Van Heijningen


Inleiding

In het midden van de 16 e eeuw komen in het Rijnland, en met name geconcentreerd rond de dorpen Alphen en Rijnsaterwoude, een aantal families voor met de familienaam Van Heijningen. Het lijkt aannemelijk een gemeenschappelijke afstamming te veronderstellen. Met name de rijkere families waaruit o.a. schouten en burgemeesters voorkwamen, gebruikten deze namen al; de armere geslachten kwamen slechts onder een patronym voor en zouden pas in de 17 e eeuw een toenaam gebruiken.

Eind 18 e eeuw verscheen een genealogie van Barth van Heijningen, die zijn familie terugvoerde tot de ge broeders Gerrit en Matheus Evertsz van Heijningen. Matheus Evertsz was al in het derde kwart van de 16e eeuw tamelijk notabel in Alphen. Dezelfde tijd leverde een (ander ?) geslacht Van Heijningen schouten in Rijnsaterwoude en omgeving 4 .  Van 1987 t/m 1997 verscheen een familieblad 'Van Heijningen Tijdingen', waarin met regelmaat een gemeenschappelijke basis werd verondersteld. De naam zou verband houden met de plaats Heijningen in Noord Brabant (nu onderdeel van de gemeente Moerdijk.

In de rechterlijke archieven van Alphen en Hazerswoude komen zeer veel verwijzingen voor naar een in Boskoop wonende familie, waarvan als stamvader kan worden genoemd een zekere Claes Reijntges, die ook goederen gehad moet hebben in de Nesse-polder onder Alphen. Zijn beide zonen maken nog geen gebruik van een familienaam, hun kinderen echter wel, zodat geconcludeerd kan worden dat of Claes Reijntgen, ofwel zijn onbekende vrouw een Van Heijningen geweest moet zijn. Gezien het feit dat een jongere zoon Gerrit Claes Reijntges heet, zou een mogelijkheid kunnen zijn dat Claes gehuwd is geweest met een dochter van Gerrit Aernts van Heyningen, wiens zoon Willem Gerritsz tot 1558 schout van Rijnsaterwoude was. Deze hypothese zal in de toekomst nog verder onderzocht worden.

De hieronder beschreven familie Van Heijningen was zeer welgesteld en bezat vele goederen in Boskoop, in de Nessepolder en het Rietveld. De belangrijkste vertegenwoordiger is Cornelis Cornelisz alias Vrouchrijck , die eind 16 e eeuw grote delen van de polder Laag Boskoop in eigendom of pacht had. Hij slaagde er zelfs in zijn dochter Geertgen uit te huwen aan de dochter van de Waddinxveense schout Jan van Eijck. Het grootste gedeelte van zijn goederen ging echter naar zijn zoon Anthonis Cornelisz, die bij gebrek aan een mannelijke opvolger zijn goederen toekende aan zijn schoonzoon, de Zwammerdammer Dirck Ghijssen Verhoorn, die voor een uitgebreid nageslacht zorgde.

 

Stamreeks Van Heijningen

 

I. Claes Reijntges, geb. omstr. 1490/500, bouwman te Boskoop, overl. voor 19 mei 1568, tr. omstr. 1520/30 N.N. (zie hypothese)

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

•  Cornelis Claesz. (van Heijningen ), volgt IIa.

•  Gerrit Claesz. (van Heijningen), volgt IIb.

 

IIa. Cornelis Claesz alias Neel Claesz. Reijntges (van Heijningen) , geb. omstr. 1525/30, bouwman in de polder Laag Boskoop onder Boskoop, gegoed te Hazerswoude (1568), overl. voor 9-8-1602, tr. (1) omstr. 1555 N.N., tr. (2) in of voor 1584 Marritgen Jansdr. , overl. na 1-1-1603, zuster van Gerrijt Jansz., mogelijk een dochter van Jan Cornelis zoon die in 1543 hetzelfde perceel pachtte als later Jacob Cornelisz (IIIb)

 

Uit het eerste huwelijk:

•  Cornelis Cornelisz van Heijningen alias Vroegrijck , volgt IIIa

•  Jacob Cornelisz van Heijningen , volgt IIIb.

•  Maritgen Cornelisdr ook genoemd Maritgen Corse , geb. omstr. 1560, overl. na 1622, tr. Jan Jorisz., bouwman en hennepkweker te Laag Boskoop, gegoed in de Nessepolder onder Alphen, vermeld 1596-1617, overl. voor 1620

 

Jan Jorisz. bezit perceel 48 in polder Laag Boskoop, groot 2 m. 200 r. (1596)

 

Op 27-3-1616 verkoopt Jan Jorisz, wonende te Boskoop, aan Pieter Jacobsz [van Heijningen], mede te Boskoop, 1 1/2 m. land in de Nessepolder, bel. oost Bouwen Claesz, zuid Pieter Neel Jansz, west Commer Gerritsz. [van Heijningen], noord de Banweg. Nog een hoekje hennepland aldaar, bel. oost, west en noord Commer Gerritsz, zuid de Otweg voor 70 gld.

SMH, ora Alphen inv.nr. 3a fol. 84

 

Op 19-3-1617 draagt Jan Jorisz, wonende te Boskoop, aan Claes Aem Scouten een koopbrief over van 3 m. 1 ½ h. land in het Rietveld te Alphen voor 500 gulden. De schuldbrief voor deze transactie wordt geroijeerd 01-05-1618.

SMH, ora Alphen inv.nr. 5 fol. 63

 

Op 1-5-1618 is Willem Cornelisz Maes schuldig aan Jan Jorisz en zijn vrouw Maritgen Cornelisdr, wonende te Boskoop, een losrente van 24 gulden per jaar, hoofdsom 400 gulden. Hij stelt als onderpand 3 m. 1 ½ h land, bel. oost 's-Gravenakker, zuid de Banweg, west Bouwen Claesz, noord Lenaert Ghijsen, waarbij Willems' zwager Gerrit Govertsz als borg optreedt.

SMH, ora Alphen inv.nr. 5 fol. 106v

 

 

•  Jannitgen Cornelisdr. , geb. omstr. 1565, tr. Pieter Cornelisz van Leeuwen , bouwman te Boskoop, gegoed in de Nessepolder onder Alphen, vermeld 1588-1600

 

Op 13-2-1619 verkoopt Pieter Cornelisz van Leeuwen aan Pieter Jacobsz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop, 1/2 m. land in de Nessepolder van Alphen, bel. oost Sijmon Claesz, zuid en westen Commer Gerritsz [van Heijningen], noord Pieter Jacobsz zelf voor 500 gulden.

SMH, ora Alphen inv.nr. 5 fol. 131

 

Op 10-4-1620 draagt Pieter Cornelisz van Leeuwen, wonende te Boskoop, over op Jan en Anthonis Pietersz van Leeuwen, broers, een koopbrief van 4 1/2 m. land in de Nessepolder, strekkende deels uit de Otweg en van de Molenwerf tot het land van Cornelis Bouwensz, bel. oost de Naaldwijksewetering, west Anthonis Claesz. Koopsom 1.350 gulden. Met losrentebrief van 16 gulden en 10 stuivers, hoofdsom 300 gulden en schuldbrief, groot 1.050 gulden.

SMH, ora Alphen inv.nr. 6 fol. 41

 

Op 30-5-1653 wordt Pieter Cornelisz van Leeuwen vermeld als voogd over Marrichje Aelbrechtsdr, won. te Boskoop, eerst weduwe van Pieter Jacobsz van Heijningen, later van Gijsbert Jansz van Breuckeleveen

SMH, ora Alphen inv.nr. 16 fol. 65

 

Uit het tweede huwelijk:

 

•  Annitgen Cornelisdr. , geb. na 1584, onder voogdij van Gerrijt Claesz (1602)

 

Op 19-5-1568 en 25-7-1569 wordt Neel ook geheten Cornelis Claes Reijntgen, Aem Meesz van Leeuwen en Gerrit van Leeuwen vermeld als belend ten zuiden van het huurland de erfgenamen van Adriaen van der Does, belend oost het Cappelerieland [bij de Coppierekade], west de Toegang[swetering]

SMH, ora Hazerswoude inv.nr. 17 fol. 248


Op 9-8-1602 deelt Maritgen Jansdr, weduwe van Cornelis Claesz Reijntgen en onder voogdij van Gerrijt Jansz, haar broer, de nalatenschap van huis en landerijen in de Nessespolder met haar kinderen Cornelis, Jacob en Jan Jorisz, gehuwd met Maritgen Cornelisdr, Pieter Cornelisz van Leeuwen, gehuwd met Jannitgen Cornelisdr en verder Annitgen Cornelisdr., minderjarige dochter van Cornelis Claesz “van de jongen bedden” en onder voogdij van Gerrit Claesz, haar oom. Maritgen Jansdr valt de westzijde van de hofstede en achterhuis van het middenschot af, hierbij behorende een berg, verder de westzijde van 12 m. land in de Nessepolder, strekkend in het geheel van de Banweg tot de Otwegkade, bel. oost Claes Sijmonsz en Claes Bouwensz, west Gerrit Claes Reijntgen. Maritgen krijgt ook de helft van 2 m. in de Nessepolder, bel. oost Pieter Willem Jansz, zuid Thonis Claesz timmerman, west Aem Claesz te Boskoop, noord de erfgenamen Van Assendelft. De kinderen ontvangen het voorhuis, dat gescheiden is van het achterhuis door een middenschot. Verder de andere helft van de 12 resp. 2 m..

SMH, ora Alphen inv.nr. 3a fol. 84

 

Op 1-1-1603 verkoopt Maritgen Jansdr, weduwe van Cornelis Claes Reijntges met Gerrit Jansz, haar broer en voogd, aan Gerrit Claes Reijntges als oom en voogd van haar dochter Annetgen Cornelisdr, ten gunste van Annetgen, een huis en erf in de Nessepolder en nog 6 m. land in de Nessepolder, bel. oost Cornelis Cornelisz van Heijningen e.a., zuid de Otweg, west Gerrit Claesz, noord de Banweg. Nog 1 m. land in de Nessepolder, bel. oost Pieter Willemsz van Leeuwen, zuid Thonis Claesz, west Aem Claesz Scouten, noord Annetgen Cornelisdr zelf, vergezeld van een schuldbrief, groot 400 gulden met een losrente van 24 gulden per jaar. Maritgen Jansdr zal in het huis mogen blijven wonen.

SMH, ora Alphen Inv. 3a, fol 94v

 

IIb. Gerrit Claesz. alias Gerrit Claes Reyntensz (van Heijningen), geb. omstr. 1535/40, bouwman in de Nessepolder onder Alphen, overl. na 6-8-1610, tr. omstr. 1565/70 Haesgen Tonisdr.

 

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

•  Commer Gerritsz. van Heijningen , volgt IIIc.

•  Adriaen Gerritsz. van Heijningen , volgt IIId.

   

Op 13-11-1598 wordt Gerrit Claes Reyntgensz vermeld in het Rietveld als bel. zuid van het perceel van Gijsbert Willemsz. (dat boven de Loetweg is gesitueerd). Oost ligt de Coppierenkade.

SMH, ora Hazerswoude inv.nr. 20 fol. 634

 

Op 5-4-1610 verkoopt Gerrijt Claes Reijntges aan zijn zoon Commer Gerritsz een hofstede van 5 m. land met huis, berg en schuur onder Alphen in de Nessepolder, strekkend van de Otweg tot de Banweg, bel. west de Coppierenkade, oost Jan Pietersz voor 1675 gulden met een losrentebrief. Als vrouw van Gerrit Claesz voorn. wordt Haesgen Tonisdr. genoemd.

SMH, ora Alphen inv.nr. 4 fol. 59

 

Op 6-8-1610 koopt Commer Gerritsz, wonende te Alphen, van zijn vader Gerrit Claesz twee percelen land in Hazerswoude in het Rietveld, het eerste perceel, groot 11 h. 25 r., bel. oost de Copierenkade, west Aem Meesz, zuid en noorden Cornelis Cornelisz Vrouchrijck. Het andere perceel groot 2 h., bel. oost de Copierenkade, zuid de Boskoperkade, west Dirck Sijmonsz, noord de Loetweg. Gesteld onderpand: de genoemde aankoop en nog een huis, berg en schuur met 5 m. land onder Alphen, bel. west de Copierenkade, noord de Banweg, oost Jan Pietersz, zuid de Otweg.

SMH, ora Alphen inv.nr. 4 fol. 75

IIIa. Cornelis Cornelisz. van Heijningen alias Cornelis Cornelisz Vrouchrijk , geb. omstr. 1550/55, bouwman te Laag Boskoop, gegoed in het Rietveld, de Nessepolder, in Hazerswoude gelegen buitenweg en Bodegraven, overl. tussen 15-5-1618 en 1622, tr. omstr. 1575/80 1 e Geertje Bouwensdr , *dochter van Bouwen Claesz., overl. voor 1595, tr. omstr. 1595 2 e Margriete (Grietje) Jacobsdr. , geb. Waddinxveen omstr. 1570, weduwe (1622/25), vermogen geschat f 5000 1625/38, overl. voor 1644

 

Uit het eerste huwelijk:

•  Anthonis (Teunis) Cornelisz. (van Heijningen) alias Tonis Cornelisz Vrouchrijck, volgt IVa.

•  Meijnsje Cornelisdr. (van Heijningen), geb. Boskoop omstr. 1580, landbouwster in de polder Laag Boskoop 1644, vermogen geschat 1644/46 f 4000, overl. tussen 16-2-1652 en 1656, tr. omstr. 1605 Claes Jansz. (Verheul, van der Heul) , zoon van Jan Cornelis Barentsz., geb. Boskoop, timmerman won. Laag Boskoop, molenmeester polder Laag Boskoop 1605, 1621, 1624, 1627, gegoed Buitenweg te Hazerswoude, overl. tussen 1638 en 1644. Hieruit Cornelis, Heyndrick, Jan, Marritgen, Geertgen en Annitgen.

 

In 1600 en 1608 worden als eigenaren van een perceel op Laag Boskoop, groot 4 m 432 r., vermeld Cornelis Cornelisz en sijn suster Meynsgen, die in 1604 nog van hun vader waren. Dit perceel was in 1543 (foutief vermeld: 1600) nog eigendom van Bouwen Claesz* die 1 morgen 199 roeden pachtte. Zeer waarschijnlijk is dit de grootvader van Anthonis en Meynsgen.

 

Op 14-8-1624 wordt Claes Jansz. te Boskoop vermeld in de Sijmon Jansz polder, strekkende van de Kerkvaart uit noord zuidwaarts tot Gerrit Cornelisz scheepmaker toe

SMH, ora Hazerswoude inv. 23 fol. 640

- dit kan ook een andere timmerman zijn die al in 1582/86 wordt vermeld

 

Op 16-2-1652 compareert te Hazerswoude, Meijnsgen Cornelisdr Heijningen, wede van Claes Janss, won. in Laag Boskoop.

 

Uit het tweede huwelijk:

•  Cornelis Cornelisz. van Heijningen (de Jongere), volgt IVb.

•  Geertgen Cornelisdr. Vrouchrijk (van Heijningen), geb. 1597/98 (in 1641 43 jaren oud), turfttonster, compareert te Hazerswoude 16-2-1652, begr. Waddinxveen 15-9-1660, tr. (huw.voorw.) 11-12-1614 Hubert Jansz. Van Eijck, geb. Waddinxveen 1592/97, won. omstr. 1617 te Boskoop, verhuist na 25-5-1617 naar Waddinxveen, herbergier, pachter van de bieraccijns, schout Zuideinde Waddinxveen 3 apr. 1621, substituut baljuw van Waddinxveen 21-6-1636, schout van Reeuwijk 1637/40, overl. ald. tussen 14-5-1640 en 29-11-1640, zoon van Jan Huybertsz van Eijck, herbergier, ambachtsbewaarder (1580), schout van Noord-Waddinxveen 1591-1621 en van Zuid-Waddinxveen 1613-1621, baljuw van St.Huybertsgerecht 14-2-1591, en van Marrichje Jans de Wit. Hieruit nageslacht.

 

Cornelis Cornelisz. maakt meestal gebruik van zijn bijnaam: Vrouch Rijck . Dit slaat waarschijnlijk op het feit dat hij op jonge leeftijd al veelvuldig betrokken is bij grote transacties. In officiële lijsten, zoals in de lijst met weerbare mannen, komt hij met zijn familienaam Van Heijningen voor. Zijn hofstede staat in de polder Laag Boskoop, maar hij heeft ook talrijke obligaties, waardepapieren en onroerende goederen in de Nessepolder, het Rietveld en in Bodegraven.

 

Op 18-3-1582 verkoopt Jacob Cornelisz, man en voogd van Ada Bouwensdr, wonende te Boskoop, aan zijn broer Cornelis Cornelisz, mede wonende te Boskoop, een bezegelde schepenbrief van 17-4-1580 van 5½ m. 50 roe land gelegen buiten weg in Sijmon Jansz polder.

SMH, ora Hazerswoude inv. 18 fol. 551v

 

Op 29-12-1588 is Jacob Willemsz, bakker wonend te Zwammerdam, schuldig aan Cornelis Cornelisz Vrooch Rijck, wonend te Laag Boskoop, een bedrag van 500 gulden, wegens koop van de helft van 7 m. land in Bodegraven in de polder van de Noordzijde. Gesteld onderpand: zijn huis, erf, berg en schuur strekkend van de bestrate dijk tot in de Rijn, bel. oost Cornelis Claesz, timmerman en west Dirck Thomasz.

SMH, ora Zwammerdam inv. 15 fol. 89

 

Op 30-6-1591 verkoopt Cornelis Cornelisz Vrouch Rijck, wonende te Boskoop, aan Jan Thonisz timmerman en Cornelis Willemsz 5 m. 3 h. 64 roe land gelegen buiten weg in Pollantspolder, bel. oost Jan Anthonisz zelf en west Cornelis Adriaensz Lodder, strekkende van de Voorweg noordwaarts tot de nieuwe vaart of Kerkweg toe, belast met 4 gulden per jaar, betaald met een schuldbrief van 450 gulden.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 101

 

Op Jan Joostenz, wonende te Boskoop bij de brug en Jacob Claesz Bes, mede wonende aldaar, verkopen Cornelis Cornelisz [Vrouchrijck], eveneens wonende te Boskoop, de helft van 4 1/2 m. 50 roe land waarvan de andere helft toebehoort aan de dochters van Jan van Leeuwen , bel. in zijn geheel oost de koper, west de Toeganck, zuid de Loet en noord de koper.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 155

 

Op 22-2-1594 koopt Cornelis Cornelisz [Vrougrijck], wonende te Boskoop, van de erfgenamen van Geertje Jansdr., huisvrouw van Maerten Adriaensz Vereer, 14 h. erfpachtland belast met de helft van 25 stuivers 8 penningen eeuwige rente ten behoeve van de heer van Cruijningen, waarvan de andere helft staat ten laste van de boel van Pieter Corsz, Willem Pietersz Craen en Claes Willemsz is afgelost, bel. oost de 12 h. land die Jacob Sijmonsz van de voorsz. erfgenamen heeft gekocht, west Floris Reijersz, Pieter Corsz boel en Griet Adriaen Jans, zuid de landscheiding en noord Willem Pietersz en Claes Willemsz, voldaan met een schuldbrief van 191 gulden. Op 24-10-1594 verkoopt Cornelis deze brief door aan Jacob Cornelisz Put voor 180 gulden

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 356v en 385

 

In 1596 worden als eigenaren van perceel 37 op Laag Boskoop, groot 5 m 236 r., vermeld Cornelis Cornelisz en sijn suster. In 1600 is dit eigendom van zijn zoon Anthonis

[N.B. dit kan niet om zijn gelijknamige zoon Cornelis gaan, die in 1596 niet veel ouder dan 6 jaar geweest kan zijn! ]

 

In ditzelfde jaar worden als eigenaren van perceel 35 op Laag Boskoop, groot 2 m 234 r., vermeld Cornelis Cornelisz en zijn weeskinderen. Zij verkopen dit in of voor 1604 aan Dirck Sijmonsz die het in of voor 1608 aan hen terugverkoopt.

 

Op 2-2-1598 verkoopt Cornelis Cornelisz Vrouchrijck, wonende te Boskoop, met consent van Jan Hendricksz Liefste aan Cornelis Cornelisz Bestereen een schuur met erf gelegen boven weg, bel. oost de koper en Sijmon Cornelisz, west de verkoper, zuid Sijmon Cornelisz en noord de koper voorsz.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 581v

 

Op 13-11-1598 verkoopt Gijsbert Willemsz, wonende te Boskoop, aan Cornelis Cornelisz alias Vrouchrijck, wonende te Boskoop, 3 m. land gelegen in het Rietveld, bel. oost de Coppierenkade, west Aem Meesz, wonende te Boskoop, zuid de Loetweg en noord Gerrit Claes Reyntgensz met waarborg 3 m. land gelegen binnen weg, bel. oost de weduwe van Cornelis Adriaensz Lodder en west Pieter Adriaen Cornelisz, strekkende het noordeinde van de Voorweg het zuideinde tot de Achterweg. Cornelis ontslaat 25-3-1601 het genoemde onderpand.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 634 en 809v

 

In de lijst met weerbare mannen te Boskoop van 1599 wordt vermeld bij de ‘bueren van Laech Boscoep' Cornelis Cornelisz van Heyningen met Anthonis Cornelisz sijn soen'. Cornelis was voorzien van een ‘roer' (kort musket).

AHR, inv. 9479

 

Op 16-2-1601 verschijnen Cornelis Cornelisz van Heijningen, zijn zoon Toenis Cornelisz en Gijsbert Willemsz van Leeuwen, wonende te Boskoop. Cornelis Cornelisz en Thoenis Cornelisz hebben in rechte mangelinge overgedragen aan Gijsbert Willemsz van Leeuwen 4 m. 1 h. weiland gelegen buiten weg, bel. oost Vranck Jacobsz, zuid de Heerweg, west Cornelis Elbertsz en Claes Claesz, strekkende voorts tot de nieuwe vaart toe, belast met 400 gulden, voldaan met transport van een woning en land in Boskoop, met waarborg door Cornelis Cornelisz [van Heijningen] van een binnewegsate land groot 2 1/2 m., bel. oost en west Jan Cornelis Baerntsz te Boskoop, strekkende van de Heerweg zuidwaarts tot de Achterweg toe en door Toenis Cornelisz op 3 m. 1/2 h. land, bel. oost Maritje Andriesdr, weduwe van Jan Pietersz en west Cornelis Adriaen Cornelisz, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, onder overhandiging van drie oude brieven, de laatste van 22-2-1594. Gijsbert Willemsz verkoopt door aan Jan Gerritsz Noortlander de voorsz. 4 m. 1 h..

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 796v

 

Op 6-9-1602 wordt Jacob Cornelisz te Boskoop uitgekocht door zijn broer Cornelis Cornelisz van zijn erfdeel hem toekomend door het overlijden van hun vader Cornelis Claesz Reijntges, betreffend huis en landen in de Nessepolder.

SMH, ora Alphen inv. 3a fol. 87

 

Op 7-6-1612 bezitten Cornelis Cornelisz Vrouchrijck en zijn zoon Toenis Cornelisz te Boskoop een obligatie van 11-2-1601 van 300 gulden. Deze was aangekocht van Jan Jacobsz Craen.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 130v

 

Op 11-12-1614 worden huwelijksvoorwaarden gesteld tussen Hubert Jansz van Eijck met zijn vader Jan Hubertsz van Eijck, schout van Waddinxveen en zijn ooms Joost Hubertsz van Eijck, wonende te Waddinxveen en Daem Jansz, secretaris van Moordrecht, ter eenre en Geertje Cornelisdr met haar vader Cornelis Cornelisz van Heijningen, wonende te Boskoop, haar zwager Claes Jansz (van der Heul), wonende te Boskoop en haar ooms Cornelis Jacobsz en Jan Jacobsz, wonende te Waddinxveen, ter andere zijde. Beide partijen brengen 500 gulden is. Er is geen gemeenschap van goederen.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 370v

 

Op 16-1-1615 maakt Cornelis Cornelisz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop en zijn vrouw Grietje Jacobsdr, hun testament. Hij benoemt tot erfgenamen zijn 4 kinderen als Teunis en Meijntje bij zijn eerste vrouw Geertje Bouwensdr en Cornelis en Geertje bij de voorsz. Grietje. Grietje benoemt haar 2 kinderen tot erfgenamen, doch Geertje alleen de legitieme.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 377

 

Op 6-6-1616 verklaart Cornelis Cornelisz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop, na het overlijden van zijn eerste vrouw Geertje Bouwensdr, die hem 2 kinderen naliet, aan Meijnsje, een der kinderen, gegeven heeft 3 m. land gelegen binnenweg in de Watergang, bel. oost Jan Gerritsz, zuid de Achterweg, west Cornelis Adriaensz en noord de Voorweg, belast met 12 gulden welke sedertdien bij Meijnsje of Claes Jansz haar man zijn gelost en nog belast was met 13 stuivers die daar nu nog op staan en sedertdien door Meijnsje of haar man als eigen bezit gebruikt, hoewel dat niet beschreven was. Hij draagt het onroerend goed alsnog over.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 507v

 

Op 5-6-1617 transporteren Cornelis Cornelisz van Heijningen, wonende te Boskoop en Willem Pietersz, wonende te Waddinxveen de voorsz. Cornelis Cornelisz van enen ........... en Willem Pietersz ........... mede gewoond hebbende te Boskoop elk ........... 13 hond 75 roe land in het Rietveld, waarvan de oude brieven houden dat hetzelfde metten anderen gemeen en onverdeeld was leggende, hoewel hetzelve al enige jaren geleden tussen de voorsz. van Heiningen en de predecesseurs van Willem Pietersz van den andere was gescheiden, zonder dat het beschreven was. Cornelis heeft alleen het noordwaartse einde, strekkende uit ten noorden van zijn eigen land zuidwaarts tot de dwarssloot toe, bel. oost Toenis Cornelisz en west de toegang en Willem Pietersz alleen het zuidwaartse eind, strekkende van de voorsz. dwarssloot tot de Loetwetering toe, bel. oost Toenis voorsz. en west de toegang.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 625

 

In het hoofdgeld van Boskoop van 1622 komt voor Grietgen Jacobsdr. Weduwe [van Cornelis Cornelisz] met dienstknecht Jan Claesz; Cornelis Cornelisz met Tryntgen Buyens. Grietgen woont in de hofstede naast haar schoonzoon Claes Jansz Verheul. Mogelijk is dienstknecht Jan Claesz een zoon van Claes Jansz.

 

 

IIIb. Jacob Cornelisz. (van Heijningen), geb. omstr. 1555/60, bouwman te Laag Boskoop, gegoed in de Nessepolder, molenmeester polder Laag Boskoop 1599, overl. tussen 6-9-1602 en 1608, tr. tussen 13-10-1581 en 18-3-1582 Ada Bouwensdr., gegoed Sijmon Jansz polder te Hazerswoude 1581/82, overl. tussen 1600 en 1608.

 

Ada Bouwensdr. tr. 1 e Jan Meesz (van Leeuwen), bouwman (1567/71), overl. voor 17-4-1580, waaruit een zoon Jan Jansz., geb. omstr. 1575/80

 

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

 

•  Anthonis Jacobsz. van Heijningen , geb. Boskoop omstr. 1585, bouwman te Laag Boskoop, overl. na 20-5-1626, tr. Lucija Jacobsdr. (van der Burch), dochter van Jacob Pietersz van der Burch en Gooltjen Jansdr., geb. Alphen, overl. voor 19-8-1619

 

Anthonis Jacobsz bezit perceel 5b in de polder Laag Boskoop groot 2 m 400 r (morgenboeken Boskoop 1608). In 1612 neemt zijn stiefbroer Jan Jansz van Leeuwen dit over.

 

Op 19-8-1619 verklaren Jan Jacobsz van der Burch, Reijer Jansz en Anthonis Jacobsz van Heijningen, weduwnaar van Lucia Jacobsdr, allen kinderen van wijlen Jacob Pietersz van der Burch en Gooltgen Jansdr, op verzoek van Dirck Jacobsz Cramer, getrouwd met Grietgen Jacobsdr, haar zwager, dat hun vader en schoonvader in zijn leven aan Dirck Jacobsz heeft gegeven aan huwelijkse goederen een perceel land, genaamd de Heuvel, groot 2 1/2 morgen in Alphen achter de kerk bij de grote molen, belend ten oosten en zuiden Jan Dircxsz en Jacob Mathijsz, als bruikers, ten westen Dirck Dircxsz, ten noorden de Molenwetering.

SMH, ora Alphen inv. 6 fol. 8

 

Op 19-8-1619 is Pieter Jansz Cramer te Alphen schuldig aan Anthonis Jacobsz van Heijningen voor de ene helft en Jan Jacobsz van der Burch, als voogd van de minderjarige weeskinderen van Lucija Jacobsdr en Anthonis Jacobsz. voor de andere helft de som van 1755 gulden. Gesteld onderpand: een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, strekkende van de Heereweg tot de Grote Molenvliet, bel. zuid de weduwe van Jan Jansz van Heijningen, noord de weduwe en kinderen van mr. Heijnrick Joppensz van Zijll.

SMH, ora Alphen inv. 6 fol. 10v

 

Op 20-5-1626 wordt Anthonis Jacobsz van Heijningen vermeld als voogd van de weeskinderen van Marritgen Aelbertsdr, weduwe van Pieter Jacobsz van Heijningen

SMH, ora Alphen inv. 8 fol. 33

 

•  Pieter Jacobsz. van Heijningen , volgt IVc.

 

Op 17-4-1580 verkopen Jonge Jan Cornelisz Craen en Margriet Gerritsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz Craen met Jan Cornelisz als haar gekoren voogd aan Ada Bouwensdr, wonende te Boskoop, 5½ morgen 50 roe land gelegen buiten weg in Sijmon Jansz polder, belend ten westen Cornelis Adriaensz Lodder en ten oosten de boedel van Sijmon Jansz, strekkende van de Voorweg tot de Kerkweg toe, belast met 4 gulden per jaar. Met schuldbrief van 225 gulden met hypotheek op het gekochte.

SMH, ora Hazerswoude inv. 18 fol. 324v

 

Op 13-10-1581 wordt Ada Bouwensdr, Jan Meesz weduwe, vermeld als belendster ten oosten van 5 morgen land van de erven Van Haemstede strekkende zuid van de Kerkweg tot Gerrit Dirck Jan Bruijnensz weeskinds land toe

SMH, ora Hazerswoude inv. 18 fol. 482

 

Op 18-3-1582 verkoopt Jacob Cornelisz, man en voogd van Ada Bouwensdr, wonende te Boskoop, aan zijn broer Cornelis Cornelisz, mede wonende te Boskoop, een bezegelde schepenbrief van 17-4-1580 van 5½ m. 50 roe land gelegen buiten weg in Sijmon Jansz polder.

SMH, ora Hazerswoude inv. 18 fol. 551v

 

Op 7-8-1583 wordt Jacob Cornelisz te Boskoop vermeld als belend ten westen van een vogelkooi van Sijmon Jansz met 2 morgen land gelegen buiten weg in de Waterganck, ten oosten de Cappelrie, ten noorden de Nieuwe vaart [bij de Kerkweg] en ten zuiden Sijmon Jansz.

SMH, ora Hazerswoude inv. 19 fol. 101

 

Op 14-3-1593 verkoopt Jacob Cornelisz, wonende te Boskoop,aan Gerrit Cornelisz van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, 11 1/2 m. land gelegen in het Rietveld, bel. oost Cornelis Pietersz en Huijch Cornelisz, west de heer van Cruijningen en Huijch Cornelisz, zuid de Loetweg en noord de Kerkweg.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 298

 

In 1596 wordt als eigenaar van perceel 14, groot 5 m 386 r., en perceel 42, groot 5 m 275 r., beiden op Laag Boskoop, vermeld Jacob Cornelisz. In 1600 wordt zijn weduwe als eigenares vermeld, hoewel dit een schrijffout moet zijn; Jacob komt voor het laatst 6-9-1602 voor.

 

In 1596 wordt als eigenaar van perceel 5b, groot 2 m 400 r. op Laag Boskoop, vermeld Jacob Cornelisz. Blijkbaar is dit het goed van zijn vrouw, de weduwe van Jan Meesz [van Leeuwen]. Zijn zoon Anthonis heeft dit in 1608 in eigendom, maar vanaf 1612 is Jan Jansz [van Leeuwen] hier eigenaar van.

 

In de lijst met weerbare mannen te Boskoop van 1599 wordt vermeld bij de ‘bueren van Laech Boscoep' Jacob Cornelisz met Jan Jansz sijn huisvrouwen soon'.

AHR, inv. 9479

 

Op 6-9-1602 is Jacob Cornelisz te Boskoop uitgekocht door zijn broer Cornelis Cornelisz van zijn erfdeel hem toekomend door het overlijden van hun vader Cornelis Claesz Reijntges, betreffend huis en landen in de Nessepolder.

SMH, ora Alphen inv. 3a fol. 87

 

IIIc. Commer (Cammer) Gerritsz.( van Heijningen) , geb. omstr. 1565, bouwman in de Nessepolder (1592), verhuisde omstr. 1633/35 naar Laag Boskoop, eigenaar van een vogelkooi (1635), overl. tussen 16-11-1640 en 11-5-1644, tr. omstr. 1590 Ariaentgen Jansdr. , overl. voor 1637

 

Uit dit huwelijk (volgorde grotendeels onbekend):

•  Jan Commersz (van Heijningen). , geb. Hazerswoude omstr. 1595, schippers-gezel, won. Achterweg onder Hazerswoude, gegoed Binnenweg (1623), begr. Hazerswoude voor 21-4-1652, ondertr./tr. Leiden (voor schepenen) 22-4/8-5-1622 Maritgen Jansdr ., dochter van Jan Hendricksz Koij en Neelte Barthoutsdr., geb. Oegstgeest. Hieruit een zoon Cornelis Jansz., geb. voor 1622. Maritgen Jansdr tr. 2 e Nootdorp 12-5-1652 Frans Aelberse.

•  Marritgen Commersdr ., tr. voor 1623 Jan Gijsen (Ghijsbertsz) (Turckenburg) , zoon van Gijsbert Jansz en Grietgen Willemsdr., geb. Alphen, inwonende bij Hendrick Claesz Brugge (1623), bouwman in de Nesse vermeld 1634/37, overl. voor 16-11-1640

 

Op 16-11-1640 dragen Marrichgen Commertsdr, weduwe van Jan Ghijsbertsz en Cornelis Gijsbertsz van Turckenburgh als oom en voogd over de onmondige kinderen van Jan voorn., over op Dirck Commertsz, 1 morgen land op de Nesse in Alphen, belend ten oosten Commer Gerritsz, ten zuiden Gerrit Commersz, ten westen de Compierekade, ten noorden de koper zelf. Koopsom 300 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 13 fol. 138v

 

•  Claes Commersz van Heijningen , hennepkweker te Hazerwoude, overl. voor 12-1-1679, tr. voor 1650 Editgen (Emme) Meesen , dochter van Mees Cornelisz den Rover, won. Achterweg te Hazerswoude, en van Crijntgen Cornelisdr., geb. Hazerswoude. Hieruit een zoon Gerrit Claesz van Heijningen, ged. Boskoop 15-10-1651

•  Dirck Commersz van Heijningen , bouwman op de Achterweg te Hazerswoude 1639/85, begr. Hazerswoude (Ned.Herv. Kerk) 25-3-1685, tr. omstr. 1635 Annetgen Claesdr. Hieruit twee zonen Claes Dircksz geb. Hazerswoude 1636/37 en Arijen Dircksz geb. ald. 1640/41

 

Op 22-8-1639 verkoopt Aem Claesz, wonende te Boskoop, aan [zijn zwager] Dirck Commersz, wonende aan de Achterweg, 11 hond 25 roeden land gelegen in het Rietveld, belend ten oosten de Coppierenkade, ten westen Jan Jansz te Boskoop, ten zuiden Cornelis Cornelisz van Heijningen en ten noorden Dirck Gijsenz, belast met 140 gulden ten behoeve van de kinderen van Annetje Commersdr bij Wouter Poulusz. Voldaan met een schuldbrief van 396 gulden.

SMH, ora Hazerswoude inv. 18 fol. 324v

 

Op 28-11-1644 is Dirck Commersz schuldig Gerrit Ariensz Hijselendoorn, wonend te Boskoop, een bedrag van 425 gulden. Gesteld onderpand: 3 morgen land in de Nesse, belend ten noorden de Banweg, ten oosten Marrichen Claesdr, weduwe, ten zuiden Haesgen Commersz, ten westen de Compierekade.

SMH, ora Alphen inv. 14 fol. 100

 

Op 15-5-1648 is Dirck Commersz, wonend te Hazerswoude, schuldig aan Arien Woutersz, burger van Gouda, 250 gulden. Gesteld onderpand: 3 morgen land in de Nesse te Alphen, strekkend van het land van Haesgen Commersz tot de Banwerkkade, belend ten oosten Willem Sijmonsz, ten westen de Compierekade. Schuldbrief geroijeerd 17-05-1661.

SMH, ora Alphen inv. 15 fol. 48

 

Op 17-5-1662 verkoopt Dirck Commersz, wonend aan de Achterweg in Hazerswoude, aan Jan Cornelisz Oosterlingh, wonend in de Nesse van Alphen, 3 morgen weiland in de Nesse, belend ten oosten Willem Sijmonsz Boer, ten zuiden Oosterlingh voorn., ten westen de Compierekade, ten noorden de Banweg. Nog een vogelkooi, als 't vorige, belend ten oosten Theunis Claesz, ten westen Oosterlingh voorn., ten zuiden en noorden Willem Sijmonsz Boer en Theunis Dircxsz, verongeld voor 1 morgen. De 3 morgen is belast met 600 gulden, toekomend de innocente dochter van Cornelis Cornelisz, overleden te Reeuwijk; en met 425 gulden op naam van de weduwe van Gerrit Ariensz van Hijselendoorn. Koopsom 1125 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 18 fol. 159v

 

•  Gerrit Commersz van Heijningen , bouwman in de Nessepolder onder Alphen, tr. 1 e omstr. 1642 Geertgen Ariensdr (van Hijselendoorn) , dochter van, tr. 2 e na nov. 1643 Aeltgen Claesdr. Uit het eerste huwelijk Maria Gerrits (van Heijningen), ged. Boskoop 15-11-1643. Uit het tweede huwelijk Arien Gerritsz, ged. Boskoop 12-12-1644 en Cornelis Gerritsz, ged. ald. 26-11-1645.

 

Op 20-11-1644 verkoopt Gerrit Commersz aan zijn broer Dirck Commersz 1 morgen land in de Nesse onder Alphen, belend ten oosten Marrichgen Claesdr, ten zuiden Haessgen Commersdr, ten westen de Compierekade, ten noorden Dirck Commersz voorn. Koopsom 40 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 14 fol. 99

 

•  Neeltgen Commersdr., won. Alphen (1643), overl. voor 1644, tr. voor 1639 Aem Claesz (van Hijselendoorn), geb. Boskoop, overl. voor 21-8-1643. Hieruit nageslacht.

•  Haesgen Commersdr. , beleend met 1 m. land in de Nessepolder 10-5-1644

•  Annichjen Commersdr., overl. Hazerswoude voor 1637, tr. omstr. 1615 Wouter Pouwelissen (Poulsz) , zoon van Poulus (Pouwels) Woutersz., bouwman in de Bent onder Hazerswoude, en Annetje Adriaens, veenboer in de Bent (1623), overl. Hazerswoude voor 3-12-1637. Hieruit nageslacht.

 

Kop akte ontbreekt. Op 20-9-1592 verkoopt Joost Claesz aan Commer Gerritsz twee eigendomsbrieven op elkaar, de laatste d.d. 22-05-1583 en de eerste d.d. 04-10-1568, van een woning als huis met berg en schuur alsmede 7 m. 5 h. land gelegen boven weg, bel. oost Hendrick Hendricksz en Adriaen Jacob Govertsz en west Hendrick Hendricksz voorsz., Aert Pietersz, Martijn Thijsz c.s. en Cornelis Adriaensz Lodder, strekkende voor van de Achterweg het westweer tot de landscheiding toe en het oostweer tot Adriaen Jacob Govertsz land toe, welverstaande dat verkoper daarin behoudt een erf in het westweer, bel. oost de koper, west Hendrick Hendricksz, zuid ook de koper en noord de Achterweg, belast met 36 stuivers per jaar die verkoper behoudt, voldaan met een schuldbrief van 1600 gulden. De schuldbrief is 26-11-1609 afgelost.

SMH, ora Hazerswoude inv. 20 fol. 247

 

Op 24-4-1613 verkoopt Commer Gerritsz, wonende te Alphen, aan Hendrick Jansz Koij een huis en erf met schuur alsmede 5 m. 3 h. land gelegen bovenweg, strekkende van de Achterweg zuidwaarts tot de landscheiding toe, bel. oost 14 h. land door de verkoper verkocht aan Dirck Jacobsz Rijck en een partij land of water eertijds toebehoort aan de boedel van Adriaen Jacob Govertsz en west de koper, Crijn Jansz, Jan Pietersz Schouten, Hendrick Dircksz en de weduwe van Hendrick Adriaensz Proeijt, belast met 36 stuivers per jaar, staande op een hoekje erf, belast met 6 gulden ten behoeve van de erfgenamen van Willem van Melissant te Rotterdam en 3 gulden losrente per jaar ten behoeve van ..........., beiden op het verkochte. Voldaan met een brief van indemniteit en een schuldbrief. Hierachter volgt een schuldbrief van 1037 gulden met hypotheek op het gekochte.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 224

 

In het hoofdgeld van Alphen van 1622 komt voor Commer Gerritsz, won. in de Nessepolder met Ariaentgen Jansdr. zijn huisvrouw met 5 kinderen, Claes, Dirck, Gerrit, Neeltgen en Haesgen.

 

Op 17-10-1635 is Commer Gerritsz, wonende te Laag Boskoop, borg voor zijn zoons Dirck en Gerrit Commersz, die Hugo Blok schuldig zijn 1.700 gulden. Hij stelt als onderpand: zijn vogelkooi, groot 1 morgen, in de Nesse, belend ten oosten Sijmon Claesz Boertgen, ten zuiden, westen en noorden Commer Gerritsz zelf. Schuld geroijeerd 17-05-1662.

SMH, ora Alphen inv. 12 fol. 33

 

Op 3-12-1637 delen Commer Gerritsz van Heijningen als vader, ter eenre, en zijn kinderen Jan, Claes, Dirck en Gerrit Commersz van Heijningen voor henzelf, Cornelis Pouwelsz, en Cornelis Eeuwoutsz, als ooms en voogden over de twee onmondige kinderen van Wouter Pouwelissen en Annichgen Commersdr, beiden overleden in Hazerswoude, Jan Ghijsbertsz Turckenburgh, getrouwd met Marrichgen Commersdr, Aem Claesz, getrouwd met Neeltgen Commersdr, samen caverende voor Haesgen Commersdr, de nalatenschap van Ariaentgen Jansdr, hun overleden moeder.

Commer Gerritsz behoudt 6 morgen 4 1/2 hond land met huis, berg en schuur in de Nesse onder Alphen, strekkend van de Notweg tot de Baenwegskade, belend ten oosten Dirck Gijsen en Ghijs Jansz, ten westen de kinderen voorn.; nog 2 morgen land in de Nesse, strekkend van Jonge Jannen land tot Thonis Claesz toe, belend ten oosten Aert Pieter Willemsz, ten westen Joost Jansz;

Jan Commersz komt toe: 1 morgen land, zijnde eenvijfde deel van 5 morgen, van 't zuiden of zijnde het eerste deel, Haesgen het tweede deel, Gerrit het derde, Jan Ghijsbertsz Turckenburgh het vierde en Dirck Commersz het vijfde deel, liggend in 't geheel ten oosten van de Compierekade. Claes Commersz ontvangt 2 hond hennepland, genaamd de Heilige Geestakker in Hazerswoude, belend ten oosten de Compierekade, ten zuiden de Boskoperkade, ten westen Jan Dircksz, ten noorden Cornelis Cornelisz van Heijningen. Aem Claesz, de weeskinderen van Wouter Pouwelisz en Annichgen Cornelisdr delen in 4 hond land in Hazerswoude, belend ten oosten de Compierekade, ten zuiden Van Heijningen, ten westen Jan Jansz, ten noorden Dirck Ghijsen.

SMH, ora Alphen inv. 13 fol. 35v

 

Op 11-5-1644 verkopen Jan, Claes, Dirck en Gerrit Commersz en Marrichgen en Haesgen Commersdr, met Ariën Gerritsz, als oom en voogd, mede Ariën Gerritsz en Jan Commersz als ooms en voogden van 's moederszijde over de weeskinderen van Annichgen Commersdr en Neeltgen Commersdr, mitsgaders Cornelis Pauwelsz en Cornelis Eeuwoutsz als ooms en voogden van 's vaderszijde van voorn. weeskinderen van Annichen Commersdr en Wouter Pauwelsz; Henrick Claesz, oom en voogd van 's vaderszijde, over de nagelaten kinderen van Neeltgen Commersdr en Aem Claesz, aan Marrichgen Claesdr, weduwe van Sijmon Claesz, een perceel land, verongeld voor 5 morgen 4 1/2 hond met een huis, berg, schuur in de Nesse, strekkend 2 morgen 4 1/2 hond van de Notweg tot de vogelkooi, en 3 morgen van de kooi tot de Banweg, belend ten oosten Dirck Gijsbertsz, de weduwe van Sijmon Claesz en Marrichgen Aelbertsz, weduwe, ten westen de kinderen van Commer Gerritsz zelf. Koopsom 3.100 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 14 fol. 58v

 

 

Op 15-3-1647 verkoopt Arien Cornelisz van Tholl aan Wouter Gerritsz Tolledo te Alphen en Joris Verburch, notaris te Leiden, 6 m. 1 1/2 h. hooiland in het Rijneveld, bel. oost Jan Thijsz c.s., west de erfgenamen van Jan Jan Ghijsz, strekkend van de Toegang tot de Groeneweg en het land van Adriaaen Gerritsz. Koopsom 3.380 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 14 fol. 161

 

 

IIId. Adriaen Gerritsz. (van Heijningen) , geb. omstr. 1580, overl. tussen 11-11-1648 en 10-8-1654, tr. omstr. 1605/10 Marritgen Jansdr. , ws. dochter van Jan Thonisz., geb. Boskoop, overl. voor 11-8-1654

 

Uit dit huwelijk:

•  Claes Adriaens van Heijningen , volgt IVd.

•  Jan Adriaens

•  Dirck Adriaens van Heijningen , geb. Boskoop omstr. 1610, bouwman in de polder Reijerskoop onder Boskoop, overl. tussen 1664 en 1668

•  Maerten Adriaens

•  Marritgen Adriaens (van Heijningen) , geb. Boskoop, woonde aan de oostzijde van de Gouwe te Boskoop, vermogen geschat 1672 f 1000, tr. omstr. 1640 Arent Cornelisz (van Puffelen), bouwman op Zuidwijk, overl. voor 1672. Hieruit een zoon Cornelis Arentsz van Puffelen (overl. na 1688).

 

In het kohier van de 200 e penning van 1672 wordt vermeld ‘aan de oost sijde van de Gouwe het Dorp [tegenwoordig Gouwestraat] de wedu van Arent Cornelisz op Suijtwijck. Tevens is de boedel van Dirck Adriaensse van Heyningen gestaen hebbende op 2000 gulden…… op den naem van de wedu van Arent Cornelisse en Claes Adriaensen van Heijningen gebracht'.

 

•  Annitgen Adriaens, geb. voor 1623

•  Jaepgen Adriaens, geb. voor 1623

 

In 1616 wordt als eigenaar van perceel 14, groot 4 m 591 r. in de Reijerskoop, vermeld Arie Gerritsz. De vorige eigenaar was Jan Thonisz in 1596.

 

In het hoofdgeld van Boskoop van 1622 komt voor Arie Gerritsz met Marritgen Jansdr. en 7 kinderen, Claes, Jan, Dirck, Maerten, Marritgen, Annitgen en Jaepgen, won. op de Reijerskoop.

 

Op 3-3-1631 verkoopt Roet Harmensz [van Heijningen], wonende in de Steekt, aan Adriaen Gerritsz van Heijningen 10 1/2 h. land in 't Rijneveld, strekkend van het land van de kinderen van Huijbert Roellen tor de Groeneweg, bel. oost Gerrit van Os, west en noorden de kinderen van Huijbert Roellen. Koopsom 685 gulden 10 stuivers.

SMH, ora Alphen inv. 10 fol. 103v

 

Op 11-5-1644 wordt Arien Gerritsz als oom en voogd van zijn nicht Haesgen Commersdr., mede als oom en voogd van 's moederszijde over de weeskinderen van Annichgen en Neeltgen Commersdr. vermeld bij verkoop van een perceel land in de Nesse.

SMH, ora Alphen inv. 14 fol. 58v

 

Op 11-11-1648 verkoopt Joris Verburch, notaris te Leiden, aan Johan Roosenboom 1 m. 4 h. 25 r. land in 't Rijneveld, strekkend van de Boskoopse landscheiding tot het land van Joris voorn., bel. oost Arien Gerritsz van Heijningen, west Jan Thijsz. Koopsom 675 gulden. (zie ook invnnr. 15 folio 149v d.d. 01-06-1651.)

SMH, ora Alphen inv. 15 fol. 56

 

Op 10-8-1654 verkoopt Harmen Willemsz Woemburch [= Woudenberg] aan Claes Fredericxsz Raemsburg, jongman te Boskoop, 1 m. 4 h. 25 r. land op 't Rijneveld in Alphen, strekkend van de Boskoopse landscheiding tot het land van de erfgenamen van de vrouw van Wouter Gerritsz, bel. oost de kinderen van Arien Geeritsz van Heijningen , west Jan Thijsz.

SMH, ora Alphen inv. 16 fol. 126v

 

 

IVa. Anthonis Cornelisz. Vrouchrijck alias Anthonis Cornelisz van Heijningen , geb. omstr. 1580, bouwman, molenmeester polder Laag Boskoop 1599/1600, overl. febr. 1624 of 1628, tr. omstr. 1610 N.N.

 

Uit dit huwelijk:

•  Annitge Anthonisdr. (van Heijningen) , geb. kort na 1611 (minderjarig 1629), ‘tot Alphen ter school leggende' (1622), tr. (mogelijk) omstr. 1632 Dirck Ghijsbertsz (Verhoorn) , zoon van Gijsbert Cornelisz, bakker te Zwammerdam, geb. Zwammerdam 1603/04 (in 1627 23 jaar oud), bouwman te Laag Boskoop 1632, gegoed in de Nessepolder, vermogen geschat 1652/66 f 6000-7000, 1667/74 f 5000, molemeester Polder Laag Boskoop 1648, 1650, 1652, 1660/61, overl. na 1674. Hieruit Gijsbert, Annitgen, Cornelia (Neeltgen), Adriaen, Anthonis (zie ook IVc.6) , Geertgen, Claes en Cornelis.

 

In 1596 worden als eigenaren van perceel 36b op Laag Boskoop, groot 4 m 432 r., vermeld Anthonis Cornelisz en sijn suster Meyntje Cornelis. In 1612 is hij de enige eigenaar.

 

In 1600 worden als eigenaren van perceel 37 op Laag Boskoop, groot 5 m 236 r., vermeld Anthonis Cornelisz en sijn suster. In of voor 1604 heeft hij dit aan zijn vader Cornelis Cornelisz verkocht, die dit in 1608 met zijn weeskinderen bezit. In 1612 is Anthonis wederom eigenaar.

 

Op 24-2-1612 staat Toenis Cornelisz Vrouchrijck, won. te Boskoop, borg voor Jan Jacobsz Ket, die als neef van Jacob Claesz Bes 4 m. land gelegen binnenweg overneemt in plaats van Sijmon Roelofsz, die zijn schuld en rente niet kan voldoen.

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 87v

 

Op 5-3-1613 wordt Toenis Cornelisz Vrouchrijck vermeld als eigenaar van een obligatie van 200 gulden (boedelscheiding erfgenamen Hendrick Craen)

SMH, ora Hazerswoude inv. 22 fol. 184v

 

In 1620 wordt van perceel 38a op Laag Boskoop 110 roe afgesplitst, die van Anthonis Cornelisz zijn. In 1640 zijn deze in handen van Dirck Gijsbertsz.

 

In het hoofdgeld van Boskoop van 1622 komt voor Anthonis Cornelisz., inwonende bij zijn zwager Claes Jansz [Verheul]. Zijn dochter Annitgen, ‘tot Alphen ter school leggende'. Zij zit volgens het hoofdgeld van Alphen van 1622 samen met 14 andere kinderen op school bij meester Jan Dircx Mulder.

 

Op 31-1-1629 stelt Cornelis Jacobsz Craen met procuratie van Geertje Jaspersdr, weduwe van Jan Jacobsz Ket, dat voornoemde Jan Ket in zijn leven bij naasting had aangesproken 4 m. land gelegen Binnenweg in de Watergang, strekkende van de Voorweg zuidwaarts tot de Achterweg, bel. oost Adriaen Gerritsz en west Anthonis Maertensz, zoals Sijmon Roelofsz te Boskoop van Jacob Claesz Bes, mede wonende aldaar, had gekocht, waarna de vierschaar van Hazerswoude op 14-01-1613 de voornoemde koper uit het land had gebannen en de voornoemde Ket daarin had gevestigd en dat daarop tussen Jan Ket en Anthonis Claesz van Heijningen, die te Boskoop woonde en nu mede was overleden, was overeengekomen dat van Heijningen in plaats van Ket het voornoemde land aan hem zou hebben, doch dat deze overeenkomst niet was vastgelegd. Van Heijningen heeft nagelaten Annetje Anthonisdr, minderjarig, aan wie wordt verkocht.

SMH, ora Hazerswoude inv. 24 fol. 214v

 

 

IVb. Cornelis Cornelisz. van Heijningen , geb. omstr. 1595, bouwman te Laag Boskoop, doopgetuige 1651/53, vermogen geschat 1625/53 f 1000, 1654/58 f 2000, overl. tussen 7-4-1659 en 7-7-1660, tr. kort voor 1622 Trijntgen Buyens , overl. na 1622

Er wordt vermeld een Boeijen Dircksz won. te Boskoop en beleend langs de Voorweg 5-5-1598; een Dirck Boeijensz aldaar 16-3-1601; verder een Claes Boeijensz van Boskoop, die tussen de Toegang en de Groenweg beleend is 7-9-1633

 

Uit dit huwelijk:

•  Cijtgen (Sijtje) Cornelisdr (van Heijningen), geb. na 1622, tr. in of voor 1645 Arien Sijmonsz (Boer), zoon van Sijmon Claes Sijmonsz (Boer(tgen)) en Marritgen Claes Sijmon Gijsbertszndr, geb. Boskoop na 1622, bouwman in de polder Laag Boskoop, molenmeester 1648, overl. voor 10-6-1652. Hieruit Trijntgen, Sijmon en Cijtgen.

•  Weijntgen Cornelisdr. van Heijningen , geb. Boskoop, doopgetuige 11-12-1650, overl. voor 23-3-1670, tr. in of voor 1649 Claes Cornelisz Damwijck , zoon van Cornelis Claesz. Damwijck, bakker en winkelier te Boskoop 1651-1664. Hieruit Trijntgen, Cornelis, Jan, Marrichjen, Pieter en Aeltgen.

 

Gezien de vermogensschattingen van Dirck Gijsberts (Verhoorn), die num exoris erfgenaam was van Anthonis Cornelisz, valt het vermogen van Cornelis enigszins tegen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met het testament van vader Cornelis Vrouchrijck van 16-1-1615, waarin de kinderen uit het eerste huwelijk als legitiem en als eerste erfgenamen worden erkend zodat de boedelscheiding lager uitviel voor de kinderen uit het tweede huwelijk. Moeder Grietje Jacobs is in ieder geval tot 1648 formeel eigenaar van de hofstede gebleven; na haar overlijden stijgt het vermogen licht.

 

In de polderrekeningen van Laag Boskoop van 1624, 1626/27, 1634 en 1644/45 wordt Cornelis Cornelisz van Heijningen vermeld.

 

Op 3-12-1637, 26-10-1638 en 22-8-1639 wordt Cornelis Cornelisz van Heijningen vermeld als bel. Noordwaarts van een hennep perceel genaamd de Heilige Geestakker te Hazerswoude en oostwaarts de Compierekade

SMH, ora Alphen inv. 13 fol. 35v

 

Op 7-10-1648 verkoopt Cornelis Cornelisz van Heijningen, zoon van Grietgen Jacobsdr, weduwe van Cornelis Cornelisz van Heijningen, met opdracht van zijn moeder, aan zijn zwager [=schoonzoon] Arien Sijmonsz 3 ½ m. land in de Nesse, strekkend van de Notweg tot het land van Bouwen Claesz, bel. oost Jacob Dirxsz, west Thonis Claesz. voor 1800 gulden.

 

Op 10-6-1652 verkopen Willem Sijmonsz Boer, won aan de Otweg in de Nesse, oom van vaderskant, en Cornelis Cornelisz van Heijningen, won. in Laag Boskoop, grootvader van moederszijde en beiden bloedvoogden van Trijntje Adriaens, minderjarige dochter van Adriaen Sijmonsz Boer en Sijtje Cornelisdr van Heijningen, aan Gerrit Cornelisz van Groos, wonend te Boskoop, een perceel land, verongeld voor 3 m. 3 h. wei- en hooiland in de Nesse, strekkend deels uit de Otweg deels uit de sloot van de Otwegkade, tot het land van Cornelis Corsz Cop, bel. west Anthonis Claesz, oost Willem Sijmonsz Boer voor 1750 gulden. Schuldbrief geroijeerd 15-06-1667.

SMH, ora Alphen inv. 16 fol. 12

 

 

IVc. Pieter Jacobsz. van Heijningen , geb. omstr. 1585, bouwman in de polder Laag Boskoop, overl. voor 1624, tr. omstr. 1615 Marritgen Aelbertsdr., dochter van Aelbert Pietersz., won in de Meije onder Bodegraven, en Mechteld Jacobsdr. Onderwater, geb. Bodegraven (?), bouwvrouw, gegoed in de Nessepolder, overl. na 30-5-1653

 

Marritgen Aelberts tr. (2) Gijsbert Jansz. (van Breukeleveen), dijkwaker polder Laag Boskoop 1627, molenmeester 1637, overl. tussen 1640 en 1644

 

Uit het huwelijk van Pieter Jacobsz. Van Heijningen en Marritgen Aelberts:

 

•  Aelbert Pietersz. van Heijningen , volgt Va.

•  Eidichgen Pietersdr., vermeld hoofdgeld 1652, 1665, overl. 1665, haar goederen, van Reeuwijk gekomen, werden gesmaldeeld 1665, tr. Jan Pietersz ., won. te Middelburg

•  Baertgen Pietersdr.

•  Neeltgen Pietersdr.

•  Heyltgen Pietersdr.

 

Uit het huwelijk van Gijsbert Jansz (van Breukeleveen) met Marritgen Aelberts:

 

•  Anna Gijsberts van Breukeleveen , geb. na 1627, overl. (kort) voor 4-5-1700, tr. 1e voor 1653 Anthonis Dircksz Verhoorn , zoon van Dirck Gijsen Verhoorn en Annitgen Anthonisdr. Van Heijningen ( zie ook IVa.1 ), geb. Boskoop omstr. 1630, bouwman in de polder Laag Boskoop, gegoed in de Nessepolder, overl. omstr. 1666 (hieruit een dochter Maria Anthonisdr. Verhoorn, geb. omstr. 1654), tr. 2e Adriaen Cornelisz Swarteleeuw , zoon van Cornelis Bouwensz Swarteleeuw en ………….., bouwman in de polder Laag Boskoop, gegoed in de Nessepolder, vermogen geschat f 2000 (1674), molenmeester 1678/79, 1694/95, overl. voor 26-11-699

 

 

 

Op 13-2-1619 verkoopt Pieter Cornelisz van Leeuwen aan Pieter Jacobsz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop, 1/2 m. land in de Nessepolder van Alphen, bel. oost Sijmon Claesz, zuid en westen Commer Gerritsz, noord Pieter Jacobsz zelf voor 500 gulden.

SMH, ora Alphen inv.nr. 5 fol. 131

 

Op 13-2-1619 verkoopt Pieter Cornelisz van Leeuwen aan Pieter Jacobsz van Heijningen, wonende te Laag Boskoop, 1/2 m. land in de Nessepolder van Alphen, bel. oost Sijmon Claesz, zuid en westen Commer Gerritsz, noord Pieter Jacobsz zelf. Koopsom 500 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 5 fol. 131

 

Op 9-8-1619 dragen Anthonis Jacobsz van Heijningen, voor een helft, Jan Jacobsz van der Burg, als oom en voogd van de twee onmondige kinderen van wijlen Laura Jacobsdr en Anthonis Jacobsz voorn., voor de andere helft, over op Pieter Jansz Cramer te Alphen, een koopbrief inhoudende, een huis en erf in 't Zuideinde van Alphen, strekkend van de Heereweg tot de Grote Molenvliet, bel. zuid de weduwe van Jan Jansz van Heijningen, noord de weduwe en kinderen van Heijnrick Joppensz van Zijll. Koopsom 1755 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 6 fol. 10

 

Op 20-5-1626 draagt Marritgen Aelbertsdr, onder voogdij van haar broer Anthonis Aelbertsz, mede Anthonis Jacobsz van Heijningen, als voogd van de weeskinderen van haar en Pieter Jacobsz van Heijningen, dragen over op Commer Gerritsz [van Heijningen] een hennepwerf, strekkend van het land van Marritgen Aelbertsdr tot dat van Commer Gerritsz toe, bel. oost Simon Claesz, west Commer Gerritsz zelf. Koopsom 170 gulden.

SMH, ora Hazerswoude inv. 8 fol. 33

 

Op 30-5-1653 geeft Marrichjen Aelbertsdr, wonend te Laag Boskoop, eerst weduwe van Pieter Jacobsz van Heijningen, daarna van Gijsbert Jansz van Breuckeleveen, met Aelbert Anthonisz, haar broeders zoon, wonend Bodegraven en Pieter Cornelisz van Leeuwen, als voogden, over bij donatie inter vivos aan Anthonis Dircxsz Verhoorn, als man en voogd van Anneken Gijsbertsz, dochter uit haar laatste huwelijk, een hofstede in de polder van Laag Boskoop, verongeld voor 5 m. 386 r. met huis, berg, schuur, strekkend van de Laag Boskoperdijk tot over de Molekade en Wetering toe, bel. west Cornelis Cornelisz van Heijningen, oost Geerit Cornelisz van Groos; nog 3 m. in de Nesse van Alphen, strekkend uit de Halvesloot van Dirck Commertsz Coij tot de Banweg toe, bel. west Willem Sijmonsz Boer en west (!) Anthonis Claesz c.s. Anthonis Dircxsz neemt ook voor zijn rekening de (aanzienlijke!) schulden hieraan verbonden. Marrichjen geeft aan dat ze niet meer instaat is de bouwnering goed te bedrijven.

SMH, ora Alphen inv. 16 fol. 65

 

 

IVd. Claes Adriaens van Heijningen , geb. omstr. 1610, bouwman in de polder Reijerskoop onder Boskoop, vermeld 1654-1661, vermogen geschat 1672 f 2000, overl. voor 1684, tr. N.N.

 

Uit dit huwelijk:

 

•  Adriaen Claesz van Heijningen , volgt Vb.

 

In de morgenboeken van Boskoop van 1640 wordt vermeld Claes Adriaensen van Heijningen (ook genoemd: Heynningh) als pachter op het Reijerskoop en in de polder Middelburg

 

Op 10-8-1654 worden vermeld de kinderen van Arien Geeritsz van Heijningen [Claes, Dirck en Marrichjen] als belend op 't Rijneveld in Alphen, strekkend van de Boskoopse landscheiding tot het land van de erfgenamen van de vrouw van Wouter Gerritsz bel. west Harmen Willems Woemburch [=Woudenburch]

SMH, ora Alphen inv. 16 fol. 126v

 

Vb. Adriaen Claesz van Heijningen , geb. omstr. 1645, bouwman te Boskoop (1680), tr. N.N.

 

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

 

•  Teuntje Ariens van Heijningen , geb. omstr. 1680, overl. voor 5-1-1722, tr. Boskoop 16-1-1701 Ary Dirks van Klaveren , bouwman te Middelburg, overl. na 18-10-1739. Hieruit nageslacht.

•  Ingetje Adriaans van Heijningen, overl. voor 30-5-1721, tr. omstr. 1707 Maarten Pieterse Swanenbeek , zoon van Pieter Reijersz Swanenbeecq, (bouwman, weesmeester en ambachtsbewaarder 1683/90, won. in 't Steekt te Alphen (ex Reijer Pietersz (van) Swanenbeeck, olieslager)), en van *Neeltje Cornelisdr. van Leeuwen, ged. Alphen 5-5-1678. Hieruit Hendrik (ged. Alphen 19-7-1708), Neeltje (ged. Alphen 21-5-1711), Pieter (ged. Alphen 15-9-1712) en Adriaan Maartens Swanenbeek (ged. Alphen 25-2-1714). Aafje (ged. Alphen 20-11-1718) was jong overleden.

 

In het cohier van 't gemaal van Boskoop van 1680 wordt vermeld Arrien Claesz van Heijningen

 

Op 23-5-1710 verkopen Jacob van Dorp, schout van Alphen, als administrateur van de boedel van Pieter Reijersz Swanenbeek, overleden te Alphen, mede Maarten en Cornelis Pietersz Swanenbeek, idem Maarten Hendriksz van Vliet en Cornelis Reijersz Swanenbeek, impetranten van benefitie van inventaris, aan Arend Engelse Mulder, wonend mede te Alphen, 5 morgen 300 roeden land in het Rietveld van Alphen, hiervan 2 morgen 400 roeden opgedragen aan Pieter Reijersz op 18-04-1684, 1 morgen 500 roeden op 23-05-1684 en 1 morgen op 18-05-1695, strekkend samen van het Spijkerboor tot de Nieuwedijk, belend ten oosten de erfgenamen van Joanna Malevesi, in leven weduwe van Adriaan van Assendelft en de weduwe van Leendert Pietersz van der Aar, ten westen Cornelis Clasen van Tol en Dirk de Groot en Jan Boot. Koopsom 1.100 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 28 fol. 127

 

Op 30-5-1721 delen Maarten Pieterse Swanenbeek, weduwnaar van Ingetje Adriaansdr van Heijningen, wonende te Alphen, ter eenre en Claas Adriaanse van Heijningen, broer van Ingetje, wonende te Boskoop als voogd over de minderjarige kinderen van Ingetje Adriaansdr met name Hendrik 12 jaar, Neeltje 10 jaar, Pieter 8 jaar, en Adriaan Maartense Swanenbaak, oud 7 jaar, anderzijds, de moederlijke nalatenschap. Swanenbeek voorn. zal de kinderen onderhouden en opvoeden tot de leeftijd van 25 jaar, hun dan uitkeren ieder 3 gulden 3 stuivers. Zelf behoudt hij alle goederen in eigendom

SMH, ora Alphen inv. 30 fol. 55

 

Op 6-4-1737 verkopen Grietje Cornelisdr van Douderen, weduwe van Maarten Pietersz Swanenbeecq, voor zichzelf, voor een kindsgedeelte, erfgenaam van haar man, mede Hendrik Maartensz Swanenbeecq, meerderjarige jongman, Neeltje Maartensdr Swanenbeek, meederjarige dochter, mede Claas Adriaanse van Heijningen, wonende te Boskoop, oom en voogd van Pieter en Adriaan Maartensz Swanenbeecq, samen kinderen van Maarten Swanenbeecq voorn., aan Mattheus van Heijningen Stevensz, wonende te Alphen, 1 morgen 150 roeden land in de polder achter de Kerk, belend ten oosten de Rijndijk met de weduwe van Hendrik Comans, ten zuiden Lord Charrij, ten westen de ambachtsheer van Alphen, ten noorden de voornoemde weduwe Comans. Koopsom 350 gulden.

SMH, ora Alphen inv. 32 fol. 159v

 

•  Claes Adriaans van Heijningen , won. Boskoop 1721/37.

 

Vb. Aelbert Pietersz. van Heijningen, geb. omstr. 1610/15, pachtte perceel 42 groot 5 m. 275 r. op Laag Boskoop 1660, molenmeester polder Laag Boskoop 1647/48, 1655, 1658, overl. tussen 7 mei 1668 en 1672, tr. Annitgen Pietersdr

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Pieter Aelbertsz. Van Heijningen, ged. Boskoop apr. 1666

•  Claes Aelbertsz. Van Heijningen, ged. Boskoop 22 juli 1668, erfgenaam van zijn (stieftante) Anna Gijsberts van Breukeleveen 4 mei 1700

•  Marrichjen Aelbertsz. Van Heijningen, ged. Boskoop 16 mrt. 1670, erfgename van haar (stieftante) Anna Gijsberts van Breukeleveen onder voogdij van haar broer Claas en Pieter Cornelisz. Hovenier 4 mei 1700

•  Theunis Aelbertsz. Van Heijningen, ged. Boskoop 31 juli 1672