Felix


Inleiding

De familie Felix vindt zijn herkomst in de stad Utrecht, waar ze als kleine ambachtslieden hun brood verdienden. Er zijn veel naamdragers waarvan de onderlinge verwantschap nog niet vaststaat. Een roomskatholieke tak, te herleiden tot ene Nicolaas Felix, bracht met name bezembinders en borstelmakers voort. Misschien is deze verwant aan Dirck Felix, wiens nazaat Bernardus Felix (1755-1839) zich omstreeks 1778 in Boskoop vestigde als schoolmeester, koster en voorzanger. Vanwege zijn betrokkenheid bij de patriottische partij werd hij voor enige tijd uit de gemeente verbannen maar later in ere hersteld. Bernardus' jongste zoon Batavus Bernardus Felix (geb. 1797) vestigde zich als winkelier in Leiden en werd later lakenfabrikant, waar hij tot betrekkelijke welstand kwam en omgang had met de voormannen van het Réveil zoals Willem Bilderdijk. Batavaus' zoon Jan Wouter Felix (1824-1904) kreeg landelijke bekendheid als één der oprichters van de Confessionele Vereniging in 1864 (een stroming binnen de 19 e eeuwse Hervormde Kerk die rechtzinnigheid nastreefde zonder zich af te willen splitsen).
Een andere zoon van Bernardus was C.H. Felix, chirurgijn te Boskoop, die in 1823 het initiatief nam tot een gemeentelijke vaccinatie. In 1818 had hij enkele tuinen in Zuidwijk in eigendom. Zijn kinderen en kleinkinderen besloten zich te wijden aan de boomkwekerij, met als belangrijkste vertegenwoordiger B.B.C. Felix (1867-1949), die samen met Jan Dijkhuis de oudste nu nog bestaande Boskoopse kwekersfirma oprichtte: Felix & Dijkhuis.

Genealogie Felix

I. * Dirck Felix, van Utrecht, tr. Lijsbeth Dircxs

II. * Beerns of Bernardus Felix , tr. Utrecht 11 mrt. 1696 Johanna de Vries

III. Cornelis Felix , geb. Utrecht nov. 1700, overl. Utrecht 12 febr. 1789, tr. 1 e Utrecht 16 dec. 1749 Maria Adriana Castrop , ged. Utrecht 5 juni 1718, dochter van Benjamin Castrop en Maria 's-Heerencaspel, tr. 2 e omstr. 1754 Megteld Beremans

Maria Castrop zou overleden zijn 24 sept. 1783

Uit het tweede huwelijk:

IV. Bernardus Felix , geb./ged. Utrecht 4/5 dec. 1755, onderwijzer der openbare school te Boskoop 1778-1789, koster en voorzanger Hervormde Gemeente, overtuigd patriot, werd ontslagen nadat hij tijdens een exercitie zijn geweren liet richten op een oranjeklant 1787, verbannen naar Limmen (1791), werd in ere hersteld na oprichting van de Bataafse Republiek (tegelijk met ds. Cats van Smallenburg) 1795, secretaris polderbestuur Laag Boskoop 1805, executeur jegens erfgenamen Pieter van Wilgen 19 nov. 1812, overl. Boskoop 10 mrt. 1839 (oud 83 jr), tr. Leimuiden 5 nov. 1775 Catharina Maandag , ged. Waarder 11 juni 1758, behoorde tot de “Honorabele leden” van de patriottische militie, overl. Boskoop 13 jan. 1824, dochter van Hendrik Maandag en Neeltje Biersteker
Uit dit huwelijk:
•  Anna Maria Felix , geb. 1784, overl. Boskoop 3 aug. 1854 (oud 70 jaar), tr. Hendrik Kromhout , geb. 12 mrt. 1782, boomkweker, overl. Boskoop 11 mrt. 1846, zoon van Arij Kromhout Abz en Trijntje van Hijzelendoorn
•  Cornelis Hendrikus Felix , geb. Boskoop 7 mei 1787, volgt Va.
•  Johanna Adriana Felix , geb./ged. Boskoop/Hazerswoude 7/28 nov. 1790, overl. Boskoop 26 dec. 1859 (oud 69 jr), tr. Aarlanderveen Hendrik Verhagen (Verhage), geb. Oude Wetering 4 dec. 1793, beschuitbakker te Moordrecht, overl. Boskoop 4 dec. 1849, zoon van Johannes Verhage (ex Claes Jansz Verhage en Marijtje Bijlant) en Geertruida Verhage (ex Jacobus Verhage en Neeltje Kant)
•  Simon Albertus Felix , geb. Hazerswoude 16 apr. 1795, volgt Vb.
•  Batavus Bernardus Felix , geb. Boskoop 30 mrt. 1797, volgt IIc.

Bronnen B. Felix:
Hoofstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974
Dr. J. Haitsma, 1981

Va. Cornelis Hendrikus Felix , geb./ged. Boskoop 7/13 mei 1787, chirurgijn en vroedmeester Boskoop (1816), toeziend voogd over Neeltje Maria van Tol 27 juli 1815, nam initiatief tot een uitgebreid vaccinatieprogramma voor de gemeente Boskoop 1823, enige eigenaar van perceel 18 te Zuidwijk, verkocht dit tuinveld met akker, groot 1.06.25 ha, aan zijn schoonzoon Arie van Nes voor f 1400,- (1848), kocht daarnaast perceel 28 op Zuidwijk van Cornelis Okkerse en verkocht dit weer aan Arie van Hoff 1 mrt. 1849, won. Reijerskoop naast het ‘Wapen van Boskoop' omstr. 1840, overl. Boskoop 23 okt. 1859 (oud 72 jr), tr. Boskoop 8 juli 1818 Marijtje Schoorel (van der Sneij) , geb. Boskoop 2 apr. 1801, overl. Boskoop 3 dec. 1895 (oud 94 jr), dochter van Klaas Schoorel en Johanna van der Sneij
Uit dit huwelijk:
•  Johanna van der Sneij Felix , geb. Boskoop 13 dec. 1818, overl. Delft 9 nov. 1866, tr. Boskoop 18 juni 1840 Pieter van Rhijn , geb. Hazerswoude 27 febr. 1807, eigenaar van korenmolen De Roos te Delft, lid gemeenteraad Delft 1855-1891, overl. Delft 4 mei 1894, zoon van Johannes van Rijn en Marijtje Rijneveld
Pieter van Rhijn tr. 1 e Schipluiden 4 aug. 1826 Johanna Wilhelmina de Raat. Uit beide huwelijken nageslacht.

 

Pieter van Rhijn en Johanna van der Sney Felix

•  Bernardina Cornelia Felix , geb. Boskoop 21 dec. 1820, overl. Boskoop 1 apr. 1846, tr. Boskoop 28 dec. 1843 Arie van Nes Kz , geb. Boskoop 15 nov. 1822, zoon van Klaas van Nes en Aartje Oosthoek. Hieruit nageslacht Van Nes te Boskoop.
Arie van Nes Kz tr. 2 e 1848 Adriana Neeltje Koster
•  Catharina Aletta Felix, geb. Boskoop 10 mei 1822, overl. Boskoop 19 dec. 1822
•  Catharina Aletta Felix, geb. Boskoop 8 jan. 1825, overl. Boskoop 27 apr. 1829
•  Klaas Schoorel Felix, geb. Boskoop 5 okt. 1826
•  Batavus Bernardus Cornelis Felix , geb. Boskoop 5 mei 1835, volgt VIa.

Vb. Simon Albertus Felix , geb. Hazerswoude 16 apr. 1795, mede-erfgenaam Simon Maandag 18 apr. 1828, overl. Boskoop 24 apr. 1849 (oud 54 jr), tr. Boskoop 29 apr. 1818 Maria Venhoek , geb. 19 dec. 1796, overl. Boskoop 7 jan. 1871, dochter van Maarten Venhoek en Kaatje Maandag (of Ingetje Damwijk)
Uit dit huwelijk:
•  Catharina Felix , geb. Boskoop 3 mrt. 1819, overl. Boskoop 26 apr. 1888 (oud 69 jaar), tr. Boskoop 15 nov. 1844 Diederik van Kralingen , geb. Pijnacker 30 mei 1812, overl. Boskoop 29 okt. 1876, zoon van Simon van Kralingen en Dina Notenboom
•  Ingenetta Felix , geb. Boskoop 23 juli 1825, overl. Boskoop 1 okt. 1891, tr. 2 e Boskoop 23 nov. 1849 Dirk van der Hoorn , geb. Boskoop 4 sept. 1813, schipper te Boskoop en Bodegraven, overl. 1 juni 1870, zoon van Cornelis van der Hoorn en Neeltje Hooftman, tr. 1 e Leiden 12 apr. 1871 Douwe Barend Post , geb. Schiedam 1828, zoon van Roeloff Post en Johanna Maria Roetman
•  Batavus Bernardus Felix , geb. Boskoop 5 mei 1835, volgt VIb.

Vc. Batavus Bernardus Felix , geb. Boskoop 30 mrt. 1797, winkelier op de Oude Vest nr 356 (1816), kantoorbediende (1824), sajetspinder won. Breestraat nr. 342 (1830), fabrikant op de Oude Vest te Leiden (1879), tr. Boskoop 1 nov. 1815 Grietje (Margaretha) Mooij , geb. Boskoop 26 okt. 1797, overl. Leiden 6 okt. 1816 (oud 19 jaar), dochter van Cornelis Mooij en Lena Koster, tr. 2 e Leiden 3 apr. 1823 Margaretha Cornelia Pas , dochter van Jan Pas en Maria Gerarda van Goor
Uit het eerste huwelijk:
•  Bernardus Gerardus Felix, geb. Leiden 23 sept. 1816, overl. Leiden 19 dec. 1816
Uit het tweede huwelijk:
•  Jan Wouter Felix , geb. Leiden 24 jan. 1824, zat als kind ‘op de knieen van Bilderdijk', student te Leiden ingeschreven 10 sept. 1842, had omgang met mannen uit het Reveil, predikant Opheusden (1851), Heeg (1853), organiseerde daar de ‘Friesche waarheidsvrienden' 1854, predikant Nieuwe Tonge (1860), Katwijk (1862), Utrecht (1864), emiritus 1 jan. 1894, bekend als een invloedrijk rechtzinnig predikant, één der oprichters van de Confessionele vereniging, werkte mee aan de oprichting van de Vrije Universiteit, voerde krachtig oppositie tegen de Doleantie, overl. Utrecht 29 febr. 1904, tr. Leiden 12 jan. 1848 Henriette Jeanne Catharina de Mare
•  Bernardus Cornelis Felix , geb. Leiden 6 aug. 1827, studeerde te Utrecht in de Godgeleerdheid, daarna aan de theologische school te Kampen, kandidaat St.Nicolaasga (1860), Donkerbroek (1862), Bolsward (1864), predikant aldaar (1865/66), Helder (1867), De Lier (1878), Rousselaere in Vlaanderen, emiritus 19 mei 1886, overl. Delft 21 mrt. 1907, tr. 1 e Utrecht 30 aug. 1860 Anna Maria Backer , geb. Amsterdam 17 apr. 1834, overl. Groningen 22 aug. 1877, dochter van Abraham Backer, gemeentelijk ontvanger, en Elisabeth Johanna van Engelen, tr. 2 e Wageningen 2 mei 1879 Petronella Meijer , overl. Maasland 5 febr. 1881, tr. 3 e Maasland 7 febr. 1883 Hester Elisabeth Schauikes , geb. Breda 26 dec. 1831, overl. 2 mei 1907, dochter van Andries Johannes Schauikes, notaris te Heusden, en Johanna Cornelia Aletta van der Mee. Uit het eerste huwelijk o.a. Batavus Bernardus Felix (1861-1928), bloemist en handelsreiziger, en Jan Wouter Felix (1870), commissaris.
•  Johanna Elizabeth Wilhelmina Felix, geb. Leiden 21 mrt. 1830 

VIa. Batavus Bernardus Cornelis Felix (Cz) , geb. Boskoop 5 mei 1835, boomkweker, overl. Boskoop 19 mei 1880 (oud 45 jr), tr. Boskoop 22 okt. 1858 Adriana (Hadriana) Maria van Nes , geb. Boskoop 13 okt. 1838, overl. Boskoop 30 okt. 1892 (oud 54 jaar), dochter van Klaas van Nes Hadrz., boomkweker, en Antje van Leeuwen
Uit dit huwelijk:
•  Maria Cornelia Felix , geb. Boskoop 5 aug. 1860, overl. Goes 1 febr. 1944 (oud 83 jaar), tr. Boskoop 25 sept. 1884 Klaas Alberts , geb. Boskoop 1854, boomkweker, secretaris-kerkvoogd der Hervormde Kerk 1902-1907, zoon van Gerrit Jacobus Alberts, boomkweker en handelaar, en Klasina Oudshoorn
•  Klaas Felix, geb. Boskoop 11 sept. 1862, overl. Boskoop 1 juni 1871
•  Cornelis Hendrikus Felix , geb. Boskoop 1 jan. 1865, volgt VIIa.
•  Batavus Bernardus Cornelis Felix , geb. Boskoop 15 juli 1867, volgt VIIb.
•  Anna Klasina Felix , geb. Boskoop 22 dec. 1871, overl. Leiden 5 febr. 1919 (oud 47 jaar), tr. Boskoop 22 mrt. 1894 Josephus Carolus Visser , geb. Amsterdam 1866, zoon van Josephus Carolus Visser sr en Sara Clementua Maria de Breuk
•  Klaas Felix, geb. Boskoop 31 okt. 1874, overl. Boskoop 12 nov. 1874
•  Johanna Bernardina Felix , geb. Boskoop 8 okt. 1875, tr. Boskoop 8 juli 1897 Marinus Johannes Rosbergen , geb. Boskoop 1876, boomkweker, voorzitter Vereeniging voor Boskoopsche culturen 1929, zoon van Klaas Rosbergen, boomkweker, en Johanna Adriana van Bemmel

Onder de intekenaars van het boekwerk, ‘De Nederlandsche Boomgaard', uitgegeven in 1868, komt o.a. voor B.B.C. Felix , boomkweker
Boskoop, vijf eeuwen boomkwekerij, A. Vuyk, 1966, blz. 154

VIb. Batavus (Bato) Bernardus Felix (Sz) , geb. Boskoop 27 mei 1833, overl. Boskoop 15 juli 1907 (oud 74 jaar), tr. Boskoop 11 juli 1856 Maria Vrijenhoeff , geb. Boskoop 9 okt. 1835, dochter van Cornelis Vrijenhoef en Susanna Rijnsburger
Uit dit huwelijk:
•  Maria Susanna Felix , geb. Boskoop 3 mei 1860, overl. Boskoop 9 okt. 1910 (oud 50 jaar), tr. Waddinxveen 8 aug. 1888 Albert van der Velde(n) , geb. Boskoop 8 dec. 1857, won. Leiden (1887), zoon van Jan van der Velde en Cornelia Niemand (Wieman)
•  Simon Albertus Felix , geb. Boskoop 20 mei 1864, volgt VIIb.
•  Susanna Klazina Felix , geb. Boskoop 31 dec. 1867, overl. Leiderdorp 11 mrt. 1915 (oud 47 jaar), tr. Leiderdorp 2 juli 1896 Arie de Lange , geb. Leiderdorp 1868, zoon van Jan de Lange en Gijsje van Harskamp
•  Cornelia Margaretha Felix , geb. Boskoop 24 okt. 1870, overl. Boskoop 18 juli 1919 (oud 48 jaar), tr. Boskoop 3 nov. 1893 Gijsbertus den Dunne , geb. Boskoop 1868, zoon van Cornelis den Dunne en Maria van Wilgen
•  Catharina Ingenetta Felix, geb. Boskoop 21 mrt. 1874, overl. Waddinxveen 28 apr. 1876
•  Cornelis Felix, geb. Waddinxveen 1877, overl. Waddinxveen 29 aug. 1877
•  Catharina Ingenetta Felix , geb. Waddinxveen 1878, overl. Boskoop 19 mei 1915 (oud 37 jaar), tr. Boskoop 7 febr. 1902 Adrianus Lindenburg , geb. Hazerswoude 1879, z oon van Hermanus Lindenburg en Geertje Huurman

VIIa. Cornelis Hendrikus (Henricus) Felix , geb. Boskoop 1 jan. 1865, dokter, vestigde zich omstr. 1890 te Ambon, N.O.I., tr. Haarlem 28 nov. 1889 Margaretha Johanna Lelsz , geb. Buiksloot (N.Br.) 15 sept. 1870, overl. 's-Gravenhage 10 apr. 1929 (oud 58 jaar), dochter van Cornelis Lelsz, fabrikant eerst te Utrecht, daarna te Buiksloot (N.Br.), en Anna Margaretha Prins
Uit dit huwelijk:
•  Hadriana Maria Felix , geb. Ambon, N.O.I. 14 okt. 1890, overl. Voorburg 7 sept. 1928 (oud 37), tr. 's-Gravenhage 16 okt. 1917 mr. Hendrik Marcelis Bernardus ter Haar Romenij , geb. Middelburg 25 nov. 1889, meester in de Rechten en Letteren, zoon van ds. Adam Bernard ter Haar Romeny, predikant te Ressen, Dedemsvaart (1884-1889), Middelburg vanaf 1889, en van Dorothee Celestine van Maasdijk

Bron: Nederlands Patriciaat 1969

VIIb. Batavus Bernardus Cornelis Felix , geb. Boskoop 15 juli 1867, huurde een perceel tuinveld (nr. 17) van zijn oom C.B. van Nes 1887 groot 1.17.92 ha, vanaf 1889 bomenexporteur, bestuurslid van de proeftuin 1904-1908, stichtte met Jan Dijkhuis de firma Felix & Dijkhuis 19 jan. 1912, verkocht zijn aandeel voor f 7500,- aan Jan Dijkhuis en ging zelfstandig verder 3 jan. 1919, overl. Boskoop 12 febr. 1949 (oud 81 jaar), tr. 1 e Boskoop 24 mei 1894 Jansje Guldemond , geb. Boskoop 1868, overl. Leiden 8 febr. 1918, dochter van Marinus Gijsbertus Guldemond en Johanna Maters, tr. 2 e Boskoop 6 juli 1922 Aletta Maria Frets , geb. Boskoop 1876, overl. 1958, dochter van Cornelis Frets en Margaretha Koster.
Aletta Maria Frets tr. 1 e Jan Leendert van Groos
Uit het eerste huwelijk:
•  Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Boskoop 15 mrt. 1895
•  Johanna Felix, geb. Boskoop 28 okt. 1897, overl. 's-Gravenhage 17 febr. 1916 (oud 18 jaar)

Gekozen secretaris en penningmeester Afdeling tuinbouw en plantkunde: dhr. B.B.C. Felix
De Rijnbode 20-12-1889

Gekozen voorzitter op te richten tennisclub: B.B.C. Felix
De Rijnbode 11-07-1914

Aftredend commissielid plaatselijke schoolcommissie: B.B.C. Felix. In zijn plaats wordt benoemd dhr. Kremer
De Rijnbode 13-07-1918

B.B.C. Felix heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor de proeftuin in Boskoop. Van 1904 tot 1908 was hij bestuurslid, totdat hij opgevolgd werd door J.H. Otto en Adriaan van Nes. Op zijn initiatief werd in 1925 een assortiment dwergsparren geplant.
Boskoop, vijf eeuwen boomkwekerij, A. Vuyk, 1966, blz. 192-193

Keuringscommissie herkozen H. (Hugo) Koster en B.B.C. Felix
De Rijnbode 17-03-1926

Gouden jubileum Felix & Dijkhuis.
‘Een der bekendste figuur uit de Boskoopsche kweekerswereld, de heer B.B.C. Felix, herdenkt 23 September a.s. den dag, waarop hij voor 50 jaar zijn kweekerij begon te Boskoop aan de Gouwe. In 1889 bouwde hij zijn eerste kweek kas, die nu nog in gebruik is. De toen gekweekte artikelen waren in hoofdzaak Rhododendrons, Azalea's, Seringen, Aucuba's, Prunus, Laurocerasos en enkele Coniferen soorten.
De Rijnbode 20-09-1937

VIIb. Simon Albertus Felix , geb. Boskoop 1864, tr. 1 e Waddinxveen 29 aug. 1894 Antje Braam , geb. Sint-Philipsland 1868, overl. Boskoop 17 febr. 1927 (oud 59 jr), dochter van Jan Braam en Wilhelmina Burgers, tr. 2 e Boskoop 16 juni 1927 Johanna Augustina van Houten , geb. Utrecht 1867, dochter van Johannes Augustinus van Houten en Wilhelmina van Bruggen.
Johanna Augustina van Houten tr. 1 e Pieter Faas.
Uit het eerste huwelijk:
•  doodgeboren kindje, overl. okt. 1895
•  Wilhelmina Maria Felix, geb. 28 apr. 1897, overl. Boskoop 26 sept. 1900
•  Maria Bertha Felix , geb. Boskoop 25 mrt. 1900, overl. Boskoop 24 nov. 1920 (oud 20 jaar)
•  Jan Felix, geb. Boskoop 4 sept. 1902, overl. Boskoop 8 dec. 1902

Bij het eerste huwelijk van Simon Albertus wordt hij in de Burgerlijke Stand foutief ingeschreven als Felip ipv Felix

Generatie V

27 juli 1815. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Hendrik van Tol, Andries van Tol en Lambertus van Tol, allen boomkweker; Nicolaas Mesman, timmerman; Cornelis Hendrikus Felix, chirurgijn; Jan van Kleef, boomkweker; allen te Boskoop
Voogd(en): Cornelis Hendrikus Felix (toeziend)
Pupil(len): Maria Neeltje van Tol
Ouder(s): Pieter van Tol, boomkweker, en wijlen Maria Droppert te Boskoop
vredegerecht civiele zaken Gouda 1815, inv. 7, blz 103

16 mei 1816. Familieraad: benoeming curator
Aanwezig: Bernardus Felix, onderwijzer "der jeugd"; Cornelis Hendrikus Felix, chirurgijn ; Hendrik Kromhout, boomkweker, gehuwd met Maria Felix; Teunis van Wilgen, koopman en boomkweker; Casparus Tim, apotheker; Jaques Rudolph Magin (of: Mogin ?), Frans schoolhouder; allen te Boskoop
Curator(s): Teunis van Wilgen
Pupil(len): Batavus Bernardus Felix
Ouder(s): Bernardus Felix en Catharina Maandag te Boskoop
vredegerecht civiele zaken Gouda 1816, inv. 8, blz 59

18 apr. 1828. Akte van beëdiging
Perso(o)n(en): Anna Maria Felix gehuwd met Hendrik Kromhout, Cornelis Henricus Felix, Johanna Adrianan Felix gehuwd met Hendrik Verhagen, Simon Albertus Felix , allen te Boskoop
Functie(s): erfgenamen van Simon Maandag te Waarder
vredegerecht civiele zaken Gouda 1828, inv. 20, blz 49

10 juni 1834. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Jan van Nes Kzn, Klaas van Nes Kzn, Klaas van Nes Azn, Klaas Schorel, Klaas Schorel jr., Cornelis Hendricus Felix , allen te Boskoop
Voogd(en): Jan van Nes Kzn als toeziend voogd
Pupil(len): Klaas, Elisabeth Marrigje, Hendrika, Neeltje, Jan van Nes
Ouder(s): wijlen Hadriaan van Nes en Marijtje Schoorel te Boskoop
vredegerecht civiele zaken Gouda 1834, inv. 26, blz 76

15 aug. 1834. Akte van ontzegeling
Oorspronkelijk gerechtigde(n): Arie van Heyzelendoorn te Boskoop
Gerechtigde(n): (A) Dirk Venhoek gehuwd met Teuntje van Heyzelendoorn te Gestel
Executeur(s): Rijk van Ree te Reeuwijk en Adrianus Rosbergen te Boskoop
Gemachtigde(n): Rijk van ree als voogd, (A) Simon Albertus Felix te Boskoop, Gerrit van der Willik als toeziend voogd
vredegerecht civiele zaken Gouda 1834, inv. 26, blz 100