Genealogie Alberts

Door E.E. van Voskuilen

 

 

Inleiding:

 

De eerste generatie van het Drentse geslacht Alberts die zich in 1818 in Boskoop vestigde, was Jans Alberts, afkomstig van Landsmeer. Hij kreeg een aanstelling als hoofdonderwijzer op de Openbare (gemeentelijke) school waar hij maar liefst 40 jaar werkzaam was. Zijn zoon Gerrit Jacobus (G.J.) Alberts koos ervoor boomkweker te worden en werd een vooraanstaand handelaar. Hij wordt genoemd als de eerste grote exporteur naar Duitsland rond 1860. Hij woonde in het nu gesloopte huis op de Biezen 94 waar hij een grote kwekerij had met ca. 40 man personeel.

 

 

Genealogie Alberts.

 

I. Hendrik Gerris, geb. omstr. 1654, overl. Emmen 2 febr. 1723, tr. omstr. 1674 Trijntje Jansen

 

 

II. Jan Gerris, ged. Emmen (Dr.) 23 juni 1675, overl. na 1706, tr. N.N.

 

 

III. Jannes (Jans) Gerrets (Mepjans), ged. Ballast onder Coevorden 25 apr. 1706, was halveboer op de hoeve Mepjans te Dalen, betaalde hiervoor 2 carolusguldens belasting per jaar, overl. na 16 apr. 1770, tr. Dalen 4 apr. 1751 Grietje Alberts (Horringe, Rabbers)

 

 

IV. Albert Jans (Albert Jansz Alberts, Albert Jans Landsmeer) alias Meppejan, ged. Dalen 29 aug. 1756 (Bente, Bentheim, Dld.), timmerman en aannemer te Landsmeer (1819), overl. Landsmeer 22 jan. 1827, tr. Landsmeer 25 apr. 1784 Grietje van der Horst, overl. Landsmeer 29 apr. 1805

Uit dit huwelijk:

1.                 Johanna Alberts, ged. Amsterdam (Noorderkerk) 13 mrt. 1785

2.                 Jan Alberts, geb. Landsmeer 24 dec. 1786, overl. Landsmeer 1789

3.                 Rinsje Alberts, geb. Landsmeer 1794, tr. Landsmeer 9 mei 1819 Willem Heins, geb. Landsmeer 1797, koopman, zoon van Jan Heins, koopman en Maretje Vuik

4.                 Jans Alberts, geb. Landsmeer 19 apr. 1789, volgt V.

 

Bij ‘keizerlijke volmacht’ van notaris Slagter te Landsmeer was Albert Jans, 56 jaar, getuige bij het huwelijk van zijn zoon Jan Alberts te Polsbroek 20 mei 1812

 

 

V. Jans Alberts, geb. Landsmeer 19 apr. 1789, schoolonderwijzer op de Openbare School te Westzaan 1813-1818, aangesteld als hoofdonderwijzer te Boskoop 1818 (na ontslag mr. Felix), daarnaast ‘ voorzanger en koster der [Herv.] gemeente’, oppasser voor het uurwerk, tevens doodgraver, vroeg ontslag als onderwijzer 1858, bleef tot 1864 koster en ‘opzichter bij begrafenisse’, overl. Rotterdam 20 aug. 1873 (oud 84 jaar), tr. 1e Polsbroek 20 mei 1812 Machtel (Magtelina) Dina Kapteijn (Kaptijn), ged. Oudewater 5 sept. 1787, overl. Boskoop 25 febr. 1832 (oud 44 jaar), dochter van Gerrit Kapteijn, schoolmeester te Oudewater, en van Adriana de Groot, van Bonrepas, tr. 2e Boskoop 27 aug. 1834 Marijtje (Heintje) Schoorel, geb./ged. Boskoop 20/24 juli 1794, overl. Boskoop 13 juni 1847 (oud 52 of 54 jaar), dochter van Hendrik Schorel en Elisabeth van Straten

Marijtje Schoorel tr. 1e Hadriaan van Nes

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Adriana Alberts, geb. Westzaan 7 sept. 1813, overl. Boskoop 2 sept. 1854 (oud 40 jaar), tr. Boskoop 10 okt. 1833 Cornelis Lorgion, geb. Amsterdam 27 apr. 1812, overl. voor 1854, zoon van Jacob Lorgion en Jannetje van Zuijlen

2.                 Albert Alberts, geb. Westzaan 1816, overl. Boskoop 1 febr. 1831 (oud 15 jaar)

3.                 Gerrit Jacobus Alberts, geb. Westzaan 1818, volgt VIa.

4.                 Jan Cornelis Alberts, geb. Boskoop 9 mei 1820, volgt VIb.

5.                 Willem Johannes Alberts, geb. Boskoop 5 juli 1822, schoolonderwijzer, richtte een zgn. ‘tweede school’ op de Voorkade voor talen (1852), overl. Boskoop 13 mrt. 1858 (oud 36 jaar)

6.                 Paulus Johannes Alberts, geb. Boskoop 15 jan. 1829, vermeld 21 mrt. 1833 als jongste zoon, hoofdonderwijzer Latijnse School te Harlingen 1859-1865, directeur-rector HBS te Harlingen 1865-1901, won. Brouwersstraat nr. 16, overl. Harlingen 19 juni 1910 (oud 81 jaar), tr. Amsterdam 10 nov. 1859 Louise Henriette Bosset, geb. Avenches, Zwitserland 5 dec. 1829, gouvernante, huisonderwijzeres te Amsterdam, verhuisde naar Den Haag 12 juli 1910, overl. Delft 24 okt. 1919, dochter van Emile Victor Bosset, horlogemaker te Chaud de Font, en Constance Emilie Landolt. Hieruit nageslacht Alberts te Franeker.

Uit het tweede huwelijk:

7.                 Margaretha Johanna Alberts, geb. Boskoop 5 jan. 1836, overl. Rotterdam 23 aug. 1911 (oud 75 jaar), tr. Boskoop 29 apr. 1864 Jacob van Otterloo, geb. Rotterdam 7 sept. 1833, boekdrukker, rel. Ned. Herv., overl. Rotterdam 25 nov. 1888 (oud 55 jaar), zoon van Johannes van Otterloo, boekdrukker en letterzetter te Rotterdam, en Cornelia Wuijster. Hieruit nageslacht Van Otterloo te Rotterdam.

 

Bron J. Alberts: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974, dr. J. Haitsma, blz. 117-118

 

Bron Van Otterloo:

http://www2.jmvanotterlo.nl/parentelen/casper%20van%20otterloo.htm#p72976

 

21 mrt. 1833. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Pieter Hooftman, Hermanus Schoenmaker, Jan van den Toorn alle drie te Boskoop, Paulus Kapteyn te Bodegraven, Cornelis Kapteyn te Lopik, Teunis Hooftman te Boskoop
Voogd(en): Paulus Kapteyn
Pupil(len): Adriana, Gerret Jacobus, Jan Cornelis, Willem Johannes, Paulus Johannes Alberts
Ouder(s): wijlen Meichtelina Kapteyn en Jans Alberts te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1833, inv. 25, akte 39

 

12 mei 1835. Familieraad: aanvaarding nalatenschap
Aanwezig: Pieter Hooftman, Jan in 't Hout, Klaas Schoorel jr., allen te Boskoop, Paulus Kapteyn te Bodegraven, Dirk Jongeburger en Philip Horneman, beiden te Boskoop
Oorspronkelijk gerechtigde(n): Willem Lagerweg te Utrecht en Elisabeth Kapteyn te Leerdam
Gerechtigde(n): Gerret Jacobus, Jan Cornelis, Willem Johannes, Paulus Johannes Alberts
Gemachtigde(n): Jans Alberts te Boskoop als voogd

vredegerecht civiele zaken Gouda 1835, inv. 27, akte 17

 

 

VIa. Gerrit Jacobus (roepn. Gerrit) Alberts, geb. Westzaan 1817/18, boomkweker te Boskoop eerst vermeld 1840, oprichter van de handelsfirma G.J. Alberts & Co gelegen aan de Biezen 1832 (firma bestond in 1907 75 jaar), vermeld als eerste kweker die zijn handel naar Duitsland richtte, gemeenteraadslid (1863), overl. Boskoop 9 mrt. 1870 (oud 52 jaar), tr. Oudshoorn 30 okt. 1840 Klaasje Oudshoorn, geb. Koudekerk 1817/19, won. aan de Biezen (1897), overl. Boskoop 15 sept. 1904 (oud 85 jaar), dochter van Gerrit Oudshoorn, bouwman en Klaasje Bogerd

Uit dit huwelijk:

1.                 Hendrik Alberts, geb. Oudshoorn 7 dec. 1840

2.                 Albert Alberts, geb. Boskoop 4 dec. 1842, volgt VIIa.

3.                 Machtelina Alberts, geb. Boskoop 12 nov. 1844, tr. Boskoop 24 febr. 1885 Adolph Carl Johann Brücker, geb. Schermbeck (Duitsland) 1851, zoon van August Brücker en Luise Barop

4.                 Klasina (Klaasje) Alberts, geb. Boskoop 25 apr. 1846, overl. Boskoop 4 febr. 1851

5.                 Adriana Alberts, geb. Boskoop 22 sept. 1848, overl. Boskoop 25 okt. 1912 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 28 febr. 1873 Marinus van Nes, geb. 28 okt. 1849, overl. Boskoop 3 febr. 1891 (oud 41 jaar), zoon van Arie van Nes en Adriana Neeltje Koster. Hieruit nageslacht Van Nes.

6.                 Jans Alberts, geb. Boskoop 31 jan. 1851, volgt VIIb.

7.                 Klaas Alberts, geb. Boskoop 29 sept. 1853, volgt VIIc.

8.                 Gerrit Jacobus Alberts, geb. Boskoop 25 jan. 1856, overl. Boskoop 23 apr. 1859

9.                 Willem Johannis (Willem) Alberts, geb. Boskoop 10 dec. 1858, volgt VIId.

 

Op 28 juni 1847 obligatie ten laste van Gerrit Jacobus Alberts wonende in de gemeente van Boskoop, ten behoeve van Edward Twifs te 's-Gravenhage woonachtig, groot in hoofdsom 2.000 gulden, losbaar in 1 termijn op 28-06-1854 en bij langere stilzwijgende voortduring na die tijd, te allen tijde, binnen drie maanden na de gedane opzegging of waarschuwing, rente vijf ten honderd in het jaar, ingegaan op 28-06-1847. Onder verband van een bouwmanswoning en verdere gebouwen met wei- en hooilanden, benevens enttuinen gelegen in de Biezen onder de gemeente van Boskoop.

Repertorium Koudekerk, inv. 12, akte 2171

 

24 apr. 1850. Verbaal van verkochte meubilaire en andere goederen, gehouden door Gerrit Jacobus Alberts, wonende te Boskoop, mede uitvoerder van de uiterste wil van Pieter Stuijvenberg, gewoond hebbende en overleden te Koudekerk, welke verkoop heeft plaatsgehad te zijnen sterfhuize aldaar. Het beloop van het verkochte is met inbegrip der ingestoken goederen 450 gulden 40 cent.

repertorium Koudekerk aan den Rijn 1849-1850, inv. 14, akte 2357

 

23 juli 1850. Proces-verbaal van verkochte landen. Verkopers Klaas Reijneveld Pieterszoon, wonende te Koudekerk, zowel voor zichzelf als in hoedanigheid van gemachtigde van zijn zuster Hendrika Reijneveld, weduwe van Casper Hendrik Moens, te Leiderdorp woonachtig en Jan Oudshoorn, wonende onder de gemeente van Oudshoorn, zowel voor zichzelf als in kwaliteit van gemachtigde van zijn zuster Aagje Oudshoorn, weduwe van Arie de Jong junior, wonende te Oudshoorn, Aaltje Oudshoorn, gehuwd met Dirk van Egmond, beide wonende te Koudekerk, Klaasje Oudshoorn echtgenote van Gerrit Jacobus Alberts, beide wonende te Boskoop, Neeltje Oudshoorn en Cornelia Oudshoorn, beide meerderjarig en ongehuwd en te Oudshoorn woonachtig en nog de gemelde Jan Oudshoorn, in kwaliteit als gemachtigde van zijn ouders Gerrit Oudshoorn en Klaasje Bogerd, echtelieden, beide wonende te Oudshoorn. Zijnde de beide comparanten, benevens de eerstgemelde zuster, Hendrika Reijneveld, gelijk mede Aagje Oudshoorn en dienzelver mede genoemde zuster, erfgenamen van Pieter Stuijvenberg onder de last (ten aanzien van Jan Oudshoorn en zijne zusters) van het vruchtgebruik van de helft der nalatenschap ten behoeve van hun vader Gerrit Oudshoorn en na zijn dood aan diens echtgenote Klaasje Bogerd van een perceel wei- en hooiland in de Rietveldse polder onder de gemeente van Alphen. Koper Philippus Stans, wonende onder Aarlanderveen, voor Willem Beckering te Amsterdam woonachtig voor de som van 1.645 gulden.

repertorium Koudekerk aan den Rijn 1849-1850, inv. 14, akte 2378

 

Een der meest vooraanstaande leden van de Pomologische Vereniging in 1866 was G.J. Alberts

Boskoop, vijf eeuwen boomkwekerij, A. Vuyk, 1966, blz. 151

 

Onder de intekenaars van het boekwerk, ‘De Nederlandsche Boomgaard’, uitgegeven in 1868, komt o.a. voor G.J. Alberts, boomkweker

Boskoop, vijf eeuwen boomkwekerij, A. Vuyk, 1966, blz. 154

 

Gevraagd om direct in dienst te treden, door huwelijk van de tegenwoordige, eene flinke, nette DIENSTBODE, tegen goed loon. Mej. Wed. G.I. Alberts, Biezen, Boskoop.

De Rijnbode 2 dec. 1900

 

Voorloopige Aankondiging. Op WOENSDAGEN 1 en 8 FEBRUARI 1905 zal ten overstaan van

Notaris MAARSCHALK publiek worden verkocht:

Een deel der VASTE GOEDEREN, nagelaten door Mejuffrouw de Wed. G. J. ALBERTS en gelegen annex elkander in den Vereenigden Polder in de Biezen, binnen de gemeente Boskoop  strekkende van en met den Biezendijk noord op tot den Groeneweg, belend ten oosten eigendom van Jan de Loos Janszoon en ten westen het zoogenaamde hooiland hetwelk aan de erven verblijft.

Te zamen ter kadastrale grootte van 8 hectaren 61 aren 69 centiaren (ruim 4700 Rijnl. roe bekweekt

land). Te veilen in tien perceelen, afzonderlijk in combination en in massa nader omschreven in gedrukte notitie, die begin Januari a.8. gratis verkrijgbaar is ten kantore van den notaris, alwaar alle inlichtingen worden verstrekt.

 

 

VIb. Jan Cornelis Alberts, geb. Boskoop 9 mei 1820, overl. Boskoop 25 juli 1895 (oud 75 jaar), tr. Boskoop 15 mei 1863 Karolina Mesman, geb. Hillegom 16 mrt. 1825, overl. Boskoop 26 dec. 1904 (oud 77 jaar), dochter van Barend Mesman en Antje Gril

Uit dit huwelijk:

1.                 Jans Alberts, geb. Noord-Waddinxveen 5 febr. 1867, overl. Noord-Waddinxveen 27 okt. 1868

 

Heden overleed, na een kortstondig lijden, in den ouderdom van 79 jaar, onze geliefde Zuster, Behuwd zuster en Tante Mej. C. Mesman, wed. van J. C. ALBERTS.

Uit aller naam, T. E. HOUTVESTER. BOSKOOP, 26 Dec. 1904.

 

 

VIIa. Albert Alberts, geb. Boskoop 4 dec. 1842, boomkweker te Boskoop, medefirmant handelskwekerij G.J. Alberts 1870 (ontbonden juli 1905), overl. Loosduinen 13 jan. 1911 (oud 68 jaar), tr. Boskoop 8 juni 1892 Johanna van Hoff, geb. Boskoop 1850, verkreeg bij boedelscheiding van haar vader de percelen 17 en 18 op Laag Zuidewijk 1874, liet een nieuw huis aan de Dorpsstraat bouwen (1909), testeerde 19 dec. 1910, overl. Boskoop 7 juni 1911 (oud 61 jaar), dochter van Arie van Hoff, boomkweker op Zuidwijk, en Maartje van der Leeden (ex Zweris van der Leeden, rietdekker en boomkweker)

Dit huwelijk bleef kinderloos.

 

President van “Flora en Pomona”: A. Alberts (1875)

 

De Firma G.J. Alberts ontving dezer dagen bericht dat 4 collectien van hunne ingezonden planten op de tentoonstelling te Sint-Petersburg allen met eerste prijzen (gouden medailles) zijn bekroond.

De Rijnbode 19 juli 1899.

 

Ontbinding van Vennootschap. Bij acte onder de hand geteekend en bekoorlijk geregistreerd op 24 resp. 27 Juli 1905 is de handelsvennootschap onder de firma G. J. ALBERTS, boomkweekers te Boskoop, waarvan de eenige vennooten waren de Heeren A. ALBERTS en W. J. ALBERTS met ingang van 1 Augustus 1905 ontbonden.

Tot liquidateur is benoemd ME. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF, advocaat te Gouda, die het recht zal hebben voor de firma te teekenen onder bijyoeging van “in liquidatie" en die met uitsluiting van beide vennooten de uitstaande vorderingen zal innen.

De firmant W. J. ALBERTS ontvangt het recht de firma-naam verder te voeren, met dien verstande, dat hij dat recht krijgt als een onvervreemdbaar recht, uitsluitend voor zijn persoon; dat ophoudt te bestaan, wanneer hij deze zaak niet voortzet of wanneer hij komt te overlijden of ook wanneer hij na een vennootschap onder die firma te hebben aangegaan uit deze firma treedt.

Deze bepaling is niet van kracht ten aanzien van overdracht door den vennoot W. J. ALBERTS aan kinderen, welke hij eventueel in wettig huwelijk nog mocht bekomen of de wettige kinderen, welke eene weduwe mocht bezitten met wie hij een huwelijk mocht aangaan.

Namens partijen, MR. M. M. SCHIM VAN DER LOEFF, ADVOCAAT.

GOUDA, 1 Augustus 1905.

 

Een adres van Mej. Alberts-van Hoff, inhoudende verzoek om de door Burg. En Weth. Vastgestelde rooilijn voor haar nieuw te bouwen perceel in de Dorpsstraat, als nog te wijzigen en deze rooilijn te brengen in de lijn van de naastliggende percelen.

Notulen raadsvergadering Boskoop, de Rijnbode 9 dec. 1908

 

Ondergeteekende, bij beschikking van de ARRONDISSEMENTS-RECHTBANK te ‘s-Gravenhage benoemd tot Provisioneel bewindvoerder over den Heer ALBERT ALBERTS verzoekt, dengenen die iets verschuldigd zijn aan genoemden Heer ALBERTS daarvan te zijnen kantore DORPSTRAAT 11, betaling te doen.

S. J. RUIZEVELD, 11 JANUARI 1911

 

 

VIIb. Jans Alberts, geb. Boskoop 31 jan. 1851, schoolleerling te Gouda (1863-1868), won. Westhaven B182, vertrok naar Boskoop 2 mei 1868, boomkweker te Boskoop, medefirmant handelsfirma G.J. Alberts & Co (uitgetreden 20 aug. 1910), verhuisde met zijn broer W.J. Alberts van Biezen nr. 76 naar nr. 2 (mei 1912), handelde onder de naam J. Alberts 1910-1920, overl. Boskoop 12 apr. 1924 (oud 73 jaar)

 

KENNISGEVING. De ondergeteekenden J. en K. ALBERTS handelende onder de firma G. J. ALBERTS & Co. geven bij dezen kennis, dat in den loop van den a.s. herfst de eerst ondergeteekende uit de firma zal treden, die op den bestaanden voet zal worden voortgezet door den tweeden ondergeteekende en diens zoon B. B. C. ALBERTS. Voorts bestaat het voornemen de opstand van het achterste gedeelte van den tuin (ter grootte van ongevecr 500 Rijnl. Roe) op 15, zoonoodig 16 Sept. a.s. publiek op het veld te laten verkoopen. De loopende zaken zullen door den uittredenden vennoot nog worden geregeld.

BOSKOOP, 20 Aug. 1910. J. en K. ALBERTS

 

Heden overleed na een langdurige ongesteldheid, onze geliefde Broeder, Behuwd-Broeder en Oom, de Heer JANS ALBERTS, in den onderdom van 73 jaar.

Namens de familie, K. ALBERTS UTRECHT, 12 April 1924

 

 

VIIc. Klaas Alberts, geb. Boskoop 29 sept. 1853, boomkweker, medefirmant handelskwekerij G.J. Alberts & Co, zette deze voort na uittreden van zijn broer Jans 1910-1917, secretaris-kerkvoogd Herv. Kerk 1902-1907, won. Dorpsstraat nr. 28 (1909, 1914), verhuisde naar Utrecht juni 1923, won. Poortstraat nr. 20 (1926), tr. Boskoop 25 sept. 1884 Maria Cornelia Felix, geb. Boskoop 5 aug. 1860, overl. Goes 1 febr. 1944 (oud 73 jaar), dochter van Batavus Bernardus Cornelis Felix (Cz), boomkweker, en van Adriana van Nes (ex Klaas van Nes Hadrz en Antje van Leeuwen)

Uit dit huwelijk:

1.                 Klasina Gerarda Alberts, geb. Boskoop 17 juli 1885, tr. Amsterdam 1 mei 1930 Hendrik Willem Steeman, geb. Amsterdam 1885, broodbezorger te Amsterdam, zoon van Hendrik Willem Steeman sr en Eida Catharina van Gorcum

2.                 Batavus Bernardus Cornelis Alberts, geb. Boskoop 22 juni 1887, volgt VIIIa.

3.                 Hadriana Maria Alberts, geb. Boskoop 21 okt. 1889, tr. Boskoop 10 juni 1915 Willem Gerrit Koning, geb. Barradeel 1891, won. Goes (1922), zoon van Waling Koning en Tjitske Anema

4.                 Gerrit Jacobus Alberts, geb. Boskoop 6 dec. 1892, volgt VIIIb.

 

Verslag der vergadering van het Departement ,,BOSKOOP" der M. t. Nut v. b. A. gehouden op 30 November 1894. Tot leden der Bibliotheekcommissie worden herbenoemd: de h.h. K. v. Nes Pz., W. v. Gelderen en K. Alberts.

Boskoops Advertentieblad, 8 dec. 1894

 

BRANDWEER. Bij besluit van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van den 12den Augustus [1903]

j.l. …..tot 2en commandeur K. Alberts

 

Bezoek Franschen. Aan de LEDEN der commissie van ontvangst en begeleiders wordt medegedeeld, dat de BOOT Donderdag a.s., des morgens 7.30, bij Hotel “NEUF” gereed ligt en acht uur vertrekt.

Namens het Comitee van ontvangst, K. ALBERTS.

Men wordt verzocht ter eere van het bezoek te vlaggen.

Woensdag 22 April 1908.

 

Boskoop. Donderdagavond is de boomkweekersloods toebehorende aan de firma G.J. Alberts & Co. en staande in de kweekerij in de Biezen, tot den grond afgebrand. De oorzaak van den brand is onbekend.

De Rijnbode 4 dec. 1915

 

POMOLOGISCHE VEREENIGING. ALGEMEENE VERGADERING OP MAANDAG 4 FEBRUARI [1918]. Opzegging van lidmaatschap van de heeren K. Alberts, W. Verburg Wz., W. van Kleef Jr. en Jac. den Ouden

 

 

VIId. Willem Johannis (roepnaam Willem) Alberts, geb. Boskoop 10 dec. 1858, boomkweker te Boskoop, medefirmant handelskwekerij G.J. Alberts 1870 (ontbonden juli 1905), faillisement aangevraagd juni 1906 (opgeheven 2 febr. 1907), kweekte onder de firmanaam G.J. Alberts aan de Biezen nr. 66 (1909) en onder de naam Willem Alberts op de Spoeldijk (1910), woonde Biezen nr. 76 (tot 1912), later Biezen nr. 2 (1912), won. Ruysstraat nr. 39 te Amsterdam (1923), overl. Nieuwveen 22 juli 1937 (oud 78 jaar, ongehuwd)

 

Bij vonnis van de Arrondissiments-Rechtbank te's-Gravenhage,d.d. 1 Juni 1906, is W. J. ALBERTS, boomkweeker te Boskoop verklaard in staat van faillissement met benoeming van den EdelAchtb. Heer MR. A. E. CROOCKEWIT, tot Rechter-Commissaris en van den ondergeteekende tot Curator.

De Curator, H. LE COULTRE. Bodegraven, 2 Juni 1906.

De ondergeteekende verzoekt de REKENINGEN voor W. J. ALBERTS te zenden naar Bodegraven. H. LE COULTRE.

Boskoops Advertentieblad, 9 Juni 1906

 

BOMENBOELHUIZEN NAJAAR 1906. Op Maandag 3 en Dinsdag 4 September, telkens voorm. 9 uur op tuinveld in de Biezen, ten verzoeke van den' curator in het faill. Van W. J. ALBERTS.

 

Door het verbindend worden van den uitdeelingslijst, is het faillissement W. J. ALBERTS, Boomkweeker te BOSKOOP, geëindigd.

De Curator, H. LE COÜLTRE. BODEGRAVEN, 2 Februari 1907.

 

HANDEL. WILLEM ALBERTS, eenig bezitter van de F i r m a G. J . ALBERTS, 75 jaren bestaande, met connexiën over geheel Europa, zoekt zich te associeeren met energiek, actief, bemiddeld persoon.

Gegadigden gelieve hunne conditiën per aangeteekenden brief in te zenden aan de firma G. J. ALBERTS.

Kantoor: Biezen 66.

6 Februari 1907

 

Ondergeteekende zoekt een betrekking in de kweekerij of op kantoor.

Tevens gezocht een eenvoudig KOSTHUIS. WILLEM ALBERTS, Biezen.

 

Welke gevestigde Firma of flinke kweeker aan land, wil met ondergeteekende, die goed bekend is in

ZWITSERLAND, ZWEDEN, NOORWEGEN EN DENEMARKEN handel beginnen, of hem als REIZIGER op genoemde landen aannemen?

Brieven te richten aan WILLEM ALBERTS. Arnhemscheweg 185, Apeldoorn [6 sept. 1919]

 

 

VIIIb. Gerrit Jacobus Alberts, geb. Boskoop 6 dec. 1892, milicien (1911), boomkweker, won. Dorpsstraat nr. 28 (1917), later Torenpad nr. 10 (1919), verhuisde naar Zijde nr. 352 (mei 1920), later naar Biezen nr. 2 (jan. 1923) en vanaf april 1923 naar Amsterdam, won. Ruijschstraat nr. 39 (1925), overl. Hillegom 13 sept. 1979 (oud 86 jaar), tr. Maria Boom, geb. 17 mei 1897, overl. Hillegom 15 juli 1960 (oud 63 jaar)

Uit dit huwelijk:

1.                 Klaas Alberts, geb. Boskoop apr. 1917, overl. Hillegom 20 juli 1997 (oud 80 jaar), tr. Catharina Maria Spoor, geb. 26 okt. 1916, overl. Hillegom 25 dec. 1990 (oud 74 jaar)

 

http://www.graftombe.nl/names/info/781456/alberts

 

Bij het toelatingsexamen a/d Rijkstuinbouwwinterschool te Boskoop op Zaterdag 5 September [1908] zijn geslaagd:

G. J. Alberts, Boskoop

 

Geslaagd voor eindexamen Rijkstuinbouwschool o.a. G.J. Alberts 15 en 16 Maart 1910

De Rijnbode 20 mrt. 1910

 

Uitslag van het gehouden IJsfeest in de Otweg op Dinsdag 20 Januari [1914].

Hardrijden voor behoeftigen, 42 deelnemers.

4e prijs: 10 pond spek, 3 pond ryst en 3 pond erwten, A. Verblauw; 5e pry's: 5 pond stek, 3 pond ryst en 3 pond erwten, G. J, Alberts.

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN. Maandag 3 Juni a.s. zal voor de Haagsche Rechtbank behandeld worden de zaak tegen H. C. van Z., alhier. Aan Van Z. wordt ten laste gelegd, dat hij op 19 April opzettelijk, gewelddadig, met een mes, althans met een snijdend voorwerp heeft gesneden, geslagen

of gestoken en daarbij G. J. Alberts bloedend heeft verwond.

 

Vrijdagnamiddag van de vorige week heeft zich alhier een ernstig misdrijf afgespeeld. Omstreeks 4 uur ontstond op een tuin in de Biezen twist tusschen H. C. van Z. en G. J. A.; eerstgenoemde bracht A. met een mes verscheidene steken toe, waaronder vrij ernstige. Dadelijk werd de hulp ingeroepen van den heer Dr. van der Tak, die den verwonde verbond. De vermoedelijke dader werd gearresteerd, doch na verhoor weder op vrije voeten gesteld. Naar wij vernemen is de toestand van G. J. Alberts vooruitgaande. Het gevaar is geheel geweken. ZATERDAG 27 APRIL 1912

 

 

VIIIa. Batavus Bernardus Cornelis (Bataaf) Alberts, geb. Boskoop 22 juni 1887, milicien (1906), medefirmant handelsfirma G.J. Alberts & Co 20 aug. 1910, startte met G. Bouman de handelsfirma Alberts & Bouman 22 febr. 1913, woonde kort te Breda (1917 en 1918), controleur (1918), woonde op de Achterkade nr. 207 (juni 1917), op het Torenpad nr. 10 (1918-1922), overl. Utrecht 12 juni 1924 (oud 36 jaar), tr. Dusseldorf (D.) 9 mei 1916 Neeltje (Nelly) van Eyk (van Eijk).

Uit dit huwelijk:

1.                 Maria Cornelia Alberts, geb. Boskoop 10 aug. 1917

2.                 Maria Cornelia Alberts, geb. Boskoop dec. 1918

3.                 Batavus Bernardus Cornelis Alberts, geb. Boskoop apr. 1922, overl. Boskoop juni 1922

 

BOSKOOP. Bij de 31e Augustus te Woerden gehouden "Wielerwedstrijd, heeft de Heer B. B. C. Alberts alhier twee eerste prijzen gewonnen.

Boskoops Advertentieblad, 5 September 1903.

 

GROOTE NATIONALE Wielerwegwedstrijden te houden op den weg  BOSKOOP-HAZERSWOUDE en terug, op DONDERDAG 13 OCTOBER a.s. uitgeschreven door ondergeteekende uit Amsterdam.

Het programma is vastgesteld als volgt: No. I. MATCH A QUATRE tuaschen de renners JAC. BRUNT uit Hilversum, J. TULLEKEN uit Haarlem en T. DE LOOS en B. B. C. ALBERTS, beiden uit Boskoop.

Boskoops Advertentieblad, 8 October 1904.

 

KENNISGEVING. De ondergeteekenden geven hiermede kennis, dat zij geheel voor eigen rekening handelen onder den naam: ALBERTS & BOUMAN. Kantoor is gevestigd REIJERSKOOP 1.

TELEPHOOK 105. G. R. BOUMAN. B. B. C. ALBERTS

Boskoops Advertentieblad, ZATERDAG 22 FEBRUARI 1913

 

Heden overleed onze geliefde Man, Vader, Zoon, Broeder en Oom, Batavus Bernardus Cornells Alberts, in den ouderdom van bijna 37 jaar. 

Uit aller naam:

N. ALBERTS—VAN EIJK.

UTRECHT, 12 Juni 1924.

F. C. Dondersstraat 20.

Eenige en algemeene kennisgeving