Johan Hesemans

Hesemans Reactie Help !

 

Archeologie
Roken
Accessoires
Kleipijpen
Productie kleipijp
Weddenschap stoppen met roken
Gedicht
Links
Johan Hesemans

For English try:

(It is not always correct. But it give you an idea. )

 

 

 

Weddenschap stoppen met roken uit 1664!

Stoppen met roken is niet alleen iets van deze tijd! In 1664 is er een weddenschap bij de notaris Couwenberch vastgelegd tussen twee burgers uit Princenhage bij Breda.  

Cornelis Zips (roker/pruimer) heeft van Jacob Bellekens 5 gulden gekregen met de voorwaarde dat hij het komende jaar niet mag roken.
Mocht Bellekens echter Zips betrappen op het tegendeel dan dient Zips aan Bellekens 10 gulden te geven evenals de opmaakkosten van de acte zijnde 1 gulden en 4 stuivers. 

Eerst het origineel, dan de transcriptie en daaronder een wat leesbaardere tekst.

Op heden den 12 februarij 1664 compareerden voor mij Johan van den Couwenberch openbaar notaris ect. Cornelis Zips woonende in den Hage, denwelcken verclaerden ende bekenden ontfanghen te hebbn de somme van vijff Carolus (gulden) ende dat voor ende in voldoeninghe, dat hij Zips tot sijns gesontheijt wille van heden over een jaer niet en sal mogen drinken, oft suijgen in egeendervolgende manieren vroech ofte laet, eenighen toeback, t'sij ofte op andere plaetsen waer het saude moghen wesen; ende in val hij Jacob Hendrick Bellekens sulcx compt te bevienden ende 'tselve op sijn vromicheijt hem affgevraeght wordende soo sal hij Zips hem daervan datelijck moeten expurgeren en dan in val van verlies soo sal hij Zips aen Bellekens moeten geven ende betaelen de somme van thien gulden met het gelach hieromme verteirt ter somme van 1 gulden 4 stuivers; alles in goeder trouwen gedaen ende gepasseert binnen Breda ten dage, maende ende jaere als boven. 

In presentatie van Jan Niclaese Pebergh ende Jan Marten Roovers, ingesetenen in de Hage als getuijghen ten dage, maende ende jaere als boven

Cornelis Zips

Jacob Hendrick Bellekens

Jan Claesen Peberch

Jan Merten Roovers

Attestor J. van den Couwenberch notaris publicus 1664

solvit 4 stuivers voir den armen

Vandaag op 12 februari 1664 is vastgelegd bij openbaar  notaris Johan van den Couwenberch het volgende:
Cornelis Zips wonende in Prinsenhage verklaard en bevestigd ontvangen te hebben het bedrag van vijf Carolus (gulden) onder voorwaarde, dat hij (Zips) omwille zijn gezondheid vanaf heden één jaar niet mag pruimen, roken of op andere manieren tabak mag gebruiken. Thuis of op andere plaatsen of waar dan ook. En in het geval Jacob Hendrick Bellekens hem betrapt met het niet houden aan de weddenschap, zal hij (Zips) eerlijk moeten antwoorden als hij daarover ondervraagd wordt en zal hij (Zips), Bellekens daarvan meteen moeten inlichten. In geval van verlies zal Zips aan Bellekens een bedrag van tien gulden en de opmaakkosten van de acte, een bedrag van 1 gulden en 4 stuivers moeten betalen. Dit alles in goeder trouw vastgelegd en gepasseerd in Breda op de bovengenoemde datum. 

Aanwezig zijn Jan Niclaese Pebergh en Jan Marten Roovers, bewoners van Prinsenhage als getuigen, op de bovengenoemde datum.

Cornelis Zips

Jacob Hendrick Bellekens

Jan Claesen Peberch

Jan Merten Roovers

Attestor J. van den Couwenberch notaris publicus 1664

loon 4 stuivers voor de armen

Bron Archiefdienst Breda. 

Met dank aan: Dhr H.D. Wessels

 

 

Copyright © 2005-2013 Johan Hesemans