getuige: Knelia van Duijvenbode), schipper, ovl. (68 jaar oud) op 26 aug 1879 (di) te Rotterdam, tr. (resp. 32 en 22 jaar oud) op 27 jul 1843 (do) te Katwijk met Adriana Johanna Meijer, dr. van Dirk Meijer (koopman) en Wouterina Johanna van Gelderen, geb. op 12 jun 1821 (di) te 's-Gravenhage (getuigen: Leenderd Schee oud 21 jaar van beroep schoenmaker en Anthonius Deijman oud 29 jaar van beroep koetsier. De aangifte wordt gedaan door de vader), ovl. (53 jaar oud) op 18 apr 1875 (zo) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Arendtje Hazenoot, geb. op 11 aug 1843 (vr) te Rotterdam, ovl. (41 jaar oud) op 20 apr 1885 (ma) te Rotterdam, volgt IXbk
  2.  Dirk Haasnoot, geb. op 28 aug 1844 (wo) te Rotterdam, ovl. (8 maanden oud) op 9 mei 1845 (vr) te Rotterdam. 
  3.  Wouterina Johanna Haasnoot, geb. op 1 sep 1845 (ma) te Rotterdam, ovl. (1 jaar oud) op 24 mei 1847 (ma) te Rotterdam. 
  4.  Leentje Haasnoot, geb. op 15 feb 1847 (ma) te Rotterdam, ovl. (62 jaar oud) op 17 mrt 1909 (wo) te Rotterdam, volgt IXbl
  5.  Wouterina Johanna Haasnoot, geb. op 24 jun 1848 (za) te Rotterdam. 
  6.  Dirk Haasnoot, geb. op 11 feb 1850 (ma) te Rotterdam, ovl. (2 jaar oud) op 3 jul 1852 (za) te Rotterdam. 
  7.  Dirk Haasnoot, geb. op 7 jan 1853 (vr) te Rotterdam, ovl. (2 jaar oud) op 12 sep 1855 (wo) te Rotterdam. 
  8.  Maartje Haasnoot, geb. op 23 aug 1855 (do) te Rotterdam, ovl. (7 weken oud) op 14 okt 1855 (zo) te Rotterdam. 
  9.  Johannes Adrianus Haasnoot, geb. op 23 aug 1857 (zo) te Rotterdam, ovl. (43 jaar oud) op 10 feb 1901 (zo) te Rotterdam, volgt IXbm
  10.  Nn (Zoon) Haasnoot, geb. op 13 jan 1861 (zo) te Rotterdam (doodgeb.). 
  11.  Adriana Johanna Haasnoot, geb. op 30 mrt 1862 (zo) te Rotterdam, ovl. (7 maanden oud) op 15 nov 1862 (za) te Rotterdam. 

VIIIag.  Maartje Haasnoot, dr. van Arend Huijgsz Haasnoot (VIIab) (scheepstimmerman) en Arendje Willemsd Nijgh, geb. op 21 nov 1816 (do) [akte: 168] te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 15 feb 1858 (ma) [akte 22] te Katwijk de aangifte word gedaan door Johannes Messemaker 45 jaar zeeman en Klaas Messemaker 40 jaar visser beide zwagers van de overledene, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 16 mei 1841 (zo) te Katwijk met Jacob Messemaker, zn. van Klaas Messemaker (zeeman) en Trijntje de Jong, geb. op 11 sep 1814 (zo) te Katwijk, zeeman, ovl. (34 jaar oud) op 16 aug 1849 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 zonen: 
  1.  Willem Messemaker, geb. op 6 jun 1842 (ma) te Katwijk, ovl. (7 jaar oud) op 22 jul 1849 (zo) te Katwijk. 
  2.  Klaas Messemaker, geb. op 10 okt 1844 (do) te Katwijk, zeeman, ovl. (21 jaar oud) op 11 jan 1866 (do) Ongehuwd verdronken in de Torrebaai bij Brischam
  3.  Arie Messemaker, geb. op 13 jun 1849 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (35 jaar oud) op 11 okt 1884 (za) Verongelukt, vermoedelijk verdronken, tr. met Maartje Haasnoot, dr. van Jacob Haasnoot (VIIIaa) (zeeman) en Weijntje Schaap (zie IXar). Uit dit huwelijk 5 kinderen. 
 
Arie Messemaker.
Na de dood van zijn moeder is hij ondergebracht in het weeshuis, welke hij op 01-12-1869 heeft verlaten.
 

VIIIah.  Arendje Haasnoot, dr. van Arend Huijgsz Haasnoot (VIIab) (scheepstimmerman) en Arendje Willemsd Nijgh, geb. op 9 aug 1826 (wo) Akte: 100.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 11 augustus 1826 door de vader. De geboortetijd is 18.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Luijt, oud 47 jaar van beroep zeeman en, Cornelis Rijnsend oud 58 jaar van beroep zeeman
te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 20 dec 1899 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 35 en 42 jaar oud) op 24 jul 1862 (do) te Katwijk [[akte 21 met haar achterneef Thijs Hus, zn. van Simon Hus (zeeman) en Neeltje van Duijvenbode (visverkoopster), geb. op 28 feb 1820 (ma) te Katwijk, metselaarsknecht, ovl. (49 jaar oud) op 22 aug 1869 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Arend Hus, geb. op 16 jul 1863 (do) te Katwijk [[akte 96, ovl. (3 weken oud) op 6 aug 1863 (do) te Katwijk [[akte 70
  2.  Nn (Zoon) Hus, geb. op 29 apr 1865 (za) te Katwijk (doodgeb.). 
  3.  Neeltje Hus, geb. op 3 apr 1867 (wo) te Katwijk [[akte 42, ovl. (4 maanden oud) op 28 aug 1867 (wo) te Katwijk [[akte 91
  4.  Neeltje Hus, geb. op 10 jul 1869 (za) te Katwijk [[akte 96, ovl. (3 maanden oud) op 19 okt 1869 (di) te Katwijk [[akte 97
  Thijs Hus, zn. van Simon Hus (zeeman) en Neeltje van Duijvenbode (visverkoopster), tr. (beiden 26 jaar oud) (1) op 17 sep 1846 (do) te Katwijk met Dirkje van der Keijl, dr. van Leendert van der Keijl (arbeider, verver) en Annetje (Antje) Vooijs (dienstbode), geb. op 5 mrt 1820 (zo) te Katwijk, ovl. (41 jaar oud) op 19 mei 1861 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Simon Hus, geb. op 24 feb 1848 (do) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 1 mei 1922 (ma) te Katwijk. 
  2.  Leendert Hus, geb. op 6 dec 1849 (do) te Katwijk [[akte 251, ovl. (9 maanden oud) op 9 sep 1850 (ma) te Katwijk [[akte 87
  3.  Maartje Hus, geb. op 5 jan 1851 (zo) te Katwijk [[akte 5, ovl. (24 dagen oud) op 29 jan 1851 (wo) te Katwijk [[akte 14
  4.  Leendert Hus, geb. op 15 jan 1853 (za) te Katwijk [[akte 7, ovl. (2 maanden oud) op 12 apr 1853 (di) te Katwijk [[akte 63
  5.  Leendert Hus, geb. op 19 apr 1854 (wo) te Katwijk [[akte 65, ovl. (41 dagen oud) op 30 mei 1854 (di) te Katwijk [[akte 63
  6.  Leendert Hus, geb. op 21 dec 1855 (vr) te Katwijk, metselaar, ovl. (51 jaar oud) op 14 nov 1907 (do) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) op 28 apr 1880 (wo) te Katwijk met Petronella van den Oever, dr. van Dirk van den Oever en Maartje Heller, geb. op 8 okt 1858 (vr) te Katwijk, dienstbode, ovl. (86 jaar oud) op 8 okt 1944 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  7.  Maarten Hus, geb. op 15 sep 1858 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (20 jaar oud) op 16 jan 1879 (do) te Katwijk verdronken bij het aan wal zwemmen van de bomschuit "de Jonge Dirk"
  8.  Arie Hus, geb. op 6 mei 1861 (ma) te Katwijk [[akte 72, ovl. (11 dagen oud) op 17 mei 1861 (vr) te Katwijk [[akte 64

VIIIai.  Marijtje Haasnoot, dr. van Jacob Huigsz Haasnoot (VIIac) (zeeman) en Cornelia Aldertsd van Duijvenbode, geb. op 27 dec 1812 (zo) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) op 12 aug 1855 (zo) te Scheveningen, tr. (resp. 21 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 jan 1834 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: Dirk Pronk, 49 jaar, Evert Knoester 36 jaar, oom van de bruidegom, Arie Pronk, 28 jaar en Gerrit Pronk 24, alle vissers) met Arie Knoester, zn. van Maarten Knoester (visser) en Leena Pronk, geb. op 25 mrt 1813 (do) te Scheveningen, visser, ovl. (69 jaar oud) op 31 jul 1882 (ma) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Leentje Knoester, geb. op 15 mrt 1834 (za) te Katwijk, ovl. (21 jaar oud) op 24 aug 1855 (vr) te Scheveningen. 
  2.  Huig Knoester, geb. op 26 feb 1845 (wo) te Katwijk, arbeider, ovl. (47 jaar oud) op 8 aug 1892 (ma) te Scheveningen, tr. (resp. 30 en 31 jaar oud) op 26 mei 1875 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: Cornelis Johannes Lobel, kleermaker, 36 jaar, Cornelis Johannes Overduin, visser, 23 jaar, Willem Taal, winkelier, 54 jaar en Maarten Kulk, visser, 29 jaar) met Trijntje van Rijn, dr. van Bastiaan van Rijn (arbeider) en Lena Dubbelaar, geb. op 21 feb 1844 (wo) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 25 okt 1921 (di) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Arie Knoester, zn. van Maarten Knoester (visser) en Leena Pronk, tr. (resp. 43 en 37 jaar oud) (2) op 31 dec 1856 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: Arie de Graaf, visser, 54 jaar, Leenderd Vrolijk, visser, 31 jaar, Hendrik den Heijer, visser, 46 jaar, en Arie Pronk, visser, 65 jaar) met Maria van der Toorn, dr. van Arij van der Toorn en Johanna Korving, geb. op 14 jun 1819 (ma) te Scheveningen, ovl. (77 jaar oud) op 4 dec 1896 (vr) te Scheveningen. 
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Maarten Knoester, geb. op 4 mei 1858 (di) te Scheveningen, visser, ovl. (79 jaar oud) op 27 jun 1937 (zo) te Scheveningen, tr. (resp. 19 en 18 jaar oud) op 2 jan 1878 (wo) te 's-Gravenhage (getuigen: Huig Knoester 33 jaar arbeider broer van de bruidegom, Joris Taal 29 jaar, Arie Rog 26 jaar en Teunis Bronsveld 38 jaar, de drie laatste visser, alle wonende te Scheveningen) met Gerritje Plugge, dr. van Gerrit Plugge (mandenmaker) en Immetje van der Toorn, geb. op 6 mrt 1859 (zo) te Scheveningen Erkend bij het huwelijk van haar ouders, ovl. (78 jaar oud) op 31 dec 1937 (vr) te Scheveningen. Uit dit huwelijk 2 zonen. 

VIIIaj.  Jacob Haasnoot "Jaap de Smid", zn. van Jacob Huigsz Haasnoot (VIIac) (zeeman) en Cornelia Aldertsd van Duijvenbode, geb. op 28 okt 1822 (ma) [akte 146] te Katwijk aan Zee De geboorte aangifte wordt gedaan op 28 oktober 1822 door Hendrina Rozeboom, oud 72 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 01.00 uur. De getuigen zijn Hartman Freeke, oud 54 jaar van beroep kledermaker en Jacob van Duijvenboden, oud 27 jaar van beroep schoenmaker, smid In het Leidsch Dagblad van 27 mei 1885 werd kort stilgestaan bij het feit dat Jacob 50 jaar als smid in dienst was bij smederij van der Does, ovl. (86 jaar oud) op 10 nov 1908 (di) [akte 152] te Katwijk aan Zee Het overlijden wordt aangeven op 10 november 1908 door: Huig Haasnoot oud 63 jaar, van beroep visser, zoon van de overledene, en door Hendrik Vooijs, oud 33 jaar van beroep gemeentebode, geen familie van de overledene.
Er is van Jacob ook een overlijdensakte opgemaakt op 6 okt 1858 [akte 1530] te Den Haag. Korving van der Zwan oud 64 jaar zonder beroep en Kornelis van Beelen oud 53 jaar arbeider wonende te Katwijk doen dan aangifte van het overlijden van Jacob Haasnoot matroos op de bomschuit "Koopmans Welvaren" van Scheveningen. Als ouders worden genoemd: Jacob Haasnoot en Cornelia van Duijvenbode, de overledene was gehuwd met Gerritje Schaap. Deze overlijdensakte wordt in Katwijk ingeschreven als akte 119 d.d. 7 okt 1858.
Volgens de geboorteakte van Jaapje Haasnoot nr. 13 d.d. 28 jan. 1859 is de moeder Weijntje Schaaap sedert oktober 1858 weduwe Jacob Haasnoot. Omdat er in oktober 1858 maar één overlijdensakte in Katwijk is opgemaakt van een Jacob Haasnoot mogen we aannemen dat Jacob Haasnoot, zoon van Huibert Haasnoot en Ariaantje Hellenberg en getrouwt met Weintje Schaap op 3 oktober 1858 aan boord van de bomschuit "Koopmans Welvaren" is overleden. Waarom dit overlijden niet is opgetekend in een akte of in het bevolkingsregister is een raadsel
, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 1 aug 1844 (do) Akte: 24.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 21ste en 28ste juli 1844. Aanwezig bij het huwelijk zijn de ouders van de bruidegom en de moeder van de bruid. De vader van de bruid is wegens ziekte verhinderd om aanwezig te zijn.
Getuigen bij het huwelijk zijn:
1, Pieter van Duijvenbode, oud 61 jaar van beroep visser, oom van de bruidegom,
2, Jan Schaap, oud 31 jaar van beroep arbeider, oom van de bruid,
3, Gerrit Schaap, oud 24 jaar van beroep visser, oom van de bruid,
4, Arie van der plas, oud 44 jaar van beroep visser, bekende van partijen.
Akte is ondertekend verklarende de bruid, de vader van de bruidegom, de moeder van de bruid en de 2e getuige niet te kunnen schrijven
te Katwijk met Gerritje Schaap, dr. van Rijn Dirksz Schaap (zeeman) en Klaasje Vooijs, geb. op 20 mrt 1823 (do) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) Akte: 45
De geboorte aangifte wordt gedaan op 21 maart 1823 door Hendrina Rozeboom, oud 73 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn Dirk Rijnsz Schaap, oud 46 jaar van beroep zeeman en Leendert van der Keijl, oud 35 jaar van beroep verver
, ovl. (51 jaar oud) op 7 feb 1875 (zo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk) Akte: 9
Het overlijden wordt aangeven op 08-02-1875 door Huig Haasnoot oud 30 jaar van beroep visser, zoon van de overledene en door Jan Hus oud 46 jaar van beroep touwslager, zwager van de overledene. Als adres wordt opgeven wijk 6 nr. 658
 Uit dit huwelijk 14 kinderen: 
  1.  Huig Hazenoot, geb. op 2 jan 1845 (do) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 28 dec 1913 (zo) te Katwijk, volgt IXbn
  2.  Klazina Haasnoot, geb. op 1 okt 1846 (do) te Katwijk, volgt IXbo
  3.  Cornelia Haasnoot, geb. op 21 feb 1848 (ma) Akte: 26.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 februari 1848 door de vader. De geboortetijd is 13.00 uur. De getuigen zijn Arie van der Plas, oud 49 jaar van beroep Winkelier en Gerrit Remmelzwaal, oud 70 jaar van beroep Veldwachter
te Katwijk, ovl. op 19 aug 1849 (zo) Akte: 300
Het overlijden wordt aangeven op 20 augustus 1849 door: Engelbrecht Orange oud 31 jaar van beroep Bode, en door Jan de Best oud 49 jaar van beroep Veldwachter, beide goede bekende van de overledene
te Katwijk. 
  4.  Rijn Hazenoot, geb. op 16 mei 1850 (do) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 30 aug 1850 (vr) te Katwijk. 
  5.  Rijn Hazenoot, geb. op 27 jun 1851 (vr) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 18 sep 1851 (do) te Katwijk. 
  6.  Cornelia Hazenoot, geb. op 7 aug 1852 (za) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 12 sep 1917 (wo) te Wassenaar, volgt IXbp
  7.  Reijn Haasnoot, geb. op 31 dec 1853 (za) Akte: 1
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 januari 1854 door de vader. De geboortetijd is 02.00 uur. De getuigen zijn Reijn Schaap, oud 54 jaar van beroep zeeman en Engelbregt Oranje, oud 36 jaar van beroep Bode
te Katwijk aan Zee, smid, visser Vertrekt op 16 oktober 1875 naar 's-Gravenhage. In 1879 wonende te Scheveningen. Tussen 7 januari 1897 en 10 december 1902 woonde Reijn met zijn vrouw en een nicht van hem (Jacoba van Duijvenbode geb 7 maart 1883) in de Noorderstraat nr 7 te Katwijk. Op 10 december 1902 vertrekken zij weer naar Den Haag, ovl. op 31 okt 1932 (ma) Akte: 3668
Het overlijden wordt aangeven op 2 november door: Dirk Kwakkel oud 43 jaar, en Antonis Adams oud 41 jaar
te Scheveningen, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 6 dec 1877 (do) te Katwijk (getuigen: Huig Haasnoot, oud 32 jaar van beroep visser, broer van de bruidegom, Maarten van der Marel, oud 22 jaar van beroep arbeider, zwager van de bruidegom, Gerrit Kuijt, oud 29 jaar van beroep Arbeider, broer van de bruid, en Aldert Haasnoot, oud 50 jaar van beroep visser, oom van de bruidegom) met Jobje Kuijt, dr. van Willem Kuijt (karreman, arbeider) en Jacoba Ouwehand, geb. op 10 jan 1855 (wo) te Katwijk, Van Jobje is bekend dat zij beschikte over een zeer luide stem, ovl. (87 jaar oud) op 9 jan 1943 (za) te Scheveningen. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Arendje Haasnoot, geb. op 22 jul 1855 (zo) te Katwijk Akte: 98
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 juli 1855 door de vader. De geboortetijd is 14.00 uur. De getuigen zijn Jan Driebergen, oud 60 jaar van beroep landbouwer en Willem van Dijk, oud 37 jaar van beroep arbeider. De akte is door de vader ondertekend met J. Haazenoot
, ovl. (2 maanden oud) op 21 okt 1855 (zo) te Katwijk Akte: 189
Het overlijden wordt aangeven op 22 oktober 1855 door: Jacob Haasnoot oud 32 jaar vader van de overledene, en door Frans Buiteweg oud 34 jaar van beroep veldwachter
  9.  Arendje Haasnoot, geb. op 18 apr 1857 (za) te Katwijk Akte: 56
De geboorte aangifte wordt gedaan op 20 april 1857 door de vader. De geboortetijd is 00.30 uur. De getuigen zijn Arij Aandewiel, oud 45 jaar van beroep arbeider en Frans Buitenweg, oud 36 jaar van beroep veldwachter
, ovl. (3 maanden oud) op 19 jul 1857 (zo) te Katwijk Akte: 69
Het overlijden wordt aangeven op 20 juli 1857 door: Jacob Haasnoot oud 34 jaar, vader van de overledene, en door Gerrit Vooijs oud 25 jaar van beroep timmerman
  10.  Arendje Haasnoot, geb. op 30 jun 1858 (wo) te Katwijk Akte: 104
De geboorte aangifte wordt gedaan op 02 juli 1858 door de vader. De geboortetijd is 15.00 uur. De getuigen zijn Cornelis Vooijs, oud 43 jaar van beroep mandemaker en Jan de Groot, oud 34 jaar van beroep winkelier
, ovl. (2 maanden oud) op 24 sep 1858 (vr) te Katwijk Akte:113
Het overlijden wordt aangeven op 27 september 1858 door: Jacob Haasnoot oud 35 jaar vader van de overledene, en door Frans Buiteweg, oud 36 jaar van beroep veldwachter
  11.  Jacob Haasnoot, geb. op 20 dec 1860 (do) te Katwijk Akte: 167
De geboorte aangifte wordt gedaan op 21 december 1860 door de vader. De geboortetijd is 11.00 uur. Jongste kind van een tweeling De getuigen zijn Reijn Schaap, oud 61 jaar van beroep visser en Engelbregt Oranje, oud 43 jaar van beroep Bode
, ovl. (5 jaar oud) op 30 jul 1866 (ma) te Katwijk Akte:200
Het overlijden wordt aangeven op 30 juli 1866 door: Jacob Haasnoot oud 43 jaar, vader van de overledene, en door Arie van der Plas oud 67 jaar van beroep visser
  12.  Arendje Haasnoot, geb. op 20 dec 1860 (do) te Katwijk aan Zee Akte: 166: De geboorte aangifte wordt gedaan op 21 december 1860 door de vader. De geboortetijd is 10.30 uur. Oudste kind van een tweeling. De getuigen zijn Reijn Schaap, oud 61 jaar van beroep visser en Engelbregt Oranje, oud 43 jaar van beroep bode, ovl. (1 jaar oud) op 28 jan 1862 (di) te Katwijk aan Zee Akte: 20: Het overlijden wordt aangeven op 29 januari 1862 door: Jacob Haasnoot, oud 39 jaar, van beroep smid, vader van de overledene, en door Reijn Schaap oud 61 jaar van beroep zeeman, grootvader van de overledene
  13.  Jacobus Haasnoot, geb. op 18 mrt 1862 (di) te Katwijk aan Zee Akte: 50
De geboorte aangifte wordt gedaan op 19 maart 1862 door de vader. De geboortetijd is 01.00 uur. De getuigen zijn Willem van der Plas, oud 26 jaar van beroep gemeenteklerk en Engelbregt Oranje, oud 64 jaar van beroep gemeentebode
, ovl. (2 maanden oud) op 26 mei 1862 (ma) te Katwijk aan Zee Akte:84
Het overlijden wordt aangeven op 28 mei 1862 door: Jacob Haasnoot, oud 39 jaar, vader van de overledene, en door Cornelis Anthonie Faivre oud 24 jaar van beroep Arbeider, wonende te Katwijk aan de Rijn
  14.  Barwert Haasnoot, geb. op 2 jan 1864 (za) te Katwijk aan Zee, ovl. (59 jaar oud) op 1 aug 1923 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt IXbq


  Jacob Haasnoot "Jaap de Smid", tr. (resp. 56 en 50 jaar oud) (2) op 6 feb 1879 (do) Akte: 5.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 19de en 26ste januari 1879. De bruidegom is weduwnaar van Gerritje Schaap, de bruid is weduwe van Cornelis van Duijvenbode.
Getuigen bij het huwelijk zijn:
1, Reijn Barnhoorn, oud 23 jaar, schoonzoon van de bruidegom
2, Jan van Rhijn, oud 39 jaar, van beroep arbeider,
3, Jan Hus, oud 50 jaar, van beroep touwslager, zwager van de bruidegom,
4, Rijn Haasnoot, oud 25 jaar van beroep smid te Scheveningen, zoon van de bruidegom.
Akte is ondertekend verklarende de bruid en 3e getuige niet te kunnen schrijven
te Katwijk met Bregje van den Oever, dr. van Cornelis van den Oever (zeeman) en Cornelia Maartensdr Kulk (zie VIIl). 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 


  Bregje van den Oever, dr. van Cornelis van den Oever (zeeman) en Cornelia Maartensdr Kulk, tr. (1) met Cornelis van Duijvenbode, zn. van Arij van Duijvenbode (zeeman) en Aafje Haasnoot (VIIl). 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Aafje van Duijvenbode, geb. op 14 okt 1855 (zo) te Katwijk, ovl. (63 jaar oud) op 3 sep 1919 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 27 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 4 jul 1883 (wo) te Katwijk met Cornelis Varkevisser, zn. van Arij (Arie) Varkevisser (zeeman ter koopvaardij) en Willempje van Rijn, geb. op 9 sep 1853 (vr) te Katwijk, voermansknecht, ovl. (89 jaar oud) op 4 mrt 1943 (do) te Eelde. Uit dit huwelijk 3 dochters. 
  2.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 14 nov 1860 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (86 jaar oud) op 11 aug 1947 (ma) te Katwijk, begr. op 15 aug 1947 (vr) te Katwijk op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat, tr. met Cornelia Haasnoot, dr. van Cornelis Haasnoot (VIIIt) (buitenlands zeevarende) en Aagje van der Plas (zie IXad). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  3.  Cornelis van Duijvenbode, geb. op 14 okt 1865 (za) te Katwijk. 

VIIIak.  Aldert Haasnoot, zn. van Jacob Huigsz Haasnoot (VIIac) (zeeman) en Cornelia Aldertsd van Duijvenbode, geb. op 13 jun 1826 (di) te Katwijk, visser, ovl. (83 jaar oud) op 26 feb 1910 (za) te Katwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 22 mei 1848 (ma) te Katwijk met Marijke van Duijn, dr. van Willem van Duijn (zeeman, koopvaarder) en Lijsbeth (Elizabeth) Parlevliet, geb. op 29 sep 1826 (vr) te Katwijk, dienstbode, ovl. (24 jaar oud) op 13 mei 1851 (di) [akte 53] te Katwijk als "Marijtje"
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Jansje (Jannetje) Haasnoot, geb. op 15 sep 1848 (vr) te Katwijk, ovl. (11 maanden oud) op 1 sep 1849 (za) te Katwijk. 
  2.  Jacob Haasnoot, geb. op 20 sep 1849 (do) te Katwijk, ovl. (10 maanden oud) op 3 aug 1850 (za) te Katwijk. 
  Aldert Haasnoot, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 27 mrt 1852 (za) te Katwijk met Jaapje de Best "Jaapje Stroop", dr. van Jan Jansz de Best (zeeman) en Jaapje Guijt, geb. op 2 mei 1828 (vr) te Katwijk, visloopster, ovl. (92 jaar oud) op 26 mei 1920 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacob Haasnoot, geb. op 29 nov 1852 (ma) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 14 sep 1908 (ma) te Katwijk, volgt IXbr
  2.  Jacoba Haasnoot, geb. op 7 apr 1855 (za) te Katwijk, ovl. (30 jaar oud) op 15 apr 1885 (wo) te Katwijk, volgt IXbs
  3.  Huig Haasnoot, geb. op 9 mrt 1859 (wo) te Katwijk. 
  4.  Huig Haasnoot, geb. op 7 jan 1864 (do) te Katwijk, ovl. (84 jaar oud) op 14 jan 1948 (wo) te Katwijk aan Zee, volgt IXbtVIIIal.  Gijsje Haasnoot, dr. van Huig Huigsz Haasnoot (VIIae) en Annetje van Duijnen, geb. op 10 nov 1818 (di) te Katwijk aan Zee, ovl. (75 jaar oud) op 13 nov 1893 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 18 jul 1841 (zo) te Katwijk (getuige: Willem Schaap, oud 49 van beroep zeeman, stiefvader van de bruidegom, Jacob van Duijn, oudste, oud 27 van beroep zeeman, broer van bruidegom, Jacob Spaanderman, oud 37 van beroep karreman, Willem van Beelen, oud 34 van beroep zeeman, goede bekende van partijen) met Jacob van Duijn, zn. van Jan van Duijn en Dirkje Holmeda (vissnijdster), geb. op 31 aug 1819 (di) te Katwijk, visser, zeeman (zeeman), ovl. (78 jaar oud) op 17 jun 1898 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Dirkje van Duijn, geb. op 28 nov 1841 (zo) te Katwijk, dienstbode, ovl. (93 jaar oud) op 31 jul 1935 (wo) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 27 en 24 jaar oud) op 14 jun 1869 (ma) te Katwijk met Maarten Spaans, zn. van Leendert Spaans en Johanna Vrolijk, geb. op 17 okt 1844 (do) te 's-Gravenhage, visser, ovl. (78 jaar oud) op 4 jan 1923 (do) te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Johanna van Duijn, geb. op 2 apr 1843 (zo) te Katwijk. 
  3.  Jan van Duijn, geb. op 9 aug 1845 (za) te Katwijk, ovl. (één week oud) op 16 aug 1845 (za) te Katwijk. 
  4.  Trijntje van Duijn, geb. op 29 aug 1846 (za) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 11 mrt 1920 (do) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 23 jan 1873 (do) te Katwijk met Teunis van der Bent, zn. van Cornelis van der Bent (zeeman, visser) en Jaapje Hakker, geb. op 23 sep 1845 (di) te Katwijk, visser, ovl. (71 jaar oud) op 4 jan 1917 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  5.  Jaapje van Duijn, geb. op 21 okt 1848 (za) te Katwijk, werkster, ovl. (71 jaar oud) op 8 okt 1920 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 2 jan 1873 (do) te Katwijk met Cornelis Zwanenburg, zn. van Cornelis Zwanenburg (arbeider), geb. op 10 feb 1849 (za) te Katwijk, arbeider, ovl. (27 jaar oud) op 29 sep 1876 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 zonen. 
  6.  Huig van Duijn, geb. op 30 sep 1850 (ma) te Katwijk aan Zee, visser, ovl. (31 jaar oud) op 15 okt 1881 (za) "op zee verongelukt", vermist in okt 1881 te Trimingham [Groot Brittanië], tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 24 apr 1875 (za) te Katwijk Teunis van der Bent, oud 28 jaar van beroep visser, zwager van de bruidegom, Cornelis Zwanenburg, oud 25 jaar van beroep Arbeider, zwager van de bruidegom, Jacob Zwaan, oud 29 jaar van beroep visser, broer van de bruid, Willem Zwaan, oud 25 jaar van beroep visser, broer van de bruid, allen wonende te Katwijk met Adriaantje (Ariaantje) Zwaan, dr. van Willem Zwaan (schippersknecht, visser) en Adriana (Ariaantje) Schaap (visverkoopster), geb. op 31 okt 1851 (vr) te Katwijk, visloopster, koopvrouw, ovl. (85 jaar oud) op 2 nov 1936 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  7.  Jan van Duijn, geb. op 5 dec 1854 (di) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 8 apr 1855 (zo) te Katwijk. 
  8.  Nn (Dochter) van Duijn, geb. op 3 mei 1857 (zo) te Katwijk (doodgeb.). 
  9.  Jacob van Duijn, geb. op 18 okt 1859 (di) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 4 jan 1860 (wo) te Katwijk. 
  10.  Jacob van Duijn, geb. op 21 mei 1861 (di) te Katwijk, visser, ovl. (75 jaar oud) op 22 jun 1936 (ma) te Katwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) op 24 mei 1884 (za) te Katwijk met Jacoba den Haas, dr. van Cornelis den Haas (visser) en Maartje Gielbert, geb. op 1 dec 1860 (za) te Katwijk, ovl. (60 jaar oud) op 7 okt 1921 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
 
Jacob van Duijn.
Op het certificaat van de Nationale Militie nr. 2543 afgegeven d.d.28-06-1841 te Katwijk is vermeld dat Jacob van Duijn bij de loting is ten deel gevallen nr. 64 en dat hij geen dienstplicht heeft. Zijn signalement volgens de Nationale Militie luidt: Lengte: 1 el, 5 palm, 7 duim, 0 streep. Aangezicht: rond. Voorhoofd: hoog. Ogen: blauw. Neus: rond. Mond: rond. Kin: rond. Haar en wenkbrauwen: blond.
 

VIIIam.  Huig Haasnoot, zn. van Huig Huigsz Haasnoot (VIIae) en Annetje van Duijnen, geb. op 1 mei 1822 (wo) te Katwijk, zeeman in de nacht van 20 op 21 feb 1839 heeft Huig zijn medebemanningsleden het leven weten te redden door, geheel ontkleed op ongeveer een uur gaans ten zuiden van Katwijk, van boord van de visserspink "Cornelia Diderika" van kapitein Jacob Schaap te springen en op deze wijze de reddingsboot van het station Katwijk te alarmeren. Op 27 febr 1839 heeft hij hiervoor van de societeit "de Place Royale" een zilveren tabaksdoos ontvangen en op 10 april 1839 heeft Zijne Majesteit hem hiervoor beloont met een zilveren medaille van de eerste groote en een schriftelijk bewijs, ovl. (minstens 42 jaar oud) tussen 1865 en 1875 "op zee verongelukt", tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 23 feb 1845 (zo) te Katwijk met zijn achternicht Maartje van Dijk, dr. van Willem van Dijk (voerman) en Aaltje Hoek, geb. op 7 aug 1821 (di) te Katwijk, ovl. (53 jaar oud) op 8 mrt 1875 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 13 kinderen: 
  1.  Jan Haasnoot, geb. op 26 dec 1844 (do) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 25 jun 1845 (wo) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 52 jaar zeeman en Jacob van Duijn 25 zeeman. de eerste grootvader en de tweede oom van de overledene
  2.  Jannetje Hazenoot, geb. op 30 nov 1846 (ma) te Katwijk, ovl. (19 jaar oud) op 12 sep 1866 (wo) te Katwijk aangevers zijn: Arie van Dijk 47 jaar stalknecht en Engelbregt Oranje 49 jaar gemeentebode. De eerste oom van de overledene
  3.  Aaltje Haasnoot, geb. op 2 okt 1848 (ma) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 19 dec 1848 (di) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 26 jaar zeeman en Jacob van Duijn 29 jaar zeeman. de eerste vader en de tweede oom van de overledene
  4.  Aaltje Haasnoot, geb. op 26 sep 1849 (wo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 10 okt 1850 (do) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 28 jaar zeeman en Gerrit Remmelzwaal 73 jaar veldwachter. de eerste vader en de tweede goede bekende van de overledene
  5.  Trijntje Haasnoot, geb. op 10 nov 1850 (zo) te Katwijk, ovl. (15 dagen oud) op 25 nov 1850 (ma) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 28 jaar zeeman en Jacob van der Plas 25 jaar zeeman. de eerste vader en de tweede goede bekende van de overledene
  6.  Huig Haasnoot, geb. op 23 okt 1851 (do) te Katwijk, ovl. (één maand oud) op 22 dec 1851 (ma) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 29 jaar zeeman en Jacob van Duijn 32 jaar zeeman. de eerste vader en de tweede oom van de overledene
  7.  Huig Haasnoot, geb. op 21 okt 1852 (do) te Katwijk, ovl. "op zee verongelukt", vermist. 
  8.  Willem Haasnoot, geb. op 16 mrt 1856 (zo) te Katwijk, ovl. "op zee verongelukt", onb. 
  9.  Jan Haasnoot, geb. op 25 sep 1858 (za) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 9 feb 1859 (wo) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 36 jaar visscher en Gerrit de Vreugd 38 jaar visscher. de eerste vader van de overledene
  10.  Antje Haasnoot, geb. op 26 sep 1860 (wo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 23 jan 1862 (do) te Katwijk aangevers zijn: Pieter Harteveld 37 jaar vischer en Willem van der Plas 50 jaar particulier. geen bloedverwanten van de overledene
  11.  Jacob Haasnoot, geb. op 10 dec 1862 (wo) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 10 sep 1863 (do) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 41 jaar vischer en Engelbregt Oranje 46 jaar bode
  12.  Jacob Haasnoot, geb. op 27 apr 1864 (wo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 6 aug 1864 (za) te Katwijk aangevers zijn: Huig Haasnoot 42 jaar vischer en Frans Buijtenweg 43 jaar veldwachter
  13.  Arie Haasnoot, geb. op 7 dec 1865 (do) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 25 okt 1931 (zo) te Katwijk, volgt IXbu
  Maartje van Dijk, dr. van Willem van Dijk (voerman) en Aaltje Hoek, 
 een dochter: 
  1.  Aaltje van Dijk, geb. op 18 sep 1843 (ma) te Katwijk, ovl. (20 dagen oud) op 8 okt 1843 (zo) te Katwijk. 

VIIIan.  Arend (Arij) Hasenoot, zn. van Huig Huigsz Haasnoot (VIIae) en Annetje van Duijnen, geb. op 14 mrt 1829 (za) te Katwijk, zeeman, ovl. (ongeveer 39 jaar oud) in 1869 "op zee verongelukt", vermist, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 30 sep 1853 (vr) te Katwijk met Aaltje den Haas, dr. van Arij den Haas en Aaltje Rijnsent, geb. op 15 jan 1828 (di) te Katwijk, visloopster, ovl. (86 jaar oud) op 30 aug 1914 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Nn Hasenoot, geb. op 17 sep 1857 (do) te Katwijk (doodgeb.). 
  2.  Nn Hasenoot, geb. op 28 aug 1858 (za) te Katwijk (doodgeb.). 
  3.  Jan Hasenoot, geb. op 3 nov 1859 (do) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 24 feb 1945 (za) te Assen, volgt IXbv
  4.  Nn Hasenoot, geb. op 29 mei 1863 (vr) te Katwijk (doodgeb.). 
  5.  Arie Hasenoot, geb. op 17 aug 1864 (wo) te Katwijk, ovl. (92 jaar oud) op 3 jan 1957 (do) te Katwijk, volgt IXbw
  6.  Huig Hasenoot, geb. op 30 mei 1867 (do) te Katwijk, ovl. (5 maanden oud) op 27 nov 1867 (wo) te Katwijk. 
  7.  Annetje Haasnoot, geb. op 16 okt 1869 (za) te Katwijk, ovl. (65 jaar oud) op 7 jan 1935 (ma) te Katwijk, volgt IXbxVIIIao.  Jacob Haasnoot, zn. van Huig Huigsz Haasnoot (VIIae) en Annetje van Duijnen, geb. op 5 mei 1832 (za) te Katwijk, ovl. (29 jaar oud) op 13 nov 1861 (wo) Het overlijden van Jacob wordt door de Arrondissements-rechtbank van Leiden bij vonnis van 14 november 1865 vastgesteld. Tevens wordt aan zijn weduwe verlof verleend tot het aangaan van een ander huwelijk, tr. (resp. 24 en 18 jaar oud) op 2 jun 1856 (ma) te Katwijk met Elizabeth van Duijn, dr. van Jacob van Duijn (visser) en Agatha Krijgsman, geb. op 8 jun 1837 (do) te Katwijk, boedster. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Jacob Haasnoot, geb. op 1 nov 1857 (zo) te Katwijk Akte: 180
De geboorte aangifte wordt gedaan op 02 november 1857 door Adriana van Beelen, oud 55 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 22.00 uur. De getuigen zijn Harmen Krijgsman, oud 56 jaar zonder beroep en Frans Buitenweg, oud 37 jaar van beroep veldwachter
, ovl. (2 maanden oud) op 15 jan 1858 (vr) te Katwijk. 
  2.  Antje Haasnoot, geb. op 21 nov 1858 (zo) Akte: 183
De geboorte aangifte wordt gedaan op 22 november 1858 door Adriana van Beelen van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 20.00 uur. De getuigen zijn Willem van Vliet, oud 24 jaar van beroep Klerk en Engelbregt Oranje, oud 41 jaar van beroep Bode
te Katwijk, ovl. (6 dagen oud) op 27 nov 1858 (za) te Katwijk. 
  3.  Huig Haasnoot, geb. op 10 mrt 1860 (za) Akte: 33
De geboorte aangifte wordt gedaan op 12 maart 1860 door Adriana van Beelen, oud 57 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn Willem van Vliet, oud 26 jaar van beroep Klerk en Engelbregt Oranje, oud 42 jaar van beroep Bode
te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 12 mei 1860 (za) te Katwijk. 
  4.  Jacoba Haasnoot, geb. op 27 apr 1862 (zo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 9 jul 1863 (do) [akte: 60] te Katwijk. 
  Elizabeth van Duijn, dr. van Jacob van Duijn (visser) en Agatha Krijgsman, 
 een zoon: 
  1.  Jacob van Duijn, geb. op 30 mei 1865 (di) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 16 jul 1865 (zo) te Katwijk. 
  Elizabeth van Duijn, tr. (resp. 28 en 32 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 21 dec 1865 (do) te Katwijk met Arie van Dijk, zn. van Jan Arijsz van Dijk (karreman) en Arentje Klok, geb. op 18 sep 1833 (wo) te Katwijk, arbeider, ovl. (54 jaar oud) op 27 jul 1888 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Arendje van Dijk, geb. circa feb 1876 te Rijnsburg, ovl. (minder dan één jaar oud) op 31 mei 1876 (wo) te Katwijk. 

VIIIap.  Leendert Haasnoot, zn. van Arend Haasnoot (VIIai) (visser, daggelder) en Aaltje Barnhoorn, geb. op 8 mrt 1810 (do) te Noordwijk aan Zee, ged. G op 11 mrt 1810 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Jaapje van Beelen), visser Op 5 september 1834 moet Leendert zich met 9 andere personen, waaronder zijn broer Krijn verantwoorden voor de rechtbank op de beschuldiging van diefstal (jutten van vaatjes drank). Zij worden alle vrijgesproken, ovl. (81 jaar oud) op 6 mrt 1892 (zo) te Noordwijk aan Zee Akte: 37.
Het overlijden wordt aangeven op 7 maart 1892 door: Jan van Beelen oud 49 jaar, van beroep visser, schoonzoon van de overledene, en door Pieter Hazenoot oud 50 jaar van beroep visser, zoon van de overledene
, tr. (resp. 22 en 21 jaar oud) op 15 sep 1832 (za) te Noordwijk De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de eerste twee zondagen in september 1832 te Zandvoort en te Noordwijk. De bruid is tot voor kort woonachtig geweest in Zandvoort. Aanwezig bij het huwelijk zijn: de moeder van de bruid en de ouders van de bruidegom. Getuigen bij het huwelijk zijn:
1, Arij van Roon, oud 56 jaar van beroep zeeman, oom van de bruidegom,
2, Pieter Smid, oud 40 jaar van beroep zeeman,
3, Willem van Rhijn, oud 38 jaar van beroep arbeider,
4, Willem van der Werf, oud 48 jaar van beroep schoenmaker
met Maartje Spaan, dr. van Barend Spaan en Dirkje Bol, geb. op 29 sep 1810 (za) te Noordwijk aan Zee, ged. op 30 sep 1810 (zo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (72 jaar oud) op 23 okt 1882 (ma) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Aaltje (Alida) Haasnoot, geb. op 1 mrt 1833 (vr) te Noordwijk aan Zee, ovl. (77 jaar oud) op 7 mrt 1910 (ma) te Noordwijk aan Zee, volgt IXby
  2.  Albertus (Bertus) Hazenoot, geb. op 8 jun 1834 (zo) te Noordwijk, ovl. (47 jaar oud) op 5 mei 1882 (vr) te Noordwijk, volgt IXbz
  3.  Dirkje Haasnoot, geb. op 13 feb 1836 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (25 jaar oud) op 15 okt 1861 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt IXca
  4.  Arend Haasnoot, geb. op 27 dec 1837 (wo) te Noordwijk, ovl. (58 jaar oud) op 26 mei 1896 (di) te Noordwijk, volgt IXcb
  5.  Pieter Haasnoot, geb. op 26 mrt 1840 (do) te Noordwijk, ovl. (80 jaar oud) op 24 jun 1920 (do) te Katwijk, volgt IXcc
  6.  Jaapje (Jacoba) Haasnoot, geb. op 15 mei 1842 (zo) Akte: 44
De geboorte aangifte wordt gedaan op 17 mei 1842 door Neeltje Stark, oud 54 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 04.00 uur. De getuigen zijn: Cornelis Janse Kaak, oud 66 jaar van beroep Visloper en, Maarten van Beelen oud 30 jaar van beroep zeeman
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 18 jul 1846 (za) Akte: 35
Het overlijden wordt aangeven op 18 juli 1846 door: Leendert Haasnoot oud 36 jaar Vader van de overledene, van beroep zeeman en door Gerrit Slats oud 74 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk aan Zee. 
  7.  Geertje Haasnoot, geb. op 22 mrt 1844 (vr) te Noordwijk aan Zee, ovl. (87 jaar oud) op 7 apr 1931 (di) te Noordwijk aan Zee, volgt IXcd
  8.  Christina (Chrisje) Haasnoot, geb. op 30 mrt 1846 (ma) te Noordwijk aan Zee, ovl. (65 jaar oud) op 16 mrt 1912 (za) te Noordwijk aan Zee, volgt IXce
  9.  Jacob Haasnoot, geb. op 22 aug 1848 (di) te Noordwijk Akte: 76.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 22 augustus 1848 door de vader. De getuigen zijn: Jacob van Buk, oud 38 jaar van beroep winkelier en Arnoldus Boyenk, oud 30 jaar van beroep kleermaker
, ovl. (3 jaar oud) op 23 okt 1851 (do) te Noordwijk Akte: 87.
Het overlijden wordt aangeven op 24 oktober 1851 door: Dirk van der Niet oud 29 jaar, van beroep arbeider, en door Klaas Plug oud 27 jaar van beroep landbouwer, beide bekende van de overledene
  10.  Krijntje Haasnoot, geb. op 15 jan 1851 (wo) te Noordwijk aan Zee Akte: 5.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 17 januari 1851 door de vader. De geboortetijd is 19.00 uur. De getuigen zijn: Pieter Bel, oud 37 jaar van beroep metselaar en Willem Haasnoot, oud 25 jaar van beroep zeeman. De laatste getuige ondertekend als W.Hazenoot
, ovl. (19 jaar oud) op 23 dec 1870 (vr) te Noordwijk aan Zee Akte: 94.
Het overlijden wordt aangeven op 23 december 1870 door: Arent Haasnoot oud 32 jaar, broer van de overledene, van beroep visser, en door Pieter Haasnoot oud 30 jaar, broer van de overledene, van beroep visser
  11.  Jacob Haasnoot, geb. op 27 apr 1853 (wo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (78 jaar oud) op 19 aug 1931 (wo) te Noordwijk aan Zee, volgt IXcf

VIIIaq.  Krijn Haasnoot (bij trouwen en kinderen genoemd Hazenoot), zn. van Arend Haasnoot (VIIai) (visser, daggelder) en Aaltje Barnhoorn, geb. op 9 jun 1815 (vr) te Noordwijk Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 11 juni 1815 door de vader. De geboortetijd is 03.30 uur. De getuigen zijn: Gijsbertus van der Niet, oud 56 jaar van beroep visser en, Jan van Beelen oud 51 jaar van beroep zeeman
, kleermaker, ovl. (34 jaar oud) op 8 aug 1849 (wo) te Zandvoort, tr. (resp. 25 en 17 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 17 jan 1841 (zo) te Zandvoort met Grietje Keur, dr. van Jacob Gijsbertsz Keur (matroos op de schepen van Zijne Majesteit voor de rede van Texel, visser) en Stijntje Arijsz Berendregt (visverkoopster), geb. op 9 dec 1823 (di) te Zandvoort, ovl. (65 jaar oud) op 16 mrt 1889 (za) te Zandvoort. 
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Aaltje Hazenoot, geb. op 2 apr 1841 (vr) te Zandvoort, ovl. (77 jaar oud) op 17 feb 1919 (ma) te 's-Gravenhage, volgt IXcg
  2.  Stijntje Hazenoot, geb. op 1 jun 1846 (ma) te Zandvoort, ovl. (76 jaar oud) op 26 mei 1923 (za) te Zandvoort, volgt IXch

VIIIar.  Dirk Haasnoot, zn. van Arend Haasnoot (VIIai) (visser, daggelder) en Aaltje Barnhoorn, geb. op 15 nov 1820 (wo) Aktenr: niet vermeld.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 17 november 1820 door Anna Marie Albrecht, van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 11.00 uur. De getuigen zijn: Krijn Barnhoorn, oud 65 jaar van beroep Voermansknecht, en Teunis Kuijt, oud 45 jaar van beroep Voerman
te Noordwijk aan Zee, visser, ovl. op 27 sep 1906 (do) Akte: 64.
Het overlijden wordt aangeven op 28 september 1906 door: Adrianus Mooijekind oud 51 jaar, van beroep Smit, en door Pieter van der Wiel oud 57 jaar van beroep Schoenmaker, beide geen familie van de overledene
te Noordwijk aan Zee, tr. (beiden 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 jul 1843 (zo) te Noordwijk Akte: 6.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 25e juni en 2e juli. Aanwezig bij het huwelijk zijn: de ouders van bruid en bruidegom. Getuigen bij het huwelijk zijn:
1, Arie van Roon, oud 68 jaar van beroep zeeman, oom van de bruidegom
2, Gijs van der Niet, oud 54 jaar van beroep zeeman,
3, Leen Haasnoot, oud 33 jaar van beroep zeeman, broer van de bruidegom
4, Leen Plug, oud 31 jaar van beroep zeeman
met Arendje Plug, dr. van Arie Pieters Plug (zeeman) en Klaasje Cornelisdr den Hollander, geb. op 1 jan 1821 (ma) te Noordwijk, ovl. (89 jaar oud) op 14 mei 1910 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 
  1.  Jacob Haasnoot, geb. op 8 dec 1843 (vr) te Noordwijk Akte: 90.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 8 december 1843 door de vader. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Jan den Hollander, oud 68 jaar van beroep nachtwaker en Gijs van der Niet, oud 54 jaar van beroep zeeman
, ovl. (5 jaar oud) op 17 aug 1849 (vr) te Noordwijk Akte: 171.
Het overlijden wordt aangeven op 18 augustus 1849 door: Dirk van Duin oud 42 jaar, oom van de overledene, van beroep visser, en door Hendrik van der Ven oud 54 jaar van beroep veldwachter
  2.  Arie Haasnoot, geb. op 1 jun 1845 (zo) Akte: 48.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 3 juni 1845 door Neeltje Stark, oud 56 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 15.00 uur. De getuigen zijn: Gerrit Slats, oud 73 jaar van beroep Veldwachter en Hendrik van de Ven, oud 49 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 19 apr 1859 (di) Akte: 24.
Het overlijden wordt aangeven op 20 april 1859 door: Dirk Haasnoot oud 39 jaar vader van de overledene, van beroep visser, en door Pieter Smit oud 67 jaar van beroep Nachtwacht
te Noordwijk aan Zee. 
  3.  Arend Haasnoot, geb. op 29 mrt 1848 (wo) te Noordwijk aan Zee, ovl. (67 jaar oud) op 11 dec 1915 (za) te Noordwijk aan Zee, volgt IXci
  4.  Jacob Hazenoot, geb. op 24 aug 1850 (za) te Noordwijk aan Zee, ovl. (75 jaar oud) op 27 feb 1926 (za) te Noordwijk aan Zee, volgt IXcj
  5.  Arendje Haasnoot, geb. op 9 nov 1852 (di) te Noordwijk aan Zee, ovl. (74 jaar oud) op 3 jan 1927 (ma) te Noordwijk aan Zee, volgt IXck
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 31 mei 1854 (wo) Akte: 53.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 juni 1854 door Neeltje Stark, oud 65 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 10.00 uur. De getuigen zijn: Willem van der Werf, oud 70 jaar van beroep Schoenmaker en Willem Hendrik Schats, oud 39 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 13 jun 1854 (di) Akte: 29.
Het overlijden wordt aangeven op 14 juni 1854 door: Willem van der Werf oud 70 jaar, van beroep Schoenmaker, en door Dirk van der Niet oud 32 jaar van beroep Arbeider
te Noordwijk aan Zee. 
  7.  Geertje Haasnoot, geb. op 18 jun 1855 (ma) te Noordwijk aan Zee, ovl. (79 jaar oud) op 20 jan 1935 (zo) te Noordwijk aan Zee, volgt IXcl
  8.  Aaltje Haasnoot, geb. op 18 feb 1859 (vr) Akte: 29.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 19 februari 1859 door de vader. De geboortetijd is 23.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van der Niet, oud 38 jaar van beroep visser en Cornelis Spaanderman, oud 41 jaar van beroep visser
te Noordwijk aan Zee, ovl. op 19 feb 1859 (za) Akte: 9.
Het overlijden wordt aangeven op 19 februari 1859 door: Dirk Haasnoot oud 39 jaar vader van de overledene, van beroep visser, en door Dirk van der Niet oud 38 jaar van beroep visser
te Noordwijk aan Zee. 
  9.  Adriana Hazenoot, geb. op 23 mrt 1860 (vr) te Noordwijk, ovl. (64 jaar oud) op 1 mrt 1925 (zo) te Noordwijk, volgt IXcm
  10.  Pieter Haasnoot, geb. op 22 mei 1863 (vr) te Noordwijk Akte: 63.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 23 mei 1863 door Catharina Evess, oud 30 jaar van beroep vroedvrouw. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 06.00 uur. De getuigen zijn: Arie Plug, oud 76 jaar zonder beroep en Antonie Rovers, oud 34 jaar van beroep veldwachter
, ovl. (2 maanden oud) op 10 aug 1863 (ma) te Noordwijk Akte: 53.
Het overlijden wordt aangeven op 11 augustus 1863 door: Arie Plug oud 76 jaar, van beroep zeeman, en door Klem Plug oud 40 jaar van beroep kleermaker

VIIIas.  Willem Haasnoot, zn. van Arend Haasnoot (VIIai) (visser, daggelder) en Aaltje Barnhoorn, geb. op 7 okt 1825 (vr) te Noordwijk aan Zee, ged. op 23 okt 1825 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Krijn Barnhoorn), zeeman, ovl. (84 jaar oud) op 3 dec 1909 (vr) te Noordwijk aan Zee, tr. (resp. 23 en 21 jaar oud) (1) op 22 feb 1849 (do) te Noordwijk (getuige: Dirk van Duijn, oud 40 jaar van beroep zeeman, oom van de bruid, Piet Hoek, oud 34 jaar van beroep zeeman, neef van de bruid, Arie Plug, oud 62 jaar van beroep zeeman, Simon Klinkenberg, oud 32 jaar van beroep zeeman) met Adriana (Jaantje) Waasdorp, dr. van Jacob Arrisz Waasdorp (koopman, schipper) en Gerritje van Duijn, geb. op 26 aug 1827 (zo) te Noordwijk, ovl. (27 jaar oud) op 7 feb 1855 (wo) te Noordwijk Akte: 17.
Het overlijden wordt aangeven op 7 februari 1855 door: Willem Haasnoot oud 29 jaar, echtgenoot van de overledene, van beroep zeeman, en door Dirk van der Voet oud 24 jaar van beroep arbeider
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Aaltje Haasnoot, geb. op 4 apr 1849 (wo) Akte: 39.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 05 april 1849 door Neeltje Stark, oud 60 jaar van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 19.00 uur. De getuigen zijn: Hendrik van de Ven oud 53 jaar van beroep Veldwachter en, Lourens Johannes van Houten oud 38 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk, ovl. op 28 aug 1849 (di) Akte: 197.
Het overlijden wordt aangeven op 28 augustus 1849 door: Arend Haasnoot oud 60 jaar, Grootvader van de overledene, van beroep visser, en door Hendrik van der Ven oud 54 jaar van beroep Veldwachter
te Noordwijk. 
  2.  Johannes Hazenoot, geb. op 4 nov 1850 (ma) Akte: 108.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 4 november 1850 door de vader. De geboortetijd is 01.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van den Voet oud 58 jaar, van beroep Arbeider en, Pieter Caspers oud 45 jaar van beroep timmerman
te Noordwijk, ovl. op 24 jan 1851 (vr) Akte: 6.
Het overlijden wordt aangeven op 25 januari 1851 door: Willem Haasnoot oud 25 jaar, vader van de overledene, van beroep visser, en door Jan Colijn oud 29 jaar van beroep timmerman
te Noordwijk. 
  3.  Grietje Haasnoot, geb. op 12 nov 1851 (wo) te Noordwijk, ovl. (73 jaar oud) op 29 mrt 1925 (zo) te Noordwijk, volgt IXcn
  4.  Arend Hazenoot, geb. op 30 sep 1853 (vr) Akte: 84.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 3 oktober 1853 door Jan van Nes, oud 23 jaar van beroep vroedmeester. De geboortetijd is 20.00 uur. De getuigen zijn: Jan Wassenaar, oud 27 jaar van beroep Slijter en, Jacobus de Groot oud 26 jaar van beroep Postbode
te Noordwijk, ovl. op 3 jan 1854 (di) Akte: 2.
Het overlijden wordt aangeven op 4 januari 1854 door: Dirk Hazenoot oud 33 jaar, oom van de overledene, van beroep visser, en door Jan Wassenaar oud 27 jaar van beroep Slijter
te Noordwijk. 
  5.  Geertje Hazenoot, geb. op 30 jan 1855 (di) Akte: 10.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 31 januari 1855 door de vader. De geboortetijd is 14.30 uur. De getuigen zijn: Jan Colijn, oud 33 jaar van beroep Metselaar en, Dirk van der Voet oud 24 jaar van beroep Arbeider
te Noordwijk, ovl. op 5 sep 1855 (wo) Akte: 86.
Het overlijden wordt aangeven op 5 september 1855 door: Cornelis van der Wiel oud 34 jaar, van beroep zeeman, en door Jan Colijn oud 34 jaar van beroep Metselaar
te Noordwijk. 
  Willem Haasnoot, tr. (resp. 32 en 25 jaar oud) (2) op 4 mrt 1858 (do) [Akte: 3.] te Noordwijk (getuige: Nicolaas Barnhoorn, oud 44 jaar van beroep landbouwer, Floris Barnhoorn, oud 36 jaar van beroep landbouwer, beide ooms van de bruid, Cornelis de Hollander, oud 44 jaar van beroep zeeman, Cornelis Haasnoot, oud 27 jaar van beroep zeeman) met Elizabeth (Elisabeth) Barnhoorn, dr. van Cornelis Barnhoorn (boerenknecht, landbouwer, karreman) en Jaapje Plug, geb. op 26 mrt 1832 (ma) te Noordwijk, ovl. (64 jaar oud) op 31 okt 1896 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Koosje Haasnoot, geb. op 7 mei 1860 (ma) te Noordwijk, ovl. (71 jaar oud) op 15 jan 1932 (vr) te Noordwijk, volgt IXco
  2.  Willem Haasnoot, geb. op 1 sep 1861 (zo) Akte: 96
De geboorte aangifte wordt gedaan op 2 september 1861 door Jan van Nes, oud 30 jaar van beroep verloskundige. De geboortetijd is 05.00 uur. De getuigen zijn: Jacob Plug, oud 37 jaar van beroep visser en Bertus Haasnoot, oud 27 jaar van beroep visser
te Noordwijk, ovl. op 19 nov 1864 (za) Akte: 87.
Het overlijden wordt aangeven op 21 november 1864 door: Floris Barnhoorn oud 42 jaar, oom van de overledene, van beroep landbouwer, en door Hendrik Jan Kruiswijk oud 50 jaar van beroep Verver
te Noordwijk. 
  3.  Neeltje Hazenoot, geb. op 14 okt 1864 (vr) te Noordwijk, volgt IXcp
  4.  Willem Hazenoot, geb. op 27 apr 1867 (za) te Noordwijk, ovl. (74 jaar oud) op 22 nov 1941 (za) te Katwijk, volgt IXcq
  5.  Arend Hazenoot, geb. op 17 dec 1869 (vr) te Noordwijk, ovl. (98 jaar oud) op 3 mrt 1968 (zo) te Noordwijk, volgt IXcr
  6.  Kees Piet Hazenoot, geb. op 12 mei 1873 (ma) te Noordwijk, ovl. (80 jaar oud) op 12 apr 1954 (ma) te Noordwijk, volgt IXcsVIIIat.  Pieter Haasnoot, zn. van Arend Haasnoot (VIIai) (visser, daggelder) en Aaltje Barnhoorn, geb. op 27 sep 1831 (di) te Noordwijk Akte: 59.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 29 september 1831 door Johanna Charlotte Weegman,van beroep vroedvrouw. De geboortetijd is 19.00 uur. De getuigen zijn: Gijsbert van der Werf, oud 52 jaar van beroep scheepsmakersknecht, en Willem Meeuweoord, oud 34 jaar van beroep zeeman
, ged. op 16 okt 1831 (zo) te Noordwijk aan Zee (getuige: Arie van Roon), visser, ovl. (hoogstens 31 jaar oud) voor 1 okt 1862 (wo), tr. (resp. 28 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 28 jul 1860 (za) Akte: 13.
De afkondigingen van het huwelijk zijn gedaan op de zondagen de 15 de en 22ste juli 1860. Aanwezig bij het huwelijk zijn: ouders van de bruid en de moeder van de bruidegom. Getuigen bij het huwelijk zijn: 1, Dirk Haasnoot, oud 39 jaar van beroep zeeman, broer van de bruidegom, 2, Aries Haasdorp, oud 54 jaar van beroep Arbeider, 3, Cornelis van Rooijen, oud 49 jaar van beroep Bakker, 4, Aldert van der Lecht, oud 49 jaar van beroep zeeman.
28 jul 1860 (za)
te Noordwijk met Stijntje (Sijtje) van Duijn, dr. van Dirk van Duijn (zeeman, kanonnier) en Helena (Lena) Plug, geb. op 23 mei 1836 (ma) te Noordwijk, ovl. (90 jaar oud) op 18 jan 1927 (di) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Lena Haasnoot, geb. op 27 mrt 1860 (di) te Noordwijk aan Zee Akte: 27.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 28 maart 1860 door Neeltje Stark, oud 72 jaar van beroep vroedvrouw. De moeder is ongehuwd. De getuigen zijn: Dirk van Duin, oud 52 jaar van beroep visser en Bertus Meeuwenoord, oud 32 jaar van beroep zeeman. Lena wordt geboren als Lena van der Plas. Bij het huwelijk van haar ouders, op 20 juli 1860 wordt Lena erkend door haar vader als zijnde zijn dochter, en wordt haar achternaam gewijzigd in Haasnoot
, ovl. (2 jaar oud) op 1 okt 1862 (wo) te Noordwijk aan Zee Akte: 64.
Het overlijden wordt aangeven op 2 oktober 1862 door: Klem Plug oud 39 jaar, van beroep kleermaker, en door Arie Plug oud 75 jaar Zonder. Tevens wordt vermeld dat de vader van Lena is overleden
  Stijntje (Sijtje) van Duijn, dr. van Dirk van Duijn (zeeman, kanonnier) en Helena (Lena) Plug, tr. (resp. 29 en 27 jaar oud) (2) op 10 mrt 1866 (za) te Noordwijk met Arie Spaanderman, zn. van Pieter Spaanderman (zeeman) en Lijsje (Elisabeth) Onderwater (dienstbaar), geb. op 4 mrt 1839 (ma) te Noordwijk, visser, ovl. (51 jaar oud) op 17 jan 1891 (za) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Elisabeth Spaanderman, geb. op 20 apr 1866 (vr) te Noordwijk, ovl. (3 jaar oud) op 27 nov 1869 (za) te Noordwijk. 
  2.  Leentje Spaanderman, geb. op 30 sep 1867 (ma) te Noordwijk, ovl. (76 jaar oud) op 25 okt 1943 (ma) te Leek, tr. met Pieter Paap, ovl. voor 1943. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Elisabeth Spaanderman "Bet Sijt", geb. op 23 jul 1870 (za) te Noordwijk, baker, ovl. (86 jaar oud) op 28 jul 1956 (za) te Noordwijk, tr. (resp. 28 en 26 jaar oud) op 19 jan 1899 (do) te Noordwijk met Arie Duijndam, zn. van Arie Duijndam (visser) en Antje Plug, geb. op 29 nov 1872 (vr) te Noordwijk, visser, ovl. (54 jaar oud) op 12 mei 1927 (do) te Vlaardingen. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  4.  Jansje Spaanderman, geb. op 28 nov 1872 (do) te Noordwijk Akte: 129.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 29 november 1872 door de vader. De geboortetijd is 05.00 uur. De getuigen zijn: Dirk van Duin, oud 64 jaar van beroep zeeman en Arie van Duin, oud 28 jaar van beroep zeeman
, ovl. (76 jaar oud) op 2 jun 1949 (do) te Noordwijk, begr. op 4 jun 1949 (za) te Noordwijk, tr. met Arend Hazenoot, zn. van Willem Haasnoot (VIIIas) (zeeman) en Elizabeth Barnhoorn (zie IXcr). Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  5.  Maartje Spaanderman, geb. op 15 jan 1875 (vr) te Noordwijk, ovl. (2 maanden oud) op 22 mrt 1875 (ma) te Noordwijk. 
  6.  Arie Spaanderman, geb. op 14 feb 1876 (ma) te Noordwijk, visser, matroos, ovl. (39 jaar oud) op 10 apr 1915 (za) te Noordwijk (te IJmuiden), tr. (resp. 33 en 21 jaar oud) op 16 dec 1909 (do) te Noordwijk met Trijntje Admiraal (Ammeraal), dr. van Leendert Ammeraal (visser) en Jaapje Kerkman, geb. op 20 aug 1888 (ma) te Noordwijk, ovl. (80 jaar oud) op 7 jun 1969 (za) te Noordwijk. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIIau.  Nicolaas Haasnoot, zn. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 30 mei 1820 (di) te Katwijk, timmerman, ovl. (65 jaar oud) op 9 dec 1885 (wo) te Katwijk aan de Rijn, tr. (resp. 28 en 27 jaar oud) op 5 okt 1848 (do) te Katwijk met Annetje Varkevisser, dr. van Jan Varkevisser (stalhouder, koetsier) en Maijke Zuijderduijn, geb. op 27 nov 1820 (ma) te Katwijk, ovl. (58 jaar oud) op 9 nov 1879 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Maike Haasnoot, geb. op 19 sep 1849 (wo) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 6 feb 1914 (vr) te Katwijk, volgt IXct
  2.  Mijntje Haasnoot, geb. op 13 sep 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (38 jaar oud) op 3 aug 1889 (za) te Katwijk, tr. (resp. 37 en 39 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 21 jun 1888 (do) te Katwijk met Cornelis Ravensbergen, zn. van Pieter Ravensbergen (schipper) en Alida Bol, geb. op 29 dec 1848 (vr) te Katwijk, schipper, ovl. (86 jaar oud) op 25 apr 1935 (do) te Katwijk aan de Rijn (te Katwijk), begr. op 29 apr 1935 (ma) te Katwijk aan de Rijn. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Krijn Haasnoot, geb. op 29 aug 1852 (zo) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 27 okt 1920 (wo) te Katwijk aan de Rijn, volgt IXcu
  4.  Johannes Haasnoot, geb. op 18 sep 1854 (ma) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 3 jun 1917 (zo) te Katwijk aan de Rijn, volgt IXcv
  5.  Jacob Haasnoot, geb. op 29 okt 1857 (do) te Katwijk, ovl. (58 jaar oud) op 24 feb 1916 (do) te Katwijk aan de Rijn, volgt IXcw
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 22 jun 1862 (zo) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 22 jan 1925 (do) te Katwijk, volgt IXcx

VIIIav.  Neeltje Krijnsd Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 8 mei 1822 (wo) te Katwijk Akte: 63.
De geboorte aangifte wordt gedaan op 10 mei 1822 door Hendrina Rosenboom, oud 73 jaar van beroep vroedvrouw. De getuigen zijn: Pieter Krijnsz Haasnoot, oud 42 jaar van beroep zeeman en Cornelis Krijnsz Haasnoot, oud 36 jaar van beroep zeeman
, ovl. (76 jaar oud) op 27 apr 1899 (do) te Katwijk, tr. (resp. 18 en 24 jaar oud) op 14 feb 1841 (zo) te Katwijk met Arie Verloop, zn. van Johannes Verloop (timmerman, blokmaker) en Geertruij (Geertje) Harmens Guijt, geb. op 21 feb 1816 (wo) te Katwijk, timmerman, aannemer, ovl. (60 jaar oud) op 27 nov 1876 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Geertje Verloop, geb. op 10 jul 1841 (za) te Katwijk, ovl. (3 weken oud) op 31 jul 1841 (za) te Katwijk. 
  2.  Geertje Verloop, geb. op 23 dec 1842 (vr) te Katwijk, ovl. (74 jaar oud) op 10 mei 1917 (do) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 23 mrt 1865 (do) te Katwijk met Teunis van Duijvenbode, zn. van Teunis van Duijvenbode (koopman), geb. op 26 okt 1837 (do) te Katwijk, zeevarende, stuurman ter koopvaardij, ovl. (67 jaar oud) op 29 jan 1905 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  3.  Krijn Verloop, geb. op 14 mei 1844 (di) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 25 jun 1844 (di) te Katwijk. 
  4.  Krijn Verloop, geb. op 13 feb 1846 (vr) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 8 jan 1849 (ma) te Katwijk. 
  5.  Meijntje Verloop, geb. op 10 sep 1847 (vr) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 2 apr 1926 (vr) te Katwijk, tr. met haar achterneef Jacob Parlevliet, zn. van Floris Jacobsz Parlevliet (koopvaardijkapitein, reder, gemeenteraadslid Katwijk 1857-1873) en Jacoba Haasnoot (VIIal). Uit dit huwelijk 12 kinderen. 
  6.  Johanna Verloop, geb. op 4 mei 1850 (za) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 13 jan 1890 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 28 nov 1872 (do) te Katwijk met Dirk Ouwehand, zn. van Abram Ouwehand (smid) en Jannetje Nijgh, geb. op 18 jan 1849 (do) te Katwijk, smid, reder, ovl. (73 jaar oud) op 16 mei 1922 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 10 kinderen. 
  7.  Krijntje Verloop, geb. op 22 nov 1851 (za) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 13 okt 1940 (zo) te Katwijk, tr. met haar achterneef Klaas Dubbeldam, zn. van Jan Dubbeldam (timmerman) en Niesje Verloop (zie VIIao). Uit dit huwelijk 4 kinderen. 
  8.  Krijn Verloop, geb. op 22 nov 1851 (za) te Katwijk, timmerman, ovl. (31 jaar oud) op 12 sep 1883 (wo) te Katwijk. 
  9.  Annetje Verloop, geb. op 22 okt 1853 (za) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 27 feb 1918 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) op 4 mrt 1875 (do) te Katwijk met haar achterneef Simon Parlevliet, zn. van Bastiaan Parlevliet (schipper, reder) en Ariaantje van Duijkeren, geb. op 30 aug 1851 (za) te Katwijk, schipper, koopman en gemeenteraadslid van 1907 tot 1921, ovl. (79 jaar oud) op 7 aug 1931 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  10.  Neeltje Verloop, geb. op 7 mei 1855 (ma) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 14 sep 1936 (ma) te Katwijk. 
  11.  Niesje Verloop, geb. op 20 mrt 1857 (vr) te Katwijk, ovl. (2 weken oud) op 3 apr 1857 (vr) te Katwijk. 
  12.  Krijn Verloop, geb. op 27 apr 1858 (di) te Katwijk, timmerman, ovl. (35 jaar oud) op 12 sep 1893 (di) te Katwijk. 
  13.  Johannes Verloop, geb. op 22 jun 1859 (wo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 5 okt 1859 (wo) te Katwijk. 
  14.  Niesje Verloop, geb. op 2 sep 1860 (zo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 7 dec 1860 (vr) te Katwijk. 
  15.  Johannes Verloop, geb. op 3 feb 1862 (ma) te Katwijk, timmerman, aannemer Johannes was van 1903-1911 brandmeester, en van 1922-1929 opperbrandmeester. Vanaf 1915 was hij commissaris en vanaf 1926 tot aan zijn dood in 1930 Voorziiter van de Gemeentespaarbank te Katwijk. timmerman, aannemer, van 1903 tot 1911 brandmeester te Katwijk en opperbrandmeester van 1922 tot 1929, voorzitter van de Gemeente Spaarbank sinds 1926, ovl. (68 jaar oud) op 4 apr 1930 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 23 jaar oud) op 6 mrt 1884 (do) te Katwijk met Jannetje Kruijt, dr. van Dirk Kruijt (kaptien ter koopvaardij) en Aagje Parlevliet, geb. op 15 apr 1860 (zo) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 26 aug 1927 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  16.  Doodgeb. zoon Verloop, geb. op 15 jan 1864 (vr) te Katwijk. 
 
Arie Verloop.
Weeshuisregent te Katwijk aan Zee van 1847 tot 1849.
 

VIIIaw.  Johanna Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 19 apr 1824 (ma) te Katwijk, broodbakster, ovl. (67 jaar oud) op 26 feb 1892 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 27 mrt 1845 (do) te Katwijk met Cornelis Verdoes, zn. van Jan Verdoes (broodbakker) en Aaltje van Staveren, geb. op 8 jun 1823 (zo) te Katwijk, broodbakker, ovl. (31 jaar oud) op 3 jan 1855 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Aaltje Verdoes, geb. op 17 aug 1845 (zo) te Katwijk, ovl. (6 jaar oud) op 3 apr 1852 (za) te Katwijk. 
  2.  Krijntje Verdoes, geb. op 21 okt 1846 (wo) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 20 aug 1849 (ma) te Katwijk. 
  3.  Dirk Verdoes, geb. op 12 mrt 1849 (ma) te Katwijk, broodbakker, ovl. (42 jaar oud) op 6 feb 1892 (za) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 11 sep 1873 (do) te Katwijk met zijn achternicht Alida Kruijt, dr. van Dirk Kruijt (kaptien ter koopvaardij) en Aagje Parlevliet, geb. op 13 aug 1848 (zo) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 21 okt 1917 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  4.  Mijntje Verdoes, geb. op 13 apr 1851 (zo) te Katwijk, ovl. (61 jaar oud) op 10 jan 1913 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 30 jaar oud) op 11 sep 1873 (do) te Katwijk met haar achterneef Bastiaan Verdoes, zn. van Gijsbert Verdoes (smid en reder, van 1854 tot 1867 gemeenteraadslid te Katwijk) en Agatha (Agada) Verloop, geb. op 28 aug 1843 (ma) te Katwijk, landbouwer en zadelmaker, ovl. (73 jaar oud) op 18 jan 1917 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  5.  Krijn Verdoes, geb. op 13 apr 1851 (zo) te Katwijk, ovl. (17 jaar oud) op 13 sep 1868 (zo) te Katwijk. 
  6.  Jan Verdoes, geb. op 6 mrt 1853 (zo) te Katwijk, ovl. (18 jaar oud) op 18 mrt 1871 (za) te Katwijk. 
  7.  Aaltje Verdoes, geb. op 6 mrt 1853 (zo) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 2 jun 1853 (do) te Katwijk. 
  8.  Hermanus Verdoes, geb. op 3 sep 1854 (zo) te Katwijk, ovl. (11 maanden oud) op 3 aug 1855 (vr) te Katwijk. 

VIIIax.  Arij Haasnoot, zn. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 8 mei 1826 (ma) te Katwijk, sluiswachter, landbouwer, ovl. (69 jaar oud) op 25 nov 1895 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 20 jaar oud) op 6 dec 1849 (do) te Katwijk met Cornelia van Staveren, dr. van Gijsbert van Staveren (broodbakker, winkelier) en Meijntje (Marijtje) Pronk, geb. op 31 mei 1829 (zo) te Katwijk, ovl. (57 jaar oud) op 13 aug 1886 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 12 kinderen: 
  1.  Krijn Haasnoot, geb. op 1 mrt 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (30 jaar oud) op 10 nov 1880 (wo) te Katwijk, volgt IXcy
  2.  Mensje Haasnoot, geb. op 23 jul 1851 (wo) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 29 nov 1918 (vr) te Katwijk, volgt IXcz
  3.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 24 mei 1853 (di) te Katwijk, ovl. (60 jaar oud) op 5 dec 1913 (vr) te Katwijk, volgt IXda
  4.  Cornelis Haasnoot, geb. op 26 feb 1855 (ma) te Katwijk, ovl. (7 jaar oud) op 16 jul 1862 (wo) te Katwijk. 
  5.  Jan Haasnoot, geb. op 5 apr 1857 (zo) [akte 45] te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 21 apr 1858 (wo) te Katwijk. 
  6.  Jan Haasnoot, geb. op 17 feb 1859 (do) te Katwijk, ovl. (47 jaar oud) op 5 feb 1907 (di) te Katwijk, volgt IXdb
  7.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 25 apr 1861 (do) te Katwijk, ovl. (53 jaar oud) op 19 sep 1914 (za) te Katwijk, volgt IXdc
  8.  Cornelis Haasnoot, geb. op 8 mei 1863 (vr) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 6 sep 1940 (vr) te Katwijk aan Zee, volgt IXdd
  9.  Gerrit Haasnoot, geb. op 10 aug 1865 (do) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 6 jan 1941 (ma) te Katwijk, volgt IXde
  10.  Mijntje Haasnoot, geb. op 18 feb 1868 (di) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 29 jun 1868 (ma) te Katwijk. 
  11.  Arie Haasnoot, geb. op 15 apr 1869 (do) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 3 feb 1921 (do) te Katwijk, volgt IXdf
  12.  Hermanus Haasnoot, geb. op 26 okt 1873 (zo) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 21 jan 1940 (zo) te Katwijk, volgt IXdgVIIIay.  Maria Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 13 jan 1828 (zo) te Katwijk, ovl. (61 jaar oud) op 22 nov 1889 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 22 jaar oud) op 4 okt 1849 (do) te Katwijk met Gerrit de Best, zn. van Cornelis de Best (timmerman) en Barbara Elizabeth Heijner, geb. op 30 jan 1827 (di) te Katwijk, metselaar, timmerman (metselaar), ovl. (56 jaar oud) op 12 aug 1883 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Johannes Adam de Best, geb. op 10 jun 1850 (ma) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 24 feb 1851 (ma) te Katwijk. 
  2.  Johannes Adam de Best, geb. op 22 aug 1851 (vr) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 27 aug 1852 (vr) te Katwijk. 
  3.  Johannes Adam de Best, geb. op 19 dec 1853 (ma) te Katwijk, timmerman, ovl. (80 jaar oud) op 8 sep 1934 (za) te Katwijk, tr. (beiden 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 jun 1880 (wo) te Katwijk met zijn achternicht Stijntje Nijgh, dr. van Leendert Nijgh (stuurman ter koopvaardij) en Kniertje Verdoes, geb. op 6 feb 1854 (ma) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 17 jul 1929 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Krijn de Best, geb. op 9 jan 1856 (wo) te Katwijk, timmerman, ovl. (39 jaar oud) op 1 jan 1896 (wo) te Katwijk, tr. (beiden 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 31 jul 1879 (do) te Katwijk met Mensje Plokker, dr. van Arij Plokker en Arendje van Staveren, geb. op 21 mei 1856 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  5.  Barbera Elisabeth de Best, geb. op 18 dec 1857 (vr) te Katwijk, ovl. (24 jaar oud) op 14 aug 1882 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) op 29 sep 1881 (do) te Katwijk met Cornelis Schaddeé van Doorn, zn. van Cornelis Schaddé van Dooren (koopman), geb. op 13 jun 1856 (vr) te Katwijk, voerman, ovl. (83 jaar oud) op 12 feb 1940 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk een zoon. 
  6.  Cornelis de Best, geb. op 25 okt 1859 (di) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 1 apr 1861 (ma) te Katwijk. 
  7.  Cornelis de Best, geb. op 3 jul 1861 (wo) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 3 apr 1862 (do) te Katwijk. 
  8.  Meintje de Best, geb. op 17 jun 1863 (wo) te Katwijk, ovl. (33 jaar oud) op 2 dec 1896 (wo) (12 dec 1896 (za)) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 9 jul 1885 (do) te Katwijk met Corstiaan Louis Korndörffer, zn. van Constantius Louis (Kors) Korndörffer (brood- en banketbakker) en Jacoba Johanna Taat, geb. op 19 dec 1855 (wo) te Katwijk, broodbakker, ovl. (84 jaar oud) op 11 sep 1940 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  9.  Maria de Best, geb. op 7 aug 1865 (ma) te Katwijk, ovl. (39 jaar oud) op 30 dec 1904 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 2 dec 1886 (do) te Katwijk met Gijsbert Hoek, zn. van Arie Hoek (buitenlandsch zeevaarder) en Johanna Verdoes, geb. op 23 okt 1863 (vr) te Katwijk, smid, ovl. (70 jaar oud) op 18 jan 1934 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 17 kinderen. 
 
Meintje de Best.
trouwde als "Steintje".
 

VIIIaz.  Alida Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 5 dec 1829 (za) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 23 jul 1896 (do) te Katwijk, 
 een dochter: 
  1.  Alida Haasnoot, geb. op 9 dec 1850 (ma) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 14 jul 1930 (ma) te Katwijk, volgt IXdh
  Alida Haasnoot, tr. (resp. 26 en 24 jaar oud) (1) op 30 mei 1856 (vr) te Katwijk met IJsbrand van Dijk, zn. van Willem van Dijk (voerman) en Jaapje (Japie) Parlevliet, geb. op 19 aug 1831 (vr) te Katwijk, ovl. (34 jaar oud) op 2 jan 1866 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 
  1.  Willem van Dijk, geb. op 8 dec 1856 (ma) te Katwijk, ovl. (9 jaar oud) op 3 jul 1866 (di) (6 jul 1866 (vr)) te Katwijk. 
  2.  Meijntje (Meintje) van Dijk, geb. op 5 mrt 1859 (za) te Katwijk, ovl. (76 jaar oud) op 1 mei 1935 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5 jan 1881 (wo) te Katwijk met Jan van den Oever, zn. van Cornelis van den Oever (zeeman), geb. op 7 mei 1856 (wo) te Katwijk, visser, ovl. (49 jaar oud) op 20 apr 1906 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  3.  Krijn van Dijk, geb. op 29 sep 1860 (za) te Katwijk, arbeider, ovl. (71 jaar oud) op 23 mei 1932 (ma) te Katwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) op 11 jan 1882 (wo) te Katwijk met Marijtje van Rijn, dr. van Jacob van Rijn (karreman), geb. op 13 mrt 1860 (di) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 10 sep 1945 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.  Jacob van Dijk, geb. op 29 aug 1862 (vr) (28 sep 1862 (zo)) te Katwijk, ovl. (4 jaar oud) op 8 sep 1866 (za) te Katwijk. 
  5.  Jaapje van Dijk, geb. op 2 feb 1865 (do) te Katwijk, ovl. (93 jaar oud) op 2 mrt 1958 (zo). 
  Alida Haasnoot, tr. (resp. 37 en 25 jaar oud) (2) op 20 sep 1867 (vr) te Katwijk met Amerik van Duijvenvoorde, zn. van Cornelis van Duijvenvoorde (arbeider) en Jaapje van Duijkeren (visloopster), geb. op 31 aug 1842 (wo) te Katwijk, arbeider, karreman (arbeider), ovl. (79 jaar oud) op 5 apr 1922 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelis van Duijvenvoorde, geb. op 29 jun 1870 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 21 en 18 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 29 okt 1891 (do) te Katwijk met Neeltje van Dijk, dr. van Arie van Dijk en Jannetje Varkevisser, geb. op 4 jul 1873 (vr) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 23 feb 1946 (za) te Katwijk, begr. te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat. Uit dit huwelijk 14 kinderen. 
  2.  Doodgeb. dochter van Duijvenvoorde, geb. op 23 mei 1868 (za) te Katwijk. 
  3.  Willempje van Duijvenvoorde, geb. op 3 okt 1872 (do) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 31 jul 1875 (za) te Katwijk. 
  Amerik van Duijvenvoorde, zn. van Cornelis van Duijvenvoorde (arbeider) en Jaapje van Duijkeren (visloopster), tr. (resp. 54 en 46 jaar oud) (2) op 26 nov 1896 (do) te Katwijk met Jannetje Varkevisser, dr. van Cornelis Varkevisser en Geertje van Rijn, geb. op 31 mei 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (92 jaar oud) op 2 nov 1942 (ma) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Amerik van Duijvenvoorde
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIba.  Arendje Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 7 feb 1831 (ma) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 8 mei 1906 (di) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 19 jun 1851 (do) te Katwijk met Jacob van der Plas, zn. van Cornelis van der Plas (zeeman, rentenier) en Weijntje (Wijntje) Hoek, geb. op 26 okt 1829 (ma) te Katwijk, timmerman, ovl. (59 jaar oud) op 8 dec 1888 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis van der Plas, geb. op 19 jun 1852 (za) te Katwijk, ovl. (46 jaar oud) op 4 apr 1899 (di) te Katwijk. 
  2.  Mijntje van der Plas, geb. op 13 apr 1855 (vr) te Katwijk, ovl. (47 jaar oud) op 1 jan 1903 (do) te Katwijk, tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) circa 1879 te Katwijk met Jacob Geijteman, zn. van Jan Geijteman (zeeman) en Niesje van Staveren, geb. op 5 okt 1854 (do) te Katwijk, timmerman, ovl. (53 jaar oud) op 13 jan 1908 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 5 kinderen, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Weijntje van der Plas, geb. op 5 mei 1858 (wo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 1 jan 1860 (zo) te Katwijk. 
  4.  Wijntje van der Plas, geb. op 18 dec 1860 (di) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Krijn van der Plas, geb. op 13 jul 1864 (wo) te Katwijk, timmerman, ovl. (85 jaar oud) op 5 nov 1949 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk 11 kinderen. 
  6.  Simon van der Plas, geb. op 10 jan 1868 (vr) te Katwijk, ovl. (31 dagen oud) op 10 feb 1868 (ma) te Katwijk. 
  7.  Jacob van der Plas, geb. op 25 mei 1873 (zo) te Katwijk. 
  8.  Dirk van der Plas, geb. op 4 okt 1878 (vr) te Katwijk. 

VIIIbb.  Jacob Haasnoot, zn. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 31 jul 1832 (di) te Katwijk, arbeider, aannemer, broodbakker, ovl. (61 jaar oud) op 27 mrt 1894 (di) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) op 30 mei 1856 (vr) te Katwijk met Aaltje van Staveren, dr. van Gijsbert van Staveren (broodbakker, winkelier) en Meijntje (Marijtje) Pronk, geb. op 26 dec 1833 (do) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 4 aug 1900 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Krijn Haasnoot, geb. op 17 mrt 1857 (di) te Katwijk, ovl. (37 jaar oud) op 20 apr 1894 (vr) te Katwijk, volgt IXdi
  2.  Meinsje Haasnoot, geb. op 7 mrt 1859 (ma) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 6 mei 1910 (vr) te Katwijk, volgt IXdj
  3.  Arendje Haasnoot, geb. op 4 mei 1861 (za) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 28 jan 1862 (di) te Katwijk. 
  4.  Mijntje Haasnoot, geb. op 4 mei 1861 (za) te Katwijk, ovl. (7 maanden oud) op 8 dec 1861 (zo) te Katwijk. 
  5.  Ariaantje (Arendje) Haasnoot, geb. op 28 jan 1863 (wo) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 2 nov 1863 (ma) [[akte 116] te Katwijk aangevers zijn: Jacob Haasnoot 31 jaar arbeider en Nicolaas haasnoot 43 jaar timmerman. De eerste vader, de twee oom van de overledene
  6.  Gijsbert Haasnoot, geb. op 12 nov 1864 (za) te Katwijk, timmerman, ovl. (27 jaar oud) op 18 mei 1892 (wo) te Katwijk. 
  7.  Teunis Haasnoot, geb. op 9 feb 1867 (za) te Katwijk, ovl. (21 jaar oud) op 5 jan 1889 (za) te Katwijk. 
  8.  Cornelis (Kees) Haasnoot, geb. op 8 mei 1870 (zo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 4 sep 1941 (do) te Katwijk, volgt IXdk
  9.  Jan Haasnoot, geb. op 25 aug 1871 (vr) te Katwijk, ovl. (15 dagen oud) op 9 sep 1871 (za) te Katwijk aangevers zijn : Jacob Haasnoot 39 jaar koopman en Nicolaas Haasnoot 51 jaar timmerman. De eerste vader en de tweede oom van de overledene
  10.  Meijntje Haasnoot, geb. op 15 okt 1872 (di) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 1 aug 1955 (ma) te Katwijk, volgt IXdl
  11.  Arendje Haasnoot, geb. op 13 dec 1874 (zo) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 27 mei 1947 (di) te Katwijk, volgt IXdmVIIIbc.  Meijntje Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 13 feb 1836 (za) te Katwijk, ovl. (52 jaar oud) op 24 feb 1888 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 6 apr 1860 (vr) te Katwijk met Jan Verdoes, zn. van Jan Verdoes (broodbakker) en Aaltje van Staveren, geb. op 9 jun 1836 (do) te Katwijk, broodbakker (broodbakker en landbouwer), ovl. (39 jaar oud) op 17 mei 1876 (wo) (7 mei 1876 (zo)) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Cornelis Verdoes, geb. op 10 dec 1861 (di) te Katwijk, ovl. (3 jaar oud) op 31 jan 1865 (di) te Katwijk. 
  2.  Aaltje Verdoes, geb. op 13 sep 1866 (do) te Katwijk, ovl. (11 maanden oud) op 10 sep 1867 (di) te Katwijk. 
  3.  Cornelis Verdoes, geb. op 10 dec 1870 (za) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 24 apr 1871 (ma) te Katwijk. 

VIIIbd.  Bastiana Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 15 jul 1837 (za) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 8 dec 1909 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 6 sep 1860 (do) te Katwijk met Jan van Duijvenbode, zn. van Jan Huigsz van Duijvenbode (zeeman) en Ariaantje Teunisd van der Boon (visverkoopster), geb. op 6 jan 1835 (di) te Katwijk, koopvaardijkapitein, ovl. (72 jaar oud) op 20 sep 1907 (vr) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Ariaantje van Duijvenbode, geb. op 17 mei 1861 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 23 jaar oud) op 30 jun 1881 (do) te Katwijk met Arie van Schie, zn. van Cornelis van Schie (verver) en Huibertje van der Boon, geb. op 5 jan 1858 (di) te Katwijk, verver, ovl. (63 jaar oud) op 19 jan 1921 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  2.  Mijntje van Duijvenbode, geb. op 5 dec 1863 (za) te Katwijk, ovl. (84 jaar oud) op 14 dec 1947 (zo) (15 dec 1947 (ma)) te Katwijk, begr. op 18 dec 1947 (do) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats, tr. met haar neef Gerrit Haasnoot, zn. van Arij Haasnoot (VIIIax) (sluiswachter, landbouwer) en Cornelia van Staveren (zie IXde). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  3.  Jan van Duijvenbode, geb. op 15 sep 1865 (vr) te Katwijk, broodbakker, ovl. (63 jaar oud) op 11 mei 1929 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Krijn van Duijvenbode, geb. op 2 jul 1869 (vr) (2 sep 1869 (do)) te Katwijk, schilder, ovl. (33 jaar oud) op 12 nov 1902 (wo) te Katwijk, Uit dit huwelijk 3 dochters. 
  5.  Pieter van Duijvenbode, geb. op 13 jul 1872 (za) te Katwijk, kuiper, ovl. (58 jaar oud) op 16 dec 1930 (di) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 22 jaar oud) op 13 aug 1896 (do) te Katwijk met Maria Johanna Hus, geb. op 9 okt 1873 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  6.  Johan Bastiaan van Duijvenbode, geb. op 15 feb 1878 (vr) te Katwijk, kuiper, ovl. (69 jaar oud) op 2 dec 1947 (di) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 2 jul 1902 (wo) te Katwijk met Adriana Kruijt, dr. van Arend Kruijt (metselaar), geb. op 8 sep 1878 (zo) te Katwijk, ovl. (89 jaar oud) op 22 feb 1968 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

VIIIbe.  Krijn Haasnoot, zn. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 23 mrt 1839 (za) te Katwijk, buitenlands zeevarende, 2e stuurman, ovl. (51 jaar oud) op 13 mei 1890 (di) overboord geslagen bij Kaap de Goede Hoop als tweede stuurman aan boord van het Barkschip Deli, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 13 okt 1864 (do) te Katwijk met zijn achternicht Neeltje Hoek, dr. van Krijn Hoek (zeeman) en Gijsje de Best, geb. op 27 mei 1838 (zo) te Katwijk, ovl. (80 jaar oud) op 1 apr 1919 (di) [akte 44] te Noordwijk aangevers zijn Teunis vand er Herfst aanspreker oud 52 jaar geen familie en Lambertus van Wijk gemeentebode oud 57 jaar geen familie
 Uit dit huwelijk een zoon: 
  1.  Krijn Haasnoot, geb. op 10 sep 1865 (zo) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 9 mei 1945 (wo) te Noordwijk, volgt IXdnVIIIbf.  Maartje Haasnoot, dr. van Krijn Haasnoot (VIIaj) (zeeman, sluiswachter) en Mijntje Dubbeldam (zonder beroep), geb. op 1 okt 1843 (zo) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 25 jan 1912 (do) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) op 22 nov 1866 (do) te Katwijk met Adrianus van den Oever, zn. van Jan van den Oever (schoenmaker) en Neeltje Zuijderduijn, geb. op 6 jun 1840 (za) te Katwijk, landbouwer, ovl. (49 jaar oud) op 3 apr 1890 (do) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Neeltje van den Oever, geb. op 15 aug 1867 (do) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 14 nov 1944 (di) te Katwijk wonende te Sassenheim, tr. (resp. 20 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 7 jun 1888 (do) te Katwijk met Jan van Duijn, zn. van Dirk van Duijn (karreman) en Annetje Varkevisser, geb. op 10 mrt 1864 (do) te Katwijk, voerman. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Krijn van den Oever, geb. op 17 jan 1870 (ma) te Katwijk, ovl. (16 dagen oud) op 2 feb 1870 (wo) te Katwijk. 
  3.  Mijntje van den Oever, geb. op 20 jun 1871 (di) te Katwijk, dienstbode, ovl. (48 jaar oud) op 18 feb 1920 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 27 jaar oud) op 1 aug 1895 (do) te Katwijk met Cornelis Pluijmgraaff, zn. van Jacob Pluimgraaff en Huibertje Zwanenburg, geb. op 10 aug 1867 (za) te Katwijk, stoker, ovl. (74 jaar oud) op 16 feb 1942 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.  Arie van den Oever, geb. op 23 jan 1873 (do) te Katwijk, broodbakker, ovl. (95 jaar oud) op 27 jan 1968 (za), tr. (resp. 21 en 24 jaar oud) op 1 mrt 1894 (do) te Katwijk met Antje Becker, dr. van Jan Becker en Anna Maria van Wout, geb. op 3 jun 1869 (do) te Leimuiden, ovl. (83 jaar oud) op 26 jul 1952 (za) te Katwijk, begr. op 29 jul 1952 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  5.  Krijntje van den Oever, geb. op 26 nov 1874 (do) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 28 jaar oud) op 11 jul 1895 (do) te Katwijk met Johannes Pronk, zn. van Cornelis Pronk (arbeider) en Cornelia Vooijs, geb. op 6 mrt 1867 (wo) te Katwijk, ovl. (67 jaar oud) op 13 nov 1934 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  6.  Jannetje van den Oever, geb. op 16 mrt 1877 (vr) te Katwijk, ovl. (97 jaar oud) op 8 jul 1974 (ma), tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) op 29 aug 1901 (do) te Katwijk met Teunis Noort, zn. van Hendrik Noort (exporteur ingemaakte groenten en fruit) en Jannetje van Egmond, geb. op 7 apr 1878 (zo) te Rijnsburg, exporteur ingemaakte groenten en fruit, ovl. (85 jaar oud) op 27 mei 1963 (ma) te Katwijk. Uit dit huwelijk 8 kinderen. 
  7.  Maria van den Oever, geb. op 24 nov 1878 (zo) te Katwijk, ovl. (90 jaar oud) op 12 dec 1968 (do) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 16 jul 1903 (do) te Katwijk met Jan van der Meij, zn. van Samuel van der Meij en Willemijntje Kraan, geb. op 21 okt 1876 (za) te Leiden, melkverkoper, ovl. (77 jaar oud) op 17 feb 1954 (wo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  8.  Jan van den Oever, geb. op 12 mei 1881 (do) [akte: 116] te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 15 jul 1881 (vr) [akte 103] te Katwijk. 
  9.  Adriana van den Oever, geb. op 12 jan 1883 (vr) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 17 sep 1938 (za) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) op 13 aug 1908 (do) te Katwijk met haar achterneef Adrianus Zuijderduijn, zn. van Cornelis Zuijderduijn (beurtschipper te Amsterdam) en Wilhelmina Ravensbergen, geb. op 1 jan 1882 (zo) te Katwijk, schipper en expediteur, ovl. (80 jaar oud) op 1 jan 1962 (ma) te Katwijk, begr. op 4 jan 1962 (do) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats. Uit dit huwelijk 4 kinderen. 

VIIIbg.  Leuntje Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 5 nov 1833 (di) te Katwijk, ovl. (55 jaar oud) op 15 jul 1889 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 27 jaar oud) op 17 jan 1856 (do) te Katwijk met Leendert Parlevliet, zn. van Dirk Parlevliet (schipper, koopman) en Grietje Bastiaansd Vooijs, geb. op 13 aug 1828 (wo) te Katwijk, schipper, reder, haringhandelaar, ovl. (91 jaar oud) op 16 dec 1919 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Grietje Parlevliet, geb. op 23 nov 1856 (zo) te Katwijk, ovl. (6 maanden oud) op 8 jun 1857 (ma) te Katwijk. 
  2.  Nicolaas Parlevliet, geb. op 30 dec 1857 (wo) te Katwijk, reder, eigenaar haringhandel (koopman), ovl. (82 jaar oud) op 16 aug 1940 (vr) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 17 jaar oud) op 3 nov 1880 (wo) te Katwijk met Geertrui de Best, dr. van Machiel de Best (timmerman) en Johanna Maria Dagevos, geb. op 19 nov 1862 (wo) te Katwijk, ovl. (61 jaar oud) op 25 nov 1923 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  3.  Dirk Parlevliet, geb. op 30 sep 1859 (vr) te Katwijk, landbouwer, ovl. (77 jaar oud) op 28 jun 1937 (ma) te Katwijk, tr. (resp. 22 en 19 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 25 mei 1882 (do) te Katwijk met Cornelia Klazina (Cornelia Klasina) Zwanenburg, dr. van Dirk Zwanenburg (koopvaardijkapitein) en Aagje Plokker, geb. op 18 apr 1863 (za) te Katwijk, ovl. (42 jaar oud) op 7 jul 1905 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 15 kinderen, tr. (resp. 67 en 56 jaar oud) (2) op 22 mrt 1927 (di) te Katwijk met Johanna van Zuilen, dr. van Cornelis van Zuilen (schipper) en Maike van der Jagt, geb. op 21 apr 1870 (do) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 29 mrt 1948 (ma) te Katwijk, begr. op 1 apr 1948 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Dirkje Parlevliet, geb. op 5 jun 1861 (wo) te Katwijk, ovl. (3 jaar oud) op 18 feb 1865 (za) te Katwijk. 
  5.  Leendert Parlevliet, geb. op 25 mrt 1863 (wo) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 11 mrt 1865 (za) te Katwijk. 
  6.  Leendert Parlevliet, geb. op 7 jun 1865 (wo) te Katwijk, ovl. (6 weken oud) op 19 jul 1865 (wo) te Katwijk. 
  7.  Dirkje Parlevliet, geb. op 21 sep 1866 (vr) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 9 jul 1867 (di) te Katwijk. 
  8.  Leendert Dirk Parlevliet, geb. op 31 jan 1868 (vr) te Katwijk, koopman, ovl. (74 jaar oud) op 24 nov 1942 (di) te Katwijk. 
  9.  Johannes Parlevliet, geb. op 30 jan 1869 (za) te Katwijk, koopman, reder, ovl. (84 jaar oud) op 7 mrt 1953 (za) te Katwijk. 
  10.  Marinus Bastiaan Parlevliet, geb. op 2 jul 1873 (wo) te Katwijk, dominee, ovl. (88 jaar oud) op 18 dec 1961 (ma) te Boskoop. 
  11.  Dirkje Parlevliet, geb. op 27 jan 1876 (do) te Katwijk, ovl. (94 jaar oud) op 12 sep 1970 (za) te Hilversum, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
 
Nicolaas Parlevliet.
Nicolaas verblijft van 5 september 1873 tot 24 september 1875 in Emminkhoven.
 
  Leendert Parlevliet, zn. van Dirk Parlevliet (schipper, koopman) en Grietje Bastiaansd Vooijs, tr. (beiden 23 jaar oud) (1) op 4 sep 1851 (do) te Katwijk met Jacoba Kuijt, dr. van Jan Kuijt (zeeman) en Neeltje Kuijt, geb. op 16 jan 1828 (wo) te Katwijk, ovl. (27 jaar oud) op 21 mrt 1855 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Maartje Parlevliet, geb. op 3 jun 1852 (do) te Katwijk, ovl. (28 jaar oud) op 27 feb 1881 (zo) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Jan Parlevliet, geb. op 1 jun 1853 (wo) te Katwijk, binnenschipper, ovl. (87 jaar oud) op 20 dec 1940 (vr) te Katwijk, Uit dit huwelijk 11 kinderen. 

VIIIbh.  Maria Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 22 apr 1835 (wo) te Katwijk, ovl. (36 jaar oud) op 28 nov 1871 (di) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 29 jaar oud) op 17 jun 1858 (do) te Katwijk met Arie (Arij) Guijt, zn. van Cornelis Pietersz Guijt (zeeman) en Annetje (Antje) Schaap (visverkoopster), geb. op 9 aug 1828 (za) te Katwijk, voerman, ovl. (80 jaar oud) op 6 jan 1909 (wo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 
  1.  Anna Guijt, geb. op 14 mei 1860 (ma) te Katwijk, ovl. (35 jaar oud) op 9 mei 1896 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Nicolaas Guijt, geb. op 7 okt 1861 (ma) te Katwijk, landbouwer, ovl. (89 jaar oud) op 17 feb 1951 (za) te Katwijk, begr. op 20 feb 1951 (di) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats, tr. (resp. 24 en 21 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 6 mei 1886 (do) te Katwijk met Anna van Egmond, dr. van Maljaard van Egmond (landbouwer) en Pietertje Bakker, geb. op 2 dec 1864 (vr) te Rijnsburg, ovl. (22 jaar oud) op 3 mei 1887 (di) te Katwijk. Uit dit huwelijk een dochter, tr. (resp. 28 en 22 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 6 feb 1890 (do) te Katwijk met Janna Francina van Egmond, dr. van Maljaard van Egmond (landbouwer) en Pietertje Bakker, geb. op 10 okt 1867 (do) te Rijnsburg, ovl. (70 jaar oud) op 21 nov 1937 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk 13 kinderen. 
  3.  Cornelis Guijt, geb. op 13 jan 1864 (wo) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 16 okt 1864 (zo) te Katwijk. 
  Arie (Arij) Guijt, zn. van Cornelis Pietersz Guijt (zeeman) en Annetje (Antje) Schaap (visverkoopster), tr. (resp. 44 en 35 jaar oud) (2) op 6 feb 1873 (do) te Katwijk met Jaapje van Duijn, dr. van Willem van Duijn en Cornelia Parlevliet, geb. op 1 jul 1837 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIbi.  Teunisje Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 24 nov 1836 (do) te Katwijk, ovl. (57 jaar oud) op 22 dec 1893 (vr) te Ulrum, begr. in dec 1893 te Ulrum, tr. (resp. 25 en 30 jaar oud) op 2 okt 1862 (do) te Katwijk met Hendrikus Koers, zn. van Jan Hendrik Koers (landbouwer, boerwerker, timmerman) en Hermina Geerlings, geb. op 29 sep 1832 (za) te Wierden, ged. op 21 okt 1832 (zo) te Wierden, Predikant Begint in 1858 op 22-jarige leeftijd met de voorbereidende studie predikant onderleiding van Ds. Bavinck aan de Theologische School te Kampen Predikant geweest te Aalden (bij Zweelo) -3 jaar, Ambt Vollenhoveen -1 jaar, Oldenkerk -3 jaar, Ulrum -30 jaar. Een necrologie is te vinden in het Handboek ten dienste van de Geref. kerken in Nederland (1901). Een citaat: In het verkeer met anderen was hij openhartig en kon hij moeilijk zijne meening verbergen. Dit gevoegd bij zijn ernstige, soms zelfs al te donkere levensbeschouwing bezorgde hem niet zelden onaangename oogenblikken, ovl. (67 jaar oud) op 20 mrt 1900 (di) te Ulrum, begr. te Ulrum. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Nn (Dochter) Koers, geb. op 8 jun 1863 (ma) te Aalden (doodgeb.). 
  2.  Nicolaas Koers, geb. op 10 mei 1864 (di) te Aalden, ovl. (2 jaar oud) op 23 dec 1866 (zo) te Oldekerk. 
  3.  Nicolaas Koers, geb. op 23 mrt 1867 (za) te Oldekerk, Predikant Studeerde op 22-jarige leeftijd af in Kampen als predikant. Was vervolgens predikant in: - Zuidbroek - vanaf 1892 gemeente Wanserd (Fr.) - vanaf 1899 naar Den Helder - vanaf mei 1908 Noordwijk Zendingsdeputaat voor Zuid-Holland. Penningmeester bestuur Prov. Geref. weeshuis te Middelharnis. Voorzitter van Bethsaida, vereniging van Zeekerken. Een In memoriam is te vinden in het Jaarboek ten dienste van de Ger. Kerken in Nederland (1934). Een citaat: Alhoewel zijn zenuwstelsel hem wel eens bemoeilijkte en inzonderheid droeve voorvallen in de gemeente hem soms ten zeerste aangrepen was hij met onverdroten ijver steeds bezig om de veelvuldige taak, die hem op de schouders was gelegd, te vervullen, ovl. (66 jaar oud) op 4 mei 1933 (do) te Noordwijk, tr. (resp. 25 en ongeveer 21 jaar oud) (1) op 9 jun 1892 (do) te Onstwedde met Grietje Huiges, dr. van Nanne Huiges (landbouwer) en Grietje Besseling, geb. circa 1871 te Onstwedde, ovl. (ongeveer 31 jaar oud) op 13 okt 1902 (ma) te Den Helder. Uit dit huwelijk 3 kinderen, tr. (resp. 37 en 24 jaar oud) (2) op 4 nov 1904 (vr) te Den Helder met Agatha Nelletta Schager, dr. van Jacob Schager en Jacoba Pronk, geb. op 28 mei 1880 (vr) te Den Helder, ovl. (71 jaar oud) op 26 jul 1951 (do) te Capelle a/d IJssel. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  4.  Dirkje Koers, geb. circa 19 jun 1870 (zo) te Ulrum, ovl. op 3 jul 1870 (zo) 14 dagen oud te Ulrum. 
  5.  Jan Hendrik Koers, geb. circa 1871 te Ulrum, predikant, ovl. (ongeveer 76 jaar oud) op 1 feb 1947 (za) te Zeist, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 29 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 18 nov 1895 (ma) te Ulrum met Aafke Beukema, dr. van Klaas Beukema en Anje Mennes, geb. circa 1866 te Niekerk, ovl. (ongeveer 73 jaar oud) op 11 dec 1939 (ma) te Zeist. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  6.  Dirkje Koers, geb. circa 17 sep 1872 (di) te Ulrum, ovl. op 26 sep 1872 (do) 9 dagen oud te Ulrum. 
  7.  Nn (Dochter) Koers, geb. op 1 dec 1876 (vr) te Ulrum (doodgeb.). 
  8.  Hermina Koers, tr. met Frits Richters. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  9.  Dirk Koers, geb. circa 1874 te Ulrum, koopman, tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5 mei 1898 (do) te Haarlemmerliede met Elisabeth Pieternella van Andel, dr. van Govert van Andel (landbouwer) en Jannigje Terlouw, geb. circa 1877 te Haarlemmermeer. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIbj.  Nicolaas Haasnoot, zn. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 18 jan 1842 (di) te Katwijk, reder, ovl. (62 jaar oud) op 11 aug 1904 (do) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 24 en 20 jaar oud) op 10 mei 1866 (do) te Katwijk met Anna Verloop, dr. van Thomas Verloop (timmerman, Pachter van de zandhektol te Katwijk aan de Rijn) en Maartje Schaap, geb. op 12 okt 1845 (zo) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 6 dec 1917 (do) te Katwijk aan Zee (te Katwijk)
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 11 dec 1866 (di) te Katwijk, ovl. (60 jaar oud) op 1 mrt 1927 (di) te Maassluis, volgt IXdo
  2.  Thomas Haasnoot, geb. op 3 sep 1868 (do) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 7 mei 1871 (zo) te Katwijk. 
  3.  Dirk Haasnoot, geb. op 30 apr 1870 (za) te Katwijk, volgt IXdp
  4.  Thomas Haasnoot, geb. op 23 aug 1873 (za) te Katwijk, ovl. (56 jaar oud) op 29 mrt 1930 (za) te Leiden, volgt IXdq
  5.  Maria Haasnoot, geb. op 10 jul 1875 (za) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 1 apr 1961 (za) te Zeist, volgt IXdr
  6.  Johannes Haasnoot, geb. op 7 jun 1877 (do) te Katwijk, ovl. (10 jaar oud) op 10 okt 1887 (ma) te Katwijk. 
  7.  Maartje (Martina) Haasnoot, geb. op 2 jun 1879 (ma) te Katwijk, ovl. (48 jaar oud) op 2 nov 1927 (wo) te Oegstgeest, volgt IXds
  8.  Anna Catharina Haasnoot, geb. op 12 mrt 1881 (za) te Katwijk, ovl. (minstens 78 jaar oud) na 1960, volgt IXdt
  9.  Arie Haasnoot, geb. op 8 apr 1883 (zo) te Katwijk, ovl. (98 jaar oud) op 9 jun 1981 (di) te Katwijk, gecr. op 12 jun 1981 (vr) te 's-Gravenhage in het crematorium Ockenburg, tr. (resp. 49 en 30 jaar oud) op 15 okt 1932 (za) te Osnabrück [Duitsland] met Irmgard Anna Elizabeth Melo, dr. van August Melo en Charlotte Niehüser, geb. op 9 jul 1902 (wo) te Herten [Duitsland], ovl. (77 jaar oud) op 11 jul 1979 (wo) te Leiden, gecr. op 16 jul 1979 (ma) te 's-Gravenhage in het crematorium Ockenburg. Uit dit huwelijk geen kinderen. VIIIbk.  Dirk Haasnoot, zn. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 21 dec 1845 (zo) te Katwijk, visbezorger, reder, ovl. (67 jaar oud) op 3 apr 1913 (do) te Katwijk aan Zee, tr. (resp. 25 en 22 jaar oud) op 14 jul 1871 (vr) te Katwijk met Leuntje Ouwehand, dr. van Willem Ouwehand (koopvaardijkapitein) en Cornelia Jansd Kruijt, geb. op 21 sep 1848 (do) te Katwijk, ovl. (43 jaar oud) op 10 mei 1892 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 16 kinderen: 
  1.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 31 mrt 1872 (zo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 26 jul 1872 (vr) te Katwijk. 
  2.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 7 mei 1873 (wo) te Katwijk, kuiper, ovl. (63 jaar oud) op 18 feb 1937 (do) te Katwijk aan Zee, begr. op 22 feb 1937 (ma) te Katwijk aan Zee. 
  3.  Willem Cornelis Haasnoot, geb. op 18 mei 1874 (ma) [akte: 69] te Katwijk, Vertrekt op 6 augustus 1888 naar Amsterdam, ovl. (ongeveer 23 jaar oud) in 1898 Aan boord van het ss "Borneo" als 2e officier op een reis van Australie naar Batavia
  4.  Dirkje Haasnoot, geb. op 9 mei 1875 (zo) te Katwijk, ovl. (4 maanden oud) op 15 sep 1875 (wo) te Katwijk. 
  5.  Dirk Haasnoot, geb. op 14 jun 1876 (wo) te Katwijk, ovl. (36 dagen oud) op 20 jul 1876 (do) te Katwijk. 
  6.  Cornelis Haasnoot, geb. op 13 jun 1877 (wo) te Katwijk, kuiper, ovl. (78 jaar oud) op 23 jun 1955 (do) te Katwijk, begr. op 27 jun 1955 (ma) te Katwijk aan Zee. 
  7.  Dirkje Haasnoot, geb. op 13 sep 1878 (vr) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 8 jan 1945 (ma) te Wassenaar. 
  8.  Cornelia Wilhelmina Haasnoot, geb. op 8 dec 1879 (ma) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 30 dec 1962 (zo) te Katwijk, begr. op 4 jan 1963 (vr) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
  9.  Dirk Haasnoot, geb. op 20 dec 1880 (ma) te Katwijk, ovl. (8 dagen oud) op 28 dec 1880 (di) te Katwijk. 
  10.  Johanna Maria Haasnoot, geb. op 30 aug 1882 (wo) te Katwijk, ovl. (17 dagen oud) op 16 sep 1882 (za) te Katwijk. 
  11.  Dirk Haasnoot, geb. op 18 aug 1883 (za) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 15 feb 1963 (vr) te Leiden, volgt IXdu
  12.  Johannes Marinus Haasnoot, geb. op 11 aug 1884 (ma) te Katwijk, ovl. (2 maanden oud) op 21 okt 1884 (di) te Katwijk. 
  13.  Johanna Maria Haasnoot, geb. op 14 sep 1885 (ma) te Katwijk, ovl. (81 jaar oud) op 28 mei 1967 (zo) te Katwijk, volgt IXdv
  14.  Leuntje Haasnoot, geb. op 21 nov 1886 (zo) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 24 mrt 1962 (za) te Katwijk aan Zee, begr. op 28 mrt 1962 (wo) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
  15.  Gerard Eliza Haasnoot, geb. op 21 jul 1888 (za) te Katwijk, ovl. (85 jaar oud) op 23 mrt 1974 (za) te Katwijk aan Zee, begr. op 26 mrt 1974 (di) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
  16.  Leuntje Katharina Haasnoot, geb. op 17 jun 1890 (di) te Katwijk, ovl. (36 jaar oud) op 23 dec 1926 (do) te Katwijk aan Zee. 

VIIIbl.  Jacoba (Coba) Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 6 sep 1847 (ma) te Katwijk, ovl. (88 jaar oud) op 30 nov 1935 (za) te Katwijk, begr. op 3 dec 1935 (di) te Katwijk aan de Rijn op de Algemene begraafplaats aan de Kerklaan, tr. (resp. 22 en 28 jaar oud) op 30 sep 1869 (do) te Rijnsburg met Maljaert van der Gust, zn. van Gideon van der Gust (landbouwer) en Annetje Hus, geb. op 15 jan 1841 (vr) te Rijnsburg, landbouwer, ovl. (66 jaar oud) op 5 aug 1907 (ma) te Katwijk, begr. te Katwijk aan de Rijn op de Algemene begraafplaats aan de Kerklaan
 Uit dit huwelijk 2 dochters: 
  1.  Antje van der Gust, geb. op 30 nov 1870 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 25 feb 1942 (wo) te Katwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) op 28 apr 1892 (do) te Katwijk met Jacob van der Gugten, zn. van Johannes van der Gugten (landbouwer) en Barbara Cornelia Berckenkamp, geb. op 30 aug 1870 (di) te Katwijk, bollenkweker, groentewinkelier, ovl. (69 jaar oud) op 9 nov 1939 (do) te Rotterdam. Uit dit huwelijk 14 kinderen. 
  2.  Johanna Maria van der Gust, geb. op 2 mei 1872 (do) te Katwijk, ovl. (83 jaar oud) op 23 jan 1956 (ma) te Katwijk, begr. te Katwijk aan de Rijn op de Algemene begraafplaats aan de Kerklaan, tr. (beiden 24 jaar oud) op 19 mrt 1897 (vr) te Katwijk met Hendrik de Boer, zn. van Hermanus de Boer, geb. op 11 mei 1872 (za) te Nieuwe Pekela, manufacturier, ovl. (71 jaar oud) op 18 dec 1943 (za) te Katwijk, begr. te Katwijk aan de Rijn op de Algemene begraafplaats aan de Kerklaan. Uit dit huwelijk 5 kinderen. 

VIIIbm.  Pieter Haasnoot (VIIIbm), zn. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 20 jul 1849 (vr) te Katwijk, reder, afslager Pieter is, op 28 januari 1913, bij vonnis der Arr. Rechtbank te Den Haag in staat van faillissement verklaard, en failliet verklaard op 14 juni 1913, ovl. (75 jaar oud) op 4 mei 1925 (ma) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 24 dec 1873 (wo) te Katwijk met zijn achternicht Neeltje Haasnoot, dr. van Krijn Pietersz Haasnoot (VIIan) (koopvaardijkapitein, regent van het gasthuis 1862-1879, gemeenteraadslid 1867-1873) en Johanna (Jannetje) Jansd Kruijt (zie VIIIbr). 

VIIIbn.  Krijntje Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 28 mei 1851 (wo) te Katwijk, ovl. (34 jaar oud) op 3 jan 1886 (zo) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 26 nov 1874 (do) [akte 48] te Katwijk met Pieter Wassenaar, zn. van Cornelis Wassenaar (arbeider) en Maria Herweijn, geb. op 3 feb 1846 (di) te Katwijk (te Katwijk aan de Rijn), landbouwer, ovl. (75 jaar oud) op 15 jan 1922 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 8 kinderen: 
  1.  Cornelis Wassenaar, geb. op 30 aug 1875 (ma) [akte 151] te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 7 dec 1875 (di) [akte 130] te Katwijk. 
  2.  Cornelis Wassenaar, geb. op 31 jul 1876 (ma) te Rotterdam, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 22 aug 1901 (do) te Voorschoten met Aaltje Langeveld, dr. van Cornelis Langeveld en Wilhelmina van der Berg, geb. op 9 dec 1877 (zo) te Katwijk. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  3.  Nicolaas Wassenaar, geb. op 16 sep 1877 (zo) te Katwijk, ovl. (32 jaar oud) op 29 jan 1910 (za) te Katwijk [[akte 17, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) op 29 dec 1904 (do) te Katwijk [[akte 88 met Albertha Noort, dr. van Hendrik Noort (exporteur ingemaakte groenten en fruit) en Jannetje van Egmond, geb. op 7 apr 1878 (zo) te Rijnsburg, ovl. (87 jaar oud) op 15 jan 1966 (za) te Katwijk. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  4.  Maria Wassenaar, geb. op 3 nov 1878 (zo) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 16 mrt 1957 (za) te 's-Gravenhage, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 11 jun 1903 (do) te Katwijk met Arie Passchier, geb. op 15 sep 1879 (ma) te 's-Gravenhage, ovl. (80 jaar oud) op 10 jul 1960 (zo) te 's-Gravenhage. Uit dit huwelijk geen kinderen, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (2) op 11 jun 1903 (do) te Katwijk met Arie Passchier, zn. van Jan Passchier, geb. op 15 sep 1879 (ma) te Scheveningen, melkboer. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  5.  Dirk Wassenaar, geb. op 3 mei 1880 (ma) te Katwijk [[akte 94, ovl. (100 jaar oud) op 29 dec 1980 (ma) te Katwijk [[akte 139
  6.  Dirkje Wassenaar, geb. op 13 mei 1881 (vr) te Katwijk [[akte 117
  7.  Johannes Wassenaar, geb. op 27 nov 1882 (ma) [akte 266] te Katwijk, ovl. (54 jaar oud) op 1 dec 1936 (di) te Wassenaar, tr. met Catharina Passchier. Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  8.  Doodgeb. kind Wassenaar, geb. op 8 jan 1884 (di) [akte 3] te Katwijk. 
  Pieter Wassenaar, zn. van Cornelis Wassenaar (arbeider) en Maria Herweijn, tr. (resp. 43 en 23 jaar oud) (2) op 21 mrt 1889 (do) te Katwijk [[akte 10 met Sijtje Zandbergen, dr. van Arie Zandbergen (arbeider) en Trijntje van der Haak, geb. op 19 okt 1865 (do) te Rijnsburg, ovl. (74 jaar oud) op 4 feb 1940 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 
  1.  Krijn Wassenaar, geb. op 8 aug 1889 (do) te Katwijk [[akte 150, winkelier, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  2.  Arie Wassenaar, geb. op 25 mrt 1891 (wo) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 26 aug 1964 (wo) te Katwijk, tr. (resp. 26 en 23 jaar oud) op 25 okt 1917 (do) te Katwijk met Cornelia de Haan, dr. van Jan Karel de Haan en Hendrika Evers, geb. op 9 nov 1893 (do) te 's-Graveland, ovl. (94 jaar oud) op 24 jun 1988 (vr) te Katwijk. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  3.  Elias Wassenaar, geb. op 5 jul 1892 (di) te Katwijk, landbouwer, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  4.  Pieter Adrianus Wassenaar, geb. op 7 okt 1893 (za) te Katwijk [[akte 201, ovl. (14 jaar oud) op 5 jul 1908 (zo) te Katwijk [[akte 91
  5.  Trijntje Wassenaar, geb. op 25 feb 1895 (ma) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 16 apr 1968 (di) te Katwijk, begr. op 19 apr 1968 (vr) te Katwijk aan de Rijn op de Algemene begraafplaats aan de Kerklaan, tr. (beiden 26 jaar oud) op 4 aug 1921 (do) te Katwijk met Dirk Hart, zn. van Abram Hart en Catharina Osman, geb. op 3 sep 1894 (ma) te Doesburg, ovl. (64 jaar oud) op 25 apr 1959 (za) te Wassenaar. Uit dit huwelijk 6 kinderen. 
  6.  Petronella Wassenaar, geb. op 13 mrt 1897 (za) te Katwijk [[akte 63, Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  7.  Adrianus Pieter Wassenaar, geb. op 28 mei 1900 (ma) te Katwijk [[akte 109
  8.  Gerardus Jacob Wassenaar, geb. op 7 jan 1905 (za) te Katwijk, ovl. (63 jaar oud) op 7 okt 1968 (ma) te California [Verenigde Staten], tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 4 feb 1930 (di) te Katwijk met Maartje Noort, dr. van Teunis Noort (exporteur ingemaakte groenten en fruit) en Jannetje van den Oever, geb. op 29 jun 1906 (vr) te Katwijk, te California [Verenigde Staten]. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  9.  Pieter Adrianus Wassenaar, geb. op 29 nov 1909 (ma) te Katwijk, ovl. (32 jaar oud) op 13 jun 1942 (za) te Katwijk, Uit dit huwelijk 2 kinderen. 

VIIIbo.  Leuntje Haasnoot, dr. van Nicolaas Klaasz Haasnoot (VIIak) (koopman, reder) en Dirkje van Duijvenbode, geb. op 10 nov 1853 (do) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 3 mrt 1936 (di) te Noordwijk aan Zee Akte: 35.
Het overlijden wordt aangeven op 3 maart 1936 door: Dirk Martinus Passchier, oud 49 jaar, van beroep begravenisondernemer
, begr. op 7 mrt 1936 (za) te Noordwijk op de Algemene Begraafplaats te Noordwijk, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 27 okt 1881 (do) te Katwijk met Cornelis Passchier, zn. van Willem Passchier en Neeltje Dedel, geb. op 17 apr 1855 (di) te Noordwijk, ovl. (74 jaar oud) op 30 jan 1930 (do) te Noordwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Willem Passchier, geb. op 18 dec 1882 (ma) te Noordwijk, ovl. (1 jaar oud) op 21 mrt 1884 (vr) te Noordwijk. 
  2.  Nn Passchier, geb. op 19 aug 1886 (do) te Noordwijk (doodgeb.). 
  3.  Dirkje Passchier, geb. op 24 mrt 1888 (za) te Noordwijk, ovl. (3 maanden oud) op 15 jul 1888 (zo) te Noordwijk. 
  4.  Neeltje Passchier, geb. op 24 mrt 1888 (za) te Noordwijk, In 1936 wonende te Noordwijk, ovl. (90 jaar oud) op 4 feb 1979 (zo) te Locarno [Zwitserland]. 
  5.  Dora Passchier, geb. op 4 jun 1894 (ma) te Noordwijk, In 1936 wonende te 's-Gravenhage
  6.  Willem Passchier, geb. op 5 jun 1896 (vr) te Noordwijk, In 1936 wonende te Stockholm, ovl. (82 jaar oud) op 28 jan 1979 (zo) te Locarno [Zwitserland], tr. (resp. 26 en 22 jaar oud) op 19 dec 1922 (di) te Harwich [Groot Brittanië] met Christina Carr, geb. op 22 dec 1899 (vr) te Harwich [Groot Brittanië]. Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIbp.  Pieter Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Pietersz Haasnoot (VIIan) (koopvaardijkapitein, regent van het gasthuis 1862-1879, gemeenteraadslid 1867-1873) en Johanna (Jannetje) Jansd Kruijt, geb. op 24 mrt 1836 (do) te Katwijk Akte: 54.
De geboorte aangifte word gedaan op 25 maart 1836 door Johannes Abraham den Meijer, oud 50 jaar van beroep vroedmeester. De geboortetijd is 03.00 uur. De getuigen zijn: Pieter Haasnoot, oud 58 jaar van beroep reder, en Gerrit Remmelswaal, oud 58 jaar van beroep veldwachter
, zeeman, koopvaardijkapitein, ovl. (51 jaar oud) op 13 sep 1887 (di) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 23 jaar oud) op 14 nov 1861 (do) te Katwijk met Maria Verloop, dr. van Thomas Verloop (timmerman, Pachter van de zandhektol te Katwijk aan de Rijn) en Maartje Schaap, geb. op 15 jun 1838 (vr) te Katwijk, ovl. (34 jaar oud) op 24 aug 1872 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Krijn Haasnoot, geb. op 24 sep 1862 (wo) te Katwijk, ovl. (11 maanden oud) op 26 aug 1863 (wo) te Katwijk. 
  2.  Maria Catharina Haasnoot, geb. op 27 dec 1863 (zo) te Katwijk, ovl. (72 jaar oud) op 11 okt 1936 (zo) te Katwijk, volgt IXea
  3.  Johanna Haasnoot, geb. op 31 mrt 1865 (vr) te Katwijk, Vertrekt op 3 november 1894 naar Oegstgeest, waar ze bij haar zus Tiena gaat wonen, op 30 april 1896 komen ze terug naar Katwijk. Johanna vertrekt op 25 augustus 1910 naar Utrecht, ovl. (51 jaar oud) op 14 dec 1916 (do) te Katwijk. 
  4.  Tiena (Catharina) Haasnoot, geb. op 22 feb 1867 (vr) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 29 mrt 1945 (do) te Leiden, volgt IXeb
  5.  Krijn Haasnoot, geb. op 20 aug 1868 (do) te Katwijk, ovl. (2 jaar oud) op 3 sep 1870 (za) [Den Helder akte 309, Katwijk akte 137]] te Den Helder overleden aan boord van het schip "Nederland en Oranje" liggende in het Groot Noord Hollandsch kanaal. aangevers zijn Pieter Haasnoot koopvaardijkapitein 34 jaar, vader van de overledene en Klaas Kouseband veldwachter 50 jaar
  6.  Thomas Haasnoot, geb. op 8 jan 1870 (za) te Katwijk, onderwijzer, ovl. (84 jaar oud) op 14 jan 1954 (do) te 's-Gravenhage. 
  7.  Krijn Haasnoot, geb. op 23 mei 1872 (do) te Katwijk, ovl. (31 jaar oud) op 4 sep 1903 (vr) te Spokane [Verenigde Staten], begr. te Spokane [Verenigde Staten] op Fairmount Memorial Park, Spokane County, Washington

VIIIbq.  Jan Krijnsz Haasnoot, zn. van Krijn Pietersz Haasnoot (VIIan) (koopvaardijkapitein, regent van het gasthuis 1862-1879, gemeenteraadslid 1867-1873) en Johanna (Jannetje) Jansd Kruijt, geb. op 24 sep 1844 (di) te Katwijk, koopvaardijkapitein, ovl. (39 jaar oud) op 29 jan 1884 (di) Overleden, nabij St. Helena op de reis van Java naar Dordrecht als kapitein van het Nederlands barkschip Sourabaja, onb, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 15 mei 1868 (vr) te Katwijk met Jannetje Ouwehand, dr. van Dirk Ouwehand (zeeman) en Maria Klok, geb. op 15 apr 1844 (ma) te Katwijk, ovl. (57 jaar oud) op 26 jan 1902 (zo) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 2 zonen: 
  1.  Krijn Jansz Haasnoot, geb. op 8 jan 1870 (za) te Katwijk, ovl. (51 jaar oud) op 25 mrt 1921 (vr) te Leiden, volgt IXec
  2.  Dirk Jansz Haasnoot, geb. op 23 jul 1871 (zo) te Katwijk, ovl. (57 jaar oud) op 28 aug 1928 (di) te Hamburg [Duitsland], volgt IXedVIIIbr.  Neeltje Haasnoot, dr. van Krijn Pietersz Haasnoot (VIIan) (koopvaardijkapitein, regent van het gasthuis 1862-1879, gemeenteraadslid 1867-1873) en Johanna (Jannetje) Jansd Kruijt, geb. op 17 jun 1848 (za) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 13 mei 1924 (di) te Leiden aangevers zijn: Jan Pieter Haasnoot 36 jaar koopman en Nicolaas Haasnoot 44 jaar visscher, beide zoons van de overledene, tr. met haar achterneef Pieter Haasnoot (zie VIIIbm). 
 Uit dit huwelijk 11 kinderen: 
  1.  Dirkje Haasnoot, geb. op 3 dec 1874 (do) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 28 okt 1946 (ma) te Leiden, volgt IXdw
  2.  Johanna Haasnoot, geb. op 8 jan 1876 (za) te Katwijk, ovl. (40 jaar oud) op 14 dec 1916 (do) [akte 167] te Katwijk aan Zee aangevers zijn: Pieter Haasnoot 67 jaar afslager en Nicolaas Haasnoot 36 jaar visser, de eerste vader de tweede broerder van de overledene
  3.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 28 jun 1877 (do) te Katwijk, ovl. (11 dagen oud) op 9 jul 1877 (ma) te Katwijk. 
  4.  Maria Johanna Haasnoot, geb. op 24 nov 1878 (zo) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 23 nov 1954 (di) te Katwijk, volgt IXdx
  5.  Nicolaas Haasnoot, geb. op 18 dec 1879 (do) te Katwijk, visser. 
  6.  Krijn Haasnoot, geb. op 10 jan 1881 (ma) te Katwijk, reder, ovl. (63 jaar oud) op 16 apr 1944 (zo) [Amersfoort akte 269, Katwijk akte: 44] te Amersfoort aangever is Gerrit Adam 65 jaar van beroep aanspreker
  7.  Johanna Maria Haasnoot, geb. op 14 okt 1882 (za) te Katwijk, ovl. (8 maanden oud) op 4 jul 1883 (wo) [akte 98] te Katwijk aan Zee aangevers zijn Pieter Haasnoot 33 jaar van beroep reeder en Jan Varkevisser 28 jaar van beroep ambtenaar ter secretarie, beide wonende te Katwijk aan Zee
  8.  Johanna Maria Haasnoot, geb. op 26 mei 1884 (ma) te Katwijk, volgt IXdy
  9.  Doodgeb. dochter Haasnoot, geb. op 22 jan 1886 (vr) [akte 10] te Katwijk aan Zee aangevers zijn Pieter Haasnoot 36 jaar van beroep reeder en Jacob Plug 40 jaar visser beide wonende te Katwijk aan Zee
  10.  Jan Pieter Haasnoot, geb. op 25 sep 1887 (zo) te Katwijk, ovl. (79 jaar oud) op 26 mei 1967 (vr) te Katwijk, volgt IXdz
  11.  Doodgeb. dochter Haasnoot, geb. op 2 nov 1889 (za) [akte 119] te Katwijk aan Zee aangevers zijn Pieter haasnoot 40 jaar van beroep reeder en Cornelis van Duijn 38 jaar van beroep arbeider, beide wonende te Katwijk aan ZeeVIIIbs.  Neeltje Haasnoot, dr. van Klaas Pietersz Haasnoot (VIIao) (koopvaardijkapitein) en Dirkje Kruijt, geb. op 24 aug 1838 (vr) te Katwijk, ovl. (44 jaar oud) op 6 jan 1883 (za) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 19 jun 1862 (do) te Katwijk met haar achterneef Dirk van der Plas, zn. van Buisert van der Plas (kapitein ter Koopvaardij) en Trijntje Verdoes (zie VIIao). 
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Buisert van der Plas, geb. op 25 jul 1878 (do) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 4 jan 1945 (do) te Rijnsburg. 
  2.  van der Plas, geb. op 2 jan 1877 (di) te Katwijk doodgeboren kind, ovl. op 2 jan 1877 (di) te Katwijk [[Akte 1
  Dirk van der Plas, zn. van Buisert van der Plas (kapitein ter Koopvaardij) en Trijntje Verdoes, tr. (2) met zijn achternicht Lijdia Haasnoot, dr. van Klaas Pietersz Haasnoot (VIIao) (koopvaardijkapitein) en Dirkje Kruijt. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIbt.  Leuntje Haasnoot, dr. van Klaas Pietersz Haasnoot (VIIao) (koopvaardijkapitein) en Dirkje Kruijt, geb. op 12 jul 1840 (zo) te Katwijk, ovl. (62 jaar oud) op 27 apr 1903 (ma) te Hillegersberg, tr. (resp. 27 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 6 feb 1868 (do) te Katwijk met Cornelis Hoek, zn. van Jacob Hoek (zeeman) en Zoetje van Duin, geb. op 28 apr 1841 (wo) te Katwijk, zeeman, koopvaardijkapitein, ovl. (51 jaar oud) op 19 feb 1893 (zo) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Diederika Klazina Hoek, geb. op 6 apr 1870 (wo) te Katwijk. 

VIIIbu.  Petronella (Pietje) Haasnoot, dr. van Klaas Pietersz Haasnoot (VIIao) (koopvaardijkapitein) en Dirkje Kruijt, geb. op 1 okt 1843 (zo) te Katwijk, ovl. (53 jaar oud) op 27 apr 1897 (di) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 5 aug 1869 (do) te Katwijk met Dirk Ouwehand, zn. van Pieter Ouwehand (zeeman) en Niesje Schaap, geb. op 25 feb 1845 (di) te Katwijk, zeeman, kapitein, kleermaker, ovl. (40 jaar oud) op 30 mrt 1885 (ma) te Rotterdam. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Nn Ouwehand, geb. op 15 aug 1870 (ma) te Katwijk (doodgeb.). 
  2.  Niesje Ouwehand, geb. op 17 feb 1872 (za) te Katwijk. 
  3.  Niesje Petronella Ouwehand, geb. op 7 apr 1873 (ma) te Rotterdam, ovl. (3 maanden oud) op 31 jul 1873 (do) te Rotterdam. 
  4.  Nicolaas Ouwehand, geb. op 8 mei 1874 (vr) te Rotterdam, ovl. (19 dagen oud) op 27 mei 1874 (wo) te Rotterdam. 
  5.  Nn (Dochter) Ouwehand, geb. op 13 apr 1875 (di) te Rotterdam (doodgeb.). 
  6.  Nicoline Petronella Ouwehand, geb. op 16 mei 1878 (do) te Rotterdam, ovl. (33 jaar oud) op 18 sep 1911 (ma) te Katwijk. 
 
Dirk Ouwehand.
Dirk vertrekt op 2 mei 1872 met zijn gezin naar Rotterdam.
 

VIIIbv.  Johanna Haasnoot, dr. van Klaas Pietersz Haasnoot (VIIao) (koopvaardijkapitein) en Dirkje Kruijt, geb. op 29 nov 1847 (ma) te Katwijk, tr. (beiden 21 jaar oud) op 4 nov 1869 (do) te Katwijk met Floris Parlevliet, zn. van Jacob Jacobsz Parlevliet en Ariaantje Teunisd van Duijvenbode, geb. op 22 okt 1848 (zo) te Katwijk, stuurman, kaptein Rond 1885 Kaptein op diverse schepen van de Hollandsche Stoom maatschappij
 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
  1.  Adriana Jacoba Parlevliet, geb. op 19 jul 1870 (di) te Katwijk, ovl. (4 dagen oud) op 23 jul 1870 (za) te Katwijk. 
  2.  Maarten Parlevliet, geb. op 16 okt 1872 (wo) te Katwijk. 

VIIIbw.  Neeltje Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar, geb. op 30 aug 1848 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 8 sep 1919 (ma) te Leiden, tr. (resp. 24 en 25 jaar oud) op 1 mrt 1873 (za) (12 feb 1873 (wo)) te Katwijk met haar achterneef Bernardus Dijkdrent, zn. van Bernardus Jacobs Dijk Drent (stuurman ter koopvaardij) en Annetje Haasnoot (VIIax). 
 Uit dit huwelijk 4 zonen: 
  1.  Bernardus Jacobus Dijkdrent, geb. op 2 jun 1876 (vr) te Katwijk, kuiper, ovl. (72 jaar oud) op 2 feb 1949 (wo) te Katwijk, begr. op 7 feb 1949 (ma) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats, tr. (resp. 24 en 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 23 mei 1901 (do) te Katwijk met Cornelia Spaanderman, dr. van Cornelis Spaanderman (koopvaardij kapitein, sleepbootkapitein (1905)) en Maria Klok, geb. op 13 jan 1873 (ma) te Katwijk, ovl. (82 jaar oud) op 31 aug 1955 (wo) te Katwijk aan Zee. Uit dit huwelijk 9 kinderen. 
  2.  Leendert Bernardus Dijkdrent, geb. op 8 jul 1880 (do) te Katwijk, buitenlands zeevarende, ovl. (79 jaar oud) op 17 nov 1959 (di) te Haarlem, begr. te Katwijk aan Zee op "Duinrust", tr. (resp. 26 en 21 jaar oud) op 2 nov 1906 (vr) te Brielle met Anna Elizabeth Verhagen, dr. van Arij Verhagen en Jacoba Cornelia van der Pijl, geb. op 14 sep 1885 (ma) te Brielle, ovl. (85 jaar oud) op 14 mei 1971 (vr) te Leiden, begr. te Katwijk aan Zee op "Duinrust". Uit dit huwelijk 3 kinderen. 
  3.  Pieter Dijkdrent, geb. op 30 mrt 1883 (vr) te Katwijk, zeilmaker, ovl. (82 jaar oud) op 15 jan 1966 (za) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) op 23 mei 1906 (wo) te Katwijk met Anna van der Plas, dr. van Klaas van der Plas (landbouwer), geb. op 19 sep 1881 (ma) te Katwijk, ovl. (64 jaar oud) op 2 mei 1946 (do) te Katwijk. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 
  4.  Krijn Dijkdrent, geb. op 17 jan 1886 (zo) [akte: 18] te Katwijk, kuiper, ovl. (77 jaar oud) op 18 aug 1963 (zo) te Katwijk, begr. op 21 aug 1963 (wo) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats, tr. (beiden 22 jaar oud) op 27 aug 1908 (do) te Katwijk met Antje Berkheij, dr. van Willem Berkheij (arbeider, Zandbaas, gemeentelijk werkman) en Johanna Berendina Paschier, geb. op 1 nov 1885 (zo) te Katwijk, ovl. (75 jaar oud) op 24 jul 1961 (ma) te Katwijk, begr. op 28 jul 1961 (vr) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats. Uit dit huwelijk 7 kinderen. 

VIIIbx.  Margaretha Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar, geb. op 15 feb 1850 (vr) te Katwijk, ovl. (73 jaar oud) op 10 jan 1924 (do) te Katwijk, tr. (resp. 28 en 38 jaar oud) op 28 feb 1878 (do) te Katwijk met Teunis van Schie, zn. van Aldert van Schie (arbeider) en Dirkje Dubbelaar, geb. op 17 dec 1839 (di) te Katwijk, arbeider, ovl. (67 jaar oud) op 5 feb 1907 (di) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 
  1.  Aldert (A.) van Schie, geb. op 12 nov 1878 (di) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 26 okt 1904 (wo) te Katwijk met Jannetje Guijt, dr. van Jacob Guijt (arbeider) en Agada Hus, geb. op 3 sep 1877 (ma) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 11 mei 1955 (wo), begr. op 14 mei 1955 (za) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats. Uit dit huwelijk 2 dochters. 
  2.  Louisa Hester van Schie, geb. op 18 mrt 1880 (do) te Katwijk. 
  3.  Pieter (Piet) van Schie, geb. op 23 mrt 1881 (wo) te Katwijk. 
  4.  Louisa Hester van Schie, geb. op 21 nov 1884 (vr) te Katwijk. 
  5.  Leendert van Schie, geb. op 6 dec 1889 (vr) te Katwijk, ovl. (17 jaar oud) op 24 apr 1907 (wo) te Leiden. 
  6.  Dirkje van Schie, geb. op 12 okt 1893 (do) te Katwijk, ovl. (48 jaar oud) op 26 nov 1941 (wo) te Katwijk. 
  Teunis van Schie, zn. van Aldert van Schie (arbeider) en Dirkje Dubbelaar, tr. (resp. 23 en 22 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 24 dec 1862 (wo) te Katwijk met Arendje van Beelen, dr. van Cornelis van Beelen (karreman, arbeider, nachtwaker en gemeente ambtenaar) en Jannetje (Immetje) de Vreugd, geb. op 15 mei 1840 (vr) te Katwijk, ovl. (36 jaar oud) op 29 jul 1876 (za) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 

VIIIby.  Maarten Haasnoot, zn. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar, geb. op 4 nov 1851 (di) te Katwijk, zeilmaker, reder, ovl. (69 jaar oud) op 14 jul 1921 (do) te Katwijk, tr. (resp. 20 en 21 jaar oud) op 26 okt 1872 (za) te Katwijk met Cornelia van der Bent, dr. van Jacob van der Bent (visser, zeeman) en Elizabeth Plokker, geb. op 12 okt 1851 (zo) te Katwijk, ovl. (68 jaar oud) op 10 mrt 1920 (wo) te Katwijk aan Zee (te Katwijk)
 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 
  1.  Louisa Ester Haasnoot, geb. op 20 jan 1873 (ma) te Katwijk, ovl. (69 jaar oud) op 10 jan 1943 (zo) te Katwijk, volgt IXee
  2.  Jacoba Haasnoot, geb. op 9 feb 1876 (wo) te Katwijk, ovl. (71 jaar oud) op 17 jan 1948 (za) te Katwijk, volgt IXef
  3.  Petronella Haasnoot, geb. op 6 nov 1877 (di) te Katwijk, ovl. (9 maanden oud) op 31 aug 1878 (za) te Katwijk. 
  4.  Lijdia Haasnoot, geb. op 27 jan 1885 (di) te Katwijk, Lijdia verblijft van 14 oktober 1920 tot 24 december 1920 in Endegeest te Oegstgeest. Op 20 Januari 1921 vertrekt zij naar Loosduinen, ovl. (74 jaar oud) op 6 apr 1959 (ma) te Katwijk, begr. op 9 apr 1959 (do) te Katwijk aan Zee op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat
  5.  Petronella Haasnoot, geb. op 5 jul 1886 (ma) te Katwijk, ovl. (1 jaar oud) op 19 mei 1888 (za) te Katwijk. 
  6.  Pieter Haasnoot, geb. op 24 mei 1889 (vr) Akte: 104.
De geboorte aangifte word gedaan op 27 mei 1889 door Lambertus Vincentius Hoog, oud 30 jaar van beroep Arts. De vader is afwezig inzake zijn beroep. De geboortetijd is 14.30 uur. De getuigen zijn: Arie Casper Brouwer, oud 39 jaar van beroep Veldwachter en Rutger Adolf de Groot, oud 23 jaar van beroep ambtenaar ter secretarie
te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 26 aug 1889 (ma) te Katwijk. 
  7.  Petronella Haasnoot, geb. op 10 jan 1894 (wo) te Katwijk, ovl. (3 maanden oud) op 9 mei 1894 (wo) te Katwijk. 

VIIIbz.  Cornelia Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar, geb. op 19 feb 1854 (zo) te Katwijk, ovl. (70 jaar oud) op 8 jan 1925 (do) te Katwijk, tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op 25 apr 1878 (do) te Katwijk met Jan Schaddeé van Doorn, zn. van Cornelis Schaddeé van Doorn en Neeltje Kruijt, geb. op 18 jul 1854 (di) te Katwijk, koopman, schipper, havenmeester, ovl. (75 jaar oud) in okt 1929 te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 
  1.  Neeltje Schaddee van Dooren, geb. op 10 sep 1878 (di) te Katwijk, ovl. (78 jaar oud) op 15 jul 1957 (ma) te Katwijk, begr. op 18 jul 1957 (do) op de Algemene begraafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee, tr. met Bastiaan Haasnoot, zn. van Krijn Haasnoot (IXcy) (schoenmaker) en Grietje Parlevliet (winkelierster) (zie Xhi). Uit dit huwelijk 2 kinderen. 
  2.  Ida Schaddeé van Doorn, geb. op 25 jul 1881 (ma) te Katwijk. 
  3.  Louisa Hester Schaddeé van Doorn, geb. op 9 okt 1888 (di) te Katwijk. 
  4.  Pieter Schaddeé van Doorn, geb. op 29 apr 1892 (vr) te Katwijk. 

VIIIca.  Pieternella Haasnoot, dr. van Pieter Haasnoot (VIIar) (zeilenmaker, reder) en Louisa Esther Wassenaar, geb. op 4 sep 1855 (di) te Katwijk, ovl. (77 jaar oud) op 13 sep 1932 (di) te Katwijk, tr. (resp. 23 en 25 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op 11 jun 1879 (wo) te Katwijk met Jan Kruijt, zn. van Dirk Kruijt (kaptien ter koopvaardij) en Aagje Parlevliet, geb. op 26 jun 1853 (zo) te Katwijk, zeevarende, ovl. (hoogstens 46 jaar oud) voor 1900. 
 Uit dit huwelijk geen kinderen. 
  Pieternella Haasnoot, tr. (resp. 44 en 42 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op 23 mei 1900 (wo) te Katwijk met Abraham (Abram) van Rijn, zn. van Jan van Rijn (voerman) en Neeltje Ouwehand, geb. op 13 feb 1858 (za) te Katwijk, voerman, ovl. (69 jaar oud) op 11 jan 1928 (wo) (11 jan 1929 (vr)) te Katwijk. 
 Uit dit huwelijk een dochter: 
  1.  Neeltje van Rijn, geb. op 3 mrt 1901 (zo) te Katwijk, ovl. (66 jaar oud) op 9 nov 1967 (do) te Katwijk, tr. (resp. 25 en 31 jaar oud) (1) op 14 okt 1926 (do) te Katwijk met