GENEALOGIE VAN GROOS

UIT BOSKOOP

 

door

Edwin van Voskuilen

 

Inleiding

 

In het stadsarchief van Rotterdam wordt in 1575 melding gemaakt van een zekere Jan Jansz, afkomstig van Boskoop, die in het huwelijk treedt met Ghijsberchgen Thonisdr. Jan en zijn nakomelingen bekleedden binnen Boskoop het ambt van bode, een functionaris die verantwoordelijk was voor de berichtgeving van en naar de Abdis van Rijnsburg, die tot 1620 landsvrouwe was van het ambacht Boskoop. De bode was ook verantwoordelijk voor de huisvesting van het lage gerecht en combineerde dan ook meestal zijn ambt met het drijven van een herberg. In 1632 dragen de kinderen van Jan Jansz Bode voor het eerst de naam Van Groos. Zij en hun nageslacht behoren tot de Boskoopse middenstand en bezitten talrijke goederen in Reijerskoop (Boskoop ten oosten van de Gouwe), Laag Boskoop (westwaarts van de Gouwe) en in de polders Rijneveld en Rietveld bij Alphen. De oudste tak (A), die in de genealogie van het geslacht Van Groos wordt aangeduid met de bode tak, sterft in 1692 uit.

Een waarschijnlijke neef van Jan Jansz, Jacob Cornelisz Cuijper is stamvader van de zgn. kuiper tak (B). Jacob droeg zelf niet de naam Van Groos, zijn kinderen en hun nageslacht wel. Door zijn huwelijk met een dochter van de welvarende boer Claes Bouwensz uit Laag Boskoop legde hij de grondslag voor latere generaties, die eerst landbouwer en later boomkweker werden. In de 18e eeuw kwam de familie tot grote welstand. Prominente kwekers als Claes en Christiaan van Groos werden meerdermale als burgemeester van Boskoop vermeld. De familie was in grote lijnen lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk, met hier en daar een remonstrantse aftakking. Gedurende vier eeuwen was zij prominent in Boskoop aantoonbaar.

 

De stamvader

 

Er is geen duidelijkheid over de herkomst van Jan Jansz bode. Aangezien zijn nageslacht zich tooit met het toponiem (herkomstnaam) Van Groos, zou dit moeten duiden op een plaats van die naam. De meest logische plaats die in aanmerking komt, is het plaatsje Groß in Geiselhöring, Niederbayern in Duitsland. Een andere vermelding is het deel Groos in Grimstad, Aust-Agder, Noorwegen.

 

Jan van Groos en de Hebreën

 

Tussen 1696 en 1703 was er binnen kerkelijk Boskoop grote opschudding door de activiteiten van de zgn. Hebreën. Deze groepering was in Zeeland ontstaan en had haar naam te danken aan het streven gelovigen Hebreeuws te leren om hen de onbetrouwbaarheid van de Statenvertaling te laten zien. Andries Maarschalk, een Leidse bakker, hield in 1697 bijeenkomsten in kleine kring en wist in korte tijd stromen lidmaten achter zich te krijgen. Hij werd hierin gesteund door de schoolmeester Pieter Bout, met als gevolg grote verdeeldheid binnen de gemeente van dominee Verwey. Onder diegenen die bijbelonderwijs volgen, was ook Joannes of Jan van Groos (1661-1712). De synode nam de zaak hoog op en liet de Ridderschap van Holland de bijeenkomsten verbieden. Pas in 1702 kwamen de gemoederen tot bedaren toen Pieter Bout een akte van berouw tekende en zich weer achter de gereformeerde gemeente schaarde. Maar pas in 1733 lieten Krijntje en Neeltje, de dochters van Jan van Groos, zich dopen en kregen zo toegang tot het sacramenten van het Heilig Avondmaal.

 

Een ondernemende familie

 

Vele familieleden van het geslacht Van Groos waren voortvarend in de boomteelt. Zo wordt Christiaen Jansz van Groos (1718-1796) al vermeld als boomkweker die in de eerste helft van de 18e eeuw al zijn tuinen in de Biezen en in de Reijerskoop op grote schaal ging exploiteren. Christiaens gelijknamige kleinzoon Christiaan van Groos (1775-1853) wordt als eerste plantenexporteur naar Duitsland genoemd. In navolging van hem werd in de 19e eeuw een grote handel in boomkwekersproducten opgezet.

 

Gebruikte bronnen

 

Voor mijn onderzoek heb ik de belangrijkste bronnen met betrekking tot Boskoop doorgenomen. Zeer het vermelden waard zijn de DTB registers van de Nederduits Gereformeerde (later Hervormde) Gemeente, waarvan de doopregisters al beginnen in 1643. Ook belangrijk zijn de rechterlijke archieven van Alphen en Hazerswoude, in te zien in de Groene Hart archieven, en de morgenboeken van de polders Laag Boskoop en Reijerskoop, waar een schat aan informatie te vinden is.

Genealogie

 

Ia. Jan [van Chroes], geb. omstr. 1520 (geschat), tr. N.N.

Uit dit huwelijk (volgorde onduidelijk):

1.                 Jan Jansz (van Chroes) alias Jan Jansz Bode, volgt A (Bode tak)

2.                 * Jacob [Jansz], volgt B (Kuiper tak).

 

De naam van de vader van Jan Jansz Bode is alleen bekend uit diens patronym Jansz. De eerste Jan was de stamvader van een uitgebreid geslacht Van Groos.

 

 

Tak A (Bode tak)

 

I. Jan Jansz (van Chroes) alias Jan Jansz Bode, geb. Boskoop omstr. 1545/50 (geschat), jongman van Boskoop (1575), bode te Boskoop (1583/88/1600/10), gesubstitueerd schout van Middelburg 1610/11, overl. 1611, tr. Rotterdam 16 jan. 1575 Ghijsberchgen Thonisdr, jongdochter van Rotterdam, vermeld als weduwe (1611), hoofdgeld Boskoop 1623, overl. tussen 1626 en 28 juli 1632

Uit dit huwelijk (volgorde onduidelijk):

1.                 Jan Jansz van Groos, geb. omstr. 1576, volgt IIa.

2.                 Marritgen Jansdr, tr. Daniel Jansz Buijs, burger van Gouda (1632)

3.                 Machteld Jansdr. (van Groos), geb. omstr. 1585, tr. omstr. 1610 Inge (Ignaer) Sijmonsz, geb. omstr. 1585, landbouwer won. Achterweg onder Hazerswoude, vermeld 1610-1638, gegoed in de Opdamse polder, zoon van Sijmon Jan Hugensz., landbouwer te Hazerswoude, en van Maritje Jansdr. Uit dit huwelijk nageslacht Ingensz (Ingenaersz) te Hazerswoude en Boskoop.

4.                 Truijchge (Trijntgen) Jansdr, tr. voor 1618 Willem Cornelisz (Decker), rietdekker te Waddinxveen 1618/32, overl. 21 febr. 1643. Hieruit nageslacht Decker te Waddinxveen en Boskoop.

5.                 Jannitgen Jansdr. van Groos, geb. omstr. 1595, tr. na 1622 Pieter Adriaensz van Hijselendoorn, geb. Boskoop omstr. 1590, timmerman, won. te Boskoop (1632), zoon van Adriaen Gerrit Claesz. (van Hijselendoorn) en Grietgen Crijnen. Hieruit nageslacht Van Hijselendoorn te Boskoop.

6.                 (An)thonis Jansz. van Gro(o)s (Groes), geb. omstr. 1585, volgt IIb.

 

Vermeld rekeningen polder Middelburg 1583: Jan Jansz Bode

 

Op 29 okt. 1588 verkoopt Gerrit Dircxsz Capiteijn aan Jan Jansz, bode te Boskoop, 2 morgen land in het Rietveld, strekkende van de kerkwetering tot de landen van de pastorie van Boskoop, belend ten oosten Capiteijn voorn., ten westen Willem Elbertsz. Koopsom 64 gulden.

protocollen Alphen 1585-1588, inv. 3, blz. 141

 

Vermeld rekeningen polder Laag Boskoop 1591: Jan Jansz Waert, herbergier

Vermeld rekeningen polder Laag Boskoop 1600/10: Jan Jansz Bode

Idem vermeld 1611/26: Gijsbrecht[gen] Thonis herbergierster

 

Op 23 mei 1618 is Willem Cornelisz, rietdekker, schuldig aan zijn schoonmoeder Gijsbrechtje Anthonisdr, weduwe van Jan Jansz, bode te Boskoop, een jaarlijkse losrente van 9 gulden met hypotheek op zijn huis en erf gelegen buitenweg op het Dorp, belend ten noorden en oosten de erfgenamen van de weduwe van Jan Anthonisz, ten zuiden de Voorweg en ten westen Jan Hugenz.

protocollen Hazerswoude 1611-1618, inv. 22, blz. 755v

 

Op 28 juli 1632 draagt Pieter Jansz Kleijnwerck, schoolmeester te Aarlanderveen, als zwager, met procuratie van Daniël Jansz Buijs, burger van Gouda, getrouwd met Marritgen Jansdr, Ingge Sijmonsdr, wonende aan de Achterweg van Hazerswoude, getrouwd met Machtel Jansdr, Willem Cornelisz, rietdekker te Waddinxveen, getrouwd met Truijchge Jansdr en Pieter Adriaensz van Hijselendoorn te Boskoop, getrouwd met Jannitgen Jansdr, allen kinderen van Jan Jansz van Chroes, bode te Boskoop en Ghijsberchgen Thonisdr, beiden wijlen, over op Anthonis Jansz van Groes, bode te Boskoop, vijfzesde deel van een perceel land, te verongelden voor 2 morgen te Alphen in 't Rietveld, strekkende van de sloot van de Nieuwevaart tot het land van Adriaen Dircksz, belend ten westen Willem Heijndricksz Cop, ten oosten Jan Dircksz en Adriaen Dircksz. De koper bezit zelf het resterende eenzesde deel. Koopsom 200 gulden.

protocollen Alphen 1629-1633, inv. 10, blz. 168v

 

 

IIa. Jan Jansz van Groos alias Jan Jansz Bode, geb. kort na 1575, bode van Boskoop vermeld 1624-1628, vermeld hoofdgeld Boskoop, inwonende bij zijn moeder en broer Anthonis 1623 (HG 137r 5), overl. voor 1632

 

Gegoed in de Reijerskoop 1624-1628: Jan Jansz Bode

 

 

IIb. (An)thonis Jansz (van) Gro(o)s (Groes) alias Teunis Jansz Bode, geb. omstr. 1585 (geschat), inwonende bij zijn moeder 1623, ‘procureur’ te plattelande 1627, bode van Boskoop (1628-1656) en van Middelburg (1621-1644), herbergier 1648/56, gegoed in de ’t Rietveld te Alphen en in het Rijneveld (1634-1655), doopgetuige 1653, overl. kort na 20 juni 1656, tr. omstr. 1625 Aeltgen Jansdr (Kleijnwerck), vermeld 1657/59

 

Aeltgen Jansdr is een zus van Pieter Jansz Kleijnwerck, schoolmeester te Aarlanderveen die als zwager van Anthonis Jansz wordt aangeduid in 1632. Anthonis compareert als oudoom van Pieters’ kleinkinderen op 24 febr. 1655

 

Uit dit huwelijk:

1.       Jan Anthonisz van Groos, geb. omstr. 1625/30, volgt III.

 

Gegoed in de Reijerskoop 1624-1628, 1640-1656: Teunis Jansz Bode

 

Op 22 okt. 1635 compareren de voogden van de kinderen van Machteltgen Gerritsdr en Dirck Dircxsz.

[Volgt boedelscheiding……] Onverdeeld blijven 6 morgen erfpachtland, strekkend van de Burggooi tot de Kerkwetering, belend ten oosten de erfgenamen van Jacob Jansz c.s., ten westen de weduwe van Arien Dircxsz, en een rentebrief van 64 gulden hoofdsom op Thonis Groos, bode van Boskoop.

protocollen Alphen 1634-1637, inv. 12, blz. 34

 

Op 15 juni 1643 verkoopt Eeuwout Dircxsz van Staveren aan Anthonis Jansz Groos, bode van Boskoop, een perceel land in 't Rijneveld, verongeld voor 3 morgen, strekkend van de Groeneweg tot het land van Willem Cornelisz Maes, belend ten oosten Jan Thijsz, ten westen Groos voorn. en Thijs Jansz. Koopsom 1375 gulden. Met schuldbrief.

protocollen Alphen 1642-1647, inv. 14, blz. 34v

 

Gegoed in de Reijerskoop 1644, 1652: Teunis Jansz van Groos

 

Vermeld rekeningen polder Laag Boskoop 1648/56: Anthonis Jansz van Groos bode en herbergier

Idem vermeld 1657/59; de weduwe van Anthonis Jansz van Groos

 

Op 2 febr. 1652 verkopen Jannetje Jansdr, weduwe Cornelis Cornelisz van der Laen met haar zwager Antonis Jansz van Groos, bode te Boskoop, voor de helft en Jan Cornelisz van der Laen voor zichzelf en als oom en bloedvoogd van vaderszijde over Maritje Jacobsdr, nagelaten weeskind van Jacob Cornelisz van der Laen, erfgenamen van Cornelis Cornelisz van der Laen voor de andere helft, aan Dirck Elbertsz Jonck, wonende aan de Achterweg, een partij slagturfland of water gelegen Bovenweg, belend ten oosten, zuiden en noorden de weduwe van Govert Cornelis Govertsz en erfgenamen c.s. en ten westen Hendrick Cornelisz van Kempen. Voldaan met een schuldbrief van 440 gulden.

protocollen Hazerswoude 1651-1653, inv. 28, blz. 163v

 

Op 24 febr. 1655 compareert Isaack Abrahamsz van Wieringen, getrouwd geweest met Marritgen Pietersdr, voor zichzelf, mede als vader en voogd van Jan Isaacksz van Wieringen en Dirck Mathijsz Verhaer, scheepmaker, getrouwd geweest met Martijntje Pietersdr, voor zichzelf als vader over Jannitgen en Mathijs Dircxs, geassisteerd met Anthonis Jansz van der Groos, bode van Boskoop, als oudoom der kinderen, erfgenamen, kinderen en kindskinderen van Pieter Jansz, oud-schoolmeester van Aarlanderveen. Deling der nalatenschap. Isaack Abrahamsz valt ten deel de helft van een schuldbrief op Claes Cornelisz Cleijn Pieren, groot 1036 gulden 5 stuivers; nog de helft van enkele rentebrieven en obligaties. Dirck Mathijsz ontvangt de andere helft der schuldbrieven en enkele obligaties in de akte nader omschreven.

Protocollen Aarlanderveen 1655-1656, inv. 63, blz. 2v

 

 

III. Jan Anthonisz van Groos, geb. omstr. 1625/30, herbergier en (gerechts)bode van Boskoop 1659-1677, bode van Middelburg 1675/76. gegoed in de Reijerskoop (1664-1688), won. Boskoop, Dorpsstraat oostzijde (1672), vermogen geschat 4000 guldens (1672), doopgetuige 1647, overl. tussen 23 juni 1677 en 27 apr. 1678, tr. in of voor 1652 Ariaentgen Huijbrechtsdr van Eijck, dochter van Huijbrecht Joosten van Eijk, schout en bode van Zuid-Waddinxveen en schout van Benthorn (ex Joost Huybrechtsz van Eyck en Aeltie Jans) en van Agnieta Gerrits Cuijs, testeert te Delft 17 mrt. 1666 (ex Gerrit Joosten Kuijs, kaaskoper en marktschipper op Gouda 1652, olieslager 1659, en van Grietge Willems van der Buijs)

Uit dit huwelijk:

1.                 Gijsbrecht Jansz van Groos, ged. Boskoop 30 nov. 1653 (get. Theunis Jansz. van Groos, Jannitge Huijbrechts van Eijck), volgt IV.

2.                 Gijsbregjen Jansdr van Groos, ged. Boskoop 25 mei 1656 (get. Willem Buijs, Jannetgen Hubrechts), gegoed in het Rijneveld (1687), tr. voor 29 sept. 1677 Willem Gijsbertsz van Leeuwen, vermeld (1678), overl. voor 28 nov. 1687

3.                 Aeltgen Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 27 apr. 1659 (get. Arien Huijbrechtsz van Eijck, Aeltje Jans en Jannitje Jans), onder voogdij (1678), tr. in of voor 1680 Jan Jansz Goethart, ged. Boskoop 9 mei 1655, gegoed in het Rijneveld (1681), zoon van Jan Dircksz. Goedhart, schipper, en van Maertgen Willems (ex Willem Corssen, biersteker)

 

Gegoed in de Reijerskoop 1664-1688: Jan Teunisz van Groos

 

In de jaren 1672/73 was Holland in oorlog met Frankrijk. Het leger van de Prins van Oranje besefte dat het ver in de minderheid was en besloot een gedeelte van Holland onder water te zetten. Deze waterlinie grensde aan de Oostelijke Gouwekade. Ook het land van Jan Anthonis van Groos kwam onder water te staan. Tot overmaat van ramp kwam het leger van de Prins van Oranje levensmiddelen voor de soldaten en paarden invorderen. In de rekeningen staat vermeld: Jan Anthony van Groos, bode van Boskoop, levert vijf duizend pond hooi.

 

Op 12 okt. 1675 verkopen Jan Anthonisz Groos, bode te Boskoop en Simon Jansz van der Gellingh met procuratie van de weduwe van Claes Gerritsz Sloot, aan Cornelis Ariensz van der Tangh 8 hond hooiland in de Bovenwegse polder, belend ten oosten Hendrick Stevensz Dobbe, ten zuiden en westen Pieter Cornelisz Swanenburgh en ten noorden de Achterweg.

 Koopsom 550 gulden.

protocollen Hazerswoude 1675-1680, inv. 35, blz. 13

 

Op 2 febr. 1677 verkoopt Jan Anthonisz van Groos, bode te Boskoop, zoon en enige erfgenaam van Tonis Jansz van Groos, in zijn leven mede bode aldaar, aan Dirck Govertsz Coenecoop een losrentebrief d.d. 16 juli 1642 ten laste van het gemene land van Holland en Westfriesland, groot 31 gulden 10 stuivers per jaar en bij reductie 25 gulden 4 stuivers per jaar ten laste van het Comptoir van Gouda. Koopsom 630 gulden.

protocollen Hazerswoude 1675-1680, inv. 35, blz. 98

 

Op 13 juli 1681 verkoopt Jan Jansz Goethart, getrouwd met Aeltgen Jansdr Groos, aan Willem Gijsbertsz van Leeuwen, zijn zwager, 3 morgen land in 't Rijneveld alhier, belend ten oosten Pieter Jacobsz, hovenier, ten zuiden de Groeneweg, ten westen Davidt Leendertsz Dubbelwijck met Cornelis Jacobsz Blanckesteijn, ten noorden de weduwe en kinderen van Thomas Cornelisz Rijnevelt. Koopsom 700 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 23, blz. 86

 

Op 7 apr. 1678 verkopen Willem Gijsbertsz van Leeuwen, als man en voogd van Gijsbregjen Jansdr van Groos, Jan Jansz van der Haas de Jonge en Dirck Ariensz Brugman, testamentaire voogden van Aeltgen Jansdr van Groos, beiden kinderen van Jan Antonisz van Groos, in leven bode van Boskoop, aan Davidt Leendertsz Dubbelwijck, schipper, een perceel hooiland in 't Rijneveld van Alphen, strekkend van de Groeneweg tot de landen van de zoon van Jacob Jansz Blankesteijn, belend ten oosten de verkoper, ten westen Boudewijn van Hijselendoorn, schout van Boskoop. Koopsom 510 gulden. (zie ook Alphen RA invnr. 26 folio 234v d.d. 10-06-1699)

Protocollen Alphen, inv. 23, blz. 86

 

Regest 28 nov. 1687; Gijsbrechje Jansdr van Groos, weduwe van Willem Gijsbertsz van Leeuwen, verkocht op 5 jan. 1687 te Boskoop aan Jacob Dircksz Ravesteijn 250 roeden land in 't Rijneveld van Alphen, een enttuin strekkend van de Rijneveldswetering tot het

Protocollen Alphen, inv. 24, blz. 142

 

 

IV. Gijsbrecht Jansz van Groos, ged. Boskoop 30 nov. 1653 (get. Theunis Jansz. van Groos, Jannitge Huijbrechts van Eijck), gegoed in Reijerskoop onder Boskoop (1692-1696)

 

 

                                                                               Jan [van Groos]

                                                             _______________|_____ _ _ _ _

                                                Jan Jansz bode                                     Jacob (Jansz)

                                                v. 1583/1610                                          v. 1599 (?)

                _____________|____                                                                        |

Jan Jansz               Anthonis Jansz                                    Cornelis Jacobsz cuijper

v. 1622/32              v. 1623/56                                                              v. 1611/53

                                                |                               ___________________|___________________

                                Jan Anthonisz                      Jacob Cornelisz    Jan Cornelisz                Gerrit Cornelisz

                                v. 1659/77                              v. 1640/76              v. 1654/84                     v. 1652/68

                                                |                                               |               ______|________

                                Gijsbrecht Jansz                   (tabel I)    Jan Jansz                              Theunis Jansz

                                v. 1692/96                                              v. 1696/1712                         v. 1708/28

                                                                                                                |

                                                                                                (tabel II)

 

 

Overzicht I. Nakomelingen van Jan [van Groos]. Al in de 16e eeuw is er sprake van twee takken, de nakomelingen van Jan Jansz bode en die van Cornelis Jacobsz cuijper. Zie ook blz. 10 en blz. 23 voor de vervolgtabellen.

 

 

Tak B (Kuiper tak)

 

II. *Jacob [Jansz], geb. omstr. 1550, mogelijk identiek met Jacob Jansz backer, vermeld weerbare mannen Reijerskoop 1599, tr. N.N. [Niesgen?]. Uit dit huwelijk:

1.                 * Jan Jacobsz., geb. voor 1581 (in 1599 ouder dan 18 jaar), vermeld lijst weerbare mannen 1599

2.                 Cornelis Jacobsz (van Groos), geb. na 1581, volgt III.

 

Jacob N.N., de vader van Cornelis Jacobsz kuijper kon niet nader geïdentificeerd worden. Een directe verwantschap met Jan Jansz bode ligt echter voor de hand, omdat beide takken gebruik maken van de geslachtsnaam Van Groos. Een tweede argument voor een onderlinge familierelatie is de vermelding van Jan Anthonisz van Groos (III) als getuige is bij de doop van Theunis, zoon van Jan Cornelisz van Groos (IVb) in 1663, wat benadrukt dat beide takken bekend waren met hun onderlinge verwantschap.

 

De oudste volledige overzicht van manspersonen was de lijst van weerbare mannen te Boskoop, opgesteld in 1599. Deze lijst werd opgesteld op last van het hoogheemraadschap Rijnland teneinde in de steden en op het platteland een bepaald contingent mannen tussen de 18 en 60 jaar krijgsdienst te laten verrichten. Het ambacht Boskoop werd in twee secties verdeeld, nl

‘Boscoep’ en de ‘bueren van Laech Boscoep’. Met ‘Boscoep’ werd feitelijk Hoog-Boskoop bedoeld, d.w.z. Reijerskoop en de Biezen. Hier wordt o.a. melding gemaakt van Jacob Jansz Backer en Jan Jacobsz zijn zoon. Vermoedelijk had deze Jacob Jansz zijn bakkersnering aan de Dorpstraat Oost, waar later Cornelis Jacobsz zijn kuiperij had.

 

 

III. Cornelis Jacobsz Kuijper (van Groos), geb. na 1581, kuiper te Boskoop 1611-1632, vermeld hoofdgeld Reijerskoop 1623, gegoed in Reijerskoop 1620-1628 en in de Nessepolder (1632), overl. voor 1653, tr. voor 1611 Annitge Claes Bouwenszdr, geb. omstr. 1585, dochter van Claes Bouwensz, vermeld 1593-1602, won. Laag Boskoop, gegoed te Hazerswoude, en Neeltje Jansdr.

Uit dit huwelijk:

1.                 Claes Cornelisz., geb. omstr. 1610/15

2.                 Jacob Cornelisz. van Groos, volgt IVa.

3.                 Jan Cornelisz. van Groos, volgt IVb.

4.                 Niesgen Cornelisdr. (van Groos), geb. omstr. 1620, doopgetuige 1653-1659, tr. in of voor 1644 Pieter Jacobsz Hoogelinde alias Gardenier, geb. omstr. 1615, boomkweker (‘hovenier’) in het Reijerskoop, gegoed in het Rijneveld, overl. voor 20 aug. 1668, zoon van Jacob Pietersz., bakker te Boskoop 1623, won. Dorpstraat ten Oosten het Dorp, gegoed in de Reijerskoop, in de Biesen en in het Rijneveld 1616-1662, en van Annitgen Claesdr.

5.                 Gerrit Cornelisz. van Groos, geb. kort na 1623, volgt IVc.

 

Op 28 juni 1611 compareren Sijmon Lourisz, wonende te Laag Boskoop, gehuwd met Aeltje Gerritsdr, weduwe van Cornelis Pietersz ter eenre en Bouwen Claesz, wonende te Laag Boskoop, Cornelis Jacobsz, kuiper, man en voogd van Annetie Claesdr, wonende te Boskoop en Gijsbert Cornelisz backer, wonende te Zwammerdam, man en voogd van Neeltje Claesdr en vervangende haar zuster Maritje Claesdr en haar moeder Neeltje Jansdr, weduwe van Claes Bouwensz, gewoond hebbende te Boskoop, waarvan zij kinderen zijn, ter andere zijde. Zij delen een perceel land genaamd de Houckcamp gelegen binnenweg, groot 4 morgen 1 hond 38 roe, belend ten oosten de Oostzijde en ten westen Claes Sijmonsz, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg toe die Cornelis Pietersz en Claes Bouwensz in hun leven op 05-03-1595 van Pieter Adriaen Cornelisz hebben gekocht, ......... 2 morgen 1 hond en de weduwe en erfgenamen van Claes Bouwensz 't noordeinde, strekkende van de dwarssloot tot de Voorweg toe, groot 2 morgen.

Ora Hazerswoude, inv. 22, blz 21

 

Cornelis Jacobsz Cuijper was een actief gemeentelid van de Nederduits Gereformeerde Kerk in het proces tegen de remonstrants gezinde ds. Engelraven. In de classis vergadering van Leiden werden enkele beschuldigingen vastgesteld, omdat diverse gemeenteleden attestesten hadden ingezonden. Eén van de attesten, geschreven 29 januari 1619, luidde als volgt:

“Wij onder geschreven Attestere voor de gerechte waarheijt dat wij pieter engelraven hebben hooren zegghen dat godt den mensche ongelijck soude doen dat hij Iet vanden mens souden eischen het gheen dat hij niet doen en kon. Actum onder onsen handen desen 29 Januarius anno XVIC en negentiende.

Bij mij cornelis jacop soon cuiper 

Bije mijn rengemijer gerssen

Bij mijn Jan Jaspersz.”

 

Op 14 jan. 1627 compareren Gijsbrecht Cornelisz, bakker, weduwnaar van Neeltgen Claesdr, wonend te Zwammerdam, ter eenre en Cornelis Gijsbertsz voor zichzelf en als voogd voor zijn zuster Cunera Gijsbertsdr, Bouwen Claesz en Cornelis Jacobsz, beiden wonend in Boskoop, ooms en bloedvoogden van de vier nog onmondige kinderen van voornoemd echtpaar, genaamd Dirck Gijsbertsz [van Hoorn], oud 23 jaar, Claes Gijsbertsz, uitlandig, oud 21 jaar, Jan Gijsbertsz, oud 18 jaar, Adriaen Gijsbertsz, oud 15 jaar, allen erfgenamen van hun overleden moeder Neeltgen Claesdr, ter ander zijde. Deling der nalatenschap.

De zes kinderen samen ontvangen de helft van de 5 1/2 morgen land onder Alphen, afkomstig van Claes Bouwensz, waarvan de andere helft toekomt aan Cornelis Jacobsz voornoemd. Ook krijgen de kinderen de helft van de roerende goederen. De vier kinderen zullen bij meerderjarigheid elk ontvangen 350 gulden met een passende uitzet. Gestelde garantie van Gijsbrecht Cornelisz: zijn huis en erf te Zwammerdam, strekkend van de Heerenstraat tot in de Rijn, belend ten oosten Claes Cornelisz, timmerman en ten westen Bruijn Cornelisz.

Ora Zwammerdam, inv. 18, blz. 122

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Cornelis Jacobsz Kuiper 1620-1628

 

Op 15 mrt. 1632 verkopen Cornelis Jacobsz, kuiper, wonende te Boskoop, voor een helft, Cornelis Ghijsbertsz, Dirck Ghijsbertsz [van Hoorn], Bouwen Ghijsbertsz, met procuratie van Jan Ghijsbertsz, Willem Adriaensz, getrouwd met Cuniera Ghijsbertsdr, Bouwen Claesz en Bouwen Ghijsbertsz, als voogden over Adriaen Ghijsbertsz, kind van wijlen Ghijsbert Cornelisz, voor de andere helft:

  • aan Bouwen Claesz, wonende te Laag-Boskoop, 3 1/2 morgen 1/2 hond land in de Nessepolder, strekkend uit de Spijkerboorse wetering tot de landen van Grietgen Jacobsdr, Sijmon Claesz en Dirck Sijmonsz, belend ten oosten de 's-Gravenakker, ten westen Ghijsbert Jansz. Koopsom 750 gulden.
  • aan Gerrit Goevertsz van de Gouwekade 2 morgen land in 't Rietveld, strekkend uit de Spijkerboorse wetering tot het land van Ariaentgen Lenaertsdr, belend ten oosten Gerrit Goevertsz, ten westen Emmichgen Lennertsdr. Koopsom 446 gulden.

Ora Alphen, inv. 10, blz 142v en 143

 

Jacob Cornelisz

v. 1640/76              

                                                                                |

                                                                Cornelis Jacobsz

                                                                v. 1680/96

                                                                                |

Jan Cornelisz

v. 1704/54                                              

                                _____________________|______

Cornelis Jansz             Claes Jansz              Jacob Jansz

v. 1728/80                      v. 1752/1804           v. 1752/73     

                                                                                                |

                                                                                                Jan Jacobsz

                                                                                                v. 1780/1828

                                                                                ___________|______________

                                                                Laurens                  Jacob                      Cornelis

                                                                v. 1812/64              v. 1818/50              v. 1823

   _________________________|_____                      _____|____________________

Jan          Cornelis Pieter                      Jacob                      Jan          Jan Koster             Cornelis

                                                                                                                van Groos

 

 

Overzicht II. Nakomelingen van Jacob Cornelisz cuijper alias Van Groos. Deze tak heeft veel landbouwers voortgebracht, die grote percelen land bezaten in zowel Laag Boskoop als in de Reijerskoop. Laurens van Groos (overl. 1864) stichtte een dynastie van scheepsbouwers, o.a. in Waddinxveen en Woubrugge. Uit het huwelijk van Jacob van Groos met Grietje Koster komt naast een tak Van Groos ook een tak Koster van Groos voort.

 

 

IVa. Jacob Cornelisz van Groos alias Cuijper, geb. omstr. 1615, timmerman en kuiper te Boskoop, gegoed in de polder Reijerskoop 1640-1656 en in de polder Laag Boskoop 1656-1676, doopgetuige 1656/66, overl. na 23 apr. 1670, tr. in of voor 1642 Marrichjen Jansdr, doopgetuige 1650

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Jacobsz. van Groos, ged. Boskoop 30 aug. 1643 (get. Trijntgen N.N.), volgt Va.

2.                 Annitgen (Anna) Jacobsdr. van Groos, ged. Boskoop 3 juni 1646 (get. Marrichjen Claes [Bouwens?], Annigjen Jans), doopgetuige 1665, 1674, 1679, overl. tussen 1691 en 24 mei 1709, tr. Alphen 29 mei 1672 Jan Claesz van Nes, ged. Boskoop 18 dec. 1644, overl. Boskoop omstr. 1708, zoon van Claes Adriaensz van Nes, won. in de Nesse 1648-1677, en van Trijntge Jans (Jongejan). Hieruit nageslach Van Nes te Boskoop.

3.                 Elysabeth Jacobsdr. van Groos, ged. Boskoop 23 mei 1648 (get. Jan Cornelisz van Groos, Aeltgen Jans en Niesge Cornelis), doopgetuige (1686), tr. voor 1677 Simon Claesz van Nes, ged. Boskoop 27 nov. 1647 (get. Marrigje Claes, Jan Ariensz van ….[ Nes], zoon van Claes Adriaensz van Nes, won. in de Nesse 1648-1677, en van Trijntge Jans (Jongejan)

4.                 Aryen Jacobsz. van Groos, ged. Boskoop 21 jan. 1657 (get. Niesgen Cornelisdr. (van Groos))

5.                 Bouwen Jacobsz. van Groos, ged. Boskoop 21 juli 1658 (get. Dirck Gijsberts van Hoorn, Niesge Cornelisdr. (van Groos (tante))

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jacob Kornelisz van Groos 1640-1656

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Jacob Kornelisz van Groos 1656-1676

 

Op 29 mrt 1660 is Jacob Cornelisz van Groos getuige bij de doop van Grietge, dochter van Theunis Dircks en Annitge Jans

Boskoop Dopen 1643-1681

 

Op 20 aug. 1668 verkoopt Jacob Cornelisz van Groos, wonend te Boskoop, als oom en voogd van de kinderen van wijlen Niesgen Cornelisdr, aan Gerrit Cornelisz van Groos, wonend in de Nesse, 450 roeden land in 't Rijneveld, belend ten oosten Claas Leendertsz ten zuiden het scheid van Boskoop, ten westen Claas Ariensz en Arie Jacobsz Hoogelinde, ten noorden Cornelis Gerritsz van Leeuwen. Op dit perceel had wijlen Pieter Jacobsz Hoogelinde als vader van de voorn. kinderen een hypotheek afgesloten ten gunste van zijn kinderen, nu groot een bedrag van 377 gulden, die in mindering worden gebracht van de (niet vermelde) koopsom.

Ora Alphen, inv. 21, blz. 44

 

 

IVb. Jan Cornelisz van Groos alias Jan Cornelisz Kuiper, geb. omstr. 1615/20 (geschat), kuiper te Boskoop, gegoed in de polder Reijerskoop 1660-1684 en in het Rietveld onder Hazerswoude 1664, doopgetuige 1654, overl. na 1684, tr. (1) omstr. 1647 Aeltgen Jansdr, doopgetuige 1648, overl. kort na 11 okt. 1654, tr. 2e omstr. 1655 Annitgen Willemsdr, dochter van *Willem Jansz en Annitgen Simonsdr.

Mogelijk is Annitgen Willemsdr eerder gehuwd geweest (omstr. 1646) met Pieter Gerwerts, overl. 1651/52.

Bron: Annitgen Simons was hier ook doopgetuige in 1648.

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Geertgen Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 12 mrt. 1653 (getuige Gerrit Cornelisz. van Groos (oom), Marrichje Claes [Bouwensdr?], Niesgen Cornelisdr. (tante))

Uit het tweede huwelijk:

1.                 Annitgen Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 2 dec. 1656 (get. Jacob Cornelisz van Groos, Annitge Simonsdr.)

2.                 Cornelis Jansz. van Groos, ged. Boskoop 4 mei 1659 (get. Gerrit Cornelisz. van Groos (oom), Niesgen Cornelis (tante))

3.                 Joannes (Jan) Jansz. van Groos, ged. Boskoop 6 febr. 1661 (get. Willem Jansz., Aeltgen Barents), volgt Vb.

4.                 Theunis Jansz. van Groos, ged. Boskoop 30 apr. 1663 (get. Jan Theunisz. van Groos, Annetgen Simonsdr.), volgt Vc.

5.                 Marrichjen Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 28 mrt. 1666 (getuige Jacob Cornelisz van Groos, Annetge Jacobs)

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jan Kornelisz van Groos 1660-1684

 

Op 16 apr. 1664 verkopen Machtelt Cornelisdr, weduwe van Claes Reijersz van Leeuwen, Reijer Claesz van Leeuwen en Teunis Claesz van Leeuwen en Jan Simonsz Cop als testamentaire voogd en Gijsbert Gerritsz Outshoorn als geassumeerde voogd over de na te laten minderjarige kinderen voor de helft, Weijntje Thijsdr weduwe Lucas Reijersz van Leeuwen voor 1/4e, Pieter Arijaensz Clevesteijn, gehuwd geweest met Aechje Lucasdr van Leeuwen voor 1/8, aan Matthijs Lucasz van Leeuwen, wonende in het Rietveld, 7/8 van 13 morgen land in het Rietveld met daarin een vogelkooi met het tamme gevogelte en gereedschap, waarvan de koper al 1/8 deel bezit, belend in zijn geheel ten oosten Pieter Berckel en Teunis Maertensz, ten zuiden de schout van Boskoop, Willem Cornelisz Oosterling, Bouwen Maertensz, Cornelis Maertensz, Jan Cornelisz kuiper, de ambachtsheer van Hazerswoude en Cornelis Jansz Verheij, ten westen Teunis Maertensz en Willem Ariensz, ten noorden dezelfde Willem Ariensz en Weijntje Thijsdr en haar kinderen. Koosom 975 gulden ten behoeve van de weduwe en Matthijs Lucasz en Pieter Ariensz Clevesteijn en een obligatie van 1.300 gulden ten behoeve van de weduwe en kinderen van Claes Reijersz.

Ora Hazerswoude, inv. 33, blz 4

 

 

IVc. Gerrit Cornelisz. van Groos, geb. kort na 1623, won. Boskoop (1652), later aan de Notweg in de Nesse 1652/64/67/68, gegoed in Laag Boskoop (1652-1660), de Nesse (1652) en in het Rijneveld (1668), doopgetuige 1650, 1653, overl. na 20 aug. 1668, tr. Aeltje Jansdr., overl. na 4 jan. 1679

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Gerrit Kornelisz van Groos 1652-1660

 

Op 10 juni 1652 verkopen Willem Sijmonsz Boer, wonend aan de Otweg in de Nesse, oom van vaders zijde en Cornelis Cornelisz van Heijningen, wonend in Laag Boskoop, grootvader van moederszijde, als bloedvoogden van Trijntjen Adriaensdr, minderjarige dochter van Adriaen Sijmonsz Boer en Sijtje Cornelisdr van Heijningen, verkopen Gerrit Cornelisz van Groos,  wonend te Boskoop, een perceel land, verongeld voor 3 morgen 3 hond wei- en hooiland in de Nesse, strekkend deels uit de Otweg deels uit de sloot van de Otwegkade, tot het land van Cornelis Corsz Cop, belend ten westen Anthonis Claesz, ten oosten Willem Sijmonsz Boer. Koopsom 1750 gulden. Schuldbrief geroijeerd 15 juni 1667

Protocollen Alphen, inv. 16, blz. 12

 

Op 28 aug. 1663 draagt Theunis Dircxsz Verhorn, wonend te Boskoop, over op Gerrit Cornelisz van Groos 2 morgen 513 roeden land, gelegen te Boskoop in ruil voor 3 morgen land in de Nessepolder van Alphen, strekkend uit de halvesloot van de kooi van Jan Cornelisz Oosterling, tot de Banweg, belend ten oosten Theunis Claesz, te Boskoop en Gerrit Cornelisz van Groos voorn., ten westen Willem Sijmonsz Boer.

Protocollen Alphen, inv. 19, blz. 108

 

Op 17 juni 1664 verkoopt Cornelis Jacobsz Tibbe, wonend in de Kortsteekt in Aarlanderveen, aan Gerrit Cornelisz van Groos, wonend in de Nesse van Alphen, 2 morgen land in het Rietveld, belend ten oosten Geertgen Jacobsdr Tibbe, weduwe van Cornelis Willemsz Emmerseel, ten westen de weduwe van Dirck Willemsz Vermij, ten zuiden de Spijkerboorse wetering, ten noorden Jacob Jacobsz Tibbe. Koopsom 1.300 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 19, blz. 150

 

Op 27 apr. 1667 is Gerrit Cornelisz van Groos, wonend aan de Notweg in de Nesse te Alphen, schuldig Cornelis Jansz Coenekoop, wonend te Reeuwijk, een bedrag van 450 gulden. Gesteld onderpand: 3 morgen hooiland in de Nesse van Alphen, belend ten oosten Theunis Claas en Gerrit van Groos, ten westen Willem Sijmonsz Boer, ten zuiden Jan Cornelisz Oosterling, ten noorden de Banweg.

 

Op 17 mei 1677 verkoopt Jan Crispijn van Rijswijk, met procuratie van Aeltgen Jansdr, weduwe van Gerrit Cornelisz van Groos, wonend in de Nesse, procuratie d.d. 29-11-1676 voor Jacob Hagelaer, notaris te Waddinxveen, aan Dirck Rosenboom, schout van Alphen, als volgt:

  • een huis, berg, schuur met 3 morgen 3 hond land in de Nesse, belend ten oosten de kinderen van Willem Simonsz Boer, ten zuiden de Notweg en de voornoemde kinderen, ten westen Tonis Claesz, ten noorden het volgende perceel.
  • Nog 3 morgen 3 1/2 hond land, gelegen als het vorige, belend ten zuiden de voorn. kinderen, het vorige perceel en Tonis Claesz, ten noorden de Spijkerboorse wetering.
  • Nog 3 morgen land, gelegen als het vorige, belend ten oosten Tonis Klaesz en het vorige perceel, ten zuiden de erfgenamen van Jan Cornelisz Oosterlingh, ten westen de voornoemde kinderen van Boer, ten noorden de Spijkerboorse wetering.
  • Nog 2 morgen land in het Rietveld, belend ten oosten Geertgen Jacobsdr, ten zuiden de Spijkerboorse wetering, ten westen Gerrit Dircksz Vermij c.s., ten noorden de kinderen van Cornelis Jacobsz Tibbe. Koopsom 3135 gulden. Met schuldbrief, groot 2.090 gulden, geroijeerd 1 sept. 1691.

Protocollen Alphen, inv. 22, blz. 218

 

Op 4 jan. 1679 verkoopt Aeltgen Jansdr, weduwe van Gerrit Cornelisz van Groos, aan Claes Ariensz van Nes 450 roeden wei- of hooiland in het Rijneveld, belend ten oosten het weeshuis van Leiden, ten zuiden het scheid van Boskoop, ten westen de koper met Arien Jacobsz Hogelinde, ten noorden de erfgenamen van Capiteijn Storm. Koopsom 480 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 22, blz. 298

 

 

Va. Cornelis Jacobsz. van Groos, ged. Boskoop 30 aug. 1643 (get. Trijntgen N.N.), gegoed te Laag Boskoop 1680-1688 (postuum vermeld 1692-1696), overl. voor 18 mei 1690, tr. in of voor 1669 Aeltgen Dircks (van) Doornstruijck, geb. Boskoop omstr. 1645, overl. voor 18 mei 1690, dr. van Dirck Jansen Nelemans alias Doornstruyck, landbouwer te Laag Boskoop, vermeld 1644-1680, en van Jannitgen Pietersdr. Haen (ex. Pieter Gerritsz. Haen en Trijntgen Jansdr. Hogerwaert)

Kinderen uit dit huwelijk:

1.                 Aeltge Cornelis van Groos, ged. 26 dec. 1670 (get. Annitge N.N.)

2.                 Jan Cornelisz. van Groos, ged. Boskoop 12 nov. 1672 (get. Trijntge Jans), volgt VIa.

3.                 Jacob Cornelisz. van Groos, ged. Boskoop 8 juli 1674 (get. Annetgen Jacobs (van Groos))

4.                 Cornelia (Cnelia) Cornelisdr. van Groos, ged. Boskoop 12 nov. 1679 (get. Annetgen Jacobs van Groos), doopgetuige (1702)

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Kornelis Jacobsz van Groos 1680-1696

 

Boedelscheiding za. Aaltje Dirx Doornstruyk, gehuwd geweest met za. Cornelis Jacobss van Groos 18 mei 1690

 

 

Vb. Joannes (Jan) Jansz (I) van Groos, ged. Boskoop 6 febr. 1661 (get. Willem Jansz., Aeltgen Barents), landbouwer te Boskoop, gegoed in de Reijerskoop, nam deel aan de conventikels van de zgn  Hebreën (1698-1702), testeerde voor not. Spoors te Hazerswoude  (testament van za. Jan van Groos 27 juni 1712), overl. voor 15 juni 1712, tr. Boskoop 15 aug. 1683 Catelijntje (Jans) Ruijghaver, jongdochter van Boskoop, procureerde 15 juni 1712, doopgetuige 1712/21/23/26

Kinderen uit dit huwelijk:

1.                 Annigje Jansdr van Groos, ged. Boskooop 14 mei 1684 (get. Annegien Jansdr van Groos) jongedochter van Boskoop (1714), overl. voor 1732, tr. Boskoop (op betoog van Haarlem) 14 okt. 1714 Sijmon Jansz. Akersloot, jongman won. te Haarlem (1714), overl. voor 1732. Hieruit nageslacht Akersloot.

2.                 Jan Jansz. van Groos, ged. Boskoop 3 febr. 1686 (get. Anna van Groos), volgt VIb.

3.                 Leendert Jansz. van Groos, ged. Boskoop 4 apr. 1688 (get. Crijna Jans Ruijghaver), volgt VIc.

4.                 Neeltjen (Neeltie) Jans van Groos, ged. Boskoop 5 nov. 1690 (get. Crijna Jans Ruijghaver), tr. Boskoop 27 jan. 1715 Cornelis Pietersz Koenekoop, jongman van Alphen (1715)

5.                 Jacobus Jansz. van Groos, ged. Boskoop 19 apr. 1693 (get. Lijsbet Gijzen van Leeuwen), volgt VId.

6.                 Cornelis Jansz. van Groos, ged. Boskoop 2 sept. 1695 (get. Ariaantje Theunis Verheul), volgt VIe.

7.                 Krijntje (Krijna, Crijna) Jansdr. van Groos, geb. omstr. 1698 (ged. Boskoop 11 mrt. 1731, oud 33 jaar), doopgetuige 1728/50, jongdochter van Boskoop (1733), tr. Waddinxveen 22 nov. 1733 Willem Klaasz Verburg, won. Boskoop (1733), weduwnaar van Hillegje Klaas Vrijenhoef

8.                 Neeltje Jans van Groos, geb. omstr. 1701 (ged. Boskoop 11 mrt. 1731, oud 30 jaar), doopgetuige 1714

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jan Jansz van Groos 1696-1712

 

Vermeld morgenboeken Middelburg: Jan (Jansz) van Groos 1696, 1704-1712

 

Doopboek Chr. Geref. Kerk Boskoop11 maart 1731: ‘Crijna en Neeltje Jans van Groos, oud omtrent 33 en 30 Jaaren in de troebelen der Zoogenaamde Hebreen gebooren & niet gedoopt zijn na voorgaande onderwijs op de belijdenisse des geloofs, van ons gedoopt, & vervolgens tot de gemeenschap van de H. Tafel toegelaten’.

 

 

Vc. Theunis (Thonis) Jansz. van Groos, ged. Boskoop 30 apr. 1663 (get. Jan Theunisz. van Groos, Annetgen Simonsdr.), jongman van Boskoop, timmerman (1708), testeerde voor not. Spoors te Hazerswoude 15 mei 1708, gegoed in de Reijerskoop (1712-1716) en in de polder Laag Boskoop (1728), ondertr./tr. Waddinxveen 16 mei/1 juni 1687 Marrigje Meertens Berkeloo, jongdochter van Waddinxveen, dochter van Meerten Gerritsz Berkeloo, landbouwer, gegoed te Randenburg 1692

 

Vermeld morgenboeken Randenburg: Teunis van Groos en Cornelis Dirksz van Grieken 1708 (in 1696 was Meerten Gerritsz Berkeloo)

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Teunis van Groos 1712-1716

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Teunis Jansz van Groos 1728

 

 

VIa. Jan Cornelisz van Groos, ged. Boskoop 12 nov. 1672 (get. Trijntge Jans), gegoed in de polder Laag Boskoop (1704-1748) en in de Nesse (1709, 1716), overl. Boskoop tussen 1748 en 29 jan. 1754, tr. Boskoop 8 mei 1701 Niesje Claesdr Nieuwerff, geb. omstr. 1680, jongdochter won. onder Boskoop (1701), dochter van Claes Aemsz (Nieuwerf), landbouwer in de Nessepolder, en van Adriaentgen Pietersdr. Hogelinden (ex Pieter Jacobsz. Ho(o)gelinden alias Gardenier, vermeld 1658-1668, en Niesgen Cornelisdr. (van Groos)

Uit dit huwelijk:

1.                 Aaltje Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 17 aug. 1702 (get. Cnelia Cornelis van Groos), jongdochter van Boskoop (1729), doopgetuige 1746/47/49, overl. Boskoop voor 29 jan. 1754, tr. Boskoop 23 jan. 1729 Maarten Cornelisz van Wilgen (Willigen), erfgenaam (1754), zoon van Cornelis Lambertsz van Willigen, boomkweker te Boskoop, ouderling 1708-1710, en van Pieternella Maertens Brugman. Hieruit nageslacht Van Wilgen te Boskoop.

2.                 Maria (Marijgje, Marijtje) Jansdr. van Groos, ged. Boskoop 28 sept. 1704 (get. Ariaantje Pieters [Hoogelinden]), doopgetuige 1749/52, overl. omstr. 1753, tr. Boskoop 17 mei 1739 Jan van Gun, geb. Gennep (N-Limb). omstr. 1710, meester chirurgijn (1739), armmeester Boskoop (1747), overl. Boskoop 1770.

Jan van Gun tr. (1) omstr. 1735 Adriana Bravenboer, tr. (3) Boskoop 23 sept. 1754 Trijntje Nieuwerf, wed. van Cornelis van Leeuwen

 

‘Te Middelburgh, by Gouda, den 12den October 1768, was het Zoontje van Jan Blanke, oud drie jaaren en vier maanden, in het water gevallen. Na ‘er omtrent een half uur in gelegen te hebbben, wierd hetzelfde weder tot het leven gebragt door Jan van Gun, Chirurgyn te Boskoop, die, geduurende een uur tyds, alle gevoegelyke uiterlyke hulp- en inwendige geneesmiddelen in het werk stelde. Hy heeft de medaille gevraagd’.

Historie en gedenkschriften van de Maatschappij tot redding van drenkelingen, blz. 86

 

3.                 Ingetje Jansdr van Groos, ged. Boskoop 16 jan. 1707 (get. -)

4.                 Cornelis (Jansz.) van Groos, ged. Boskoop 5 mei 1709 (get. Lijsbeth Jacobs Kuiper), volgt VIIa.

5.                 Claes (Klaas) Jansz. van Groos, ged. Boskoop 28 okt. 1711 (get. Ariaantje Pieters Hoogelinden), volgt VIIb.

6.                 Jacob Jansz. van Groos, ged. Boskoop 10 juni 1714 (get. Ariaantje Pieters Hoogelinden), volgt VIIc.

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Jan Kornelisz van Groos 1704-1748

 

Jan Corneliss van Groos, gehuwd met Niesje Claes Nieuwerff verschijnt ivm boedelscheiding 27 juli 1708

 

Op 24 mei 1709 verkopen Gerrit Clase Niewerf en Dirk Dirksz Niewerf, beiden wonende te Boskoop, als execureurs van het testament van Cornelis Aamsz, gepasserd voor Jacob Spoors, notaris te Hazerswoude d.d. 31-05-1708, aan Jan Cornelisz van Groos, wonend mede te Boskoop, 3 morgen 200 roeden land in de Nesse te Alphen, aan Cornelis Aamsz, opgedragen op 28 jan. 1688, waarvan de koper als mede-erfgenaam van de overledene de andere helft toebehoort, belend ten oosten en noorden de boedel van Catarina van der Vegt, weduwe van Dirk Rosenboom, in leven schout van Alphen, ten zuiden de Otweg, ten westen Sijmon Antonisz Verheul, Gerbrandus van Leeuwen, professor in de Godgeleerdheid, predikant te Amsterdam. Koopsom 500 gulden.

 

Op 24 febr. 1716 schenkt Ariaantje Pietersdr Hoogelinde, weduwe van Claas Aamse, wonend te Boskoop, schenkt als gift onder de levende, aan Jan Cornelisz van Groos, getrouwd met Niesje Claasdr Nieuwerff, 7 morgen land in de Nesse alhier, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van Jan Clase Verrijn, ten zuiden de Notweg, ten westen en noorden de weduwe van Cornelis Hendrikse Loeff.

 

Op 29 jan 1754 compareren Cornelis, Klaas en Jacob Jansz van Groos, mede Maarten van Wilgen, weduwnaar van Aaltje van Groos, Jan van Gun, weduwnaar van Maria van Groos, kinderen van wijlen Jan Cornelisz van Groos, wonende te Boskoop. Ze verkopen aan Gerrit Klaasz Mouritsz, wonende te Hazerswoude, 3 morgen 200 roeden land in de Nesse onder Alphen, belend ten oosten, westen en noorden Cornelis van der Harp, ten zuiden de Otweg. Koopsom 950 gulden.

Ora Alphen, inv. 35, blz. 88v

 

 

VIb. Jan Jansz (II) van Groos, ged. Boskoop 3 febr. 1686 (get. Anna van Groos), ‘ ingeland van Reijerscop’ (1712), heemraad aldaar, gegoed in de polder Laag Boskoop (1728) en in Reijerskoop (1712-1720, 1732-1744), overl. voor 1744, tr. Boskoop/Zevenhuizen 18/21 juni 1713 Geertruij (Geertje) Christiaans Verhart, jongdochter won. onder Boskoop (1713), doopgetuige (1710/41/45/48/49), dochter van Christiaen Isaacks Verhart (overl. Waddinxveen 1724) (ex Isaack Bastiaensz Verhart, timmerman, en Hilletje Dircks Koot)

Uit dit huwelijk:

1.                 Annigje (Antje, Anna) Jansdr. van Groos, ged. Zevenhuizen 18 juni 1713, jongedochter van Boskoop (1714), doopgetuige 1741/47, tr. Boskoop 28 mei 1741 Pieter Pietersz van Tol, weduwnaar Marrigje van Bie, won. Reeuwijk (1741), later te Zevenhuizen (1744), overl. Zevenhuizen 28 okt. 1763.

2.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 19 aug. 1714 (get. Neeltje Jans van Groos)

3.                 Christiaan Jansz. van Groos, ged. Boskoop 24 apr. 1718 (get. Hilletie Christiaans), volgt VIId.

4.                 Jan (Jansz) van Groos, ged. Boskoop 19 okt. 1721 (get. Caatje Jans Ruighaver), volgt VIIe.

5.                 Abram van Groos, ged. Boskoop 29 aug. 1723 (get. Neeltie Louwen van der Zaal)

6.                 Abram van Groos, ged. Boskoop 20 okt. 1726 (get. Lijsbeth Dirks van Leeuwen), minderjarig (1744)

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Jan Jansz van Groos 1728

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jan Jansz van Groos 1712-1720, 1732-1744

 

Jan Jansz. Van Groos procureert als heemraad en ingeland van Reijerscop als zoon van de weduwe van Jan van Groos 15 juni 1712

 

 

VIc. Leendert (Jansz) van Groos, ged. Boskoop 4 apr. 1688 (get. Crijna Jans Ruijghaver), boomkweker te Boskoop, was in het bezit van twee ‘teeltuinen’ (1732), gegoed in Reijerskoop (1712-1740), het Rijneveld (1715-1739) en in de polder Laag Boskoop (1728), overl. na 8 mei 1744, tr. 1e Boskoop 1 juni 1710 Neeltje Laurens van (der) Zaal, jongdochter Van Boskoop (1710), doopgetuige 1723, overl. 1728/31, tr. 2e Boskoop 5 aug. 1731 Marrigje Werbouts Lieskade, ged. Boskoop 21 jan. 1678, dochter van Warbout Anthonisz Lieska (Lieskade) en van Grietgen Pieters van Werven

Kinderen uit het eerste huwelijk:

1.                 Grietje Leenderts van Groos, ged. Boskoop 1 febr. 1710 (get. Annetje Lourens van der Zaal), tr. Nieuwkoop 29 mei 1738

2.                 Jan Leenderts van Groos, ged. Boskoop 25 sept. 1712 (get. Caatje Jans Ruijghaver)

3.                 Abraham Leenderts van Groos, ged. Boskoop 29 juli 1714 (get. Crijna Jans Ruighaver), volgt VIIf.

4.                 Laurens Leenderts van Groos, ged. Boskoop 14 jan. 1717 (get. Annetje Laurens van der Zaal)

5.                 Laurens Leenderts van Groos, ged. Boskoop 30 aug. 1722 (get. Hilletje Ariens van Vliet)

6.                 Hillegje Leenderts van Groos, ged. Boskoop 6 mei 1725 (get. Hillegje Oostenrijk)

7.                 Hillegje Leenderts van Groos, ged. Boskoop 3 nov. 1726 (get. Hilletie Oostenrijk), tr. Boskoop 5 mei 1748 Bouwe Verkaden, ged. Hazerswoude 2 juni 1721, jongman van Boskoop (1748), zoon van Cornelis Jansz Verkade en Jannetje Bouwens van Vliet

8.                 Caatje Leenderts van Groos, ged. Boskoop 14 mrt. 1728 (get. Caatje Jans Ruighaver)

 

Op 6 mrt. 1715 verkoopt Jacob Willemse Loeff, wonend Boskoop, verkoopt aan Leendert Janse van Groos, mede wonend aldaar, de helft van een enttuin in 't Rijneveld van Alphen, groot in 't geheel 450 roeden, aan Loeff opgedragen 07-06-1712, belend in 't geheel ten oosten het armenweeshuis van Leiden, ten westen Aam Clase Niewerff en Pieter Adriaanse, ten zuiden de Groeneweg, ten noorden ...onvermeld... Koopsom 30 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 29, blz. 61

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Leendert Jansz van Groos 1712-1716, 1736-1740

 

Op 6 febr. 1720 verkoopt Ariaantje Hoogenes, weduwe van Bouwen Clase van Nes, wonend te Boskoop, aan Leendert van Groos, mede aldaar, 1½ morgen land in het Rijneveld van Alphen, aan Bouwen voorn. opgedragen op 22 mei 1687 (RA Alphen invnr. 24 folio 121), belend ten oosten Leendert Palesteijn en Marritje Pietersdr Hoogelinde, ten westen de weduwe van Gijsbert Jacobse van Heijningen, strekkend van de Groeneweg tot het land van de voorn. weduwe. Koopsom 250 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 29, blz. 211v

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Leendert Jansz van Groos 1728

 

Op 11 mei 1728 verkoopt Andries Timmer te Gouda [o.a.] …..4 morgen 300 roeden land in de Rijneveldsepolder, strekkend van de Toegangskade tot de tuin van Leendert van Groos, belend ten oosten het weeshuis van Leiden en ten westen Pieter Bikker. Nog twee percelen wei- als hooiland, deels in de Kortsteekter-, deels in de Noordeinderpolder, verongeld voor 10 morgen 222 1/2 roeden, strekkend uit de Rijn tot Wilem en Huijgh Eickhout en Pieter Crijnen van Cats, belend ten oosten Abraham de Pape en ten westen Maria van Stigt, weduwe Hogeveen. Koopsom 3.000 gulden.

protocollen Aarlanderveen 1727-1730, inv. 8, blz. 173v

 

Op 15 aug. 1732 is Leendert Janse van Groos, wonende te Boskoop, schuldig aan Pieter Akersloot, minderjarige zoon van Sijmon Jacobsz Akersloot en Antje Jansdr van Groos, een bedrag van 300 gulden. Gesteld onderpand: twee teeltuinen, samen groot 1 morgen 425 roeden in het Rijneveld, de ene tuin belend ten oosten Dirk Ruijs, ten zuiden de Groeneweg, ten westen en noorden Pieter Bikker, de andere tuin, belend ten oosten het armenweeshuis te Leiden, ten zuiden Jan Weselenburg, ten westen Dirk Maartense Ruijs, ten noorden ...niet vermeld... Schuld geroijeerd 07-08-1732.

Protocollen Alphen, inv. 31, blz. 208v

 

Op 16 dec. 1739 verkoopt Leendert van Groos, wonende te Boskoop, verkoopt aan Cristiaan van Groos, mede van Boskoop, een tuin, groot 1½ morgen, in 't Rijneveld Alhier, belend ten oosten Dirk Maertense Ruijs, ten noorden en westen Egbert Belt, ten zuiden de Groeneweg, aan Leendert van Groos opgedragen op 6 febr. 1720. Koopsom 550 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 32, blz. 222

 

 

VId. Jacobus (Cobis) Jansz van Groos, ged. Boskoop 19 apr. 1693 (get. Lijsbet Gijzen van Leeuwen), jongman van Boskoop (1722), vermeld als eerste erfgenaam van zijn ongehuwde broer Cornelis van Groos 8 mei 1744, gegoed in de Reijerskoop (1732-1772) en in de polder Middelburg (1732-1752), overl. na 1750, tr. Boskoop 24 mei 1722 Lijsbeth Dirks van Leeuwen, jongdochter van Boskoop (1722), doopgetuige 1726

Kinderen:

1.                 Jan Jacobsz van Groos, ged. Boskoop 21 mrt. 1723 (get. Catrijntje Ruijghaver)

2.                 Antje Jacobsdr van Groos, ged. Boskoop 4 mrt. 1725 (get. Marijtje van der Snoek)

3.                 Jan Jacobsz van Groos, ged. Boskoop 25 aug. 1726 (get. Catrijntje Ruighaver)

4.                 Caatje Jacobsdr van Groos, ged. Boskoop 12 sept. 1728 (get. Crijna van Groos)

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jacob (Jansz) van Groos 1732-1772

 

Vermeld morgenboeken Middelburg: Jacobus (Jansz) van Groos 1732-1752

 

Op 22 mei 1750 compareerde voor Mr. Gerard van Zelder van Beveren, subst. Schout, Cornelis van Tol en Jacob van der Pauw, Scheepenen van Boskoop en notaris Klaas Veenendaal, de boomkweker Jacobus van Groos, die bekende publiek gekocht te hebben een plaisiertuyn en Speelhuys, daar op staande, gelegen in de polder Laag Boskoop, groot ofte verongelden voor een honderd zes en zestig roeden, strekkende van de Laag Boskoopse binnenweteringhe Noordwaarts op tot het Eygen van Jacob van der Pauw, belent ten Westen denzelven en ten Oosten Jansz van Groos

Betaalt te zijn met eene Somma van vierhonderd gulden in gereede gelden.

 

 

VIe. Cornelis Jansz. van Groos, ged. Boskoop 2 sept. 1695, boomkweker in het Rijnveld, overl. Boskoop kort voor 8 mei 1744 (oud 48 jaar), ongehuwd.

 

Op 8 mei 1744 verkopen Jacobus Jansz van Groos, Willem Verburg, getrouwd met Krijna Jansdr van Groos, Cristiaan Jansz van Groos, mede handelend voor Leendert Jansz van Groos, Pieter van Tol, getrouwd met Antje Jansdr van Groos, Jacob van Willigen, weesman van Boskoop, optredend voor Daniël van Beeke, schout, en Jacob Lamloo, mede weesman van Boskoop, als voogden over de minderjarige Jan Jansz en Abram Jansz van Groos, allen broers en broerskinderen of echtgenoten van zusters als mede-erfgenamen van Cornelis Jansz van Groos, jongeman, gewoond hebbende en overleden te Boskoop, verkopen aan Jan Korssen Wittenburg wonende te Boskoop, een perceel tuinland, groot 225 roeden in het Rijneveld alhier, belend ten oosten Egbert Belt, ten zuiden de koper, ten westen Dirk Ruijs, ten noorden Joan Taalman. Koopsom 275 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 33, blz. 147v

 

 

VIIa. Cornelis (Jansz.) van Groos, ged. Boskoop 5 mei 1709, jongman van Boskoop (1746), gegoed in de polder Laag Boskoop 1728-1780,  weesmeester (1753), burgemeester van Boskoop 1754, 1755, 1757, 1760-1762, 1765, 1766, 176, 1770, 1774, 1775, won. Achterkade (1753), overl. na 1780, tr. 1e Boskoop 22 mei 1746 Anna van Gun, jongdochter van Gennep (N-Limb.), won. Boskoop (1746), overl. omstr. 1750, ondertr./tr. 2e Boskoop 24 sept./10 okt. 1751 Swaantje Brands, jongdochter won. Woerden (1751)

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Jan Cornelisz van Groos, ged. Boskoop 23 apr. 1747 (get. Aaltje van Groos)

2.                 Jan Cornelisz van Groos, ged. Boskoop 18 mei 1749 (get. Aaltje van Groos)

3.                 Anna Cornelisdr van Groos, ged. Boskoop 20 sept. 1750 (get. Geertruy van Gun)

 

Cornelis van Groos trouwde in 1746 met Anna van Gun. Eerder was zijn zuster Maria van Groos met de chirurgijn Jan van Gun getrouwd. Anna en Jan van Gun waren zuster en broer en beiden afkomstig uit Gennep, Noord-Limburg. In het plaatsje Swolgen, 20 km ten zuiden van Gennep ligt de kasteelhoeve De Gun.

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Kornelis Jansz van Groos 1728, 1752-1780

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Cornelis Jansz van Groos 1732-1740

 

 

VIIb. Claes (Klaas) Jansz. van Groos, ged. Boskoop 28 okt. 1711, boomkweker, gegoed in de polder Laag Boskoop 1752-1804, won. Achterkade (1753), tr. Boskoop 18 aug. 1748 Barber Verkade, ged. Boskoop 21 nov. 1723, jongdochter van Boskoop (1748), doopgetuige 1753/55, overl. na 1763, dochter van Klaas Cornelisz Verkade, boomkweker te Boskoop, en Marijtje Klaasdr Vrijenhoef.

Uit dit huwelijk:

1.                 Niesje van Groos, ged. Boskoop 6 juli 1749 (get. Aaltje van Groos)

2.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 8 okt. 1752 (get. Marijtje van Groos)

3.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 13 juli 1755 (get. Willemijntje van Horn)

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Klaas (Jansz) van Groos 1752-1804

 

Op 5 mei 1763 compareren Pieter Clase Vrijenhoeff, voor een helft, Willem Verkaade, Klaas Verkaade en Claes van Groos, getrouwd met Barber Verkaade, voor de wederhelft, erfgenamen van Marijtje Vrijenhoeff in leven weduwe van Claas Verkaade, Marijtje en Pieter Clase Vrijenhoeff zijn geweest erfgenamen van Mees Vrijenhoeff. Ze verkopen aan Cornelis Jzn. van Hoorn, wonend alhier, 3 morgen 175 roeden wei- als hooiland in het Rierveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Spijkerboorse wetering, belend ten oosten Dirk Meesters, ten westen Gijsbert Vergunst. Koopsom 402 gulden.

Protocollen Alphen, inv. 36, blz. 160

 

 

VIIc. Jacob Jansz. van Groos, ged. Boskoop 10 juni 1714, gegoed in de polder Laag Boskoop 1752-1772 (postuum 1776), voogd 12 apr. 1765, overl. Boskoop voor 20 mrt. 1773, tr. Boskoop 30 mei 1745 Willemijntje van der Horn, jongdochter van Boskoop (1745), doopgetuige 1755, overl. Boskoop voor 20 mrt. 1773, dochter van Egbert Jacobsz van der Horn, korenmolenaar won. Boskoop, en Leuntje Ariensdr van der Aar (ex Arij Jacobsz van der Aar, won. Oudshoorn, diaken 1715)

Uit dit huwelijk:

1.                 Niesje van Groos, ged. Boskoop 31 juli 1746 (get. Aaltie van Groos), doopgetuige 1786, overl. voor 1824, tr. Boskoop 2/18 juli 1779 Reinier Kool, geb. Alphen omstr. 1747, overl. Alphen 28 dec. 1824, zoon van Willem Kool en Jannetje de Bruijn

2.                 Johanna van Groos, ged. Boskoop 17 mrt. 1748 (get. Aaltie van Groos), overl. Boskoop 18 sept. 1823 (oud 77 jaar)

3.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 2 mrt. 1749 (get. Marijtie van Groos)

4.                 Jan (Jacobsz) van Groos, ged. Boskoop 14 juni 1750 (get. Marijtje van Groos), volgt VIIIa.

5.                 Aaltje van Groos, ged. Boskoop 22 apr. 1753 (get. Barber Verkade)

6.                 Aaltje van Groos, ged. Boskoop 15 jan. 1755 (get. Barber Verkade)

7.                 Leuntje van Groos, ged. Boskoop 18 apr. 1756

8.                 Marijtje van Groos, ged. Boskoop 27 mrt. 1757

9.                 Leuntje van Groos, ged. Boskoop 28 mei 1758, won. Leiden (1790), overl. Koudekerk aan de Rijn 16 dec. 1826 (oud 68 jaar), tr. Hazerswoude 23 mei 1790 Bernardus Borkus, ged. Gendringen 15 jan. 1758, tuinder won. Hazerswoude 1780, overl. Gouda 29 aug. 1837

10.             Marijtje van Groos, ged. Boskoop 24 juni 1759

11.             Egbert van Groos, ged. Boskoop 14 dec. 1760

12.             Egbert van Groos, ged. Boskoop 16 mei 1762

13.             Adrianus van Groos, ged. Boskoop 5 juni 1763

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Jacob Jansz van Groos 1752-1776

 

Op 12 apr. 1765 verkopen Jan van der Snoek met procuratie van Lena Willemse Toornvliet, weduwe van Dirk Clase Nieuwerf, procuratie voor Jacob van Leeuwen, notaris te Boskoop, d.d. 26-06-1764, voor een helft en Claas Ame Nieuwerf, Cornelis [Jansz] van Groos, Jacob [Jansz] van Groos en nog Claas Ame Nieuwerf en Cornelis Groos als voogden over de minderjarige erfgenamen van voorn. Dirk Clase Nieuwerf en nog optredend voor Claas Jacobsz Nieuwerf, Jan Jacobsz Nieuwerf, Cornelis Muijsen, weduwnaar van Jannetje Nieuwerf, Cornelis van Wilgen, Jan van Wilgen en Jan Ravensberg met Pietertje van Brakel, allen erfgenamen van Dirk Clase Nieuwerf voor de andere helft, aan Hendrik Verhoorn en Cornelis Sethooven, beiden wonende te Boskoop, een enttuin in het Rijneveld, groot 250 roeden, belend ten oosten Jan Clase van Es, ten westen en noorden Claas van der Zaal, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 300 gulden.

protocollen Alphen 1760-1766, inv. 36, blz. 217v

 

Op 20 mrt. 1773 verkopen Leendert Konijnenburg, gehuwd met Pietertje van der Horn, Jan Snouck, gehuwd met Ariaantje van der Horn, Michiel heij en Cornelis Ramp als voogden over de nagelaten minderjarige kinderen van Jacob van Groos en Willemijntje van der Horn en nog van Jacob van der Horn, Niesje van Groos en Johanna van Groos, meerderjarige nagelaten kinderen van Willemijntje van der Aar en Jacob van Groos, welke Pietertje, Ariaantje, Willemijntje en Jacob van der Horn zijn geweest de enige nagelaten kinderen van Leuntje van der Aar en Egbert van der Horn, Willem van Heusden als weduwnaar van Ariaantje van der Aar, Jan de Bruijn, gehuwd met Willemijntje van Schardenburg en Jan Oostrum, gehuwd met Maria van Schardenburg, Willemijntje en Maria als enige nagelaten kinderen van Maria van der Aar en Hillebrand van Schardenburg, welke voornoemde Leuntje, Ariaantje en Maria van der Aar alsmede Belia en Jacob van der Aar als gezamenlijke kinderen en kindskinderen van Arij van de Aar, aan Jacob van der Aar drievierde deel in een huis en erf dat in twee partijen kan worden bewoond in de Sniep, tussen de Rijn en de Rijndijk, belend ten zuiden Philip Sundorff en ten noorden de weduwe van Pieter Steenstra. Jongste waarbrief d.d. 01-05-1730. Koopsom 450 gulden.

protocollen Oudshoorn 1769-1778, inv. 24, blz. 145

 

 

VIId. Christaan (Christiaen) Jansz. van Groos, ged. Boskoop 24 apr. 1718, landbouwer- en boomkweker te Boskoop, gegoed in de Reijerskoop (1756-1795), in het Rijneveld onder Alphen vermeld 1744/47/52/54/71/78/91 en in de polder Middelburg 1756, burgemeester van Boskoop 1755, 1756, 1758, 1763, won. Voorkade (1753), overl. Boskoop 1 jan. 1796 (oud 77 jaar), tr. Boskoop 25 sept. 1740 Marrigje Cornelisdr. Looij, ged. Boskoop 13 aug. 1719, doopgetuige 1750, begr. Boskoop 11 nov. 1778 (oud 59 jaar), dr. van Cornelis Looij en Lena Willemsdr. Toornvliet

Kinderen:

1.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 23 okt. 1740 (get. Geertje Christiaans Verhart)

2.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 15 okt. 1741 (get. Antje van Groos)

3.                 Cornelis van Groos, ged. Boskoop 10 mrt. 1743 (get. Lena Willems)

4.                 Geertje van Groos, ged. Boskoop 10 okt. 1745 (get. Geertje Christaans Verhart), doopgetuige 1779

5.                 Jan Christiaansz van Groos, ged. Boskoop 5 juni 1757, volgt VIIIb.

6.                 Cornelis van Groos, geb. Boskoop 13 juni 1762, * boomkweker te Boskoop (1812)

 

Op 16 dec. 1739 is Christiaan van Groos, wonende te Boskoop, schuldig aan Teunis van Es, wonende te Boskoop, een bedrag van 550 gulden. Als onderpand wordt gesteld de koop van een tuin, groot 1½ morgen, in 't Rijneveld Alhier, belend ten oosten Dirk Maertense Ruijs, ten noorden en westen Egbert Belt, ten zuiden de Groeneweg, aan Leendert van Groos opgedragen op 6 febr. 1720. Koopsom 550 gulden. Schuldbrief geroijeerd 24 dec. 1759.

Protocollen Alphen, inv. 33, blz. 17v

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Christiaan van Groos 1756-1795, 1804 (postuum)

 

Vermeld morgenboeken Middelburg: Christiaan van Groos 1756

 

Christiaan van Groos, won. Boskoop compareert voor not. Bontenbal te Zevenhuizen als voogd 29 aug. 1764

 

Aangever van het overlijden van Krijn Looij, begraven Aarlanderveen 24 mrt. 1767; Christiaan van Groos en Leendert Blokuijzen

Gaarder betaalde impost begraven Aarlanderveen, inv. 2, blz. 222

 

Jan Jansz

             v. 1696/1712                                                                ___________________|____________________

                                                Jan Jansz               Leendert Jansz      Jacobus       Cornelis

                                                v. 1712/44              v. 1712/44              v. 1722/72   v. 1744

                ______________|___                                        |

Christiaan                              Jan Jansz                               Abraham

v. 1744/96                              v. 1744/52                              v. 1743/45             

  ______|__________

Jan                          Cornelis

v. 1774/1835          v. 1812

                |

Christiaan

v. 1801/53

  _____|___________________________________________________________

Jan                                                                                                          Jacob                      Pieter

v. 1833/86                                                                                              v. 1832/57              v. 1835/46

_______|________________________                                                       |

Jan Willem                                             Pieter                                      Hieruit nageslacht

v. 1868/1911                                          v. 1880/1929

                |                                               __________|__________________

Jan Leendert                         Johannes Christiaan                                            Jan Willem

v. 1898/1913                          v. 1913/30                                                              v. 1905/26

                |

Jan (1903-1970)

Cornelis (1906-1994)

Marius (1908-    )

 

Overzicht III. Nakomelingen van Jan Jansz van Groos. In deze tak zijn veel boomkwekers aantoonbaar. Leendert Jansz had al meerdere ‘enttuynen’ in het Rijneveld, evenals zijn neef Christiaan van Groos, die tuinde in de Biezen. Eén der grootste kwekers was Jan Leendert van Groos, die samen met zijn zwager, de Groninger Johan Wilhelm Eberhard Ebbinge in 1902 de handelsfirma Ebbinge & Van Groos oprichtte en zeer succesvol op Amerika handelde.

 

 

VIIe. Jan Jansz (III) van Groos, ged. Boskoop 19 okt. 1721, minderjarig (1744), jongman van Boskoop (1746), vermeld Reijerskoop 1748-1752, overl. na 1752, ondertr. Boskoop 10 juli 1746 Lijsbeth Interhoven, jongdochter van Zwammerdam, won. Boskoop (1746)

Uit dit huwelijk:

1.                 Geertje van Groos, ged. Boskoop 12 febr. 1747 (get. Antie van Groos)

2.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 12 mei 1748 (get. Geertie Verhard)

3.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 7 dec. 1749 (get. Geertie Verhard)

4.                 Jan van Groos, ged. Boskoop 29 nov. 1750 (get. Marrigje Looy)

 

Vermeld morgenboeken Middelburg: Jan (Jansz) van Groos 1744-1752

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jan van Groos 1748-1752

 

 

VIIf. Abraham Leendertsz van Groos, ged. Boskoop 29 juli 1714, lidmaat Remonstrantse Broederschap te Boskoop, tr. Boskoop 7 apr. 1743 Martijntje Corn(elisdr) Koot, jongdochter van Bloemendaal (1743)

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan Abrahamsz van Groos, ged. (Rem.) Boskoop 17 mei 1744 (get. Marritie Schoonen)

2.                 Jan Abrahamsz van Groos, ged. (Rem.) Boskoop 5 sept. 1745 (get. Marritie Schoonen)

 

 

VIIIa. Jan (Jacobsz) van Groos, ged. Boskoop 14 juni 1750 (get. Marijtje van Groos), gegoed te Laag Boskoop (1780-1788), catechisantmeester Ned. Geref. Kerk (1783), overl. Boskoop 9 nov. 1828 (oud 78 jr), ondertr. Boskoop 30 apr. 1784 Geertje (Geertruida) Braanker (Braneker), ged. Streefkerk 7 nov. 1756, overl. Boskoop 26 nov. 1824 (oud 68 jr), dochter van Laurens Braanker en Marrigje van Meyeren

Uit dit huwelijk:

1.                 Wilhemina van Groos, ged. Boskoop 26 febr. 1786 (get. Niesje van Groos), overl. Boskoop 9 juli 1864 (oud 78 jaar), tr. Boskoop 27 juli 1810 Arie van Heijningen. Hieruit nageslacht Van Heijningen.

2.                 Laurens van Groos, ged. Boskoop 13 mei 1787 (get. Marrigje van Meijeren), volgt IXa.

3.                 Jacob van Groos, geb./ged. Boskoop 16 febr./29 mrt. 1789 (get. Niesje van Groos), volgt IXb.

4.                 Marrigje van Groos, geb. Boskoop 31 okt. 1790 (get. Marrigje van Meijeren), overl. Boskoop 24 sept. 1821 (oud 30 jaar), tr. Boskoop 2 mrt. 1817 Pieter Westbroek, geb. Ouderkerk a/d IJssel 1788, zoon van Jacob Westbroek en Aafje van der Woude. Hieruit nageslacht Westbroek te Boskoop.

Pieter Westbroek tr. 1e Hendrika Rappendal

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Marrigje Jansdr van Groos 1804

 

5.                 Niesje van Groos, geb./ged. Boskoop 17/23 sept. 1792 (get. Marrigje van Meijeren), overl. Boskoop 11 mrt. 1855 (oud 62 jaar), tr. Boskoop 9 juni 1816 Frederik Boer Wz., geb. Boskoop 21 sept. 1790, overl. Mijdrecht 28 mei 1839, zoon van Willem Boer Jz en Aaltje Jans Lok. Hieruit nageslacht Boer te Boskoop

6.                 Cornelis van Groos, geb./ged. Hazerswoude 1/9 nov. 1794

7.                 Cornelis van Groos, geb./ged. Boskoop 16/20 nov. 1796 (get. Niesje van Groos), vertrok omstreeks okt. 1823 ‘naar de Oost’

 

Vermeld morgenboeken Laag Boskoop: Jan (Jacobsz) van Groos 1780-1788

 

Notulen kerkeraadsvergadering Nederduits Gereformeerde Kerk te Boskoop 18 apr. 1783:

‘de Predikant reeds te voren aan B.B. Ouderlingen hebbende voorgedragen dat aan hun door Jan van Groos Jacobsz lidmaat en openbaar catechisant in deze gemeente verzogt was dat het hem zoude vergunt werden om anderen die daartoe mochten genegen zijn in de bereder waarheid opentlijk of in ’t bijzonder te onderwijsen, zo is ook eenstemmig geresolveert, aan hem dit verzoek toe te staan onder beding, dat hij in zijn onderwijs zig stiptelijk houden zal aan de leere in onze formulieren van Eenigheid voorgestelt, ’t welk hij heeft aangenomen’.

 

Jan Jacobsz van Groos compareerde voor not. Bontenbal te Zevenhuizen ivm intentaris 18 okt. 1797

 

16 okt. 1823. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Jan van Groos sr., Christiaan van Groos, Jan van Groos jr., Jacob van Groos [Jansz], allen te Boskoop, Pieter Blok Wzn te Waddinxveen, Cornelis van Heyning Azn te Noord-Waddinxveen
Voogd(en): Benoemen gemachtigde i.p.v. Jan van Nes Kzn en wel Christiaan van Groos
Ouder(s): Cornelis van Groos te Boskoop nu naar de Oost vertrokken

vredegerecht civiele zaken Gouda 1823, inv. 15, akte 114

 

 

VIIIb. Jan Christiaansz van Groos, ged. Boskoop 5 juni 1757, vermeld familieraad (1823), overl. Boskoop 30 juni 1835 (oud 68 jaar), tr. 1e Boskoop 18 dec. 1774 Lijsbeth (Elizabeth) van Oudenes, ged. Waarder 16 nov. 1755, overl. Boskoop 22 mrt. 1791, dochter van Aart Gerritsz Oudenes en Neeltje Ariaans Donk, tr. 2e Boskoop (gerecht) 6 juni 1800 Elizabeth van Westerling (Westringen), geb. ’s-Hertogenbosch omstr. 1769, won. Boskoop (1800), overl. Boskoop 14 juni 1813 (oud 44 jaar)

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Christiaan van Groos, ged. Boskoop 29 sept. 1775, volgt IXc.

2.                 Aart van Groos, ged. Boskoop 15 dec. 1776 (get. Neeltje Donk)

3.                 Aart van Groos, ged. Boskoop 30 aug. 1778 (get. Neeltje Donk)

4.                 Marrigje van Groos, ged. Boskoop 26 dec. 1779 (get. Geertje van Groos)

5.                 Aart van Groos, ged. Boskoop 9 dec. 1781 (get. Neeltje Donk)

6.                 Marrigje van Groos, ged. Boskoop 1 juni 1788 (get. Martijntje van Groos)

 

Vermeld morgenboeken Reijerskoop: Jan Christiaansz van Groos 1788-1796

 

Schuldbekentenis aan Isaac V van Schinne, baljuw van Voshol, van Jan van Groos Chrzn,

1793. 1 stuk

 

 

IXa. Laurens (Lourens, Leonardus) van Groos Jz, geb. Boskoop 10 mei 1782, scheepmaker won. Woubrugge (1821/29/31/37), vestigde zich te Waddinxveen 1837/39, overl. Noord-Waddinxveen 25 jan. 1864 (oud 76 jaar), tr. Aaltje Hooftman, geb. Zwammerdam 3 juni 1788, overl. Boskoop 13 apr. 1839 (oud 50 jaar), zoon van Jan Hooftman Pz, veenbaas won. Zwammerdam in de Tempel, en van Neeltje Pietersdr van Vliet

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan van Groos, geb. Woubrugge 14 mrt. 1812, scheepmaker te Woubrugge (1829), later te Noord-Waddinxveen (1829/50), overl. Waddinxveen 14 jan. 1888 (oud 75 jaar)

2.                 Neeltje van Groos, geb. Woubrugge 1814, overl. Zoetermeer 30 apr. 1881, tr. Woubrugge 6 nov. 1831 Cornelis Zaal, geb. 1813, timmerman- en molenmakersleerling won. Zoetermeer, zoon van Leendert Zaal en Neeltje Huijzer

3.                 Maria Helena van Groos, geb. Woubrugge 3 juli 1819, overl. Gouda 11 febr. 1892 (oud 72 jaar), tr. Noord-Waddinxveen 1 juni 1865 Frederik Nicolaas Maas, geb. Gouda 15 apr. 1808, kleermaker te Gouda, won. Achter de Kerk A2 (1880), overl. Gouda 10 dec. 1885

4.                 Geertrui van Groos, geb. 1820, vermeld wijkregister Noord-Waddinxveen 1839, tr. Zegwaard 28 apr. 1839 Pieter Blanken Karens, geb. Zegwaard 1817, zoon van Martinus Karens en Margaretha Blanken

5.                 Cornelis van Groos, geb. Woubrugge 1821, won. Boskoop (1844), vestigde zich als scheepmaker te Noord-Waddinxveen (1844/65, 1882), rel. Ned. Herv., overl. Boskoop 9 juni 1899 (oud 77 jaar), tr. 1e Gouda 19 juli 1865 Grietje Bos, geb. Blokzijl 1824, overl. Noord-Waddinxveen 6 juni 1868 (oud 42 jaar), dochter van Pieter Bos en Marritje Snoek, tr. 2e Noord-Waddinxveen 30 juli 1869 Trijntje Cornelia van Klaveren, geb. Noord-Waddinxveen 1844, overl. Waddinxveen 19 dec. 1878 (oud 34 jaar), dochter van Pieter van Klaveren en Magtelt Schoonhoven, tr. 3e Gouda 8 nov. 1882 Adriana van Vuuren, geb. Gouda 1836, naaister, dochter van Cornelis van Vuuren en Adriana van Staveren

6.                 Pieter Johannes van Groos, geb. Noord-Waddinxveen 18 mrt. 1823, scheepmaker te Noord-Waddinxveen (1850)

7.                 Jacob van Groos, geb. Woubrugge 23 okt. 1825, koopman te Rijswijk (1847), vestigde zich te Noord-Waddinxveen 1 mei 1847, overl. Waddinxveen 10 dec. 1876 (oud 51 jaar), tr. Jannetje Snaterse, geb. 1825, overl. Waddinxveen 14 febr. 1889. Hieruit een zoon Laurens van Groos, geb. 1858, overl. Waddinxveen 12 sept. 1876 (oud 18 jaar)

8.                 Pieter van Groos, geb. Woubrugge 31 juli 1828

 

18 febr. 1829. Akte van beëdiging
Perso(o)n(en): Jan Hooftman te Middelburg, Pieter Hooftman te Boskoop, Aaltje Hooftman gehuwd met Lourens van Groos te Woubrugge, Teunis Hooftman, Jan Hooftman jr., beiden te Boskoop, Pieter Adrianus Ottolander te Boskoop
Functie(s): erfgenamen van Dirk Hooftman te Middelburg

vredegerecht civiele zaken Gouda 1829, inv. 21, akte 15

 

 

IXb. Jacob van Groos Jz, geb. Boskoop 16 febr. 1789, boomkweker te Boskoop, vermeld familieraad (1836), won. aan de Voorkade (1840), overl. Boskoop 21 aug. 1850 (oud 61 jaar), tr. Boskoop 9 juni 1816 Grietje Koster, geb. Reeuwijk 1785/86, overl. Boskoop 23 aug. 1866 (oud 80 jr), dochter van Jan Koster en Machteltje Vermeul

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan van Groos Jczn, geb. Boskoop 27 aug. 1818, volgt Xa.

2.                 Magcheltje van Groos, geb. Boskoop 6 apr. 1821, overl. Boskoop 21 mei 1821

3.                 Jan Koster van Groos, geb. Boskoop 19 mei 1823, volgt Xb.

4.                 Cornelis van Groos, geb. Boskoop 23 juni 1827, volgt Xc.

 

Jacob Jansz van Groos kocht perceel 19 groot 1.27.40 ha in het Zuidwijk van Pieter van Leeuwen, bouwman op 20 jan. 1840. Als Jacob van Groos in 1850 overlijdt, gaat zijn weduwe Grietje Koster pas in 1854 over tot scheiding en verdeling van de bezittingen.

 

 

IXc. Christiaan van Groos, ged. Boskoop 29 sept. 1775, boomkweker en handelaar (1813), o.a. op Amsterdam, president-kerkvoogd 1822, ouderling Ned. Herv. Kerk 1840-1844, rentenier (1843), overl. Boskoop 6 mrt. 1853 (oud 77 jr), tr. Boskoop (gerecht) 25 mei 1801 Geertje van Wilgen, geb. Boskoop 24 aug. 1774, overl. Boskoop 14 sept. 1847 (oud 73 jaar), dochter van Jacob van Wilgen, boomkweker te Boskoop, en Lena (Helena) Zagt

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan van Groos Chrzn, geb/ged. Boskoop 26 febr./7 mrt. 1802 (get. Elisabeth Westringen), volgt Xd.

2.                 Helena van Groos, geb. Boskoop 28 nov. 1803 (get. -), overl. Boskoop 1 mrt. 1892 (oud 88 jr), tr. Boskoop 23 apr. 1828 Pieter Koster Az, geb. Boskoop 27 okt. 1795, boomkweker, bezat bij overlijden een boerderij in Laag Boskoop en in de Nesse, gegoed te Zuidwijk, won. in huize ‘Schoonoord’ achter de Stijlen, overl. Boskoop 16 nov. 1870 (oud 75 jr), eigenaar van houtzaagmolen ‘Windlust’, zoon van Arij Koster en Adriana Timmer. Hieruit nageslacht Koster te Boskoop.

3.                 Elisabeth van Groos, geb. Boskoop 6/28 febr. 1807 (get. -), overl. Boskoop 25 mei 1883 (oud 76 jaar), tr. Boskoop 29 nov. 1835 Willem Verkade, geb. Boskoop 1 dec. 1804, dochter van Jan Verkade en Maria Eikhof

4.                 Jacob van Groos Chrzn, geb. Boskoop 27 apr./21 mei 1809 (get.-), volgt Xe.

5.                 Pieter van Groos, ged. Boskoop 17 apr. 1813, volgt Xf.

 

25 juni 1813. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Teunis van Willegen (= Willigen), Cornelis van Willigen, Christiaan van Groos en Klaas van Nes Azn, kooplieden en boomkwekers; Jan van Nes Kzn, notaris; Klaas van Nes Kzn, koopman en boomkweker; allen wonende te en aanwezig in wijk O 141 te Boskoop
Voogd(en): Klaas van Nes Azn (toeziend)
Pupil(len): Teunis, Marijtje, Adriana van der Sney
Ouder(s): Teunis van der Sney en wijlen Emmetje van Nes

vredegerecht civiele zaken Gouda 1813, inv. 5, akte 127

 

16 jan. 1817. Familieraad: autorisatie
Aanwezig: Cornelis van Wilgen Jzn, Christiaan van Groos gehuwd met Geertje van Wilgen, Cornelis van Heyningen Azn gehuwd met Marrigje van Wilgen te Waddinxveen, Adrianus Vuyk, Bernardus Felix, Jan van Wilgen, allen te Boskoop
Autoriseren Johannes Petrus Sprenger en Arriana Vuyk tot opheffen fideicommis erfdeel Arriana Vuyk t.b.v. de kinderen van Teunis van Wilgen.

vredegerecht civiele zaken Gouda 1817, inv. 9, akte 7

 

‘De eerste plantenexporteur naar Duitsland was Chr. Van Groos. Hij reisde elke maandag, of eigenlijk zondagnacht, per trekschuit naar Amsterdam om aldaar klanten te treffen. Hij vernam dat Duitsland een afzetgebied voor bomen kon zijn en reisde op een keer door naar Bremen, in gezelschap van een tolk, omdat hij weinig of geen Duits machtig was. Daar boekte hij enkele orders o.a. van de stedelijke plantsoendienst’. [dit moet omstreeks 1840 hebben plaatsgevonden]

Boskoop, Vijf Eeuwen Boomkwekerij, A. Vuyk sr, 1966

 

 

Xa. Jan van Groos Jczn (Jzn), geb. Boskoop 27 aug. 1818, koopman in zuivel te Boskoop, secretaris kerkvoogdij 1855-1857, 1865-1866, kerkvoogd 1861, 1864, 1867-1872, ouderling Ned. Herv. Kerk 1858-1861, 1864-1867, overl. Boskoop 9 dec. 1880 (oud 62 jr), tr. 1e Boskoop 28 sept. 1843 Maria Boer, geb. Boskoop 6 juli 1819, overl. Boskoop 30 nov. 1845, dochter van Jan Boer Wz en Trijntje van Kleef, tr. 2e Boskoop 24 mei 1848 Antje Bulk, geb. Oudshoorn 23 febr. 1825, overl. Boskoop 13 sept. 1869 (oud 44 jaar), dochter van Jan Bulk en Lijsje Voorbij, tr. 3e Amsterdam 31 mrt. 1870 Sara Clementia Maria de Breuk, geb. Haarlem 1832, overl. Boskoop 2 sept. 1890 (oud 58 jr), dochter van Benjamin Roelof de Breuk en Elisabeth Maria Noë

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Grietje van Groos, geb. Boskoop 7 juli 1845, overl. Boskoop 4 apr. 1851

Uit het tweede huwelijk:

2.                 Jacob van Groos, geb. Boskoop 29 mrt. 1849, overl. Boskoop 5 aug. 1849

3.                 Lijsje van Groos, geb. Boskoop 5 juni 1850, overl. Boskoop 30 sept. 1854

4.                 Jan Jacob van Groos, geb. Boskoop 17 sept. 1852, overl. Boskoop 19 jan. 1853

5.                 Jacob van Groos, geb. Boskoop 20 febr. 1854, overl. Boskoop 23 dec. 1859

6.                 Lijsje van Groos, geb. Boskoop 3 juni 1856, overl. Boskoop 17 juni 1859

7.                 Jan Cornelis van Groos, geb. Boskoop 8 nov. 1858, overl. Boskoop 16 apr. 1859

8.                 Jacob van Groos, geb. Boskoop 27 mei 1860, overl. Boskoop 17 mei 1892 (oud 31 jaar)

 

Voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij het overlijden van onzen geliefden Broeder JACOB VAN GROOS, betuigen wij onzen hartelijken dank.

Uit aller naam, LIZE VAN GROOS.

De Rijnbode, 17 mei 1892

 

9.                 Lijsje (Lize) van Groos, geb. Boskoop 30 mrt. 1862, overl. Harmelen 15 jan. 1938 (oud 75 jaar), tr. Harmelen 23 dec. 1903 Gerrit Bedijs, geb. Harmelen 20 mrt. 1862, schilder (tot 1911), notarisklerk, wethouder 1915-1919, overl. Harmelen 20 nov. 1932 (oud 70 jaar), zoon van Jan Bedijs, huis- en kunstschilder te Harmelen, en van Aaltje Boer (ex Jan Willem Boer, boomkweker te Boskoop, en Trijntje van Kleef)

10.             Grietje van Groos, geb. Boskoop 27 aug. 1864

11.             Jan Cornelis van Groos, geb. Boskoop 20 aug. 1866, overl. Boskoop 15 mrt. 1867

12.             Alida Cornelia van Groos, geb. Boskoop 19 mei 1868, overl. Boskoop 1 juni 1868

Uit het derde huwelijk:

13.             doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 3 febr. 1874

 

Intekenaar van “de Nederlandsche Boomgaard”, een collectieve serie van 2 delen uitgegeven in 1868 door de Pomologische Vereniging te Boskoop: Jan van Groos Jbz.

 

Jan van Groos Jcbzn kreeg van zijn moeder perceel 19 op Zuidwijk toebedeeld (1854), verkocht dit perceel aan zijn neef Arie Bulk voor f 3000,- 1 febr. 1865

 

Secretaris van de Boskoopse Kiesvereeniging “De grondwet”: J. van Groos Jz

De Rijnbode, 3 mei 1874

 

Correspondent voor de BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ROERENDE GOEDEREN J. van Groos Jz

De Rijnbode, 9 dec. 1877

 

Op Maandag 10 Maart a. s. Hoopt Arie van der Vlist den dag te herdenken, waarop hij V e e rt i g jaar in mjjne Zaak is werkzaam geweest. J. VAN GROOS Jz, 1890

 

Gegevens J. van Groos Jbz: Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974, dr. J. Haitsma, 1981

 

 

Xb. Jan Koster van Groos, geb. Boskoop 19 mei 1823, tr. Delft 10 sept. 1851 Alida Keller, geb. Delft 10 jan. 1827, dochter van Willem Keller en Katriena Johanna van Noortwijk

Alida Keller tr. 1e Delft 20 sept. 1843 (op 16-jarige leeftijd) Dirk Huibert van Vliedt Pannevis, bakker, overl. Delft 29 sept. 1849

Uit dit huwelijk:

1.                 Grietje Jacoba Koster van Groos, geb. Delft 31 mei 1852

2.                 Catharina Johanna Koster van Groos, geb. Delft 16 sept. 1854

3.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Delft 19 sept. 1856

4.                 Jacoba Cornelia Koster van Groos, geb. Delft 9 okt. 1857, won. ’s-Gravenhage (1943), overl. Baarn 18 mrt. 1943 (oud 85 jaar), ongehuwd

5.                 Lena Willemina Koster van Groos, geb. Delft 18 mei 1860

6.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Delft 20 apr. 1862

7.                 Alida Koster van Groos, geb. Delft 3 mei 1863

8.                 Jacob Jan Koster van Groos, geb. Delft 18 juli 1865, onderwijzer te Rotterdam, later te ’s-Gravenhage (1899, 1905), tr. 1e ’s-Gravenhage 19 juli 1895 Geertruida Anna Wilhelmina van Bergen Henegouwen, geb. ’s-Gravenhage omstr. 1869, overl. Rotterdam 27 nov. 1922 (oud 53 jaar), dochter van Willem Hubertus van Bergen Henegouwen en Anna Eliabeth van Gulden. tr. 2e Rotterdam 7 okt. 1926 Cornelia Hendrika Conradina Waal, geb. Arnhem 1884, dochter van Cornelis Hendrik Coenraad Waal en Regina Wilhelmina van Zoest. Uit het eerste huwelijk nageslacht Koster van Groos te Rotterdam, Den Haag en Leeuwarden.

 

 

Xc. Cornelis van Groos, geb. Boskoop 23 juni 1827, overl. Boskoop 12 mrt. 1854 (oud 26 jr), tr. Boskoop 6 mei 1852 Adriana (Jaantje) Vuijk, geb. Boskoop 5 mei 1830, overl. Boskoop 28 juni 1867 (oud 37 jaar), dochter van Adrianus Vuijk en Christina Boon

Adriana Vuijk tr. 3 Boskoop 6 dec. 1865 e Jan Roelofs van Reen, schipper te Middelburg

Uit dit huwelijk:

1.                 Jacob van Groos, geb. Boskoop 29 nov. 1852, overl. Boskoop 31 juli 1853

 

 

Xd. Jan van Groos Chrzn, geb. Boskoop 16 febr. 1802, boomkweker te Boskoop, handelde o.a. op Amsterdam, overl. Boskoop 21 jan. 1886 (oud 83 jr), tr. Boskoop 7 aug. 1833 Maria Verkade (Verkaden), geb. Boskoop 19 sept. 1810, overl. Boskoop 17 jan. 1876 (oud 65 jr), dochter van Jan Verkade, boomkweker te Boskoop, en van Maria Eikhoff

Uit dit huwelijk:

1.                 Maria Christina (ook genoemd Geertruida Christina)  van Groos, geb. Boskoop 17 juli 1834, laatst won. Hoekweg nr. 2, overl. Rijswijk 7 juli 1921 (oud 86 jaar), tr. Boskoop 30 dec. 1859 (echtscheiding uitgesproken 20 okt. 1882) Joannes Jacobus Hamers, geb. Spaarnwoude 2 juni 1834, won. Amsterdam 1863, overl. Den Haag 9 juni 1915 (oud 81 jaar), zoon van Jacobus Theodorus Hamers, molenmaker te Spaarnwoude, en van Catharina van den Berg. Hieruit nageslacht Hamers.

2.                 Jan Willem van Groos, geb. Boskoop 15 okt. 1835, volgt XIa.

3.                 Christiaan Jacobus van Groos, geb. Boskoop 15 okt. 1837, boomkweker (1864), overl. Boskoop 5 juli 1862

4.                 Leendert Nicolaas van Groos, geb. Boskoop 18 apr. 1841, overl. Boskoop 18 sept. 1865 (oud 24 jaar)

5.                 Maria Johanna van Groos, geb. Boskoop 23 febr. 1844, liet zich uitschrijven uit de Ned. Herv. Kerk en ging over naar de Chr. Afgescheiden Gemeente 29 apr. 1880, overl. 8 apr. 1923 (oud 79 jaar), tr. Boskoop 10 jan. 1879 (haar volle neef) Joannis Adrianus (Jan) Koster, geb. Boskoop 1833, overl. Boskoop 4 aug. 1913, zoon van Pieter Koster en Helena van Groos (=I.2). Hieruit nageslacht Koster te Boskoop.

6.                 Pieter van Groos, geb. Boskoop 23 juni 1848, volgt XIb.

7.                 Wijntje van Groos, geb. Boskoop 12 apr. 1854, overl. Boskoop 8 mei 1915 (oud 61 jaar)

 

 

Xe. Jacob van Groos Chrzn, geb. Boskoop 27 apr. 1809, overl. Boskoop 30 apr. 1857 (oud 48 jaar), tr. Zoetermeer 26 mei 1832 Aaltje Zaal, geb. Zoetermeer 6 febr. 1811, verhuisde na 1864 naar Alkmaar, overl. Alkmaar 24 juni 1882, dochter van Leendert Zaal en Neeltje Huijser

Uit dit huwelijk:

1.                 Neeltje Helena van Groos, geb. Boskoop 23 apr. 1833, overl. Boskoop (roodvonk) 19 febr. 1836

2.                 Christianus Gerardus van Groos, geb. Boskoop 20 febr. 1834, overl. Boskoop 20 febr. 1836 (roodvonk)

3.                 Leonardus van Groos, geb. Boskoop 7 febr. 1836, overl. Nieuwveen 22 mrt. 1913 (oud 77 jaar), tr. Rotterdam 6 febr. 1861 Alida Johanna Margaretha Brandenburg, geb. Rotterdam 1 juni 1837, overl. Rotterdam 19 juli 1901 (oud 64 jaar), dochter van Simon Brandenburg en Seijgje Klasina Marckelbach. Uit dit huwelijk nageslacht Van Groos te Rotterdam.

4.                 Christiaan Gerardus van Groos, geb. Boskoop 15 febr. 1837, boomkweker (1867), tr. Alkmaar 4 aug. 1867 Alida Johanna Coster, geb. Alkmaar 1842/43, dochter van Gerrit Coster, koffiehuishouder, en Sijtje Couwenhove. Uit dit huwelijk nageslacht Van Groos te Alkmaar.

5.                 Cornelis Johannes van Groos, geb. Boskoop 3 juni 1839, tr. Rotterdam 28 juli 1875 Margaretha Brand, geb. Rotterdam 3 juni 1839, overl. Rotterdam 20 jan. 1905 (oud 65 jaar), dochter van Hendrikus Brand en Anna Margaretha Rijdenbach. Uit dit huwelijk nageslacht Van Groos te Rotterdam.

6.                 Gerardus van Groos, geb. Boskoop 23 jan. 1841, volgt XIc.

7.                 Neeltje Helena van Groos, geb. Boskoop 25 juli 1843, overl. Boskoop 7 febr. 1852

8.                 Albertus Jacobus van Groos, geb. Boskoop 14 jan. 1847, overl. Boskoop 16 apr. 1864

9.                 Geertruida van Groos, geb. Boskoop 1 mei 1849, tr. Alkmaar 17 apr. 1879 Bertus Nagelhout, geb. Barsingerhorn 1855/56, landman te Alkmaar, zoon van Joannis Nagelhout, geneesheer, en Maartje Smit. Hieruit nageslacht Nagelhout te Alkmaar.

10.             Pieter van Groos, geb. Boskoop 28 dec. 1851, boomkweker (1886), overl. voor 1923, tr. Nieuwer-Amstel 28 okt. 1886 Neeltje Esselman, geb. Ouder-Amstel 12 mei 1859, dochter van Jan Esselman, werkman, en Elisabeth Elberts. Hieruit nageslacht Van Groos te Nieuwer-Amstel.

 

 

Xf. Pieter van Groos Chrzn, ged. Boskoop 17 apr. 1813, boomkweker (1843), overl. Boskoop 4 apr. 1846 (oud 32 jr), tr. 1e Boskoop 8 apr. 1835 Trijntje van Rooijen, geb. Zwammerdam (of Bodegraven) 21 febr. 1818, overl. Boskoop 22 juni 1841, dochter van Reijer van Rooijen en Lijntje Hogendoorn, tr. 2e Moerkapelle 16 juni 1843 Anna (Johanna) Maria Pols, geb. Moerkapelle 1819/20, won. Moerkapelle, dochter van Cornelis Pols en Antje van der Kleij

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Helene Christina van Groos, geb. Boskoop 9 okt. 1836, overl. Boskoop 13 apr. 1849

2.                 Gertrude Maria van Groos, geb. Boskoop 20 mei 1837, overl. Boskoop 18 juni 1838

3.                 Gerardus van Groos, geb. Boskoop 13 dec. 1838, overl. Boskoop 20 apr. 1840

4.                 Gerardus van Groos, geb. Boskoop 18 apr. 1841, overl. Boskoop 17 okt. 1841

Uit het tweede huwelijk:

5.                 Cornelis van Groos, geb. Boskoop 28 dec. 1843, overl. Boskoop 25 nov. 1847

6.                 Geertruij van Groos, geb. Boskoop 20 mrt. 1845, overl. Boskoop 13 juni 1847

 

 

XIa. Jan Willem van Groos, geb. Boskoop 15 okt. 1835, boomkweker (1884), kerkvoogd 1872-1881, (liberaal) lid Herv. Kiescollege 1882-1884, notabele Ned. Herv. Gemeente (1897), heemraad Verenigde Polder 1894, won. Dorpsstraat huis nr. 7 (1905), overl. Boskoop 29 nov. 1911 (oud 76 jaar), tr. 1e Boskoop 19 sept. 1862 Sara van Hoff, geb. Boskoop 18 okt. 1835, overl. Boskoop 28 febr. 1865, dochter van Arie van Hoff en Maartje van der Leeden, tr. 2e ’s-Gravenhage 21 mrt. 1866 Jeanette Maria Christina Engelina Wulf, geb. ’s-Gravenhage 23 dec. 1846, overl. Boskoop 17 aug. 1926 (oud 79 jaar), dochter van Ahrend Wulf, geb. Bassum (D), zaakwaarnemer te ’s-Gravenhage (ex Jacob Wolf, wachtmeester regiment Huzaren, en Johanna van der Hoeven) en Orselina Meyer

 

Orselina Meyer (1805-1857), de moeder van Jeanetta Maria Christina Engelina Wulf, was een bekwaam tekenaar en lithografe. Zij was werkzaam in Den Haag in de periode 1820-1857.

 

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Maria van Groos, geb. Boskoop 3 of 27 mrt. 1863, overl. Boskoop 27 mrt. 1863

2.                 Arie van Groos, geb. Boskoop 21 febr. 1865, overl. Boskoop 23 febr. 1865

Uit het tweede huwelijk:

3.                 doodgeboren kindje, geb./overl. Noord-Waddinxveen 9 nov. 1866

4.                 Orzaliena (Lien) van Groos, geb. Boskoop 21 mei 1869, tr. Boskoop 30 mrt. 1899 Johannes Petrus van der Voet, geb. ’s-Gravenhage 1873, ambtenaar bij de posterijen te Rotterdam, vestigde zich te Alphen 23 febr. 1900, later te ’s-Gravenhage 28 apr. 1903, zoon van Johannes Petrus Gerardus van der Voet en Anthonetta Catharina Geurst

5.                 Maria Christina (Marie) van Groos, geb. Boskoop 8 mei 1871, overl. Boskoop 30 apr. 1948 (oud 76 jaar), tr. Boskoop 9 aug. 1899 Johan Wilhelm Everhard Ebbinge, geb. Kortezwaag (Gr.) 14 okt. 1870, boomkweker, vormde met zijn zwager J.L. van Groos de Firma Ebbinge & Van Groos met export op Amerika, won. Reijerskoop nr. 45 (1941), ridder in de Orde van Oranje-Nassau, overl. Boskoop 27 apr. 1948 (oud 77 jaar), zoon van Jan Buisman Ebbinge, arts te Kortezwaag (ex Johan Wilhelm Everard Ebbinge, predikant, en Lamberdina Wilhelmina ten Wolde), en van Geeske van der Sluis (ex Pier van der Sluis en Hermina Posthuma)

6.                 Johanna Jacoba (Anna) van Groos, geb. Boskoop 31 mrt. 1873, erfde de zuidelijke helft van perceel 3 op Zuidwijk groot 1.89.90 ha 19 dec. 1910, overl. Boskoop 18 nov. 1941 (ongehuwd)

7.                 Jan Leendert van Groos, geb. Boskoop 6 apr. 1875, volgt XIIa.

 

Intekenaar van “de Nederlandsche Boomgaard”, een collectieve serie van 2 delen uitgegeven in 1868 door de Pomologische Vereniging te Boskoop: J.W. van Groos

 

J. W. van Groos, Pyr. Geldersche Rozen"; lage lei Rijnswouderpruim; witte Bessenstruiken;

dubb. witte Arnandelen; Goudvlieren en halfst. Rijnswonderpruim.

Boskoops Advertentieblad, 1 mrt. 1890

 

Bestuurslid Pomologische Vereniging: G. Boer, J. Walraad Jz en J.W. van Groos (1894)

 

VERKIEZING 10 APRIL 1894. Als HEEMRADEN voor den Vereenigden Polder worden

aanbevolen, de Heeren: C. VAN KLEEF en J. W. VAN GROOS.

 

Jan Willem van Groos kocht voor f 5000,- een perceel weiland in Randenburg (1891)

 

Een medelezer-gevraagd voor de Nieuwe Rotterd. Courant.

Adres: J. W. v. GROOS.

Boskoops Advertentieblad, 19 dec. 1898

 

Pomologische Vereeniging. VERSLAG van de Algemeene Vergadering, gehouden op 15 December j.l. [1896]. De vergadering op de gebruikelijke geopend sijnde deelt de voorzitter, na lezing en goedkeuring der notulen mede, dat schryven is ingekomen van de heeren J.W. van Groos alhier, L. E. Gerdessen te Haarlem en J.Bakhuizen te Hazerswoude, die voor het lidmaatschap bedanken.

 

Plaatselijke berichten. In de Dinsdag jl. gehouden vergadering van den vereenigden polder is in de plaats van den heer C. Bulk, Voorzitter van dien polder, gekozen (de heer Bulk had als zoodanig bedankt) de heer J. W. van Groos, met 243 stemmen; voorts verkregen de heeren C. van Kleef 127, J. L. van Groos 10 en J. Nieuwesteeg 2 stemmen.

Boskoops Advertentieblad, 28 jan. 1899

 

‘Heden overleed, na een korte ongesteldheid, onze geliefde Echtgenoot, Vader-, Behuwd- en Grootvader, de heer JAN WILLEM VAN GROOS, in den ouderdom van 76 jaar.

Wed. J.M.C.A. van Groos-Wulff, O. van der Voet-van Groos en J.P. van der Voet, ’s-Gravenhage, M.C. Ebbinge-van Groos, J.W.E. Ebbinge, J.J. van Groos, J.L. van Groos, A.M. van Groos-Frets

Boskoop, 29 Nov. 1911. Volstrekt eenige kennisgeving

De Rijnbode, 3 Dec. 1911

 

Heden overleed, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder JEANNETTA MARIA CHRISTINA ANGELINA WULF Wed. van den Heer J. W. VAN GROOS in den ouderdom van 79 jaar.

Den Haag :  VAN DER VOET-VAN GROOS, J. P. VAN DER VOET.

Boskoop: M. C. EBBINGE-VAN GROOS, J. W. E. EBBINGE, J. J. VAN GROOS

en Kleinkinderen.

BOSKOOP, 17 Augustus 1926.

De teraardebestelling zal plaats hebben heden Zaterdag, n.m. van 2—8 uur

 

Openbare Vrijwillige Verkooping Notaris HOUTZAGERS te Boskoop zal op Dinsdagen 7 en 14 Dec. 1926, des v m. 11 uur, in Hotel Klaassen allaar, ten verzoeke van de erven van mevrouw de Wed. VAN GROOS, bij inzet met toeslag publiek verkoopen:

HET HUIS met Erf en Tuin aan de Dorpstraat no. 7 te Boskoop,  groot 2 A. 5 o.A.

De perceelen TUINVELD, strekkende van Zuidwijk tot aan de Gouwe, samen groot 2.70.70 H.A, te veilen in 4 perc, 2 comb. en in massa.

Betaling: 1 Februari a.s.;

Aanvaarding: het huis en erf, vrij van huur pp 1 Febr. a.s.; het tulnveld, dat is verhuurd tot 31 Dec. 1927 met 2 jaar, In genot der huur op 1 Jan. a.s.

Het huis is te bezichtigen op de veilingsdagen, van 9—11 uur; overigens op verzoek.

Breeder bij biljetten omschreven.

 

 

XIb. Pieter van Groos, geb. Boskoop 1848, huurde de zuidelijke helft van perceel 2 op Zuidwijk Jacob van Hoff (1890), overl. Boskoop 6 aug. 1929 (oud 81 jaar), tr. Boskoop 8 okt. 1880 Pietronella Vermeulen, geb. Boskoop 1849, overl. Boskoop 14 sept. 1925 (oud 76 jaar), dochter van Johannes Vermeulen en Jansje Hester van Hijzelendoorn (ex Pieter van Hijzelendoorn, boomkweker (1813), koopman (1816), ouderling Remonstrantse Gemeente Boskoop 1818-1820, 1830, 1834, en van Neeltje van Heijningen)

Uit dit huwelijk:

1.                 Maria Johanna van Groos, geb. Boskoop 15 dec. 1882

2.                 Johannes Christiaan van Groos, geb. Boskoop 21 okt. 1884, volgt XIIb.

3.                 Jan Willem van Groos, geb. Boskoop 30 sept. 1886, volgt XIIc.

 

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch geduldig gedragen lijden, onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, PIETRONELLA VAN GROOS-VERMEULEN, in den ouderdom van byna 77 jaar.

P. VAN GROOS, M. J. VAN GROOS, J. C. VAN GROOS, J. W. VAN GROOS, A. N. VAN GROOS-KROMHOUT, NELLIE.

BOSKOOP, 14 September 1925.

 

Heden overleed onze Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETER VAN GROOS, In den ouderdom van 81 jaar.

M. J. VAN GROOS, J. C. VAN GROOS, J. W. VAN GROOS, A. N. VAN GROOS-KROMHOUT en KLEINKINDEREN

BOSKOOP, 6 Angustus 1929

 

 

XIc. Gerardus van Groos, geb. Boskoop 23 jan. 1841, overl. Rotterdam 25 mrt. 1893 (oud 52 jaar), tr. 1e Boskoop 28 jan. 1870 Adriana Guldemond, geb. Boskoop 8 juli 1843, overl. Boskoop 6 jan. 1872 (oud 28 jr), dochter van Jacob Hendrik Guldemond en Maria van Staveren, tr. 2e Rotterdam 30 okt. 1872 Gerritje Johanna (of Johanna Margaretha) Brand, geb. Rotterdam 3 sept. 1835, overl. Rotterdam 1 okt. 1911 (oud 76 jaar), dochter van Hendrik Brand en Anna Margaretha Rijdenbach

Gerritje Brand tr. 2e Jacob Visser

Uit dit huwelijk:

1.                 Maria Alberta van Groos, geb. Boskoop 15 mei 1871, overl. Boskoop 19 mei 1871

Uit het tweede huwelijk:

2.                 Aletta Geertruida van Groos, geb. Boskoop 5 okt. 1873, overl. Boskoop 5 okt. 1873

3.                 Hendricus Jacobus van Groos, geb. Boskoop 4 juli 1875, overl. Boskoop 4 juli 1875

4.                 Gerardus Johannes van Groos, geb. Boskoop 12 febr. 1877, overl. Boskoop 12 febr. 1877

 

 

XIIa. Jan Leendert van Groos, geb. Boskoop 6 apr. 1875, boom- en rozenkweker vanaf 1898, vormde met zijn zwager J.W.E. Ebbinge de Firma Ebbinge & Van Groos met export op Amerika (1901-1913), won. Biezen (1908/11), later Rozenlaan nr. 32 (1912), overl. Boskoop 19 apr. 1913 (oud 38 jaar), tr. Boskoop 10 sept. 1902 Aletta Maria Frets, geb. Boskoop 1876, won. Rozenlaan 5 (1921), overl. 10 mrt. 1958, dochter van Cornelis Frets, boomkweker, en van Margaretha (Margot) Koster (ex Gerrit Koster en Aletta van Nes)

Aletta Maria Frets tr. als weduwe van Jan Leendert van Groos 2e Boskoop 6 juli 1922 Batavus Bernardus Cornelis Felix, geb. Boskoop 15 juli 1867, boomkweker en handelaar (exporteur vanaf 1889), bestuurslid van de proeftuin 1904-1908, stichtte met Jan Dijkhuis de firma Felix & Dijkhuis 19 jan. 1912, verkocht zijn aandeel voor f 7500,- aan Jan Dijkhuis en ging zelfstandig verder 3 jan. 1919, won. Reijerskoop nr. 29 (1905), overl. Boskoop 12 febr. 1949 (oud 81 jaar). Batavus Bernardus Cornelis Felix tr. 1e Boskoop 24 mei 1894 Jansje Guldemond.

Uit dit huwelijk:

1.                 Jan van Groos, geb. Boskoop 5 aug. 1903, volgt XIIIa.

2.                 Cornelis van Groos J.Lz, geb. Boskoop 10 juli 1906, volgt XIIIb.

3.                 Marius van Groos, geb. Boskoop 21 aug. 1908, volgt XIIIc.

 

AANGEBODEN. Periploca graeca. Akebia quinata. Bignoilia radicans. laurus Cerasus, pyramide. Aucuba japonica. Plataanboomen. Door J.L. van Groos

Boskoops Advertentieblad, 5 nov. 1898

 

BEKENDMAKING. Bij acte, 10 Juli 1902 voor den te Boskoop gevestigden Notaris JOHANNES

MAARSCHALK verleden, is tusschen de heeren JOHAN WILHELM EVERHARD EBBINGE en JAN

LEENDERT VAN GROOS, boomkwekers, beiden wonende te Boskoop

opgericht eene vennootschap, onder de firma Ebbinge & van Groos, ten doel hebbende den handel en kweekerij in boomen, heesters, planten en bloemen, in den uitgebreidsten zin.

De vennootschap gevestigd te Boskoop is aangegaan voor den tijd van zes achtereenvolgende jaren en wordt geacht aangevangen te zijn den 1en Augustus 1901, alzoo te zullen eindigen 31 Juli 1907, met dien verstande echter, dat na het verstrijken van den termijn de vennootschap telkens geacht zal worden stilzwijgend met zes jaar te zijn verlengd, zoo de eeno partij niet schriftelijk aan de andere partij zes maanden te voren de overeenkomst zal hebben opgezegd.

Ieder der vennooten afzonderlijk, is gerechtigd tot het teekenen der firma en bevoegd ten name der vennootschap te handelen, gelden uit te geven en te ontvangen en de vennootschap aan derden en derden aan de vennootschap te verbinden.

Echter zal de toestemming en goedkeuring der beiden vennooten noodig zijn tot aankoop van koopmansgoederen, grondstoffen of waren boven eene som van duizend gulden in eens, tot het aangaan van borgtochten, tot het afgeven, accepteeren of endosseeren van wissels of ander handelspapier of tot

het teekenen voor aval, tot het ter leen geven of nomen van gelden, tot aan- en verkoop, zoomede tot het in

gebruik of in huur geven van onroerende goederen en tot het met pand, hypotheek of andere zakelijke rechten bezwaren van goederen.

Waarvan bekendmaking geschiedt ingevolge artikel 28 van het Wetboek van Koophandel.

Namens Partners, J. MAARSCHALK, Notaris.

 

ADVERTENTIE. GETROUWD: JAN LEENDERT VAN GROOS en ALETTA MARIA FRETS, die, namens wederzijdsche families hun hartelijken dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden.

Boskoop, 10 September 1902.

 

Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hun openlijken dank aan den Heer J. L. v. GROOS en ECHTGENOOTE en wederzijdsche familie voor den genoegelijken avond den 4en Sept. genoten.

Het personeel der firma Ebbinge & v. Groos

 

VERSLAG van de Vergadering v. d. afd. Boskoop v. d. Nederl. Mij. voor Tuin- en Plantkunde,

gehouden 14 Jan. 1907. Tot afgevaardigde ter algem. verg. Wordt de heer J. L. van Groos gekozen, als plaatsvervanger de heer van Noordt.

Boskoops Advertentieblad, 19 Januari 1907

 

Bestuur “Volksweerbaarheid” Afdeeling Boskoop: P. van Tol jr, W.J.E. Ebbinge, L.J. Endtz, J.L. van Groos, T.A. Hooftman

Boskoops Advertentieblad, 23 mrt. 1907

 

Gevraagd tegen 1 April eene nette Dienstbode.

Mevr. J. L. VAN GROOS, Biezen

 

Tuinbouw- Onderlinge. Bij eventueele ongevallen kunnen de leden zich wenden tot het dichtstbij wonend lid der Plaatselijke Ongevallen-Commissie. Deze bestaat uit de h.h.: J. BLAAUW, A. VAN KLEEF Wz., P. VAN NES Az., R. STUTVOET, P. DEN OUDEN, J. L. VAN GROOS.

De Secrelaris der P. 0. C., J. C. DE BRUYN.

31 Juli 1909.

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN

De Engelsche Minister van Landbouw, in ons land vertoevende, bezocht met zijn echtgenoote 11. Woensdag ook onze plaats. 's Namiddags 2 uur arriveerde Zijne Excellentie per auto en bezocht, onder geleide van eenige heeren achtereenvolgens de Rijkstuinbouwwinterschool met proeftuin en de kweekerijen van de heeren Ebbinge & van Groos en Felix & Dijkhuis.

Boskoops Advertentieblad, 3 MAART 1913

 

 

XIIb. Johannes Christiaan van Groos, geb. Boskoop 21 okt. 1884, boomkweker, boekhouder der Remonstrantse Kerk (1913), won. Barendstraat nr. 8 (1913/26/30), later naar de Voorkade nr. 82 (1930), tr. Maaike Tijsma

Uit dit huwelijk:

1.       Pieternella Tjitske Maria van Groos, geb. Boskoop …febr. 1942

 

VERHUISD van BARENDSTRAAT 8 33b

Naar VOORKADE 82

J. C. VAN GROOS

Juni 1930

 

 

XIIb. Jan Willem van Groos, geb. Boskoop 30 sept. 1886, milicien Nationale militie (1905), boomkweker (1917), won. Biezen 19/21 (1920/24), later Voorkade nr. 64 (1924), tr. Boskoop 1 juli 1920 Adriana Neeltje Kromhout, geb. Boskoop 6 nov. 1885, dochter van Klaas Kromhout en Margje van Nes

Uit dit huwelijk:

1.                 Pietronella Margaretha van Groos, geb. Boskoop .. juni 1922

2.                 Margaretha Maria van Groos, geb. Boskoop …juli 1926

 

VERLOOFD. A. N. KROMHOUT en J. W. VAN GROOS.

BOSKOOP, 28 Juni 1909.

Eenige kennisgeving

 

WIJZIGINGEN in HET Adresboek van Boskoop. Over de maand Aug.

VERHUIZINGEN: J.W. v. Groos, van Biezen 21 n. Voorkade 64.

3 SEPTEMBER 1924

 

WIJZIGINGEN

IN HET

Adresboek van Boskoop.

Over de maand Juni

VERHUIZINGEN:

J. W. v. Groos, v. Voorkade 64n. Voorkade 83

 

 

 

XIIIa. Jan van Groos, geb. Boskoop 5 aug. 1903, kantoorbediende te Amsterdam (1927), later procuratiehouder te Haarlem, overl. Groningen 19 nov. 1970 (oud 67 oud), tr. Amsterdam 6 nov. 1930 Geertruida Dorothea Schuurmans, geb. Amsterdam 3 febr. 1903, overl. Tilburg 8 jan. 1979 (oud 75 jaar), dochter van Karel Frederik Schuurmans en Geertrui Catharina Dorothea Roland. Hieruit nageslacht Van Groos te Tilburg (N.Br.)

 

Voor het examen “M.U.L.O." slaagden te Utrecht: o.a. Jan van Groos, ……, allen leerlingen der Muloschool te Boskoop.

Boskoops Advertentieblad, 31 juli 1918

Op Maandag 19 Maart des v.m. 10 uur zullen te Leiden worden ingelijfd de volgende dienstplichtigen van de lichting 1923: o.a. J. van Groos

Boskoops Advertentieblad, 17 febr. 1923

ADVERTENTIËN. VERLOOFD: J. VAN GROOS en G. SCHUURMANS

AMSTERDAM, 15 Januari 1927. Utrechtschestraat 8 - Geen ontvangdag

 

 

XIIIb. Cornelis van Groos J.Lz, geb. Boskoop 10 juli 1906, boomkweker in het Zuidwijk (1929), won. Reijerskoop nr. 34 (1947), overl. Arnhem 31 juli 1994 (oud 88 jaar), tr. Amsterdam 6 nov. 1930 Jacoba Catharina Alida Pfaff, geb. Rotterdam 26 apr. 1908, overl. Arnhem 21 dec. 1993 (oud 85 jaar), dochter van Josephus Henri Thomas Pfaff (ex Josephus Frederik Pfaff, won. Woensel, en Jacoba Geetruda Clara Theunissen) en van Alida Ernestina Remmers (ex Pieter Remmers, zeeman te Den Helder, later koopman te Kralingen, en Catharina Margaretha Rikkert)

 

Jacoba Catharina Alida Pfaff heeft een zeer divers voorgeslacht. Haar directe voorgeslacht gaat terug tot Gottfried Pfaff, geb. 1793 in Dormettingen, Baden, Duitsland, die zich na een carriere in het Nederlandse leger in Luykgestel (N.Br.) vestigde als koetsier. Van moederskant stamt Jacoba af van de Texelse familie Remmers. Haar overgrootvader Jacob Remmers (1815-1894) was tussen 1836 en 1894 onderwijzer op Den Burg. Zijn voorzaten waren werkzaam op de grote vaart, o.a. als zee- en loodsman.

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN

Te Rotterdam zijn geslaagd voor het M.U.L.O. diploma A. J. Bulk, C. v. Groos, S. van Kleef, J. J. Kooy, A. A. Koster, A. Oosthoek, J. Verkade, J. G. Pol en Chr. Ramp, allen alhier.

Boskoops Advertentieblad, 13 juli 1921

 

By het op 14 Maart 1.1. gehouden eindexamen der Rijkstuinbouwschool alhier, slaagden de volgende leerllngen: J. C. Bulk, J. W. Ebbinge, C. van Groos, P. Grootendorst, J. Verkade, en H. Wentink, allen te

Boskoop…..

Boskoops Advertentieblad, 17 maart 1923

 

 

XIIIc. Marius van Groos, geb. Boskoop 21 aug. 1908, leraar te Groningen, tr. Groningen 17 apr. 1941 Geertruida Helena Smith, geb. Uithoven (Gr.) 2 febr. 1912. Hieruit nageslacht Van Groos te Groningen.

 

PLAATSELIJKE BERICHTEN BOSKOOP.

Deze week werd hier ter plaatse opgericht de IJsclub “Randenburg". Woensdagmiddag hield deze jonge vereeniging al eenen wedstrijd in het hardrijden voor jongens. …………Voor de 3e serie, le pr. A. Hardijzer, 2e pr. J. Ramp, de 3e pr. A. Vuijk en de 4e pr. door M. van Groos.

Boskoops Advertentieblad, 24 februari 1917

 

Voor het M.U.L.O diploma A zijn geslaagd: M. v. Groos, B. Mossel, J. P. v. Nes, B. B.C. Rosbergen, J. Zeylmans, W. Verkade, M. Spek, N. v. Duren en M. Nieuwburg, allen leerlingen van de Mulo-school a. d. Zijde

Boskoops Advertentieblad, 7 juli 1923

 

Plaatselijke Berichten. Voor het eindexamen H.B.8., 5-jarige cursus, zyn deze week te Gouda geslaagd de heer M. van Groos alhier en Mej. M. Nieuwburg te Moordrecht.

Boskoops Advertentieblad, 10 juli 1926