Genealogie Damwijk

Door E.E. van Voskuilen

 

 

Inleiding

 

De eerste generaties Damwijk woonden aan de Gouwekade te Noord-Waddinxveen, waar Cornelis Claesz als papiermolenaar wordt vermeld. Later wordt binnen deze familie veelvuldig het beroep van bakker uitgevoerd. Als Dirk Gerritsz Damwijk rond 1730 enkele tuinen in de polder Laag Boskoop aankoopt, bereikt zijn nageslacht een zekere welstand en zien we diverse leden terug als schepen (wethouder) of ouderling in de Nederduits Gereformeerde Kerk. Cornelis Damwijk (generatie VIb) wordt in 1799 vermeld als lid van de ‘Municipaliteit’ (gemeenteraadslid), waardoor we hem tot het patriottische kamp mogen rekenen. Als rond 1832 het laatste lid van de familie Damwijk overlijdt, laat Gerrit Venhoek, een kleinzoon van Ingetje Dirks Damwijk, zijn naam veranderen in Damwijk Venhoek en krijgt een uitgebreid nageslacht.

 

 

Genealogie Damwijk (Damwijck en Damwijk Venhoek)

 

I. * Claes Cornelisz, geb. omstr. 1560, vermeld als weduwnaar op de Gouwekade te Noord-Waddinxveen met zijn dochter Neeltgen 1623 naast de woning van Cornelis Claesz (volgt II)

 

 

II. * Cornelis Claesz. (Damwijck), geb. omstr. 1590, papiermolenaar op de Gouwekade te Noord-Waddinxveen, vermeld hoofdgeld Noord-Waddinxveen (1623), overl. na 28 aug. 1667, tr. voor 1614 *Anna Louwerents

Uit dit huwelijk (volgorde onduidelijk):

1.                 Barent Cornelis Claesz, geb. 1615

2.                 Claes Cornelisz (van Damwijck), volgt III.

3.                 Aeltgen Cornelisdr, doopgetuige 1657, 1661 (mogelijk is zij (of haar zuster Nellitgen.4) gehuwd met Gijsbert Maerten Pietersz die als mede-erfgenaam van de papiermolen op de Gouwekade wordt vermeld 5 jan. 1674)

4.                 Pieter Cornelisz

5.                 Nellitgen Cornelisdr

6.                 Jan Cornelisz (Damwijck), geb. voor 1623, doopgetuige 1655

 

Op 28 aug. 1667 waren Cornelis Claes Damwijck en Annitge Cornelis Brughman getuigen bij de doop van Aefge, dochter van Cornelis Cornelis Vermeer en Marrigje Gerrits

Boskoop dopen 1643-1681, Hollandse Bronnen 2

 

 

III. Claes Cornelisz (van) Damwijck, geb. omstr. 1615, bakker en winkelier te Boskoop, vermeld morgenboeken Laag Boskoop (1664-1676), eigenaar van een papiermolen (1674), overl. tussen 20 apr. 1676 en 25 sept. 1686, tr. 1e in of voor 1649 Weijntgen Cornelisdr. van Heijningen, geb. Boskoop omstr. 1625, doopgetuige 11-12-1650, overl. voor 23-3-1670, dochter van Cornelis Cornelisz van Heijningen, bouwman te Laag Boskoop vermeld 1625-1659/60, en van Trijntge Buyens, tr. 2e in of voor 1669 Jannitge Theunis van der Paeuw, geb. omstr. 1648, dochter van Theunis (Anthonis) Cornelisz van der Pauw en Crijntgen Pietersdr

 

Claes Cornelis Damwijck niet verwarren met Claes Cornelis en Marrigje Claes, dopen Lambrecht, 15 jan. 1644 en Neeltge, 25 dec. 1648

 

Weyntje Cornelis van Heijningen niet verwarren met Weyntge Cornelis en Tobias Cornelis van der Camp, dopen Tobias 26 mei 1652 en Cornelis, 11 febr. 1657

 

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Trijntge Claes van Damwijck, ged. Boskoop 25 nov. 1651 (get Cornelis Cornelis van Heijningen, Annitge Cornelis en Aefje Beuyens)

2.                 Cornelis Claes (Damwijck), ged. Boskoop 29 dec. 1653 (get. Cornelis Cornelis van Heyningen en Jannitge van Eyck), jong overleden

 

Jannitge [Hubrechts] van Eyck was een dochter van Hubert van Eyck, schout van ’t Zuideinde van Waddinxveen (+1640) en Geertgen Cornelisdr van Heijningen. Zij is dus een nicht van Weijntgen.

 

3.                 Cornelis Claes Damwijck, ged. Boskoop 17 okt. 1655, volgt IVa.

4.                 Marrichjen Claes Damwijck, ged. Boskoop 20 febr. 1657 (get. Aeltge Cornelis)

5.                 Jan Claesz Damwijck, ged. Boskoop 23 juni 1659 (get. Claes Cornelis van Damwijck en Haesge Cornelis), volgt IVb.

6.                 Pieter Claes (van) Damwijck, ged. Boskoop 25 sept. 1661 (get. Aeltge Cornelis), erfgenaam namens zijn vrouw 10 mei 1700, vermeld te Vlissingen 7 jan. 1706, tr. Anna Cornelisse van der Wolf, dochter van Cornelis van der Wolf en Maria Cornelisdr Brugman

7.                 Aeltgen Claes van Damwijck, ged. Boskoop 8 nov. 1664 (get. Cornelis Claes van Damwijck en Trijntge Ariens)

Uit het tweede huwelijk:

8.                 Gerrit Claes Damwijck, ged. Boskoop 23 mrt. 1670 (get. Cornelis .. Metselaer en Crijntge ….), volgt IVc

9.                 Theunis Claes Damwijck, ged. Boskoop 3 apr. 1672 (get. Jan Theunis en Ariaentge Theunis van der Pauw), volgt IVd.

 

Op 7 juli 1660 Buijen Cornelisz van Heijningen, Claes Cornelisz Damwijck, gehuwd met Weijntje Cornelisdr van Heijningen, Willem Sijmonsz Boer als oom en voogd over Trijntje Adriaensdr, minderjarige dochter van Sijtje Cornelisdr van Heijningen bij Adriaen Sijmonsz Boer, allen kinderen en kleinkind van Cornelis Cornelisz van Heijningen, overleden te Boskoop, verkopen aan Cornelis Claesz en Harman Willemsz Womburch, beiden wonende te Boskoop, een partij weiland in het Rietveld, strekkende uit de Loetwegse watering noordwaarts tot de halve sloot van Dirck Commersz land, belend ten westen Jan Antonisz van Groos en ten oosten de Coppierencade, belast met 1.000 gulden ten behoeve van Maria Hogenberch te Gouda. Koopsom 440 gulden boven de belasting.

Ora Hazerswoude, inv 31, blz. 165

 

Op 8 mrt. 1672 waren Claes Cornelis Damwijck en Leendert van Leeuwen, herbergier in “De Zwaan’ in Hazerswoude, getuigen voor Gerrit Frans van Leeuwen die voor notaris Spoors compareert voor attestatie

 

 

IVa. Cornelis Claes Damwijck, ged. Boskoop 17 okt. 1655 (get. Jan Cornelis Damwijc en Haesje Jans), jm. van Boskoop (1686), bakker te Boskoop (1708), testeert voor not. Spoors te Hazerswoude 24 febr. 1710, ondertr./tr. Hazerswoude 31 mrt./15 apr. 1686 Maertie Dircks Keijser, ged. Hazerswoude 16 okt. 1661, jd. van Hazerswoude (1686), dochter van Dirck Maertense Buijren (Keijser) en Maertge Huijgen

Uit dit huwelijk:

1.                 Weijntje Cornelis Damwijk, ged. Waddinxveen 4 juli 1688, won. Boskoop (1712), testeerde voor not. Spoors te Hazerswoude 12 nov. 1712, overl. na 5 mei 1724, tr. Boskoop 23 mrt. 1710 Klaas Cornelisz Verhoeff. Hieruit o.a. Trijntje Verhoef (ged. 1713), tr. Arij Dirks Nieuwerf.

2.                 Maartje Cornelis Damwijck, vermeld 1705

3.                 Claes Damwijk, ged. Boskoop 16 dec. 1696, jong overleden

4.                 Trijntje Damwijk, ged. Boskoop 8 dec. 1697, jong overleden

5.                 Claes Damwijk, ged. Boskoop 27 febr. 1699, jong overleden

 

In 1705 overlijdt Cornelis Simons Keyser te Hazerswoude. Onder zijn vele erfgenamen komt voor o.a. Weyntge Cornelis Damwijck te Boskoop en Maartje Cornelis Damwijck, te Boskoop, beide aangeslagen voor 4 gulden 3 stuivers 2 penningen

 

Op 5 mei 1724 is Warbout Jansz van Leeuwen schuldig aan Weijntje Cornelisdr Damwijk, weduwe van Claas Cornelisz Verhoeff, wonend te Boskoop, een bedrag van 500 gulden. Gesteld onderpand: 8 1/2 morgen land onder Voshol, strekkend van de Tempeldijk tot het Wijkland van Jan Meijne, belend ten oosten de heer van Alphen en ten westen Willem Pietrsz Heij. Geroijeerd 23-05-1736.

Ora Zwammerdam, inv. 27, blz 52

 

 

IVb. Jan Claesz Damwijck, ged. Boskoop 23 juni 1659 (get. Claes Cornelis van Damwijck en Haesge Cornelis), jongman van Boskoop, won Leuvehaven te Rotterdam (1694), overl. omstr. 1705, ondertr./tr. Rotterdam 26 sept./10 okt. 1694 (Rem.) Niesje Lamberts van Thuijl, jongdochter van Rotterdam, won. Leuvehaven (1694), later Swanensteeg (1706). Zij ondertr./tr. 2e Rotterdam Daen van Driel, won. Hoogstraat te Rotterdam (1706)

Uit dit huwelijk:

1.                 kindje, begr. Rotterdam 6 juni 1695

2.                 Maertje Jansdr Damwijk, (thuis) ged. Rotterdam 9 jan. 1697 (get. Lambert Bastiaansz en Maartje Hendriks), doopgetuige 1725, 1744, won. Cool (1731), ondertr./tr. 1e Rotterdam (gaarders: pro deo) Gerrit van Loijen, jongman van Rotterdam, ondertr. 2e (met attestatie van Cool) 14 juli 1731 Pieter (Petrus) Spruijt, jongman van Rotterdam, rooms-katholiek, won. Houtlaan, begr. St.Janskerkhof 9 mrt. 1751

 

 

IVc. Gerrit Claesz Damwijck, ged. Boskoop 23 mrt. 1670 (get. Cornelis .. Metselaer en Crijntge ….), overl. na 1716, tr. Boskoop 22 jan. 1696 Engeltje Dirks Nieuwerf, dochter van Dirck Aemsz Nieuwerf, vermeld 1667

Uit dit huwelijk:

1.                 Claas Damwijk, ged. Boskoop 28 mrt. 1698, jong overleden

2.                 Trijntje Gerrits Damwijk, ged. Boskoop 6 juni 1700, tr. Boskoop 2 okt. 1729 Jan Gerritsz Verheugt, jm. Van Reeuwijk, won. Zoeterwoude (1729)

3.                 Claes Damwijk, ged. Boskoop 13 mei 1703

4.                 Dirk Gerritsz Damwijk, ged. Boskoop 28 febr. 1706, volgt IV.

5.                 Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 4 jan. 1708

6.                 Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 21 jan. 1711

7.                 Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 30 okt. 1712

8.                 Martijntje Damwijk, ged. Boskoop 21 juni 1716

 

 

IVd. Theunis Claes Damwijck, ged. Boskoop 3 apr. 1672 (get. Jan Theunis en Ariaentge Theunis van der Pauw), winkelier 16 juni 1708, werd door Jacob van Dijck gedaagd wegens belediging 7 juli 1713, vermeld register grootschippers Gouda 1711-1714, tr. Boskoop 11 jan. 1699 Lijsbeth Jans van der Maan, jongdochter van Boskoop, won. Aldaar (1699)

Uit dit huwelijk:

1.                 Claes Damwijk, ged. Boskoop 21 febr. 1700

2.                 Petronella Damwijk, ged. Boskoop 16 okt. 1701

3.                 Gijsbert Damwijk, ged. Boskoop 24 dec. 1702

4.                 Pieter Damwijk, ged. Boskoop 21 juni 1705

5.                 Crijntje Damwijk, ged. Boskoop 19 juni 1707

6.                 Pieternella Damwijk, ged. Boskoop 8 mrt. 1711

 

 

V. Dirk Gerritsz Damwijk, ged. Boskoop 28 febr. 1706, vermeld morgen-boeken Laag Boskoop 1732-1780, ouderling Nederduits Gereformeerde Gemeente 1760-1763, 1767-1770, 1773-1776, tr. 1e Boskoop 2 juli 1726 Jannetje Gerrits Verheugt, ged. Reeuwijk 14 mrt. 1700, dochter van Gerrit Jansz Verheugt en Sara Joosten Koorn, tr. 2e omstr. 1759 Hester Blazer, tr. 3e Boskoop 11 jan. 1766 (gaarders: classis beiden 3 gulden) Maria Bakker, weduwe Arij Berg

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Jannetje Damwijk, ged. Boskoop 28 sept. 1727

2.                 Gerrit (van) Damwijk, ged. Boskoop 11 febr. 1731, volgt VIa.

3.                 Cornelis Damwijk, ged. Boskoop 15 nov. 1733, volgt VIb.

4.                 Arij Damwijk, ged. Boskoop 9 sept. 1736, tr. Boskoop (gaarders: classis pro deo) 28 apr. 1767 Katharina Olij, won. Boskoop (1767)

5.                 Klaas Damwijk, ged. Boskoop 1 juni 1738, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1776-1808, executeur van de nalatenschap van Lena van Gun 7 dec. 1812, overl. Boskoop 13 apr. 1814, tr. 1e Boskoop Dammetje van der Straaten, tr. 2e (gaarders: classis beiden 3 gulden) Boskoop 23 nov. 1797 Trijntje Nieuwerf, ged. Boskoop 16 apr. 1724, eerder weduwe van Cornelis van Leeuwen en Jan van Gun

6.                 Jan Damwijk, ged. Boskoop 3 apr. 1740

Uit het tweede huwelijk:

7.                 Isaac Damwijk, ged. Boskoop 1 juni 1760

8.                 Ingetje Damwijk, ged. Boskoop 7 juni 1761, volgt VIc.

9.                 Dirk Damwijk, ged. Boskoop 17 febr. 1765

 

Op 18 mei 1785 EXTRACT. Korte staat en scheiding van de nalatenschap van Haasje van der Paauw, weduwe van Klaas van Nes, overleden te Boskoop op 02-01-1783, tussen Arij en Klaas van Nes, Gerrit Damwijk, getrouwd met Lijsbeth van Nes en Marijtje van Nes, weduwe van Hendrik Schoorel, kinderen en erfgenamen, ieder voor ¼ deel van Haasje van der Paauw, weduwe van Klaas van Nes. Korte staat: Artikel 8: 3½ morgen land in het Rijneveld, strekkend van de Groeneweg noordwaarts tot Pieter Oosthoek nomine uxcoris, belend ten oosten de erven van Neeltje van Nes, laatst weduwe van Arij Jongeneel, ten westen Jacobus de Loos. Dit perceel is toebedeelt aan Gerrit Damwijk en Lijsbeth van Nes, echtelieden.

 

Op 23 nov. 1802 EXTRACT. Scheiding van de boedel van meuij (tante) Neeltje van Nes, laatst weduwe van Arij Jongeneel, volgens akte van 13-02-1786. Verdeling tussen Arij van Nes, Klaas van Nes, Gerrit Damwijk, getrouwd met Lijsbet van Nes en Marijtje van Nes, weduwe van Hendrik Schorel (Schovel) samen kinderen van Klaas van Nes voor een helft en Jan van Nes, getrouwd met Margje van Nes, als kinderen van Jan van Nes, voor de wederhelft. Aan Jan van Nes Jansz en Marijtje van Nes Jansdr, samen, zijn ten deel gevallen 2 percelen land in het Rijneveld, samen 4 morgen 400 roeden land, belend ten oosten "zeekere 3 morgen 390 roeden", ten westen Jan van Duldermerk, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Ewoud van Wijk. Nog een enttuin of houtbosje met een akker daarbij, gelegen als het vorige, groot 450 roeden, belend ten zuiden de Groeneweg, ten noorden Cornelis van der Zaal, ten oosten Jan van Duldermerk, ten westen de erven van de weduwe Van Laar. Deze twee erfgenamen delen onderling hun gezamelijke erfdeel. Marijtje van Nes Jansdr verkrijgt de westelijke helft, Jan van Nes Jansz verkrijgt het oostwaartse deel, groot 2 morgen 200 roeden, belend ten zuiden de Groeneweg, ten westen de voorgaande helft, ten noorden Jan (?) van Wijk, ten oosten Klaas van Nes Klaasz. Mede de zuidhelft van de enttuin.

 

25 juni 1807 bewijs van eigendom van Gerrit Damwijk . Bij testament, opgemaakt samen met zijn vrouw Lijsberth van Nes d.d. 21-10-1785 voor Jan van der Snoek, notaris te Alphen, is hij als langstlevende algeheel erfgenaam geworden van 3½ morgen land en van ¼ deel in 7 morgen 200 roeden land in het Rijneveld.

 

16 jan. 1809 EXTRACT. Boedelstaat van Gerrit Damwijk, laatst weduwnaar van Willempje Vergeer, eerder van Elisabeth van Nes, overleden te Boskoop op 30-01-1808. Testament van 18-12-1801 voor Jan van der Snoek, notaris te Koudekerk. Broers van de overledenen zijn Cornelis en Klaas Damwijk, ieder erfgenaam voor ¼ deel. Nog dezelfde Cornelis en Klaas, mede Maarten Venhoek, getrouwd met Ingje Damwijk, enige zuster van halve bedde, ieder voor 1/3 deel van de wederhelft. Mede Arij en Klaas van Nes en Marijtje van Nes, weduwe van Hendrik Schorel, enige broers en zusters van de overledene en voor overledene Elisabeth van Nes en erfgenamen ieder voor 1/3 deel in de wederhelft. In de korte staat der onroerende goederen wordt genoemd art.8, een perceel wei- en hooiland, groot 3½ morgen in het Rijneveld. N.B. ontbrekend: fol 142/143.

Korte staat der onroerende goederen. Art. 9: ¼ deel in een huismanswoning... Nog ¼ deel van 3½ morgen hooiland in het Rijneveld, strekkend van de Groeneweg noordwaarts tot Jan van Wijk, belend ten oosten Arij Guldemond. Ten westen het vorige perceel. Nog ¼ deel in 3 morgen 500 roeden wei en hooiland aldaar, strekkend van de Groeneweg noordwaarts tot ..niet vermeld.., belend ten oosten Pieter Kraan, ten westen de heer Lokhorst

 

 

VIa. Gerrit (van) Damwijk, ged. Boskoop 11 febr. 1731, boomkweker (1795), gegoed in het Rijneveld onder Alphen (1807), testeert voor not. Van der Snoek te Koudekerk 18 dec. 1801, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1756-1804, schepen Boskoop 1768, ouderling Nederduits Gereformeerde Gemeente 1792-1795, overl. Boskoop 30 jan. 1808 (oud 78 jaar), tr. 1e Boskoop (gaarders: classis beiden f 15) 25 sept. 1757 Elisabeth van Nes, dochter van Klaas van Nes en Haasje van der Paauw, tr. 2e Boskoop 11 dec. 1801 Willempje Vergeer, geb. Waarder, won. Boskoop als weduwe Arij Blijleven (1801)

Beide huwelijken bleven kinderloos.

 

1795-1843 Als Boskoops boomkwekers hun bomen en planten niet meer konden vervoeren, kon dat de doodsteek zijn voor hun handel. Dat zien we in de archieven, die vele van dat soort transporten bevatten. In 1795 en 1798 levert Damwijk uit Boskoop bomen aan de Jourese kwekerij Wijbren Krijns & Comp.

http://www.leegelandarchieven.nl/periode/1800-1899/boskoopse-kwekers-leveren-in-hele-land-bomen

 

 

VIb. Cornelis Damwijk, ged. Boskoop 25 nov. 1733, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1768-1804, lid van de ‘Municipaliteit’ (gemeenteraadslid) van Boskoop 1799, ouderling Hervormde Kerk 1800, overl. Boskoop 15 nov. 1817 (oud 84 jaar oud), tr. 1e Boskoop (gaarders: classis beiden 3 gulden) 22 juni 1766 Maria van Erk (Herk), ondertr./tr. 2e Boskoop 4/25 mei 1777 Pieternella Abrahams Buijtenwegh, ged. Kralingen 1 dec. 1748, dochter van Abraham Dirksz Buijtenweg en Aegje Hoogeveen

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Dirk Damwijk, ged. Boskoop 29 mrt. 1767

2.                 Dirk Damwijk, ged. Boskoop 17 apr. 1768

3.                 Marijtje Damwijk, ged. Boskoop 12 nov. 1769, overl. Boskoop tr. Boskoop 28 apr. 1810 Jan Slof(f), ged. Boskoop 18 apr. 1784, zoon van Arij Sloff en Lydia Rozee.

Hieruit een dochter Maria Lydia Sloff, geb. Boskoop 1812/13, overl. Boskoop 5 aug. 1813 (oud 0 jr)

4.                 Leendert Damwijk, geb. Boskoop 5 apr. 1772, volgt VIIa.

Uit het tweede huwelijk:

5.                 Aegje Cornelis Damwijk, ged. Boskoop 28 juni 1778

 

 

VIc. Ingetje (Jannetje) Damwijk, ged. Boskoop 7 juni 1761, doopgetuige 1788, 1791, overl. Boskoop 31 aug. 1834 (oud 73 jaar), tr. Boskoop (gaarders: classis pro deo) 22 apr. 1785 Maarten Venhoek, ged. Boskoop 15 mrt. 1762, overl. Boskoop 27 dec. 1832 (oud 71 jaar), zoon van Ary Klaasse Venhoek en Marijtje Cornelisse van Wieringen

Uit dit huwelijk:

1.                 Dirk Venhoek, ged. Boskoop 13 jan. 1785, volgt VIIb.

2.                 Arie Venhoek, ged. Boskoop 13 apr. 1789

3.                 Arie, ged. Boskoop 5 apr. 1790

4.                 Gerrit Venhoek, geb/ged. Boskoop 31 aug./2 sept. 1792

5.                 Maria Venhoek, , geb/ged. Boskoop 29 dec. 1795/2 sept. 1796, tr. Boskoop 29 apr. 1818 Simon Albertus Felix, geb. Hazerswoude 16 apr. 1795, zoon van Bernardus Felix en Catharina Maandag

6.                 Hester Venhoek, geb. Boskoop 13 apr. 1800, tr. Boskoop 20 febr. 1834 Jan van der Stam, geb. Waddinxveen 6 sept. 1800, zoon van Michiel van der Stam en Anna van IJselendoorn

 

 

VIIa. Leendert Damwijk, geb. Boskoop 5 apr. 1772, executeur over de nalatenschap van Jacobus de Koff, won. Boskoop 29 juni 1830, secretaris Hervormde Kerk (1822), kerkvoogd (1829), ouderling 1826-1830, 1832-1836, tr. Boskoop 5 aug. 1812 Marijtje Nieuwkerk, geb. Beverwijk 12 jan. 1778, dochter van  Jan Nieuwkerk en Antje Steen

Uit dit huwelijk:

1.                 Anna Maria Damwijk, overl. Boskoop 12 mrt. 1813

2.                 Anna Maria Damwijk, geb. Boskoop 13 jan. 1814, vermeld volkstelling Gouda 1840, tr. Boskoop 31 mei 1835 Cornelis Straver, geb. Noord-Polsbroek 24 juni 1814, stalhouder, zoon van Leendert Straver en Marrigje Slingerland

 

 

VIIb. Dirk Venhoek, ged. Boskoop 13 jan. 1785, overl. Boskoop 4 sept. 1869 (oud 84 jaar), tr. Teuntje van Hijzelendoorn, geb. 1790/91, overl. Boskoop 6 juli 1849, dochter van Arij Hijzelendoorn en Cornelia Rosbergen

Uit dit huwelijk:

1.                 Maarten Venhoek, geb. Boskoop 29 sept. 1812

2.                 Cornelia Venhoek, geb. Boskoop 11 febr. 1815

3.                 Arij Venhoek, geb. Boskoop 30 aug. 1816

4.                 Cornelia Adriana Venhoek, geb. Boskoop 30 nov. 1818

5.                 Cornelia Adriana Venhoek, geb. Boskoop 10 dec. 1821

6.                 Arie Cornelis Venhoek, geb. Boskoop 16 aug. 1823

7.                 Gerrit Damwijk Venhoek, geb. Boskoop 3 nov. 1826, volgt VIII.

 

 

VIII. Gerrit Damwijk Venhoek, geb. Boskoop 3 nov. 1826, tuinman te Ter Aar (1849), won. Aan het Jaagpad aldaar huis nr. 61, vertrokken naar Utrecht 1 mei 1850, tr. Utrecht 6 mei 1857 Wilhelmina van Wageningen, geb. Amersfoort 1827, overl. Utrecht 1 juni 1901, dochter van Anne Arijens van Wageningen en Martha Bock. Hieruit nageslacht Damwijk Venhoek te Utrecht.