Versich

 

Stamboom van de familie Versich (van der Sig)

 

In het cohier van de 200 e penning van Boskoop (1672) wordt als een der hoogst aangeslagen vermeld een zekere Jacob Adriaens Versig voor een bedrag van 6000 guldens. Uit het eigendom van de beterschap van 5 ‘kleine morgen 20 roe land' in het Rietveld weten we dat hij Jacob Versich identiek is met Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz, die uit een Waddinxveense familie stamde. Zijn vader Adriaen was nog ambachtsbewaarder van het Zuideinde in 1639. De rijkdom van Jacob Versich is zeer waarschijnlijk mede toe te schrijven aan zijn huwelijk met een dochter van Jan Cornelis Nelemans, een zeer vermogend landbouwer in Laag Boskoop en de polder Rietveld. De remonstrantse familie Jongeneel stamt hier van af.

 

I. Dirck Govertsz , geb. omstr. 1520

 

II. Jan Dirck Govertsz , geb. omstr. 1550

 

III. Adriaen Jan Dirck Goverts , geb. omstr. 1580, vermeld hoofdgeld 1622 (inv 2294 blz 85r), pachtte 6 morgen in de polder Peuleyen te Zuid-Waddinxveen 1628, ambachtsbewaarder van het Zuideinde Waddinxveen 17 mei 1639

Uit dit huwelijk:

•  Jan Adriaen Jan Dirck Govertsz, won. Zuideinde Waddinxveen (1647)

•  Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz, volgt IV.

 

IV. Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz alias Jacob Arienss (Adriaenss) Versich (van der Sich) , geb. omstr. 1610, won. Laag-Boskoop, vermeld 1647/78, vermogen geschat 6000 guldens (cohier 200e penning 1672), molenmeester polder Laag boskoop 1673/74, overl. Boskoop na 6 juni 1678, tr. omstr. 1645 N.N. [Claertgen?] Jan Cornelis Nelemansdochter , geb. na 1622, dochter van Jan Cornelisz Neleman(s), won. Laag Boskoop 1622-1647, belend te Hazerswoude (Bovenwegsepolder bezuiden de Snijdelwijckerkade (1613) en Opdamsepolder (1648))

Uit dit huwelijk:

Kinderen:

•  Marrigje Jacobs Versigh , jd. Van Boskoop, overl. voor 28-8-1714, tr. Zevenhuizen (ger.) 10-12-1670 Jan Maertens Jongeneel , geb. omstr. 1645, vermeld Boskoop 1680-1728, Reijerskoop 1704-1720 en Middelburg, overl. na 1728, zn. van Maerten Louwen Jongeneel, molenmeester te Zevenhuizen 1670/71, en van Ariaentge Cornelisdr van Alphen. Hieruit nageslacht.

•  Arij Jacobsz Versich , volgt V.

 

Een Jacob Aryens gehuwd met Claertgen Jans laat twee kinderen, Neeltgen (1644) en Dirck (1651) dopen te Boskoop

 

Op 21 aug. 1647 staat Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz, won. te Laag Boskoop , borg voor zijn broer Jan wegens een schuldbrief met hypotheek. Jan had van de erven Van Loenersloot een huis met twee [hooi]bergen met 11 morgen grond in de Behouwcas polder gekocht voor 6700 gulden

Ora Hazerswoude, inv 26, blz 273v, 275

 

Op 28 jan. 1648 verkopen Annetje Joostendr, weduwe van Adriaen Dircksz Scheepmaker te Waddinxveen, voor de helft en Jan Dircksz van Swieten, wonende te Swammerdam, als voogd over de onmondige weeskinderen van Adriaen Dircksz, voor de andere helft, aan Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz, wonende te Laag Boskoop , de beterschap van de helft van 5 kleine morgen 20 roeden land gelegen in het Rietveld in de Behouwcos polder, belend ten oosten Pieter Gijsenz, ten westen Samuel Amant, predikant te Waddinxveen, ten zuiden de Loetweg en ten noorden Jan Adriaen Jan Dirck Govertsz , (een gedeelte van 100 morgen) belast met een erfpacht van de helft van 15 gulden 14 stuivers 8 penningen per jaar. Voldaan boven de belasting met 950 gulden en 8 rijksdaalders aan speldegeld.

Ora Hazerswoude, inv 26, blz 312

 

Op 31 okt. 1650 verkoopt Jan Cornelisz Neleman, wonende te Laag Boskoop, aan zijn zwager [= schoonzoon] Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz , mede wonende aldaar, 3 morgen 1 hond 91 roeden hooiland gelegen in Vrouw Opdamspolder, belend ten oosten Inge Pietersz, ten westen de ambachtsvrouwe van Hazerswoude, ten zuiden de Voorweg en ten noorden Cornelis Claesz van Leeuwen. Koopsom 250 gulden.

Ora Hazerswoude, inv. 26, blz 560v

 

Op 11 sept. 1651 verkoopt Jan Dircksz te Boskoop aan Cornelis Harpertsz te Boskoop 15 1/2 hond land strekkende uit de Loet zuidwaarts tot aan de Notweg, belend ten westen Jacob Adriaensz en ten oosten Claes Commersz, waarvan een hennipwerf is verhuurd aan de vader van de koper voor de tijd van 10 jaar tegen elke roede 1 stuiver 8 penningen per jaar. Voldaan met een schuldbrief van 1.200 gulden.

Ora Hazerswoude, inv 28, blz 52v

 

Op 7 febr. 1652 verkopen de erfgenamen van Jan Claesz van Poelgeest en Annetje Jansdr, verkopen aan Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz te Laag Boskoop een schuldbrief ten laste van Lijsbeth Jansdr van Poelgeest, zuiver 1.050 gulden. Koopsom 782 gulden 13 stuivers.

Ora Hazerswoude, inv 28, blz 139

 

Op 30 apr. 1654 is Cornelis Jacobsz Verbaen te Koudekerk 12 gulden 10 stuivers per jaar schuldig aan Sint Annen hofje binnen Leiden met hypotheek op 2 morgen 4 hond 60 roeden land in het Rietveld, belend ten oosten de weduwe van Claes Claesz Verhouck, ten zuiden Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz , ten westen Pieter Thonisz Bloemendael en ten noorden de Kerkvaart. Afgelost 19-05-1658.

Ora Hazerswoude, inv 29, blz 86

 

Op 15 aug. 1652 is Claes Commersz te Laag Boskoop 150 gulden schuldig aan Jacob Adriaen Jan Dirck Govertsz met waarborg een hennipwerf in het Rietveld, groot 2 hond, belend ten oosten de Coppierenkade, ten westen Cornelis Harpertsz, ten zuiden de Schinckel en ten noorden Cornelis Cornelisz van Heijningen.

Ora Hazerswoude, inv 28, blz 174v

 

Op 3 febr. 1656 is Dirck Jansz van Geneuchten, wonende op het Dorp, 20 gulden per jaar schuldig aan Jacob Adriaensz Versich te Laag Boskoop met hypotheek op zijn huis en erf met 11 hond land, belend ten oosten Cornelis Crijnsz van der Ham, de Remonstrantsche Kerk en Adriaen Andriesz Keijser, ten zuiden en westen de kinderen van ouwe Neel Joostenz en ten noorden de Heerweg. Afgelost 15-05-1676.

Ora Hazerswoude, inv. 29, blz 240

 

Op 7 juni 1662 verkoopt Barbara Ellertsdr, weduwe van Cornelis Sijmon Jansz met haar zoon Adriaen Cornelisz, aan Jacob Adriaensz Versich te Laag Boskoop het zuidwaartse gedeelte van een stuk land liggende in de Watergang, groot de helft van 15 1/2 hond, strekkende uit ten zuiden van de Achterwegse wetering noordwaarts eensdeels tot een partij gekocht bij Dirck Commersz en eensdeels tot het land van Pieter van Heijningen, belend ten oosten dezelfde van Heijningen en ten westen de weduwe van Dirck Anthonisz, belast met 650 gulden ten behoeve van Jannetje Harmensdr Feel te Gouda. Voldaan door overname van de belasting.

Ora Hazerswoude, inv. 32, blz 76

 

Jacob Adriaans bezat 2 morgen roeden anno 1664 op perceel 11b te Laag Boskoop. Deze waren in 1640 nog in eigendom van Jan Dirck [Neleman].

 

Op 25 febr. 1669 verkoopt Jacob Ariensz Versich, wonende in Laag Boskoop , aan Arie Dircksz van Heijningen 775 roeden hooi- en hennipland gelegen Binnenweg in de Watergang, belend ten oosten Pieter van Heijningen, ten westen Cornelis Dircksz van der Sijden, ten zuiden de Achterweg en ten noorden Dirck Commersz van Heijningen. Jongste waarbrief d.d. 07-06-1662. Voldaan met een schuldbrief van 900 gulden.

Ora Hazerswoude, inv. 33 blz 409v

 

Op 15 okt. 1678 is Jacob Ariensz Versich belend in het Rietveld, ten westen van de helft van 5 kleine morgen 20 roeden

Ora Hazerswoude, inv. 35, blz 196v

 

V. Arij (Adriaen) Jacobsz Versich (Van der Sich) , geb. omstr. 1645, won. Laag Boskoop 1679/91, vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1680-1704, gegoed in Hazerswoude (het Rietveld) 1679, overl. tussen 26 nov. 1699 en 1704, tr. voor 11-12-1679 Reijmpje Cornelisdr van Swieten

Uit dit huwelijk:

•  kind, begr Hazerwoude 25-6-1683

 

 

Op 1 juli 1679 verkoopt Arie Jacobsz Versich, wonende te Laag Boskoop , verkoopt aan zijn zwager Jan Maertensz Jongeneel, mede wonende aldaar, de beterschap van de helft van 5 kleine morgen 20 roeden hooiland in het Rietveld in de Behouwecost polder, belend ten oosten Cornelis Cornelisz van Leeuwen, ten zuiden de Loetweg, ten westen de erfgenamen van Pieter Joostenz en ten noorden Jan Ariensz Ruijtenburgh, zijnde een gedeelte van 100 morgen, belast met de helft van 15 gulden 14 stuivers 8 penningen pacht per jaar ten behoeve van de Ridderschap. Koopsom 600 gulden.

Ora Hazerswoude, inv 35, blz 251

 

Op 11-12-1679 heeft Crijn Dircksz van der Jagt, wonend te Boskoop, een schuld van 300 gulden, een schuld die hij 14-06-1679 heeft overgenomen van zijn vader Dirck Jansz van der Jagt, die deze som schuldig was sinds 16-06-1665 aan Reijmpje Cornelisdr van Swieten, nu aan Ariën Jacobsz Versigh , getrouwd met Reijmpje voornoemd. Crijn Dircksz stelt als onderpand: 1 morgen land in het Rijneveld, belend ten oosten de weduwe van Pieter Jonge Claesz, ten zuiden de Groeneweg of het scheid van Boskoop, ten westen Jan Cornelisz Jonge Neuteboom c.s., ten noorden Maerten Ariensz Brugman. Geroijeerd 19-05-1684.

 

Arien Jacobsz Versigh weduwnaar van Reympje Cornelis van Swieten wonende Laeg Boscoop onder de gerechte van Boscoop, erve van Annetje Jan Oomen F.; Jan Cornelisz Verdam F. 1 en Leendert Cornelisz Verdam F. 1 (1680)

(Cohier 200 e penning Rijnland GAL, S.A. II inv.nr. 4578)

 

Adriaen Jacobsz Versich bezat 2 morgen roeden anno 1680 op perceel 11b te Laag Boskoop. Deze waren in 1664 nog in eigendom van zijn vader Jacob Adriaans. In 1696 zijn ze van Cornelis Dircks van der Sijden, in 1704 van de weduwe van Adriaan Versig, die tegens 116 roe pachtte, eerder van Cornelis van der Sijden.

 

Adriaen Jacobsz Versich pacht 1 morgen 120 roeden anno 1680 op perceel 44bb te Laag Boskoop. Deze werden in 1664 nog door zijn oom Dirck Jansz (Doornstruyck) gepacht. In 1704 is dit perceel in handen van Marritgen Dircks en de kinderen van Dirck Adriaensz van Klaveren

 

Adriaen Jacobsz Versich pacht 100 roeden anno 1696 op perceel 30 te Laag Boskoop. Deze werden in 1684 nog door de weduwe van Jan Meesz van Leeuwen gepacht

 

Cornelis Bouwensz Swarteleeu, Cornelis Dirksz van Wijk en Adriaan Jacobsz Versig als executeurs van de boedel van Adriaan Cornelisz Swarteleeu, akte gepasseerd voor Antoni Gaal, notaris te Boskoop, d.d. 26-11-1699