Genealogie Goudkade

Door E.E. van Voskuilen

 

 

Inleiding

 

De geslachtsnaam Goudkade verwijst naar de Gouwekade bij Zuid-Waddinxveen, waar ook de herkomst van dit geslacht moet gevonden worden. De Goudkade behoorde bestuurlijk gezien bij het aan de overzijde van de Gouwe gelegen ambacht Bloemendaal.

De derde generatie Maerten Pietersz wordt vanaf 1730 in Boskoop vermeld, als hij zijn zoon Pieter in de Remonstrantse Kerk laat dopen. Deze kerk stond aan het eind van de Barendstraat. Vele leden van het geslacht Goudkade hebben zich belangeloos ingezet als ouderling binnen deze kerkelijke gemeenschap. Maar ook binnen de gemeente Boskoop zijn veel prominenten aan te wijzen. Zo waren Gerrit Pietersz Goudkade (Vb) en zijn zoon Pieter Goudkade (VIb) tussen 1818 en 1837 kastelein en logementhouder in het ‘Wapen van Boskoop’. Martinus Johannes Goudkade (1840-1907), koopman te Boskoop, was mede initiatiefnemer tot de oprichting van de Boskoopse Spaar-, Deposito- en Hulpbank in 1890.

 

 

Genealogie Goudkade

 

I. Maerten Pietersz Goudkade alias Blommendael, geb. omstr. 1635 [geschat]. won. Reeuwijk (1672), begr. Reeuwijk 21 juli 1683, tr. N.N. overl. voor 1680

 

Maerten Pietersz. in Middelburgh met sijn swager en susters respective, nu eygen.

de kerck -2-10-0

 

Waarschijnlijk was Jan Pietersz Goutcade, won. te Reeuwijk (1672) een broer van Maerten Pietersz. Jan Pietersz was gehuwd met een dochter van Cornelis Voppen Besemer en kreeg 1/8e deel van diens erfenis.

 

 

II. Pieter Maartense Goudkade, geb. omstr. 1660 [geschat], jm. Van Reeuwijk, overl. Reeuwijk, begr. Aldaar 19 mei 1712, tr. Reeuwijk 17 dec. 1684 Marrigje Jans Proos, jd. Van Ouderkerk aan de IJssel, overl. Reeuwijk (impost) 27 nov. 1724, dochter van Jan Huijbertsz Proos, van Gouderak, en van Leentje Hendriks

Uit dit huwelijk:

1.                 Maerten Pietersz Goudkade, ged. (Rem.) Waddinxveen 8 jan. 1687

2.                 Maerten Pietersz Goudkade, ged. (Rem.) Waddinxveen 24 okt. 1688, volgt II.

3.                 Neeltje Pieters Goudkade, ged. Waddinxveen 8 juni 1698, tr. Boskoop 10 juni 1725 Huig Dirks van der Sneij, begr. Boskoop 25 jan. 1769. Hieruit nageslacht Van der Sneij te Boskoop.

 

 

III. Maerten Pietersz Goudkade, ged. (Rem.) Waddinxveen 24 okt. 1688, ouderling Rem. Gemeente Boskoop 1731, 1743, 1759, vermeld lidmatenregister 1740, won. tussen de Voorkade en de Reierskoop, tr. Hazerswoude (impost) 12 aug. 1723 Elisabeth (Lijsbeth) Hendriks Dobbe, geb. 1687, ged. (Rem.) Hazerswoude 16 febr. 1694, begr. Boskoop 1750, dochter van Hendrick Stevens Dobbe en Maertje Jacobs Ouweneel (Konijnenburg)

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Maertens Goudkade, ged. (Rem.) Boskoop 13 aug. 1730, volgt IV.

 

 

IV. Pieter Maertens Goudkade, ged. (Rem.) Boskoop 13 aug. 1730, ouderling Rem. Gemeente Boskoop 1760, 1762, voogd 29 mrt. 1787, begr. Boskoop 12 dec. 1794 (oud 64 jaar), tr. (Rem.) Boskoop 17 nov. 1758 Klaasje Gerrits Matzen, ged. Zevenhuizen 22 of 28 juni 1733, begr. Boskoop 26 sept. of 12 dec. 1794 (oud 61 jaar), dochter van Gerrit Jansz Matse, biersteker aan de Zwanlasche brug te Zevenhuizen, schepen, en Neeltje Jans van Alphen

Uit dit huwelijk:

1.                 Maarten Pietersz Goudkade, geb. omstr. 1760, volgt Va.

2.                 Gerrit Pietersz Goudkade, geb. (Rem.) 19 mrt. 1761, volgt Vb.

3.                 Maria Goudkade, geb. Boskoop 14 dec. 1764, overl. Boskoop 5 aug. 1847 (oud 82 jaar), tr. Cornelis Vermeij, geb. Zevenhoven 1773, klompenmaker te Boskoop (1815), voogd over zijn neef en nicht Goudkade 20 juli 1815, overl. Boskoop 13 aug. 1857 (oud 84 jaar)

4.                 Jan Goudkade, geb. omstr. 1766, volgt Vc.

5.                 Cornelis Pietersz Goudkade, ged. (Rem.) Boskoop 23 dec. 1771, volgt IVd.

 

 

Va. Maarten Pietersz Goudkade, geb. 1759/60, ouderling Rem. Gemeente Boskoop 1790, deed namens de gemeente uitdelingen voor de allerarmste huishoudens febr. 1799, leverde brood voor het H. Avondmaal 1799, solliciteerde voor koster 1801, gaf de gemeente zangles en vroeg toestemming hiervoor de kerk te gebruiken 17 dec. 1809, arbeider won. Boskoop (1815), overl. Boskoop 31 mei 1836 (oud 77 jaar), tr. omstr. 1794 Anna van Leeuwen, jd. Van Nieuwkoop

Uit dit huwelijk:

1.                 Klaasje Goudkade, geb. Boskoop 24 dec. 1795, overl. Boskoop 9 mei 1844 (oud 49 jaar)

2.                 Pieter Goudkade, geb./ged. (Rem.) Boskoop 17/26 dec. 1796, jong overleden

3.                 Pieter Goudkade, ged. (Rem.) Boskoop 21 juli 1799

4.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 1801, overl. Boskoop 1803

5.                 Pieternella Goudkade, geb. Boskoop 31 okt. 1802, tr. Boskoop 29 okt. 1834 Johannes Lambertus Putters, geb. Leiden 27 sept. 1798, zoon van Johannes Theodorus Putters en Allegonda van Wijk

6.                 Jan Goudkade, geb. Boskoop 12 aug. 1805, volgt VIa.

 

 

Vb. Gerrit Pietersz Goudkade, geb. (Rem.) 19 mrt. 1761, timmerman (1799), kastelein en logementhouder in ‘Het Wapen van Boskoop’ in Boskoop 1818, gegoed in het Zuidwijk, overl. Boskoop 8 aug. 1826, tr. Boskoop 18 okt. 1789 Maria Grootendorst, ged. Boskoop 5 juni 1768, overl. Boskoop 2 nov. 1821 (oud 53 jaar), dochter van Jan Claasse Grootendorst en Marrigje van Puffelen

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Gerritsz Goudkade, geb. Boskoop 19 juli 1793, volgt VIb.

 

Het derde perceel op Laag Zuidwijk, gelegen tussen het Zuidwijkerdijkje en het Jaagpad langs de Gouwe...... Aanvankelijk werd dit perceel op de verkoping in 1818 aangeboden als weiland, drie morgen groot. De koper was Gerrit Goudkade, kastelein en logementhouder in ‘Het Rechthuis’ in Boskoop. ‘Het Rechthuis’ was tevens Gemeentehuis voor Boskoop, Zuidwijk en Middelburg. Het was ook Notarishuis en Sociëteit. Na het overlijden van Gerrit Goudkade wordt zijn zoon Pieter de nieuwe eigenaar.

Zuidwijk. Van Hooge Heerlykheid tot economisch Bolwerk, J.F. de Boer, 2007, blz. 69

 

 

Vc. Jan Goudkade, geb. omstr. 1766, kwam in conflict met de Remonstrantse kerkenraad 1797, ingeschreven als lid der Remonstrantse Gemeente 5 sept. 1798, overl. Boskoop 4 juli 1815, tr. omstr. 1794 Anna (Johanna) Poot, ged. Waddinxveen 24 jan. 1762, overl. Boskoop 7 jan. 1829 (oud 66 jaar), dochter van Dirk Jansz Poot en Martijntje Goudriaan

Uit dit huwelijk:

1.                 Klaasje Goudkade, geb. Noord-Waddinxveen 24 dec. 1795, onder voogdij 20 juli 1815, overl. Boskoop 2 mei 1872 (oud 76 of 77 jaar), tr. Boskoop 4 sept. 1817 Jan de Loos, geb. Boskoop 2 mrt. 1793, overl. Boskoop 26 dec. 1842 (oud 49 jaar), zoon van Teunis de Loos en Margje Splinters. Hieruit nageslacht De Loos te Boskoop.

2.                 Pieter Goudkade Jzn, geb. Waddinxveen 1796, volgt VIc.

3.                 Jan Goudkade, geb./ged. (Rem.) 25 jan./2 febr. 1800, overl. Boskoop 2 mrt. 1800

4.                 Janna Goudkade, geb./ged. (Rem.) 21 juni/5 juli 1801, overl. Boskoop 24 sept. 1801

5.                 Janna Goudkade, geb./ged. (Rem.) 9/12 dec. 1802, overl. Boskoop 29 jan. 1804

 

20 juli 1815. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Maarten Goudkade, arbeider; Cornelis Goudkade, boomkweker; Cornelis Vermey, klompmaker, gehuwd met Maria Goudkade; alle drie te Boskoop; Jan Poot, tuinman te Waddinxveen; Teunis van der Sney en Inge Bos, beiden schipper te Boskoop
Voogd(en): Cornelis Vermey (toeziend)
Pupil(len): Klaasje en Pieter Goudkade
Ouder(s): Anna Poot en wijlen Jan Goudkade te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1815, inv. 7, akte 95

 

 

Vd. Cornelis Pietersz Goudkade, ged. (Rem.) Boskoop 23 dec. 1771, boomkweker te Boskoop (1815), gaf akte van bekendheid op 30 mrt. 1826, overl. Boskoop 25 aug. 1849 (oud 77 jaar), tr. Boskoop 2 mei 1800 Lena Cornelis Suyker (Suiker), ged. Nieuwerkerk 20 sept. 1772, dochter van Cornelis Hendriks Suyker en Neeltje Gerrits van der Lecq

Uit dit huwelijk:

1.                 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 18 juni 1804, overl. Boskoop 17 juli 1848 (oud 44 jaar)

2.                 Pieter Goudkade Cz, ged. (Rem) 5 mrt. 1806, volgt VId.

3.                 Cornelia Goudkade, geb. Boskoop 29 juli 1810, tr. Boskoop 27 apr. 1837 Hendrik van Pruissen, geb. Boskoop 14 mei 1814, zoon van Jacobus van Pruissen en Ariaantje Vink

4.                 Cornelis Goudkade, geb. Boskoop 18 nov. 1814, militair (1836), overl. Boskoop 7 apr. 1836 (oud 21 jaar) (bij zijn overlijdensakte staat dat hij militair was en tijdens verlof is gestorven)

 

 

VIa. Jan Goudkade Mz, geb. Boskoop 12 aug. 1805, koopman te Boskoop (1866), overl. Boskoop 23 mrt. 1892 (oud 86 jaar), tr. Boskoop 24 mrt. 1837 Emma Maria Guicherit, geb./ged. (Westerkerk) Amsterdam 15 sept./7 okt. 1810, won. Boskoop (1837, 1866), overl. Amsterdam 23 febr. 1880 (oud 69 jaar), dochter van Jean Ceasar Guicherit, overl. Boskoop 1837, en Elizabeth Mogin (Morgin, Molin)

Uit dit huwelijk:

1.                 Martinus Johannis Goudkade, geb. Boskoop 9 jan. 1838, overl. Boskoop 23 febr. 1838

2.                 Martinus Johannes Goudkade, geb. Boskoop 29 mei 1839, volgt VIa.

3.                 Jan Ceasar Goudkade, geb. Boskoop 27 mei 1842, overl. Zeemanshospitaal, Manilla, Filipijnen, 12 juni 1867 (aan de cholera, 24 jaar oud)

 

De akte van overlijden van Jan Ceasar Goudkade werd 18 sept. 1868 opgemaakt.

 

4.                 Rudolf Nicolaas Goudkade, geb. Boskoop 18 juli 1844, overl. Boskoop 3 jan. 1846

5.                 Elisabeth Johanna Goudkade, geb. Boskoop 29 juli 1847, tr. Boskoop 25 apr. 1873 Hermanus Jan Houtman, geb. Delft 16 aug. 1848, zoon van Andries Houtman en Maria Brinkman.

6.                 Anne Adrienne Goudkade, geb. Boskoop 21 dec. 1849

7.                 Rudolf Nicolaas Goudkade, geb. Boskoop 22 jan. 1853, overl. Boskoop 31 mei 1860

 

De familie Guicherit heeft enige tijd in Boskoop gewoond. Een broer van Emma Maria, nl. Jacques Louis Guicherit vraagt in 1819 in Boskoop een paspoort voor Suriname aan. Hij doet dit nogmaals in 1830 in Amsterdam. In 1836 is hij administrateur en directeur van de plantage Zoelen-Beneden Commewijne in Suriname. Hij heeft dan een relatie met Maria Magdalena Arons (1811-1837), een dochter van de mestieze Jeanette de Bije, bij wie hij een zoon verwerkt.

Bron: http://arons.ehrhardt.nl/#130#130

 

 

Vb. Pieter Gerritsz Goudkade, geb. Boskoop 19 juli 1793, kastelein en logementhouder in het ‘Wapen van Boskoop’ in Boskoop 1828, won. Dorpsstraat Oost, overl. Boskoop 27 jan. 1837 (oud 43 jaar), tr. 1e Boskoop 24 mei 1817 Alida Degenhart, geb. Boskoop 7 mrt. 1798, overl. Boskoop 1 febr. 1827 (oud 28 jaar), dochter van Hendrik Degenhart, kleermaker te Noord-Waddinxveen, en Geertrui van der Stam, tr. 2e Boskoop 29 okt. 1828 Elizabeth Mogin, geb. Amsterdam 29 okt. 1787, winkelierster in ‘textiliën’, overl. Moordrecht 20 sept. 1853 (oud 65 jaar), dochter van Jacques Rudolph Mogin en Anna Adrienne Mater

 

Elizabeth Mogin was eerder weduwe van Jean Ceasar Guicherit, die weer de schoonvader was van Jan Goudkade Mz (zie Va)

 

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Hendrikus Gerardus Goudkade, geb. Boskoop 4 dec. 1817, onder voogdij 14 juni 1827, overl. Boskoop 16 mei 1832

2.                 Maria Geertruida Goudkade, geb. Boskoop 9 mei 1819, overl. Waddinxveen 19 nov. 1889, tr. Haarlem 2 nov. 1842 Cornelis Visser, ged. Utrecht (Buurkerk) 28 juli 1799, schoenmaker en winkelier, overl. Noord-Waddinxveen 30 mrt. 1864

3.                 Gerrit Goudkade, geb. Boskoop 17 dec. 1820, overl. Noord-Waddinxveen 20 sept. 1854 (oud 33 of 34 jaar), tr. Noord-Waddinxveen 8 aug. 1846 Marrigje den Hooglander, geb. Reeuwijk 1824, dochter van Tijmen den Hooglander en Rachel van Vliet

4.                 Alida Geertruida Goudkade, geb. Boskoop 1 juli 1824

 

 

14 juni 1827. Akte van voogdbenoeming
Verzoeker(s): Pieter Goudkade Gzn
Voogd(en): Cornelis van Wilgen Jzn, Cornelis Hendericus Felix, beiden te Boskoop
Pupil(len): Hendericus Gerardus, Maria Geertruyda, Gerret en Alyda Geertruyda Goudkade
Ouder(s): Pieter Goudkade Gzn en wijlen Alyda Degenhard te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1827, inv. 19, akte 68

 

De goederen van Pieter Goudkade Gzn en wijlen Alida Degenhard werden getaxeerd door Levy Philip Hoorneman 28 aug. 1828

vredegerecht civiele zaken Gouda 1828, inv. 20, akte 92

 

...toen in 1837 Pieter Goudkade overleed, bleef zijn weduwe Elisabeth Mogin met drie minderjarige kinderen uit het eerdere huwelijk van haar echtgenoot over......

Op 21 september 1837 laat Elisabeth Mogin de bezittingen verkopen: 1. Het huis, ingericht tot logement, met ruim erf, kaagberg (hooiberg), overdekte kolfbaan, koetshuis en stalling, twee billardkamers en diverse ruime en goedingerichte vertrekken aan de Dorpsstraat-Oost te Boskoop; 2. Een perceel land op Vrij Boskoop en 3. Een perceel land op Zuidwijk van het Jaagpad oostop tot het Zuidwijkerdijkje, groot 2.54.83 ha, in 1818 aangekocht van de kinderen van Theodoor Joseph Louis Vincent Baron Heereman van Zuidwijk.

Zuidwijk. Van Hooge Heerlykheid tot economisch Bolwerk, J.F. de Boer, 2007, blz. 69

 

 

Vc. Pieter Jansz Goudkade, geb. Noord-Waddinxveen 6 mrt. 1796, onder voogdij 20 juli 1815, slager te Boskoop (1829), overl. Boskoop 23 apr. 1862 (oud 66 jaar), tr. Boskoop 9 juli 1818 Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 28 febr. 1797, overl. Boskoop 7 jan. 1868 (oud 70 jaar), dochter van Kors van Kleef en Antje van Velsen

Uit dit huwelijk:       

1.                 Johanna Goudkade, geb. Boskoop 1 febr. 1819, overl. Boskoop 16 juni 1819

2.                 Kors Goudkade, geb. Boskoop 20 mei 1820, volgt VIb.

3.                 Johanna Goudkade, geb. Haastrecht 20 mei 1824, overl. Boskoop 19 febr. 1889 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 5 dec. 1850 Daniel Scholten, geb. Boskoop 4 mei 1823, zoon van Gerrit Scholten en Pieternella van Ardenne

4.                 Jan Goudkade Pz, geb. Haastrecht 21 juli 1826, volgt VIc.

5.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 26 juni 1827, overl. Boskoop 1 juni 1831

6.                 Margje Goudkade, geb. Boskoop 16 juli 1828, overl. Boskoop 8 okt. 1828

7.                 Margje Goudkade, geb. Boskoop 27 apr. 1830, overl. Boskoop 22 sept. 1831

8.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 2 mrt. 1833, overl. Boskoop 3 febr. 1858 (oud 24 jaar)

9.                 Dirk Goudkade, geb. Boskoop 10 febr. 1837, overl. Boskoop 9 apr. 1855 (oud 18 jaar)

10.             Margaretha Goudkade, geb. Boskoop 19 apr. 1839, overl. Boskoop 28 apr. 1841

 

4 nov. 1829. Eiser(s): Pieter Goudkade, slager te Boskoop
Gemachtigde(n): mr. Jan Willem Blanken, procureur
Gedaagde(n): Hendrik Degenhart te Boskoop
Zaak: Eist betaling van ƒ 27 wegens drie weken kostgeld en inwoning. Gedaagde stelt dat eiser bij hem inwoont. Hij heeft een tijdje een kamer gehuurd van eiser en kostgeld betaald. Hij kan echter niet worden gedwongen tegen zijn wil bij eiser in de kost te blijven; hij heeft redenen zich over de kost te beklagen. Hij meent met ƒ 15 wegens drie weken kamerhuur te kunnen volstaan. Eiser stelt dat hij eigenaar is van het gehele huis.
Vonnis: Inzake de kamerhuur is geen geschil. Eiser heeft onvoldoende bewezen dat gedaagde gehouden is in de kost te blijven. Eis toegewezen, indien gedaagde weigert om onder ede te verklaren dat hij gerechtigd was de kost op te zeggen. Aangezien gedaagde dit verklaart, moet hij slechts ƒ 15 betalen.

vredegerecht minuut-vonnissen civiele zaken Gouda 1829, inv. 1, blz 794

 

 

Vd. Pieter Cornelisz Goudkade, ged. (Rem) 5 mrt. 1806, boomkweker te Boskoop, armverzorger 1845, overl. Boskoop 23 nov. 1885 (oud 79 jaar), tr. Boskoop 13 mei 1836 Maria van Nes, ged. Boskoop 21 sept. 1804, naaister te Boskoop (1835), overl. Boskoop 5 apr. 1897 (oud 92 jaar), dochter van Jan Cornelis van Nes, papierfabrikant, en van Aaltje Huigen Langelaan

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Goudkade, geb. Boskoop 28 mei 1837, volgt VId.

2.                 Alida Goudkade, geb. Boskoop 1 sept. 1838, overl. Boskoop 31 dec. 1916, tr. Boskoop 18 juni 1863 Dirk Guldemond, geb. Boskoop 9 aug. 1833, overl. Boskoop 9 juni 1905 (oud 71 jaar), zoon van Marijnis Cornelis Johannes Guldemond, timmerman, en van Hadriana van der Sneij

3.                 Johannes Goudkade, geb. Boskoop 10 juni 1841, volgt VIe.

4.                 Helena Goudkade, geb. Boskoop 25 juli 1845, tr. Boskoop 31 jul 1872 Pieter Marinus van Heiningen, geb. Boskoop 17 aug. 1846, zoon van Jacob van Heinigen en Cornelia van Hijzelendoorn (ex Pieter van Hijzelendoorn, boomkweker en koopman, ouderling Rem. Gemeente, en van Neeltje van Heijningen)

 

 

VIa. Martinus Johannes Goudkade, geb. Boskoop 1840, koopman won. Boskoop (1866), directielid Boskoopsche Spaarbank 1890-1897, secretaris polderbestuur Laag Boskoop 1899, overl. Boskoop 1 jan. 1907 (oud 66 jaar), tr. Gouda 4 apr. 1866 Agatha Hillegonda Everina Brand van Straaten, geb. Gouda 1843, overl. Boskoop 16 apr. 1911 (oud 68 jaar), dochter van Wilhelmus Brand van Straaten, brood- en banketbakker te Gouda,  en Neeltje Nielsen

Dit huwelijk bleef kinderloos.

 

Goedkeuring statuten Boskoopse Spaar-, Deposito- en Hulpbank. Kapitaal f 100.000,- in 50 aandelen van f 2000,-. Venootschap wordt bestuurd door H. Le Coultre, M.J. Goudkade, W.C. Boer, T. Koster en C. Frets.

De Rijnbode, 15 juni 1890

 

Afkoop van publieke Verkoopingen en Onroerende goederen.

Bouwmanswoningen en diverse percelen weiland te Boskoop werden toegewezen oa.:

No. 1, 2, 3, M.J. Goudkade, f 7587,-

De Rijnbode 20 mrt. 1892

 

Gekozen tot lid der commissie tot beoordeling van de grensregeling tussen Boskoop en Waddinxveen: H. Le Coultre, C.B. van Nes, C.B. Lunneman, M.J. Goudkade, L. Erkelens, P. van Nes Az en C. Bulk

De Rijnbode, 4 mrt. 1894

 

 

VIb. Kors Pieterszoon Goudkade, geb. Boskoop 20 mei 1820, overl. Boskoop 8 sept. 1887 (oud 67 jaar), tr. 1e Boskoop 6 mei 1841 Jannetje van Biezen, geb. Reeuwijk 22 sept. 1820, overl. Boskoop 1 nov. 1845 (oud 25 jaar), dochter van Johannes van Biezen en Annetje Volbrigt, tr. 2e Boskoop 11 febr. 1848 Hermina Mennink (Menninck), geb. Rheden 24 febr. 1822, overl. Boskoop 16 dec. 1899 (oud 77 jaar), dochter van Barend Menninck en Derkje Bekking

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 21 okt. 1841, overl. Boskoop 30 juni 1842

2.                 Johannis Goudkade, geb. Boskoop 22 aug. 1843, overl. Boskoop 4 aug. 1851

3.                 Pieter Goudkade, geb. Boskoop 26 juli 1845, overl. Boskoop 30 sept. 1845

Uit het tweede huwelijk:

4.                 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 15 jan. 1849, overl. Boskoop 22 jan. 1896 (oud 46 of 47 jaar), tr. Boskoop 7 jan. 1870 Abraham (Maarten) van Kleef, geb. Boskoop 6 dec. 1843, zoon van Gerrit van Kleef en Adriana Reinswijk (Rijswijk)

5.                 Dirk Goudkade, geb. Boskoop 7 jan. 1851, overl. Boskoop 18 juni 1852

6.                 Berendina Goudkade, geb. Boskoop 30 mrt. 1852, overl. Boskoop mrt. 1926 (oud 73 jaar), tr. Boskoop 9 juni 1876 Dirk Nieuwerf, geb. Koudekerk 22 nov. 1847, boomkweker (1884, 1908), won. Ridderbuurt no. 31 (1914), overl. Boskoop 27 jan. 1920 (oud 72 of 73 jaar), zoon van Arij Nieuwerf en Neeltje Leenheer.

7.                 Pieter Goudkade Korsz, geb. Boskoop 16 juli 1853, volgt VIIa.

8.                 Dirkje Goudkade, geb. Boskoop 15 dec. 1855, overl. Boskoop 17 mei 1891 (oud 35 jaar), tr. Boskoop 17 juni 1881 Arie van der Willik, geb. 1857, zoon van Arie van der Willik sr en Elisabeth Ouwerkerk

9.                 Johanna Goudkade, geb. Boskoop 26 okt. 1857, overl. Boskoop 6 jan. 1859

10.             Johanna Goudkade, geb. Boskoop 17 okt. 1859, overl. Boskoop 9 okt. 1860

11.             Jan Goudkade, geb. Boskoop 20 febr. 1861, overl. Boskoop 7 dec. 1872

12.             Antje Goudkade, geb. Boskoop 25 sept. 1863, tr. Boskoop 12 juli 1889 Dirk van der Willik, geb. 1862, zoon van Klaas van der Willik en Klaasje van Kleef

13.             Johanna Goudkade, geb. Boskoop 14 sept. 1865, overl. Boskoop 4 juni 1871

 

 

VIc. Jan Goudkade Pz, geb. Haastrecht 21 juli 1826, [slager], overl. Boskoop 19 jan. 1890 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 13 okt. 1848 Maria Boer, geb. Boskoop 18 dec. 1821, overl. Boskoop 21 apr. 1904 (oud 82 jaar), dochter van Willem Boer en Aaltje van Leeuwen

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Goudkade Jz, geb. Boskoop 2 juli 1849, volgt VIIb.

2.                 Aaltje Goudkade, geb. Boskoop 9 febr. 1851, overl. Boskoop 18 mrt. 1917 (oud 66 jaar), tr. Boskoop 15 juli 1892 Gerrit van Veen, geb. Boskoop 1849, zoon van Teunis van Veen en Geertrui Scholten

3.                 Willem Goudkade, geb. Boskoop 7 sept. 1852, overl. Boskoop 5 apr. 1915 (oud 62 jaar)

4.                 Dirk Goudkade Jz, geb. Boskoop 30 dec. 1853, volgt VIIc.

5.                 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 18 jan. 1856, overl. Nieuwpoort 13 febr. 1950 (oud 94 jaar), tr. Boskoop 21 okt. 1880 Hendrik van der Hek, geb. Bergambacht 1858, zoon van Arie van der Hek en Maria Post

6.                 Grietje Goudkade, geb. Boskoop 6 mei 1857, overl. Boskoop 24 juni 1857

7.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 15 juni 1858, overl. Boskoop 19 sept. 1858

8.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 31 mrt. 1861, overl. Boskoop 15 juni 1861

9.                 Antje Goudkade, geb. Boskoop 29 apr. 1862, overl. Boskoop 25 mei 1862

10.             Adrianus Goudkade, geb. Boskoop 28 apr. 1864, overl. Boskoop 11 jan. 1865

 

 

VId. Cornelis Goudkade, geb. Boskoop 28 mei 1837, boomkweker te Boskoop (1862, 1864), kerkmeester en armverzorger Remonstrantse Gemeente Boskoop 1877, overl. Boskoop 4 febr. 1891 (oud 53 jaar), tr. Aarlanderveen 1 mei 1862 Maria (Mietje) van den Hoek, geb. Amsterdam 1840, won. Aarlanderveen (1862), dochter van Hendrik van den Hoek, koopman te Amsterdam, en van Adriana Huijsman

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Goudkade Cz, geb. Boskoop 5 apr. 1863, volgt VIId.

2.                 Aaltje Hendrika Goudkade, geb. Boskoop 11 aug. 1872, overl. Boskoop 20 juli 1875

3.                 Hendrik Goudkade Cz, geb. Boskoop 21 sept. 1876, boomkweker te Boskoop

 

Bij vonnis van de Arondissement-rechtbank te ’s-Gravenhage, van 18 juli 1902, is H. GOUDKADE Cz, boomkweeker te Boskoop, doch wiens tegenwoordige verblijfplaats onbekend is, verklaard in staat van faillissement...

De Rijnbode 23 juli 1902

 

 

VIe. Johannes Goudkade, geb. Boskoop 10 juni 1841, stoomboot-kapitein (1869, 1890), won. Boskoop (1878), vestigde zich 9 juli 1878 in Aarlanderveen, overl. Apeldoorn 10 jan. 1928 (oud 86 jaar), tr. 1e Boskoop 18 juli 1867 Hendrika Aletta Schoorel, geb. Boskoop 9 jan. 1834, dochter van Klaas Schoorel en Anna Willemina van Wilgen, tr. 2e Bedum (Gr.) 19 nov. 1890 Marchiena Hinderika Bossinga, geb. Veendam 1851, dochter van Hidde Gosses Bossinga, logementhouder, en Wemeltje Hindriks Oortjes

Marchiena Hinderika Bossinga tr. 1e Harm Schipper

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Maria Cornelia Goudkade, geb. Boskoop 21 apr. 1868

2.                 Anna Willemina Goudkade, geb. Boskoop 31 mei 1869

3.                 Petronella Alida Goudkade, geb. Boskoop 20 sept. 1870

4.                 Nicolaas Goudkade, geb. Boskoop 15 juli 1872

5.                 Johanna Adriana Goudkade, geb. Boskoop 26 juli 1875

 

 

VIIa. Pieter Goudkade Korsz, geb. Boskoop 16 juli 1853, schilder te Boskoop (1877, 1908, 1909, 1913), meester schilder (1915), lid van de Nederlandsche Nerings Verzekerings Maatschappij 1895, overl. Boskoop 12 febr. 1921 (oud 67 jaar), tr. Boskoop 1 sept. 1876 Marijtje Bakker, geb. Boskoop 20 dec. 1856, dochter van Teunis Bakker en Aartje Grootendorst (ex Florus Grootendorst en Marijtje Koenekoop)

Uit dit huwelijk:

1.                 Hermina Goudkade, geb. Boskoop 17 febr. 1877, overl. Alphen aan de Rijn 11 nov. 1944 (oud 67 jaar), tr. Boskoop 4 nov. 1897 Pieter Hendrik van Keeken, geb. 1874, schilder te Alphen (1890-1900), zoon van Hendrik Keeken en Marijtje Nagtegaal

2.                 Aartje Goudkade, geb. Boskoop 31 mrt. 1879, overl. Anna Paulowna 3 febr. 1928 (oud 48 jaar), tr. Boskoop 1 juni 1911 Johannes Bergman, geb. Sassenheim 1883, zoon van Toon Bergman en Neeltje van Egmond

3.                 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 20 mrt. 1881, overl. Boskoop 21 mei 1888

4.                 Teunis Goudkade Pzn, geb. Boskoop 4 mrt. 1883, volgt VIIIa.

5.                 Dirkje Goudkade, geb. Boskoop 1885, tr. Boskoop 2 okt. 1930 Gerrit van Veen, geb. Boskoop 1903, zoon van Teunis van Veen en Jacoba Clasina Loef

6.                 Kors Goudkade, geb. Boskoop 12 mei 1885, overl. Boskoop 4 mrt. 1888

7.                 Gerrit Goudkade Pz, geb. Boskoop 2 febr. 1887, volgt VIIIb.

8.                 Neeltje Goudkade, geb. Goudkade 9 mrt. 1889, tr. Boskoop 30 juli 1914 Gerrit Koelmans, geb. Terneuzen 1887, zoon van Hein Koelmans en Pieternella Wilhelmina de Jonge

9.                 Berendina Goudkade, geb. Boskoop 14 mrt. 1891, tr. Boskoop 12 okt. 1911 Willem van Doorn, geb. Urk 1887, zoon van Jan van Doorn en Hendrika Grootendorst

10.             Kors Goudkade, geb. Boskoop 24 jan. 1893

11.             Dirkje Goudkade, geb. Boskoop 6 sept. 1895

12.             Jan Goudkade, geb. Boskoop 10 okt. 1897

13.             Nelly Goudkade, geb. Boskoop 25 okt. 1899

 

Op den 1sten September a.s. hopen onze geliefde ouders: PIETER GOUDKADE en MARIJTJE BAKKER, hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Boskoop, 17 Aug. 1916

De Rijnbode 19 aug. 1916

 

 

VIIb. Pieter Goudkade Jz, geb. Boskoop 2 juli 1849, slager te Haastrecht, overl. Haastrecht 21 juli 1938 (oud 89 jaar), tr. Haastrecht 22 okt. 1874 Catharina Bookelman, geb. Haastrecht 1848, overl. Haastrecht 23 mei 1886 (oud 37 jaar), dochter van Gerrit Bookelman en Hendrika Lam

Uit dit huwelijk:

1.                 Hendrika Maria Goudkade, geb. Haastrecht 1878, tr. Amsterdam 17 sept. 1914 Johannes Gijsbertus Arentz, geb. Oegstgeest 1857, muziekonderwijzer, zoon van Cornelis Arentsz en Elisabeth Catharina Repelius

2.                 Gerrigje Aaltje Goudkade, geb. Haastrecht 1879, overl. Haastrecht 1 nov. 1879

3.                 Jan Gerrit Goudkade, geb. Haastrecht 1880, overl. Haastrecht 14 jan. 1880

4.                 Alida Gerritje Goudkade, geb. 1886, overl. Schoonhoven 15 aug. 1886

 

 

VIIc. Dirk Goudkade Jz, geb. Boskoop 30 dec. 1853, slager (1893), koopman (1916), won. aan de Voorkade hoek Dorpstraat 1898, overl. Boskoop 2 juli 1928 (oud 74 jaar), tr. Boskoop 24 febr. 1876 Lena Johanna van der Stam, geb. Boskoop 1 okt. 1857, dochter van Adrianus van der Stam en Lena Ramp

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan Goudkade, geb. Boskoop 1 aug. 1876

2.                 Adrianus Goudkade Dz, geb. Boskoop 19 jan. 1878, volgt VIIIc.

3.                 Pieter Goudkade, geb. Boskoop 27 sept. 1879, overl. Boskoop 13 nov. 1880

4.                 Magdalena Goudkade, geb. Boskoop 9 sept. 1882, tr. Boskoop 2 aug. 1911 Hendrikus Everardus Jansen, geb. Arnhem 1884, zoon van Everardus Jansen en Maria Johanna Brouwer

5.                 Pieter Goudkade, geb. Boskoop 23 juni 1884, overl. Boskoop 29 nov. 1885

6.                 Lena Johanna Goudkade, geb. Boskoop 13 dec. 1885, tr. Boskoop 29 mrt. 1916 (echtsch.uitgespr. 4 apr. 1939) Arie Pieter van Nes, geb. Boskoop 1881, zoon van Klaas van Nes en Geertje Bon

7.                 Wilhelmina Goudkade, geb. Boskoop 2 okt. 1887, tr. Boskoop 19 febr. 1908 Albertus Pieter Cornelis, geb. Breskens 1869, zoon van Johannes Cornelis en Maria Francina Hermina Pino Post

8.                 Pieter Goudkade Dz, geb. Boskoop 26 juli 1889, boomkweker (1916), tr. Boskoop 23 nov. 1916 Antje Maas, geb. Grijpskerk 1867, dochter van Jochum Maas en Sijtske Penninga

9.                 Gerarda Cornelia Goudkade, geb. Boskoop 18 apr. 1891

10.             Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 15 jan. 1893, overl. Boskoop 12 juni 1908

11.             Adriana Margaretha Goudkade, geb. Boskoop 10 sept. 1894, tr. Boskoop 13 okt. 1915 Johannes Dirk Albertus van Twisk, geb. Bloemendaal 1890, werkzaam op een theeplantage te Pekalongan (NOI) 1915, zoon van Frans van Twisk en Anna Clara van Os

12.             Hendrik Goudkade, geb. Boskoop 30 dec. 1895

13.             Frans Goudkade, geb. Boskoop 14 okt. 1897

14.             Christina Goudkade, geb. Boskoop 20 mrt. 1900, tr. Boskoop 14 juli 1927 David Dijkstra, geb. Delfzijl 1902, zoon van Cornelis Dijkstra en Rika Kluin

15.             Louis Goudkade, geb. Boskoop 29 nov. 1902, onderwijzer (1923)

 

Voor den Indischen Dienst is o.a. bestemd de heer L. Goudkade, onderwijzer alhier

De Rijnbode 22 aug. 1923

 

 

VIId. Pieter Goudkade Cz, geb. Boskoop 1863, boomkweker te Boskoop, overl. Boskoop 10 jan. 1933 (oud 69 jaar), tr. Montfoort (Utr.) 22 aug. 1889 Alida van Kooten, geb. Montfoort 6 juni 1858, dochter van Jakob van Kooten en Jacoba Langelaar

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Goudkade Pz, geb. Boskoop 24 sept. 1890, boomkweker te Boskoop (1925), overl. Boskoop 9 dec. 1950 (oud 60 jaar), tr. Lijda Adriana van Holst

2.                 Jacob Goudkade Pz, geb. Boskoop 9 mrt. 1892, volgt VIIId.

3.                 Maria Goudkade, geb. Boskoop 23 sept. 1893, tr. Boskoop 2 dec. 1920 Bastiaan Bongers, geb. Bleskensgraaf en Hofwegen 1885, zoon van Pieter Bongers en Pieternella Timmer

4.                 Jan Goudkade, geb. Boskoop 5 febr. 1895, overl. Boskoop 5 okt. 1895

5.                 Jan Goudkade, geb. Boskoop 3 aug. 1896, overl. Boskoop 24 juni 1897

6.                 Jacoba Christina Goudkade, geb. Boskoop 24 okt. 1897

7.                 Hendrik Goudkade, geb. Boskoop 24 febr. 1899

8.                 doodgeboren kind, geb./overl. Boskoop 29 okt. 1900

 

Perceel 22 op Zuidwijk, groot 0.53.42 ha wordt door Rijn de Gouwe verkocht aan gebr. Jacob en Cornelis Goudkade Pietersz, beiden boomkweker te Boskoop. In 1944 verkopen zij dit met enig verlies aan de Firma Gebr. Van den Akker

Zuidwijk. Van Hooge Heerlykheid tot economisch Bolwerk, J.F. de Boer, 2007, blz. 85

 

 

VIIIa. Teunis Goudkade Pzn, geb. Boskoop 1883, tr. Boskoop 15 mrt. 1906 Cornelia Booij, geb. Boskoop 1885, dochter van Jacobus Booij en Catharina Johanna Hooftman

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Jacobus Goudkade, geb. Boskoop 1908, overl. Boskoop 22 jan. 1917

2.                 Catharina Johanna Goudkade, geb. Boskoop 1910, tr. Boskoop 5 juni 1926 Arie Oosterwijk, geb. Boskoop 1908, zoon van Dirk Oosterwijk en Margje de Rooij

 

 

VIIIb. Gerrit Goudkade Pz, geb. Boskoop 2 febr. 1887, overl. Boskoop 5 sept. 1945 (oud 58 jaar), tr. Terneuzen 4 sept. 1913 Sophia (Popkje) Dina Koelmans, geb. Terneuzen 1885, dochter van Hein Koelmans en Pieternella Wilhelmina de Jonge

Uit dit huwelijk:

1.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 3 sept. 1921

 

 

VIIIc. Adrianus Goudkade Dz, geb. Boskoop 19 jan. 1878, overl. Boskoop 18 dec. 1948 (oud 70 jaar), tr. Boskoop 25 juli 1906 Neeltje Kok, geb. Waddinxveen 1884, dochter van Pieter Kok en Pietertje Verkerk

Uit dit huwelijk:

1.                 Dirk Pieter Goudkade, geb. Boskoop 1907, overl. Boskoop 9 aug. 1907

2.                 Dirk Pieter Goudkade, geb. Boskoop 1909, overl. Boskoop 5 febr. 1913

 

 

VIIId. Jacob Goudkade Pz, geb. Boskoop 9 mrt. 1892, boomkweker tr. Boskoop 14 dec. 1922 Neeltje Martina van Leeuwen, geb. Ouderkerk aan de IJssel 1888, dochter van Dirk van Leeuwen en Huberta de Bruin

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Goudkade, geb. Boskoop 23 sept. 1923, gesneuveld (in de Oostzee) 8 mei 1945, aangegeven op last van Ministerie van Justitie 10 juli 1950