Kromhout

 

I. Claes Jansz. (Mager), geb. Noordwijk (?) omstr. 1532, boerenknecht, later zelfstandig landbouwer te Noordwijk-Binnen, bruicker tot Noortwijck en Leijerdorp, overl. aldaar tussen 1580 en 1588;

tr. NEELTGE DIRCXSDR., geb. omstr. 1532, overl. Noordwijk tussen 1604 en 3 okt. 1620

 

II. Jan Claasz. (Mager), geb. Noordwijk omstr. 1570, landbouwer te Noordwijk, weerbaar man 13 jan. 1599, overl. aldaar tussen 5 mei 1638 en 15 nov. 1641;

tr. (1) omstr. 1595 PIETERTGEN HUIJBERTS, dr. van Huijbert Maertens, HeiligeGeestmeester 1578, landbouwer te Noordwijk, vermeld bij 't Oosteijnde 1577, pachter van 't klooster Ter Lee (verponding 1584), en van Neeltje Simonsdr.

tr. (2) Noordwijk (2) 1615/20 LENTGEN GERRITSDR.

tr. (3) Noordwijk (otr.) 10 okt. 1632 CRIJNTGE WILLEMS, jd. van Lisse

tr. (4) Sassenheim 28 juni 1637 TRIJNTGEN CLAESDR.

Uit het eerste huwelijk:

 

III. Arien Jans (Cromhout), geb. Noordwijk omstr. 1609, kuiper te Rijnsburg, weerbaar man aldaar 1653, bruicker onder Offem en Maassloten, begr. aldaar 26 mei 1689;

tr. Rijnsburg 24 mei 1637 LIJSBETH VAN MERENBURG, Lijsbeth, geb. Leiderdorp omstr. 1615, overl. Rijnsburg vóór 25 mei 1683, dr. van Cornelis Bouwensz. (Dul) van Merenburg en Anna Sijmonsdr.

 

IV. Cornelis Arijsz. Kromhout , geb. Rijnsburg omstr. 1645, kuiper te Rijnsburg, ouderling Rijnsburg 1693, bezat een huis met erf aan de Vliet 1670 en kocht een ander huis met erf aan de westkant van de Koestraat 1692, overl. aldaar 17 mrt. 1724;

tr. ws. te Rijnsburg 1673 DIEUWERTJE VAN DER CODDE, geb. Rijnsburg omstr. 1650, overl. ald. ná 1724, dr. van Claes Cornelis van der Codde, landbouwer en schepen te Rijnsburg, weerbaar man 1653, en van Adriaentje Willems (Biltman) van Rijnsoever

 

V. Claes Cornelisz. Kromhout , ged. Rijnsburg 29 juni 1681, kuiper te Rijnsburg, armmees-ter aldaar 1743, nam het huis van zijn vader op de Vliet over 1710, begr. Rijnsburg 13 febr. 1747;

tr. Rijnsburg 5 juni 1707 MARIJTJE HEEMSKERK, ged. Rijnsburg 28 jan. 1680, begr. aldaar 29 okt. 1749, dr. van Cornelis Jacobsz. Heemskerk, tuinier te Rijnsburg, en van Maartje Havicx van 't Ent

 

VI. Cornelis Kromhout , ged. Katwijk a/d Rijn 3 mrt. 1720, overl. Rijnsburg 21 okt. 1795;

tr. Rijnsburg 30 juli 1745 GEERTJE DE RUYTER, ged. Rijnsburg 8 juni 1727, overl. aldaar 15 dec. 1802, dr. van Pieter de Ruyter, koster en schoolmeester te Rijnsburg, en van Marijtje Sijmons Overvoorde

 

VII. Klaas Kromhout , ged. Katwijk a/d Rijn 23 okt. 1746, verhuisde naar Boskoop vóór 1768, kuiper aldaar 1799, overl. Boskoop 13 juli 1827;

tr. Rijnsburg 17 apr. 1768 JAAPJE ZWAAN, ged. Rijnsburg 9 mrt. 1740, overl. Boskoop na 18 dec. 1791, dr. van Pieter Jacobsz. Zwaan, vlasser te Rijnsburg, en van Lidia/IJda Beekmans

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Pieter Kromhout , volgt VIIIa.

•  Klaas Kr omhout , volgt VIIIb.

 

VIIIa. Pieter Kromhout , geb. Boskoop 5 mei 1771, kuiper/viskoper te Boskoop, overl. 1 apr. 1849 (wijk 4 huisnr. 226);

Tr. Boskoop 8 mei 1795 NEELTJE VRIJENHOEF, geb. Alphen a/d Rijn 24 jan. 1773, won. wijk 4 huisnr. 226, overl. Boskoop 17 juli 1837, dr. van Mees Pietersz. Vrijenhoef en Antje Klaasse van der Haas

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Klaas Kromhout Pzn , volgt IXa.

 

VIIIb. Klaas Kromhout , ged. Boskoop 15 febr. 1789, kuiper te Gouda (1838), overl. voor 1850;

tr. Boskoop 18 mei 1814 MARIJTJE VAN KLEEF, ged. Boskoop 3 okt. 1790, zonder beroep won. Boskoop (1850), dr. van Gerrit van Kleeff, boomkweker te Boskoop, en van Aaltje Vergeer.

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Cornelia Kromhout , geb. Boskoop 28 dec. 1814;

Tr. (1) Boskoop 18 mei 1838 JAN VAN KLAVEREN, geb. Boskoop 2 jan. 1812, werkman te Boskoop, won. op de Ridderbuurt, overl. Boskoop 19 okt. 1850, zn. van Pieter van Klaveren, werkman te Boskoop, en van Dirkje van der Willik

Tr. (2) Boskoop 24 aug. 1852 CHRISTIAAN ESVELD, geb. Oudshoorn 2 okt. 1802, overl. Boskoop 13 sept. 1861, zn. van Christiaan Esveld en Margrieta Endt

•  Gerrit Kromhout, geb. Boskoop 1821/22, boomkweker, getuige voor zijn zuster Aaltje (1850)

•  Aaltje Kromhout ,. Geb. Boskoop 1822/23, dienstbode won. Alphen (1850);

Tr. Alphen 8 nov. 1850 MARTINUS VAN DEN BERG, geb. Aarlanderveen 1822/23, koopman te Aarlanderveen (1850), zn. van Jan van den Berg en Matje van Staveren

 

IXa. Klaas Kromhout Pzn., geb. Katwijk a/d Rijn 9 okt. 1796, kuipersknecht, later kuiper te Boskoop, overl. Boskoop 24 okt. 1846 (wijk 4 huisnr. 192);

Tr. Boskoop 13 mei 1821 GEERTJE VAN DEN TOORN, geb. Boskoop 5 dec. 1790, overl. Boskoop 28 okt. 1847 (wijk 1 huisnr. ?), dr. van Pieter van der Toorn, boomkweker, en van Klasina de Loos.

Kinderen uit dit huwelijk:

Pieter Kromhout Klzn , volgt Xa.

 

Xa. Pieter Kromhout Klzn , geb. Boskoop 28 apr. 1825, koopman/kleermaker te Boskoop, zonder beroep (1884), overl. 29 mei 1891 (wijk 3 huisnr. 4);

Tr. Boskoop 4 sept. 1851 JACOBA BAKKER, geb. Boskoop 2 okt. 1827, overl. Boskoop 16 febr. 1866 (wijk 1 huisnr. 73), dr. van Gijsbert Bakker, arbeider te Boskoop, en van Cornelia Radder

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Klaas Kromhout, geb. Boskoop 1856/57, kleermaker won. te Waddinxveen, getuige voor zijn zuster Cornelia (1884 )

•  Cornelia Kromhout , geb. Boskoop 1859/60, diensbode won. Gouda (1884);

Tr. Gouda 30 juli 1884 JACOBUS TERSMITTEN, geb. Wateringen 1860/61, stoker won. te Gouda, zn. van Bartel Tersmitten, houtzager won. te Gouda, en van Clazina van der Hoeven