GENEALOGIE FRETS

UIT BOSKOOP

 

door

Edwin van Voskuilen

 

Inleiding

 

In het dorpje Zevenhoven nabij Nieuwkoop komen de eerste vermeldingen van de familie Frets voor. Het is een in omvang vrij bescheiden remonstrantse familie, die in de 17e eeuw zijn brood verdiende in de scheepmakerij. De familie begint met Sijmon en Dirck Jansz die eerst in 1662 gebruik begonnen te maken van de familienaam Frets.

In 1693 wordt ook de vierde generatie nog als schuitvaarder en marktschipper aangeduid, maar blijkt ook de toegenomen welstand van de familie, als Dirk Frets als onderschout en ambachtsbewaarder wordt vermeld. Zijn zonen, Johannes en Elbert zijn de stamvader van twee interessante takken. Johannes (1713-1780) volgt binnen de Remonstrantse broederschap een theologische opleiding en wordt in 1740 beroepen als predikant in het dorp Boskoop – waar de nakomelingen van zijn broer Elbert ruim een eeuw later ook later op zullen duiken! Eén van de belangrijkste leden van het geslacht Frets is ongetwijfeld Johannes’ kleinzoon, Mr. Francois Frets, die als lid van de Tweede Kamer en president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam een prominente politicus was onder koning Willem I.

 

De tak Elbert

 

Elbert Frets en zijn zoon Willem worden vermeld als welgestelde kooplieden te Nieuwkoop. In 1800 koopt Willem voor 1175 gulden de herberg ‘Het Rechthuis’ te Nieuwveen. Aangezien hij ook wordt aangeduid als winkelier, koopman en rentenier, moet genoemde aankoop als een belangrijke investering worden beschouwd. Tien jaren later koopt Willem voor ruim tienduizend gulden een buitenhuis met diverse percelen te Aarlanderveen. Cornelis Frets (1781-1851), de oudste zoon, besluit na de dood van zijn vader twee boerderijen te verkopen om zich permanent in het dorp Zevenhuizen te vestigen. Helaas zit het tegen: van 1823 tot 1833 moet hij zich als arbeider in leven houden en vanaf 1837 is hij gemeentebode. Cornelis’ zoon Dirk weet zich echter door een verstandig huwelijk met de dochter van een scheepsbouwmeester een scheepswerf te Boskoop te verwerven. Hiermee is hij de stamvader van de Boskoopse tak Frets, die grote boomkwekers en plantenhandelaren zal voortbrengen, maar ook bekende medici (G.P. Frets) en letterkundigen (dr. Huberta Frets). In de jaren vijftig van de 20e eeuw verlaten de laatste nakomelingen van Dirk Frets Boskoop en vestigen zich o.a. te Dordrecht.

 

Herkomst van de naam Frets

 

Het Meertens Instituut duidt de naam Frets als patroniem aan; een naam die verwijst naar een voornaam van een voorvader. De namen Fret, Fred en Frits zijn verkorte versies van de naam Frederik. Overigens is de naam Frederik vooralsnog niet in de familie voorgekomen.

 

Genealogie

 

I. Jan Sijmonsz of Jan Dircxsz [Frets], geb. omstr. 1580, scheepsmaker te Zevenhoven (1623), tr. omstr. 1605/10 [Lijsge Dircxdr] of [Grietge Sijmonsdr]

Uit dit huwelijk:

1.                 Sijmon Jansz (Frets), geb. omstr. 1610, volgt IIa.

2.                 Dirck Janse (Frets), geb. omstr. 1610, volgt IIa.

3.                 Maritgen Jansdr Frets

4.                 * Aeltgen Jansdr Frets

 

Jan [Frets] is de oudst bekende voorvader van de familie Frets. Over zijn identiteit zijn nog geen verdere bronnen aangetroffen, maar zowel een Jan Sijmonsz als een Jan Dircx, beiden scheepmaker, zijn in het familiegeld van Zevenhoven en Noorden [1623] aangetroffen, beiden met een zoon Sijmon en Dirck:

 

Jan Sijmonsz Scheepmaecker

Lijsge Dircxdr

Sijmon

Dirck

Maritgen

Aeltgen hun kinders

 

Jan Dircxz Scheepmaecker

Grietgen Sijmonsdr

Sijmon

Dirck

Maritgen hun kinders

 

Op basis van de beschikbare data is niet duidelijk wie het meest in aanmerking komt voor het vaderschap van Sijmon en Dirck Jansz Frets. Sijmon Jansz had een dochter Grietje die mogelijk theoretisch vernoemd kan zijn naar Grietgen Sijmonsdr [gehuwd Jan Dircx), maar ook een dochter Aeltie die vernoemd kan zijn naar Aeltgen, een dochter van Jan Sijmonsz.

 

 

IIa. Sijmon Jansz (Frets), geb. omstr. 1610 (geschat), scheepmaker te Zevenhoven (1662), later bouwman (1680), ambachtsbewaarder Zevenhoven 1666/67, overl. in of voor 1693, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

1.                 Bastiaen Symonsz Frets, geb. omstr. 1640, volgt IIIa.

2.                 Aeltie Sijmonsdr Frets, tr. Jacob Dircx Vermij, grutter te Zevenhoven (1680)

3.                 Grietje Sijmons (Frets), tr. N.N. Hieruit nageslacht, vermeld 1693

 

Op 26 mei 1662 is Gerrit Ariensz te Kudelstaart onder het gerecht van Uithoorn, schuldig aan Sijmon Jansz Frets, scheepmaker te Zevenhoven, een bedrag van 525 gulden in zake de koop van een turfpontschip. Gesteld onderpand het voornoemde schip met mast, spriet, zeil en alle andere gereedschappen.

protocollen Zevenhoven 1661-1664, inv. 1, blz 102v

 

Sijmon Jansz Frets, bouwman te Zevenhoven en Noorden

Legger op het gemaal in het lager kwartier van Rijnland, circa 1680, inv. 126, blz 153 volgnr 4

 

 

IIb. Dirk Janse (Frets), geb. omstr. 1610, mogelijk identiek met Dirck Jansz de scheepmaker (vermeld 1635), won. Zevenhoven, gegoed te Nieuwkoop in het Noordeinde, vermeld 1635-1643, [misschien ook identiek met Dirck Jansz Schipper alias Rosbarber] overl. tussen 24 dec. 1661 en 1674

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan Dirkse Frets, geb. omstr. 1630/35 (geschat), volgt IIIb.

2.                 Jannetge Dircks Frets, onvermogende vrouw won. Zevenhoven (1680)

3.                 Jacob Dirkse Frets alias Jacob Dirck Jansz, volgt IIIc.

 

Op 13 mei 1635 verkoopt Joris Maertensz, scheepmaker, aan Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 1/2 morgen, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Cornelis Roelen en Lenert Bouwensz, belend ten oosten de weduwe van Lenert Bouwensz en ten westen Cornelis Roelen Jansz. Koopsom 270 gulden.

Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, verkoopt aan Meijndert Aemsz, scheepmaker, bovengenoemd huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg. Koopsom 330 gulden.

protocollen Nieuwkoop en Noorden 1635-1638, inv. 61, blz. 19

 

Op 19 apr. 1638 verkoopt Neeltgen Jansdr, weduwe van Aem Aertsz, scheepmaker in het Noordeinde van Nieuwkoop met als voogd haar schoonvader Aert Pietersz, scheepmaker, aan Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, een huis en erf met scheepmakerij in het Noordeinde buitenweg, verongeld voor 80 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Sijmon Ariensz, belend ten oosten Sijmon Ariensz en ten westen Arien Ariensz. Koopsom 2.749 gulden 4 stuivers.

protocollen Nieuwkoop en Noorden 1635-1638, inv. 62, blz. 3v

 

Op 14 mei 1643 verkoopt Dirck Jansz, scheepmaker te Zevenhoven, aan Michiel Leendertsz een huis en erf in het Noordeinde van Nieuwkoop buitenweg, verongeld voor 80 roeden, strekkend uit de Voorwetering tot het land van Sijmon Ariensz, belend ten oosten Sijmon Ariensz en ten westen Adriaen Adriaensz. Koopsom 700 gulden.

protocollen Nieuwkoop en Noorden 1635-1638, inv. 63, blz. 47v

 

Op 24 dec. 1661 is Dirck Jansz Schipper, alias Rosbarber, schuldig aan Jan Arien Pietersz, beiden wonende in 't Schoot, een bedrag van 1.050 gulden in zake geleend geld. Gesteld onderpand een nieuw dinopschip met mast, spriet en alle andere gereedschappen.

protocollen Zevenhoven 1661-1664, inv. 1, blz. 77v

 

 

IIIa. Bastiaen Symonsz Frets, geb. omstr. 1640, weerbare man Nieuwveen 1672, winkelier (1680), ambachtsbewaarder Zevenhoven 1682/83, 1686/87, voogd over zijn neef Dirck Jansz Frets 13 aug. 1693, won. Nieuwveen (1694/99/1700/03/05, 1711), overl. voor 4 mrt. 1723, tr. Aaltje Cornelisdr Stouthandel, testeert te Amsterdam 5 apr. 1694, dochter van Cornelis Pietersz Stouthandel

 

Op 21 mei 1693 verkopen Bastiaan Sijmon Frets en Pieter Sijmonsz van Wieringen, wonend te Zevenhoven, als administrateurs over de goederen van Claas Willemsz van Ruijten, hem aanbestorven van zijn vaderlijke grootvader Gerrit Jacobsz van Ruijten, overleden te Nieuwveen, aan Joannes Langerak een erf met een schuur en de ruïne en puin van een afgebrand huis, dit was op 13 apr. 1637 van Gerrit Jacobsz, waar de koper inmiddels een huis heeft getimmerd, belend ten oosten de weduwe van Gerrit van Ruijten, ten zuiden het dorp, ten westen de kinderen van Cornelis de Wit en ten noorden de kinderen van Elisabet Pietersdr de Bruijn.

protocollen Nieuwveen 1693-1705, inv. 9A, blz. 2

 

Op 10 dec. 1704 compareerden voor de schout van Nieuwkoop Bastiaan Sijmonse Frets, wonend te Zevenhoven, ter ene en Sijmon Willemse Huijsman voor 1/3 deel, Sijmon Pieterse van Wieringen voor zichzelf, mede handelend voor Pieter van der Velde, als voogden over het minderjarig weeskind van Willem Pieterse van Wieringen en Jannetje Pietersdr van der Velde, samen voor 1/3 deel, Cornelis Willemse van Dam, het recht verkregen hebbend van Dirk Janse Frets, getrouwd met Aagje Elbertsdr Huijsman voor 1/3 part, Dirk Janse Frets, Sijmon Willems Huijsman, Sijmon Pieterse van Wieringen en het genoemde weeskind als bloed-erfgenamen van moederszijde van Aaltje Cornelisdr Stouthandel ter andere zijde. Aaltje Cornelisdr heeft bij testament d.d. 5 apr. 1694 voor Jacobus de Winter, notaris te Amsterdam en nogmaals bij akte van 22 aug. 1700 tot haar erfgenaam benoemd haar man Bastiaan Sijmonse Frets. Bij overlijden van haar man zullen de hiervoor genoemde personen ter ander zijde erfgenamen zijn van een huis, erf, berg en schuitenhuis met 3 morgen land in twee kampen, mede een henneptuin in de Westerpolder, belend ten oosten de weduwe van Simon Teunisz (van Swieten), ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen de weduwe van Jacob Janse Kot (alias Boot) en ten noorden Klaas Willemsz van Ruijten. Haar erfgenamen zullen aan de Remonstrantse Kerk 50 gulden uitkeren. Bij haar eerder overlijden zal haar man Bastiaan Sijmonse Frets behouden alle verdere goederen en effecten, benevens het vruchtgebruik van het land.

protocollen Nieuwveen 1721-1729, inv. 11, blz. 32

 

Op 4 mrt. 1723 verkoopt Cornelis van Dam, schout en secretaris van Achttienhoven met volmacht krachtens contract, gepasseerd te Nieuwkoop op 10 dec. 1704, van:

 • Dirk Janse Frets, getrouwd met Aaltje Elbertsdr Huijsman, voor 1/3 deel;
 • van Dirk Soutman, wonend te Nieuwkoop, getrouwd met Catarina Willemsdr van Wieringen, dochter van Willem Pieterse van Wieringen, voor 1/3 deel,
 • van Pieter Janse Frets te Zevenhoven, getrouwd met Magtelt Jans Jonge Neel, laatst weduwe van Sijmon Willems van Wieringen, voor de helft van 1/3 deel,
 • nog Dirk Janse Frets en Cornelis Adriaanse Heere van Zevenhoven, voogden over Catarina Sijmonsdr van Wieringen, enige dochter van voornoemde Sijmon Willemse van Wieringen, mede voor de helft van 1/3 deel,

samen erfgenamen van Aaltje Cornelisdr Stouthandel, in leven weduwe van Bastiaan Sijmonsz Frets, verkopen aan Jannetje Gerritsdr Boot te Nieuwveen, weduwe van Laurens Cornelisse van Veen, een huis, erf, berg, schuitenhuis met 3 morgen land in twee kampen, mede een henneptuin in de Westerpolder van Nieuwveen, verongeld voor 1 morgen 400 roeden, belend ten oosten Geertje Sijmonsdr van Swieten, weduwe van Cornelis Claasse van de Geer, ten zuiden de Nieuwveense dijk, ten westen Jan Jacobse Boot en ten noorden het scheid van Kalslagen, aan de verkopers ten deel gevallen door het overlijden van Bastiaan Sijmonse Frets. Koopsom 700 gulden.

protocollen Nieuwveen 1721-1729, inv. 11, blz. 29

 

 

IIIb. Jan Dirkse Frets (Fets), geb. omstr. 1630/35 (geschat), schipper te Zevenhoven (1674), gegoed in het Noordeinde te Aarlanderveen (1670), overl. tussen 5 dec. 1678 en 9 mrt. 1680, tr. in of voor 1665 Marritge Corsdr Verdoes, overl. tussen 1667 en 1673, dochter van Cornelis Jacobsz Verdoes (ex Jacob Dirksz Verdoes en Trijntje Elberts) en van Marritge Corsdr, tr. 2e omstr. 1673 Sara (Saertje) Pieters van Wieringen, schipper en fruitvoerster won. Zevenhoven (1680), overl. voor 13 aug. 1693, dochter van * Pieter Sijmonsz van Wieringen, kleermaker te Zevenhoven, gegoed te Nieuwkoop

Sara Pieters van Wieringen tr. 2e Sijmen Bouwensz Treurniet, vermeld 1689

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Neeltje Jansdr Frets, ged. Zevenhoven 14 febr. 1666, overl. voor juni 1702, tr. Zevenhoven 1 mrt. 1688 Teunis Verweij, jongman van Zevenhoven. Hieruit nageslacht Vermij/Verweij te Zevenhoven.

Teunis Verwij tr. 2e Zevenhoven 11 juni 1702 Marijtje Stouthandel.

2.                 Grietje Frets, ged. Zevenhoven 27 mrt. 1667

Uit het tweede huwelijk:

3.                 Dirk Janse Frets, ged. Zevenhoven 20 dec. 1674, volgt IV.

4.                 Pieter Janse Frets, ged. Zevenhoven 6 dec. 1677, marktschipper op Leiden en Schoonhoven (1693), won. Zevenhoven, schepen Zevenhoven (1713), ouderling Remonstrantse Gemeente Zevenhoven (1733), tr. Magteld Jans Jonge Neel

5.                 Jan Jans Frets, ged. Zevenhoven 15 jan. 1679

 

Op 4 juni 1666 verkopen Marritge Corsdr, weduwe van Cornelis Jacobsz Verdoes, geassisteerd met Maerten Cornelisz Verhoeff, ter eenre en Willem Americx, getrouwd met Neeltgen Cornelisdr Verdoes, Jan Cornelisz Verdoes en Jan Dircxsz Fets, getrouwd met Aechgen Cornelisdr Verdoes, mede Huijbert Gijssen van Sijl als voogd over drie minderjarige kinderen van eerstgenoemd echtpaar, genaamd Carel, Jacob en Trijntgen, ter andere zijde, aan Aert Jacobsz Stouthandel 45 roeden (?) veenland, belend ten oosten en westen de weduwe van Jan Heijndricxsz Sael, ten zuiden de kinderen van Sijtgen Pietersdr en ten noorden Cornelis Gijsbertsz Hoogendijck, vrij land. Koopsom 140 gulden

Protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv. 64, blz. 13

 

Op 30 mrt. 1667 verkopen Jan Cornelisz Verdoes, Willem Americx en Jan Dircxsz Frets aan Marritge Corsdr, weduwe van Cornelis Jacobsz Verdoes, ¼ deel van 400 roeden land in de Noordeinderpolder van Aarlanderveen; nog een teelakker aldaar, strekkende van het land van de weduwe voornoemd tot hetzelfde land, belend ten noorden de jonge kinderen van Cornelis Jacobsz Verdoes en ten zuiden Maerten Claesz Verbrugge. Koopsom 373 gulden 5 stuivers 4 penningen.

protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv. 64, blz. 49

 

Op 14 jan. 1670 verkoopt Jan Dircxsz Frets, wonende te Zevenhoven, aan Jan Cornelisz Verdoes de helft van een huis en erf met 2 morgen 2 hond land met schuur in het Noordeinde, strekkende van de dijk tot het land van Harmen Bonck, belend ten noorden Cornelis Pietersz Cop en ten zuiden de kinderen van Jaepge Gijs. Koopsom 800 gulden. Schuldbrief voldaan op 7 juli 1689 door Sijmen Bouwensz Treurniet, getrouwd met Saertje Pietersz (?) van Wieringen, weduwe van Frets voornoemd

protocollen Aarlanderveen 1666-1671, inv. 64, blz. 228

 

Op 30 okt. 1725 compareert Cornelis Teunisz Vermij te Zevenhoven, zoon en enig nagelaten kind van Neeltje Jansdr Frets, die enige dochter was van Aagje Cornelisdr Verdoes, die voor 1/6 deel erfgename was van Cornelis Jacobsz Verdoes. Deze Cornelis Jacobsz Verdoes is geweest mede erfgenaam voor 1/3 deel van Jacob Dirksz Verdoes en Trijntje Elbertsz, overgrootvader en moeder van de eerst genoemde Cornelis Teunisz Vermij, volgens testament voor notaris Gilles Americx, van 14 apr. 1650. Hij verkoopt aan Cornelis Jansz Verdoes 1/6 deel van 10 hond land gelegen in het Noordeinde van Aarlanderveen, strekkend van de wetering tot Arij Dirksz van der Horst, belend ten noorden deze Van der Horst en ten zuiden de weduwe van Jan Swaneken. Koopsom 50 gulden.

protocollen Aarlanderveen 1720-1727, inv. 7, blz. 266v

 

 

IV. Dirk Janse Frets, ged. Zevenhoven 20 dec. 1674, schuitvaarder (1693), ambachtsbewaarder, schepen, substituut-schout Zevenhoven (1733), tr. omstr. 1701 Aaltje Elberts Huijsman  (Kuijschman), ged. Zevenhoven 16 okt. 1677, begr. Zevenhoven 6 mrt. 1765 (oud 87 jaar), dochter van Elbert Willemsz Cuijsman en N.N.

Uit dit huwelijk:

1.                 Niesje Dirks Frets, ged. Zevenhoven 19 mrt. 1702, tr. Zevenhoven 27 okt. 1726 Pieter van Geijlik, jongman van Mijdrecht, zoon van Willem Pietersz van Gijlik en Aaltje Lelijvelt

 

NOTARIS AKTE (G.v.Bork), Mijdrecht, 1 juni 1765, nr. 605:

Juffrouw Sasje Bodisco, weduwe wijlen Jacob de Jongh, wonende te Thamen aan den Amstel, bekende verkogt te hebben aan Niesje Dirks Frets, weduwe van Pieter Willemse van Geijlijk een losrente obligatie groot f 2.500.-

 

2.                 Maartje Frets, ged. Zevenhoven 9 apr. 1703

3.                 Aeltje Frets, ged. Zevenhoven 9 mei 1709, begr. Zevenhoven 26 jan. 1778 (oud 68 jaar)

4.                 Jan (Johannes) Frets, ged. Zevenhoven 16 juli 1713, volgt Va.

5.                 Elbert Dirks Frets, ged. Zevenhoven 29 apr. 1715, volgt Vb.

 

Op 13 aug. 1693 compareren Cornelis Gerritsz van der Jagt, ter ene en Dirk Janse Frets, oud 19 jaar, ter andere, met als voogden Bastiaan Sijmonsz Frets, Isaac Pieterse Stouthandel en Antonis Cornelisse Vermij, alle drie als zijn voogden volgens testament van Jan Dirkse Frets en Sara Pietersdr van Wieringen voor notaris Joan Kan op 5 dec. 1678 en bij akte van voogdij van Sara Pietersdr voor notaris Lenard van Overmeer op  9 mrt. 1680. Van der Jagt draagt over aan Dirk Frets de helft in een snebbeschuit, groot 6 lasten, lang 53 voet, wijd 9 voet, zijnde nu een vrachtschuit. Van der Jagt zelf blijft eigenaar van andere helft. De schuit is belast met 500 gulden van Jacob Janse Treurniet. De eigenaars zullen samen met de schuit varen en bevrachten en de verdiensten delen. Als Dirck Janse Frets zou overlijden neemt Pieter Janse Frets, die mede marktschipper op Leiden en Amsterdam is, zijn plaats over.

protocollen Nieuwveen 1693-1705, inv. 9A, blz. 5

 

Dirk Janse Frets, substituut-schout van Zevenhoven 15 jan. 1733

protocollen Nieuwveen 1730-1742, inv. 12, blz. 157

 

 

Va. Ds. Jan (Johannis) Frets, ged. Zevenhoven 16 juli 1713, proponent (1740), jongman van Zevenhoven (1747), remonstrants predikant te Boskoop (1740-1756), Delft (1756-1770), laatst te Rotterdam (1773), won. Toornstraat te Rotterdam (1780), doopgetuige (1772), begr. Rotterdam 6 febr. 1780 (oud 66 jaar), ondertr. Cool bij Rotterdam 10 jan. 1747 Maria Kleijn, geb. 1722, jongdochter van de Rotte onder Blommersdijk (1747), won. Oppert (1797), overl. Rotterdam 30 dec. 1797, dochter van Balthasar (Balthen) (de) Kleijn en Dirkje van der Meij (Vermeij)

Uit dit huwelijk:

1.                 Theodorus Frets, ged. Boskoop 7 juli 1748, volgt VIa.

2.                 Adriana Frets, ged. Boskoop 31 aug. 1749, vermeld bevolkingsregister Gouda (1830), overl. Gouda 1 mei 1834 (oud 84 jaar), tr. Rotterdam 24 apr. 1771 Christiaan Beijerman (Beyerman), geb. Rotterdam 5 juni 1741, notaris te Rotterdam (1777), baljuw en dijkgraaf van Schieland (1795), begr. Boskoop 14 juli 1810 (oud 69 jaar), zoon van Jacobus Beijerman en Christina Johanna van der Wallen

66.3. Akte van transport, ten overstaan van notaris Joh. Nijgh Hz. te Rotterdam, van het pand Westhaven Q 13 door Jan Hendrik Thielen, commies bij de convooien en licenten te Rotterdam, aan Adriana Frets, weduwe van Christiaan Beyerman, rentenierster, 1814 april. - 1 katern

SAMH collectie varia Midden-Holland 1798-1937, inv. 66, ac-code 200

 

Vb. Elbert Dirks Frets, ged. Zevenhoven 29 apr. 1715, vermeld Zevenhoven (1752), schepen Zevenhoven 1752, 1756, ingezetene heerlijkheid Niewkoop (1771), begr. Nieuwkoop 18 dec. 1789 (impost 30 gulden), tr. 1e omstr. 1742 Leuntje (Leentje)  Lulofs Blijleven, ged. Zevenhoven 18 apr. 1723, overl. voor 1766, dochter van Lulof Blijleven en Maartje van Staveren, tr. 2e Nieuwkoop 26 aug. 1766 Stijntje van Leeuwen, ged. Nieuwkoop 30 juni 1709, overl./begr. (impost 30 gulden) Nieuwkoop 3/6 okt. 1796 (oud 87 jaar), dochter van Kornelis Adriaansz van Leeuwen

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Marrigje Frets, ged. Zevenhoven 17 nov. 1743, overl. voor 1796

2.                 Dirk Frets, ged. Zevenhoven 16 mei 1745, overl. voor 1796

3.                 Willem Frets, ged. Zevenhoven 30 juli 1747, volgt VIb.

 

 

VIa. Theodorus Frets, ged. Boskoop 7 juli 1748, proponent (1770), beroepen van Zoetermeer en Zegwaard 23 mrt. 1774, remonstrants predikant te Rotterdam (1775-1808), ontslagen van het prediken 9 juni 1808, emiritus 7 sept. 1815, won. Wijnstraat bij de Vissteeg (1793), won. Ambacht Cool (1798), overl. Rotterdam 12 nov. 1817 (oud 69 jaar), tr. 1e Boskoop 13 jan. 1793 Johanna Lorié, geb. Gouda 12 mei 1750, begr. Rotterdam 13 jan. 1793 (oud 42 jaar), dochter van Frans Lorie, vlaskoopman te Gouda, en Antje Heeren, ondertr./tr. 2e Rotterdam 6/24 sept. 1798 Elisabeth Joppina van Aken, geb. Hazerswoude 12 mrt. 1747, jongdochter van Gorinchem (1798), won. Rotterdam aan de Delftschevaart (1798), overl. Rotterdam 21 mei 1830, dochter van Willem van Aken en Catharina Tijkmaker

Uit het eerste huwelijk (allen Remonstrants gedoopt):

1.                 Joannes Frets, ged. Rotterdam 8 okt. 1775, begr. Rotterdam 12 mrt. 1811 (oud 35 jaar), tr. Ambacht Cool 23 aug. 1805 (zijn volle nicht) Maria Beijerman, geb. Rotterdam 2 nov. 1775, overl. Zwammerdam 11 dec. 1848, dochter van Christiaan Beijerman en Adriana Frets

 

Akte van transport van het pand Westhaven Q 13 (N = de erfgenamen van Marcellus Bisdom; Z = Arie Cosijn), kad. sectie D 142, door Maria Beijerman, weduwe van Johannes Frets, Agatha Joanna B. en Alida B. als kinderen van Adriana Frets aan Andrinus Antoni Gijsbert van Iterson, apotheker, november 1836. - 1 katern

SAMH collectie varia Midden-Holland 1798-1937, inv. 66, ac-code 200

 

2.                 Anna Frets, geb./ged. Rotterdam 11 okt./3 dec. 1777, begr. (Grote Kerk) 27 jan. 1778

3.                 Francois Frets, geb./ged. Rotterdam 23 juni/11 juli 1779, volgt VIIa.

 

Behalve door zijne moeder werden in dezen tijd de zaden des godsdienstigen levens in het hart van den jeugdigen van der Hoeven gestrooid door den Eerwaarden Theodorus Frets, Predikant bij de Remonstrantsche gemeente te Rotterdam, terwijl de Doopsgezinde leeraar N. Messchaert en de Gereformeerde Predikant Jan Scharp hem in hunnen huisselijken kring ontvingen en veel tot zijne ontwikkeling hebben toegebragt

Uit: Levensberigt van Abraham des Amorie van der Hoeven, Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1856

 

Verdere bronnen:

De remonstrantse broederschap: Biographische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten, Johannes Tideman, 1847

 

 

VIb. Willem Frets, ged. Zevenhoven 30 juli 1747, koopman en winkelier te Nieuwkoop (1812), buiten beroep/rentenier (1816), schepen en dijkrichter te Nieuwkoop, overl. Nieuwkoop 3 juli 1818 (70 jaar), doopgetuige 1794/1801, overl. 1818, tr. Zevenhoven (gerecht) 23 mei 1774 Adriana van Leeuwen, ged. Nieuwkoop 25 mei 1753, jongdochter van Nieuwkoop (1774), doopgetuige 1793/94/1800/01/06, overl. Nieuwkoop en Noorden 28 nov. 1816 (oud 63 jaar), dochter van Cornelis Cornelisze van Leeuwen en Marijtje Jacobse Jongeneel

Uit dit huwelijk (allen Remonstrants gedoopt):

1.                 Leuntie Frets, begr. Zevenhoven 5 nov. 1778 (impost 30 gulden)

2.                 Cornelis Frets, ged. Nieuwkoop 14 okt. 1781, volgt VII.

3.                 Dirk Frets, ged. Nieuwkoop 20 juni 1784, overl. Aarlanderveen 19 okt. 1816 (oud 32 jaar), tr. Waddinxveen 30 mrt. 1807 Neeltje Frissel, ged. Waddinxveen 14 mrt. 1779, overl. Gouda 18 dec. 1855 (oud 76 jaar), dochter van Leendert Frissel en Marijtje van Heijningen

4.                 Jacob Frets, ged. Nieuwkoop 29 okt. 1786, landbouwer te Aarlanderveen (1819), overl. (onbekend), tr. Aarlanderveen 5 mei 1814 Barbara Lievaart, ged. Bleiswijk 30 apr. 1786, overl. (onbekend), dochter van Leendert Lievaart en Maria Mastenbroek

5.                 Leuntie Frets, ged. Nieuwkoop 11 apr. 1790, begr. Zevenhoven 5 juli 1775 (impost 30 gulden)

 

Op 30 aug. 1798 is Arij Verbrugge te Zevenhoven schuldig aan Willem Frets te Nieuwkoop een bedrag van 1000 gulden wegens geleverde winkelwaar

protocollen Nieuwveen 1748-1809, inv. 22, blz. 67

 

Op 6 jan. 1800 verkoopt Arie Verbrugge te Zevenhoven aan Willem Frets te Nieuwkoop de helft in een huis, stalling, koetshuis, kolfbaan en erven met de herberg "het Rechthuis" van Nieuwveen, met nog de helft in een huis, staande naast de stalling, verongeld het huis en stalling nr. 56 voor 2 gulden 10 stuivers, huis nr. 59 voor 1 gulden 13 stuivers en huis nr. 62 voor 11 stuivers, strekkend van de Bruggestraat tot Willem Couprie, belend ten oosten de Kerklaan en ten westen Vicker; nog de helft van 700 roeden land met akkers en wateren in de Achterdijkse polder, verongeld voor 1 morgen, belend ten oosten Leonardus de Sonnaville, ten zuiden de Poel, ten westen Dirk Kluijs en ten noorden de dijk. Gewaarborgd voor 31 gulden 12 stuivers. Laatste opdrachtbrief d.d. 6 jan. 1789. Koopsom 1175 gulden

Protocollen Nieuwveen 1793-1802, inv. 19, blz. 96v

 

Op 1 mei 1810 verkoopt Teunis Zwart te Aarlanderveen aan Willem Frets te Nieuwkoop:

 • een huis, zomerhuis, stalling, schuur, bergen en erf aan de westzijde in het Noordeinde van Aarlanderveen, thans nr. 63, groot 77 roeden, strekkend van de Ringsloot tot de dijkgrond, belend ten zuiden het gemene laantje en de droogmakerij en ten noorden Lukas en Jan van den Heuvel;
 • nog een perceel land als het vorige, groot 2 morgen 294 roeden, strekkend met de dijkgrond tot Dirk de Groot, belend ten zuiden Mattheus Vermij en Lukas en Jan van den Heuvel en ten noorden Lukas en Jan van den Heuvel;
 • nog een perceel land in het Zuideinde bewesten de Aarlanderveensedijk, groot 5 morgen 93 roeden, strekkend uit de Ringsloot tot het eind van de dijkgrond, belend ten zuiden Arij van Leeuwen en ten noorden de koper en Arij Baas;
 • nog een huis, erf en dijkgrond in het Noordeinde bewesten de Aarlanderveensedijk, groot 84 roeden, strekkend van deze dijk tot Lukas en Jan van den Heuvel, belend ten zuiden Pieter Oosthoek en Jan van Benten en ten noorden "zelvs";
 • nog een perceel land en dijkgrond als het vorige in de drooggemaakte polder, groot 6 morgen 595 roeden, strekkend uit de Ringsloot tot over de buitendijk grond, belend ten zuiden Lukas en Jan van den Heuvel en ten noorden "zelvs";
 • nog een dito perceel als het vorige, groot 6 morgen 327 roeden, strekkend van Dirk Verhoeff tot over de buitendijk grond, belend ten zuiden en noorden "zelvs";
 • nog een dito perceel als het vorige, groot 6 morgen 300 roeden, strekkend als voorgaand, belend ten zuiden "zelvs" en ten noorden Jan Woerde;
 • nog een perceel land in het Zuideinde bewesten de Aarlanderveensedijk, groot 1 morgen 202 roeden, strekkend van de dijkgrond tot in de Molenwetering, belend ten zuiden Cornelis van der Lee en ten noorden het volgende perceel;
 • nog een dito perceel aldaar, groot 1 morgen 226 roeden, strekkend als het vorige, belend ten zuiden het vorige perceel en ten noorden het volgende perceel; nog een dito perceel aldaar, groot 1 morgen 413 roeden, strekkend als het vorige, belend ten zuiden het vorige perceel en ten noorden Arij van Leeuwen;
 • nog een tweetal tuinen aldaar, groot 39 en 401 roeden, strekkend van en tot "hem zelv", belend ten zuiden "zelv" en ten noorden Jan van Benten.

De koper moet zich houden aan een contract van 17 mrt. 1789 tussen Arij van Harmelen ter eenre en Petrus van Nieuwland en Teunis Zwart anderzijds. Koopsom 10.300 gulden.

protocollen Aarlanderveen 1808-1811, inv. 28, blz. 185v

 

8 sept. 1817. Proces verbaal van verkoping door Willem Frets, eigenaar en Joannes Zanting, predikant, beide te Nieuwkoop aan Jacob Willem Bosch, schout, Cornelis Verruijt, broodbakker en Jan Vollebregt, assessoren en Joannes Peters, bouwman, allen wonende mede te Nieuwkoop, van een huis, erf en schuur cum annexis, staande en gelegen in het Zuideinde van Nieuwkoop, voor de som van 75 gulden.

repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. 6229, akte 43, blz. 3

 

 

VIIa. Francois Frets, geb./ged. Rotterdam 23 juni/11 juli 1779, studeerde Romeins en hedendags recht te Leiden 1796-1801, advocaat te Rotterdam (1801), rechter in de rechtbank van eerste aanleg (tot 1838), lid Tweede Kamer Staten-Generaal (1829-1840 voor Holland, 1840-1842 voor Zuid-Holland), president Arrondissementsrechtbank Rotterdam 1838-1845, overl. Rotterdam 27 mei 1845 (oud 65 jaar), tr. 1e Rotterdam 24 okt. 1803 Lydia Johanna van der Hoop, geb. Rotterdam 7 jan. 1781, overl. Rotterdam 4 nov. 1825 (oud 51 jaar), dochter van Adriaan van der Hoop, koopman te Rotterdam, en Catharina van Eck, tr. 2e Rotterdam 13 dec. 1826 Theodora Johanna van der Hoop, geb. Rotterdam 16 mei 1801, overl. s’-Gravenhage 31 mrt. 1871 (oud 69 jaar), dochter van Adriaan van der Hoop en Maria Rochussen

 

Beide huwelijken bleven kinderloos.

 

Publicaties van Mr. F. Frets:

-                      "De lege licinia agraria" (dissertatie, 1801) 

-                       "De kracht van een cognossement, en het regt van den houder verdedigt" (1818) 

-                      "Over de vraag welke zijn de regten, het aanzien en de waardigheid der regtsgeleerden in het Romeinsche rijk geweest" (1822) 

-                      "Iets over het regt van den lastgever, bijzonderlijk in koopmanszaken" (1824) 

-                      "Proeve over de ware onafhankelijkheid der regterlijke magt" (1827) 

-                       "Iets over de regterlijke magt en over de betrekking van den Koning tot dezelve" (1827) 

-                      "De uitvoerlijkheid van de wet op de regterlijke organisatie nader betoogd" (1829)

-                      "Aanmerkingen op het voorstel eenige leden tot verandering der wet op de zamenstelling der regterlijke macht en het beleid der justitie" (1829) 

-                      "Vergelijkende berekening van het personeel en de bezoldiging voor de regterlijke magt" (1829) 

-                      "Woorden over de scheiding tusschen Holland en België in 1830 en 1832" (1832)

-                      "Bedenkingen betreffende eene uitbreiding van het openbaar entrepôt te Rotterdam (1837) 

-                      "De betrekking van den staat tot den godsdienst, met eene voorspraak van Mr. G. Groen van Prinsterer" (1837)

 

Een uitgebreide beschrijving van Mr. Frets is te lezen in:

http://www.historici.nl/retroboeken/nnbw/#source=9&page=138&size=800&accessor=accessor_index

 

 

VIIb. Cornelis Frets, geb./ged. (Rem.) Nieuwkoop 14 okt. 1781, bouwman te Aarlanderveen (1814), bouwman te Zevenhuizen (1818/20), arbeider aldaar (1823/33), koopman (1834), gemeentebode (1837-1849), veldwachter (1849), won. te Zevenhuizen huis nr. 158 (1820), nr. 99 (1823), overl. Zevenhuizen (Leek) 20 dec. 1851 (oud 70 jaar), tr. 1e Nieuwkoop 1 mei 1805 Dirkje den Hollander, geb. Nieuwkoop 10 okt. 1780, overl./begr. Aarlanderveen 5/8 mei 1812 (oud 31 jaar), dochter van Pancras den Hollander en Jannetje Scheer, tr. 2e Zevenhuizen 24 febr. 1814 Neeltje Sol, ged. Zevenhuizen 6 juli 1788, overl. Zevenhuizen 30 dec. 1826 (oud 38 jaar), dochter van Dirk Sol en Pietertje Romeijn

 

Opmerking: bij het huwelijk van Cornelis en Neeltje Sol werd Cornelis als Fretz aangeduid

 

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Elbert Frets, geb./ged. (Rem.) Nieuwkoop 24 juni/6 juli 1806 (get. Willem Frets en Adriana van Leeuwen), overl. Achttienhoven 17 dec. 1806

2.                 Elbert Frets, geb./ged. (Rem.) Nieuwkoop 6/15 mei 1808 (get. Neeltje Trissel, huisvrouw van Dirk Frets), gruttersknecht, overl. Aarlanderveen 27 mrt. 1829 (oud 20 jaar)

3.                 Antje Frets, geb./ged. Nieuwkoop 21 sept./22 okt. 1810 (get. Antje Hollander)

Uit het tweede huwelijk:

4.                 Willem Frets, geb. Aarlanderveen 9 nov. 1814 (get. Dirk Schellingerhout, daggelder, en Cornelis van der Lee, notaris), genees-, heel- en verloskundige, overl. Kralingen 2 febr. 1888 (oud 73 jaar), tr. Delfshaven 13 okt. 1842 Willemina Martina van der Elst, geb. Delfshaven 30 mei 1819, overl. Kralingen 21 nov. 1878 (oud 59 jaar), dochter van Francois Frederik van der Elst en Elizabeth Hendrina Pelkman. Hieruit nageslacht Frets.

5.                 Dirk Frets, geb. Zevenhuizen 19 febr. 1818 (get. Jan Paul, bouwman, en Klaas Verhoek, bouwman), volgt VIII.

6.                 Pieter Frets, geb. Zevenhuizen 30 juni 1820 (get. Jacob de Groot, huisbediende)

7.                 Pieter Frets, geb. Zevenhuizen 22 okt. 1823 (get. Harmanus Ripping, smid, en Jacobus Vrijenhoek, smid), commies belastingen (1858), tr. Nijmegen 9 febr. 1858 Johanna Ritte, geb. Stompwijk 22 juli 1834, dochter van Adam Ritte en Johanna Catharina de Beer. Hieruit nageslacht Frets te Hillegersberg.

 

7 sept. 1818. Publieke verkoping door Cornelis Frets, bouwman, wonende te Zevenhuizen en Jacob Frets, bouwman wonende te Aarlanderveen, van meubilaire goederen ter somma van 447 gulden 50 cent.

repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. 6229, akte 56, blz 4

 

28 dec. 1818. Proces-verbaal van publieke veiling en verkoping. Cornelis Frets, bouwman, wonende te Zevenhuizen en Jacob Frets, bouwman wonende te Aarlanderveen, verkopen twee boerenwoningen cum annexis, met ruim 57 morgen wei-, hooi-, en veenlanden, staande en gelegen onder Zuid Achttienhoven, in de Noordsebuurter veenpolder. Kopers zijn Cornelis Jacobse van der Weijden, Gerret van der Weijden, Willem Serré, Gerret van der Weijden Dirkszoon, Klaas de Wit, Hendrik van Wingarden, Krijn de Keijzer, Jan van Haringen, Cornelis Pieterse Outshoorn en Cornelis Maartenszoon van der Weijden, allen veenlieden en wonende onder Nieuwkoop, Arij Kooij, veenman te Thamen, Frans Winters en Barend Riesenberg, veenlieden te Aarlanderveen, Albert Kromwijk, bouwman te Barwoutswaarder en Willem Zijderveld en Cornelis van der Vlugt, bouwlieden onder Zevenhoven. Koopsom 19.425 gulden.

repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. 6229, akte 77, blz 6

 

Op 13 aug. 1819 verkoopt Cornelis Frets, bouwman, wonende te Zevenhuizen, aan Albertus Bots, winkelier, wonende te Nieuwkoop, schuldvorderingen ten laste van onderscheidene debiteuren, ten bedrage van 1.630 gulden, voor de som van 1.143 gulden.

repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. 6229, akte 47, blz 12

 

19 nov. 1819. Obligatie met hypotheek, groot 400 gulden, ten laste van Cornelis Frets, bouwman wonende onder Zevenhuizen en ten behoeve van Cornelis Clant, notaris te Nieuwveen. Tot zekerheid gelden 7 morgen 128 roeden land onder Aarlanderveen en vijf teelakkers groot 1 morgen 200 roeden, liggende onder Alkemade

repertorium Nieuwkoop en Noorden 1812-1827, inv. 6229, akte 64, blz 13

 

 

VIII. Dirk Frets, geb. Zevenhuizen 19 febr. 1818 (get. Jan Paul, bouwman, en Klaas Verhoek, bouwman), eigenaar van een scheepswerf te Boskoop, overl. Boskoop 20 juni 1859 (oud 41 jaar), tr. Capelle aan den IJssel 18 nov. 1841 Maria Bakhuizen, geb. Capelle aan den IJssel 2 aug. 1822, overl. Overveen 2 jan. 1892 (oud 69 jaar), dochter van Pieter Bakhuizen, scheepsbouwmeester te Capelle aan den IJssel, en van Johanna in ’t Hout.

Maria Bakhuizen tr. 2e Boskoop 14 juni 1860 Maarten Rosbergen Janszn (1816-1882), boomkweker (1865), weduwnaar van Margaretha van Nes

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Frets, geb. Boskoop 20 mrt. 1842, overl. Boskoop 3 aug. 1842

2.                 Johanna Cornelia Frets, geb. Boskoop 13 mrt. 1843, overl. Boskoop 11 mei 1882 (oud 39 jaar, ongehuwd)

3.                 Cornelis Frets, geb. Boskoop 28 juli 1845, volgt IX.

4.                 Pieter Frets, geb. Boskoop 14 nov. 1846, overl. Boskoop 31 okt. 1847

5.                 Neeltje Frets, geb. Boskoop 4 febr. 1849, overl. Amsterdam 27 juli 1876 (oud 27 jaar), tr. Boskoop 10 aug. 1871 Hendrik Jan Eduard Daniël Lantzendorffen, geb. Bleiswijk 10 mrt. 1848, wijnhandelaar, vestigt zich in 1871 te Gouda, won. Markt A 148 (1871-1874), vertrok naar Woerden 9 febr. 1874, vandaar naar Hees bij Nijmegen 17 sept. 1874, overl. 8 apr. 1886, zoon van Johan Frederik Lantzendorffer, predikant te Bleiswijk, en Maria Catharina Visser

6.                 Pieter Frets, geb. Boskoop 8 jan. 1852, overl. Boskoop 22 febr. 1863

7.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 14 nov. 1852

 

Op 25 aug 1862 compareerden Pieter Bakhuyzen, scheepsbouwmeester wonende te Capelle a/d IJssel.

Maria Bakhuyzen, eerder gehuwd met Dirk Frets, thans gehuwd met Maarten Rosbergen, boomkweker beiden wonende te Boskoop.

Leendert Bakhuyzen, scheepsbouwmeester wonende te Capelle a/d IJssel.

Wilhelmina Bakhuyzen, ongehuwd wonende te Capelle a/d IJssel.

Geven te kennen dat Johanna in `t Hout op 6 juni 1862 te Capelle a/d IJssel is overleden, gehuwd geweest

In gemeenschap van goederen met Pieter Bakhuyzen voornoemd.

De overledene legateert blijkens haar testament op 10 september 1861 aan haar dochter Wilhelmina

Bakhuyzen een som van 1000 gulden en benoemt tot enige erfgenamen haar kinderen ieder voor een gelijk

deel van het onbeschikbare deel van haar nalatenschap.

De comparanten Pieter Bakhuyzen en Leendert Bakhuyzen zijn samen bij akte op 16 februari 1853 een

vennootschap aangegaan tot het uitoefening van het bouwen van schepen en verklaren dat er geen

onroerende goederen in de vennootschap zijn opgenomen

De comparanten verzoeken te willen over gaan tot scheiding en verdeling van de boedel van wijlen

Johanna in `t Hout.


De boedel bevat aandelen, obligaties, schuldvorderingen, scheepmakergereedschappen, roerende en onroerendegoederen waaronder:

 •  Een huis, loodsen, scheepstimmerwerf en erf gelegen ten oosten en in het dorp Capelle a/d IJssel met daarbij een binnenrol van de dijk met daarop een schuurtje belend aan weduwe D. Verschoor en W.C. Zuiderhoek.
 • Een stuk grond genaamd `Boomgaard` gelegen in de Middelmolenpolder belend aan weduwe D. Verschoor en D.C. Kley.
 • Een gedeelte van de oude Boezemkade gelegen aldaar belend aan weduwe D. Verschoor en P en L. van Dijk en Dirk van Cappellen.
 • Verder een stukje grond genaamd `Het Houtakkertje` vroeger het `Perenboomgaardje` gelegen aldaar belend aan L. van Dijk en Gerardus Kley.

Deze percelen zijn in eigendom verkregen bij akte van koop op 14 juni 1838 genoteerd bij notaris Dirk

Kley alhier.

 •  Twee woonhuizen waarvan één is ingericht tot smederij en schuur, erf en tuin, dijk en water gelegen ten westen van het dorp belend aan Maarten Bus en de weduwe Jan de Zanger Arieszoon tegen zijn eigendom bij akte van transport op 8 juni 1807 voor Schout en Schepenen van Capelle a/d IJssel.

Deze percelen zijn in eigendom verkregen voor de helft bij akte van koop op 29 november 1858 en de

andere helft bij akte van transport op 20 maart 1835 genoteerd bij notaris Dirk Kley alhier.

 • Een scheepstimmerwerf gelegen in het midden van het dorp met daarop een woonhuis en schuur belend aan het gemeenteeigendom en W. Hoogendijk belast met overpad ten behoeve van Abraham Ouwerleen en Cornelis Bos.

Dit perceel is in eigendom verkregen bij akte van koop op 29 maart 1852 genoteerd bij notaris Dirk

Cornelis Kley alhier.

 • Een woonhuis verdeeld in vijf percelen gelegen aan de westzijde van het dorp buitendijks belend aan Apollonia en Ingetje Bravenboer en aan het volgende perceel.

Dit perceel is in eigendom verkregen bij akte van koop op 11 april 1859 genoteerd bij notaris Dirk Kley

alhier.

 • Een herenhuis met erf in 1860 nieuw gebouwd belend aan A. en I. Bravenboer en L. Bakhuyzen.

In eigendom verkregen bij akte van koop 11 april 1859 genoteerd bij notaris Dirk Cornelis Kley alhier.

 •  Een huis in twee percelen gelegen aldaar aan de binnenzijde van de dijk belend aan A. en I. Bravenboer en D. van Cappellen.

In eigendom verkregen bij proces-verbaal op 17 maart 1855 genoteerd bij notaris Dirk Cornelis Kley alhier.

 • Twee zestiende aandelen in het schip genaamd `Galilei` groot 742 ton van Hendrich en Compagnie te Amsterdam.
 • Drie vijftigste aandelen in het fregatschip genaamd `Johannes Anthonius` groot 720 ton van W. J. Ledeboer te Rotterdam.
 • Twee veertigste aandelen in het barkschip genaamd `Alcor` groot 573 ton van Oppens en Zonen te Harlingen.
 • Een overdekte paviljoenaak genaamd `Op hoop van Zegen` groot 26 ton waarvan de helft behoort aan Pieter Weggeman te Ouderkerk a/d IJssel en is verhuurt aan Bastiaan Speksnijder te Ouderkerk a/d IJssel.
 • Een overdekte aak genaamd `De zes gebroeders` groot 13 ton verhuurd aan Jacob Speksnijder te Ouderkerk a/d IJssel.
 • Een verdeelde helft in een overdekte aak genaamd `De jonge Elisabeth` groot 23 ton verhuurd aan Leendert van Leeuwen, schipper te Charlois, de andere helft behoort aan de firma P. Bakhuyzen en Zoon.
 • De onverdeelde helft in een overdekte paviljoentjalk genaamd `Gijsberta` groot 37 ton verhuurd aan Arie van Vliet te Nieuwerkerk a/d IJssel, de andere helft behoort aan de firma P. Bakhuyzen en Zoon.
 • Een nieuwe boeierschuit in aanbouw groot ongeveer 30 ton.
 • De onverdeelde helft van een op stapel staande statieschuit groot 46 ton, de andere helft behoort aan de firma P. Bakhuyzen en Zoon.
 •  De onverdeelde helft van een op stapel staande tjalkschip groot 65 ton, de andere helft behoort aan de firma P. Bakhuyzen en Zoon.

Boedelscheiding voor notaris D.C. Kleij te Capelle aan den IJssel, inv. 3183, akt 96, blz. 107

 

 

IX. Cornelis Frets, geb. Boskoop 28 juli 1845, boomkweker (1873), bedrijfsleider van handelskwekerij C. Frets & Zonen, gevestigd Laag Boskoop, medeoprichter en directeur Boskoopsche Spaar- en Depositobank (1889-1909), notabele Ned. Herv. Kerk (1897, 1901, 1908), kerkvoogd 1883-1896, president kerkvoogd 1909-1915, lid polderbestuur Laag Boskoop (1910), won. Achterkade (1895), overl. Boskoop 3 dec. 1925 (oud 80 jaar), boomkweker, tr. 1e Boskoop 9 okt. 1867 Elizabeth van Nes, geb. Boskoop 22 nov. 1848, overl. Boskoop 2 jan. 1872 (oud 23 jaar), dochter van Pieter Oosthoek van Nes en Sara Adriana Visser, tr. 2e Boskoop 1 okt. 1875 Margaretha (Margot) Koster, geb. Boskoop 24 mei 1852, overl. Boskoop 7 jan. 1930 (oud 77 jaar), dochter van Gerrit Koster en Aletta van Nes

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Dirk Frets, geb. Boskoop 13 jan. 1868, volgt Xa.

2.                 Pieter Frets, geb. Boskoop 11 sept. 1869, overl. Boskoop 10 aug. 1873

3.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 30 apr. 1870

4.                 Jan Pieter Frets, geb. Boskoop 21 sept. 1871, overl. Boskoop 1 okt. 1871

Uit het tweede huwelijk:

5.                 Aletta Maria Frets, geb. Boskoop 29 mei 1876, won. Rozenlaan 5 (1921), overl. 10 mrt. 1958, tr. 1e Boskoop 10 sept. 1902 Jan Leendert van Groos, geb. Boskoop 6 apr. 1875, boom- en rozenkweker vanaf 1898, vormde met zijn zwager J.W.E. Ebbinge de Firma Ebbinge & Van Groos met export op Amerika (1901-1913), won. Biezen (1908/11), later Rozenlaan nr. 32 (1912), overl. Boskoop 19 apr. 1913 (oud 38 jaar), zoon van Jan Willem van Groos, boomkweker, en van Jeanette Maria Christina Engelina Wulf, tr. 2e Boskoop 6 juli 1922 Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Boskoop 15 juli 1867, boomkweker en handelaar (exporteur vanaf 1889), bestuurslid van de proeftuin 1904-1908, stichtte met Jan Dijkhuis de firma Felix & Dijkhuis 19 jan. 1912, verkocht zijn aandeel voor f 7500,- aan Jan Dijkhuis en ging zelfstandig verder 3 jan. 1919, won. Reijerskoop nr. 29 (1905), overl. Boskoop 12 febr. 1949 (oud 81 jaar). Batavus Bernardus Cornelis Felix tr. 1e Boskoop 24 mei 1894 Jansje Guldemond.

6.                 Maria Aletta Frets, geb. Boskoop 13 febr. 1878, overl. Berkeley (Calif, USA) 28 juni 1952 (oud 74 jaar), tr. Manhattan, New York 17 apr. 1907 Cornelis Johannes Willem (Cornelius John William) (Kees) Ottolander, geb. Boskoop 27 mrt. 1879, boomkweker, won. Springfield, New Jersey (1923), overl. okt. 1969, zoon van Pieter Adrianus Ottolander KJWzn, boomkweker te Boskoop (coniferen), diaken Hervormde Kerk 1887-1891, ouderling 1891-1901 (nam in dat laatste jaar ontslag), notabele Hervormde Kerk 1895, president-kerkvoogd 1899-1908, lid van de commissie voor advies inzake Regeringscrediet voor Boskoop (1921), en van Margaretha Cornelia van der Lee. Hieruit nageslacht Ottolander.

 

VERLOOFD. MARIA A. FRETS en C. J. W. OTTOLANDER.

BOSKOOP, Oct. 1900. Eenige en algemeene kennisgeving

 

7.                 Gerrit Pieter Frets, geb. Boskoop 8 nov. 1879, volgt Xb.

 

Lid Boskoopse Aardbeziencompagnie (1873), C. Frets

 

Kommandant spuit 3, 4e afdeling C. Frets

Boskoops Advertentieblad, 8 okt. 1892

 

BOSKOOP. In hare vergadering van 6 Maart j.l, besloot de Pomologische Vereeniging alhier tot de oprichting eener afdeeling, speciaal belast met de behartiging der belangen van den Boskoopschen buitenlandschen handel, in navolging van de in Belgie en enkele andere naburige Rijken bestaande syndicale kamers.

Tot leden dier afdeeling worden, benoemd: de heeren C. B. van Nes, B. de Bruin Jr., C. Frets, P. van Nes Az. en P. Boer Gz.

Boskoops Advertentieblad, 16 maart. 1895

 

In augustus 1895 kocht C. Frets voor f 3000 het huis van de weduwe C. Grootendorst op de Achterkade

 

Dankbetuiging. Woensdagavond vierden wij feest, het zilveren feest van onzen geachten Patroon en zijne Echtgenoote, den Heer en Mevrouw C. FRETS. In de door ons versierde loods wachtten wij het zilveren bruidspaar en familie op.

Na een hartelijk welkom en vele gelukwenschen, begon de feestavond, die in alles uitstekend slaagde. Menige hartelijke dronk onder vele toosten getuigde van de zeer goede verstandhouding tusschen Patroons en ondergeschikten.

Na afloop van de pret, die aanhield tot in den morgen, keerden wij in gezelsehap der familie huiswaarts, ruim voldaan door alles, wat wij genoten hadden.

Een woord van hartelijken dank, onder de beste wenschen voor een verder huiselijk leven, is de uiting van

HET FERSONEEL,

Boskoops Advertentieblad, 22 sept. 1900

 

Boskoop. Tot lid van het Bestuur van den Polder Laag Boskoop is door Stemgerechtigde ingelanden gekozen de heer C. Frets, in plaats van den heer P.A. Ottolander

De Rijnbode 26 juni 1910

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN. Door den heer Staatsraad i. b. d. commissaris der Koningin in deze provincie zijn, bij diens beschikking op 30 September jl. benoemd tot zetters van's Ryks Directe belastingen alhier de heeren C. Frets en J. Spruijt.

N.B. de heer Frets trad af in 1919.

Boskoops Advertentieblad, 15 okt. 1910

 

Aandeelhouders van de Stoomboot-Maatschappij Boskoop-Waddinxveen-Gouda: de heeren C. Frets, P. van Nes Az., K. Rosbergen en M. v. Kleef.

Boskoops Advertentieblad, 15 juni 1922

 

Voor de zoo talrijke bewijzen van belangstelling, ontvangen bij ons 50-jarig Huwelijksfeest op 1 Oct. 1.1., betuigen wij, ook namens onze Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen onzen hartelijken dank.

C. FRETS.

AT. FRETS—KOSTER.

BOSKOOP, 10 October 1925.

 

ADVERTENTIEN.

Heden overleed plotseling, na een kortstondige ongesteldheid, zacht en kalm, onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer CORNELIS FRETS, in den ouderdom van ruim 80 jaar.

Boskoop, M. FRETS—KOSTER, D. FRETS, A. N. FRETS—HARDIJZER, A. M. FELIX—FRETS

B. B. C. FELIX

Oakland (California),

M. A. OTTOLANDER—FRETS, C. J. W. OTTOLANDER

Poortugaal (Z.-H.)

DB. G. P. FRETS, G. FRETS—DE Vos

en KLEINKINDEREN

BOSKOOP, 5 December 1925

 

 

Xa. Dirk Frets, geb. Boskoop 13 jan. 1868, boomkweker, bestuurslid Pomologische Vereniging (1901-1902), voorzitter Tuinbouw-Tentoonstelling 1902, voorzitter van de groep Boomkweekerij van de Nederlandsche Tuinbouwraad (1919), bedrijfsleider van de handelskwekerij C. Frets en Zonen 1904-1933, won. Achterkade no. 10 (1908), later Reijerskoop (1911), Achterkade no. 26 (1923), overl. Boskoop 29 apr. 1933 (oud 65 jaar), tr. Boskoop 23 juli 1896 Adriana Neeltje (Jaans) Hardijzer, geb. Boskoop 23 nov. 1873, dochter van Hugo Hardijzer, boomkweker te Boskoop (ex Hugo Hardijzer sr, bouwman te Noord-Waddinxveen 1823-1835, en Catharina Maria van Zevenhoven) en van Adriana Neeltje Koster (ex Pieter Koster en Helena van Groos)

Uit dit huwelijk:

1.                 Elisabeth Frets, geb. Boskoop 27 mei 1897, won. Gouda (1933), ambtenaar der gemeente secretarie te Gouda

2.                 Adriana Neeltje (Jeanne) Frets, geb. Boskoop 6 nov. 1900, tr. Boskoop 20 juni 1923 Dirk Abraham Goedewaagen, geb. Gouda 1897, ontwerper van keramiek en mede-directeur (1952-1961), van de NV Koninklijke Hollandsche Pijpen- en Aardewerkfabriek Goedewaagen, overl. Gouda 1972, zoon van Aart Goedewaagen, pijpenfabrikant won. Westhaven B195 te Gouda (1880), en Anna Jeanne Henriëtte van Maarseveen

 

ONDERTROUWD: JEANNE FRETS  en D. A. GOEDEWAAGEN BOSKOOP, Achterkade 26

GOUDA, Gouwe 97 / b J u n i 1 9 2 3

 

3.                 Cornelis (Kees) Frets, geb. Boskoop 2 okt. 1903, volgt IX.

4.                 Dr. Huberta Frets, geb. Boskoop 10 febr. 1907, examen Mulo te Rotterdam (1922), afgestudeerd Frans examen (1927), dokter in de letteren (1935), tr. Willmot (USA) 29 sept. 1939 Prof. Dr. Earle Stanley Randall, geb. Rochland (New York) 7 aug. 1911, won. Indiana (USA), hoogleraar Universiteit Perdue, zoon van Arthur Irving Randall en Nelly Winslow Simmons

 

ADVERTENTIEN. ONDERTROUWD: DIRK FRETS en ADRIANA N. .HARDIJZER.

Boskoop, 9 Juli 1896. Receptie: 12 Juli 1—4 uur. Huwelijksvoltrekking, 28 Juli a. s.

 

OPENING DER Badinrichting, 5 JUNI. Kaarten verkrijgbaar bij: DR. VAN DER TAK, ADRIAAN VAN NES, D. FRETS en den BADMEESTER. DE COMMISSIE

[Dirk Frets was lid van de Badinrichting Commissie 1899-1912]

Boskoops Advertentieblad, 3 juni 1899

 

Bekendmaking volgens art. 28, Wetb. van Koophandel. Blijkens acte 16 December 1904 voor den te Boskoop gevestigden notaris H. L. MAARSCHALK verleden, is door de heeren DIRK FRETS en JACOB PIETER WERKMAN, boomkweekers aldaar, met elkander aangegaan eene vennootschap onder de firma

,,C. FRETS & ZONEN", gevestigd te Boskoop, ten doel hebbende het kweeken van, en den handel in planten bollen, boomen, en gewassen en al wat in den ruimsten zin geacht kan worden daartoe te behooren; zulks voor den tijd van tien jaar, welke wordt geacht aangevangen te zijn, op 1 September 1904 en alzoo zal eindigen 31 Augustus 1914, met dien verstande echter dat na het verstrijken van bovenvermelden termijn de vennootschap telkens geacht zal worden stilzwijgend met tien jaar te zijn verlengd, zoo niet ten minste zes maanden voor het expireeren van den termijn de eene vennoot schriftelijk aan den ander de vennootschap zal hebben opgezegd.

Voorts onder bepaling, dat ieder der vennooten afzonderlijk gerechtigd is tot het teekenen der firma en bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden. Echter zullen de toestemming en goedkeuring der beide vennooten noodig zijn tot aankoop van koopmansgoederen, grondstoffen of waren boven eene som van twee duizend gulden in eens, tot het aangaan van borgtochten tot aan- en verkoop van onroerende goederen, tot het afgeven, accepteeren of endosseeren van wissels of ander handelspapier of tot het teekenen voor aval, tot het ter leen geven of nemen van gelden, het in gebruik of in huur geven van de roerende- en onroerende goederen der vennootschap en tot het met pand, hypothcek of andere zakelijke rechten bezwaren van die goederen.

BOSKOOP, 22 December 1904. Namens partijen

H. L. MAARSCHALK,

Notaris.

Boskoops Advertentieblad, 16 dec. 1904

 

Bekendmaking. volgens Art. 31 Wetboek van Kooph. Blijkens onderhandsche acte, geteekend te Boskoop, elf  November 1907, is de vennootschap onder de firma C. FRETS & ZONEN gevestigd te Boskoop opgericht bij  acte 16 December 1904 voor Notaris H. L. MAARSCHALK te Boskoop verleden, door den Heer DIRK FRETS, boomkweeker te Boskoop en den Heer JACOB PIETER WERKMAN, boomkweeker, wonende aldaar, door hen vrijwillig ontbonden te rekenen sedert elf November 1907, en zulks met bepaling, dat de liquidatie der zaken alleen en uitsluitend zal geschieden door genoemden Heer DIRK FRETS, die de z a k e n der vennootschap op eigen naam of in Vereeniging met anderen kan voortzetten en die ook bevoegd is den firmanaam te blijven voeren met uitsluiting van genoemden Heer WERKMAN.

Boskoop, 16 November 1907.

 

Voorzitter van de Vereeniging voor Handelaren op Duitschland: D. Frets

Boskoops Advertentieblad, 14 sept. 1912

 

Zitting in het Comitée voor de Tuinbouwtentoonstelling te Gent: D. Frets

Boskoops Advertentieblad, 21 febr. 1923

 

Aftredend als voorzitter van de Pomologische Vereeniging: D. Frets (febr. 1925)

 

ADVERTENTIEN. Heden overleed zacht en kalm, na een langdarige ongesteldheid, onze geliefde Man, Vader en Behuwdvader, de Heer DIRK FRETS, in den ouderdom van ruim 65 jaar,

Boskoop, A. N. FRETS-HARDIJZER

Gouda, E. FRETS, A. N. GOEDEWAAGEN-FRETS, D. A. GOEDEWAAGEN

Boskoop, C. FRETS, H. FRETS

BOSKOOP, 29 April 1933

Burgem. Colijnstraat 48

 

Met weemoed geven wij kennis van het overlijden van onzen hooggeachten Patroon, den Heer D. FRETS,

in den ouderdom van 65 jaar. Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinnering blijven.

Namens het personeel derFirma C. Frets & Zonen, D. TURKENBURG

BOSKOOP, 29 April 1933

 

Plaatselijke Berichten. BOSKOOP Dinsdagmiddag vond op de algem. Begraafplaats de teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den heer Dirk Frets. Door den heer J. v. Gelderen werd aan den groeve eenige waardeerende woorden gesproken. Spr. schetste den overledene als een hoogstaand en bekwaam vakman, doch ook als een nobel mensch, aan wien voor gezin en maatschappij veel verloren zal worden. De belangstelling op en nabij de begraafplaats was zeer groot.

Boskoops Advertentieblad, 6 mei 1933

 

 

Xb. dr. Gerrit Pieter Frets, geb. Boskoop 8 nov. 1879, student Rijks-HBS te Gouda, studeerde geneeskunde te Utrecht (1899-1906), prosector anatomie te Leiden 1907, gestichtsarts psychiatrische inrichting Maasoord (1913-1944), voorzitter Nederlandsche Eugenetische Vereniging 1930, won. Poortugaal (1925), overl. Soest 13 dec. 1957 (oud 78 jaar), tr. Utrecht 27 febr. 1907 Geertruida Anna de Vos, geb. Utrecht 5 febr. 1880, verpleegster (1907), dochter van Jan de Vos (ex Hendrik Nikolaas de Vos en Geertje van der Weijden) en van Anna Stam (ex Cornelis Stam en Neeltje van der Weijden)

Hieruit nageslacht Frets.

 

Ingeloot voor de nationale militie, gehouden te Alphen: 24, G. Frets

Boskoops Advertentieblad, 22 okt. 1898

 

GETROUWD:

G. P. FRETS, Arts, en G. A. DE VOS, Verpleegster

Eenige wijze van kennisgeven.

UTRECHT, 27 Februari 1907

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN. Aan de Universiteit te Amsterdam is bevorderd tot doctor in de geneeskunde op proefschrift: „Heredity of the Cephalie index" de heer G. P. Frets alhier.

Boskoops Advertentieblad, 5 nov. 1924

 

3.3 G.P. Frets en het vroegtijdige vertrek

Van den Broek werd als prosector opgevolgd door G.P. Frets. Gerrit Pieter Frets werd in 1879 geboren in Boskoop, volgde de Rijks HBS in Gouda, en studeerde daarna van 1899 tot 1906 geneeskunde in Utrecht. Eind1906 deed hij zijn artsexamen. In 1903 onderbrak hij zijn studie een jaar om assistent te zijn bij de Utrechtse hoogleraar anatomie Rosenberg. In 1907 werd hij benoemd tot prosector aan het anatomisch kabinet te Leiden, onder Langelaan. Eind 1907 nam hij wegens ziekte ontslag. Na zijn herstel maakte hij tot september 1909 een wetenschappelijke reis, gefinancierd door de Utrechtse Dondersstichting. Hij werkte in

1908 bij Fürbringer in Heidelberg en van oktober 1908 tot april 1909 bij prof. Rückert in München. Daarna werkte hij ook nog kortere tijd in Zürich en Parijs. In deze periode schreef Frets ook enkele  wetenschappelijke anatomische publicaties. Hoewel Frets dus niet bij Bolk opgeleid was, had hij wel al wat ervaring als anatomisch assistent en reeds een wetenschappelijke opleiding doorgemaakt. Ongeveer tegelijk met zijn aanstelling als prosector werd Frets ook toegelaten als privaatdocent in de anatomie. In die hoedanigheid gaf hij ondermeer twee jaar lang een cursus in de anatomie van het zenuwstelsel.

 

 

IX. Cornelis (Kees) Frets, geb. Boskoop 2 okt. 1903, examen Mulo te Utrecht (1919), dienstplichtige (1922), civiel ingenieur won. Boskoop (1933), later te Amerongen, adjunct-directeur Gemeentewerken stad Dordrecht (1952), tr. Boskoop 1 mei 1937 Johanna van Nes, geb. Boskoop 25 okt. 1914, dochter van Pieter Oosthoek van Nes en Wilhelmina van Batenburg

Hieruit nageslacht Frets.

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN

Te Delft slaagde voor het propaedeutisch examen voor civiel ingenieur de heer C. Frets, alhier

Boskoops Advertentieblad, 27 juni 1923

 

Plaatselijke Berichten. Vorige week slaagde te Delft voor het ingenieurs-examen voor civiel ingenieur, onze plaatsgenoot de heer C. Frets.

Boskoops Advertentieblad, 31 maart 1926