Van Woudenberg

 

I. Willem Hermensz , geb. omstr. 1580, mogelijk afkomstig van Woudenberg (Utr.), won. Bodegraven (1632), beleend te Zwammerdam, overl. na 14-5-1638, tr. 1 e Trijntgen Dircxsdr., overl. voor 14-5-1638, tr. 2 e N.N .

 

Uit het eerste huwelijk:

1. Harmen Willemsz. Wouwenburch , volgt II.

 

Op 30-4-1632 verkoopt Claes Ariensz, schoenmaker te Boskoop, aaan Willem Hermensz, wonend te Bodegraven, 5 morgen 4 1/2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Oud Bodegraafsedijk tot het land van Wouter Cornelisz, belend ten zuiden Joost Cornelisz en ten noorden Cors Leendertsz. Koopsom 2600 gulden.

SMH, ora Zwammerdam inv.nr. 19 fol. 72v

 

Op 14-5-1638 geeft Willem Hermensz, wonend te Bodegraven, als onderpand op een schuld van 1200 gulden aan zijn voorkinderen, geboren uit Trijntgen Dircxdr, 5 morgen en 4 1/2 hond land in het Broekveld, strekkend van de Bodegraverdijk tot in de Wonnewetering, belend ten noorden Cornelis Jansz, scheepmaker en ten zuiden Joost Cornelisz Butterman.

SMH, ora Zwammerdam inv.nr. 19 fol. 209

 

 

II. Harmen (Harman) Willemsz. Wouwenburch (Woemburch, Woembergh), geb. Bodegraven omstr. 1610, lakenkoper, won. te Bodegraven, later te Boskoop (1657), beleend op 't Rijneveld in Aphen, doopgetuige 1665/67,

overl. tussen 26-6-1667 en 1672, tr. omstr. 1635 Maritje Ariensdr , doopgetuige 1665

 

Zij tr. 2 e voor 1672 Gijsbert Willemsen van Leeuwen , van Benthuizen, korenmolenaar aan de Oostzijde van Boskoop. Misschien was deze identiek met Gijsbert, zoon van Willem Gijsbertsz van Leeuwen, compareert met zijn broer en zwager voor notaris Gerstecoorn te Leiden 16-11-1666.

 

Uit dit huwelijk:

1. Willem Harmensz Wouwenburch, volgt III.

 

Harman Willemsz C ouwenbergh (!) en Annitgen Claes zijn in 26-4-1646 (het jaartal is waarschijnlijk foutief) doopgetuigen voor Gerrit Adriaensz (Hijselendoorn) en Neeltgen Claesdr

 

Harman Willems van Wouwenbergh en Marrigje Ariens zijn op 1-11-1665 en nogmaals op 26-6-1667 getuige voor Abraham, zoon van Willem Harmens van Wouwenbergh en Maria Cornelis

 

Op 10-8-1654 verkoopt Harmen Willemsz Woemburch aan Claes Fredericxsz Raemsburg, jongman te Boskoop, 1 morgen 4 hond 25 roeden land op 't Rijneveld in Alphen, strekkend van de Boskoopse landscheiding tot het land van de erfgenamen van de vrouw van Wouter Gerritsz, belend ten oosten de kinderen van Arien Geeritsz van Heijningen, ten westen Jan Thijsz.

SMH, ora Alphen inv.nr. 21 fol.

 

 

Op 30 apr. 1657 verkoopt Cornelis Jansz van der Heij te Boskoop aan Harmen Willemsz van Waembergen te Boskoop l/3 deel van 6 kleine morgen 1 hond 85 roeden (een gedeelte van 27 grote morgen 1 hond, dat weer een gedeelte was van 100 kleine morgen) door Aelbert Cornelisz Cleijwech in zijn leven van de Ridderschap dirigerende de goederen van de Abdij van Rijnsburg in erfpacht aangestaan, strekkende uit ten noorden van de Loetweg zuidwaarts tot in de Piswetering, belend het l/3 deel ten oosten meester Robbert Jansz, chirurgijn en ten westen de weduwe van Pieter Fredericksz, belast met 6 gulden 11 stuivers 6 penningen per jaar erfpacht. Koopsom 689 gulden 3 stuivers.

SMH, ora Hazerswoude inv.nr. 30 fol. 104v

 

Op 3 nov. 1660 is Cornelis Eldertsz, wonende aan de Achterweg, 126 gulden schuldig aan Harmen Willemsz Womburch, lakenkoper te Boskoop , wegens cassatie van een obligatie, met hypotheek op zijn huis en erf gelegen Bovenweg in de polder, belend ten oosten en zuiden Cornelis Maertensz, ten westen Jan Adriaensz Pannevis en ten noorden de Achterweg alsmede op 17 hond veenland of water gelegen als voren, belend ten oosten Cornelis Gerritsz Koij, ten zuiden de Waddinxveense landscheiding, ten westen Pieter Berckel en Cornelis Adriaensz Holbol en ten noorden Cornelis Gerritsz Koij en de voornoemde Holbol c.s.

SMH, ora Hazerswoude inv.nr. 31 fol. 178

 

Op 23 mrt. 1678 compareert voor schepen van Hazerswoude en Boskoop, Gijsbert Willemsz van Leeuwen, korenmolenaar te Boskoop en gehuwd met Maritje Ariensdr , eerder weduwe van Harman Willemsz Homburgh , overleden te Boskoop, het vaderlijk bewijs ten behoeve van Willem Harmansz Homburgh , zijn huisvrouwen overleden mans voorzoon en erfgenaam vast op 950 gulden onder verwijzing naar een notarieel contract d.d. 15-03-1678 voor Johannes van Kerpel, notaris te Den Haag en draagt op aan voornoemde voorzoon:

•  een huis, berg en schuur alsmede 5 morgen 5 hond land in het Rietveld, belend ten oosten Gijsbert van Leeuwen, ten zuiden de Loetweg, ten westen Cornelis Cornelisz van Leeuwen en de weduwe van Cornelis Ariensz Brugman en ten noorden Arnoldus van Leeuwen;

•  nog 3 morgen land gelegen aldaar, belend ten oosten de Coppieren kade, ten zuiden de Loetweg, Arie Harpersz van der Burgh en de kinderen of erfgenamen van Claes Commersz en ten westen de erfgenamen van Jan Tonisz van Groos en de Loetweg en ten noorden voornoemde Van der Burgh;

•  nog 2 morgen 1 hond erfpachtland gelegen als voren, belend ten oosten de weduwe van Meester Robbert Grims, ten zuiden de Boskoopse kade, ten westen Arie Pietersz van Rijn en ten noorden de Loetweg;

•  nog een huis en erf gelegen aan de Voorkade te Boskoop, belend ten oosten Arie Jacobsz Hoogelinde, ten zuiden de weduwe van Leendert Lourisz Palesteijn, ten westen het Jaagpad en ten noorden de erfgenamen van Abraham Philipsz Marant.

Willem Harmansz van Homburgh, wonende te Boskoop, is 75 gulden schuldig aan Jan Maertensz, wonende aan de Cleijweg in Bloemendael, met hypotheek op de voorgaande goederen.

Ora Hazerswoude, inv. 35, blz 170v en 172

 

III. Willem Harmenssz. Wouwenburch (Woemburch, van Woonburch), geb. omstr. 1635, vermogen geschat 3000 gulden (200 e penning Cohier Gouda 1672, vermeld transportaktes Hazerswoude 1678/98,) overl. na 15-12-1698, tr. 1 e Neeltgen Jansdr. Blonck, dochter van Jan Gijsbrechtsz Blonck (ex Gijsbert Cornelisz Blonck), vermeld 1631 en Marritgen Gillisdr., geb. Bodegraven, overl. voor 14-2-1660, tr. 2 e in of voor 1663 Maria Cornelis Jongeneuteboom , dochter van Cornelis Dircksz Jongeneuteboom, geb. Zwammerdam omstr. 1635, doopgetuige 1657, 1665

Kinderen uit het tweede huwelijk:

•  Johannes Willems van Wouwenbergh, ged. Boskoop 22-4-1664 (get. Jacob Jansz van Blanckesteijn, Wouregjen Cornelis Ramp)

•  Abraham Willems van Wouwenbergh, ged. Boskoop 1-11-1665 (get. Harman Willemsz van Wouwenbergh, Marrichjen Aryens)

•  Abraham Willems van Wouwenbergh, ged. Boskoop 26-6-1667 (get. Harman Willemsz, Jacob Jansz van Blanckesteijn, Wougjen Cornelis)

•  Cornelis Willems van Wouwenbergh, ged. Boskoop 10-6-1668 (get. Aegtten Claes)

•  Barber Willems van Wouwenbergh (Womburg) , ged. Boskoop 10-6-1669 (get. Jan Cornelisz Jongenooteboom, Marrichjen Ariens), won. Boompjes te Rotterdam (1706), ondertr./tr. Rotterdam 6/20 juni 1706 Jan van Grieken , geb. Koudekerk, won. buiten de Oostpoort (1706)

•  Margaretha Willems van Wouwenbergh, ged. Boskoop 5-3-1671 (get. Marrichjen Ariens)

•  Harman Willems van Wouwenbergh (Womburch), volgt IV.

•  Cornelia (Neeltje) Willems van Wouwenbergh (Womburg), ged. Boskoop 26-3-1679 (get. Aertje Cornelis Noteboom), won. Kipstraat te Rotterdam (1712), ondertr./tr. Rotterdam 30 okt./15 nov. 1712 Willem Bruijser , geb. ‘Ouwater' (Oudewater), weduwnaar won. Princestraat

 

Op 14-2-1660 delen Willem Harmonsz van Woonburch , weduwnaar van Neeltgen Jansdr Blonck met Harmen Willemsz Voorburch , zijn vader en voogd, ter eenre, in leven wonend in Bodegraven, haar nalatenschap met en Jacob Meesen Houck, getrouwd met Marritgen Jansdr Blonck, Claes Jansz Vermij, getrouwd met Aeltgen Jansdr Blonck, mede Bouwen Aertsz Gravesteijn en Willem Gillisz als ooms en bloedvoogden over Gijsbert Jansz Blonck, kind van Jan Gijsbertsz Blonck en Marritgen Gillisdr, allen als erfgenamen van Neeltgen Jansdr voornoemd, ter andere zijde. Willem Harmonsz van Woonburch valt ten deel 250 gulden. De verdere erfgenamen ontvangen de helft van 9 morgen land te Zwammerdam gelegen als volgens de oude eigendomsbrieven. Ze betalen hierbij aan voornoemde Willem Harmensz 250 gulden, de Armen van Boskoop 25 gulden en de Armen van Zwammerdam ook 25 gulden. Ook onderlinge verdeling van de kleding van hun moeder.

SMH, ora Zwammerdam inv.nr. 19 fol. 209

 

 

IV. Harman Willems van Wouwenbergh (Womburch), ged. Boskoop 3-10-1674 (get. Aryentje Dircs van Leeuwen), tr. Boskoop 26 dec. 1702 Aaltje Pieters Diepwater , geb. omstr. 1678, overl. Boskoop 23 okt. 1754, dochter van Pieter Pieters Diepwater, molenmaker, en van Emmetge Ariaens Verkade

Uit dit huwelijk (6 kinderen, waaronder):

•  Zara Harmens van Womburg, lidmate Gereformeerde Kerk Boskoop 1731, overl. voor 1754