Vuijk

 

I Jan Fuijck, geb. omstr. 1550, landeigenaar te Langerak, overleden vóór 16 juni 1600;

tr. N.N., bezat een stuk land ten westen van Jan Mathijsz. voor 1600-na 21 nov. 1603, werd aangesproken op de vervallen rente van het weeskind van Henrick Huygensz., overl. voor 14 juni 1617

 

II. Dir(ri)ck Jansz. Vuijck/Fuijck, geb. omstr. 1585, bezat een hofstede en landerijen onder Langerak, werd beboet vanwege het weiden van boekweit op 'bededag' 5 okt. 1602, bezat een aantal bijenkorven 29 nov. 1603, kreeg namens zijn zwagers 2/5 van de helft van 8 morgen (weer)land getransporteerd 12 nov. 1610, borg voor Dirck Rietveld 7 nov. 1612, laatst vermeld 30 mrt. 1625, overl. voor 27 mei 1641;

tr. omstr. 1610 ANNA PHILIPSDR., dr. van Philip Bastiaensdr. en Dirrickgen Hendricksdr., was 800 guldens schuldig aan Neeltgen Eewouts 27 mei 1641 en 500 guldens schuldig aan Hendrik van Snelderweert 28 mei 1653, overl. in of na 1653

 

III. Cornelis Dircksz. Vuijck , geb. 1619/20, herbergier in "De Witte Gekroonde Leeuw" vermeld 1656-1684, pachtte het gemaal en de impost op het bier mei-sept. (onbekend jaar), schepen te Langerak, transporteerde zijn have en goed aan zijn tweede zoon 11 juli 1684, overl. in of na 1684;

tr. omstr. 1650 (1) JANNEKEN BALSEN (DEN UYL), geb. 1619/20, dr. van Baltus Gerritsz. den Uyl en Janniken Cornelisdr., herbergierster vermeld 11 sept. 1656;

tr. (2) na 1656 Jannetgen Cornelisdr.

 

IV Jan Corneliszn Vuijk , geb. Langerak omstr. 1658, was ds. Wagardus 200 guldens schuldig 1 sept. 1687, voogd over Baltus en Lysbeth Jans Arslee (kinderen van Niesgen Balsen den Uyl) 16 nov. 1693, herbergier en jenevertapper te Langerak 1712, schepen aldaar (1725);

tr. Langerak 15 dec. 1689 NIESJE ARIENSDR. POLS, geb. Bergambacht

 

V. Philippus/Flip Janszn. Vuijk , ged. Langerak 21 jan. 1697, kreeg een stuk land getranspor-teerd aan de Kerkstraat 17 nov. 1728, testeerde met zijn vrouw 14 aug. 1747, armenverzorger 1749, bakker te Langerak 1759, bezat een hofstede met 9 morgen land blijkens testament 11 dec. 1783, overl. tussen 11 dec. 1783 en 6 juni 1786;

tr. voor of in 1725 ARIAANTJE SLAATS, ged. Goudriaan 12 sept. 1706, dr. van Antony Aartsz. Slaats en Maria Hoostens Holster

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Antony Vuyk , ged. Langerak 13 juni 1728, meester-bakker te Boskoop, bezat blijkens boedelbeschrijving een kapitaal groot 981 guldens 2 stuivers, overl. aldaar 10 apr. 1757, begr. in de Kerk 16 apr. 1757

•  Jan Vuijk , zie VIa.

•  Aart Philipsz. Vuijk , zie VIb.

 

VIa. Jan Vuijk , ged Langerak 6 okt. 1730, verhuisde naar Boskoop in of voor 1754, woonde te Boskoop vermeld 28 febr. 1759, legde aldaar een verklaring af over een vechtpartij, overl. na 1761;

tr. Boskoop 13 jan. 1754 ADRIANA JONGENEEL, ged. Boskoop 24 juli 1735, dr. van Jan Jongeneel en Trijntje van Nes

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Trijntje Vuijk, ged. Boskoop 23 mrt. 1755

•  Ariaantje Vuijk, ged. Boskoop 6 mei 1759

•  Ariaantje Vuijk, ged. Boskoop 15 juni 1760

•  Filippus Vuijk, ged. Boskoop 26 juli 1761

 

VIb. Aart Philipsz. Vuijk , ged. Langerak 12 dec. 1734, verhuisde naar Boskoop in of voor 1757, schepen Boskoop 1765, benoemd als mutueel voogd over de minderjarige kinderen van zijn broer Dirk Vuijk 22 juli 1780, vermeld te Boskoop 6 juni 1786 als erfgenaam van Filippus Vuijk, ouderling Ned. Herv. Kerk 1800, kocht met Pieter Oosthoek 1.5 morgen land in het Rijneveld van de erven Hogenes voor 500 gulden 16 juni 1803;

tr. Boskoop 20 nov. 1757 GRIETJE TROMPERT, ged. Boskoop 14 dec. 1738, dr. van Jan Hendriks Trompert en Marrigje van Staveren

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Philippus Vuijk, zie VIIa.

•  Marigje Vuijk , ged. Boskoop 20 apr. 1760, overl. Boskoop 25 apr. 1804;

tr. DIRK KLEIJN

•  Jan Vuijk, ged. Boskoop 16 aug. 1761, jong overl.

•  Jan, volgt VIIb.

•  Adrianus, volgt VIIc.

•  Ariaantje Vuijk , ged. Boskoop 27 sept. 1767, stond onder voogdij van Pieter Adrianus Ottolander 23 okt. 1828;

Tr. JOHANNES PETRUS SPRENGER, won. te Boskoop

•  Cornelia Vuijk , ged. Boskoop 1 juli 1770;

tr. Boskoop 27 juli 1798 TEUNIS VAN WILGEN, ged. Boskoop 1 mrt. 1772, zn. van Jacob van Wilgen, boomkweker vermeld 1795-1822, (gezamenlijk met Pieter Adrianus Ottolander executeur van Ariaantje Vuijk 28 mrt. 1829), en van Lena Cornelissen Zacht

•  Anthony Vuijk, ged. Boskoop 12 juni 1774

 

VIIa Philippus VUIJK , ged. Boskoop 1 okt. 1758, overl. Leerdam 31 jan. 1799, tr. Boskoop 20 jan. 1793 ARIAENTJE JONGENEEL

Kind uit dit huwelijk:

•  Grietje Vuijk , ged. Boskoop 15 febr. 1794, had uit een buitenechtelijke verhouding (1814) een zoon:

1.1. Aris Broeder Vuijk , geb. Boskoop 24 aug. 1815, brievengaarder te Strijen, gereformeerd, sergeant-majoor te Gouda 1850-1860, overl. Boskoop 27 apr. 1907, tr. Woerden 10 dec. 1850 HARMANNA VINKE, geb. voor 1830, dr. van Harm Vinke en Carolina Joanna Rojaan

 

VIIb. Jan Vuijk, ged. Boskoop 11 mrt. 1764, graanhandelaar/koopman Boskoop 1812-1815, gaf een acte van emancipatie uit voor zijn dochter Ariaantje (19 jr.) 6 aug. 1812, vermeld vredegerecht Gouda als partij met Jacob Kop uit Alphen 1824 (vredegerecht repertorium Gouda 1824 acte 63) ;

tr. Boskoop 29 aug. 1790 ANTJE DIRKSDR. VAN WILGEN, overl. voor 1812

Kinderen uit dit huwelijk:

•  Aart Vuijk, ged. Boskoop 6 nov. 1791

•  Ariaantje Vuijk, ged. Boskoop 10 febr. 1793

•  Anthony Vuijk, ged. Boskoop 17 okt. 1795

 

VIIc. Adrianus Vuijk , ged. Boskoop 4 mei 1766, deel familieraad voor voogdij Adriaantje Vuijk 23 okt. 1828 ( vredegerecht civiele zaken Gouda 1828 inv. 20 akte 119 ) ;

tr. Boskoop 8 febr. 1821 CHRISTINA BOON

Kind uit dit huwelijjk:

•  Aart Vuijk, geb. Boskoop 24 mrt. 1822