De Zwaardslootsetuinen in Zoetermeer opgericht 17 Januari 1989
vereniging
HISTORIE
Op 7 oktober 1988 ontvingen mensen die zich bij de gemeente Zoetermeer hadden ingeschreven voor een volkstuin nabij de Zwaardslootse weg -- een brief van de gemeente--dat het snippertuincomplex gereed was gekomen en dat het complex op 1 november 1988 in gebruik kon worden genomen. De eerste bijeenkomst van de aspirant leden vond plaats op 27 oktober 1988 in de kantine van de dienst gemeentebedrijven -- aan de Van Leeuwenhoeklaan. Tijdens die bijeenkomst is een voorlopig bestuur benoemd, bestaande uit de heer Foeke Bakker (voorzitter) mevrouw Myra IJs-Dede (secretaris), mevrouw Francina Plugge-Pronk (tweede secretaris). Dit bestuur had als eerste taak het opstellen van de statuten (die thans nog van kracht zijn) en een huishoudelijk reglement. De oprichting van de vereniging vond plaats op 17 januari 1989. Tijdens de oprichtingsvergadering tevens de eerste algemene ledenvergadering zijn de voorlopige bestuursleden benoemd , als definitieve bestuursleden.  Reeds vanaf de oprichtingsdatum zijn alle tuinen verhuurd. Na uitschrijving van een prijsvraag is gekozen voor de naam
Tuinvereniging de Zwaardslootse Tuinen aangezien het complex grenst aan de Zwaardslootse weg. Op dit moment zijn nog steeds huurders van het eerste uur actief.
-----------googlemap het complex   is gelegen aan de Zwaardslootse weg in een natuurlijke omgeving. Het voorplein geeft  het complex een vriendelijke uitstraling en is voorzien van een afdak waar tevens een  mededelingenbord is geplaatst. Het complex bestaat uit circa 50 tuinen van hetzij 50 m²  hetzij 100 m². Het is toegestaan op de tuinen een kas(standaard aluminium) en een gereedschapskist te plaatsen  mits deze voldoen aan bepaalde voorwaarden voor wat betreft gebruikte materialen en  grootte. Zie daarvoor het Huishoudelijk Reglement.  Het complex is voorzien van een slootwaterleiding  met pomp, die twee opslagbassins  van water voorziet. Vanuit deze bassins worden alle tuinen van water voorzien.
Doelstelling

De vereniging heeft onder meer ten doel het uitoefenen en bevorderen van het tuinieren als amateur in de ruimste zin des woords. Het accent ligt om die hobby op een milieuvriendelijke manier uit te oefenen. Dit houdt dan ook in dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet is toegestaan. Tuinafval wordt voorzover mogelijk op een milieuvriendelijke manier verwerkt. Teneinde het complex een zo goed mogelijk uiterlijk te geven worden werkzaamheden aan het complex onder toezicht van de complexbeheerder bij toerbeurten verricht. Interesse? Indien u geinteresseerd bent, of meer wilt weten over een tuin, kunt U Uw belangstelling kenbaar maken via de link contact Verdere informatie vindt U in het Aanmeld-Informatie Formulier Wilt U lid worden , Email dan het inschrijfformulier naar het Secretariaat. pijl