Doornstruik

 

I. Jan Claesz , geb. omstr. 1510, timmerman te Boskoop, bezat in 1543 23 morgen met een huis, in 1558 13 morgen met een hofstede, gegoed tussen de Achterweg en de Snijdelwijckse ka onder Hazerswoude 1546-1555, overl. na 1558, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

•  Claes Jansz., volgt IIa.

•  Cornelis Jansz., volgt IIb.

 

In mei 1555 is Anthonis Willemsz ..... schuldig aan Jacob Gerritsz 8 gulden 12 1/2 stuiver per jaar losrente met hypotheek op 10 1/2 hond land in de Waterganck tussen Aeltje Jan Adriaensz aan de oostzijde en Pieter Jacobsz Craen aan de westzijde, strekkende van de Voorweg tot de Achterweg, waar de voornoemde penningen roerende van zijn, alsmede op zijn woning met huis, berg, schuur en 3 1/2 morgen 1 1/2 hond land, belend ten oosten Jan Claesz timmerman en ten westen Neel Willemsz van Leeuwen, strekkende van de Achterweg tot de landscheiding toe en nog op 5 1/2 morgen 1 hond land, belend ten westen Jan Dircksz en ten oosten Cornelis Dircksz van Leeuwen, strekkende als voren.

 

In 1555/65 is Thoenis Willemsz van Leeuwen schuldig aan Willem Jacobsz Craen 15 stuivers per jaar met hypotheek op een hofstede met 3 1/2 morgen 2 hond land, strekkende van de Achterweg tot de landscheiding, belend ten oosten Jan Claesz timmerman en ten westen Cornelis van Leeuwen alsmede op 5 1/2 morgen 2 hond landstrekkende van de Achterweg tot de landscheiding, belend ten oosten Cornelis van Leeuwen en ten westen Jan Dircksz.

 

In 1555/65 geeft Willem Jacobsz Craen in erfpacht uit aan Leendert Pietersz, wonende te Boskoop, een binnen weg saet van 1 1/2 hond, belend ten oosten Andries Claesz en ten westen Gooltje Dirck Matthijsz, strekkende van de Voorweg tot de Achterweg, belast met 19 1/2 stuivers eeuwige pacht ten behoeve van het Heilig Kruis Gilde van Hazerswoude, voor 6 gulden 5 stuivers per jaar.

folio 173v. Volgt aanneming van de erfpacht met waarborg de voornoemde erfpacht en zijn huis, berg, schuur en 2 1/2 morgen 1/2 hond land, belend ten oosten Adriaen Claesz en ten westen Jan Claesz timmerman , strekkende van de Boskoopseweg tot de Notweg toe.

 

Op 10 aug. 1579 beklaagt Nijclaes Adriaensz, gemachtigde van Willem van der Loo, schout van Leiden, 4½ morgen 2 hond land, belend ten oosten Willem Gijsbertsz van Leeuwen, ten westen Jan Claesz timmerman met Cornelis Jansz zijn zoon, ten noorden de Achterweg en ten zuiden de Snijdelwijckse ka, welk land belast is met 10 gulden per jaar te lossen met 160 gulden volgens brief van 05-11-1546, hem van zijn huisvrouwen wegen competerende, laatst gepossideert bij Jan Claes Jannen wonende bij de Goudtsluis, Cornelis Jansz timmerman te Boskoop , Jan Joostensz met zijn zusters en broers, kinderen van Aeltje Joosten Cornelis Maertsz wonende bij de Snijdelwijckse kade en Roelof Adriaensz die zich een tijd gedragen heeft als curator van 12 hond land van Aeltje Joosten. Eist om betaling van 8 jaar rente. Toegeschat aan Nijclaes Adriaensz voor 330 gulden. Geratificeerd op 12-11-1579.

 

IIb. Cornelis (Neel) Jan Claesz , geb. omstr. 1545, timmerman te Boskoop, vermeld 1568-1598, gegoed te Hazerswoude tussen de Achterweg en de Snijdelwijckse kade, overl. na 1 mrt. 1598, tr. omstr. 1570 N.N.

Uit dit huwelijk:

•  Jan Cornelisz Nelemans, volgt IIIa.

•  Dirck Cornelisz Nelemans, volgt IIIb.

•  * Pieter Cornelis Nelemans alias Gardenier

 

Op 3 nov. 1567 is Toenis Willemsz van Leeuwen schuldig aan Jan Dircksz, wonende te Boskoop, 30 gulden wegens koop van twee jonge vaarzen met hypotheek op een huis met berg en schuur met 24 morgen land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding, belend ten oosten Cornelis Jansz en ten westen Cornelis van Leeuwen.

 

Op 21 apr. 1568 verkoopt Toenis Willemsz van Leeuwen aan zijn zwager Jacob Jacobsz Speijert zijn huis met berg en schuur alsmede 3 morgen 5 hond 47 roeden land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding, belend ten oosten Cornelis Jansz timmerman en ten westen Cornelis Willemsz van Leeuwen, belast met 30 stuivers per jaar ten behoeve van de kerk van Hazerswoude, 125 gulden ten behoeve van de koper, te weten 80 gulden van de kopers vrouw moederlijk erfdeel en de rest van interest en verlopen rente en arbeidsloon bij de kopers vrouw verdiend, 30 gulden ten behoeve van Jan Dircksz te Boskoop alsmede vee. Volgen aanvullende regelingen.

 

Op 16 febr. 1569 is Anthonis Willemsz van Leeuwen, wonende aan de boven weg, schuldig aan Jacob Jacobsz Speijert, gehuwd met de jongste dochter van Anthonis, 150 gulden van haar moederlijk erfdeel en verdiend loon alsmede 75 gulden die hij aan diverse personen voor ouwe Jacob Jacobsz, mede zijn zwager (schoonzoon), getrouwd met zijn oudste dochter, verschoten heeft in zekere borgtocht en anders. Jacob Speijert heeft bij bezegelde brief bekend schuldig te zijn aan Jan Heijmansz wonende te den Haag 73 gulden 18½ stuivers waarvoor Anthonis aan Jacob heeft opgedragen zijn woning als huis met berg en schuur en 3 morgen 5 hond 47 roeden land, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding, belend ten oosten Cornelis Jansz timmerman en ten westen Cornelis van Leeuwen en Anthonis zal Jacob schadeloos houden van de brief van Jacob Heijmansz, waarvan 56 gulden resteert.

 

Op 12 dec. 1569 is Anthonis Willemsz van Leeuwen, wonende aan de boven weg, schuldig aan Jan Willemsz Vermeer, brouwer te Leiden, als actie hebbende van Cornelis Adriaensz 3 gulden per jaar met hypotheek op 3 morgen 5½ hond land met huis en berg zo hij het zelf bewoont aan de boven weg, belend ten oosten Cornelis Jansz timmerman en ten westen Cornelis van Leeuwen, beiden wonende te Boskoop, strekkende van de Achterweg zuidwaarts op tot aan de sneldijcxe cade.

 

Op 1 apr. 1571 verkoopt Jan Gerritsz, wonende te Waddinxveen aan Jan Claes Jansznz, wonende aan de Goudtka onder Reeuwijk, 14 hond land gelegen boven weg, belend ten oosten Aeltje, Mr Joosten weduwe en Cornelis Maertensz tot Wensveen en ten westen Cornelis Jansz tot Boskoop, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de Wensveense kade, belast met 4 gulden per jaar.

 

Op 24 febr. 1578 vertoont Roelof Adriaensz, secretaris alhier, een akte waarbij Willempje Toenisdr, weduwe van Jacob Speijert met Cors Adriaensz, haar gekoren voogd ter eenre en Hendrick Egbertsz, principaal crediteur van de boedel van Jacob Speijert alsmede van Toenis Willemsz van Leeuwen, om te verkopen alle landen van Toenis Willemsz van Leeuwen en Jacob Speijert liggende in Hazerswoude in de bovenwegse polder etc. Openbare veiling van 3½ morgen 2 hond 47 roe met een klein huisje en een klein hennipwerfje in de bovenwegse polder, strekkende van de Achterweg noordwaarts tot de landscheiding of de Suijdewijckse ka toe, belend ten westen de erfgenamen van Cornelis Willemsz van Leeuwen en ten oosten Cornelis Jansz timmerman, beiden te Boskoop , zoals bij Toenis Willemsz van Leeuwen metter dood zijn achtergelaten.

 

Op 3 juni 1578 verkoopt Hendrick Egbertsz brouwer te Leiden aan Ellert Cornelisz wonende te Boskoop een ledige hofstede met 3 morgen 5½ hond land gelegen boven weg, belend ten oosten Neel Jan Claesz en Jan Claes Jannenz en ten westen de erfgenamen van Cornelis Willemsz van Leeuwen, strekkende van de Achterweg tot de landscheiding toe, belast met 30 stuivers per jaar ten behoeve van de Kerk van Hazerswoude. Adriaen Cornelisz wonende aan de Achterweg consenteert in de verkoop.

 

Op 2 aug. 1581 verkoopt Jan Claes Jansz, wonende te Alphen bij de Goudsesluis, aan Jan Joostensz, wonende te Waddinxveen, 13½ hond land gelegen boven weg in de polder, belend ten oosten Willem Gijsbertsz te Boskoop en ten westen de verkoper en Cornelis Jansz, wonende te Boskoop, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de Snijdelwijckse ka toe, met waarborg 14 hond land ......, belend ten oosten het voorsz. land en ten westen Evert Cornelisz c.s., strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de dwarswetering toe. Met schuldbrief (zie invnr. 18 akte folio 453v), groot 162 gulden met hypotheek op het gekochte.

 

Op 9 sept. 1582 is Martijn Zweersz van der Poll, schout van Hazerswoude, schuldig aan Willem van Loo, schout van Leiden 202, gulden 10 stuivers met hypotheek op 4 morgen 3 hond 57 roe land onder de Bovenwegse polder, belend ten oosten Willem Gijsbertsz van Leeuwen, ten westen Cornelis Jansz timmerman, beiden wonende te Boskoop , ten noorden de Achterweg en ten zuiden de Snijdelwijckse kade, waarvan de penningen roerende zijn.

 

Op 9 mrt. 1584 is Cornelis Jan Claesz, timmerman wonende te Boskoop, schuldig aan Cornelis Adriaensz Lodder 7 gulden per jaar met hypotheek op 7 hond land die hij van Cornelis Adriaensz Lodder had gekocht en waarvan de penningen roerende zijn gelegen boven weg, belend ten oosten Jan Joostensz en ten westen de verkoper, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de dwarssloot toe daar de schuldeiser met andere 7 hond land mede gelegen aan de boven weg geland is, en nog op een ander perceel ook groot 7 hond, belend ten oosten de voorsz. 7 hond die hij van schuldeiser heeft gekocht en ten westen Ellert Cornelisz te Boskoop, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de dwarssloot toe.

 

Op 1 mrt. 1598 verkoopt Cornelis Jansz, timmerman en wonende te Boskoop, zijn zoon Jan Cornelisz, mede wonende te Boskoop , 3 morgen 3 hond land zijnde een heel weer en een half weer, strekkende het hele weer van de Achterweg tot de Wensveense kade toe en het halve weer strekkende van de Achterweg tot Tonis Maertensz land toe, belend ten oosten Jan Joostensz en Tonis Maertensz voorsz. en ten westen Ellert Cornelisz.

 

 

IIIa. Jan Cornelisz (Nelemans, Boer, Doornstruijck) , geb. omstr. 1570, bouwman te Boskoop, vermeld 1598-1650, bezat perceel 16 en 44bb land in Laag Boskoop 1596-1600, vermeld in 1635 als Jan Cornelisz Doornstruyck, molenmeester polder Laag Boskoop 1635, vermogen geschat 3000 gulden (1625-1658), idem 4000 gulden (1659-1660), overl. na 31 okt. 1650, tr. N.N. overl. voor 1623

Uit dit huwelijk:

•  Dirck Jansz Nelemans , volgt IVa.

•  Huybert

•  Neeltgen

•  Geertgen

•  Marritgen

•  Aeltgen

•  [Claertgen] Jan Cornelisdr , geb. na 1622, tr. omstr. 1645 Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz alias Jacob Arienss (Adriaenss) Versich (van der Sich) , geb. Waddinxveen omstr. 1610, won. Laag-Boskoop, vermeld 1647/78, vermogen geschat 6000 guldens (cohier 200e penning 1672), molenmeester polder Laag boskoop 1673/74, overl. Boskoop na 6 juni 1678, zoon van Adriaen Jan Dirck Govertsz, ambachtsbewaarder Zuid-Waddinxveen (1639)

Hieruit: Marrigje Jacobs Versich, tr. 1670 Jan Maertensz Jongeneel (waaruit nageslacht) en Arij Jacobsz Versig

 

In de lijst met weerbare mannen te Boskoop van 1599 wordt vermeld bij de ‘bueren van Laech Boscoep' Jan Cornelis Nelemanssoen' , tussen Jan Thoenisz en Claes Sijmon Claesz

AHR, inv. 9479

 

In 1596 en 1600 wordt als eigenaar van perceel 16, groot 2 m 203 r. op Laag Boskoop, vermeld Jan Cornelisz Nelemans (Boer). In 1543 was dit nog eigendom van Jan Claes zoon. Dirck Jansz Nelemans is in 1664 eigenaar.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1596 wordt als eigenaar van perceel 44bb, groot 1 m 282 r. op Laag Boskoop, vermeld Jan Cornelisz Nelemans . In 1543 was ook dit eigendom van Jan Claes zoon. Zijn kinderen zijn in 1640 eigenaar.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1600 en 1628 wordt als eigenaar van perceel 2, groot 4 m 573 r. op Laag Boskoop, vermeld Jan Cornelisz Nelemans . In 1543 was dit eigendom van Sijmon Claesz. Gerrit Bouwensz van Hijselendoorn kocht dit voor 1640.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1600 wordt als eigenaar van perceel 16, groot 2 m 203 r. op Laag Boskoop, vermeld Jan Cornelisz Nelemans Boer . In 1543 was dit eigendom van Jan Claesz. Het goed wordt voor 1664 gesplitst, waarna het wordt verdeeld in een stuk van 2 morgen 153 roe ten gunste van Dirck Jans Nelemans en een stuk van 50 roe, voor Jan Aerts Prins.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

Op 22 dec. 1609 compareren de weduwe en kinderen van Sijmon Jan. Zij stellen dat de ouders huwelijksvoorwaarden gemaakt hadden,….. De erfgenamen ontvangen de onroerende goederen die de vader voor het huwelijk had, zoals 9 1/2 hond land gelegen buitenweg onder de Opdamsepolder, belend ten oosten Jan Cornelisz [Neleman] , ten westen Jan Gerritsz, ten zuiden Bastiaen Jansz en ten noorden Neeltje Sijmonsdr …….

 

Op 11 sept. 1611 compareert Jonge Jan Sijmonsz, wonende aan de Achterweg, voor zichzelf en zich sterk makende voor Gerrit Pietersz, man en voogd van Neeltje Sijmonsdr, beiden als erfgenamen van Sijmon Jansz ter eenre en Jan Jacobsz Speijert ter andere zijde. Scheiding van 6 morgen 1 hond 44 roe land gelegen buitenweg onder de Opdamse polder. Partij ter eenre ontvangt het noordwaartse einde beginnende uit ten zuiden van de molenwatering en vandaar noord op tot de nieuwe vaart, belend ten oosten Jan Gerritsz en ten westen Jan Gerritsz van Geneuchten. Jan Jacobsz Speijert ontvangt het zuideinde, strekkende uit ten noorden van de voorsz. molenwatering zuidwaarts tot de Voorweg toe, belend ten oosten Jan Cornelisz [Neleman] en ten westen Jan Gerritsz van Geneuchten.

 

Op 6 nov. 1613 is Ellert Cornelisz is schuldig aan Engeltje Dammasdr, weeskind van Dammas Adriaensz Mes, wonende te Gouda, een losrente van 7 gulden per jaar met hypotheek op zijn huis en erf alsmede op 3 morgen 5 1/2 hond land onder de bovenwegsepolder, belend ten noorden de Achterweg, ten oosten Jan Cornelisz Neleman , ten zuiden de landscheiding en ten westen Cornelis Joostenz.

 

In het hoofdgeld van Boskoop uit 1622 komt voor Jan Cornelisz Nelemans, weduwnaar, met 6 kinderen Dirck, Huybert, Neeltgen, Geertgen, Marritgen en Aeltgen

 

Op 15 apr. 1628 verkoopt Jonge Jan Sijmonsz aan zijn broer Inge Sijmonsz 3 morgen 75 roeden hooiland in de Opdamse polder, belend ten oosten Jan Cornelisz Neleman, ten westen Adriaen Leendertsz van Tol, ten zuiden de Nieuwe molenwetering en ten noorden de Nieuwe vaart. Voldaan met een schuldbrief van 650 gulden.

 

Op 8 okt. 1628 verkoopt Gerrit van Tol, notaris te Den Haag, aan Cornelis Ellertsz een partij land met het huis daarop staande gelegen Bovenweg in de polder, belend ten oosten Jan Cornelisz Neleman, ten zuiden de Snijdelwijckerkade, ten westen ouwe Cornelis Joostenz en ten noorden de Achterweg, zoals de verkoper hetzelfde van de kopers moeder en de koper met zijn zusters of zwagers mede erfgenamen van Ellert Cornelisz heeft gekocht, belast met 30 stuivers per jaar ten behoeve van de kerk van Hazerswoude, etc….

 

Op 24 febr. 1638 verkoopt Allert Cornelisz Cleijwech, wonende aan de Hoge Rijndijk, aan Jan Cornelisz Coster, wonende op het dorp van Alphen, de beterschap van een partij land in het Rietveld, groot 27 grote morgen 1 hond 64 roeden, zijnde een gedeelte van 100 kleine morgen oorspronkelijk in erfpacht van de Abdij van Rijnsburg, belend ten oosten de Toegang en Jan Cornelisz Neleman , ten westen Pieter Vrericksz c.s., ten zuiden de Piswetering en ten noorden Aert Cornelisz Loendersloot, belast met 101 gulden erfpacht (zijnde een gedeelte van 300 gulden). Voldaan met een schuldbrief, boven de belasting, van 1.700 gulden.

 

Op 11 juli 1639 ..... in het Rietveld, genaamd de Loeten, groot 6 kleine morgen 1 hond 85 roe, zijnde een gedeelte van 27 grote morgen 1 hond, hetwelk weer een gedeelte is van 100 kleine morgen, door Allert Cornelisz Cleijwegh van de Ridderschap als dirigerende de goederen van de Abdij van Rijnsburg op erfpacht aangestaan, belend de voornoemde 2/3 parten ten oosten Jan Cornelisz Neleman , ten westen Jacob Dircksz Buijren met het 1/3 part hem op heden bij de comparant opgedragen, ten zuiden de Piswetering en ten noorden de Loetweg, belast met 13 gulden 2 stuivers 12 penningen erfpacht per jaar, een gedeelte van 101 gulden 10 stuivers, hetwelk weer een gedeelte is van 300 gulden erfpacht op de gehele 100 morgen rustende. Voldaan met een obligatie boven de belasting van 697 gulden.

Jan Cornelisz Coster, wonende te Alphen, ruilt met Jan Cornelisz Vermij, wonende te Alphen, .. morgen 1 hond 35 roeden land, een gedeelte van de voornoemde 27 morgen welke Allert Cornelisz Cleijwegh etc., belend ten oosten Jan Cornelisz Neleman , ten westen Pieter Vrericksz, ten zuiden de Piswetering en ten noorden de Loetweg, belast met 19 gulden 14 stuivers erfpacht per jaar. Voldaan met een transport van een huis, berg en…..

 

Op 2 apr. 1643 verkoopt Inge Sijmonsz, nu wonende te Boskoop, aan Bonifaes Michielsz 18 hond 75 roeden land gelegen in Vrouwe van Opdamspolder, belend ten oosten Jan Cornelisz Neleman te Boskoop , ten westen Adriaen Claesz Swart te Waddinxveen, ten zuiden de Molenwatering en ten noorden de Nieuwevaart, met waarborg voor 6 jaar zijn woning met 3 morgen 2 hond land gelegen Bovenweg, belend ten oosten de weduwe van Jan Sijmonsz, ten westen oude Jan Sijmonsz, ten zuiden de landscheiding en ten noorden de Achterweg. Koopsom 854 gulden.

 

Op 7 aug. 1646 verkoopt Jan Cornelisz Neeleman, wonende te Laag Boskoop , aan Jan Jansz van der Burch 7 hond slagturfland of water gelegen in de Bovenwegse polder, belend ten oosten Dirck Theunisz, ten westen Dirck Commersz, ten zuiden de Snijdelwijksekade en ten noorden de verkoper. Voldaan met een schuldbrief van 800 gulden.

folio 175v. 07-08-1646. Bovengenoemde schuldbrief met hypotheek op het gekochte. Borg Cornelis Jansz van der Heij.

 

Op 18 febr. 1647 verkoopt Jan Cornelisz Neeleman, wonende in Laag Boskoop, aan Sijmon Cornelisz Langendam 2 morgen 4 hond 66 roeden land in Vrouwe Opdamspolder in het Rietveld, belend ten oosten Inge Pietersz, ten westen Boon Michielsz, ten zuiden de verkoper en ten noorden de Kerkvaart. Voldaan met een schuldbrief van 1.100 gulden.

 

Op 29 nov. 1647 draagt Sijmon Cornelisz Langendam, wegens ruiling van de helft van 22 hond land gelegen Binnenweg waarvan op heden opdracht is gedaan, op aan Cornelis Claesz van Leeuwen 2 morgen 4 hond 56 roeden hooiland gelegen in de Vrouwe Opdam polder in het Rietveld, belend ten oosten Inge Pietersz, ten westen Boon Michielsz , ten zuiden Jan Cornelisz Neleman en ten noorden de Kerkweg, belast met 733 gulden 6 stuivers 10 penningen schuldpenningen ten behoeve van Jan Cornelisz Neleman , welke van Leeuwen tot zijn last neemt en moet Sijmon Cornelisz Langendam voldoen 373 gulden 4 stuivers 8 penningen, welke hij voldoet met de opdracht van de helft van de voornoemde 22 hond land.

 

Op 13 mrt. 1648 verkoopt Maerten Jansz van der Laen, wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, aan Abraham Cornelisz, wonende in Laag Boskoop, 13 1/2 hond hooiland gelegen in de Bovenwegse polder, belend ten oosten Cornelis Elbertsz en de weduwe van Sijmon Claesz, ten westen Jan Cornelisz Neleman en Dirck Theunisz, ten zuiden de Snijdelwijkse kade en ten noorden de Achterweg. Voldaan met een schuldbrief van 1.200 gulden.

 

Op 23 mrt. 1648 ruilt Inge Pietersz met Claes Claesz Verhoeck. Inge ontvangt 1 morgen 3 hond hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Willem Dircksz, ten westen Adriaen Dircksz, ten zuiden de Loetweg en ten noorden Maerten Anthonisz en draagt op aan Claes, mede wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, 9 morgen 3 hond 25 roeden hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Maurice de Viri, baljuw van Hazerswoude en Dirck Gerritsz Keijser , ten westen Jan Cornelisz Neleman en Jan Cornelisz Wittebol, ten zuiden de Voorweg en ten noorden de Kerkvaart. Claes moet bijbetalen 3.700 gulden. waarvoor een schuldbrief wordt gepasseerd.

 

Op 18 juni 1648 verkoopt Cornelis Claesz van Leeuwen aan Jan Cornelisz Wittebol 2 morgen 4 hond 66 roe hooiland gelegen in Vrouw Opdamspolder in het Rietveld, belend ten oosten Inge Pietersz, ten westen Boon Michielsz, ten zuiden Jan Cornelisz Neleman en ten noorden de Kerkvaart, belast met 733 gulden 6 stuivers 10 penningen schuldpenningen ten behoeve van Jan Cornelisz Neleman . Voldaan boven de belasting met 72 gulden 4 stuivers 8 penningen.

 

Op 31 okt. 1650 verkoopt Jan Cornelisz Neleman, wonende te Laag Boskoop , aan zijn zwager [= schoonzoon] Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz, mede wonende aldaar, 3 morgen 1 hond 91 roeden hooiland gelegen in Vrouw Opdamspolder, belend ten oosten Inge Pietersz, ten westen de ambachtsvrouwe van Hazerswoude, ten zuiden de Voorweg en ten noorden Cornelis Claesz van Leeuwen. Koopsom 250 gulden.

 

 

IIIb. Dirck Cornelisz (Nelemans, Noorman, Doornstruijck) , geb. omstr. 1575, bouwman te Boskoop, vermeld 1598-1604, gegoed in de Vrouwe Opdamspolder in Rietveld te Hazerwoude (1595), vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1604-1608, overl. voor 3 juni 1611

 

Dirck Cornelisz moet niet verward worden met Dirck Cornelisz timmerman die in 1611, 1627, 1638 en 1644 nog leeft. In het register van de weerbare mannen van Boskoop, 1599 worden vermeld Dirck Cornelis Nelemanssoen en Dirck Cornelisz ‘welcke vande aelmoese leven'

 

Uit dit huwelijk:

•  Adriaen Dircksz Doornstruijck , volgt IVb.

•  Jan Dircksz van Doornstruijck , volgt IVc.

•  Gerrit Dircksz , alleen vermeld 1622

•  Willem Dircksz van Doornstruijck, volgt IVd.

 

Op 14 mrt. 1593 verkoopt Jacob Adriaensz, wonende te Boskoop, aan zijn zwager Jan Cornelisz, evneens wonende te Boskoop, de helft van 5 kleine morgen, belend ten oosten Dirck Sijmonsz met de andere helft, ten westen Dirck Cornelisz , ten zuiden de Piswetering en ten noorden de Loetweg, voldaan met een schuldbrief.

Is dit dezelfde?

 

Op 10 sept. 1595 verkopen Claes Jansz en Jan Gerritsz Noortlanders aan Dirck Cornelisz, wonende te Boskoop , 3 morgen 1 1/2 hond land in de Opdams polder, belend ten oosten Jan Gerritsz, wonende aan de Bovenweg, ten westen de verkoper, ten zuiden de Voorweg en ten noorden Jan Gerritsz voorsz. Voldaan met een schuldbrief.

 

Op 10 jan. 1598 verkoopt Claes Aemsz, wonende te Boskoop, aan Dirck Cornelisz, mede wonende te Boskoop , de helft van 6 morgen 3 hond 29 roe land, belend ten oosten de Abdij van Rijnsburg, ten westen de navolgende 8 morgen 3 hond 49 roe land, strekkende van de kerkweg tot de Loetweg; de helft van 8 morgen 3 hond 49 roe land, belend ten oosten de voorsz. 6 morgen 3 hond 29 roe en ten westen Cornelis van Swanenburch c.s., strekkende van de Kerkweg tot de Loetweg toe, waarvan de andere helft behoord aan Dirck Gerritsz, mede wonende te Boskoop, blijkende uit de kavelbrief van 1595.

 

Op 22 mei 1598 verkoopt Dirck Gerritsz, wonende te Boskoop, aan Dirck Cornelisz, mede wonende te Boskoop , de helft van 15 morgen 78 roe land waarvan de koper de andere helft bezit, gelegen in het Rietveld, belend in zijn geheel ten oosten de lanen toebehorende de Abdij van Rijnsburg en ten westen Cornelis van Swanenburch, wonende te Leiden, strekkende van de Loetweg af noordwaarts tot de nieuwe vaart, onder overhandiging van de oude scheidingsbrief van 10-01-1595.

folio 675v. 22-05-1598. Volgt schuldbrief ten behoeve van Bouwen Gerritsz, schout te Boskoop, van 12 gulden per jaar met hypotheek op de voorsz. 15 hond land. Afgelost 09-01-1608.

 

Op 6 nov. 1598 is Cornelis Corstensz schuldig aan Neeltje Bouwensdr, weduwe van Sander Aelbertsz te Leiden, 3 gulden 10 stuivers per jaar met hypotheek op 4 morgen land gelegen binnen weg, belend ten oosten Claes Bouwensz te Boskoop en ten westen Dirck Cornelisz, mede te Boskoop , strekkende van de Voorweg tot de Achterweg.

 

In 1600 en 1604 wordt als eigenaar van perceel 6, groot 1 m 561 r. op Laag Boskoop, vermeld Dirck Cornelisz (Nelemans) . In 1543 was dit eigendom van Jan Claes Gerritszoon. In 1608 was echter Jan Jansz van Leeuwen eigenaar.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1600, 1604 en 1620 wordt als eigenaar van perceel 11, groot 5 m 217 r. op Laag Boskoop, vermeld Dirck Cornelisz . In 1543 was dit eigendom van Gerrit Willemsz van Leeuwen. In 1640 was Adriaan Dirckz, de zoon van Dirck Cornelisz eigenaar.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

Op 3 juni 1611 ruiling tussen Jan Jansz, wonende in Laag Boskoop en Gerrit van Tol en Huijch Woutersz. Jan draagt over een partij land strekkende uit het noorden van de nieuwe vaart of Kerkwegse weteringsvaart over de molenwetering tot de dwarssloot toe daar Jan Jansz zuid-waarts aan geland is, belend ten oosten de kinderen van Dirck Cornelisz Neleman en ten westen Jacob Cornelisz, Gerrit van Tol en Huijch Woutersz en nog een strookje land uit het noorden van het voorsz. perceel, strekkende tot de Loetweg toe, zijnde de oostegge van Jan Jansz, daar voorts ten oosten de kinderen van Dirck Cornelisz geland zijn , te verongelden voor 5 morgen 5 hond 55 roe waarna van Tol en Huijch overdragen een perceel land strekkende uit het zuiden van de Loetweg noordwaarts tot de eerste dwarssloot toe daar van Tol en Huijch noordwaarts aan geland zijn, belend ten westen Daniel van Wijngaarden en ten oosten Jan Jansz, te verongelden voor 5 morgen 1 hond 65 roe.

 

Op 8 sept. 1617 compareren Barbara Willemsdr, weduwe van Jan Huijbrechtsz met haar zoon Hubrecht Jansz en haar schoonzoon Jan Martijnsz als haar gekoren voogden en dezelfde Hubrecht Jansz en Jan Martijnsz, gehuwd met Maritje Jansdr, kinderen en erfgenamen van Jan Hubrechtsz voor hen zelve. Zij stellen dat bij de boedelscheiding aan Claes Jansz, mede een zoon, gedeeld is geweest een kamp hooiland gelegen binnenweg in de Watergang groot 3 morgen 3 1/2 hond, strekkende van de Voorweg tot de Achterweg, belend ten oosten de boedel van Claes Bouwensz en ten westen de kinderen van Dirck Cornelisz te Boskoop, belast met 3 renten tezamen 5 gulden 5 stuivers per jaar volgens de oude brieven en 5 1/2 hond land gelegen in het Rietveld, belend ten oosten Jan Sijmonsz, ten westen de heer van Hazerswoude, ten noorden de Loetweg en ten zuiden de Boskoper kade, welke deling niet was beschreven en er wordt alsnog overgedragen.

 

Op 8 sept. 1624 is Gerrit van Tol, notaris te Den Haag, schuldig aan Jan Jacobsz Wittebol een jaarlijkse losrente van 36 gulden 10 stuivers met hypotheek op 14 morgen 1 hond land met een vogelkooi gelegen in het Rietveld onder behouwen Colfs polder, belend ten noorden de Kerkwegsevaart en Jacob Cornelisz Colf, ten oosten de kinderen van Dirck Cornelisz te Boskoop , ten zuiden Jan Jansz en ten westen de schuldenaar.

 

 

 

IVa. Dirck Jansz Nelemans , geb. omstr. 1610, bouwman te Boskoop, eerst vermeld 1644, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1660, gegoed in de polder Bovenweg te Hazerswoude 1652, vermogen geschat 2000 guldens, overl. tussen 1664 en 1680

 

Op 19 mrt. 1652 verkoopt Neeltje Dircksdr, weduwe van Jan Jansz van der Burch met de baljuw als haar voogd, aan Sijmon Jansz te Boskoop 1 hond hooiland gelegen in de polder Bovenweg, belend ten oosten Dirck Thonisz, ten westen Dirck Commersz, ten zuiden de landscheiding en ten noorden Dirck Jansz Neleman. Voldaan met een schuldbrief van 800 gulden.

 

Op 9 jan. 1659 compareert Aeltje Jansdr Verburch, weduwe van Abraham Cornelisz, wonende aan de Achterweg met Aert Jansz Verburch, haar broer en hulp ter ene en Pieter Leendertsz van Tol en Adriaen Maertensz Bloemendael als ooms en voogden over Cornelis Abrahamsz, haar weeskind, oud 10-08-1658 6 jaar, ter andere zijde. De moeder behoudt alles en zal het kind opvoeden tot 22 jaar of eerder huwelijk en dan 2.500 gulden uitreiken alsmede een zwart pak kleren, een nieuw bed met een peluw en twee oorkussens alsmede 30 gulden in plaats van een gouden ring met waarborg een huis en erf met boomgaard alsmede 13 1/2 hond land, belend ten oosten Cornelis Eldertsz en Tonis Maertensz, ten zuiden de landscheiding, ten westen Dirck Jansz Neeleman en Dirck Tonisz en ten noorden de Achterweg; nog 3 morgen 3 hond land gelegen Binnenweg in de Watergang, belend ten oosten Sijmon Jansz, ten westen Dirck Gijsenz, ten zuiden de Achterweg en ten noorden de Voorweg; nog 5 hond land belend ten oosten Aelbert Pietersz, ten zuiden Dirck Adriaensz, ten westen de Zijde en ten noorden Jan Claesz.

 

In 1664 wordt als eigenaar van perceel 16, groot 2 m 153 r. op Laag Boskoop, vermeld Dirck Jansz Nelemans . Eerder was dit eigendom van Jan Cornelisz Nelemans. In 1680 is eigenaresse Meyntgen Dirks, een dochter van Dirck Jans Doornstruijck.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

 

IVb. Adriaen (Arie) Dircksz (Doornstruijck) , geb. omstr. 1600, bezat perceel 11a op Laag Boskoop (1640), Heiligegeestmeester (armenmeester) 1636, overl. tussen 23 mrt. 1648 en 7 aug. 1654, tr. omstr. 1630/35 Aeltgen Meesen (van Leeuwen) , dochter van Mees Jansz van Leeuwen, landbouwer op Laag Boskoop 1612-1616, en Emmitge Cornelisdr, weduwe 1622

Uit dit huwelijk (volgorde onduidelijk):

•  Dirck Adriaensz Doornstruijck , geb. omstr. 1630/35, molenmeester polder Laag Boskoop 1663-1664, 1665, doopgetuige 1672, 1675

•  Jacob Ariensz Doornstruijck , volgt Va.

•  Jan Adriaens Doornstruyck , doopgetuige voor Maria, dochter van mr. (chirurgijn) Maurits Lanchoorn 31 mrt. 1679, lakenkoper te Boskoop (1688)

•  Mees Adriaensz Doornstruyck , volgt Vb.

•  Emmitge of Eewitge Ariens Doornstruijck , ged. Boskoop 26 juli 1643 (get. Willem Dircks [Doornstruyck] en Annitge Leenderts), jd. van Boskoop (1671), ondertr. Hazerswoude 13 sept. 1671 (met attestatie op Boskoop 27 sept) Aert Jans Baes , geb. omstr. 1648, won. Hazerswoude, weduwnaar van Luijtgen Pieters Prins, kocht een huis en erf met herberg, ‘daar uit is hangende de Romer met tuin of boomgaard daaraan behorende, staande aan de Oostzijde' voor 1800 gulden 12 dec. 1672 (eerst toebehorende aan zijn oom Dirck Aerts van Loendersloot), belend 1676, zoon van Jan Claesz (Baes), van Zoetermeer (1647), en Gooltje Aerts van Loendersloot

Uit dit huwelijk:

•  Arien Aartsz Baes, ged. Boskoop 15 mei 1672 (get. Dirck Ariens en Neeltge Ariens van Doornstruyck)

•  Neeltge Aerts Baes, ged. Boskoop 2 aug. 1673 (get. Arien Ariens [van Roon] en Elisabeth Aerts [van Loendersloot])

•  Arijen Aartss Baas, ged. Hazerswoude 30 jan. 1675 (get. Dirck Ariens, Aaltie Meesen)

 

 

In 1640 wordt als eigenaar van perceel 11, groot 5 m 217 r. op Laag Boskoop, vermeld Adriaan Dircks . In 1620 was zijn vader Dirck Cornelisz nog eigenaar. In 1660 de kinderen van Adriaan Dircksz

Morgenboeken Laag Boskoop

 

Op 5 nov. 1640 verkoopt Jan Cornelisz Coster, wonende te Alphen, verkoopt aan Cornelis Willemsz Vermij, wonende te Alphen, de beterschap van de helft van 5 kleine morgen 20 roe land gelegen in het Rietveld, zijnde een gedeelte van 100 kleine morgen bij Allert Cornelisz Cleijwegh van de Ridderschap als beherende de goederen van de Abdij van Rijnsburg op erfpacht aangestaan, belend ten oosten Adriaen Dircksz met de wederhelft en ten westen de verkoper, strekkende van het land van Aert Cornelisz Loendersloot tot de Loetweg toe, belast met de helft van 15 gulden 14 stuivers 8 penningen pacht per jaar, zijnde een gedeelte van 300 gulden. Voldaan met een obligatie boven de belasting met 129 gulden 14 stuivers 6 penningen.

 

Op 27 mei 1641 ....... Coster verkoopt aan Aert Cornelisz Loendersloot de beterschap van een kamp land gelegen in het Rietveld, belend ten oosten de Toegang, ten westen Adriaen Dircksz van Sweden en de koper, ten zuiden de Loetweg en ten noorden de koper, de beterschap van een kamp land gelegen in het Rietveld, belend ten oosten de koper en dominee Samuel Buceus te Waddinxveen, ten westen mr Hugo Block, raad ordinaris bij het Hof van Holland en Adriaen Dircksz Dovenstruijck , ten zuiden de Loetweg en ten noorden de koper, tezamen 16 kleine morgen 1 hond 38 roeden, een gedeelte van 27 grote morgen 1 hond 64 roeden land, belast met een erfpacht van respectievelijk 19 gulden 14 stuivers, 13 gulden 2 stuivers en 15 gulden 14 stuivers 8 penningen per jaar. Koopsom 1.400 gulden.

Idem ......verkoopt aan ...... Cornelis Thijs Roelenz ......., wonende te Aarlanderveen, de beterschap van een kamp land gelegen in het Rietveld, belend ten oosten de Toegang, ten westen Adriaen Dircksz van Sweden en de verkoper, ten zuiden de Loetweg en ten noorden de verkoper, nog de beterschap van een kamp land gelegen als voren, belend ten oosten de verkoper en Samuel Buceus, ten westen mr. Hugo Block en Adriaen Dircksz Dovenstrijck, ten zuiden de Loetweg en ten noorden de verkoper, tezamen 16 kleine morgen 1 hond 38 roeden, belast met 52 gulden 19 stuivers erfpacht per jaar. Voldaan boven de belasting met 2.175 gulden met 9 rijksdaalders speldegeld.

 

Op 26 mei 1645 verkoopt Huijch Cornelisz, wonende in het Rietveld, aan Maerten Anthonisz 24 hond hooiland gelegen in de Opdamsepolder (een gedeelte van 6 grote morgen 25 roeden), belend ten oosten Luijt Reijersz, Claes Reijersz en Carel Jansz Verheij, ten westen de baljuw van Hazerswoude, ten noorden Huijch Cornelisz en Cornelis Jansz Vromesteijn en ten zuiden Willem Dircksz, Adriaen Dircksz en Claes Claesz . Voldaan met een schuldbrief van 1.175 gulden.

 

Op 23 mrt. 1648 ruilt Inge Pietersz met Claes Claesz Verhoeck. Inge ontvangt 1 morgen 3 hond hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Willem Dircksz, ten westen Adriaen Dircksz , ten zuiden de Loetweg en ten noorden Maerten Anthonisz en draagt op aan Claes, mede wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, 9 morgen 3 hond 25 roeden hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Maurice de Viri, baljuw van Hazerswoude en Dirck Gerritsz Keijser, ten westen Jan Cornelisz Neleman en Jan Cornelisz Wittebol, ten zuiden de Voorweg en ten noorden de Kerkvaart. Claes moet bijbetalen 3.700 gulden. waarvoor een schuldbrief wordt gepasseerd.

 

Op 7 aug. 1654 is Inge Pietersz, wonende in Noord-Waddinxveen, 15 gulden per jaar schuldig aan zijn zoon Jan Ingensz met hypotheek op 2 1/2 morgen land gelegen omtrent de Loeten, belend ten oosten Willem Dircksz, ten zuiden de Loetweg, ten westen de weduwe van Adriaen Dircksz en ten noorden Maerten Thonisz. Afgelost 12-07-1655.

 

Op 13 okt. 1654 verkoopt Inge Pietersz, wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, aan Adriaen Jansz van Rijderwaert te Boskoop 1 morgen 3 hond houtland vanouds gelegen in Vrouw Opdamspolder nu Rietveldse polder, belend ten oosten Willem Dircksz, ten westen de weduwe van Adriaen Dircksz, ten zuiden de Loetweg en ten noorden Maerten Anthonisz, belast met 300 gulden ten behoeve van zijn zoon Jan Ingenz. Koopsom 400 gulden boven de belasting.

 

Op 20 dec. 1661 verkoopt Eeuwout Cornelisz Craen met procuratie van Catharina Craij, weduwe van Maurice de Viri, baljuw van Hazerswoude, gepasseerd voor Alexander Ennis, notaris den Haag op 28-11-1661, aan Franchois de Viri 5 morgen houtland in het Rietveld, daaronder begrepen zeker akkertje, belend ten oosten de Loetweg, de weduwe van Adriaen Dircksz en Tonis Maertensz , ten zuiden de Voorweg, ten westen de kinderen van Claes Claesz Verhouck en ten noorden Gerrit Dircksz c.s. Voldaan boven twee rozenobels en 500 gulden contant met een schuldbrief van 850 gulden.

 

Op 3 april 1662 delen de erven van Maerten Anthonisz en Grietje Bouwensdr de boedel. Onder andere: 3 morgen 3 hond hooiland in het Rietveld, belend ten oosten Cornelis Jansz Verheij en Claes Reijersz c.s., ten zuiden Tonis Maertensz zelf, Adriaen Jansz Rijderwaert en de weduwe van Adriaen Dircksz, ten westen Dirck Aertsz Loendersloot en ten noorden Willem Adriaensz en de weduwe van Cornelis Jansz Vromesteijn.

 

Op 26 mei 1665 is Dirck Aertsz Loendersloot, wonende aan de Oostzijde, 1.000 gulden schuldig aan Cornelis Jansz Koenekoop, wonende te Reeuwijk, met waarborg 5 morgen land in de Rietveldsepolder, belend ten oosten Anthonis Maertensz en de weduwe en kinderen van Arie Dircksz van Doornestruijck, ten zuiden de Voorweg, ten westen de kinderen van Claes Claesz en ten noorden Gerrit Dircksz.

 

Op 7 mei 1668 is Aelbert Pietersz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop, 230 gulden schuldig aan Pieter Jansz, enig nagelaten weeskind van zijn overleden zuster Neeltje Pietersdr van Heijningen geteeld bij Jan Cornelisz Smith, wonende te Leidschendam, met waarborg 7 1/2 hond land, belend ten oosten de Laag Boskoopse kade, Jacob Ariensz Doornenstruijck c s., ten zuiden de Laag Boskoopse weg, ten westen Dirck Aertsz Loendersloot, Gijsbert Dircksz, Arie Dircksz van Leeuwen cs. en het weeskind van Abraham Cornelisz en ten noorden Jan Claesz Afgelost d.d. 19-05-1670.

 

Op 13 mei 1675 verkopen de erven van Emmetje Baltensdr prins, in haar leven weduwe van Dirck Aertsz Loendersloot, de procuratie gepasseerd voor Boudewijn van Hijselendoorn, notaris te Boskoop van 08-02-1674, in die kwaliteit voor de wederhelft, verkopen aan Arie Ariensz de Soon een partij land in de Rietveldse polder, waarvan de koper nomine uxoris 1/5 gedeelte in de ene helft toekomt, groot 5 rijnlandse morgen, daarin begrepen een akkertje, belend ten oosten de Loetweg, de weduwe van Arie Dircksz en Louris Claesz Rutten, ten zuiden de Voorweg, ten westen Claes Claesz Verhoeck en ten noorden Gerrit Dircksz, belast met 1.000 gulden ten behoeve van Cornelis Jansz Koenekoop. Koopsom 1.070 gulden boven de belasting.

 

Op 22 mei 1675 verkoopt Cornelis Maertensz Vercade, tegenwoordig wonende in Bloemendaal, aan Louris Claesz Rutten twee partijen hooiland gelegen naast elkaar in de Rietveldse polder, groot 4 klrinr motgrn, belend ten oosten de weduwe van Cornelis Jansz Verheijen en Matthijs Lucasz van Leeuwen, ten zuiden de verkoper, Arie Jansz Rijderwaert en de weduwe van Arie Dircksz , ten westen de weduwe van Dirck Aertsz Loendersloot en ten noorden de koper en Willem Ariensz. Koopsom 1.700 gulden.

 

Op 7 aug. 1676 is Willem Anthonisz van der Duijn, gehuwd met de weduwe van Pieter Cornelis Bouwensz, wonende te Boskoop, 200 gulden schuldig aan Jacob Ariensz Versich met hypotheek op 2 1/2 morgen erfpachtsland gelegen aan de Loetweg, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Leeuwen, ten zuiden voornoemde weg, ten westen de weduwe van Arie Dircksz Doornstruijck c.s. en ten noorden de weduwe van Cornelis Ariensz Brugman. Afgelost d.d. 02-12-1678.

 

Op 2 dec. 1678 verkoopt Willem Tonnisz van der Duijn, gehuwd met de weduwe van Pieter Cornelisz SwerteLeeuw, wonende omtrent de Loeten, aan Dirck Ariensz Brugman, wonende te Boskoop, een erfpachtsbrief met twee transporten sprekende van de beterschap van een partij land in het Rietveld, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Leeuwen, ten zuiden de Loetweg, ten westen de weduwe van Arie Dircksz Doornspijck en ten noorden de weduwe van Cornelis Ariensz Brugman, groot 15 hond tegen 7 gulden 16 stuivers 4 penningen erfpacht per jaar, alles volgens de oude brief en transporten van 23-12-1661, 10-05-1666 en 08-05-1669. Koopsom 75 gulden boven de belasting.

 

 

 

IVc. Jan Dircksz (van Doornstruijck) , eerst vermeld (1622), bezat perceel 11c op Laag Boskoop (1640)

Kinderen:

•  Dirck Jansz van Doornestruick , volgt Vc

•  * Grietje Jans , bezat perceel 11c op Laag Boskoop (1680)

 

 

IVd. Willem Dircksz van Doornstruijck , geb. omstr. 1600, bezat perceel 7 op Laag Boskoop (1640), gegoed in het Rietveld onder Hazerswoude (1642), overl. na 1 mei 1662

Uit dit huwelijk:

•  Dirck Willemsz Doornstruyck , volgt Vd.

 

Op 5 febr. 1617 verkoopt Pieter van Eijndoven, baljuw van Hazerswoude, aan Cornelis Jansz, wonende te Boskoop op het Dorp, 4 morgen 4 hond hooiland in het Rietveld onder de Opdamsepolder, belend ten oosten Cors Meeusz of zijn dochter, ten zuiden de Loetweg, ten westen Cornelis Aemsz en ten noorden Cornelis Hugenz onder verwijzing naar de brieven van koop en grondkaveling van 02-01-1615 en 30-09-1615, welke worden overhandigd. Voldaan met een obligatie van 625 gulden.

 

Op 6 mrt. 1642 verkoopt Jan Sijmonsz van Vliet, wonende te Laag Boskoop, aan Claes Claesz van Houc te Waddinxveen 9 hond land gelegen in de Opdamse polder, belend ......, Willem Dircksz ....., ten zuiden de Loetweg en de kinderen van Cornelis Huijgenz. Koopsom 353 gulden 7 stuivers 6 penningen.

 

Op 26 juli 1643 waren Willem Dircks en Annitge Leenderts getuigen bij de doop van Eewitge, dochter van Arien Dirx (IVb) en Aeltge Mees

Boskoop, Dopen 1643-1681, Hollandse Bronnen 2

 

Op 26 mei 1645 verkoopt Huijch Cornelisz, wonende in het Rietveld, aan Maerten Anthonisz 24 hond hooiland gelegen in de Opdamsepolder (een gedeelte van 6 grote morgen 25 roeden), belend ten oosten Luijt Reijersz, Claes Reijersz en Carel Jansz Verheij, ten westen de baljuw van Hazerswoude, ten noorden Huijch Cornelisz en Cornelis Jansz Vromesteijn en ten zuiden Willem Dircksz , Adriaen Dircksz en Claes Claesz. Voldaan met een schuldbrief van 1.175 gulden.

 

Op 23 mrt. 1648 ruilt Inge Pietersz met Claes Claesz Verhoeck. Inge ontvangt 1 morgen 3 hond hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Willem Dircksz , ten westen Adriaen Dircksz, ten zuiden de Loetweg en ten noorden Maerten Anthonisz en draagt op aan Claes, mede wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, 9 morgen 3 hond 25 roeden hooiland in Vrouwe Opdamspolder, belend ten oosten Maurice de Viri, baljuw van Hazerswoude en Dirck Gerritsz Keijser, ten westen Jan Cornelisz Neleman en Jan Cornelisz Wittebol, ten zuiden de Voorweg en ten noorden de Kerkvaart. Claes moet bijbetalen 3.700 gulden. waarvoor een schuldbrief wordt gepasseerd.

 

Op 7 aug. 1654 is Inge Pietersz, wonende in Noord-Waddinxveen, 15 gulden per jaar schuldig aan zijn zoon Jan Ingensz met hypotheek op 2 1/2 morgen land gelegen omtrent de Loeten, belend ten oosten Willem Dircksz, ten zuiden de Loetweg, ten westen de weduwe van Adriaen Dircksz en ten noorden Maerten Thonisz. Afgelost 12-07-1655.

 

Op 3 okt. 1654 verkoopt Inge Pietersz, wonende in het Noordeinde van Waddinxveen, aan Adriaen Jansz van Rijderwaert te Boskoop 1 morgen 3 hond houtland vanouds gelegen in Vrouw Opdamspolder nu Rietveldse polder, belend ten oosten Willem Dircksz , ten westen de weduwe van Adriaen Dircksz, ten zuiden de Loetweg en ten noorden Maerten Anthonisz, belast met 300 gulden ten behoeve van zijn zoon Jan Ingenz. Koopsom 400 gulden boven de belasting.

 

Op 1 mei 1662 verkoopt Willem Dircksz van Doornstruijck te Laag Boskoop aan Tonis Maertensz Vercade 10 hond land in het Rietveld, zijnde het oostwaartse gedeelte van 4 grote morgen, belend ten oosten Cornelis Jansz Verheij, ten zuiden de Loetweg, ten westen Adriaen Jansz Rijdervaert en ten noorden de koper. Koopsom 800 gulden.

 

 

Va. Jacob Ariensz Doornstruijck , geb. omstr. 1640, eerst vermeld 19 mei 1664, ‘tuynman' won. Boskoop (1688), kocht een henneptuin beoosten de Laag Boskoopsekade 19 mei 1664, molenmeester polder Laag Boskoop 1700-1701, bejaard (ongehuwde) jongman 24 febr. 1710, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1680-1707, mogelijk nog in 1728 in leven

 

Op 19 mei 1664 verkoopt Cornelis Jacobsz, wonende in Laag Boskoop, aan Jacob Ariensz Doornstruijck een henniptuin, groot 1 hond, belend ten oosten de Laag Boskoopsekade, ten zuiden Arie Cornelisz, ten westen en noorden Aelbert Pietersz. Koopsom 250 gulden.

 

Op 5 mei 1676 verkopen Anna Pietersdr, weduwe van Aelbert Pietersdr van Heijningen met haar broer Arie Pietersz van Werven en Arie Cornelisz Swarteleeuw als oom en voogd over de nagelaten weeskinderen van Aelbert Pietersz, aan Cornelis Claesz van der Heul 7 1/2 hond hooiland, belend ten oosten de Boskoopse kade, Jacob Ariensz Doornstruijck en Pieter Willemsz van Leeuwen, ten zuiden de Heerweg, ten westen Aert Jansz Baes c.s. en ten noorden Jan Claesz Verheul. Koopsom 325 gulden en 4 zilveren ducatons als speldegeld.

 

In 1680 wordt als eigenaar van perceel 24, groot 233 roe op Laag Boskoop, vermeld Jacob Adriaans Doornstruyck . In 1672 was dit nog van de weduwe Marritgen Bouwen. In 1712 is Jan Adriaans Kraanhoorn eigenaar.

Morgenboeken Laag Boskoop

 

1688. Akte van hypotheek ad Æ' 1200 ten laste van Gerrit Gijsberts. van Leeuwen, korenmolenaar te Boskoop, ten gunste van de broers Jacob en Jan Adriaens. Doornstruyck, respectievelijk tuinman en lakenkoper te Boskoop , onder verband van de korenmolen met een huis en schuur in Vrij Boskoop aan de oostzijde van de Gouwe (Goudkade) (W = de Gouwe of het Jaagpad; N = de kade van Symon Pietersz de Bruyn en het Jaagpad; O = de kasloot; Z = Cors Cornelisz van Beeck), 27 juli 1677; met dorsale aantekeningen betreffende de betaling van belasting over deze akte.

 

 

Vb. Mees (Bartholomeus) Adriaensz (van) Doornstruyck , geb. omstr. 1635/40, vermeld als ‘tuynman' (1670), vermeld polderrekeningen Laag Boskoop 1658, 1672-1673, mede eigenaar van perceel 11 groot 2 morgen 451 roeden onder Laag Boskoop 1660, schepen Boskoop 5 juli 1676, overl. tussen 1676 en 14 aug. 1680, tr. omstr. 1665 Geertge (Gijsbrechtje) Dircx Verhoorn , geb. omstr. 1640, doopgetuige 1659, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1671, dochter van Dirck Gijsberts Verhoorn, landbouwer onder Laag Boskoop, gegoed in de Nesse onder Alphen, en van Annitge Anthonisdr van Heijningen

 

Geertge Dircks Verhoorn tr. 2 e in of voor 1680 Pieter Jacobs Hovenier, boomkweker te Boskoop, gegoed in het Rijneveld onder Alphen (1662), vermeld cohier van 't gemaal 1680

 

Uit dit huwelijk:

•  Adriaen (Arij) Meesz (Bartholomeusz) Doornstruik , volgt VI.

•  Weyntge Bartholomeus van Doornstruyck , ged. Boskoop 29 nov. 1670 (get. Neeltge Verhoorn en …..)

 

In okt. 1661 was Bartholomeus Ariens en Marrigje Claes getuige bij de doop van Trijntge, dochter van Dirck Maertens van Wieringen en Jaepge Dircx

 

In 1674 wordt als eigenaar van perceel 11, groot 5 m 217 r. op Laag Boskoop, vermeld Adriaan Meesz Doornstruyck. In 1640 was zijn grootvader Adriaan Dirks en in 1660 diens kinderen, waaronder Mees Adriaansz nog eigenaar. In 1660 de kinderen van Adriaan Dircksz

Morgenboeken Laag Boskoop

 

 

Vc. Dirck Jansz (van Doornstruijck) , geb. omstr. 1615, won. Boskoop (1662), molenmeester polder Laag Boskoop 1666, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1680-1692, vermogen geschat 2000 gulden 1665-1674, vermeld cohier van 't gemaal met vrouw en 6 kinderen (1680), overl. voor 18 mei 1690, tr. Jannitgen Pieters Haen , geb. Hazerswoude voor 1623, dochter van Pieter Gerritsz Haen, landbouwer in de Nesse onder Alphen, won. bij de Rijndijk te Hazerswoude (1622-1652), en Trijntje Jansdr Hogewaert

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Meynsje Dircx Doornstruijck , eigenaar van perceel 16, groot 2 morgen 153 roe (1680), tr. Joris Janss Schuyl , compareert 18 mei 1690

•  Aaltje Dirx Doornstruyk , geb. omstr. 1645, overl. voor 18 mei 1690, tr. in of voor 1669 Cornelis Jacobs van Groos , won. Boskoop, overl. voor 18 mei 1690

•  Annetge Dirx Doornstruyk , overl. Alpherhoorn voor 25 sept. 1686, tr. Evert Pietersz van Leeuwen , kocht een huis en erf in Alpherhoorn tussen de Rijndijk en Rijn 24 juli 1672, overl. voor 25 sept. 1686

 

Op 8 mei 1662 verkopen Gerrit Pietersz Haen, Dirck Jansz van Doornestruick, wonend te Boskoop, getrouwd met Jannitgen Pietersdr Haen , met procuratie van Jan Aertsz Prins wonend Boskoop, getrouwd met Eemsgen Pietersdr Haen, procuratie te Boskoop d.d. 06-05-1662 en Arien Hendricxsz Vredenburgh, getrouwd met Aeltgen Pietersdr Haen, allen kinderen van Pieter Gerritsz Haen en Trijntgen Jansdr Hogewaert, beiden overleden, aan Jan Cornelisz Oosterlingh, wonend te Boskoop, een huis, berg en schuur met wei-, teel- en hooiland en vogelkooi, te samen groot 8 morgen 3 hond in de Nesse te Alphen, strekkend van de Otweg tot de Baenweg, belend ten oosten Willem Sijmonsz Boer c.s., ten westen de kinderen van Aem Cornelisz. Koopsom 5.000 gulden.

 

Op 19 mei 1664 verkoopt Gerrit Cornelisz kuijper, wonende in Laag Boskoop, aan Dirck Jansz Doornstruijck, wonende mede aldaar, 12 hond land, belend ten oosten de Westzijde, ten westen Simon Jansz, ten zuiden Marrigje Jacobsdr en ten noorden de Voorweg. Koopsom 1.200 gulden.

 

Op 25 sept. 1686 verkopen Dirk Rosenboom, schout, voor zichzelf, en vervangend Pieter Hendricksz Brouwer, oud-schepen, als curators over de boedel van Annitgen Dirxdr Doornstruijk, laatst weduwe van Evert Pietersz van Leeuwen , overleden in Alpherhoorn, d.d. 15-01-1682 aan de kinderen van Willem Cornelisz Oostenrijck een huis en erf in Alpherhoorn, strekkend van de Hoge Rijndijk tot de Rijn, belend ten westen de kinderen van Reijnier van Heeskerk te Danzig, ten oosten Samuell de Koningh. Koopsom 1.000 gulden.

 

 

Vd. Dirck Willemsz Doornstruyck , molenmeester polder Laag Boskoop 1671-1672, gaarder 1673, tr. Trijntgen Willemsdr Boer , ged. Boskoop 12 apr. 1648 (get. Theunis Claesz, Trijntge Jans en Marrigje Ariens), dochter van Willem Simonsz Boer en Neeltge Jansdr

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Arien Dircks Doornstruyck, ged. Boskoop 7 aug. 1678 (get. -)

•  Neeltge Dircks Doornstruyck, ged. Boskoop 28 jan. 1679 (get. Ariaentge R…)

 

Op 30 nov. 1664 waren Dirck Willems Doornstruyck , Nellitge Dircx en Maertge Geerts getuige bij de doop van Barber, dochter van Dirck Maertens van Wieringen en Jaepge Dircx

Boskoop, Dopen 1643-1681, Hollandse Bronnen 2

 

Op 12 mei 1677 zijn Simon Willemsz Boer en Dirck Willemsz Doornstruijck, getrouwd met Trijntgen Willemsdr, voor zichzelf en opkomend voor Jacob Aertsz, houtzager, getrouwd met Marritgen Willemsdr, Simon Jansz van der Gellingh en Thonis Claesz, voogden over de minderjarige kinderen van Willem Simonsz Boer en Neeltgen Jansdr, beiden overleden in de Nesse, schuldig aan Abraham Ariensz Elsthout, wonend te Hazerswoude, een bedrag van 900 gulden. Gesteld onderpand: een huis met 3 morgen 3 hond land in de Nesse, belend ten oosten 's-Gravenakker, ten zuiden de Otweg, ten westen en noorden de schout van Alphen. Nog 6 morgen aldaar, belend ten oosten de schout van Boskoop, ten zuiden de Notweg, ten westen de erfgenamen van Jan Cornelisz Oosterlingh, ten noorden de weduwe van Cornelis Claesz Lieska. Nog 6 1/2 morgen aldaar, belend ten oosten Arien Cornelisz Swartenleeuw, ten zuiden de Notweg, ten westen de erfgenamen van Oosterlingh, ten noorden de Banwegkade. Schuld geroijeerd 14-07-1683.

 

Op 23 mei 1680 hebben Simon Willemsz Boer, Dirck Willemsz Doornstruijck, getrouwd met Trijntgen Willemsdr Boer, Jacob Ariensz van der Star, getrouwd geweest met Marritge Willemsdr Boer voor henzelf en Simon voorn., mede als voogd over de drie minderjarige kinderen van Willem Simonsz Boer en Neeltgen Jansdr, op 20-12-1679 verkocht Cornelius van Leeuwen, predikant te Boskoop, een huis, berg en schuur met 15 morgen 3 hond land in de Nesse van Alphen, het huis belend ten oosten het Gemenewegpad, ten zuiden de Notweg, ten westen Anthonis Claesz, ten noorden Dirck Rosenboom, 6 1/2 morgen land belend ten oosten Adriaen Swartenleeuw en Dirck Roseboom voorn, ten zuiden de Notweg, ten westen de erfgenamen van Jan Cornelisz Oosterlingh, ten noorden de Baanweg. Nog 3 1/2 morgen land belend ten oosten Gijsbert Dircksz van Leeuwen, ten zuiden de Notweg, ten oosten de erfgenamen van Magdalena van Hijselendoorn met de weduwe van Jan Jansz in de Nesse c.s., ten zuiden de Notweg, ten westen de erfgenamen van Cornelisz Oosterlingh, ten noorden Claes Willemsz Lieska met Jacob Claesz. Koopsom 3125 gulden. Met schuldbrief.

 

 

VI. Adriaan (Meesz, Bartholomeusz) Doornstruik , geb. omstr. 1670, jm. van Boskoop (1699), molenmeester polder Laag Boskoop 1707-1708, won. Boskoop (1709), aangesteld tot voogd 17 okt. 1709, getuige bij boedel-scheiding 7 febr. 1710, testeert te Hazerswoude 27 juni 1712, vermeld morgenboeken 1704-1740, schepen Boskoop 1733, overl. Boskoop na 1752, ondertr./tr. Hazerswoude (NG) 19 apr./3 mei 1699 Aaltie Cornelis van Leeuwen , jd. Van Hazerswoude

Uit dit huwelijk:

1. Mees Doornstruyck , geb. omstr. 1700, eigenaar van perceel 11 groot 2 morgen (1720)

 

In 1674 wordt als eigenaar van perceel 11, groot 5 m 217 r. op Laag Boskoop, vermeld Adriaan Meesz Doornstruyck . In 1640 was zijn grootvader Adriaan Dirks en in 1660 diens kinderen, waaronder Mees Adriaansz nog eigenaar. In 1660 de kinderen van Adriaan Dircksz

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1704 wordt als eigenaar van perceel 11, groot 5 m 217 r. op Laag Boskoop, vermeld Adriaan Meesz Doornstruyck . In 1640 was zijn grootvader Adriaan Dirks en in 1660 diens kinderen, waaronder Mees Adriaansz nog eigenaar. In 1660 de kinderen van Adriaan Dircksz

Morgenboeken Laag Boskoop

 

In 1704 wordt als eigenaar van perceel 35, groot 3 m 50 r. op Laag Boskoop, vermeld Adriaan Meesz Doornstruyck . Eerder, in 1668, was dit van Adriaan Dirks Verhoorn. Het goed is voor 1720 gesplitst in twee gedeelten, te weten 2 morgen 150 roe voor Cornelis Willemsz Boer en 400 roe voor Cornelis Verkade

Morgenboeken Laag Boskoop

 

Op 29 juni 1731 verkopen Claas Adriaansz van Nes, Dirk Adriaanse van Nes, mede Jan Clase van Nes, getrouwd met Neeltje Adriaansdr van Nes, Adriaan Doornstruijk en Dirk Dirksz Nieuwerf als voogden over de minderjarige kinderen van Neeltje Maartensdr Groen, weduwe van Cornelis Clase van Nes, volgens akte voor Claas Venendaal, notaris te Boskoop d.d. 15-02-1724, allen wonende te Boskoop, aan Maarten Ruijs, een tuin of teelwerf in het Rijneveld, groot 1 morgen, belend ten oosten Cornelis Pietersz van Klaren, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Leendert Palesteijn, ten noorden Jan Verwoert. Koopsom 204 gulden.