Van Kleef

 

Genealogie Van Kleef

 

Door E.E. van Voskuilen

 

I. Jan Dircksz van Kleeff (van Cleeff), mogelijk van Zwammerdam, vermeld Bodegraven (1648), woonde ‘in t dorp Bodegraven oostelijk van het huys van Pieter Barnevelt’ 22 mei 1680, overl. voor 1699, tr. omstr. 1648 Mensje Jacobs, transporteerde een huis met erf voor 100 gulden op Cornelis Pietersz Ravensbergh 10 mei 1699

 

 

II. Dirk Jansz van Kleeff (van Cleeff), ged. Bodegraven 6 sept. 1649, won. Bodegraven (1706), overl. Bodegraven (impost 9 nov. 1731), tr. 1e Waarder 22 mei 1672 Neeltje IJsbrands Roseboom, tr. 2e Bodegraven 24 nov. 1675 Weijntje Claes, tr. 3e Bodegraven 25 sept. 1678 Baertje Jans van Stolck, jd. van Haasstrecht, overl. Bodegraven 25 juli 1729, dochter van Jan Pietersz van Stolck en Aagje Dierten

 

 

III. Pieter Dirksz van Kleeff, ged. Bodegraven 24 juli 1695, tr. omstr. 1723 Grietje Jans van der Ham, jd. van Nieuwkoop, * dochter van Jan Cornelisz van der Ham, won. Nieuwkoop (1698)

Uit dit huwelijk:

1.           Jan Pietersz van Kleef, ged. Nieuwkoop 27 aug. 1724, volgt IVa.

2.           Kors (Pietersz) van Kleef, ged. Nieuwveen 14 sept. 1732, volgt IVb.

 

 

IVa. Jan Pietersz van Kleef, ged. Nieuwkoop 27 aug. 1724, woonde te Alphen 1745, verhuisde naar Boskoop omstr. 1758, overl. Boskoop 15 jan. 1816 (oud 91 jaar), tr. Zegveld 20 juli 1745 Trijntje Dirkse Fokker (Fokkers), ged. Zegveld 2 febr. 1721, jd. van Cudelstaart, dr. van Dirck Thijsse Fokker, won. Zegveld (1715) en van Neeltje Gerrits van der Greft (ex. Gerrit Martens van der Greft en Marrichje Gerrits Mooij)

Uitzoeken bericht dhr. J. Achterberg, stamboomforum 18 juni 2010 08:21

Trijntje huwde [2] op 26 sept 1760 te Zegveld met Pieter Jans van der Velden uit Noorden

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1.           Pieter Jansz van Kleef, geb. 1751, boomkweker, won. Boskoop 27 mei 1787, gegoed in het Rijneveld 1803, ouderling Ned. Herv. Kerk Boskoop 1810, overl. Boskoop 7 apr. 1835 (oud 84 jaar), tr. Johanna van Vliet, geb. 1748, overl. Boskoop 10 mrt. 1832 (oud 84 jaar)

2.           Dirk Janszoon van Kleeff sr, geb. 1755, won. Boskoop 27 mei 1787, koopman en boomkweker te Boskoop, voogd over zijn broers kinderen 15 okt. 1812, taxateur 1823, overl. Boskoop 26 febr. 1837 (oud 82 jaar), tr. * Angenietje van Bergen, geb. 1752, overl. Boskoop 4 juli 1819 (oud 67 jaar)

 

Niet te verwarren met zijn gelijknamige neef Dirk van Kleef jr (1786-1860)

 

8 apr. 1823. Akte van beëdiging
Perso(o)n(en): Dirk van Kleef Jzn, Pieter van Tol, beiden te Boskoop
Functie(s): taxateurs boomgewassen en nalatenschap Jillis Marijt te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1823, inv. 15, akte 40

 

3.           *  Grietje van Kleef, geb. 1756, overl. Boskoop 22 dec. 1822 (oud 66 jaar), tr. Joseph Kienhuijs

4.           Cors Jansz van Kleef, ged. Alphen 26 juni 1757, volgt Va.

5.           * Willem van Kleef, geb. 1761, volgt Vb.

6.           Gerrit van Kleeff, ged. Boskoop 1 apr. 1763, volgt Vc.

 

Op 16 juni 1803 verkopen ....de erfgenamen van Cornelis Hogenes, aan Pieter van Kleeff, wonende te Boskoop, een enttuin groot 300 roeden in 't Rijneveld, belend ten oosten en noorden Cornelis van der Sneij, ten westen Anthonij Medemblik, ten zuiden de Groeneweg. Koopsom 400 gulden.

Ora Alphen, inv. 47, blz. 64

 

 

IVb. Kors (Pietersz) van Kleef, ged. Nieuwveen 14 sept. 1732, jongman van Nieuwkoop (1755), tr. 1e Boskoop 20 apr. 1755 Antje van der Paauw, ged. Boskoop 19 juni 1729, dochter van Paulus van der Pauw en Maria van de Boogaart, tr. 2e Boskoop 4 apr. 1776 Gooltje Stolk, won. Boskoop (1776)

Uit het tweede huwelijk:

1.           Pieter van Kleef, ged. Boskoop 10 nov. 1776

2.           Pieter Corstiaan van Kleef, ged. Boskoop 15 febr. 1778

 

 

Va. Cors Jansz van Kleef, ged. Alphen 26 juni 1757, jongman van Alphen (1782), tr. Boskoop 5 mei 1782 Antje van Velzen (Velsen), geb. Zevenhuizen 1760, won. Alphen (1782), overl. Boskoop 16 jan. 1828 (oud 67 jaar)

Uit dit huwelijk:

1.           Jan van Kleef, ged. Boskoop 4 apr. 1784, volgt VIa.

2.           Trijntje van Kleef, ged. Boskooop 19 sept. 1784 (moet dit 1785 zijn?)

3.           Dirk Corse van Kleef, geb. 1786/87, volgt VIb.

4.           Hendrijntje (Hendrina) van Kleef, ged. Boskoop 6 sept. 1789, overl. Boskoop 18 dec. 1854 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 13 apr. 1810 Klaas van der Willik, geb./ged. Boskoop 13/16 nov. 1788, boomkweker te Boskoop (1853). Hieruit nageslacht Van der Willik te Boskoop.

5.           Trijntje van Kleef, geb./ged. 6/10 febr. 1793, overl. Boskoop 6 dec. 1841 (oud 48 jaar), tr. Boskoop 26 mei 1813 Jan de Booij, geb. Pijnacker 18 mrt. 1781, overl. Boskoop 14 apr. 1849 (oud 68 jaar), zoon van Jan de Booij en Maria Jongst

6.           Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 28 febr. 1797, onder voogdij (1813), overl. Boskoop 7 jan. 1868 (oud 70 jaar), tr. Boskoop 9 juli 1818 Pieter Jansz Goudkade, geb. Noord-Waddinxveen 6 mrt. 1796, onder voogdij 20 juli 1815, slager te Boskoop (1829), overl. Boskoop 23 apr. 1862 (oud 66 jaar),

 

26 aug. 1813. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Dirk van Kleeff sr., koopman en boomkweker te Boskoop; Jan van Kleeff, tuinman te Haastrecht; Dirk van Kleeff, koopman en boomkweker te Boskoop; Lambertus Ravensberg, koopman en boomkweker te Boskoop; Teunis van Wilgen, koopman en boomkweker te Boskoop; Andries Ruys, meester kleermaker te Boskoop
Voogd(en): Dirk van Kleef sr., te Boskoop
Pupil(len): Neeltje van Kleeff
Ouder(s): Antje van Velsen en wijlen Kors van Kleeff te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1813, inv. 5, akte 167

 

 

Vb. * Willem van Kleef, geb. 1761, boomkweker te Boskoop (1812), overl. Boskoop 18 mrt. 1832 (oud 71 jaar), tr. 1e N.N., tr. 2e na 1805 Pietertje Konijnenburg, ged. Boskoop 4 dec. 1757, overl. Boskoop 6 okt. 1826 (oud 69 jaar), dochter van Huig Konijnenburg en Trijntje van Leeuwen

Pietertje Konijnenburg tr. 1e Waddinxveen 26 sept. 1776 Jonathan de Rouville

Uit het eerste huwelijk:

1.           Marijtje van Kleef, geb. Boskoop 1793, huishoudster te Zwammerdam, tr. Zwammerdam 19 mrt. 1812 Johannes Trouw, geb. Zwammerdam 1782, schilder won. Zwammerdam, zoon van Dirk Trouw en Marregrietje van Bovene

 

 

Vc. Gerrit Janszn van Kleef, ged. Boskoop 1 apr. 1763, boomkweker te Boskoop (1813), ouderling Ned. Herv. Kerk 1807, overl. Boskooop 26 sept. 1812 (oud 49 jaar), tr. Boskoop 23 sept. 1785 (pro deo) Aaltje Vergeer, ged. Boskoop 5 dec. 1756, toeziend voogdes over haar minderjarige kinderen 15 okt. 1812, overl. Boskoop 15 apr. 1828 (oud 71 jaar), dochter van Maarten Aartse Vergeer en Marijtje Bartens Verrijn

Uit dit huwelijk:

1.           Jan van Kleef Gz, geb. Boskoop 6 aug. 1786, volgt VIc.

2.           Maarten van Kleef, geb. Boskoop 1787, volgt VId.

3.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 15 mrt. 1789, overl. Boskoop 27 okt. 1872 (83 jr oud), tr. Boskoop 4 mei 1811 Jan Willemsz Boer, geb. Boskoop 28 sept. 1786, won. wijk 4 huis nr. 342, overl. Boskoop 30 juli 1868 (oud 81 jaar), zn. van Willem Jansz. Boer en Aaltje Janse Lok. Hieruit 14 kinderen

4.           Marijtje (Margje) van Kleef, ged. Boskoop 3 okt. 1790, volgt VIe.

5.           Lijsbeth van Kleef, geb. Boskoop 1793, onder voogdij (1812), tr. Boskoop 10 febr. 1819 Johannis Beukers, geb. Alphen aan de Rijn 1793, zoon van Pieter Beukers en Pleuntje Burghoon

6.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 1 jan. 1795, onder voogdij (1812), boomkweker te Boskoop (1827), tr. Boskoop 29 okt. 1823 Grietje van Wilgen, geb. Boskoop 7 mrt. 1801, dochter van Teunis van Wilgen, boomkweker, en Cornelia Vuijk

7.           Dirk van Kleeff, geb. Boskoop 16 dec. 1796, volgt VIf.

8.           Grietje van Kleef, geb. Boskoop … aug. 1800, onder voogdij (1812), overl. Broek 28 okt. 1859 (oud 59 jaar), tr. Boskoop 14 juni 1826 Jacobus Poot, geb. Waddinxveen 15 mei 1803, zoon van Jan Poot en Jacoba van Leeuwen

 

15 okt. 1812. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Jan van Kleeff, boomkweker; Maarten van Kleeff, boomkweker; Jan Boer Wzn; Hendrik van der Sneuy, particuluer; Klaas van Heyningen, boomkweker; Willem Boer, boomkweker; allen te Boskoop
Voogd(en): Aaltje Vergeer als voogd en Dirk van Kleeff als toeziend voogd
Pupil(len): Lijsbet, Pieter, Dirk, Grietje van Kleeff
Ouder(s): Aaltje Vergeer en wijlen Gerrit van Kleef te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1812, inv. 4, akte 220

 

 

VIa. Jan van Kleef, ged. Boskoop 4 apr. 1784, tuinman te Haastrecht (1813), vermeld bevolkingsregister 1846-1850, overl. Haastrecht 30 aug. 1860 (oud 76 jaar), tr. Boskoop 16 mei 1807 Anna Tom, ged. Nieuwerkerk aan den IJssel 24 jan. 1781, overl. Haastrecht 6 apr. 1856 (oud 75 jaar), dochter van Maarten Tom en Maria van den Tooren

Uit dit huwelijk:

1.           Maarten van Kleef, geb. Haastrecht 1817, tr. Haastrecht 14 apr. 1848 Trijntje Mes, geb. Gouda 1825, overl. Haastrecht 9 febr. 1852 (oud 27 jaar), dochter van Gijsbert Mes en Johanna Ijsselsteijn

2.           Corstina Maria van Kleef, geb. Haastrecht dec. 1820, tr. Haastrecht 28 okt. 1841 (haar volle neef) Hendrik Jan Tom, geb. Haastrecht 14 mrt. 1813, timmerman, overl. Rotterdam 21 juli 1877 (oud 64 jaar), zoon van Arie Maartenszoon Tom, kalkbrandersknecht, en Johanna Catharina Verhoeven

 

 

VIb. Dirk Corse van Kleef, geb. 1786/87, koopman en boomkweker (1813), overl. Boskoop 29 sept. 1860 (oud 74 jaar), tr. Boskoop 18 mei 1810 Anna (Johanna) van Pruissen, geb. Boskoop 3 mrt. 1784, overl. Boskoop 31 mrt. 1848 (oud 64 jaar), dochter van Hendrik van Pruissen en Cornelia van Hijzelendoorn

Uit dit huwelijk:

1.           Hendrikje van Kleef, ged. Boskoop 6 okt. 1811

2.           Kors van Kleef, geb. Boskoop 14 febr. 1814, volgt VIIa.

3.           Antje van Kleef, geb. Boskoop 11 mei 1816, overl. Boskoop 19 dec. 1885, tr. Lourens Trimp, geb. Boskoop 1813, overl. Boskoop 30 dec. 1894 (oud 81 jaar), zoon van Jacobus Trimp en Cornelia Hartevelt

4.           Christiaan van Kleef, geb. Boskoop 17 apr. 1817, overl. Boskoop 23 apr. 1817

5.           Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 13 juli 1818, overl. Boskoop 30 aug. 1822

6.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 20 nov. 1821, overl. Boskoop 28 febr. 1822

7.           Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 12 dec. 1823, overl. Boskoop 20 jan. 1824

 

10 juni 1819. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Jacobus van Pruyssen te Boskoop, Trijntje van Pruyssen te Boskoop, Dirk van Kleef gehuwd met Anna van Pruyssen te Boskoop, Abraham van der Hooft te Benthuizen, Marijtje van der Hooft te benthuizen, Dirk Boot gehuwd met Jannetje van der Hooft te Oudshoorn
Voogd(en): Jacobus van Pruyssen als toeziend voogd
Pupil(len): Maria, Christina van Pruyssen
Ouder(s): wijlen Gerret van Pruyssen en Pleunia van der Hooft te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1819, inv. 11, akte 67

 

 

VIc. Jan Gerritszn van Kleef (van Kleeff), geb. Boskoop 6 aug. 1786, boomkweker won. aldaar (1812), compareerde als familieraad te Gouda namens zijn minderjarige broers en zusters 15 okt. 1812, overl. Boskoop20 okt. 1836 (oud 50 jaar), tr. 1e omstr. 1810 Maria van Bemmel (van Bemmelen), geb. 1790, overl. Boskoop 1 jan. 1827 (oud 36 jaar), tr. 2e Boskoop 7 okt. 1827 Catharina Kunst, geb. Rijpwetering 26 juli 1786, overl. Boskoop 8 juni 1846 (oud 56 jaar), dochter van Christoffel Kunst en Clasina van Puffelen

Uit het eerste huwelijk:

1.           Aaltje van Kleef, geb. Boskoop 6 mrt. 1812, dienstbode, won. Gouda (1844), tr. Gouda 10 apr. 1844 Gijsbert Puijk, geb. Gouda 1817/18, smid, won. Gouda, zn. van Cornelis Puijk, molenaarsknecht, en van Maria van der Starre

2.           Antje van Kleeff, geb. Boskoop 10 sept. 1813, overl. Boskoop 27 okt. 1813

3.           Gerrit van Kleef (van Kleeff), geb. Boskoop 22 juli 1815, vermeld als onmondig 1827, overl. Boskoop 20 dec. 1834 (oud 19 jaar)

4.           Antje van Kleef, geb. Boskoop 29 okt. 1816, vermeld als onmondig 1827

5.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 18 mrt. 1819, scheepsmakersknecht, won. Gouda (1843), tr. Gouda 15 febr. 1843 Nela Willemina Markensteijn, geb. Gouda 1819/20, won. Gouda, dr. van Teunis Markensteijn, metselaar, en van Johanna Labie

6.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 28 okt. 1820, onmondig (1827), overl. Boskoop 23 aug. 1836

7.           Willem van Kleef, geb. Boskoop 30 juli 1822, volgt VIIb.

8.           Adrianus van Kleef, geb. Boskoop 15 jan. 1825, volgt VIIc.

Uit het tweede huwelijk:

9.           Johanna van Kleef, geb. Boskoop 11 juni 1828, overl. Warffum 15 juli 1916 (oud 88 jaar), tr. 1e Hellevoetsluis 5 sept. 1851 Aart Hoek, geb. Oud-Beijerland 1829, zoon van Teunis Hoek en Emmigje van Gulik, tr. 2e Jan Kooi

10.       Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 11 juni 1828, overl. Boskoop 11 juli 1829

11.       Joannis van Kleef, geb. Boskoop 9 juli 1829, overl. Boskoop 31 aug. 1829

 

25 juli 1827. Familieraad: benoeming voogd
Aanwezig: Maarten van Kleef, Pieter van Kleef, Jan Boer Wzn gehuwd met Trijntje van Kleef, alle drie te Boskoop, Jan Ouwerkerk gehuwd met Adriana van Bemmel te Boskoop, Gijsbert Ouwerkerk gehuwd met Wilhelmina Christina van Bemmel te Boskoop, Willem van Bemmel
Voogd(en): Jan Ouwerkerk als toeziend voogd
Pupil(len): Aaltje, Gerret, Antje, Dirk, Pieter, Willem, Adrianus van Kleef
Ouder(s): wijlen Maria van Bemmel en Jan van Kleef te Boskoop

vredegerecht civiele zaken Gouda 1827, inv. 19, akte 86

 

2 nov. 1836. Akte van beëdiging

Perso(o)n(en): Jan Boer Wzn te Boskoop

Functie(s): voogd over vier minderjarige kinderen van wijlen Jan van Kleef Gzn en wijlen

Maria van Bemmel

vredegerecht civiele zaken Gouda 1836, inv. 28, akte 147

 

 

VId. Maarten van Kleef(f) Gz, geb. Boskoop 1787/88, boomkweker won. Boskoop (1812), overl. Boskoop 14 jan. 1864 (oud 76 jaar), tr. voor 1811 Neeltje Heij (Haij), geb. Sluipwijk 1790, overl. Boskoop 24 nov. 1852 (oud 62 jaar), dochter van Gerrit Heij (Hey), van Sluipwijk, later won. Boskoop (1819), en Cornelia Hoosbeek

Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 24 juli 1811, volgt VIId.

2.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 23 jan. 1813, volgt VIIe.

3.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 28 dec. 1815, overl. Boskoop 31 jan. 1839 (oud 23 of 24 jaar)

4.           Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 15 dec. 1814, overl. Boskoop 25 aug. 1820

5.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 9 nov. 1818, overl. Boskoop 11 juli 1866 (oud 47 jaar), tr. Boskoop 8 juni 1848 Arie Loef, geb. Boskoop 20 nov. 1823, zoon van Martinus Loef en Adriana van der Tak

6.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 3 apr. 1820, overl. Boskoop 24 jan. 1821

7.           Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 17 apr. 1823, overl. Boskoop 15 mei 1850, tr. Boskoop 16 mei 1846 Adrianus van den Broek, geb. Boskoop 22 mrt. 1822, zoon van Pieter van den Broek en Grietje van den Tooren

8.           Aaltje van Kleef, geb. Boskoop 16 juli 1824, overl. Boskoop 13 mei 1907 (oud 82 jaar), tr. Boskoop 31 aug. 1849 Jan Janszoon Ramp, geb. Boskoop 19 aug. 1825, boomkweker (1852, 1871), overl. Boskoop 19 nov. 1901 (oud 76 jaar), zoon van Jan Ramp, tuinman (1809) en Martijntje Lans.

9.           Grietje van Kleef, geb. Boskoop 19 apr. 1826, overl. Boskoop 14 sept. 1869 (oud 43 of 44 jaar), tr. 1e Boskoop 22 mei 1857 Pieter Spijker, geb. Boskoop 12 apr. 1828, overl. Boskoop 25 juni 1864 (oud 36 jaar), zoon van Willem Spijker en Jannetje de Vlaming, tr. 2e Boskoop 3 aug. 1866 Teunis Ramp Jzn, geb./ged. Boskoop 21 aug./1 sept. 1811, arbeider te Boskoop (1842), boomkweker aldaar (1852, 1870, 1871), overl. Boskoop 19 okt. 1887 (oud 76 jaar), zoon van Jan Ramp, tuinman (1809) en Martijntje Lans.

Teunis Ramp tr. 1e Trijntje Bakker, tr. 3e Johanna Cornelia Dina Wajon

10.       Gerrigje van Kleef, geb. Boskoop 31 juli 1827, overl. Boskoop 13 nov. 1852 (oud 25 jaar)

11.       Maria van Kleef, geb. Boskoop 22 nov. 1830, overl. Boskoop 14 febr. 1904 (oud 73 jaar), tr. 1e Boskoop 8 juni 1855 Anthonie van Gemeren, geb. Noord-Waddinxveen 27 aug. 1831, overl. Boskoop 27 apr. 1871 (oud 39 of 40 jaar), zoon van Antonie van Gemeren en Elisabeth van Klaveren, tr. 2e Boskoop 18 aug. 1876 Pieter Vermeul, geb. Boskoop 25 febr. 1833, overl. Boskoop 4 apr. 1912 (oud 79 jaar), zoon van Willem Vermeul en Klaasje Kerkhof

12.       Elisabeth van Kleef, geb. Boskoop 28 juni 1833, tr. Boskoop 28 aug. 1857 Jan Spijker, geb. Noord-Waddinxveen 9 mrt. 1833, timmerman te Nieuwveen, zoon van Willem Spijker en Jannetje de Vlaming

 

4 febr. 1819. Akte van ontzegeling
Oorspronkelijk gerechtigde(n): Gerret Hey te Boskoop
Gerechtigde(n): Cornelia Hoosbeek weduwe Gerret Hey te Boskoop, Aaltje Hey gehuwd met Dirk Hollander te Sluipwijk, Neeltje Hey gehuwd met Maarten van Kleef te Boskoop
Gemachtigde(n): Wouter Slappendel weduwnaar Trijntje Hey als voogd, Dirk Hollander als toeziend voogd

vredegerecht civiele zaken Gouda 1819, inv. 11, akte 19

 

 

VIe. Marijtje (Margje) van Kleef, ged. Boskoop 3 okt. 1790, overl. Boskoop 22 nov. 1869 (oud 79 jaar), tr. Boskoop 18 mei 1814 Klaas Kromhout, ged. Boskoop 15 febr. 1789, kuiper te Gouda (1838), overl. voor 1850, zn. van Klaas Kromhout, kuiper te Boskoop, en van Jaapje Zwaan

Uit een buitenechtelijke relatie verwekte zij rond 1812 een dochter:

1.           Klaasje van Kleef, geb. Boskoop 5 okt. 1813, overl. Boskoop 2 febr. 1890 (oud 76 of 77 jaar), tr. 1e Boskoop 22 nov. 1839 Karel Lodewijk Ellerbroek, geb. Boskoop 1 febr. 1815, overl. Boskoop 6 aug. 1849 (oud 36 jaar), zoon van Carel Ellerbroek en Geertje Koekkoek, tr. 2e Boskoop 24 dec. 1852 Daniel Macdaniel, geb. Boskoop 13 aug. 1798, overl. Boskoop 23 okt. 1880 (oud 82 jaar), zoon van Jacobus Macdaniel en Neeltje Cats. Uit het eerste huwelijk nageslacht Ellerbroek te Boskoop.

 

 

VIf. Dirk Gerritzoon van Kleef (van Kleeff), geb. Boskoop 16 dec. 1796, onder voogdij (1812), boomkweker te Boskoop (1847, 1852), overl. Boskoop 4 aug. 1868 (oud 71 jaar), tr. 1e Boskoop 6 juni 1821 Trijntje Vermeulen, geb. Boskoop 20 nov. 1800, overl. Boskoop 3 jan. 1839 (oud 38 jaar), dochter van Jan Pietersz Vermeulen en Klaasje van Leeuwen, tr. 2e Boskoop 14 juni 1839 Lijda de Vlaming, geb. Zwammerdam 8 juni 1801, overl. Boskoop 20 apr. 1870 (oud 68 of 69 jaar), dochter van Pieter de Vlaming en Woutertje van den Beilaart

Uit het eerste huwelijk:

1.           Gerrit van Kleeff, geb. Boskoop 28 mrt. 1822, volgt VIIf.

2.           Klaasje van Kleef, geb. Boskoop 30 juli 1823, overl. Boskoop 22 mrt. 1902 (oud 78 jaar), tr. Klaas van der Willik, geb. 1824, boomkweker te Boskoop (1852), overl. Boskoop 20 jan. 1897 (oud 64 jaar), zoon van Arij van der Willik en Marrigje Rijnsburger.

3.           Jan Vermeulen van Kleef, geb. Boskoop 7 mei 1825, volgt VIIg.

4.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 21 aug. 1826, overl. Boskoop 30 okt. 1826

5.           Leuna van Kleef, geb. Boskoop 8 okt. 1827, overl. Boskoop 10 juli 1837

6.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 21 febr. 1830, volgt VIIh.

7.           Maarten van Kleef, geb. Boskoop 9 aug. 1832, overl. Boskoop 1 nov. 1834

8.           Aaltje van Kleef, geb. Boskoop 6 okt. 1833, overl. Boskoop 2 juni 1875 (oud 41 jaar), tr. Boskoop 6 sept. 1861 Jan Macdaniel, geb. Middelburg 13 juni 1836, zoon van Daniel Macdaniel en Dirkje Brinkman

9.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 20 juli 1836, overl. Boskoop 19 mrt. 1841

Uit het tweede huwelijk:

10.       Jan van Kleef, geb. Boskoop 18 nov. 1839, overl. Boskoop 6 jan. 1840

11.       Jan van Kleef Dz, geb. Boskoop 11 dec. 1840, volgt VIIi.

12.       Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 4 juni 1843, tr. Boskoop 26 mrt. 1869 Jan Koster, geb. Boskoop 25 juni 1835, timmerman te Wilnis, daarna te Alphen (1877), vestigde zich te Bodegraven 8 apr. 1879, rel. Ned. Herv., zoon van Jan Koster sr en Adriana Bijland

13.       Wouterina van Kleef, geb. Boskoop 1 mrt. 1845

14.       Maarten van Kleef, geb. Boskoop 25 dec. 1847, overl. Boskoop 24 febr. 1848

 

 

VIIa. Kors Dirkszoon van Kleef, geb. Boskoop 14 febr. 1814, schipper (1857), overl. Rotterdam 11 dec. 1888 (oud 74 jaar), tr. 1e Boskoop 5 apr. 1838 Niesje van der Sluis (Versluijs), geb. Oudshoorn 13 jan. 1814, overl. Boskoop 29 mei 1855 (oud 41 jaar), dochter van Jan van der Sluis en Klaasje Sandbergen, tr. 2e Boskoop 16 mei 1856 Aatje (Antje) Hogervorst, geb. Alphen aan de Rijn 29 mei 1825, overl. Boskoop 4 nov. 1859 (oud 31 of 34 jaar), dochter van Jan Hogervorst en Aartje Meel, tr. 3e Boskoop 22 juni 1860 Jacoba Nieuwland (Nieuwlander), geb. Heerjansdam 20 nov. 1834, dochter van Jacobus Nieuwland en Adriaantje van der Veer

Uit het eerste huwelijk:

1.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 7 juli 1838, overl. Leiderdorp 18 nov. 1847

2.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 9 nov. 1839, tr. Boskoop 10 mei 1867 Mergjen Terwee, geb. Hasselt 1 juli 1838, dochter van Harm Terwee en Lubbigjen Voerman

3.           Johanna van Kleef, geb. Boskoop 18 dec. 1841, overl. Boskoop 14 juni 1842

4.           Klaas van Kleef, geb. Boskoop 11 febr. 1844, overl. Boskoop 19 febr. 1855

5.           Antje van Kleef, geb. Boskoop 9 nov. 1845, overl. Boskoop 24 aug. 1848

6.           Simon van Kleef, geb. Boskoop 31 juli 1847, overl. Boskoop 30 okt. 1847

7.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 13 apr. 1849, overl. Boskoop 15 mei 1850

8.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 18 febr. 1851, overl. Boskoop 16 juli 1851

9.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 23 mrt. 1852, overl. Kralingen 20 jan. 1895 (oud 42 jaar), tr. Waddinxveen 23 nov. 1882 Jansje van Rhijn, geb. Noordwijk 1853, dochter van Jacobus van Rhijn en Gijsberta Houwaart

10.       doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 29 mei 1855

Uit het tweede huwelijk:

11.       Klaas van Kleef, geb. Boskoop 23 febr. 1857, tr. Charlois 21 nov. 1878 Maria Johanna Visser, geb. Katendrecht 11 okt. 1857, dochter van Maarten Visser en Maria Jans van ‘t Hoff. Hieruit nageslacht Van Kleef te Rotterdam.

12.       Aaltje van Kleef, geb. Boskoop 7 juni 1858

Uit het derde huwelijk:

13.       Hendrik van Kleef, geb. Boskoop 17 aug. 1861

14.       Adrianus van Kleef, geb. Boskoop 11 sept. 1863, tr. Boskoop 16 dec. 1892 Aaltje van Wilsem, geb. Kampen 1868, dochter van Hendrik van Wilsem en Janna Snijder

15.       Petrus van Kleef, geb. Boskoop 27 aug. 1866, overl. Boskoop 16 apr. 1867

16.       Antje van Kleef, geb. Boskoop 22 juni 1868, overl. Haarlemmermeer 30 okt. 1936 (oud 68 jaar), tr. Dirk Pieter van Gelder

17.       Adriana van Kleef, geb. Rotterdam 1874, overl. Haarlemmermeer 13 nov. 1918 (oud 44 jaar), tr. Haarlemmermeer 25 sept. 1896 Coenraad de Jongh, geb. Graft 1868, schipper, zoon van Arie de Jongh en Aafje Blokker

 

 

VIIb. Willem van Kleef, geb. Boskoop 30 juli 1822, onmondig (1827), boomkweker te Boskoop (1853), overl. Boskoop 27 febr. 1885 (oud 62 jaar), tr. Boskoop 15 aug. 1845 (zijn achternicht) Geertje van der Willik, geb. Noord-Waddinxveen 3 okt. 1822, overl. Boskoop 10 apr. 1887 (oud 64 jaar), dochter van Klaas van der Willik, boomkweker te Boskoop, en Hendrina van Kleef (ex Cors Jansz van Kleef en Antje van Velzen)

Uit dit huwelijk:

1.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 1 mei 1846, overl. Boskoop 6 sept. 1919 (oud 73 jaar), tr. Boskoop 22 mei 1870 Cornelia Maria van Heiningen, geb. Alkemade 31 dec. 1848, dochter van Cornelis van Heiningen en Maria de Vos

2.           Klaas van Kleef, geb. Boskoop 11 juli 1848, volgt VIIIa.

3.           Maria van Kleef, geb. Boskoop 5 okt. 1850

4.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 18 jan. 1852, overl. Boskoop 10 juni 1853

5.           Henderijntje van Kleef, geb. Boskoop 23 febr. 1854

6.           Gerrit van Kleef Wz, geb. Boskoop 19 juli 1856, volgt VIIIb.

7.           Willem van Kleef, geb. Boskoop 31 okt. 1858, volgt VIIIc.

8.           Arie van Kleef Wz, geb. Boskoop 6 okt. 1860, volgt VIIId.

9.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 27 sept. 1862, overl. Boskoop 30 dec. 1863

10.       Geertje van Kleef, geb. Boskoop 5 okt. 1866, overl. Boskoop 21 okt. 1950 (oud 84 jaar), tr. Arie van der Kraats

 

 

VIIc. Adrianus van Kleef, geb. Boskoop 15 jan. 1825, onmondig (1827), tr. Boskoop 17 dec. 1847 Elizabeth van der Lee, geb. Alphen aan de Rijn 30 jan. 1823, dochter van Abraham van der Lee en Klaasje Mulder

Uit dit huwelijk:

1.           Maria van Kleef, geb. Boskoop 13 sept. 1848, overl. Boskoop 11 okt. 1853

2.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 14 febr. 1851, overl. Boskoop 10 juni 1852

3.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 22 juni 1853

 

 

VIId. Gerrit Maartenszoon van Kleef, geb. Boskoop 24 juli 1811, boomkweker won. Boskoop (1870, 1871), overl. Boskoop 26 juni 1890 (oud 78 jaar), tr. 1e Boskoop 24 juli 1840 Catharina van den Broek, geb. Boskoop 12 juli 1818, overl. Boskoop 23 mei 1842 (oud 24 jaar), dochter van Pieter van den Broek en Grietje van den Tooren, tr. 2e omstr. 1843 Adriana Rijswijk (Rijnsweek), geb. Driebruggen 1819, overl. Boskoop 28 aug. 1869 (oud 50 jaar), dochter van Hermanus Rijswijk en Pleuna Mul, tr. 3e Moerkapelle 2 sept. 1870 Marijtje Jansen, geb. Zoeterwoude 1822, tapster, dochter van Arnoldus Janssen en Elisabeth Meijntje

Adriana Rijswijk tr. 1e Willem van Wijk

Uit het eerste huwelijk:

1.           Grietje van Kleef, geb. Boskoop 5 aug. 1841, overl. Boskoop 13 okt. 1841

Uit het tweede huwelijk:

2.           Maarten (Abraham) van Kleef, geb. Boskoop 6 dec. 1843, volgt VIIIe.

3.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 1844, boomkweker won. Boskoop (1886)

4.           Pleuna van Kleef, geb. Boskoop 6 mei 1845, overl. Boskoop 27 nov. 1845

5.           Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 10 apr. 1847, overl. Boskoop 31 juli 1859

6.           Hermanus van Kleef, geb. Boskoop 10 of 20 okt. 1848, overl. Boskoop 14 febr. 1851

7.           Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 7 juli 1850, overl. Boskoop 14 mrt. 1851

8.           Hermanus van Kleef, geb. Boskoop 11 febr. 1852, overl. Boskoop 31 aug. 1852

9.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 8 apr. 1853, overl. Boskoop 10 sept. 1853

10.       Hermanus van Kleef, geb. Boskoop 27 aug. 1854, overl. Boskoop 1 sept. 1854

11.       Pleuna van Kleef, geb. Boskoop 3 sept. 1855, tr. Boskoop 31 dec. 1874 Johan Adam Kaars, geb. Gouda 30 aug. 1839, zoon van Willem Anthonie Kaars, zadelmaker te Gouda (1838), spekslager (1881), en Anna Jager (ex Arij Jager, won. Boskoop, en Teuntje de Wilde)

12.       Cornelia van Kleef, geb. Boskoop 16 apr. 1857, dienstbode won. Alphen (1886), veehoudersmeid (1890), overl. Alphen 25 febr. 1920 (oud 62 jaar), tr. Alphen 6 mei 1886 Boudewijn Boon, geb. Alphen 1838/39, koopman won. te Alphen, eerder wednr. Van Gerritje Eindhoven, zn. van Leendert Boon en Adriana van Wijk.

 

 

VIIe. Jan Maartenszoon van Kleef, geb. Boskoop 23 jan. 1813, boomkweker (1870), gemachtigde voor het Ned. Herv. Kiescollege 18 aug. 1868, overl. Boskoop 4 mei 1888 (oud 75 jaar), tr. Boskoop 24 nov. 1837 Meijnsje van Donk, geb. Aarlanderveen 31 okt. 1812, overl. Boskoop 2 febr. 1897 (oud 84 jaar), dochter van Cornelis van Donk en Margje van der Pijl

Uit dit huwelijk:

1.           Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 23 juni 1838, overl. Boskoop 6 dec. 1848

2.           Marrigje van Kleef, geb. Boskoop 16 dec. 1840, overl. Boskoop 28 febr. 1905 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 20 mei 1870 Reijer Hendrik van Gelderen, geb. Boskoop 25 apr. 1843, boomkweker te Boskoop (1866), overl. Oegstgeest 28 jan. 1928 (oud 84 jaar), zoon van Jan van Gelderen, tuinman, later boomkweker (1866), en van Marrigje van Wilgen (ex Klaas van Wilgen, boomkweker, en Geerlovina Noteboom). Uit dit huwelijk nageslacht Van Gelderen.

Reijer Hendrik van Gelderen tr. 2e Willemina Maria Schulz

3.           Pietertje van Kleef, geb. Boskoop 5 mrt. 1843, overl. Boskoop 3 okt. 1909 (oud 65 jaar)

4.           Cornelis van Kleef, geb. Boskoop 8 mei 1845, overl. Boskoop 23 okt. 1847

5.           Cornelis van Kleef, geb. Boskoop 9 mei 1848, overl. Boskoop 19 aug. 1905 (oud 57 jaar)

6.           Maarten van Kleef, geb. Boskoop 11 juli 1850, volgt VIIIf.

7.           doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 23 juni 1853

 

 

VIIf. Gerrit van Kleeff, geb. Boskoop 28 mrt. 1822, boomkweker te Boskoop (1847, 1878), overl. Boskoop 21 apr. 1910 (oud 88 jaar), tr. Zevenhoven 23 apr. 1847 Jannetje van den Berg, geb. Zevenhoven 1823, overl. Boskoop 13 nov. 1890 (oud 67 jaar), dochter van Hendrik van den Berg, wagenmaker te Zevenhoven, en Maria Edema

Uit dit huwelijk:

1.           doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 10 jan. 1848

2.           doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 28 mrt. 1849

3.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 12 juli 1850, overl. Boskoop 21 nov. 1850

4.           Hendrik van Kleef, geb. Boskoop 3 mei 1852, boomkweker (1878), tr. Rheden (Gld.) 29 aug. 1878 Johanna Elisabeth Oosterwijk, geb. Haarlem 1849, dochter van Willem Oosterwijk, boomkweker (1878) en Maria Cornelia van Keeken

5.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 5 sept. 1859, overl. Boskoop 15 okt. 1859

6.           Wouter van Kleef, geb. Boskoop 23 mrt. 1865, volgt VIIIg.

 

 

VIIg. Jan Vermeulen van Kleef, geb. Boskoop 7 mei 1825, boomkweker te Boskoop (1852), overl. Boskoop 1 juni 1908 (oud 83 jaar), tr. Boskoop 21 mei 1852 Alida Klerx (Klerks), geb. Lange Ruige Weide (bij Waarder) 1829, dochter van Christoffel Klerx en Johanna van der Neut

Uit dit huwelijk:

1.           Dirk van Kleef, geb. Boskoop 23 juni 1853, tr. Gorinchem 16 mei 1878 Margaretha Appollonia Boderij, geb. Gorinchem 1850, (buiten-echt.) dochter van Marianna Boderij

2.           Johanna van Kleef, geb. Boskoop 3 sept. 1856

3.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 17 mei 1859, overl. Boskoop 29 juli 1860

4.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 15 dec. 1861, overl. Boskoop 17 jan. 1869

5.           Jannigje Vermeulen van Kleef, geb. Boskoop 22 nov. 1863, tr. Boskoop 20 mei 1887 Klaas Kromhout, geb. Boskoop 1865, zoon van Klaas Kromhout en Annigje Verbaan

6.           Maria van Kleef, geb. Boskoop 15 mei 1867, overl. Boskoop 16 mei 1867

7.           (tweelingbroer) Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 15 mei 1867, overl. Boskoop 7 juli 1867

8.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 6 sept. 1868, overl. Boskoop 29 juli 1874

 

 

VIIh. Pieter van Kleef, geb. Boskoop 1830, boomkweker te Boskoop (1852), tr. Aarlanderveen 19 nov. 1852 Neeltje van Wieringen, geb. Zwammerdam 1831, zonder beroep won. Aarlanderveen (1852), overl. Boskoop 31 dec. 1905 (oud 75 jaar), dochter van Sijmen van Wieringen, arbeider te Aarlanderveen, en van Pietertje Langerak

Uit dit huwelijk:

1.           Trijntje van Kleef, geb. Boskoop 20 juli 1853, laatst won. Emmalaan nr. 43 te Alphen (1929), overl. Alphen aan den Rijn 8 juni 1929 (oud 75 jaar), tr. Christiaan Lodewijk Quelhorst

2.           Simon van Kleef, geb. Boskoop 8 sept. 1854, overl. Boskoop 20 dec. 1854

3.           Simon Dirk van Kleef, geb. Boskoop 22 sept. 1855, overl. Boskoop 8 aug. 1856

4.           Simon van Kleef, geb. Boskoop 18 juni 1857, kleermakersknecht eerst te Capelle aan den IJssel, daarna Alphen (1875), Waddinxveen (1877), Koudekerk (1878), vestigde zich in De Lier 10 mrt. 1879, rel. Chr.Geref., tr. De Lier 20 mei 1881 Elizabeth van der Ende, geb. Maasland 1861, dochter van Marinus van der Ende en Jannetje Oosterloo

5.           Pietje Pieternella van Kleef, geb. Boskoop 28 sept. 1860

6.           Dirkje van Kleef, geb. Boskoop 3 okt. 1862, dienstbode te Bodegraven (1885), daarna te Alphen (1887), rel. Chr.Geref., laatst won. Conradstraat nr. 3 (1931), overl. Alphen aan den Rijn 2 jan. 1931 (oud 68 jaar), tr. Dirk Zuidam

7.           Lijdia van Kleef, geb. Boskoop 5 febr. 1864

8.           Gerrit van Kleef Pzn, geb. Waddinxveen 9 febr. 1871, volgt VIIIh.

9.           Jan van Kleef, geb. Waddinxveen 1873, volgt VIIIi.

 

 

VIIi. Jan Dirkzoon van Kleef, geb. Boskoop 11 dec. 1840, overl. Boskoop 12 juli 1868 (oud 27 jaar), tr. Langerak 17 nov. 1865 Johanna de Bruin (de Bruijn), geb. Benschop 4 nov. 1842, dienstbode te Boskoop (1863), verhuisde naar Langerak 8 nov. 1863, naar Reeuwijk 30 juni 1864, vestigde zich permanent in Boskoop 20 nov. 1865, dochter van Teunis de Bruin, timmerman te Langerak, later te Boskoop, en van Neeltje Cooiman

Uit dit huwelijk:

1.           Dirk Teunis van Kleef, geb. Boskoop 26 dec. 1866, overl. Boskoop 6 mrt. 1867

2.           Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 15 jan. 1868, overl. Boskoop 4 mrt. 1869

 

 

VIIIa. Klaas van Kleef Wz, geb. Boskoop 11 juli 1848, boomkweker (1884), diaken Ned. Herv. Kerk Boskoop 1901-1907, ouderling 1907-1919, lid liberale kiesvereniging 1907, poldermeester Laag Boskoop 1911, overl. Boskoop 19 febr. 1920 (oud 71 jaar), tr. Boskoop 14 mei 1875 Cornelia Jacoba de Bruin, geb. Boskoop 21 juni 1849, dochter van Klaas de Bruin en Annigje Johanna van Spingle

Uit dit huwelijk:

1.           Willem Cornelis van Kleef, geb. Boskoop 16 apr. 1877, volgt IXa.

2.           doodgeboren kindje, geb./overl. Boskoop 7 mrt. 1876

3.           Annigje Johanna (Antje) van Kleef, geb. Boskoop 11 juli 1878, tr. 1e Boskoop 16 aug. 1906 Melchert van Leeuwen, geb. Nieuwerkerk aan den IJssel 1882, zoon van Cornelis van Leeuwen en Elizabeth Bakker, tr. 2e Boskoop 9 dec. 1915 Jacob Struik, geb. Melissant 1873, zoon van Mozes Struik en Jannetje Goedegebuur

4.           Klaas van Kleef, geb. Boskoop 17 nov. 1886, overl. Boskoop 19 mrt. 1887

5.           Klaas van Kleef Kz, geb. Boskoop 30 mrt. 1890, won. Boskoop (1948), diaken Ned. Herv. Kerk Boskoop 1921-1923, ouderling 1923-1926, overl. Gouda 14 apr. 1948 (oud 58 jaar), tr. Boskoop 10 juli 1919 Klasina Frederika de Bruin, geb. Waddinxveen 1892, dochter van Matthijs de Jong en Cornelia van Hoff

 

Advertentie HOOGSTAMROZEN en STRUIKROZEN. Na toezending van postwissel bij K. Van Kleef Wz

De Rijnbode 16 mrt. 1884

 

Aftredende bestuursleden “Boom- en plantenbeurs” K. Van Kleef Wz en D. Van Wilgen

De Rijnbode 21 jan. 1900

 

Den voorzitter der IJsclub, de heer K. Van Kleef Wz, werd dezer dagen, namens de vereeniging, bij gelegenheid van zijn 25-jarig huwelijksfeest, een fraai souvenier aangeboden

De Rijnbode 13 mei 1900

 

Benoemd tot leden der commissie ter wering van schoolverzuim, Mr. D.A. van Eck en K. Van Kleef Wz

De Rijnbode 23 juni 1901

 

Tot candidaten gesteld voor de verkiezing van gemeenteraadsleden, .....door de liberale kiesvereeniging, de heeren L.J. Endtz en K. Van Kleef Wz

De Rijnbode 26 juni 1907

 

Herbenoemd tot poldermeester Laag Boskoop 26 mei 1911, de aftredende K. Van Kleef Wz

De Rijnbode 28 mei 1911

 

 

VIIIb. Gerrit van Kleef Wz, geb. Boskoop 19 juli 1856, overl. Leeuwarden (Fr.) 20 okt. 1928 (oud 72 jaar), tr. Boskoop 17 okt. 1890 Maria Cornelia van Heiningen, geb. Boskoop 1856, overl. Oegstgeest 5 juli 1914 (oud 57 jaar), dochter van Jan van Heiningen en Jacomina Frissel

Uit dit huwelijk:

1.           Geertje van Kleef, geb. Boskoop 23 mrt. 1892, tr. Boskoop 16 jan. 1919 Jacobus Dantuma, geb. Hennaarderadeel 1894, zoon van Klaas Jacobus Dantuma en Grietje Smeding

2.           Jacomina Maria van Kleef, geb. Boskoop 19 dec. 1893, overl. Boskoop 15 apr. 1894

3.           Jan Willem van Kleef, geb. Boskoop 15 jan. 1898, overl. Boskoop 7 juli 1903

 

 

VIIIc. Willem van Kleef Wz, geb. Boskoop 31 okt. 1858, overl. Boskoop 13 nov. 1933  (oud 75 jaar), tr. Boskoop 30 mrt. 1883 (zijn achternicht) Marijtje Kromhout, geb. Boskoop 1859, dochter van Gerrit Kromhout, boomkweker te Boskoop (1851) (ex Klaas Kromhout en Marijtje van Kleef (zie ook VIe)),  en van Neeltje Herrewijn

Uit dit huwelijk:

1.           Willem van Kleef, geb. Boskoop 28 juni 1883, tr. Boskoop 15 aug. 1907 Camina Catharina Verkade, geb. Boskoop 1883, dochter van Jacob Willemszoon Verkade (ex Willem Verkade, boomkweker, en Elisabeth van Groos), en van Camina Catharina Sliedrecht

2.           Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 1 okt. 1884, overl. Loosduinen 29 apr. 1929 (oud 45 jaar), tr. Amersfoort 20 dec. 1922 Jacob van der Lecq, geb. Zegwaard 1882, zoon van Wijnand van der Lecq en Anna Maria van Elst

3.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 5 apr. 1887

4.           Geertje van Kleef, geb. Boskoop 15 mrt. 1890, overl. Amersfoort 19 sept. 1924 (oud 34 jaar), ongehuwd

5.           Klaas van Kleef, geb. Boskoop 15 dec. 1891

6.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 26 mrt. 1894, overl. Boskoop 1 aug. 1898

7.           Matje van Kleef, geb. Boskoop 13 jan. 1897, overl. Boskoop 29 jan. 1898

8.           Matje van Kleef, geb. Boskoop 2 dec. 1899

9.           Matje van Kleef, geb. Boskoop 1900, tr. Amersfoort 15 juli 1926 Cornelis de Bruin, geb. Amersfoort 1898, zoon van Leendert Hendrik de Bruin en Anna Willemina Springer

10.       Maria van Kleef, geb. Boskoop 23 mei 1902, tr. Amersfoort 8 apr. 1925 Hermanus Theodorus van Gellekom, geb. Pannerden 1897, zoon van Theodorus Wilhelmus van Gellekom en Maria Hendrina Diehl

 

Benoeming van twee nieuwe leden van het Burgerlijk Armbestuur, ingevolge het nieuwe regelement.

Gekozen met 7 stemmen W. Van Kleef Wz

De Rijnbode 28 jan. 1914

 

 

VIIId. Arie van Kleef Wz, geb. Boskoop 6 okt. 1860, tr. Boskoop 14 aug. 1885 Maria Catharina Hamers, geb. Leiden 1862, dochter van Johannes Jacobus Hamers en Geertruida Christina van Groos

Uit dit huwelijk:

1.           Willem van Kleef, geb. Boskoop 22 apr. 1886, tr. Boskoop 19 okt. 1911 Annigje Johanna van Leeuwen, geb. Oudekerk aan den IJssel 1886, dochter van Dirk van Leeuwen en Huberta de Bruin

2.           Jacobus van Kleef, geb. Boskoop 2 dec. 1888, tr. Boskoop 13 jan. 1916 Elisabeth Scholten, geb. Boskoop 1889/90, dochter van Gerrit Scholten en Maria van der Willik

3.           Geertje van Kleef, geb. Boskoop 10 sept. 1890, tr. Boskoop 20 okt. 1915 Berend ten Hove, geb. Deventer 1886, zoon van Hendrik Albert Wolter ten Hove en Margaretha Helena van Assen

4.           Johannes van Kleef, geb. Boskoop 27 okt. 1891

5.           Arie van Kleef, geb. Boskoop 2 jan. 1893

6.           Marinus van Kleef, geb. Boskoop 28 mrt. 1894

7.           Cornelis van Kleef, geb. Boskoop 4 sept. 1895

8.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 19 sept. 1897

9.           Gerardus van Kleef, geb. Boskoop 4 jan. 1901

10.       Geertruida Christina van Kleef, geb. Boskoop 14 okt. 1902

 

Gekozen tot gemachtigde in het Ned. Herv. Kiescollege de heeren A. Van Kleef Wz en A. Bulk

De Rijnbode 21 nov. 1914

 

Nogmaals gekozen tot gemachtigde in het Ned. Herv. Kiescollege de heeren A. Van Kleef Wz en A. Bulk

De Rijnbode 23 nov. 1918

 

 

VIIIe. Maarten Gerritzoon (bij huwelijk genoemd: Abraham) van Kleef, geb. Boskoop 6 dec. 1843, boomkweker te Boskoop (1886), tr. Boskoop 7 jan. 1870 Neeltje Goudkade, geb. Boskoop 15 jan. 1849, overl. Boskoop 22 jan. 1896 (oud 47 jaar), dochter van Kors Goudkade (ex Pieter Jansz Goudkade, slager te Boskoop, en Neeltje van Kleef), en van Hermina Mennink

Uit dit huwelijk:

1.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 9 juli 1870, overl. Boskoop 30 mrt. 1884

2.           Kors van Kleef, geb. Boskoop 1 nov. 1872, overl. Boskoop 27 juli 1873

3.           Hermina van Kleef, geb. Boskoop 26 jan. 1874, overl. Waddinxveen 22 dec. 1942 (oud 68 jaar), tr. Boskoop 21 apr. 1921 Hubertus Jacobus Peters, geb. Waddinxveen 1877, zoon van Hugo Peters, arbeider te Waddinxveen, en Adriana Braakman

4.           Adriana van Kleef, geb. Boskoop 4 mrt. 1876, overl. Boskoop 13 mrt. 1881

5.           Kors van Kleef, geb. Boskoop 22 nov. 1877, volgt IXb.

6.           Berendina van Kleef, geb. Boskoop 12 juni 1879, overl. Boskoop 16 febr. 1880

7.           Berendina van Kleef, geb. Boskoop 2 nov. 1880, overl. Boskoop 21 jan. 1882

 

 

VIIIf. Maarten Janszoon van Kleef, geb. Boskoop 11 juli 1850, overl. Boskoop 27 okt. 1927 (oud 77 jaar), tr. Boskoop 11 aug. 1882 Trijntje Boer, geb. Boskoop 1858, dochter van Gerrit Boer en Aaltje Hoogenboom

Uit dit huwelijk:

1.           Jan van Kleef, geb. Boskoop 26 jan. 1883

2.           Gerrit van Kleef, geb. Boskoop 10 mei 1888, tr. Boskoop 19 okt. 1916 Adriana Booij, geb. Boskoop 1889, dochter van Jacobus Booij en Catharina Johanna Hooftman

 

Openbare verkoop van een Burgerwoonhuis met Scheepmakerij, loodsen en teel of enttuinen staande en gelegen in de Biezen onder de gemeente BOSKOOP.

Gedeeltelijk verhuurd: wat de tuin betreft, aan G. Van Kleef Mz voor f 0,70 cent per roe

De Rijnbode 13 febr. 1915

 

 

VIIIg. Wouter van Kleef, geb. Boskoop 23 mrt. 1865, tr. Boskoop 24 mei 1889 Adriana Blanken, geb. Reeuwijk 1867, dochter van Gijsbert Blanken en Klazina Heij

Uit dit huwelijk:

1.           Catharina van Kleef, geb. Boskoop 28 jan. 1896

 

 

VIIIh. Gerrit van Kleef Pzn, geb. Waddinxveen 9 febr. 1871, boomkweker, won. in de Biezen (1916), overl. omstr. 1946, tr. Boskoop 6 dec. 1895 Antje Knepper, geb. Boskoop 28 febr. 1873, overl. Boskoop 1 sept. 1918 (oud 45 jaar), dochter van Simon Knepper en Marijtje van Wilgen

Uit dit huwelijk:

1.           Pieter van Kleef, geb. Boskoop 23 febr. 1896

2.           Simon van Kleef, geb. Boskoop 26 jan. 1899, overl. Boskoop 25 dec. 1902

3.           Maria van Kleef, geb. Boskoop 20 apr. 1902, tr. Boskoop 21 juni 1928 Karel Stel, geb. Brugge (B.) 1904, zoon van Albert Tebbe Stel en Aaltje Elisabeth Gertruid Huvermann

4.           (haar tweelingzus) Neeltje van Kleef, geb. Boskoop 20 apr. 1902, overl. Boskoop 14 nov. 1907

 

Ten nadeele van G. Van Kleef en A. Knepper wonende in de Biezen zijn deze week op een nacht ongeveer 20 paar kousen, welke buiten waren blijven hangen, ontvreemd. De dader is tot heden onbekend.

De Rijnbode, 19 apr. 1916

 

 

VIIIi. Jan van Kleef, geb. Waddinxveen 1873, tr. Boskoop 17 aug. 1900 Huibertje van Hofwegen, geb. Waddinxveen 1878, dochter van Govert van Hofwegen en Emmetje Buurman

Uit dit huwelijk:

1.           Pieter Hendrik van Kleef, geb. Boskoop 30 juni 1901

2.           Cornelis Jan van Kleef, geb. Boskoop 1913, overl. Boskoop 1 okt. 1914

 

 

IXa. Willem Cornelis van Kleef, geb. Boskoop 16 apr. 1877, boomkweker en bedrijfsleider van de fa. Van Kleef & Co, wethouder van Boskoop 1939-1942, voorzitter van de polder Laag Boskoop 1925, won. Zijde 16 (1928), lid Liberale Staatspartij 1939, overl. ..juni 1942 (oud 65 jaar), tr. Boskoop 7 sept. 1904 Christina Barbara Wiegand Bruss, geb. Boskoop 1879, dochter van Martinus Antonie Wiegand Bruss, horlogemaker, eerst te Wageningen, later te Boskoop, en Jacoba Hendrica Fijth

Uit dit huwelijk:

1.           Klaas Martinus van Kleef, geb. Boskoop 1905, overl. Boskoop 24 juni 1912

2.           Jacoba H. Van Kleef, geb. Boskoop ...mrt. 1923

3.           M.A. van Kleef, vermeld (1942)

 

Overlijden W.C. van Kleef, wethouder en loco-burgemeester:

http://www.groenehartarchieven.nl/kranten/rijnbode/1942-06-12

http://www.groenehartarchieven.nl/kranten/rijnbode/1942-06-17

 

 

IXb. Kors van Kleef, geb. Boskoop 22 nov. 1877, tr. Boskoop 10 sept. 1903 Adriana Vermeij, geb. Waddinxveen 1877, dochter van Aalbert Vermeij en Masje van der Ben

Uit dit huwelijk:

1.           Masje Barendina van Kleef, geb. Boskoop 1908, overl. Boskoop 1 juni 1908