Van Puffelen

 

(Fragment) Genealogie geslacht Van Puffelen.

 

De naam Van Puffelen verwijst waarschijnlijk naar het gehucht Puffelijck bij Druten, in het land van Maas en Waal.

 

I. Cornelis Arentsz van Puffelen , geb. omstr. 1590

Uit dit huwelijk:

•  Arent Cornelisz van Puffelen, volgt IIa.

•  Sijmon Cornelisz van Puffelen, volgt IIb.

•  Dirck Cornelisz van Puffelen, volgt IIc.

 

 

IIa. Arent Cornelisz (van Puffelen), geb. omstr. 1615, bouwman in de vrije heerlijkheid Zuidwijk, overl. voor 1672, tr. omstr. 1640 Marritgen Adriaens (van Heijningen) , geb. Boskoop, woonde aan de oostzijde van de Gouwe te Boskoop, vermogen geschat 1672 f 1000

Uit dit huwelijk:

•  Cornelis Arentsz van Puffelen, volgt IIIa.

•  Sijmon Arentsz van Puffelen, volgt IIIb.

•  Leendert Arendsz van Puffelen, vermeld morgenboek polder Laag Boskoop (1676) en Reijerskoop (1680)

 

In het kohier van de 200 e penning van 1672 wordt vermeld ‘aan de oost sijde van de Gouwe het Dorp [tegenwoordig Gouwestraat] de wedu van Arent Cornelisz op Suijtwijck. Tevens is de boedel van Dirck Adriaensse van Heyningen gestaen hebbende op 2000 gulden…… op den naem van de wedu van Arent Cornelisse en Claes Adriaensen van Heijningen gebracht'

 

IIb. Sijmon Cornelisz van Puffelen, tr. Wijburchie Jacobs, won. Boskoop (1666)

Uit dit huwelijk:

•  Annetge

•  Grietge

•  Aeltge

•  Rijer

•  Jacob

•  Lijsbeth

•  Pieter Sijmonsz van Puffelen, overl. voor 23 sept. 1666. Zijn weeskinderen stonden onder voogdij van Dirck Cornelisz van Pufflijck (Puffelen), hun oom, en Willem Jaspers (van Rijn), een bekende.

 

Op 23 sept. 1666 testeert voor notaris Delphius te Rotterdam Wijburchie Jacobs, weduwe van Sijmon Cornelisz van Pufflijck, die in Boscoop woont . Voor de erfenis gedeeld kan worden, moet de 150 gulden verrekend worden die haar derde dochter Aeltge Sijmons van haar heeft geleend. Nu prelegateert zij aan haar oudste dochter Annetge Sijmons de helft van haar boedel. Als erfgenamen over de resterende eigendommen benoemt zij Annetge, Grietge, Aeltge, Rijer, Jacob en Lijsbeth Sijmons haar kinderen, en de nakomelingen van haar overleden zoon Pieter Sijmons. Als executeurs en voogden over de minderjarige en uitlandige kinderen benoemt zij Dirck Cornelisz van Pufflijck, de broer van haar overleden man, en Willem Jaspersz een bekende.

Bron: oud-notarieel archief Rotterdam, inv 363, akte 225, blz 82

 


IIc. Dirck Cornelisz van Puffelen , begr. Waddinxveen (Oude kerck) 9 febr. 1668, tr. in of voor 1642 Aeltgen Arie Pietersdr

 

N.B. volgens doopboek Boskoop is Dirck Cornelisz een zoon van Cornelis Pietersz en Anna Cornelisdr!!!

 

Uit dit huwelijk:

•  Pietertgen Dircks van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 4 okt. 1643 (get. Geertgen Aryens, Annigjen Willems)

•  Grietgen Dircks van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 3 mrt. 1651 (get. Annitgen Aryens)

•  Barent Dircks van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 23 nov. 1653

•  Annitgen Dircks van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 10 mrt. 1657 (get. Neeltgen Pieters, Pietjen Claes)

 

 

 

IIIa. Cornelis Arentsz van Puffelen , geb. omstr. 1640, vermeld morgenboeken polder Laag Boskoop (1676-1688) en Reijerskoop (1680), vermeld cohier molengeld Boskoop (1680) met 1 vrouw en 2 kinderen, begr. Reeuwijk 21 dec. 1704, tr. N.N.

Uit dit huwelijk:

•  Cornelis

•  Jan

•  Arent

•  Leendert Cornelisz van Puffelen, ged. Reeuwijk omstr. 1669, begr. Bodegraven 1 febr. 1707

 

 

IIIb. Sijmon Arentsz van Puffelen , begr. Haastrecht 1697, tr. in of voor 1665 Krijntgen Polen

Uit dit huwelijk:

•  Arent Simons van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 28 mrt. 1666 (get. Joost en Geertgen Polen)

•  Jan Simons van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 9 dec. 1668 (get. Jasper en Geertgen Polen)

•  Marrichjen Simons van Puffelen, ged. Boskoop (NG) 4 okt. 1671 (get. Jasper Polen en sijn huijsvrouw)

 

 

IV. Arent Cornelisz van Puffelen , geb. Boskoop omstr. 1680, tr. 1 e Boskoop 8 dec. 1709 Sijburg Jans Cats, tr. 2 e Boskoop 25 sept. 1712 Neeltje Jacobs van der Stam, tr. 3 e Boskoop 29 apr. 1714 Cornelia Jans van der Thuijsen, tr. 4 e Boskoop 2 mei 1717 Marija Gijsberts Oosterhout

Uit het eerste huwelijk:

•  Ariaantje (Aaltje) Arentse van Puffelen , ged. Boskoop (Rem.) 8 mrt. 1711, tr. Waddinxveen 30 nov. 1740 Cornelis Jacobsz Croes , tr. 2e Boskoop 14 nov. 1751 Jan Arisse van der Tooren , zoon van Aris Paulisz van der Tooren en Teuntje Pauwen van der Pauw

Uit het tweede huwelijk:

•  Cornelis Arents van Puffelen, ged. Boskoop (Rem.) 10 dec. 1713

Uit het vierde huwelijk:

•  Kornelis Arents van Puffelen, ged. Boskoop (Rem.) 9 jan. 1718

•  Gijsbert en Haasje (Gemini) van Puffelen, ged. Boskoop (Rem) 25 aug. 1720, de laatste doopgetuige (1739) en begr. Barwoutswaarder 18 juli 1762

•  Leendert en Jannetie van Puffelen, ged. Boskoop 16 mei 1723

•  Jannetje van Puffelen, ged. Boskoop 6 jan. 1726

•  Teunis van Puffelen, ged. Boskoop 26 sept. 1728

•  Grietie van Puffelen, ged. Boskoop 5 juli 1720 (moet dit zijn 1730?)