GENEALOGIE VAN HET GESLACHT GRIMS

 

Inleiding

 

De naam Grims komt eerst voor in Boskoop in 1623, als een zekere meester Johan Chriems zijn praktijk in het dorp beoefent. Misschien woonde hij er pas kort; in genoemd hoofdgeldregister huurt hij een huis van Cornelis Dircksz hoewel de familie een zekere welstand heeft. Enkele sporen verwijzen naar het stadje Oudewater als plaats van herkomst: Barent Grims, een vermoedelijke zoon van Johan en afkomstig van Oudewater, trouwt voor het gerecht van Waddinxveen met de weduwe van Joris Donder, de baljuw van Hubertsgerecht. Aert Grijms, soldaat onder corporaal Ramsey, huwt daar 30 jan. 1626 met Trijntgen Goverts, jongdochter van Oudewater. Maar ook in Geertruidenberg komen we een Andries (Andrew) (1623) Grims tegen, in Bergen op Zoom een Richard Grim (1637); beiden waren soldaat in het Schotse vestingsgarnizoen ter plaatse.

Het doet zich hier dus voorkomen dat we hier met een van oorsprong Schotse familie te maken hebben. Captain George Ramsay was in 1611 garnizoenscommandant van Zaltbommel en verhuisde zijn regiment naar Oudewater omstreeks 1626 (huw.intekeningen Schotse militairen, Dr.Ir. J. Mac Lean).

Robbrecht, de zoon van Johan, was in de periode van 1642 tot 1670 eveneens actief als chirurgijn. Hij overleed zonder mannelijk nageslacht; in 1682 wordt een zekere Gerardt Plevier als chirurgijn aangeduid.

 

I. meester Johan Chriems (Grims), geb. omstr. 1585, mogelijk afkomstig van Oudewater, chirurgijn te Boskoop, vermeld 1623, overl. voor 14-10-1642, tr. omstr. 1615 Jannitgen Barentsdr.

In het hoofdgeld van Boskoop van 1623 wordt vermeld mr. Johan Griems, arm, met zijn vrouw Jannitgen Barentsdr en 3 inwonende kinderen, Robbrecht, Heyndrick en Jannitgen. Meester Johan huurde een huis van Cornelis Dircksz

Kinderen uit dit huwelijk:

1.                 Barent Grims, volgt IIa.

2.                 Robbrecht Jansz Grims, volgt IIb.

3.                 Heyndrick Jansz

4.                 Jannitgen Jansdr.

5.                 * Grietgen Jan Grim, tr. Oudewater 1669 Frans van Schaik

Geslacht van Eijck 1545-1800, deel 1 (1963), J.L. van Eijk, blz 79

men getuigde op verzoek van requirant Barent Grines (Grims) 11 apr 1672 dat eerder, op 31 maart ‘dat seer geketen (getwist) wiert waer naer gevolght is, dat de voornoemde [Jan Joosten] van Eijck in de gangh quam loopen met een blooten opsteecker inde handt roepende waer duijvel bent gij ick sal u in u huijt bruijen comende met eenen inden haert….; enzovoorts

 

Geertruy Barents Grim, begr. Waddinxveen 5 okt. 1680, tr. Leendert de Jongh, secretaris van Noord Waddinxveen, schout en secretaris van Moerkapelle, begr. Waddinxveen 16 juni 1688.

Leendert tr. 2e Waddinxveen 9 juli 1684 Susanna van Zurck

 

IIa. (meester) Barent (Beernt) Grims, jonggesel van Oudewater, begr. Waddinxveen (Oude Kerk) 24 aug. 1677, tr. (gerecht) Waddinxveen 22-11-1645 Anna Frans van der Graet, begr. Waddinxveen 21 aug. 1679, wed. Joris Ariensz Donder, baljuw Hubertsgerecht (1620), schout Zuid-Waddinxveen

Uit dit huwelijk:

1.                 kind, begr. Waddinxveen 25 juli 1658

2.                 kind, begr. Waddinxveen 24 aug. 1670

3.                 Geertruy Barents Grim, begr. Waddinxveen 5 okt. 1680, tr. Leendert (Leonard) de Jong, secretaris van Noord-Waddinxveen, schout en secretaris van Moerkapelle, begr. Waddinxveen 16 juni 1688. Leendert de Jong tr. 2e Waddinxveen 9 juli 1684 Susanna van Zurck

 

IIb. Robbrecht Jansz (Grims), chirurgijn te Boskoop, vermeld 1642-1670, overl. tussen 1670 en 1672, tr. Neeltje Dirksdr, won. Dorpsstraat beoosten de Brug (1672), gegoed in het Rietveld als de ‘weduwe van Meester Robbert Grims’ 23 mrt. 1678

Uit dit huwelijk:

1.       Aagje Robberts Grims, geb. omstr. 1645, overl. voor 24 juli 1699, tr. Gerrit Jansz Hijselendoorn. De kinderen van Gerrit Hijselendoorn en Aagje Grims verkopen 3 morgen 4 hond 84 1/2 roeden land voor 555 gulden 24 juli 1699, zoon van Jan Bouwensz. Van Hijselendoorn, landbouwer op de “Lange Werff”op Suytwijck (ex. Boudewijn Gerritsz. (van Hijselendoorn, schout Boskoop 1596-voor 1617) en van Lijsbeth Pietersdr. Hieruit nageslacht.

2.       Aertgen Robberts Grims, tr. voor 1680 Cornelis Doesen Koninxbrugge, vermeld 1671-1699, gegoed in het Rijneveld, zoon van Does Cornelisz Coningsbrugh, won. Westeinde onder Hazerswoude, vermeld 1651-1665 (ex Cornelis Doessen van Coninxbrugge, secretaris van Zoetermeer, en Machteld van Lodesteijn), en Maritge Hendricxdr

De familie Coningsbrugge, afkomstig uit Zoetermeer, was zeer invloedrijk. Zo was Dominicus Doessen van Coningsbrug schout van Zoetermeer 1684-1695, en Justus Doessen van Coningsbrug koopman te Amsterdam 1679. Een Dominicus Meus Douss was in 1610 secretaris van Zoetermeer.

Op 14-10-1642 verkoopt Abraham Cornelisz, wonende te Aarlanderveen, aan Robbrecht Jansz, chirurgijn en wonende te Boskoop, 4 kleine morgen wei- of hooiland genaamd de Loeten, belend ten oosten Jan Cornelisz, ten westen Jacob Dircksz Buijren, ten zuiden de Piswetering en ten noorden de Loetweg, belast met 13 gulden 15 stuivers erfpacht zijnde een gedeelte van meerder. Voldaan met 600 gulden en een lijfrentebrief van 50 gulden per jaar.

Ora Hazerswoude, inv. 25, blz 511v

 

Op 24 aug. 1644 verkoopt Jacob Dircksz Buijren, wonende te Waddinxveen, aan Cornelis Jansz van der Heij, wonende te Boskoop, een derde gedeelte van 6 kleine morgen 1 hond 85 roeden (zijnde een gedeelte van 27 grote morgen 1 hond, welk een deel was van 100 kleine morgen) door Allert Cornelisz Cleijwegh van de Abdij van Rijnsburg in erfpacht genomen, belend ten oosten meester Robbert, chirurgijn te Boskoop, ten westen Pieter Fredericksz, ten zuiden Jan Sijmonsz van Vliet en ten noorden de Loetweg, belast met 6 gulden 11 stuivers 6 penningen per jaar erfpacht (een gedeelte van 101 gulden erfpacht, hetwelk een deel was van 300 gulden op de gehele 100 morgen). Koopsom 400 gulden.

Ora Hazerswoude, inv. 27, blz 385

 

Op 30 apr. 1657 verkoopt Cornelis Jansz van der Heij te Boskoop aan Harmen Willemsz van Waembergen te Boskoop l/3 deel van 6 kleine morgen 1 hond 85 roeden (een gedeelte van 27 grote morgen 1 hond, dat weer een gedeelte was van 100 kleine morgen) door Aelbert Cornelisz Cleijwech in zijn leven van de Ridderschap dirigerende de goederen van de Abdij van Rijnsburg in erfpacht aangestaan, strekkende uit ten noorden van de Loetweg zuidwaarts tot in de Piswetering, belend het l/3 deel ten oosten meester Robbert Jansz, chirurgijn en ten westen de weduwe van Pieter Fredericksz, belast met 6 gulden 11 stuivers 6 penningen per jaar erfpacht. Koopsom 689 gulden 3 stuivers.

 

Voor notaris Van Os te Hazerswoude compareerde als getuige voor een attestatie Robbert Janss, chirurgijn 17-8-1665

 

Vermeld de wedu van Robbert Jansen, over een ses…..3.000, oostsijde van de Gouwe ‘t Dorp (cohier 200e penning Gouda, 1672)

 

Met schepenen van Boskoop. Op 23 mrt. 1678 stelt Gijsbert Willemsz van Leeuwen, korenmolenaar te Boskoop en gehuwd met Maritje Ariensdr, eerder weduwe van Harman Willemsz Homburgh, overleden te Boskoop, het vaderlijk bewijs ten behoeve van Willem Harmansz Homburgh, zijn huisvrouwen overleden mans voorzoon en erfgenaam vast op 950 gulden onder verwijzing naar een notarieel contract d.d. 15-03-1678 voor Johannes van Kerpel, notaris te Den Haag en draagt op aan voornoemde voorzoon: 2 morgen 1 hond erfpachtland gelegen als voren, belend ten oosten de weduwe van Meester Robbert Grims, ten zuiden de Boskoopse kade, ten westen Arie Pietersz van Rijn en ten noorden de Loetweg

Ora Hazerswoude, inv. 35, blz 170v

 

Op 24 juli 1699 compareren voor Ant Gaal, notaris te Boskoop, Jan Gerritsz Hijselendoorn, en Neeltje Gerritsdr Hijselendoorn met Abraham van Dijk als voogd, mede voor Boudewijn Gerritsz Hijselendoorn, allen kinderen van Aagje Robbertsdr Grims, en Gerrit Jansz Hijselendoorn, en verklaren dat Cornelis Doese Coninxbrugge, nu getrouwd met Aagje Robbertsdr Grims aan Maarten Ariense Brugman verkoopt 3 morgen 4 hond 84 1/2 roeden land voor 555 gulden. Ouders van Aagje Grims waren Robbert Jansz Grims en Neeltje Dirksdr

Ora Alphen, inv. 26, blz 245