De familie Vrijenhoef te Boskoop

 

Door E.E. van Voskuilen

 

 

Inleiding:

In het dorp Aarlanderveen lag de hoge heerlijkheid Vrijhoeven, ook genoemd Vrijenhoef of Vrije Hoeve. Deze heerlijkheid werd in 1625 afgescheiden van Aarlanderveen en opgedragen aan Nicolaas Kromhout, president van het Hof van Holland. De eerste naamdrager die in Boskoop voorkomt, is Claes Meesz Vrijenhoef, ook genoemd Van de Vrijehoef. Er zijn nog geen directe aanwijzingen dat Claes uit Aarlanderveen zou komen.

 

 

Afb. 1. de hoge heerlijkheid Vrijhoef

 

 

Stamboom Vrijenhoef

 

I. Claes Meess Vrijenhoef (van de Vrijehoef, van den Vrijen Hoef), won. Boskoop (1685), vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1696-1732, testeert voor not. Spoor te Hazerswoude 6 dec. 1708, tr. Boskoop 21 jan. 1685 Fijgje Pieters Verhoef, ged. Boskoop 13 okt. 1664 (get. Teuntge Gerrits), won. Boskoop (1685), dochter van Pieter Gerrits Verhoef, landbouwer te Laag Boskoop 1676-1680, en van Sijgje Willemsdr

Uit dit huwelijk (volgorde onbekend):

1.                 Hilletje Claas Vrijenhoef, geb. omstr. 1686, tr. Boskoop 15 juni 1710 Willem Claesz Verburg, jongman van Boskoop (1710)

2.                 Marijtje (Maria) Claesdr. Vrijenhoef, ged. Boskoop 3 febr. 1695 (get. -), begr. Boskoop 10 sept. 1762, tr. Boskoop 18 febr. 1720 Klaas Verkade, ged. Waddinxveen 30 aug. 1693, begr. Boskoop 11 aug. 1756, zoon van Cornelis Verkade en Barber van der Werf

3.                 Mees Claesz Vrijenhoef, geb. omstr. 1695, volgt IIa.

4.                 Pieter Claesz Vrijenhoef, ged. Boskoop 10 aug. 1698 (get. -), volgt IIb.

5.                 Willem Vrijenhoef, ged. Boskoop 9 apr. 1703 (get. Neeltje Bruining), vermeld morgenboeken Laag Boskoop (1728)

 

Op 26 februari 1728 laten Arij Cornelisse Teeuw en Hillegond Abrahams Houttuijn een testament opmaken bij notaris Levinus Silvergieter Engelszoon te Rotterdam (inv. nr. 2359 fol 262). Zij verklaarden niet te sijn aangeslagen in de personelen tweehonderdsten penning. De egteluijden wonende onder Rheewijck aan de Gouwkade, maar bevinden sig jegenwoordigh op de Goudse Rijwegh buijten dese stad. Arij Cornelisse Teeuw is onpasselijck (hij overleed ook enkele dagen later), beijde hebben egter volkomen bekwaemheijd ommer van denselver tijdelijcke natelatene goederen te kenne disponeren, dewelcke verklaerden bij desen te wederroepen en vernietigen alle Testamenten en andere acten van uiterste wille, die bij henlieden comp.ten tensamen of ijder van hen int bijsonder voordat dezer eenigsints zoude mogen sijn gemaakt of gepasseert in dier voege als of desselvelijken comp. ten noit gemaekt of gepasseert waren geweest.
Vervolgens benoemen zij ieder de langstlevende tot universeel erfgenaam. De langstlevende is gehouden om aan hun twee getrouwde kinderen Cornelis Ariens Teeuw ende Neeltje Ariens Teeuw (huijsvrouw van Pieter Claesz Vrijhoeck) uijttekeeren en te voldoen de somma van driehonderd guldens (en de somma van tweehonderd guldens die ijder van deselve kinderen ten huwelijck hebben gehad). Bij vooroverlijden van voorn twee kinderen en tot voldoeninge van de legitieme portie worden zij vervangen door hun afkomelingen.

Op 5 mei 1763 verkopen Pieter Clase Vrijenhoeff, voor een helft, Willem Verkaade, Klaas Verkaade en Claes van Groos, getrouwd met Barber Verkaade, voor de wederhelft, erfgenamen van Marijtje Vrijenhoeff in leven weduwe van Claas Verkaade, Marijtje en Pieter Clase Vrijenhoeff zijn geweest erfgenamen van Mees Vrijenhoeff, aan Cornelis Jz van Hoorn, wonend te Alphen, 3 morgen 175 roeden wei- als hooiland in het Rierveld, strekkend van de Nieuwedijk tot de Spijkerboorse wetering, belend ten oosten Dirk Meesters, ten westen Gijsbert Vergunst. Koopsom 402 gulden.

Ora Alphen, inv. 36, blz. 160

Bij het overlijden van Arij Cornelisz Teeuw (omstreeks 10 maart 1728) in Rotterdam werd aangetekend : "hier vreemd, verblijft aan de Gousewegh in de Rookoe).

 

IIa. Mees Claesz Vrijenhoef, geb. omstr. 1695, jongman van Boskoop (1725), vermeld Laag Boskoop 1732, belend in het Rietveld (1757), overl. voor 5 mei 1763, tr. Boskoop 25 juni 1725 Lijsbeth Jans Verwoerd, weduwe van Klaas Jansz van der Laan, won. Alphen (1725)

Uit dit huwelijk:

1.                 Claas Meesse Vrijenhoef, geb. omstr. 1726, boomkweker te Boskoop, bezat ‘boomqueeckerijen’ in het blok Snijdelwijk onder Waddinxveen (1770)

 

Op 28 jan. 1757 verkoopt Jacob Mansvelder, wonende te Thamen onder Uithoorn, weduwnaar van Aaltje Fonteijn, volgens akte van uitkoop tussen hem en de voogden van Neeltje Pietersz van der Swaan voor Gijsbert van Bork, notaris te Utrecht d.d. 24-10-1755, aan Dirk Meesters, schout van Alphen, 1 morgen 387½ roeden land in het Rietveld, belend ten oosten Jan van der Wilt, ten westen Mees Vrijenhoeff, ten zuiden Cornelis van der Harp nomine uxoris, ten noorden de Nieuwedijk, aan Mansvelder opgedragen 05-07-1745. Koopsom 115 gulden 15 stuivers.

Ora Alphen, inv. 35, blz. 192

 

 

IIb. Pieter Claesz Vrijenhoef (Vrijhoeck), ged. Boskoop 10 aug. 1698 (get. -), boomkweker, vermeld Laag Boskoop 1721-1764, overl. kort voor 4 okt. 1765 (oud 66 of 67 jaar), tr. Boskoop 2 sept. 1725 Neeltje Ariaans Teeuw, ged. Gouderak 13 mrt. 1701, dochter van Arij Cornelisz Teeuw, won. Rotterdam (1728), en Hillegond Abrahams Houttuijn, jd. van Kralingen

Uit dit huwelijk:

1.                 Zijburg (Sijburgje) Pieters Vrijenhoef, ged. Boskoop 3 juli 1729, doopgetuige (1758) , tr. Boskoop 25 apr. 1755 Jacob Droog, jongman van Boskoop

2.                 Arij Pieters Vrijenhoef, ged. Boskoop 20 jan. 1732, volgt IIIa.

3.                 Mees Pietersz Vrijenhoef, ged. Boskoop 11 apr. 1735, volgt IIIb.

4.                 Hillegond Pieters Vrijenhoef, ged. Boskoop 18 nov. 1736, tr. Boskoop 17 mrt. 1765 Ary van der Haas, won. Boskoop (1765)

5.                 Willempje Vrijenhoef, ged. Boskoop 7 aug. 1740

6.                 Klaas Vrijenhoef, ged. Boskoop 7 aug. 1740

 

Willempje en Klaas waren tweelingen.

 

7.                 Klaas Vrijenhoef, ged. Boskoop 28 mrt. 1745

 

Op 4 oktober 1765 wordt bomenboelhuis gehouden voor Pieter Klaasz Vrijenhoef, die de volgende conditie in de voorwaarden op heeft laten nemen: uitgezonderd van de verkoop waren ‘…die geteekent staan, alsmeede de Roose, de barberessen (Berberissen?), de Seringen, de Gulden Reegen, Camperfoelie, alle de blombomen, de aalbessen, de kruysbessen, braambeziën, Arbovitas of Sierenboom, yeperboomen, de Moere en de Jonge Moerebeyen, Spaanse Aak, Hazenoten, de Moere van de Ypen, Wijngaarden, de aardbeziënplanten en voorts al de groente.’ Dan volgen 83 nummer laan- en vruchtbomen, welke opbrachten 564 gulden 10 stuivers.

Boskoop, Vijf eeuwen boomkwekerij, Aart Vuyk sr, blz. 99

 

 

IIIa. Arij Pietersz Vrijenhoef, ged. Boskoop 20 jan. 1732, jongman van Boskoop (1757), vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1764-1796, overl. voor 28 sept. 1814, tr. Boskoop 7 aug. 1757 Marrigje Arisse (de) Koster, jongdochter van Bloemendaal (1757), dochter van *Arij Gijssen Koster en Cornelia Elders van der Veer

Uit dit huwelijk:

1.                 Neeltje Vrijenhoef, ged. Boskoop 21 mei 1758 (get. Sijburgje Pieters Vrijenhoef)

2.                 Neeltje Vrijenhoeff, ged. Boskoop 5 aug. 1759 (get. Sijburgje Vrijenhoef), won. Alphen (1803), overl. Hazerswoude 26 okt. 1833, tr. voor 1791 Jacob (de) Krijger, won. buiten het Zuideinde van Alphen, overl. voor 7 jan. 1803

 

28 sept. 1814. Akte van conciliatie
Eiser(s): Neeltje Vrijenhoef, weduwe van Kreyger (of: Krijger) te Alphen, als mede-erfgenaam in de nalatenschap van haar vader Ary Vrijenhoef sr., overleden te Boskoop
Gedaagde(n): Anthony Kluis, timmerman te Boskoop
Zaak: Eist betaling van ƒ 89.20 wegens het vierde deel van een hypotheek uit 1805, oorspronkelijk ƒ 600, nu nog ƒ 356,70. Eist verkoop bij executie van het onderpand.
Vonnis: Geen conciliatie.
Gemachtigde(n): I.J. Imans

vredegerecht civiele zaken Gouda 1814, inv. 6, akte 153

 

3.                 Cornelia Vrijenhoeff, ged. Boskoop 7 mrt. 1762

4.                 Pieter Vrijenhoef, ged. Boskoop 30 okt. 1763

5.                 Cornelia Vrijenhoef, ged. Boskoop 10 mrt. 1765

6.                 Cornelia Vrijenhoef, ged. Boskoop 18 mei 1766

7.                 Pieternella Vrijenhoef, ged. Boskoop 16 aug. 1767

8.                 Cornelia Vrijenhoef, ged. Boskoop 23 okt. 1768

9.                 Pieter Vrijenhoef, ged. Boskoop 11 mrt. 1770

10.             Pieternelletje Vrijenhoef, ged. Boskoop 7 juli 1771

11.             Arij Vrijenhoef, geb. Boskoop 13 dec. 1772, volgt IV.

12.             Klaas Vrijenhoef, ged. Boskoop 14 apr. 1776

13.             Klaas Vrijenhoef, ged. Boskoop 16 aug. 1778

 

 

IIIb. Mees Pietersz Vrijenhoef, ged. Boskoop 11 apr. 1735, vermeld Laag Boskoop 1772-1792, tr. Boskoop 29 dec. 1765 Antje Klaasse van der Haas, ged. Boskoop 31 juli 1740, dochter van Klaas Ariensz van der Haas (ex Arij Klaasz van der Haas en Annetje Dirks van Klaveren) en van Aaltje Krijnen Swartendijk (ex Crijn Geerlofse Swartendijck, won. Bodegraven, en Marrichje Jansdr van Wijck)

Uit dit huwelijk:

1.                 Pieter Vrijenhoeff, ged. Boskoop 8 febr. 1767

2.                 Klaas Vrijenhoeff, ged. Boskoop 10 apr. 1768

3.                 Neeltje Vrijenhoeff, ged. Alphen 26 juni 1769

4.                 Klaas Vrijenhoeff, ged. Alphen 23 dec. 1770

5.                 Neeltje Meesse Vrijenhoef, ged. Alphen 24 jan. 1773, overl. Boskoop 17 juli 1837 (oud 64 jaar), tr. Boskoop 3 mei 1795 Pieter Kromhout, ged. Boskoop 5 mei 1771, overl. Boskoop 1 apr. 1849 (oud 77 jaar), zoon van Klaas Kromhout, kuiper, en van Jaapje Swaan.

6.                 Klaas Vrijenhoeff, ged. Alphen 26 jan. 1774

7.                 Aaltje Vrijenhoeff, ged. Alphen 15 apr. 1776

 

 

IV. Arij (Arie) Ariensz Vrijenhoef, ged. Boskoop 13 dec. 1772, boomkweker te Boskoop (1814, 1831, 1832), arbeider (1838, 1843), boomkweker (1844), vermeld morgenboeken Laag Boskoop 1804-1808, overl. Boskoop 10 sept. 1848 (oud 75 jaar), tr. 1e Boskoop (gerecht) 12 mei 1797 Alida Verkaik, geb. Stolwijk, won. Moerkapelle (1797), tr. 2e Boskoop (gerecht; impost pro deo) 11/27 mrt. 1803 Maria Kans, geb. Vlaardingen 1781, won. Boskoop (1803), overl. Boskoop 6 dec. 1821 (oud 40 jaar), tr. 3e Boskoop 20 aug. 1823 Neeltje Noordhoek, geb. Vlaardingen 7 juli 1779, overl. Boskoop 25 nov. 1831 (oud 52 of 54 jaar), dochter van Cornelis Dirksz Noordhoek en Maartje van Berkel, tr. 4e Boskoop 29 juli 1836 Ariaantje (Jaantje) van Veen, geb. Zoeterwoude 26 sept. 1773, overl. Boskoop 21 mei 1845 (oud 71 jaar), dochter van Cornelis van Veen en Catharina Dekkers

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Arie Vrijenhoef, geb./ged. Boskoop 7/11 febr. 1798

Uit het tweede huwelijk:

2.                 Joost Vrijenhoef, geb. Boskoop 7 okt. 1803, arbeider won. Zegwaard (1828), won. Benthuizen (1866), overl. Benthuizen 17 okt. 1873, tr. 1e Benthuizen 22 febr. 1828 Marijtje van Someren, geb. Benthuizen 11 juli 1809, dochter van Cornelis van Someren en Marrigje van Leeuwen, tr. 2e Benthuizen 29 sept. 1866 Trijntje Bruigom, geb. Bleiswijk 1806, won. Benthuizen (1866), dochter van Cornelis Bruigom en Machteltje Veerman

3.                 Marijtje Vrijenhoef, geb./ged. Boskoop 11/25 dec. 1806, tr. Alphen 8 febr. 1832 Cornelis van Diest, geb. Alphen 19 mrt. 1808, timmermansknecht te Alphen (1832), zoon van Cornelis van Diest sr en Barbara van ‘t Riet

4.                 Cornelis Vrijenhoef, geb./ged. Boskoop 13/29 juni 1808, volgt III.

5.                 Elisabeth Vrijenhoef, geb./ged. Boskoop 24 feb./10 mrt. 1811, overl. Benthuizen 2 febr. 1902 (oud 89 jaar), tr. Benthuizen 29 dec. 1831 Cornelis Vermeulen, geb. Zoeterwoude 1810, bouwmansknecht won. Benthuizen (1831), zoon van Laurens Vermeulen en Maria Meijer

6.                 Cornelia Vrijenhoef, geb. Boskoop 3 juli 1812, dienstbode won. Alphen (1838), overl. Alphen 24 apr. 1875 (oud 62 jaar), tr. Alphen 19 mei 1838 Cornelis Hoogteijling, geb. Alphen 14 juni 1812, pannenbakkersknecht won. Alphen en Rietveld, overl. Alphen 12 febr. 1879, zoon van Klaas Hoogteijling en Marijtje de Jeu

7.                 Geertje Vrijenhoef, geb. Boskoop 2 sept. 1814

8.                 Jannetje Vrijenhoef, geb. Boskoop 23 mrt. 1816

9.                 Lijntje Vrijenhoef, geb. Boskoop 22 febr, 1818, dienstbode won. Hazerswoude, overl. Hazerswouode juli 1882 (oud 65 jaar), Hazerswoude 27 mei 1843 Adam Metselaar, geb. Woubrugge 1823, zoon van Cornelis Metselaar en Jaapje Mouthaan

10.             Pieter Vrijenhoef, geb. Boskoop 11 mrt. 1819, overl. Boskoop 22 sept. 1820

11.             Klaas Vrijenhoef, geb. Boskoop 4 apr. 1820, overl. Boskoop 22 okt. 1820

12.             Geertje Vrijenhoef, geb. Boskoop 1821, won. Alphen (1844), overl. Alphen 7 dec. 1873, tr. Alphen 3 mei 1844 Cornelis van der Veer, geb. Alphen 1821, bouwmansknecht te Alphen, overl. Alphen ….. juni 1893, zoon van Kors van der Veer en Willemtje Verbaan

 

 

III. Cornelis Vrijenhoef (Vrijenhoeff), geb. Boskoop 13 juni 1808, tr. 1e Ter Aar 18 sept. 1831 Susanna Rijnsburger, geb. Rijnsaterwoude 22 juli 1810, overl. Boskoop 18 apr. 1852 (oud 41 jaar), dochter van Matthijs Rijnsburger en Grietje de Bruin, tr. 2e Boskoop 26 nov. 1852 Leuntje van ‘t Wout, geb. Koudekerk 4 apr. 1817, overl. Boskoop 30 sept. 1853 (oud 36 jaar), dochter van Gerrit van ‘t Wout en Gerritje Kerpesteijn, tr. 3e Noord-Waddinxveen 19 okt. 1854 Henderijntje Hofman, geb. Noord-Waddinxveen 1823, overl. Boskoop 8 dec. 1866 (oud 42 of 44 jaar), dochter van Cornelis Hofman en Elsje Hogerbruggen (ook: Elsje de Keizer), tr. 4e Boskoop 8 febr. 1867 Sophia Kienhuis, geb. Boskoop 5 dec. 1818, overl. Boskoop 26 nov. 1892 (oud 73 jaar), dochter van Hendrik Kienhuis en Johanna Maria Hes

Uit het eerste huwelijk:

1.                 Maria Vrijenhoef, geb. Boskoop 7 sept. 1832, overl. Boskoop 8 sept. 1834

2.                 Grietje Vrijenhoef, geb. Boskoop 17 dec. 1833

3.                 Maria Vrijenhoef, geb. Boskoop 9 okt. 1835, overl. Boskoop 7 okt. 1913 (oud 77 jaar), tr. Boskoop 11 juli 1856 Batavus Bernardus (Bato) Felix, geb. Boskoop 27 mei 1833, overl. Boskoop 15 juli 1907, zoon van Simon Albertus Felix en Maria Venhoek. Hieruit nageslacht Felix te Boskoop.

4.                 Clasina (Klasina) Vrijenhoef, geb. Boskoop 1 apr. 1839, overl. Boskoop 10 nov. 1853

5.                 Cornelis Vrijenhoef Cz, geb. Boskoop 15 juli 1841, volgt IVa.

6.                 Lijsje Vrijenhoef, geb. Boskoop 25 mrt. 1845, overl. Boskoop 3 febr. 1859

7.                 Arie Vrijenhoef, geb. Boskoop 19 mrt. 1849, volgt IVb.

Uit het derde huwelijk:

8.                 Heinderik Cornelis Vrijenhoef, geb. Boskoop 5 okt. 1855, boerenarbeider won. Koudekerk, overl. Koudekerk 10 jan. 1920 (oud 64 jaar), tr. Waddinxveen 30 dec. 1880 Elisabeth Loeve, geb. Moordrecht 1854, dochter van Peter Loeve en Grietje van Es. Hieruit nageslacht Vrijenhoef te Koudekerk.

9.                 Elsje Vrijenhoef, geb. Boskoop 1 nov. 1857

10.             Jacoba Vrijenhoef, geb. Boskoop 1 febr. 1861, overl. Boskoop 17 mei 1867

11.             Adriana Vrijenhoef, geb. Boskoop 8 juli 1864, overl. Boskoop 22 nov. 1866

 

 

IVa. Cornelis Vrijenhoef Cz, geb. Boskoop 15 juli 1841, boomkweker te Boskoop (1874), overl. Rotterdam 29 apr. 1895 (oud 53 jaar), tr. Boskoop 10 juni 1864 Aaltje den Dunne, geb. Boskoop 22 juni 1837, zoon van Willem den Dunne en Francijntje Walraad

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Vrijenhoef, geb. Boskoop 12 apr. 1866, overl. Boskoop 30 aug. 1876

2.                 Willem Vrijenhoef, geb. Boskoop 13 mrt. 1868

3.                 Suzanna Vrijenhoef, geb. Boskoop 27 nov. 1870

4.                 Arie Frans Vrijenhoef, geb. Boskoop 1 jan. 1874

5.                 Cornelis Martinus Vrijenhoef, geb. Boskoop 13 nov. 1877, overl. Boskoop 24 febr. 1878

 

 

IVb. Arie Vrijenhoef, geb. Boskoop 19 mrt. 1849, boomzoeker bij firma D.A. Koster te Boskoop (1904), overl. Boskoop 10 juni 1921 (oud 72 jaar), tr. 1e Boskoop 3 nov. 1871 Annigje van Klaveren, geb. Boskoop 13 okt. 1849, overl. Boskoop 29 dec. 1912 (oud 63 jaar), dochter van Arie van Klaveren en Marrigje Breedijk, tr. 2e Boskoop 5 aug. 1913 Trijntje van der Ende, geb. De Lier 1857, dochter van Marinus van der Ende en Jannetje Oosterloo

Uit dit huwelijk:

1.                 Cornelis Vrijenhoef, geb. Montfoort 28 juli 1872, overl. Montfoort 22 okt. 1872

2.                 Marrigje Vrijenhoef, geb. Montfoort 12 aug. 1873, tr. 1e Boskoop 17 febr. 1899 Arij van Eijk, geb. Oudshoorn 1879, zoon van Jan van Eijk en Elizabeth Willemina Lammens, tr. 2e Boskoop 21 juli 1922 Johannes Petrus van Vliet, geb. Boskoop 1872, zoon van Johannis van Vliet en Johanna Slootje

3.                 Suzanna Vrijenhoef, geb. Linschoten 12 okt. 1875, overl. Boskoop 2 juni 1876

4.                 Suzanna Vrijenhoef, geb. Boskoop 30 mrt. 1877, overl. Boskoop 2 juni 1877

5.                 Cornelis Vrijenhoef, geb. Boskoop 15 apr. 1878

6.                 Arie Vrijenhoef, geb. Boskoop 23 aug. 1881, volgt V.

7.                 Sander Vrijenhoef, geb. Boskoop 23 juli 1884, tr. Boskoop 18 okt. 1907 Alida Jacoba van den Akker, geb. Uithoorn 1883, dochter van Dirk van den Akker en Jannetje Walter

8.                 Johannes Vrijenhoef, geb. Boskoop 14 dec. 1887, overl. Waddinxveen 30 okt. 1893

9.                 Klasina Maria Vrijenhoef, geb. Boskoop 6 apr. 1891, tr. 1e Boskoop 3 okt. 1913 Klaas Bakhuijzen, geb. Hazerswoude 1891, zoon van Pieter Bakhuijzen en Klasina de Vries, tr. 2e Boskoop 4 nov. 1920 Arie Johannes le Clerq, geb. Hazerswoude 1894, zoon van Cornelis le Clerq en Cornelia van Holst

10.             Johanna Vrijenhoef, geb. Boskoop 21 okt. 1898, overl. Boskoop 22 okt. 1898

 

 

V. Arie Vrijenhoef, geb. Boskoop 23 aug. 1881, boomkwekersknecht bij firma D.A. Koster te Boskoop (1904), overl. Boskoop 22 aug. 1943 (oud 61 jaar), tr. Boskoop 30 jan. 1903 Adriana Radder, geb. Boskoop 1883, dochter van Dirk Radder en Pietronella Vermeulen

Uit dit huwelijk:

1.                 Arij Vrijenhoef, geb. Boskoop 1903, tr. Boskoop 17 juli 1930 Jacomina Maria Contant, geb. Vlissingen 1898, dochter van Pieter Contant en Christina Wilhelmina van Akkeren

2.                 zoon, geb. Boskoop jan. 1911

3.                 Annigje Vrijenhoef, geb. Boskoop ….juli 1917